För eller emot – det är frågan!

På bloggen Hela Pingsten pågår just nu en klassisk diskussion där trovärdighet relateras till “mirakel”.

Det finns ganska många kommentarer i tråden. En del av dessa är substantiella och läsvärda. Framför allt vill jag rekommendera att du läser diskussionerna mellan bloggägaren Micael Grenholm och signaturen “Bergsjöbloggen”.

Innan du, och andra läser resten av denna min bloggpost vill jag varna för att vara alltför negativ. Själv står jag någonstans mellan pingstisarna och baptisterna. Man kallar mej ibland en “Nikodemus” som bara törs komma till Jesus i mörkret. Döm själv!

Innan jag börjar vill jag citera tre texter ur Bibeln.

Matt. 12:30 Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar.

Markus 9:38-41 Johannes sade till honom: »Mästare, vi sågo huru en man som icke följer oss drev ut onda andar genom ditt namn; och vi ville hindra honom, eftersom han icke följde oss.» Men Jesus sade: »Hindren honom icke; ty ingen som genom mitt namn har gjort en kraftgärning kan strax därefter tala illa om mig. Ty den som icke är emot oss, han är för oss. Ja, den som giver eder en bägare vatten att dricka, därför att I hören Kristus till — sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.

Lukas 11:21-26 När en stark man, fullt väpnad, bevakar sin gård, då äro hans ägodelar fredade. Men om någon som är starkare än han angriper honom och övervinner honom, så tager denne ifrån honom alla vapnen, som han förtröstade på, och skiftar ut bytet efter honom. Den som icke är med mig, han är emot mig, och den som icke församlar med mig, han förskingrar. När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ro. Men då han icke finner någon, säger han: ‘Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag gick ut ifrån.’ Och när han kommer dit och finner det fejat och prytt, då går han åstad och tager med sig sju andra andar, som äro värre än han själv, och de gå ditin och bo där; och så bliver för den människan det sista värre än det första.»

Nu återstår då alltså frågorna: “Är man mot om man inte håller med allt?”; eller: “Är man med om man håller med något?”; och: “Är Markus mot strömmen eller den store misuppfattaren?”

Lägg märke till att Matteus och Lukas talar om att “vara emot Jesus” medan Markus talar om att vara emot “oss”.

Guds Ord, Bibeln, är tydlig med en sak, det finns två olika sätt att avvika från Guds uppenbarelse.

  1. Lägga till egen eller andras lära till det Gud faktiskt har uppenbarat.
  2. Förtiga, stryka och förkasta delar av uppenbarelsen.

Jag citerar detta ur Uppenbarelseboken, men samma varning finns på flera ställen.

Upp. 22:18-21 För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: »Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.» Han som betygar detta säger: »Ja, jag kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.

Och nu vill jag börja med citatet från Markus tillsammans med den allra sista versen i Uppenbarelseboken.

Jesus sade: »Hindren honom icke; ty ingen som genom mitt namn har gjort en kraftgärning kan strax därefter tala illa om mig. Ty den som icke är emot oss, han är för oss. Ja, den som giver eder en bägare vatten att dricka, därför att I hören Kristus till — sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.
 
Han som betygar detta säger: »Ja, jag kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla.

Ja, där står vi då med våra tvättade halsar, och kan inte annat! Herrens nåd vare med en del av er? Nej, alla!
Continue reading “För eller emot – det är frågan!”

Views: 76

Vad betyder ordet νομος?

Tja, vad betyder ordet “för”?

Handlar det om den främsta delen av en båt? – Svar: Ja!

Handlar det om att Den Gode Herden “för” mej till vatten där jag finner ro? – Svar: Ja!

Handlar det om att när Guds är “för” mej kan ingen vara emot mej? – Svar: Ja!

Handlar det om ordet “för” när jag säger “För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras”? – Svar: Ja!

Etcetera.

Samma historia för ordet “får”. Gammalt skämt: “Far, får får får? Nej, får får inte får. Får får lamm.”

Men när det handlar om ordet νομος, lag på svenska, vill man inte höra talas om att det kanske kan finnas flera, ganska så olika betydelser.
Continue reading “Vad betyder ordet νομος?”

