Kyrkan och Torah – Uppdaterad

Jag vill passa på att göra reklam för tidskriften Shalom över Israel.

På bilden – Januarinumrets framsida.

Anledningen till att jag vill göra reklam för denna tidskrift är att Sven Reichmann har publicerat första delen av en artikelserie som behandlar Kyrkan och Torah och sätter Gamla Testamentet i fokus.

De som har följt bloggarna kan lätt konstatera att detta ämne rör många strängar och tyvärr förorsakar en hel del strider.
Continue reading “Kyrkan och Torah – Uppdaterad”

Lidande och intighet

Detta blir den fjärde och sista artikeln i serien om lidande. De tidigare inläggen finner du här: Den korrupta naturen – ett lidande, Beskyllningar – ett lidande och Sanningen – ett lidande.

Rom. 8:18-22

Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.

Paulus var ju bevandrad i lidande så han måste ha insett något viktigt här. Men det jag vill koncentrera på i denna artikel är det som handlar om att “hela skapelsen suckar och våndas”. Det gör den för att den “har blivit lagd under förgängelsen”. Ordet i grundtexten “mataiotes” betyder nyttolöshet eller meningslöshet eller intighet.

Låt oss fantisera ihop ett exempel. Vi tänker oss att det är vinter och halkigt väder. Du har blivit litet försenad och måste skynda dej att åka till Arlanda för att inte missa ditt flyg. Det blir jäktigt och du håller litet för hög hastighet. I en kurva åker du av vägen. Bilen sitter fast och är skadad men du själv är nästan oskadd.
Continue reading “Lidande och intighet”

Guds onyttiga föreskrifter

Jaha, nu är det väl bevisat i skrift då att jag föraktar Guds Torah?

Nej, kanske inte ändå. Låt mej citera en text ur Hesekiel kapitel 20, vers 25:

Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv.

Översättningarna varierar något vad gäller “föreskrifter som inte kunde ge dem liv” kanske är översättningen “statutes by which they could not live” mera ordagrann?

Får man göra så om man är en god och kärleksfull Gud? Låt oss titta litet grand på situationen som beskrivs.
Continue reading “Guds onyttiga föreskrifter”

Ingen fördömelse

Oh, nej! – Inte lagen igen!

Det finns några stycken synnerligen olyckliga kapitelindelningar i Bibeln. Citatet nedan är ett exempel.

Rom. 7:15 – 8:4

Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.

Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. 19 Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.

Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig.

Jag finner alltså den lagen: jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig.

Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar.

Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre!

Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.

Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Om jag har räknat rätt så använder Paulus ordet “lag” 12 gånger i denna korta text.
Continue reading “Ingen fördömelse”

Bränna böcker

I Apostlagärningarnas nittonde kapitel, verserna 11 till och med 20, finns det en historisk skildring som jag tror vi kan lära oss en hel del av.

Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut.

Men också några kringvandrande judiska besvärjare företogo sig nu att över dem som voro besatta av onda andar nämna Herren Jesu namn; de sade: »Jag besvär eder vid den Jesus som Paulus predikar. Bland dem som så gjorde voro sju söner av en viss Skevas, en judisk överstepräst. Men den onde anden svarade då och sade till dem: »Jesus känner jag, Paulus är mig ock väl bekant men vilka ären I?»

Och mannen som var besatt av den onde anden störtade sig på dem och övermannade både den ene och den andre; han betedde sig så våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade.

Och detta blev bekant för alla Efesus’ invånare, både judar och greker, och fruktan föll över dem alla, och Herren Jesu namn blev storligen prisat.

Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort. Och ganska många av dem som hade övat vidskepliga konster samlade ihop sina böcker och brände upp dem i allas åsyn. Och när man räknade tillsammans vad böckerna voro värda, fann man att värdet uppgick till femtio tusen silverpenningar.

På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft.

Lägg märke till att vi talar om böcker som tillsammans var värda någonstans mellan 50 miljoner och 100 miljoner kronor.
Continue reading “Bränna böcker”

Jag? – En lärare?

Jakob, Jesu brorsa, skrev 3:1 “Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.”

Och han hade koll på saken!

Så vem är då en lärare?

Ja, jag får nog lov att ta på mej skulden. Men jag är inte ensam.

Var och en som kommenterar och propagerar för någon “sanning” som han/hon menar sig ha funnit, uppträder som lärare.
Continue reading “Jag? – En lärare?”

Prövningar vi möta få

Nej, detta kommer inte att handla om prövningar och frestelser.

Det kommer att handla om “att pröva allt och behålla det goda”.

Men allt som kan missförstås, kommer förr eller senare att missförstås.

“Att pröva allt” betyder inte att man skall testa allt minst en gång för att sedan besluta om det var gott eller ej.

En flaska med “blåsyra” (cyankalium): Den som en gång dricker detta kommer aldrig att dricka något annat!
Continue reading “Prövningar vi möta få”

Alfa och Omega – το α και το ω

Detta blir ett försök att svara på signaturen Sam’s utmaning.


 
Uttrycket Alfa och Omega, eller A och O, som det står i Svenska Biblar finns med 4 gånger i Uppenbarelseboken: Upp. 1:8, 1:11, 21:6 och 22:13.

I Svensk översättning står det “A och O”. Och notera att i Upp. 1:11 har det inte tagits med, fastän det står i grundtexten.

I KJV står det “Alpha and Omega” och där har det tagits med i Upp. 1:11
 
Jag skall citera dessa fyra texter på Grekiska (Textus Receptus). (Du behöver inte kunna läsa Grekiska, jämför bara de blå, fetstilade orden.) Continue reading “Alfa och Omega – το α και το ω”

Ett öppet brev till Lars Enarson

Lars,

Jag har några frågor jag vill ställa dej med utgångspunkt från en predikan du höll 06-20-2009 God gives hope that does not disappoint – We will rule and reign with Him.

Här följer några citat ur din predikan, så ordagrannt som möjligt och med så positiv tolkning som möjligt. Din predikan i blå text. Notera att det bara är delar av predikan som citeras. Annars blir det för omfattande.
Continue reading “Ett öppet brev till Lars Enarson”

Bibelöversättningar

Det år man fyllde tio fick man en Bibel vid söndagsskolans julfest, om man hade varit regelbunden besökare i söndagsskolan.

Om detta var allmän praktik i Pingstförsamlingarna vet jag inte. Men i alla fall var det det i den förortsavdelning till Filadelfia Stockholm där jag deltog som söndagskolebarn.

Och därför fick jag då min första Bibel med pärm av ljusbrunt kalvskinn och mitt namn ingraverat med guldbokstäver i övre högra hörnet på framsidan.

På försättsbladet står det textat, med sirliga bokstäver: Minne från Filadelfiaförsamlingens söndagsskola : Psalm 119:165

Bibelversens text lyder: “Stor frid äga de som hava din lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.

Och om du hör till dem som har läst den översättning som blev: “Gillad och stadfäst av Konungen 1917”; så känner du igen just den formuleringen. Continue reading “Bibelöversättningar”