Off-Topic #2

Vi startar en ny Off Topic sida. Den gamla finner du som menyval under fliken Off-Topic.

Här kan man diskutera saker som inte hör till bloggposternas tema.

Här är således allt On Topic med det förbehållet att det som skrives måste vara acceptabelt, värdigt och lagligt.

Views: 192

108 thoughts on “Off-Topic #2”


 1. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Kjell,

  “Det är bland annat därför som kvasivetenskap t.ex. Evolutionslära kan byggas upp. Man fortsätter att förkasta all de tydliga bevis som talar emot denna vår tids statsreligion, och tar bara med det som man kan tolka som bevis för sin egen teori”.

  Hittade denna tio punkts lista som är mkt avslöjande, angående hur godtycklig vetenskaplig Evolutions/läran egentligen är. (Ni får ursäkta att det blir lite långt) , men tycker sådan info är viktigt, för detta är vad våra lärosäten undervisar om idag, som om det vore en vedertagen sanning !

  “Vilka argument anser ni talar mest mot evolutionen”?

  “Här är min personliga (icke rangordnade) tio-i-topp-lista över vetenskapliga invändningar mot evolutionsläran. Observera att alla dessa argument är vetenskapliga. Man behöver alltså inte vara “religiös” för att kritisera evolutionsläran. Den lämpar sig ypperligt till att förkastas på sina egna vetenskapliga meriter. Många ateister hävdar att skapelsetroende avfärdar utvecklingsläran eftersom den inte stämmer med dessas religion. Men så enkelt kan man alltså inte vifta bort kritiken. Evolutionsläran kan effektfullt avvisas på enbart vetenskapliga grunder. Argumenten nedan är enskilt tunga belägg för att överge denna undermåliga teori. Tillsammans är de ovedersägliga:”

  1. Uppbyggnad eller nedbrytning?
  All mänsklig erfarenhet säger att strukturer bryts ner med tiden. Bilar rostar, döda djur förmultnar, berg eroderar och stjärnor slocknar. Alla vetenskaper tar hänsyn till denna naturens strävan mot nedbrytning, alla utom en – evolutionsläran. I denna startar universum i en strukturlös singularitet och slutar med den mänskliga hjärnan. Evolutionister söker ”uppbyggnad”. Naturen uppenbarar ”nedbrytning”. Genetisk forskning visar att även våra gener bryts ner med tiden. Mutationer leder till devolution, dvs omvänd evolution. Artbildning minskar den genetiska potentialen, tvärtemot evolutionslärans behov av ökning. Mot all mänsklig erfarenhet väljer dock evolutionisten att tro på utveckling.

  2. Information
  Våra gener innehåller mängder av information. Information uppstår inte av sig självt utan har alltid ett intelligent ursprung. Hittar jag mönstret “Jag älskar Helene” i sanden på en badstrand är den enda vettiga slutsatsen att formerna innehåller information, med en avsändare, ett budskap och en tänkt mottagare. På motsvarande sätt söker NASA efter utomjordisk intelligens genom att söka efter information i det radiobrus som når oss från alla delar av universum. Finner vi information över en viss komplexitetsnivå drar vi alltid slutsatsen att den har en intelligent sändare. Den rikaste information vi känner finns i den genetiska koden. Att denna skulle ha uppkommit utan intelligens bryter därför emot all erfarenhet. Den enda vettiga slutsatsen är att det finns en skapande intelligens bakom.

  3. Komplexa organ
  Evolutionsläran bygger på slumpmässiga mutationer i generna som – om de är fördelaktiga för organismen – väljs ut av det naturliga urvalet. Problemet med denna förklaring är att många organ och funktioner kräver massor av samverkande förändringar för att fungera. Varje enskild mutation ”på väg” mot den nya funktionen är värdelös så länge den inte är tillsammans med alla de andra. Den kommer därför att väljas bort av det naturliga urvalet, inte bevaras för att eventuellt komma till användning tusentals generationer senare. Rörelsen Intelligent Design har fört in evolutionslärans problem med komplexa organ på molekylärbiologins område, och kallar då begreppet icke-reducerbar komplexitet. Roterande bakterie-flageller och blodets koaguleringsförmåga är exempel. Fattas en procent av delarna hos dessa, kvarstår inte 99 procent av funktionen, utan noll procent. Alla delar måste alltså vara städse samtidigt för att någon som helst funktion skall finnas. Småstegsmutationer kan omöjligt förklara detta”.

  4. Genetik
  Den moderna genetikforskningen har avslöjat design i det genetiska materialet, långt mer fantastisk än någon hade kunnat ana. 2003 var kartläggningen av sekvensen av nukleotider i människans DNA färdig (HUGO-projektet). Senare forskning (ENCODE-projektet) har studerat hur denna sekvens används som bärare av information och man har funnit de mest otroliga lösningar. Samma DNA-sekvens avläses inte bara en gång – som bokstäverna i en bok – utan den kan avläsas i flera olika dimensioner. Den bär inte bara information, utan även meta-information, dvs information om information. Tron att våra gener innehåller stora delar ”skräp-DNA” håller därför på att överges. Tidigare argumenterade evolutionister nitiskt för att likheter i icke-funktionellt DNA mellan människor och chimpanser bevisar vårt gemensamma ursprung. Detta eftersom en potentiell skapare inte skulle skapa likhet hos något som saknar funktion. Detta argument blir passé i samma snabba takt som man finner funktion hos DNA som tidigare antogs vara obehövliga rudiment från tidigare utvecklingsstadier. Likhet hos människans och chimpansens DNA beror på att vi har samma behov, inte på att vi har samma ursprung.

  5. Fossil
  Enligt evolutionsläran är livet utvecklat i små steg från bakterien till människan. Därför borde livets historia, dokumenterad i fossil, innehålla dessa kontinuerliga sekvenser från det enklaste livet till det mer komplexa. Tvärtemot denna evolutionistiska förutsägelse uppvisar dock det fossila materialet grupper av organismer. En bläckfisk har alltid varit en bläckfisk, oavsett hur djupt vi gräver i berget. En sjöstjärna har alltid varit en sjöstjärna. Ett ryggsträngsdjur har alltid varit ett ryggsträngsdjur. Och så vidare för alla huvudgrupper av djur och växter. Under dessa huvudgrupper i det fossila materialet finns ingenting. Inga halva bläckfiskar, inga halva sjöstjärnor och inga halva ryggsträngsdjur. De av evolutionsläran förväntade sekvenserna mellan huvudgrupper av organismer fullständigt skriker med sin frånvaro.

  6. Kambriska explosionen
  Huvudgrupperna av djur och växter dyker upp plötsligt och samtidigt i ett bergslager som heter kambrium. Under kambrium – i prekambrium – finns mycket få fossil och de som finns är encelliga och relativt enkla, typ bakterier och alger. Det komplexa livet uppenbarar sig alltså helt utan evolutionära föregångare. Det bara finns där, fullt ”utvecklat” från början. Trenden är så tydlig att kambriska explosionen också brukar kallas för biologins big bang. Och de organismer som uppträder plötsligt i kambrium är ingalunda enkla och okomplicerade. Den idag utdöda trilobiten hade t.ex. skal, segmenterad kropp, muskler, andningssystem, nervsystem, sammansatta ögon (de mest komplexa någonsin?) samt hjärta och blodcirkulationssystem. Alla dessa komplexa organ dyker upp fullt färdiga i det fossila materialet och utan föregående halvfabrikat. Ingen evolution så långt ögat når.

  7. Multipla utvecklingsvägar
  Evolutionister menar att den likhet vi kan observera mellan biologiska grupper på olika nivåer beror på att de har samma ursprung. Om detta är sant borde vi få samma ”utvecklingsträd” oavsett vilken egenskap vi studerar. Detta är dock långt ifrån alltid fallet. Då biologerna var begränsade till att studera utseendemässig (morfologisk) likhet, ansåg man att chimpanser var närmare släkt med orangutanger än med människor. Idag kan man studera genetisk likhet och då anses chimpanser vara närmare släkt med människor än med orangutanger. Man kan också få olika släktskap genom att studera olika delar av generna. Människan kan vara närmast släkt med babianen, råttan, rockan, ormen och bönan beroende på vilken del av molekylärbiologin man studerar. Naturligtvis kan vi inte vara närmast släkt med alla dessa. Det hela visar att det är något fel på resonemanget. Likhet måste bero på någonting annat än släktskap.

  8. Jordens ålder
  Evolutionsläran kräver att jorden är mycket gammal. Därför är dess geologiska paradigm ”uniformism”, dvs att jordens geologiska formationer är bildade av långsamma processer under långa tider. Jorden är dock full av tecken på katastrofism, dvs att de geologiska formationerna är bildade snabbt under en eller flera stora katastrofer under jordens historia. Till dessa tecken hör hela den sedimentära kolumnen (som indikerar att den är bildad under en översvämningskatastrof) samt största delen av det fossila materialet (som tyder på plötslig, överraskande död och begravning). Dessutom finns gott om trovärdiga dateringsmetoder som pekar mot en ung jord. Evolutionsläran kräver en gammal jord för den biologiska utvecklingen. Ett förutsättningslöst studium av jordens geologi verkar dock inte förse den med det.

  9. Klassiska “bevis” för evolution
  Då evolutionsläran slog igenom som vetenskaplig teori argumenterades utifrån ett litet antal ”bevis”, vilka sedermera blivit klassiska. Samtliga dessa är dock idag kraftigt ifrågasatta, även bland evolutionister:

  Haeckels teckningar på embryon, som sades visa likheter mellan arter i tidiga fosterutvecklingsstadier, var förfalskade.
  Björkmätarfjärilarna, som sades illustrera det naturliga urvalet genom deras färgers samvariation med björkstammar, visade sig inte alls hålla till på stammarna utan var nålade dit i ett försök att visa evolution “in action”.
  Urfågeln (Archaeopteryx), som ansågs vara en mellanform mellan ödla och fågel, har visat sig vara en hundraprocentig fågel.
  Piltdownmänniskan, som skulle visa människans härstamning, var ett regelrätt bedrägeri.
  Likheter mellan extremiteterna hos olika ryggradsdjur har visat sig ha olika ritning (gener) vilket utesluter förklaringen gemensamt ursprung.
  Man har funnit funktion hos alla människans antaget rudimentära organ.

  Allt det som evolutionsteorin är uppbyggd på har idag fallit. Rester finns fortfarande kvar, inte minst i våra läroböcker. Men hela basen för den evolutionistiska argumentationen är undanryckt.

  10. Finkalibrerade naturkonstanter
  Universum styrs av ett femtontal grundläggande naturkonstanter som t.ex. ljushastigheten, gravitationskonstanten, Planks konstant, elektronmassan och elektronladdningen. Det har visat sig att dessa konstanter måste ha mycket speciella värden i förhållande till varandra för att ett universum med förutsättningar för liv skall kunna existera. Varför har de fått dessa finkalibrerade värden om naturen har tillkommit av en slump? Det verkar som om någon har designat universum med liv i åtanke.

  Förutom dessa tio argument finns ytterligare några som talar mot evolutionsteorin. De är dock inte vetenskapliga, men ändå argument för att förkasta denna skrala teori. Det är dock viktigt att skilja dem från de vetenskapliga argumenten, för att inte kunna kritiseras för undvikande av den vetenskapliga sakfrågan.

  11. Ingen ursprungssyn
  Evolutionismen i vid betydelse, dvs från big bang till människa, är ingen ursprungssyn. Den startar med all universums massa och energi koncentrerad till en liten punkt, en singularitet. Var singulariteten kom uttalar sig inte evolutionismen om. (Några menar visserligen att den kom från en kvantfluktuation, men en sådan kräver ett vakuum vilket heller inte fanns från början eftersom singulariteten var ”naken”, vilket betyder att även all tid och allt rum fanns i singulariteten.) Att jämföra evolutionslära med skapelselära är därför som att jämföra en konservburk med dess innehåll.

  12. Existentiella frågor
  Evolutionslärans (försök till) svar begränsar sig till den materiella delen av verkligheten. Den utelämnar existentiella frågor som människans värde, kärlekens ursprung och livets mening. En teori med ambitionen att förklara var vi kommer från, har en allvarlig begränsning om den utelämnar för mänskligheten så viktiga frågor som dessa.