Views: 27

Trosriktningar – kristendom

Det händer ganska ofta att det uppstår diskussioner om en eller annan trosriktning, ett samfund, en sekt eller en församling.

Välkända stridsfrågor debatteras angående katolicismen, messianer, trosförkunnelsen, kalvinister och den laglösa nådesförkunnelsen.

Jag har försökt att göra en grafisk representation. Den är givetvis inte heltäckande. Långt därifrån! Men jag har försökt att åskådliggöra åtminstone några stycken saker.

Somliga trosriktningar gränsar nämligen till varandra och somliga står diametralt mot varandra.

Grafiken ovan avser att dela in olika trosriktningar som funktion av hur mycket, eller hur litet, man anser lagen, lagar, Guds lag, gälla. Y-axeln, den vertikala axeln representerar detta.

Den horisontala axeln avser att representera Guds och människans del i det hela.

Till exempel:

Tror man på den dubbla predestinationen så tror man att lagen gäller för 100% och att Gud har lagt fast allt till 100%. Man hamnar då i övre vänstra hörnet av grafiken.

Tror man att allt beror på en själv och att ingen lag finns är man troligen ateist och hamnar i nedre högra hörnet.

Tror man att lagen gäller 100% och att det är ens egen uppgift att prestera lydnaden hamnar man i övre högra hörnet.

Och tror man till sist att lagen är avskaffad, förleden tid och att Gud fixar allt hamnar man i nedre vänstra hörnet.

Alla grader däremellan finns givetvis i levande livet.

Diametralt motsatta är:

Den extrema nådesförkunnelsen och judaismen. Men även kalvinismen och katolicismen.
Continue reading “Trosriktningar – kristendom”

Views: 69

Hur kinkig bör man vara?

Detta är skrivet som svar på en kommentar som finns här i tråden som behandlar fråga om villolärare vet att de är det och om man kan känna igen dem.

Det är viktiga funderingar och frågeställningar du tar upp, och jag tror faktiskt inte att det finns specifika svar, bara riktningsanvisare.

Om någon person, eller något samfund, predikar en lära som leder till att en väsentlig del av de som följer den läran missar målet, då kan vi med säkerhet säga att det handlar om en villolärare och en villolära.
Continue reading “Hur kinkig bör man vara?”

Views: 57

Härja, tigga och makt

Kan du låta bli att fundera på hur det är möjligt att man vågar uppträda på det sätt som Judas och Petrus beskrev i följande texter?

Jag skall citera hela Judas brev, och hela andra kapitlet ur Petrus andra brev. Bibeltexterna i blått och mina kommentarer i vanlig svart text.

Judas skrev:

Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade i Gud, vår Fader, och bevarade i Jesus Kristus. Må barmhärtighet, frid och kärlek i allt rikligare mått komma er till del.

Vem var denne Judas? Ja, han presenterar sig som Jakobs bror. Och många menar att han talar om samme Jakob som skrev Jakobs brev.

De flesta protestanter är eniga om att Jakob var Jesu bror. Katolikerna anser ju att Josef och Maria levde i celibat och inte fick några barn efter Jesu födelse. Så de kallar således Jakob för Jesu kusin.

Men låt oss hålla oss till Bibelns text och avstå från tillägg.
Continue reading “Härja, tigga och makt”

Views: 45

Tre sorters lidanden

Frågorna är många när man vågar sig på att tala om lidande. Den kanske största fråga är med vilken auktoritet man gör det och om verkligen ännu en fundering om detta kan vara till nytta.

Jag tror inte att man över huvud taget kan komma till rätta med frågorna angående lidande om man inte behandlar dem tillsammans med förlåtelse.

Men om man tar upp lidande / förlåtelse finns det i alla fall en fast punkt att börja från.

Du inser säkert genast att jag syftar på Jesus och det lidande Han gick igenom när Han förlät.

Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör, bad han när spikarna drevs genom hans vrister och anklar.

Och därmed kommer den tredje komponenten med i bilden, nämligen bönen.

Det är väl tillräckligt svårt att förlåta någon som i förfluten tid har förorsakat lidande.

Men att bedja och förlåta medan lidandet fortskrider känns totalt omöjligt.

