New religious movements

De senaste veckorna har det skrivits en hel del om en villolärande sekt som kallas “Österns Blixt”.


🙁 Herren Jesus Kristus är hon till vänster! 🙁

Sekten heter så på grund av att har ryckt loss en vers ur Matteus evangelium där Jesus talar om sin återkomst. Matt. 24:27 För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. 

Och, hör nu och häpna!

Jesus lever. Och han gör det som en kinesisk kvinna i Chinatown i New York.

Det här är Österns blixt

Sekten Österns blixt blandar kristen lära med egna trosuppfattningar. Fast man gör det på ett sätt som inte kan lura dem som läser Bibeln. Texten i Matteus evangelium bör citeras på följande sätt.

Matt. 24:23-28 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas gamarna. 

Två gånger i ett andetag varnar Jesus och säger att vi inte skall tro på villor om hans återkomst vare sig de är avsiktligt illasinnade eller framförs av knäppgökar, för när han kommer blir det lika synligt, för alla, som en blixt som lyser upp hela himlen från öster till väster.

Det behövs varken gurus eller profeter för att avslöja hans återkomst.
Continue reading “New religious movements”

Views: 637

Religion i Sverige

Hur många religioner finns det i Sverige? Kan alla dessa livsåskådningar samexistera? Blir det då synkretism eller blir det ingenting? Skall vi följa denna uppmaning?
 

Eller skall vi stå upp för vår tro att alla avvikande religioner motsäger (contradicts) evangelium?
 


Continue reading “Religion i Sverige”

Views: 102

Katolikernas Maria

Jag vill avsluta serien om RKK’s Maria. Frågan är väl hur nyttigt det är att läsa om detta här. Jag tror att jag “predikar för de omvända”, alltså att de som läser här är protestanter som bekänner “intet utom Skriften”.

Om någon katolik skulle läsa här så är det knappast någon chans att han tar till sig det jag skriver. Det känns ju som ett anfall på hans övertygelser.

Jag citerar från Katolska Kyrkans Katekes precis som den i skrivande stund finns på nätet, inklusive länkar. Jag har även försökt behålla layout och färgsättning så gott det går.

Efter varje stycke skall jag kort kommentera.
Continue reading “Katolikernas Maria”

Views: 86

Kasta första stenen

Detta är min första uppföljare av de senaste artiklarna som riktar sig mot (sic!) RKK’s läror.

Jag vill understryka att inget av det jag skriver handlar om att döma individer. Herren är enligt Guds ord “en mästare i att frälsa och hjälpa“.

Jesaja 63:1
Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? “Det är jag, som talar i rättfärdighet, jag, som är en mästare till att frälsa.”
 
 
Detta behöver kanske förklaras tydligare.
 

Det finns onda människor som kallar sig kristna, fastän Guds ord är alltigenom gott.

Det finns goda människor som kallar sig muslimer, fastän Koranens ord är alltigenom ondska.

Katoliker anser att en god katolik är en katolik som sväljer hela katekesen och RKKs dogmer med hull och hår.

Protestanter anser att en god katolik är en katolik som inte sväljer utombibliska dogmer i katekesen.

Katoliker anser att en god protestant är en protestant som inte protesterar mot utombibliska dogmer i katekesen.

Protestanter anser att en god protestant är en protestant som aldrig köper utombibliska läror.

Continue reading “Kasta första stenen”

Views: 77

Maria enligt Bibeln och RKK

Sixtinska Kapellets takmålningar. Wikimedia.

 
Vad vet vi från Bibeln om Maria?
 
 
Hon var “jungfru” vilket är synonymt med “oskuld”, alltså en person som inte har tagit del i sexuell gemenskap.

Hon sade: “Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt.“; efter att ha fått ett väldigt chockerande meddelande från ängeln Gabriel som säkerligen kändes övermäktig.

Vi vet att Josef tyckte det var misstänkt och att även han därför fick besök av en ängel som sade: “Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.

Vidare vet vi att Josef och Maria inte hade sexuell gemenskap innan Marias förstfödde son blivit född. Matt. 1:25 Och han rörde henne inte, förrän hon hade fött sin förste son, och han gav honom namnet Jesus. Förste son kan lika väl översättas med “förstfödde son” – “υιον αυτης τον πρωτοτοκον” betyder ordagrannt “sonen hennes den förstfödde”.

Lägg märke till att Jesus kallas Guds “enfödde” son. Ordet i grekiskan är “μονογενους” och betyder att det sedan inte föddes flera. Om Jesus hade varit det enda barnet från Marias kropp skulle han ha kallats “μονογενους” = “enfödd”.

Lite vanligt förstånd räcker långt. Om det står att ett gift par inte hade sexuell gemenskap före en viss händelse så bevisar det givetvis inte att de hade det efter denna händelse, men det blir ett “argumentum ex silentio”, alltså bevisföring på grund av avsaknad av data, när man drar slutsatsen att de inte hade gemenskap efteråt. Varför inte annars skriva att “de hade aldrig sexuellt umgänge” eller “och inte efter detta heller”?
Continue reading “Maria enligt Bibeln och RKK”

Views: 89

Nyckelmakten – Katekesen

 
Det är svårt att veta var man skall börja när man presenterar prövandet av utombibliska skrifter som utger sig för att återge obetvistliga tolkningar av, och tillägg till Guds ord.