  13. Evolutionisters debatteknik
  I debatter med meningsmotståndare går evolutionister ofta på spelare istället för puck. Deras argument går ut på att evolutionsmotståndarna antingen är lögnare, illvilliga, okunniga eller korkade. Sakfrågan bemöts sällan. Detta är ett tydligt indicium för att deras sakargument saknar innehåll.

  14. Bibeln
  Bibeln och evolutionsläran låter sig svårligen förenas. Om Gud finns och har legat bakom den evolutionära processen så har han egenskaper som Bibeln inte tillskriver honom. Bibelns Gud är kärleksfull medan evolutionslärans gud är blodtörstig. Bibelns Gud förmanar oss att ta hand om den föräldralöse och änkan, medan evolutionens gud slår ihjäl den svage. I Bibeln är döden en katastrof som kommit in i världen pga människans synd. I evolutionsläran är döden både naturlig och nödvändig för att människan skall finnas här som art. Bibeln har en lösning på syndens problem, dvs döden, och han heter Jesus Kristus. I evolutionsläran behövs ingen lösning eftersom det inte finns något problem. Om döden inte kommit in i världen genom synd så är synden fiktiv. Och om synden är fiktiv så blir också syndens lösning, Jesus, fiktiv. Inom evolutionsläran blir Jesus en religiös töckenfigur vars verk saknar förankring i den världsbild utövarna ansluter sig till.
  (Anders Gärdeborn)

  Hälsningar,
  Antonia


 2. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  Ja man kan verkligen förundra sig över allt detta.

  Men som signaturen LL skrev angående avsågade grenar.

  Ernst Haeckel sade: “Evolutionsläran måste vara riktig. Om inte, så måste man tro på en skapare, och det vill vi ju inte… ”

  Jag har skrivit ett antal artiklar om detta:

  religion och vetenskap.

  troshjältar.

  Det var en gång.

  Evolutionsateister.

  /Kjell


 3. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  – Nu skall jag bekänna något som för mig personligen är en högtid, i vilken jag allvarligt talat haft flera starka möten med levande Gud: – Älgjakten! Den börjar nu, måndag 5 september. Klockan 05.00 börjar en två veckor lång gudstjänst, med bön, lovsång och lyssnande till Hans röst, med visst avbrott för vila på kvällarna.

  – Det är många ställen i skogen, som för mig blivit helig mark, där jag i bön mött Den Evige, och Hans Ande talat till mig.

  – Är jag härmed förklarad villolärare och sekterist?

  Något att begrunda bland alla ‘sabbatsdispyter’.

  MVH / Sefast Tronde


 4. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sefast Tronde,

  Den köttsliga delen av älgjakten kan nog de flesta av oss förstå.

  Den andliga delen undrar jag nog om den inte finns med trots älgjakten.

  I Alaska lärde jag mej tycka om “beef jerkey” och övade mej sedan i att tillverka denna delikatess till husbehov.

  Skulle gärna ha ett par stora stycken älgkött och göra jerkey och salami av…..

  Men vi som aldrig har varit med får intrycket att man skjuter på allt som rör sig när man blir trött och adrenalinet bryts ner.

  Jag minns en bild där en bonde hade målat “KO” med stora bokstäver på sina kor.

  Och sedan har vi ju skämten 🙂

  “Varför skjöt du på mej. Jag skrek ju åt dej att jag inte var någon älg? Oj, förlåt, jag trodde du skrek att du var en älg!”

  /Kjell

  PS. Älgen ensam stod och log, i en sönderskjuten skog.

  Sen var det den Jämtländska älgen som tvättade sig så han blev ren.


 5. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Vilken bra och intressant blogg detta är. Men jag får intrycket att debattören Lennart Svensson bara är ute efter att förstöra debatten och få till gräl om sånt som ingenting är.

  Det är tråkigt.


 6. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jakob Bernardsson,

  “Men jag får intrycket att debattören Lennart Svensson bara är ute efter att förstöra debatten och få till gräl om sånt som ingenting är”.

  Tycker att Lennart också bör få en möjlighet att uttrycka det som han sett! Ingen har hela sanningen, Gud väljer att uppenbara fragmentariska delar av den, för att vi skall vara beroende av varandra! Vi är samtliga, delar av Kristi kropp!

  Det räcker väl med att man inte bryter mot Netikett, för att kunna kommentera, inte ska väl våra personliga tyckande och låtanden få avgöra. Då blir risken stor att vi närmar oss censur.

  Vänliga hälsningar,
  Antonia


 7. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lite anknytning till humanistiska evolutionsateister, men ändå off-topic: på en arbetsplats diskuterade vi just evolutionsläran och dess sanningshalt. Jag blev förbluffad när mina kollegor sa att det hade ingen betydelse alls om den läran kunde bevisas vara sann eller inte, det som gäller är att det är vedertaget. Så länge majoriteten anser att evolutionsläran är sann, då är den sann. Detta är skrämmande tycker jag. Ser man så lätt på vad sanning är, då är det fritt fram för vilken övertygande demagog som helst att få med sig massorna. Precis som i Hitlers tid, han övertygade mängder av människor om att judar, handikappade, m.fl. var lägre stående varelser. Måtte Herren öppna ögonen på människorna!


 8. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jakob Bernardsson,

  Om du själv hade en blogg skulle du nog förstå att modererandet inte är en enkel uppgift.

  Dels vill man ge så många som möjligt tillgång till att kommentera. Dels vill man naturligtvis inte förorsaka varse sig villor eller slagsmål.

  Det förekommer mycket mera konversation bakom kulisserna än du kanske tror.

  Jag har som princip att meddela kommentatorer varför vissa kommentarer vägras.

  En mycket viktig uppgift i dagsläget är att vägra alla former av extremism som skulle kunna leda till hat och våld.

  Vad människor vill träta om, sins emellan, blandar jag mej inte i.

  Så om du och Lennart vill ber jag er vänligen att meddela mej om jag får ge era email-addresser till varandra.

  Tro mej, om jag ville utöva åsiktsdiktatur skulle jag sudda en hel del.

  Men hellre vill jag inbjuda vem som helst, med seriösa avsikter, att komponera en “Dialogg” tillsammans med mej.

  /Kjell


 9. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hulda, jag tror du gör rätt när du avslöjar mörkrets gärningar (Ef 5:11).
  Men samtidigt finns det en fara i att gå för långt i dessa avslöjanden. Risken finns att du blir snärjd i hennes (skökans) garn. Bibeln varnar ju oss att inte ta del av detta, utan fly bort från det.
  Herren har varnat mig personligen för vissa fallgropar och efter det så tar jag inte del av det, för som jag upplever det, man kan bli snärjd.
  Gud välsigne dig, syster
  HL


 10. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  sanna,

  “Vad det gäller det nya Jerusalem som väl skall komma ner efter tusenårsriket när vi fått en ny/förnyad (olika tolkningar där) är väl ändå naturlagar och gravitationsnack fullständigt ointressant – skulle inte Gud som har skapat himmel och jord kunna skapa helt nya naturlagar också!? Jag är förvånad över hur “liten” Gud vissa kommentatorer tycks ha?”

  “Like”
  (som vi säger på FB)


 11. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Jakob Bernardsson,

  Har även hört att han var på väg mot samma avgrund dom Blad men ändrade sig i sista stund (Gal. 5:3, 5:12).

  Visst är de som håller fast vid påvekyrkans söndagsfirande skökokristna. Men det finns förlåtelse även för sådant.

  Säg mig, hur kunde dessa komma fram till att vår HERRE och vår Gud, YHWH YESHUA, uppstod på söndagen när Han själv säger oss detta:

  “Ty likasom Jonas tre dagar och tre nätter var i den stora fiskens buk, så skall ock Människosonen tre dagar och tre nätter vara i jordens sköte.”
  (Matt. 12:40)


 12. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  Gissar att du har en bit äkta trä av korset därhemma…

  Du hyllar själva pinoredskapet – inte Honom som dog där (på kors eller påle), rättfärdig, för all världens synd.


 13. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Hej Kjell!

  Du skriver att:

  “Sam har deklarerat sin tro utan att anfalla andra”.

  och sedan tillägger Du, att jag deklarerar min tro genom att “anfalla andra”.

  Då tycker jag vi ska analysera min kommentar på 3 rader för att se om det föreligger
  något “anfall på andra”

  Vi kan börja med min 1:a mening:

  “Att bli frälst har inget med att, som Du skriver, “acceptera juden Yeshua”.

  Detta är väl inget “anfall på andra”.
  Det är en Tillrättavisning enl. Guds Ord i, “Tit.2:15”

  “Så skall du tala; och du skall förmana och TILLRÄTTAVISA dem…”

  Sam menar att det ingår i frälsningen att “acceptera juden Yeshua” och jag
  tillrättavisar det påståendet och menar att det är felaktigt.
  Det rätta enligt Guds Ord är att vi ska acceptera Jesus som Gud.

  Min 2:a mening lyder:

  “Det handlar istället om att: “Kristus genom tron må bo i era hjärtan”

  I den meningen förklarar jag vad frälsningen innebär utifrån Guds Ord.

  Inte heller här föreligger något “anfall på andra” så långt ögat kan se.

  Min 3:e mening lyder:

  “Den uppståndne Jesus är ingen jude. Jesus Gud är Ande”.

  Vad finns det för “anfall på andra” i denna mening enligt Dig?
  Den innehåller Enbart Fakta från början till slut!

  När Jesus levde som människa på jorden levde han som jude.
  Efter uppståndelsen är Jesus som GUD inte jude. Det kan du väl inte mena?
  Menar Du att GUD ÄR EN RAS??

  Du tycker det är stötande när jag påstår att Gud inte är jude.
  Jag tycker det är stötande att Du vill judaisera Jesus som Gud.
  Det är ju i den branschen Lars Enarson verkar.

  mvh L.S


 14. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lennart Svensson,

  Hur tolkar du följande vers?

  Hebr. 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

  /Kjell


 15. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lennart Svensson,

  “Den uppståndne Jesus är ingen jude. Jesus Gud är Ande”.

  Yeshua uppstod kroppsligen. Varning för att tro något annat. Din tro att Yeshua endast uppstod “andligen” (vad det nu egentligen kan innebära) var en av de stora heresierna i det som kallas gnosticismen. Men det är dessvärre inte den enda villfarelsen du drabbats av. Ersättningsteologin är en av de mer svårartade.


 16. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lennart Svensson,

  “Den uppståndne Jesus är ingen jude.”
  Läs Matt 1:3 och så vidare.
  Vem var det som uppstod i evangelium enligt LS?
  Var inte Yeshua jude när Han gav sitt liv och blod för vår frälsning?
  Sam


 17. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W skrev:

  Gissar att du har en bit äkta trä av korset därhemma…

  Du hyllar själva pinoredskapet – inte Honom som dog där (på kors eller påle), rättfärdig, för all världens synd.

  Tänk så mycket trevligare diskussionen skulle kunna bli om alla kommentatorer avstod från giftigheter och höll sig till de mycket rymliga reglerna i “Netikett”.

  Den som tyglar sitt språk, via tunga eller tangentbord, kommer att upptäcka att detta leder till att man lyssnar bättre och faktiskt uppnår mera.

  Vi har ett ordspråk här i Kenya som lyder ungefär såhär i Svensk översättning: Den som inte tar emot sin moders tuktan kommer att tuktas av livet. Eller mera ordagrant: Den som inte accepterar sin moders undervisning kommer att bli undervisad av naturen.

  För att hjälpa “naturen” litet på traven skall jag ge en alternativ formulering av din kommentar:

  Det vore intressant att höra dina åsikter om reliker och relikdyrkan.

  För mej känns det motbjudande att hylla själva pinoredskapet. Däremot har jag givetvis inga probem med att hylla Honom som dog där (på kors eller påle), rättfärdig, för all världens synd.

  Din fråga är ju mycket relevant. Synd bara att du inte kan leverera den konstruktivt.

  Lycka till!

  /Kjell


 18. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Vad står i skogen och säger muuuuuuuuuu?
  Älg med talfel.


 19. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sam,

  Inte för att jag riktigt förstår sammanhanget, men jag kontrar med en anektdot som handlar om Himmelen.

  Den gamla tant Anna, från skärgården, ligger på sin dödsbädd. Hon känner oro och kallar på prästen.