Och det var ändå det Jesus gjorde.
Continue reading “Tre sorters lidanden”

Views: 33

Bränna böcker

I Apostlagärningarnas nittonde kapitel, verserna 11 till och med 20, finns det en historisk skildring som jag tror vi kan lära oss en hel del av.

Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut.

Men också några kringvandrande judiska besvärjare företogo sig nu att över dem som voro besatta av onda andar nämna Herren Jesu namn; de sade: »Jag besvär eder vid den Jesus som Paulus predikar. Bland dem som så gjorde voro sju söner av en viss Skevas, en judisk överstepräst. Men den onde anden svarade då och sade till dem: »Jesus känner jag, Paulus är mig ock väl bekant men vilka ären I?»

Och mannen som var besatt av den onde anden störtade sig på dem och övermannade både den ene och den andre; han betedde sig så våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade.

Och detta blev bekant för alla Efesus’ invånare, både judar och greker, och fruktan föll över dem alla, och Herren Jesu namn blev storligen prisat.

Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort. Och ganska många av dem som hade övat vidskepliga konster samlade ihop sina böcker och brände upp dem i allas åsyn. Och när man räknade tillsammans vad böckerna voro värda, fann man att värdet uppgick till femtio tusen silverpenningar.

På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft.

Lägg märke till att vi talar om böcker som tillsammans var värda någonstans mellan 50 miljoner och 100 miljoner kronor.
Continue reading “Bränna böcker”

Views: 41

Ett öppet brev till Lars Enarson

Lars,

Jag har några frågor jag vill ställa dej med utgångspunkt från en predikan du höll 06-20-2009 God gives hope that does not disappoint – We will rule and reign with Him.

Här följer några citat ur din predikan, så ordagrannt som möjligt och med så positiv tolkning som möjligt. Din predikan i blå text. Notera att det bara är delar av predikan som citeras. Annars blir det för omfattande.
Continue reading “Ett öppet brev till Lars Enarson”

Views: 443

En stark ledare

Ropet om en stark ledare är inget nytt. Har Gud kanske synpunkter på detta?

I första Samulesbokens åttonde kapitel, verserna 4 till 9 läser vi:

Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sade till honom: “Du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss, så som alla folk har.” Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: “Ge oss en kung till att styra över oss.” Och Samuel bad till HERREN. Då sade HERREN till Samuel: “Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem. Så har de alltid gjort, från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag. De har övergivit mig och tjänat andra gudar och så gör de också mot dig. Men lyssna nu till deras ord. Du skall allvarligt varna dem och förklara för dem vilka rättigheter den kung får som kommer att regera över dem.”

I en artikel i Dagen, med titlen Goda ledare är nyckeln skriver Daniel Grahn: “Kyrkans kris går djupare, den handlar om brist på självinsikt, förändringsvilja och dåligt ledarskap.”

Det jag här skriver är inte avsett som kritik, mera som komplement. Är det verkligen säkert att Gud ser medlemsantal som det viktigaste för sin församling? Continue reading “En stark ledare”

Views: 34

Personligt vittnesbörd – Boken

Med tacksamhet tar jag emot ett personligt vittnesbörd, i form av en gästblogg, från signaturen BatNabas. Och som vanligt vill jag välkomna alla som känner sig manade att göra sammalunda. Mer info under fliken Gästartiklar.

Tänk dig en förläggare som fått ett manuskript till en bok. Boken är på många sidor, och det är flera olika författare och en redaktör, ungefär som en antologi. Förläggaren börjar läsa igenom manuskriptet för att se om det är något han vill ge ut. Det tar ganska lång tid, och han förstår ofta ingenting av vad han läser, men fortsätter ändå läsa.

När han läst igenom manuskriptet tänker han: ”Det här var så speciellt så jag måste läsa en gång till.” Han gör det och upptäcker någonting fantastiskt: boken har på något sätt förändrats, en del som han inte alls förstod tidigare verkar solklart nu, och så lägger han märkte till en del han inte alls noterade tidigare.

Han läser den ännu en gång, boken är helt fantastisk! ”Om jag ger ut den här boken behöver jag inte ge ut några fler böcker, man blir aldrig färdig med den. Tänk så många som kommer att vilja ha den, redaktören, författarna och jag kommer att bli rika!”.

Continue reading “Personligt vittnesbörd – Boken”

Views: 32