En liknande situation uppstår när man vill pröva självutnämnda profeters budskap. Man riskerar då att intimideras med “rör inte Herrens smorde”.

I sammanhanget skall vi komma ihåg att katoliker har svårt att skilja på begreppen “Kyrkan” och “Guds Församling”. Som exempel kan vi titta på uttalandet (regeln? domen? axiomet? dogmen?) “extra Ecclesiam nulla salus”. Det är latin och betyder “utanför Kyrkan finns ingen frälsning”.

Protestanter håller säkert med att om man inte tillhör “Guds Församling” så är (blir) man inte frälst.

För katoliker betyder det att om man inte är medlem av den jordiska institutionen som kallas “Den Romersk Katolska Kyrkan” och följer dess bud och tar emot alla sakramenten så är (blir) man inte frälst.
Continue reading “Nyckelmakten – Katekesen”

Views: 74

Apostolisk Succession Katekesen

I de två föregående artiklarna har jag tagit upp Apostolisk Succession och Sola Scriptura (Skriften Allena).


1 Kor. 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över den ene på den andres bekostnad.


I Apg. 1:15-26 läser vi om hur Mattias utses till “en av de tolv” som ersättning för Judas Iskariot.

I Apg. 6:1-7 läser vi om hur de 12 utser 7 “hjälp-apostlar (evangelister)” så att de själva helt kan använda sin tid “åt bönen och åt ordets tjänst“. Från Skriftens ord vet vi att Stefanus, en av de sju, gjorde tecken och under. Och den Filippus, som var en av de sju, kallas “evangelist” i Apg. 21:8

Nio av Paulus brev börjar med att han proklamerar att han är Apostel. I Gal. 1:1 står det att han, Paulus, är “utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda“.

Continue reading “Apostolisk Succession Katekesen”

Views: 45

Sola Scriptura

Ordet “katolsk” kommer från det grekiska ordet “καθολικός” (uttal: katholikos). Ordet betyder “universell”, “allmän”.

Svenska Kyrkans “trosbekännelse” avslutas med följande ord: Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Ordet katolsk finns inte i Bibeln, inte ordet kyrka heller för den delen. I Bibeln talas det om “församling” och om “tempel”. Låt oss därför försöka utreda begreppen med hjälp av Bibeln själv.

Ef. 2:20-22 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden. 

Continue reading “Sola Scriptura”

Views: 40

Apostolisk succession

Apostolisk succession (latin successio apostolica) är ett teologiskt begrepp som betyder att man hävdar en obruten vigningskedja mellan Jesu apostlar och deras efterföljare, biskoparna.

Summa summarum: Alla som finns kvar och redan är apostlar möts och kastar lott om vem som skall uppfölja den överlidne aposteln.

Fundera på hur det kan bli fler och fler Apostlar. Fundera även på om de “äkta” apostlarna finns i västkyrkan eller östkyrkan.

Den bibeltekst som Katoliker stöder sig på finner vi i Apostrlagärningarnas första kapitel.

Continue reading “Apostolisk succession”

Views: 66

Föränderliga självklarheter

Jag förstår att många kan få intrycket att jag attackerar, bland andra, Berndt Isaksson och Mikael Karlendal. Detta är dock inte min avsikt.

Det jag vill försöka visa på är hur man kan nästla in sig i sin egen snara av föränderliga självklarheter.

Mikael Karlendal, numera en försvarare av RKK’s läroämbete, har skrivit en artikel om Trons försvar.

Han inleder bland annat med en väldigt viktig text ur Bibeln: 1 Petr. 3:15-16

Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal. 

Låt mej börja med att noggrannt belysa vad denna text meddelar. Jag delar upp det i tre punkter.

1. “Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan.” betyder att man erkänner att Herren Kristus, alltså den som har all makt, Yeshua Ha-Maschiach, inte har någon opposition som kan jämföras med Honom. Uttryckt med andra ord står det: “Det finns ingen annan väg till Fadern och därmed frälsningen, annan än genom Honom”, “Han är Vägen, Sanningen och Livet!”.

2. “Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har.” Såg du det fetstilade? Du som har dåligt samvete för att du inte gör som Jehovas Vittnen? Men, det är min och din uppgift, vårt uppdrag, att på ett sakligt sätt svara var och en som ber oss om en förklaring. Sakligt betyder ärligt efter den förmåga man har.

Vi uppmanas inte att vara huvudpersoner i akademiska disputationer. Kolla noggrannt punkt nummer 3! I Bibeln som är översatt från ett annat språk, kommer ofta “facit” som sista argument.

3. “Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal.”

Vem är då skickad till detta?

  • Jo, det är den som ödmjukt lever som han lär?
  • Det är vanligtvis inte den som har en fantastisk fasad?

Helt tydligt är sådana ord riktade till mej och dej på golvnivå!
Continue reading “Föränderliga självklarheter”

Views: 52