  Prästen vill trösta henne och säger: “Var onte orolig tant Anna, snart kommer tant Anna till Himmelen, och där får tant Anna ro.”

  Tant Anna svarar: “Men kära nå’n. Jag som har rott i alla mina da’r.”

  Inte lätt med kommunikation. Speciellt inte om Himmelen.

  /Kjell


 20. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lennart Svensson,

  Tummen upp för att du har koll Lennart……


 21. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  micro,

  Koll på vad?

  /Kjell


 22. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Dom små orden som kan bli så galet om man inte ser upp. Typ…. man måste acceptera “juden” Jesus. Finns inte i Skriften.

  Men när jag nu har dig på tråden……Denna versen “Hebr. 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” Kan man verkligen ta en vers från sitt sammanhang och slänga in den i ett annat? Kan jag då kontra med en annan vers? “Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar 10 och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. 11 Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.”

  Här är Kristus allt i alla……alltså inte jude.


 23. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  micro,

  Vi får givetvis ha klart för oss att allt kan missbrukas.

  Vad gäller den historiske Jesus etniska tillhörighet kan väl ingen Kristustroende neka till att han var Jude. (Fast man gjorde sina försök till just detta under Hitlertiden.)

  Även RKK har gjort sitt bästa för att dölja detta faktum, genom alla förfalskade porträtt av en jesus med blont hår och blå ögon och som gör ockulta fingertecken. (I strid mot bildförbudet.)

  Har jag ryckt versen ur sitt sammanhang? Ja, kanske det, men om du, liksom jag tror att Jesus ÄR Gud så förmodar jag att du erkänner att han inte genomgår några slags metamorfoser i olika faser av sitt liv.

  Om du vill neka till versens betydelse får du medhåll av ledande MFS-are som inte vill erkänna att “i går” betyder från evighet.

  Ja, man kan välja ena diket. Nämligen att tro att Jesus var en vanlig, men speciell människa. Och då blir den etniska tillhörigheten ett sorts bevis.

  Men man kan även välja ersättningslärodiket, eller det gnostiska diket, och förneka historiska fakta.

  Och om man stöter sig på historiska fakta har man anledning att läsa Bibeln litet noggrannare.

  De verser du citerar visar ju bara att frälsningen gäller lika för alla nationaliteter.

  I Uppenbarelseboken ser Johannes en stor skara av alla folkslag. Så jag tror att Gud har en avsikt med vår etnicitet.

  En positiv avsikt. Vad den är får vi vänta med att förstå.

  /Kjell


 24. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Lars W,

  Lars påstår: “Du hyllar själva pinoredskapet – inte Honom som dog där (på kors eller påle), rättfärdig, för all världens synd”.

  Då får du vara så snäll och visa mig, var jag gör detta. Med tydliga exempel tack!

  Mig veterligen så citerar jag Guds Ord och håller med om vad Ordet säger.Och några pinoredskap har jag inte fokuserat på, överhuvudtaget!

  Men jag börjar bli van nu vid att du hugger först och tänker efter sedan. Så försök göra tvärtom nu 🙂 Det brukar ge bättre förutsättningar för en meningsfull dialog.

  Hälsningar,
  Antonia


 25. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Angående om Jesus är jude eller inte:

  Utan att ha läst alla kommentar ovan, så frågade jag mig om Jesus är jude eller inte. Det som kom till mig är följande:

  Jesus föddes som jude, in i det judiska folket, det folket som burit på löftena i det gamla förbundet. Genom att han var jude kunde han uppfylla lagen. Om han inte varit jude så kunde han ju inte ha uppfyllt lagen.

  MEN! Sedan dog Jesus vår död på korset (för ALLA människor), och uppstod till en NY människa, som är född av ANDEN, och inte av någon judinna. Och här är ingen jude eller grek. Utan en ny människa i Jesus Kristus. En ny skapelse, med medborgarskap i himmelen, där vi alla som är en sådan ny skapelse, har en och samma nationalitet (det sanna Israel, Abrahams barn, som Paulus beskriver i Romarbrevet).

  Jag VAR svensk i den första Adam, men nu ÄR jag en himmelsk medborgare i Jesus Kristus, den nya människan, den sista Adam 🙂

  Frid,
  Eva Helen


 26. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  @Eva Helen och andra medvandrere med hjärta och öron på rätt ställe

  Den slutliga visdom i ett kompakt format! Evangelisk med djup respekt för Guds utvalda folk. Kan vi inte stanna här? Dessa sanningar får inte torkas bort av onödiga … buller? Tack så mycket, Eva Helen.

  @Lennart Svensson

  Är inte detta vad du menar? (Läs: Eva Helen’s förklaring ovan)
  Du är ibland missförstådd, med rätta eller inte. Kanske du klämmer ibland för hårt med det goda för ögat? Veta åtminstone att det är en norrbaggar där ute som vet att ditt hjärta är varmt … Du är en förebild för mig när det gäller att ta hand om de svaga, i bøn och praktisk handling. Det är inte de friska som behöver läkare. Hör vi vår Mästares röst?

  Må vi alla möta Jesus i vårt dagliga liv och börja med vår granne och hans bästa. Annars är jag rädd att vi skadar oss med tomma ord och högmodiga röst.


 27. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Eva Helen,

  “Jag VAR svensk i den första Adam, men nu ÄR jag en himmelsk medborgare i Jesus Kristus, den nya människan, den sista Adam”

  Visst, det skulle mycket väl kunna vara så Eva Helen, för som du så riktigt påpekar så säger Ordet, tydlig och klart, att Jesus var den siste Adam.

  Och att han tvungen att födas som jude, är ju självklart, för det var ju till Judarna Han var utsänd. Vi har fått hänga på, av nåd allenast!

  Det står i skriften att Jesus var en präst efter Melki-Sedeks sätt. Melki-Sedek var både Överste präst och Konung i Israel. (Hebr. 7:1)

  Herren kom först, som den enda Översteprästen som kunde försona sitt folks synder på korset, en gång för alla. Fast detta har inte alla judar förstått (ännu)

  Och som du skrev; genom Abrahams välsignelse så fick vi alla del av det löftet, som Gud gav honom; “genom dig skall alla släkten på jorden bliva/vara välsignade”

  Snart kommer Han tillbaka igen, men denna gång som Konung, och då upphör vi även att att vara två folk, judar och hedna kristna, då kommer vi att bli ett enda folk, (en Herde och en Hjord). All fiendskap är då borta, underbara verklighet! 🙂

  Hälsningar,
  Antonia


 28. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Eva Helen,

  Hej Eva Helen,

  finns det några bibelstöd för att Jesus inte längre är jude (alternativt att han ännu är jude) efter uppståndelsen?

  Om man tänker logiskt så så dog Jesus som jude, skulle han helt plötsligt blir icke jude efter uppståndelsen? Låter lite skumt i mina öron.


 29. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell
  Det blir lite glapp i kommentarerna p.g.a modereringen, och jag ser att vissa kommentarer bara försvinner.
  Jag gör ett försök till. 🙂
  Du svarade micro så här och jag kan inte riktigt förstå vad du menar:
  “Vad gäller den historiske Jesus etniska tillhörighet kan väl ingen Kristustroende neka till att han var Jude. (Fast man gjorde sina försök till just detta under Hitlertiden.)

  Även RKK har gjort sitt bästa för att dölja detta faktum, genom alla förfalskade porträtt av en jesus med blont hår och blå ögon och som gör ockulta fingertecken. (I strid mot bildförbudet.)

  Har jag ryckt versen ur sitt sammanhang? Ja, kanske det, men om du, liksom jag tror att Jesus ÄR Gud så förmodar jag att du erkänner att han inte genomgår några slags metamorfoser i olika faser av sitt liv.”

  Så……Gud-Jesus som är ande, enligt Skriften, genomgår ingen metamorfos men ändå blir Han kött, en slags pseudo människa som är 100% Gud och 100% människa? OCH detta sker utan att Gud-Jesus förändras, för Han är ju densamme igår, idag och i evighet.

  Jag har svårt att få detta uttalande att gå ihop. Hjälp!
  Sam


 30. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sam skrev: “Det blir lite glapp i kommentarerna p.g.a modereringen, och jag ser att vissa kommentarer bara försvinner.”

  Hellre litet glapp än pajkastning. Och jag tycker nog att du överdriver litet grand.

  Jag lade en av dina kommentarer åt sidan för att den inte hörde till tråden.

  Det är den enda kommentar jag har lagt åt sidan de senaste 2 veckorna.

  Om du vill kan jag flytta den hit.

  /Kjell


 31. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Nja det är inte nödvändigt, den var inte speciellt övertänkt ändå.
  Älghistorien skulle ha följt på de andra älghistorierna. 🙂
  Ser fram emot din förklaring
  Sam


 32. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Andreas Frost,

  Ja, allt är inte enkelt att förstå rent logiskt, med det förstånd som vi människor har fått. Jag har själv svårt att förstå många saker som står i Bibeln. Men tack och lov, så har vi fått den helige Anden som kan hjälpa oss att förstå.

  Exempelvis Nikodemus försökte förstå detta med pånyttfödelse på mänskligt vis. Men kanske det ändå inte är helt svårt att förstå att om något föds på nytt, så föds man inte genom samma mamma en gång till. Och något som föds är ju en ny skapelse, det gamla dog och är förgånget och kommer aldrig igen. Något nytt har kommit. (2 Kor 5:17).

  Vår “nya mamma” är det Himmelska Jerusalem (Gal 4:26), och om det nu är så att det Himmelska Jerusalem är en “jude” i Guds ögon, så är vi i så fall judar allihopa. Men kanske snarare är det så, som Paulus skriver, att här är ingen jude eller grek, slav eller fri … utan alla är vi ett. (Gal 3:26 ff, Ef 2:14 ff)

  Jesus kallas för den “förstfödde” bland många bröder (Rom 8:29, Kol 1:18, Upp 1:5). Han är den första av denna nya himmelska människa. Och vi blir hans bröder, med samma far och mor.

  Och nu är jag alltså i Kristus en ny skapelse, med mitt medborgarskap i himmelen. (Visserligen lever jag kvar på jorden som en “främling”, och är ännu inte hemma).

  Är jag nu medborgare i himmelen (Fil 3:20), så är jag inte längre svensk. Fast i Sverige kan vi ju visserligen ha dubbla medborgarskap, t.ex. finsk och svensk, men jag tror inte att så är fallet även i himmelen. I så fall borde vi fortfarande vara “jude eller grek” i det nya medborgarskapet. Men det strider ju mot det som Paulus skriver (Gal 3:26 ff).

  Kanske det blir enklare att förstå med denna sammanfattning om mig själv:

  Jag, som jordisk människa, har en jordisk mamma, och en jordisk pappa. Jag har också jordiska syskon med samma jordiska mamma och pappa. Men som himmelsk människa, som pånyttfödd, så har jag en himmelsk mamma och himmelsk pappa och himmelska syskon som har samma himmelska mamma och pappa. Det är ju ganska logiskt ändå!

  Frid,
  Eva Helen


 33. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  Antonia, du skriver:

  “Och att han tvungen att födas som jude, är ju självklart, för det var ju till Judarna Han var utsänd. Vi har fått hänga på, av nåd allenast!”

  Jag blir lite osäker på vad du menar när du skriver att Jesus sändes till Judarna. Du får det att låta som att Jesus exklusivt kom för judarnas skull, men det är väl inte vad du menar?

  Det finns ju flera bibelställen som vittnar om att han sändes till VÄRLDEN (1 Joh 4:9, Joh 17:18, Joh 3:17, Joh 12:46 .) På andra ställen står det att han sändes till de förlorade fåren av Israels hus (Matt 15:24 bl.a.). Och då kan vi ju fråga oss hur vi bäst definierar “de förlorade av Israels hus”?

  Frid,
  Eva Helen


 34. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sam,

  Jag kommer att svara på din undran, men det blir ganska omfattande.

  Kanske gör jag det till en separat bloggpost.

  Får se om jag hinner idag. Törs inte lova.

  /Kjell


 35. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Eva Helen,

  Antonia, du skriver:

  “Och att Han var tvungen att födas som jude, är ju självklart, för det var ju till Judarna Han var utsänd. Vi har fått hänga på, av nåd allenast!”

