Naturlag(en)

Ordet naturlag har i nutid fått en betydelse som begränsar sig till fysiska fenomen som man inte kan ändra på.

Innehåll

Begreppet naturlag

Inom fysiken har begreppet lag (naturlag) fått stå tillbaka för begreppet teori. Man försöker formulera naturfenomenen med mer omfattande beskrivningar där lagarna och matematiken sätts in i ett större sammanhang. Einsteins allmänna relativitetsteori till exempel beskriver samma fenomen som Newtons mekanik med ett generellare sätt och från helt andra utgångspunkter.

Teori eller lag

Vad krävs då av en teori för att kallas naturlag?

  • Den skall vara sann (så långt vi kan förstå) och stå i överensstämmelse med våra observationer.
  • Den skall ha bredd, d.v.s. den skall ge information om så många observationer som möjligt.
  • Den skall ha en viss förutsägelseförmåga, alltså även vara en deterministisk lag.

Historia

Begreppet naturlag har förr tillämpats på betydligt mer än fysiken. Det tillämpades inom rättsfilosofin, ekonomin, samhällsordningen och inom religionen. Tanken var att om lagarna, som styrde naturens ordning, inte direkt styrdes av Gud var de i alla fall instiftade av Gud.

Bibeln bekräftar

I Paulus brev till Rom beskriver han det som förr brukade kallas “naturlagen” i bestämd form. Han talar om Guds morallagar, kända för judarna men okända för hedningarna.

(Rom. 2:14-15) För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. 

Evolutionsteorin

Evolutionslärans anhängare och förespråkare har ingen förklaring på hur de fysiska naturlagarna har uppstått eller varför de inte “evolverar”.

Ateistiska filosofer

Sekulära, humanistiska, antikristliga filosofer förkastar tanken att det skulle finnas någon absolut “morallag” som kan kallas “naturlagen”. Deras avsiktliga förvirring och okunnighet leder till subjektivism och har tyvärr även smittat vissa grupper inom kristenheten och där förorsakat det som kallas liberalteologi.

Fysikens naturlagar

En mekanistisk teori framfördes av atomisten [1] Demokritos som menade att världsordningen var rent orsaksrelaterad.

Första gången som vi möter begreppet naturlag i en någorlunda modern betydelse är i René Descartes Principia Philosophiae från 1644. Han beskriver tre fundamentala lagar (naturlagar) enligt vilka de materiella kropparna måste röra sig. Därmed hade termen naturlag införts i fysikens ordföråd.

Isaac Newton (1643–1727) publicerade sin Principia mathematica år 1687 i vilken han också framför tre fundamentala lagar: tröghetslagen, kraftlagen och lagen om verkan och motverkan. Dessutom formulerade han tyngdlagen. Med dessa lagar kunde han härleda formen på planetbanorna, lagarna för fallrörelsen och så vidare. Dessa lagar uppfattar vi som naturlagar.

C. S. Lewis

C. S. Lewis beskrev “naturlagen” i en serie radioföredrag som senare har samlats i boken Mere Christianity (Boken finns på svenska med titeln “Kan man vara kristen?”) I inledningen till boken talar Lewis om “The Law of Human Nature”. Jag skall citera ett litet stycke i början på kapitlet.

1. The Law of Human Nature

Every one has heard people quarrelling. Sometimes it sounds funny and sometimes it sounds merely unpleasant; but however it sounds, i be-lieve we can learn something very important from listening to the kind of things they say. They say things like this: “How’d you like it if anyone did the same to you?” — “That’s my seat, i was there first” — “Leave him alone, he isn’t doing you any harm” — “Why should you shove in first?” — “Give me a bit of your orange, i gave you a bit of mine” — “Come on, you promised.” People say things like that every day, educated people as well as uneducated, and children as well as grown-ups. now what interests me about all these remarks is that the man who makes them is not merely saying that the other man’s behaviour does not happen to please him. He is appealing to some kind of standard of behaviour which he expects the other man to know about. and the other man very seldom replies: “to hell with your standard.” Nearly always he tries to make out that what he has been doing does not really go against the standard, or that if it does there is some special excuse. He pretends there is some special reason in this particular case why the person who took the seat first should not keep it, or that things were quite different when he was given the bit of orange, or that something has turned up which lets him off keeping his promise. It looks, in fact, very much as if both parties had in mind some kind of Law or Rule of fair play or decent behaviour or morality or whatever you like to call it, about which they really agreed. and they have. If they had not, they might, of course, fight like animals, but they could not quarrel in the human sense of the word. Quarrelling means trying to show that the other man is in the wrong. And there would be no sense in trying to do that unless you and he had some sort of agreement as to what Right and Wrong are; just as there would be no sense in saying that a footballer had committed a foul unless there was some agreement about the rules of football. Now this Law or Rule about Right and Wrong used to be called the Law of nature. nowadays, when we talk of the “laws of nature” we usually mean things like gravitation, or heredity, or the laws of chemistry. But when the older thinkers called the Law of Right and Wrong “the Law of nature,” they really meant the Law of Human nature. The idea was that, just as all bodies are governed by the law of gravitation and organisms by biological laws, so the creature called man also had his law — with this great difference, that a body could not choose whether it obeyed the law of gravitation or not, but a man could choose either to obey the Law of Human nature or to disobey it.

Diskussion

I ett öppet system finns det en skapare som har den unika rätten att forma alla naturlagar. Men i ett slutet system finns bara slumpen som kan sätta käppar i naturens hjul. Därför är det så viktigt för ateister att förneka Gud. För om han finns så är det han som ställer upp reglerna.

Not

Atomism är en filosofisk tendens eller inriktning, som vill lösa alla problem genom att bryta ned dem i någon form av minsta beståndsdelar och utifrån dessa minsta beståndsdelar förklara och lösa problemen. I västerländsk filosofi avser man med atomism de idéer som företräddes av de under antiken grekiska atomisterna. Motsatsen är holism.

Views: 270