  Jag blir lite osäker på vad du menar när du skriver att Jesus sändes till Judarna. Du får det att låta som att Jesus exklusivt kom för judarnas skull, men det är väl inte vad du menar”?

  Jo, jag menade att Jesus är först och främst, judarnas ( och Israels) Kung. Men judarna förkastade Honom som Kung för att de ville ha en jordisk kung istället. (se1:a Samuelsboken 8:1-7)

  Och eftersom de förkastade Jesus som Kung så fick deras överträdelse till följd att frälsningserbjudandet gick över till Hedna nationerna istället. Gud gjorde detta för att väcka upp deras avund. Gud har inte förskjutit sitt folk, trots deras avfall, och Bibeln visar tydligt att Guds plan är att judarna kommer att ta emot Jesus som sin Kung i ändens tid. Genom de kristnas inympning i det äkta trädet “Israel” blir vi medborgare i Israel och får söners rätt.. (blir adopterade kan man säga) Jesus blir då även vår Konung.

  (Gud visste ju hela tiden att Hans folk skulle förkasta Honom och därför planerade han in det så att vi också skulle få delaktighet i frälsningen, p.g.a deras avfall.) Guds vilja är ju att alla skall bli frälsta och komma till kunskap om Sanningen..

  Jeremia 31:31-33
  ”Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och dom skall vara mitt folk.”

  Romarbrevet – kapitel 11
  “Men genom deras överträdelse kom frälsningen till hednafolken 1 Jag frågar nu: Har Gud förskjutit sitt folk? Absolut inte. För jag själv är israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. 2 Gud har inte förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt. Vet ni inte vad Skriften säger i berättelsen om Elia, hur han inför Gud anklagar Israel: 3 Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag är ensam kvar och de vill ta mitt liv. 4 Men vad blir Gudasvaret till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen män som inte har böjt knä för Baal. 5 Så finns det även i vår tid en återstod som är utvald av nåd. 6 Men om det är av nåd så är grunden inte gärningar, annars är nåden inte längre nåd. 7 Det betyder att vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har uppnått det, men de andra blev förhärdade. 8 Som det är skrivet: Gud har gett dem en ande av sömn och likgiltighet, ögon som inte ser och öron som inte lyssnar, intill denna dag. 9 Och David säger: Låt deras matbord bli en fälla och en snara, en stötesten, ett straff för dem. 10 Låt deras ögon förmörkas så att de inte kan se, och böj deras rygg för alltid”.

  11 Jag frågar nu: Har de snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte. Men genom deras överträdelse kom frälsningen till hednafolken, för att väcka Israels avund. 12 Om deras överträdelse betydde rikedom för världen och deras nederlag betydde rikedom för hednafolken, vad ska då inte deras fulltalighet betyda” ?

  13 Och några ord till er hedningar: som hednafolkens apostel värderar jag min tjänst högt. 14 Kanske kan jag väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. 15 För om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras mottagande betyda, om inte liv från de döda ?

  16 Om det första brödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. 17 Men om några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivskott har ympats in bland dem och fått del av det äkta olivträdets sav, 18 då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men gör du det ska du veta att det är inte du som bär roten utan roten som bär dig.

  19 Kanske du säger: ʼGrenarna bröts bort för att jag skulle ympas in.ʼ 20 Visst, de bröts bort på grund av sin otro, men du är kvar genom tron. Var inte högfärdig utan lev i fruktan, 21 för om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han kanske inte heller skona dig. 22 Betrakta Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du förblir i hans godhet. Annars blir du också borthuggen. 23 Även de andra ska bli inympade, om de inte förblir i sin otro. Gud har makt att åter ympa in dem. 24 För om du blev borthuggen från det vilda olivträd du av naturen tillhörde, och mot naturen ympades in på ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte dessa naturliga grenar ympas in på sitt eget olivträd.

  25 Bröder, för att ni inte ska bli självkloka så vill jag att ni ska känna till denna hemlighet: Det råder en förhärdelse över en del av Israel till dess att hednafolken i fullt antal har kommit in, 26 och det är så hela Israel ska bli frälst. Som det står skrivet: Befriaren ska komma från Sion, han ska avlägsna all ogudaktighet från Israel. 27 Och när jag lyfter bort deras synder ska det vara mitt förbund med dem.

  Gud har alltså inte förskjutit sitt folk, trots deras avfall, och Bibeln visar tydligt att Guds plan är att judarna kommer att ta emot Jesus som sin Kung i ändens tid. (Som det står skrivet: även när vi är trolösa så är Gud trofast )

  Hälsningar,
  Antonia


 36. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Bra att du får motionera hjärncellerna! 🙂
  Sam


 37. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  Att antyda att “Lagen” Torah, som är YHWH’s instruktioner för att vi ska ha liv, är något negativt tyder på total ignorans! Snudd på anti-Messias, i min mening!
  Sam


 38. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sam,

  “Att antyda att “Lagen” Torah, som är YHWH’s instruktioner för att vi ska ha liv, är något negativt tyder på total ignorans! Snudd på anti-Messias, i min mening”!

  Men bäste Sam:
  Blandar du inte ihop korten lite nu? Menar du att det är i Torah som frälsningen (livet) finns ? Har du lyssnat på inspelningen? Annars gör det, det är viktigt att man förstår skillnaden mellan laggärningar och nåd! För det finns en skillnad !

  Jesus sade ju: “Jag har kommit för att ni skall ha liv, och liv i övernog” (Joh 10:10) Det är i Honom – personen Kristus – som livet finns, inte någon annanstans

  Och vidare:”Jesus svarade honom: Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig”. Joh 14:6″

  “Allenast det vill jag att I skolen svara mig på: Kom det sig av laggärningar att I undfingen Anden, eller kom det sig därav att I lyssnaden i tro? ” Gal.3:2

  Förtröstar du allena på nåden Sam, eller sätter du ditt hopp till att kunna hålla lagen/Torah ? Och om du gör det sistnämnda, klarar du av att hålla hela lagen i s f, för det måste du göra? Annars blir du skyldig till att ha brutit allt.

  Hälsningar
  Antonia


 39. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  Ja, som det står har inte Gud förskjutit sitt folk, annars skulle ju inte Paulus exempelvis ha kunnat bli omvänd. Det har jag aldrig förnekat. (Jag är ingen ersättningsteolog, vilket jag tycker mig ana att en del verkar misstänka.) Men NÅDEN gäller judarna, lika mycket som den gäller oss. Om de är otrogna så bryts deras grenar av. Om vi är otrogna så bryts våra grenar av. Därför kan ingen av oss förhäva oss över den andre.

  Jag tror att den typ av slutsats som du drar av det du citerade i Romarbrevet ovan är fel, dvs den slutsatsen att det är detsamma som att Jesus sändes enbart till judarna för att de skulle bli frälsta, att Jesus dog på korset för judarnas skull för att försona enbart deras överträdelser, och inte till världen för att hela världen skulle bli försonad och bli frälst. Om denna slutsats skulle vara korrekt, får vi nog revidera Johannes evangelium så att vi istället kan läsa: “Gud sände sin älskade son till judarna för att de skulle bli frälsta.” Slutsatsen stämmer inte med Summan av Guds ord.

  Johannes skriver att Jesus kom till sitt eget men de tog inte emot honom (Joh 1:11), men detta är inte detsamma som att han SÄNDES enbart till sitt eget. Han sändes för HELA VÄRLDENs skull, och där ingår judarna, men judarna ville inte ta emot honom, utan ville sträva efter sin egen rättfärdighet. Och de kommer att bli slutstenen, efter att vi andra stenar, vi som är “hedningar”, kommit in i fullt antal.

  Jag vill tro att Jesus är Herrarnas Herre och Konungarnas Konung, och inte bara judarnas konung. Han är deras kung också, den Messias som de fortfarande väntar på, som profetiorna i Guds ord vittnar om, och som till slut kommer att bli uppenbarat för dem. Men som sagt så ville de flesta av dem inte ha honom som kung för 2000 år sedan.

  Jag har sett att det finns en ny teologi som vill mena att Jesus egentligen enbart är “Judarnas konung” (i bemärkelsen “judar av naturlig härkomst”), att det nu är dolt för de flesta av oss, men kommer att avslöjas i slutskedet, och att de som inte kan se detta kommer att riskera att “förföras av antikrist”. Jag tror att denna teologi är farlig, och gör om Jesus till någon annan än den han är. Och vem är Han enligt Guds ord? Han är Herrarnas Herre och Konungarnas Konung (1 Tim 6:16, Upp 19:16, Upp 17:14).

  Jag tror att denna “Judarnas konung”-teologi är en av alla Satans olika slags attacker som vill försöka hindra oss från att uppenbara Jesus Kristus, som den han verkligen är. En attack som krånglar till det för oss, och får oss på sidovägar, bort från det enkla evangeliet, det glada budskapet om att Jesus Kristus sändes till världen, inte för att döma världen, utan för att rädda världen, att var och en som tar emot honom får evigt liv. Att Jesus Kristus dog för ALLA människor, och försonade ALLA människor med Gud. Och här ingår både “judar och greker”.

  Men det kanske bara är jag som tycker mig se att denna slags teologi förvrider det enkla evangeliet och på något sätt förflyttar tyngdpunkten på vem vi kan tacka “världens frälsning” för. Dvs bort från Jesus, till att flyttas över till judarna – att det var tack vare judarna som vi andra, som bara är “ynkliga, oäkta kvistar” fått möjligheten att bli frälsta. Och att vi skulle bli frälsta endast med målet och avsikten att väcka judarnas avund, och inte enbart för Guds innerliga kärleks skull – en kärlek som han har till ALLA människor.

  Romarbrevet kapitel 11 vittnar om Guds frälsningsplan, och där ingår ALLA folk, alla slags människor, och inte enbart ett fåtal. Frälsningen sker enligt den plan som Gud bestämt. Vi kanske skulle avsluta med att citera avslutningen av Romarbrevet kapitel 11:

  30 Ni (hedningar) var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras (judarnas) olydnad. 31 Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. 32 Ty Gud har gjort ALLA till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över ALLA.
  33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud!
  Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.
  34 Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare?*
  35 Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen?*
  36 Av honom, genom honom och till honom är allting.
  Honom tillhör äran i evigheter, amen.

  I frälsningsplanen ingår alltså att judarna kommer att få förbarmande genom den barmhärtighet vi (hedningar) får. Om vi ska tänka att vi ska tacka judarna för att vi kunde bli frälsta, så ska judarna i så fall tacka oss hedningar för att vi, genom att vi tog emot frälsningen, därmed kommer att kunna föra dem till omvändelse. Om vi inte hade tagit emot frälsningen, så hade det varit kört för både judar och hedningar. Men jag vill inte tänka så, för då känns det nästan som att vi börjar förhäva oss, och så gör vi NÅDEN om intet… Det är Gud som ska ha all ära!

  Frid,
  Eva Helen


 40. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Eva Helen,

  Eva Helen,

  Det verkar som du läser in en massa annat, än det jag skrivit, så därför har det blivit lite väl snurrigt nu för mig. Du gör även mkt märkliga påståenden, varav jag citerar två st.

  “Jag tror att denna “Judarnas konung”-teologi är en av alla Satans olika slags attacker som vill försöka hindra oss från att uppenbara Jesus Kristus, som den han verkligen är”

  “Men det kanske bara är jag som tycker mig se att denna slags teologi förvrider det enkla evangeliet och på något sätt förflyttar tyngdpunkten på vem vi kan tacka “världens frälsning” för. Dvs bort från Jesus, till att flyttas över till judarna – att det var tack vare judarna som vi andra, som bara är “ynkliga, oäkta kvistar” fått möjligheten att bli frälsta. Och att vi skulle bli frälsta endast med målet och avsikten att väcka judarnas avund, och inte enbart för Guds innerliga kärleks skull – en kärlek som han har till ALLA människor”.

  Förstår inte alls vad du pratar om här, tyvärr ?

  Din frågeställning till mig från början var:

  “Jag blir lite osäker på vad du menar när du skriver att Jesus sändes till Judarna. Du får det att låta som att Jesus exklusivt kom för judarnas skull, men det är väl inte vad du menar “?

  Det var denna fråga (egentligen 2 st ) alltså som jag försökte besvara, och jag påstod heller aldrig att Han kom exklusivt” för judarnas skull.

  Så här skrev jag: “Och att Han var tvungen att födas som jude, är ju självklart, för det var ju till Judarna Han var utsänd. Vi har fått hänga på, av nåd allenast!”

  Detta står också att läsa om i bl. a Romarna kapitel 11, som du fick förut.

  Bibeln vittnar på många ställen om att Jesus var Judarnas Kung och så gör Romarbrevet Kap. 11 med som du kanske såg? Citerade Paulus och kom inte med några egna tolkningar. Hade några korta tillägg som redan bekräftades av texterna jag citerade (inga egna tolkningar alltså) Och om du inte håller med om skriftinnehållet i de lämnade citaten så är det ju din sak, inte min .

  Att jag tryckte med emfas på några citat, var inte någon pik till dig som du verkar anspela på. Gjorde det för att tydligt markera att jag inte själv var någon ersättnings teoretiker och heller inte ville riskera att någon annan skulle läsa in någon ersättnings teologi, i just det textavsnittet. Romarbrevet har misstolkats av många, för detta ändamål. Det är ju en även en känslig fråga, att tala om judarnas förblindelse o.s.v.

  Här får du flera citat, förutom de du fick tidigare, angående mitt påstående att Jesus var Judarnas Kung.

  1. “Och man satte upp en skylt över hans huvud med texten: Detta är Jesus, judarnas kung” (Matt. 27:37)

  INRI är en akronym för “Jesus från Nasaret, judarnas konung” (på Latin)

  2. “Jesus ställdes så inför Pilatus, den romerske landshövdingen. Är du judarnas kung? frågade landshövdingen honom. Ja, svarade Jesus”. (Matt.27:11)

  3. “Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” (Matt 15:24).

  4. Så här säger Gud rent ut om Israel: “Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden.” (5 Mos 14:2)

  5 .”Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: “Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära.” (Matt 10:5-7).

  Dessa citat betyder inte att Gud inte bryr sig om hedningarna, du får läsa om mitt tidigare svar Eva Helen för du har missuppfattat en hel del, märker jag.

  Hälsningar,
  Antonia


 41. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  Antonia skriver: “Förstår inte alls vad du pratar om här, tyvärr ?”

  Då kan jag hjälpa dig. Jag fann denna teologi på en sida som du själv vid ett tidigare tillfälle har bett mig att läsa och studera (den person som skriver har initialer L J).

  Det verkar vara många som är rädda för att bli kallade för ersättningsteologer idag. Mycket känsligt ämne det här. Men vår fruktan för detta får inte gå så långt att vi börjar tappa Summan av Guds ord, och tappa fokus från Jesus Kristus och uppbyggandet av Kristi kropp.

  Teologin som L J (m.fl.) förmedlar går också ut på att det nya förbundet enbart tillhör judarna, och att det enbart är judarna som är “Guds egendomsfolk”, och att det är viktigt att vi andra, som enbart är en “liten kvist”, bekänner judarna som Guds egendomsfolk och Jesus som Judarnas konung, för annars kanske vi blir lurade av Antikrist.

  Men denna teologi stämmer inte med Summan av Guds ord. Då får vi stryka ett flertalet bibelställen för att få ihop det. Vi måste pröva allt och rätta oss efter Guds ord, efter Summan av Guds ord.

  Jag tror inte att jag är ensam om att urskilja det här. Men många är som sagt så otroligt rädda idag för att bli beskyllda för att vara “ersättningsteologer” att de börjar glida iväg till diket på motsatt sida.

  Även om just du Antonia kanske inte förstår vad jag menar, så tror jag att andra som läser detta gör det. Men många andra kanske inte vågar yttra sig, just av rädsla för att bli tolkad som ersättningsteolog…

  Frid,
  Eva Helen


 42. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Eva Helen,

  Nej Eva Helen, jag är absolut inte rädd för att betraktas som någon ersättningsteolog. Jag vet ju själv var jag står i denna fråga. Tog ställning mkt tidigt i mitt kristna liv.
  Men eftersom det är/ har varit ett mkt infekterat ämne, är det nog klokt att vara närmast övertydlig.

  Vad L.J skriver på sin hemsida kan jag ju inte ta något ansvar för, som du förstår, men om du upplevt att något är fel, så kan du själv kontakta honom och påtala detta.Han uppmanar läsarna att regera på det han skriver så han är ju en villig lyssnare.

  Vi får nog avsluta här, för jag tror inte vi kommer längre.Det är redan för många missförstånd som i s f .skulle behöva redas ut.

  Har du hört talas om “Judarna” av Sven Reichmann ? En mkt klargörande och nyanserad bok om detta laddade ämne. Finns gratis på nätet också, som nedladdningsbara Mp3 filer. Kan varmt rekommenderas till alla som är intresserade.

  Hälsningar,
  Antonia


 43. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  Jag har tagit del av Svens undervisning om judarna, men inte allt. Jag skulle hellre rekommendera läsning i Guds ord, med hjälp av Andens ledning, i denna fråga, för alla som är intresserade.

  Och nu är jag övertydlig med att jag inte är en ersättningsteolog bara för att jag inte är enig med det Sven Reichmann undervisar om judarna. Gud har inte förskjutit dem, precis som Paulus beskriver. Men vi får inte upphöja dem, som om de inte lyder under samma nåd och barmhärtighet från Gud som oss själva, och på så vis förminska oss själva, vilket leder till att vi förhindrar vår mognad och uppbyggande av Kristi kropp.

  Inget ont om Sven. Han är en av mina favoritpredikanter. Men vi måste även pröva honom, vilket han också är tydlig med att vi ska göra.

  Snarorna finns utlagda överallt. Det går inte att följa en människa för att komma rätt, utan vi måste lära oss att följa huvudet till Kristi kropp, Jesus Kristus.

  Frid,
  Eva Helen


 44. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Det diskuteras flitigt om Jesus och var han är. -Han finns i Eukaristin! säger katolikerna. Andra säger att, -Han finns i den hebreiska rörelsen! Eller han är jude! Inte jude! Pingst eller något annat. Varianterna är många, men sanningen är en.

  Mat 24:26 Därför, om man säger till eder: ‘Se, han är i öknen’, så gån icke ditut, eller: ‘Se, han är inne i huset’, så tron det icke.

  Det är sådant som pågår just nu. Hela världen står i brand medan vi vänder vårt sinne till att utröna var Jesus är.

  Col 3:1 Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida.
  Col 3:2 Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden.
  Col 3:3 Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud.
  Col 3:4 När Kristus, han som är vårt liv, bliver uppenbarad, då skolen ock I med honom bliva uppenbarade i härlighet.

  Denna blogg heter ju “Vad är sanning?” Sanningen är att Kristus sitter på Guds högra sida, men även att Han är oss närmare än vi tror. Låt oss då förbli i Honom, på vår jordevandring.

  Vi kan inte följa människor som säger att de har den “rätta smörjelsen” eller som kommer “med under och tecken, för att jämväl lura de utvalda”. Vi kan inte köpa olja av någon annan.


 45. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sam,

  Titta in efter midnatt så hittar du en ny bloggpost med mitt svar.

  /Kjell


 46. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  Att predika ett annat evangelium än det Yeshua predikade är vilseledande:
  “Trodden I Moses, så skullen I ju tro mig, ty om mig har han skrivit.
  Men tron I icke hans skrifter, huru skolen I då kunna tro mina ord?”

  Sen förstår jag inte vart du fått att jag menar att leva enligt Torah är för att bli frälst? Har jag skrivit det nånstans?

  Däremot blir en logisk följdfråga till ditt resonemang om man kan leva som en syndare och söka efter synden och ändå kunna göra anspråk på YHWH’s välsignelser?
  Det är ju summan av nådesförkunnelsen som den predikas. Man kan inte leva enligt Torah alltså kan man leva hur som helst och åberopa nåden. Det enda som krävs är att man har kärlek när man syndar? 😉

  Yeshua levde 100% efter Torah och sa: Följ mig.
  Som Johannes uttrycker det:”Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.”
  YHWH’s ord är eviga och jag tror vi kan dra stor lärdom av att läsa om orsak och verkan i 5 Mos 28.
  Sam


 47. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Tycka vad man vill om Guds beslut att välja judarna framför andra folk, men så är det. Gud har väl rätt att välja som han vill?


 48. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Andreas Frost,

  Egendomligt med alla dessa överkänsligheter hos en del.

  Men det kan bero på negativa erfarenheter i sammanhang där man drivit extrema läror.

  Jag vet inte riktigt vad som skulle kunna misstolkas i Antonias kommentarer.

  /Kjell


 49. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Det är väl ingen som påstått att Jesus inte VAR jude i köttet född av människa….men Han liksom vi är nya skapelser födda av Gud.

  Min vers var som din taget ur sitt sammanhang, ja.

  Johannes uppenbarelser är en syn….han ser alla troende, allt ska nog inte tas bokstavligt.

  Ang “acceptera juden Jesus” Det gör antagligen Oprah oxå eftersom New Agare gör detta.


 50. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  “Förtröstar du allena på nåden Sam, eller sätter du ditt hopp till att kunna hålla lagen/Torah ? Och om du gör det sistnämnda, klarar du av att hålla hela lagen i s f, för det måste du göra? Annars blir du skyldig till att ha brutit allt.”

  Jag tror Sam håller allt…..från 1 Mosebok och framåt. Enligt honom måste man det för att få Helig Ande. Skrev han på ett annat forum iallafall….


 51. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  micro,

  Jag tror väl att jag citerade Skriften som säger det och jag tenderar till att se på det Skriften säger som trovärdigt!
  Gör du?
  Hes 36:”Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem.”
  Apg 5;”And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. ”
  sam


 52. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  micro,

  Folk har olika sätt att uttrycka sig på. Och folk har olika åsikter, tankar och tro.

  Hur Sam tänker och tycker och tror är ju ingen hemlighet. Han är i alla fall tydlig i sin bekännelse.

  Hans bekännelse är mycket olik min egen och utan ett under kommer vi inte att enas.

  Men man kan väl acceptera att andra har andra övertygelser?

  Och man behöver inte nagelfara alla “teologiska formler” som andra kokar ihop.

  Jag törs slå vad om att det inte finns två troende som har exakt samma bekännelse om allt.

  Om det vore frälsningsgrundande att kunna uttrycka sig teologiskt korrekt in i minsta detalj skulle ingen bli frälst, för allas vår kunskap är, och förblir, ett styckverk.

  Tills vi får möta Herren i evigheten.

  /Kjell


 53. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Jag antar att jag är en av de “överkänsliga”. Då kan jag ju förklara tydligt, en gång för alla, vad min överkänslighet handlar om.

  Jag har inga speciella åsikter eller tyckanden angående att Gud utvalde judarna. Det är inte det som är den stora frågan för mig i detta fall. Det jag är överkänslig mot är att en del börjar skruva på vem Jesus är, varför och för vilka Han dog på korset och uppstod, vilkas synder det var Han försonade, varför Han kommer en andra gång, och vilka Guds folk / Kristi kropp är i det nya förbundet. Det är allvarligt eftersom det är centrala delar i evangeliet det är fråga om.

  Ersättningsteologi är jättetråkigt, och det är fruktansvärt vad judarna har fått utstå genom historien. Men det är samma sak med detta dike som så många andra diken inom kristenheten, att vi i vår iver att försöka tvätta bort all smuts i ett dike, istället går för långt över vägen, och sedan ner i nästa dike.

  En del går så långt ner i nästa dike att de vill mena att det enbart var judarna som Jesus ämnade rädda till evigt liv på korset. Men då har vi verkligen missförstått judarnas roll i Guds frälsningsplan, en frälsningsplan som gäller ALLA människor. Att säga att Jesus inte sändes till världen för HELA världens frälsnings skull, utan bara för judarnas är mycket allvarligt.

  Gud behövde ett folk som skulle bära löftet om en avkomma, det löfte som gavs till Abraham, och för det utvalde Han judarna. Löftet kom med Jesus Kristus. Jesus Kristus fullbordade lagen, och skapade ett Nytt förbund. Och i detta nya förbund är vi (genom Jesus Kristus) ETT folk och inte flera folk. Jesus rev ner skiljemuren mellan oss och gjorde oss två (judar och hedningar) till ETT (Ef 2). Vi är varken jude eller grek, som Paulus skriver. Vi är inte “judakristna” och “hednakristna” med olika uppgifter som en del vill mena, utan vi är ETT folk, ETT Gudsfolk, EN Kristikropp, ETT folk som är kallade att vara ljus och vittnen för de som lever i mörkret, ETT folk som är kallade att förmedla evangeliet till alla folk. Kristi kropp är inte delad.

  Och när utvalde Gud oss allihopa (både judar och hedningar)? Var det efter att judarna inte tog emot Jesus som sin kung? Nej, det gjorde Han redan innan världens grund var lagd (Ef 1:4).

  Och hur är det med Guds nåd, blir vi frälsta på olika sätt? Gör Han skillnad på judar och hedningar?

  Apg 15:11
  Nej, vi tror att vi (judar) på samma sätt som de (hedningar) blir frälsta genom Herren Jesu nåd.

  Apg 10:34
  Då började Petrus tala: Nu förstår jag att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör.

  Som sagt, i vår iver att inte vara ersättningsteologer får vi inte börja förvrida Gudsordet, och evangeliet.

  En del verkar vilja framhålla att det är FARLIGT för oss, speciellt i yttersta tiden, om vi inte har “rätt” inställning till judarna och Israel, samt att vi förlorar Guds beskydd och blir förbannade om vi inte välsignar “på rätt sätt”. Och “rätt” inställning är tydligen att “bekänna att judarna alltjämt är Guds egendomsfolk och att det nya förbundet tillhör judarna, och att Jesus är Judarnas konung, och inget annat”. Men att vi andra, vi som är hedningar, “bara av nåd” är inympade i Israel som medborgare.

  Jag skulle snarare säga att denna teologi är farlig, om vi tar till oss den, om det sedan leder till att vi börjar predika ett ANNAT evangelium. Då är vi verkligen förbannade!

  Alltså, min överkänslighet handlar inte om judarna, utan om Jesus.

  Frid,
  Eva Helen


 54. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  micro,

  Det finns en intressant tanke om Skriften och Torah. Den svenska översättningen säger hålla Guds bud, men den Hebreiska texten säger vakta Guds bud.
  I det senare fallet blir det att man accepterar Skriften,Torah, som sanningen även om man inte alltid kan efterleva den till 100%. Man undervisar Torah som sanning, inte förbannelse. Torah är rättesnöret, femettan, för ett välsignat
  liv tillsammans med YHWH. Vi kanske inte alltid träffar femettan men är bra nära i alla fall! Och vi håller reda på vad femettan är.
  Sam


 55. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Eva Helen skrev: “Då kan jag ju förklara tydligt, en gång för alla, vad min överkänslighet handlar om.”

  Eva Helen, det är just det som inte är möjligt!

  Det har inte lyckats sedan Babels torn (Baals Torn?), och det kommer inte att lyckas tills Jesus kommer tillbaka.

  Tills dess kan vi leta misstänkta formuleringar hos varandra, eller bara acceptera att vi aldrig kan veta vad nånon annan menar, exakt, helt och hållet.

  Jag bara vet att du hoppar högt varje gång någon nämner Judarna eller Israel. Det har ju hänt ett flertal gånger bara på denna blogg. Och även annorstädes.

  Det är inte mitt jobb att veta varför.

  Om du känner dej säker i din tro, och dina teologiska formler, vila då i det.

  Och som man brukar skriva: Var välsignad i det, i vetskapen att Herren leder.

  /Kjell


 56. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  “Om det vore frälsningsgrundande att kunna uttrycka sig teologiskt korrekt in i minsta detalj skulle ingen bli frälst, för allas vår kunskap är, och förblir, ett styckverk.”

  ——–
  Tack Kjell för att du håller en så bra ton på din blogg!


 57. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Kjell,

  Jag känner inte igen mig i följande beskrivning du lämnar om mig:

  “Jag bara vet att du hoppar högt varje gång någon nämner Judarna eller Israel. Det har ju hänt ett flertal gånger bara på denna blogg. Och även annorstädes.”

  Mig veterligen har jag på denna blogg skrivit kring detta ämne vid TVÅ tillfällen. Och på andra ställen skriver jag knapp. Vid tre tillfällen har jag skrivit på Aletheia, men om helt andra ämnen. Tidigare har jag skrivit en del på Berndts samtalsforum (men inte längre), och vad åtminstone jag själv kan minnas har jag där inte skrivit något kring detta ämne.

  Alltså kan jag bara räkna till två tillfällen. Förutom dessa två tillfällen på denna blogg, kan jag ifs minnas ett tredje tillfälle däremellan, också på denna blogg, då du själv tog upp sådant som jag hade skrivit vid första tillfället.

  Men om det bara är vid tre tillfällen som det på denna blogg har nämnts något om judarna och Israel, så är jag skyldig.

  Mitt minne är visserligen inte det bästa pga sjukdom, så jag kan ha räknat fel. Men inte medvetet i så fall.

  Frid,
  Eva Helen


 58. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  @Kjell

  Följande del av din kommentar till Eva Helen låter i mina öron också också helt orimligt:

  ”Jag bara vet att du hoppar högt varje gång någon nämner Judarna eller Israel. Det har ju hänt ett flertal gånger bara på denna blogg. Och även annorstädes.
  Det är inte mitt jobb att veta varför.”

  Jag och många andra är mycket positiva till den här bloggen. Därför är det synd om innebörden i den citerade kommentaren ovan skulle kvarstå. Gör det enkelt: dra tillbaka de orättvisa uttalanden. Jag känner inte Ann Helen, men hon förtjänar att behandlas rättvist.

  Allt välmenande från min sida


 59. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Obs!
  Där kan du se: Ann Helen , hon vet att jag vem är, men inte Eva Helen…


 60. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Eva Helen och
  NorskaBent,

  Ni har båda rätt, jag kan inte stå för uttalandet “varje gång”. Jag ber om förlåtelse för denna överdrift.

  Däremot kan jag inte dra tillbaka att jag helt oväntat fått frågor om detta med Israel och Judarna några gånger av Eva Helen. Och jag kan minnas en ganska animerad debatt hos Berndt om detta.

  Eftersom jag själv aldrig har hört till israel-fanatiska grupper och faktisk länge tyckte att det var en non-issue, var det förvånande för mej att bli bli sedd för att propagera i den riktningen.

  Och om jag läser diskussionen här är jag tydligen inte den ende som blir förvånad över detta ifrågasättande.

  Men, än en gång, jag kan inte stå för uttalandet “varje gång”. Jag ber om förlåtelse för denna överdrift.

  /Kjell


 61. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Tack Kjell! Så härligt att få se en kristen broder be om förlåtelse! Det händer inte så ofta tyvärr. Gud välsigne dig.


 62. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  BatNabas,

  P.S. Nu är helgen räddad för mig, det här var så uppmuntrande!


 63. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  @ Kjell

  Bra talat! Vi måste alla försöka att vara rättvis mot varandra. Det är tillräckligt arv från Babel som det är …


 64. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Tack Kjell,

  vill dock tillägga att jag ärligt inte kan minnas den debatt du hänvisar till, som ska ha drivits på Berndts forum, och där jag ska ha deltagit.

  Om jag på något sätt har varit stötande, eller har sårat dig personligt (eller någon annan här för den delen) med något av vad jag skrivit här ovan, så får jag be om ursäkt. Det har inte varit min avsikt.

  Och nu kan vi göra som Paulus, och glömma det som ligger bakom oss, och bara blicka framåt, och fortsätta den goda kampen efter den nåd som Herren ger rikligt till var och en av oss 🙂

  Frid,
  Eva Helen


 65. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Eva Helen skrev: “Och nu kan vi göra som Paulus, och glömma det som ligger bakom oss, och bara blicka framåt, och fortsätta den goda kampen efter den nåd som Herren ger rikligt till var och en av oss”

  Tack för det Eva Helen.

  Det jag försökte skriva kom i skymundan genom felen i mitt anförande.

  Det är mitt konstaterande att man egentligen aldrig kan förstå varandra helt och hållet.

  Två människor som säger precis samma sak, jag menar, uttalar precis samma ord, kan ha väsentliga skillnader i förståelsen av dessa ord.

  Och två människor som menar samma sak, kan kläda det i så olika ord att de inte begriper varandra.

  /Kjell

  PS. Vill bara understryka det jag flera gånger tidigare har skrivit: Jag är tacksam för ditt bidrag på bloggen.


 66. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Tycker du inte att det är lite farligt att säga “man får helig Ande om man håller allt från 1 Mose och framåt”…….Är det vad Bibeln säger?


 67. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sam,

  Ändrar du dig i frågan nu? Det här blev inte bättre. Vadå vakta??……Ska man eller ska man inte hålla buden? Menar du nu att man får helig Ande trots olydnad??
  Frågar dig igen, du svarade ju inte på andra bloggen: Har du eller har du inte Helig Ande? Vid ja…..varför fick du Den?


 68. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  micro,

  Det har jag aldrig sagt.

  Och visst tycker jag att det är “farligt”.

  Jag skulle vilja säga att det är villolära. Ett annat evangelium.

  Däremot kan det inte vara fel att vilja vara lydig.

  Gud ser till hjärtat.

  /Kjell


 69. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  micro,

  Det handlar, som det alltid har gjort, om hjärtats omskärelse.
  Jfr 5 Mos 10:16.”Omskären därför edert hjärtas förhud, och varen icke länge hårdnackade.”
  Jer 4.4;”Omskären eder åt HERREN; skaffen bort edert hjärtas förhud”
  Rom 2:29;”Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse”
  Det handlar om att acceptera YHWH’s ord som sanning och att lyda Honom.
  Hårdnackade betyder; revoltera mot Torah, YHWH’s ord, i Hebreiskan.
  Sam


 70. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  micro,

  micro: Låter svettigt! 🙂

  Hälsningar,
  Antonia


 71. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sam,

  Sam: “Sen förstår jag inte vart du fått att jag menar att leva enligt Torah är för att bli frälst? Har jag skrivit det nånstans”?

  Den 30/09/2011 skrev du: “Att antyda att “Lagen” Torah, som är YHWH’s instruktioner för att vi ska ha liv, är något negativt tyder på total ignorans! Snudd på anti-Messias, i min mening”!

  Hur tolkar du dessa skriftställen Sam? Anser du att Jesus (Messias) följde lagen till punkt och pricka.

  “En sabbatsdag tog han vägen genom några sädesfält, och hans lärjungar ryckte av ax, gnuggade dem mellan händerna och åt. Några av fariseerna sade: “Varför gör ni sådant som inte är tillåtet på sabbaten?“ Då svarade Jesus dem: “Men har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus och tog skådebröden, som ingen utom prästerna får äta, och åt av dem och gav åt sina män.“ Och Jesus sade till dem: “Människosonen är herre över sabbaten.“ (Luk 6:1-5)

  “Om nu fullkomlighet hade kunnat vinnas genom leviternas prästämbete – på detta var ju folkets lagstiftning byggd – fanns det då någon anledning att säga att det kommer en präst av annat slag, en sådan som Melkisedek, och inte en sådan som Aron? ändras prästämbetet, måste själva lagen ändras. Den som här åsyftas hör ju till en annan stam, där ingen någonsin har gjort tjänst vid altaret. Alla vet att vår Herre är av Juda stam, och Mose har ingenting sagt om präster från den stammen.
  15. Det hela blir än klarare när det nu uppstår en präst av annat slag, lik Melkisedek däri att han har blivit präst inte genom en lag som kräver en viss härstamning utan genom kraften i ett oförstörbart liv. Ty om honom betygas: Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek. Därmed upphävs den tidigare bestämmelsen för att den var svag och till ingen nytta – lagen har ju inte gett fullkomlighet åt något – men i stället får vi något bättre, ett hopp som närmar oss till Gud.
  20. Till detta kommer Guds ed. De andra blev präster utan någon ed, men Jesus blev präst genom en ed av den som säger till honom: Herren har svurit och skall inte ångra sig: Du är för evigt präst. Detta visar hur överlägset det förbund är som Jesus har gått i god för. Vidare har de andra prästerna blivit fler och fler därför att döden satte en gräns för deras tjänst. Men eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna.” (Heb 7:11-26)

  Hälsningar,
  Antonia


 72. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia
  “Hur tolkar du dessa skriftställen Sam? Anser du att Jesus (Messias) följde lagen till punkt och pricka.”
  Jag antar att du vill anspela att Yeshua inte levde efter sin Faders ord?
  Hebr 4:15;”Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd.”
  Yeshua var utan synd, syndfri.
  Synd är; “Var och en som gör synd, han överträder ock lagen, ty synd är överträdelse av lagen.” enligt Joh 3:4.

  Ta ett djupt andetag och tänk efter, före!
  Om Yeshua inte var ett syndfritt offerlamm är Han inte vår Messias.
  Sam


 73. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sam,

  Sam,

  “Om Yeshua inte var ett syndfritt offerlamm är Han inte vår Messias”.

  “Ta ett djupt andetag och tänk efter, före”!

  Det kanske du behöver göra med, bäste Sam, eftersom det inte verkar som du kan läsa innantill vad det står. Och var någonstans har jag påstått att Jesus inte var ett felfritt offerlamm, menar du?

  Om Jesus (Yeshua) hade avsett, som du verkar tro, att vi slaviskt skulle följa en katalog med färdigt uppställda regler då hade han ju inte kunnat hela sjuka på Sabbaten eller upphäva något annat Sabbats bud heller. Han skulle ju uppfylla HELA lagen, som vi båda vet.

  Som jag förstår Sabbats budet, fick man ingenting göra på denna dag, förutom det absolut nödvändigaste, inte ens bota de sjuka om de inte var i dödsfara förståss. Och ingen av dem som Jesus botade var i någon sådan fara. Fastän Sabbats budet, tydligt och klart också sade att man inte fick bereda någon mat så ansåg Jesus att människans behov av föda fick gå före denna förordning, lärjungarna åt ju av axen. Därför fick t. o. m även Skådebröden, i det allra heligaste i Templet – som endast Översteprästerna hade lov att äta av – ge näring åt David, när han var på flykt undan Saul.

  Jesus visar oss därmed, gång efter annan, att Han är Herre över Sabbaten. Som det står skrivet “Och Jesus sade till dem: Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för Sabbaten” . (Markus 2:27)

  Så om Jesus kunde göra något som Sabbatsbudet tydligt förbjöd, för du menar väl ändå inte att Ordet ljuger, då måste det väl i logikens namn betyda, att du/ni “tolkar innebörden av “ordet Sabbat” helt olika ?

  Hälsningar,
  Antonia


 74. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  “Och var någonstans har jag påstått att Jesus inte var ett felfritt offerlamm, menar du? ”
  Du menar ju att Yeshua inte levde efter Torah, eller hur?

  Du måste förstå skillnaden mellan de bud som Moses fick från YHWH och de mänskliga traditioner som de skriftlärde hade uppfunnit.
  Yeshua bröt och opponerade sig mot dessa mänskliga traditioner och gick hårt åt de som hittat på dem.
  T.ex: Mark 7:”I sätten Guds bud å sido och hållen människors stadgar.”
  Luk 11:”Ve eder, I lagkloke, som haven tagit bort nyckeln till kunskapen! Själva haven I icke kommit ditin och för dem som ville komma dit haven I lagt hinder.”
  Joh 8;”I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra.”

  Om du tänker efter igen så kunde inte Yeshua ha begått en enda ynklig liten synd. OM han hade gjort det så var Han inte vårt felfria offerlamm. Som jag skrev tidigare så säger Skriften att synd är att överträda Torah, “lagen”.

  Jämför hur lammet som offras på Pesach blir undersökt för att bevisas vara felfritt och samtidigt så undersöks Yeshua för samma sak. Yeshua är oskyldig till alla anklagelser. Dvs utan fel.
  Yeshua är herre över Sabbaten men varför skulle Han ändra på Sabbaten?
  Matt 5:17″I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.
  Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.”
  Har du en himmel över dig och en jord under?

  Sam


 75. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sam,

  Lammet som undersöks för att se om det är felfritt, är en kroppslig felfrihet de kollar efter, inte om lammet har gjort allt rätt i sitt korta liv.
  Och vad vi vet så synades inte Jesu kropp på det viset och inte heller synades hans liv och gärning för att se så att han till punkt och pricka, gjort allt efter lagen.

  Nej, Jesus stod inför ransakning utifrån vissa anklagelser, vilka han inte bafanns skylldig till, dock ansåg judarna att han hädade.

  Så frågan är på vilka grunder Jesus skulle vara ett kroppsligt felfritt offerlamm, ingen människa vet om han syndade, om han syndade i sin barndom, eller innan han trädde in i sin tjänst.
  Vi utgår från att han inte hade, varken synd (arvssynd), eller att han syndat för att det står så, men vi vet ju inte säkert!

  Bb


 76. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren skrev: “Så frågan är på vilka grunder Jesus skulle vara ett kroppsligt felfritt offerlamm, ingen människa vet om han syndade, om han syndade i sin barndom, eller innan han trädde in i sin tjänst. Vi utgår från att han inte hade, varken synd (arvssynd), eller att han syndat för att det står så, men vi vet ju inte säkert!”

  Björn, jag har läst många galenskaper från dej, men här slår du verkligen ditt eget världsrekord.

  För mej talar du hädelse. Grov hädelse!

  Om Jesus hade syndat hade det inte funnits frälsning.

  Omvänd dej medan tid fortfarande gives.

  /Kjell


 77. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Jag ifrågasätter bara Sams tes om offerlammet!

  Att Jesus inte syndade står skrivet och om han syndat, så hade han inte kunnat vara offret!

  Jag förstår inte varför du reagerar, tål inte Gud och hans ord att ifrågasättas, om han gör det, borde även Sams teologi tåla det, eller hur?

  Du skriver: Björn, jag har läst många galenskaper från dej, men här slår du verkligen ditt eget världsrekord.

  – Vilka galenskaper menar du i så fall? Eller menar du att det är galenskap som inte är i linje med din teologi, eller med ditt synsätt?

  För mej talar du hädelse. Grov hädelse!

  – Vad är det som är grov hädelse, det vill jag att du konkretiserar!

  Om Jesus hade syndat hade det inte funnits frälsning.

  – Självklart inte, men ingen vet vad Jesus gjorde i sin ungdom, jag tror att Jesus var som andra barn, eller tror du han satt inspärrad för att inte synda?

  Omvänd dej medan tid fortfarande gives.

  – Det är varken synd, eller hädelse att skriva som jag gjorde, du går över gränsen och sätter dig i en överlägsenhets position.

  Bb


 78. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Instämmer i att det är galenskaper, och av värsta sort det Björn bloggaren skriver. Det är på samma nivå som Jonas Gardells hädelser. Kjells uppmaning till omvändelse vill jag understryka.


 79. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Man blir inte förvånad längre..
  1Ti 4:1 Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.
  Det är väl vad som sker idag.


 80. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kan någon påvisa utifrån skriften att Jesus var felfri kroppsligen?
  Nej det kan vi inte, men att han var utan synd, det vet vi utifrån skriften, men vi vet inte i den bemärkelse att vi var där, utan vi tror eftersom att det står i skriften!

  Bb


 81. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren,

  Björn,

  förstår du vad du säger?? Tror du verkligen Gud KAN synda?? Inget mörker finns hos Gud! Lammet var och är därmed 100% rent.

  Det räckte med att Adam och Eva syndade EN GÅNG och det räckte för att de i all evighet skulle vara utom allt hopp. EN GÅNG!! Hur kan du då säga att Lammet inte var totalt och fullständigt rent??

  Detta var det värsta jag hört på länge!


 82. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren,

  “Lammet som undersöks för att se om det är felfritt, är en kroppslig felfrihet de kollar efter, inte om lammet har gjort allt rätt i sitt korta liv.
  Och vad vi vet så synades inte Jesu kropp på det viset och inte heller synades hans liv och gärning för att se så att han till punkt och pricka, gjort allt efter lagen”.

  Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. (1Pet 1:18-19)

  Skäms Björn, att du bara har mage att ifrågasätta Jesu felfria offer!

  Hälsningar,
  Antonia


 83. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Andreas Frost,

  Absolut var Jesus fullkomligt ren, även i egenskap av lamm, det är inte det jag ifrågasätter, utan jag ifrågasätter att Sam likställer ett lamms kroppsliga felfrihet med Jesu fullständiga syndfrihet.
  Det handlar om olika beskaffenheter, yttre och inre, att vara felfri utan lyte, eller andra kroppsliga defekter är yttre beskaffenheter som var kravet för offerlammet.

  Med Jesus var det inte yttre perfektion som räknades, utan inre, han var utan både syndanatur och utan synd.

  Offerlammet var en bild, eller skugga på det verkliga och skulle peka på Jesus som offerlamm.

  Bb


 84. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Håller helt med Antonia:

  “Nej det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. (1Pet 1:18-19)

  Skäms Björn, att du bara har mage att ifrågasätta Jesu felfria offer!”
  —-

  HaFo:

  Enligt Rom. kap. 8 så var Jesus “född i syndigt kropps gelstalt, men fördömde synden i köttet”.

  Alltså följde aldrig Jesus “synden i köttet”, utan “fördömde synden i köttet”, alltså stängde Han, genom sin syndfria rättfärdighet, synden och dess konsekvenser, utanför den människa, som Han kom för att representera. Han försonade/förenade i sin person Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

  Därmed kunde Han också bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset:

  Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för Dig utgjutet!

  Är det ngn här som har en bättre frälsning att tillgå?

  HaFo


 85. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren,

  “Så frågan är på vilka grunder Jesus skulle vara ett kroppsligt felfritt offerlamm, ingen människa vet om han syndade, om han syndade i sin barndom, eller innan han trädde in i sin tjänst. Vi utgår från att han inte hade, varken synd (arvssynd), eller att han syndat för att det står så, men vi vet ju inte säkert!”

  Björn, nu verkar du medge, i dina senare inlägg, att Jesus var ett felfritt offerlamm.

  Vad menade du då med ovanstående citat? Du måste väl ändå förstå att det du skriver där är ytterst anmärkningsvärt, och faktiskt på gränsen till grov hädelse?

  Förklara gärna hur du menade. Särskilt med påståendet “att vi vet ju inte säkert” Vi kan ju ha missförstått dig?

  Hälsningar,
  Antonia


 86. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björnligan har som vi vet inte alltid ärliga avsikter! 🙂
  Vill ni veta mer av ligans avsikter och insikter om sina utsikter så besök hans blogg! Björns idebank!
  Sam


 87. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren skrev: “Vad är det som är grov hädelse, det vill jag att du konkretiserar!”

  Att insinuera att Jesus skulle ha syndat är hädelse.

  Att insinuera att Guds Ord innehåller lögner är hädelse.

  Ju fler kommentarer du tillfogar utan att erkänna detta, desto mer nästlar du in dej i ditt eget nät.

  Det hjälper inte att lägga ut rökridåer, du sitter fast i ditt nät tills du erkänner att du hade fel.

  /Kjell


 88. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sam,
  “Och var någonstans har jag påstått att Jesus inte var ett felfritt offerlamm, menar du? ”

  Ja hur vill du att detta som du skrev ska uppfattas? Det verkar helt tydligt vara ett ifrågasättande om Yeshua verkligen inte syndade dvs inte följde Torah till punkt och pricka.
  “Hur tolkar du dessa skriftställen Sam? Anser du att Jesus (Messias) följde lagen till punkt och pricka.”
  (Jaaa, Torah, som om man bryter mot den, syndar. 1 Joh 3:4;”synd är överträdelse av lagen.”)

  När du sen följer upp detta ifrågasättande, som jag uppfattar det, med berättelsen om att de åt ur sädesfältet så blir din inställning tydligare.
  Slutklämmen, somär tveklös, säger samma som Björn anspelar:”Så om Jesus kunde göra något som Sabbatsbudet tydligt förbjöd”.
  Jag tror nog att du inte ska kasta alltför stora stenar på Björn när ni båda ser ut att inte ha fattat; Utan syndfritt offer=Ingen frälsning.

  Men jag kan ju ha missuppfattat dig. För om Gud inte kan frestas, Jak 1:13; “ty såsom Gud icke kan frestas av något ont, så frestar han icke heller någon.”och Gud är evig,kan inte dö;5 Mos 32;40,”Så sant jag lever evinnerligen”, så kan ju den kristne Jesus knappast ha syndat även om han velat, eller hur? 😉
  Sam


 89. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Kjell
  Som du vet så lyssnar ju Björn till nån ande som säger hur saker och ting VERKLIGEN förhåller sig! 🙂
  Sam


 90. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sam,

  När jag var ung i Sverige fanns det något som kallades “björntråd”. Kanske finns det fortfarande? Det var en extra stark sytråd.

  Vi får väl se till att detta inte blir en Björn-tråd. 🙂

  I Holland hade vi “björnbär” i trädgården till alla fåglars glädje. Men min hustru ville ha några stycken bär själv också. Så vi köpte ett nät som skulle täcka dessa taggiga buskar.

  Det fanns fåglar som endera inte hajjade att det var ett nät, eller för vilka frestelsen ändå var för stor. Och de fastnade med fötterna i maskorna.

  Ju mer de försökte bli fria i egen kraft, desto mer trasslade de in sig. Och när jag kom med sax och kniv hade de svårt att hålla sig stilla. Fastän det var deras enda chans att bli fria igen.

  Tänk en sådan nåd att det faktiskt finns en frälsare som kan trassla ut oss ur “fågelfångarens snara”.

  Psalm 91:3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.

  /Kjell


 91. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Jag har i min ägo äkta björntråd. Vi använde den för att spela hartsfiol i ungdomen. Hartsfiol, du frågar? Jo man tar ett häftstift och fäster tråden, med en ögla, till utsidan av fönsterkarmen på ett hus. Sen avlägsnar man sig på säkert avstånd, sträcker tråden och drar fiolharts fram och tillbaka på tråden. Detta skapar samma musik inuti huset som Björn-en åstadkommer med att dra sina verbala klor på våra trumhinnor!
  Sam


 92. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  Vad jag menar har jag skrivit till andreas, det är ett ifrågasättande till Sams tal om lammet som var felfritt och det synades så att det inte skulle finnas någon defekt, för då hade det inte varit felfritt.

  Jesus kom såsom människa i utvärtes måtto, i sin kropp var han människa.
  Han hade varken arvsynd, eller syndade, men han synades inte på samma sätt som ett offerlamm synades och det gör att man rent bokstavligt inte kan jämföra Jesus med offerlammet. Varför, jo för att det var två olika beskaffenheter på felfri, lammet var felfri i sin kropp och Jesus var felfri i sitt handlande och sitt väsen, han är ju Gud, men det står inget att han var perfekt i sin kropp.

  Offerlammet var en skugga, alltså inte det verkliga, Jesus som offerlamm var det verkliga.
  Att jag sen skrev att vi inte vet om Jesus syndade i sin barndom, eller ungdom, var för att provosera lite, för faktum är, att vi inte vet vad som skedde då, det står inget om det. Sen är det ju så, om jag förstått det rätt, så är det först vid en viss ålder lagen börjar gälla för barn, 12 år tror jag, innan dess tillräknas inte synden. det gör att även om Jesus skulle ex, varit olydig som barn, så räknas det inte utifrån lagen som synd, jag har inte full koll på detta, men SÅ har sagt något liknande.

  Jag pesonligen anser att man måste få dryfta saker och ting utan att behöva få okvädningsord över sig. Det hade räck med att skriva att jag har fel, vilket jag förövrigt visste. det är även tråkigt att någon härifrån och som annonym skrivit skäms på min blogg.
  Jag tycker att ett sådant beteende är värre än att skriva det jag skrev!

  Bb


 93. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Kjell,

  Jag påstår inte att Jesus syndat!
  Vi vet bara vad som står och vad som skede i ex Jesu barndom angående synd, vet vi inget om!

  Tycker nästan att du låter som fariseerna, de skrek hädelse när Jesus inte följde mönstret.

  Du får gärna kalla mig precis vad du vill, men jag är en fri, bibelläsande människa som är fri att se vad jag vill i skriften och även dryfta därom.
  Nu var det ju offerlammet och dess felfria kropp, kontra Jesu felfria kropp som var själva poängen!

  Bb


 94. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sam,

  Sam: du skriver visserligen till dig själv, men antar att jag är adressaten. Känner ju igen vad jag skrivit.

  “Ja hur vill du att detta som du skrev ska uppfattas? Det verkar helt tydligt vara ett ifrågasättande om Yeshua verkligen inte syndade dvs inte följde Torah till punkt och pricka. Jag tror nog att du inte ska kasta alltför stora stenar på Björn när ni båda ser ut att inte ha fattat; Utan syndfritt offer=Ingen frälsning ”

  “Slutklämmen, som är tveklös, säger samma som Björn anspelar:”Så om Jesus kunde göra något som Sabbatsbudet tydligt förbjöd”.

  Sam,

  Vi får ta om det från början, för nu har du trasslat till det ordentligt!

  Jag började med att fråga dig? “Hur tolkar du dessa skriftställen Sam? Anser du att Jesus (Messias) följde lagen till punkt och pricka”.

  “En sabbatsdag tog han vägen genom några sädesfält, och hans lärjungar ryckte av ax, gnuggade dem mellan händerna och åt. Några av fariseerna sade: “Varför gör ni sådant som inte är tillåtet på sabbaten?“ Då svarade Jesus dem: “Men har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus och tog skådebröden, som ingen utom prästerna får äta, och åt av dem och gav åt sina män.“ Och Jesus sade till dem: “Människosonen är herre över sabbaten.“ (Luk 6:1-5)

  Refererar alltså till texten i ovanstående bibelcitat, som tydligt säger att Jesus agerade på Sabbaten! (Det är inte mitt påstående utan Bibelns).

  Eftersom din/er favorit vers tycks vara :”Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.” Så undrade jag om man fick göra goda gärningar på Sabbaten, utan att man bröt mot detta bibelord.

  Det var alltså inte Jesus som jag ifrågasatte , som du så oriktigt anklagar mig för, utan jag undrade hur ni “Messianer” tolkar skriften. Får nämligen inte ihop din/er lära med Jesu handlingar i NT. “Messianerna” (för jag förmodar att du kan vara en av dem) får ju inte ens byta en glödlampa på Sabbaten, om jag har förstått det hela rätt?

  Du bör nog tänka dig för och försöka läsa innantill, innan du börjar anklaga mig för hädelse. Och hur var det nu med stenkastningen förresten?

  Hälsningar,
  Antonia


 95. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren,

  Björn: När du formulerar dig så slarvigt (o-eftertänksamt) som du gjorde, om Heliga ting så får du nog räkna med att bli missförstådd!

  Och OM du hade menat, bokstavligen vad du skrev, så hade du också behövt skämmas. Hoppas du kan inse det.

  Det var därför jag reagerade som jag gjorde. Drog jag en felaktig konklusion ang.om vad du skrev då ber jag dig om förlåtelse.

  Hälsningar,
  Antonia


 96. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren,

  Björn,
  Glömde säga att jag har inte skrivit på din blogg, bara så du vet!

  Hälsningar,
  Antonia


 97. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  Du skrev: Glömde säga att jag har inte skrivit på din blogg, bara så du vet!

  – Det var i alla fall någon som läst på denna sida och med hänvisning hit, men det är ju inte säkert att det var någon av er som lommenterar. Det vore dock mer rakryggat att inte vara annonym, vilket tyder på feghet!

  Bb


 98. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Antonia Berglund,

  ”Så om Jesus kunde göra något som Sabbatsbudet tydligt förbjöd”

  Och hur ska man tolka det här som att Yeshua INTE bröt Sabbatsbudet?
  Sam


 99. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren,

  Ok Björn, tack för din förklaring.

  Jag tycker dock du haltar med dina resonemang, du säger att Jesus var utan synd men säger samtidigt att han kan ha syndat i sin ungdom.


 100. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Andreas Frost,

  Du skriver: du säger att Jesus var utan synd men säger samtidigt att han kan ha syndat i sin ungdom.

  – Det är inget som vi vet, men eftersom det står i Luk_2:51 Så följde han med dem och kom ned till Nasaret; och han var dem underdånig. Och hans moder gömde allt detta i sitt hjärta.

  – Eftersom det står så, så kan man få intrycket att Jesus var som vilket barn som helst och hur dom är idag vet vi ju. Jag vet dock inte hur strängt barn fostrades på den tiden, så det är möjligt att Jesus var extremt lydig och aldrig gjorde något fel.
  Men om lagen börjar gälla från 12 – 13 års ålder så är det ju oväsentligt om han var rigoröst lydig, eller inte innan han fyllde 12!

  Bb


 101. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  – Kanske vi lite till mans skulle fundera över konsekvenserna av att “Jesus var sann Gud och sann människa”, innan ytterligare utläggningar görs om en tunga som slant till följd av en ännu slappare tanke…

  MVH / Sefast Tronde


 102. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  HaFo:

  Fick ingen riktig respons på min frågeställning och funderation, så jag tar den igen:

  Enligt Rom. kap. 8 så var Jesus “född i syndigt kropps gelstalt, men fördömde synden i köttet”.

  Alltså följde aldrig Jesus “synden i köttet”, utan “fördömde synden i köttet”, alltså stängde Han, genom sin syndfria rättfärdighet, synden och dess konsekvenser, utanför den människa, som Han kom för att representera. Han försonade/förenade i sin person Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

  Därmed kunde Han också bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset:

  Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för Dig utgjutet!

  Är det ngn här som har en bättre frälsning att tillgå och bättre förklaring av frälsningens under? Om inte, varför alla dessa spaltkilometer, som enbart synes ha till motiv, att omintetgöra och förvanska tron på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset???

  HaFo


 103. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sefast Tronde,

  Hur menar du? Betyder “sann människa” att Jesus har syndat?

  Måste jag alltså tro att Jesus syndade som barn och ungdom för att sedan sluta med det från och med att han döptes?

  För det är väl vad Björn påstod?


 104. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Håkan Josefsson,

  Nej jag påstod inte att Jesus syndade i sin ungdom, utan att vi inte vet något om hur hans liv var då. Var han som vanliga barn, eller satt han inlåst för att inte göra några hyss?

  Jag själv tror att Jesus var ett ovanligt snällt barn, enda fadesen var när han försvann till templet när han var tolv år och därefter underordnade han sig i lydnad till föräldrarna!

  Bb


 105. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Björn bloggaren,

  Beror väl på vad du avser med det.

  Kanske du inte menade det som du skrev det. Det vet ju bara Gud och kanske du själv.

  Men tydligen läste många något annat än du “menade”.


 106. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Håkan Josefsson,

  – Nej det menar jag inte alls!

  Jag menar helt tvärt om, att endast Gud är Helig, allt igenom Helig, och att han i Jesus Kristus avsade Sin härlighet i himlen för att låta Sig födas som människa, för att i mänsklig gestalt fördöma syden “i köttet”, och därmed återlösa alla dem som tror.

  Och, att piskorna mot Björns slappa tanke och otyglade tunga nu börjat bli lite väl övertydliga om de fortsätter. Blir det mer tenderar det att klassificeras som trakasserier snarare än en behövlig reprimand, förutsatt att han inte står fast vid att fadäsen inte var en fadäs.

  – Det är märkligt att det svenska språket skall vara så svårt att förstå ibland…

  MVH / Sefast Tronde


 107. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Sefast Tronde,

  Det var inte min mening att bråka eller störa. Jag brukar nästan aldrig komentera. Fast här verkar det vara vänligare än i många andra komentarer.

  Tack att du berättar vad du menar. Det finns så mycket förvillande nu. Personer man tror var pålitliga kommer med konstiga påståenden.

  Jag tycker om att läsa dina komentarer. Fast ibland är de svåra att förstå om man inte har mer än folkskola.

  Förlåt om jag sårade dej.


 108. Warning: Undefined variable $button in /home/vhosts/niwega.net/httpdocs/wp-content/plugins/quote-comments/quote-comments.php on line 127

  Håkan Josefsson,

  Det är helt OK. Du är en just kille rakt igenom.

  Det är faktiskt bra att det blir ett litet missförstånd ibland med sådana som dig, som faktiskt kan visa föredömet i praktiken för alla och envar som skriver här – att kunna säga förlåt. Det borde alla kunna göra, i vart fall om man kallar sig kristen. Men tyvärr visar det sig alldeles för få.

  Önskar dig allt gott.

  MVH / Sefast Tronde

Comments are closed.