Bibelns Maria

Bibelns Maria, Jesu moder omnämns i 41 verser i Nya Testamentet. Jag kommer att citera alla dessa verser och vill jag be dej att lägga märke till vad texterna meddelar angående Maria. Det vi kan utläsa av texterna är att hon var en from och gudfruktig hjältinna som troget accepterade den lott Gud hade utsett åt henne. Därmed blev hon Herrens moder, med allt vad denna uppgift förde med sig

Innehåll

Jämförelse

Det finns 1032 verser i NT som nämner namnet Jesus. 66 verser som talar om “Guds son”. 82 verser talar om Människosonen. 318 verser talar om Kristus. 57 verser nämner Messias vilket är synonymt med Kristus. 573 av dessa verser finns i breven.

Ofta förekommer mer än ett epitet i samma vers. Till exempel “Jesus Kristus, Guds son”. Det är alltså inte så att summan av talen anger summan av verserna.

Maria i Nya Testamentet

Här skall jag nämna alla texter som talar om Maria, Jesu moder. Jag sorterar dem per bok och citerar som fotnot.

Maria i Matteus Evangelium

Det finns 11 verser i Matteus evangelium som nämner Maria.

2 av dessa handlar om Marias och Josefs situation i samband med graviditeten, deras trolovning och kommande giftermål. [1]

5 verser handlar om de så kallade vise männens besök, flykten till Egypten och återvändandet till Israel. [2]

3 verser beskriver händelser mellan Jesu dop och korsfästelsen. [3]

1 vers handlar om korsfästelsen. [4]

Maria i Markus Evangelium

Markus nämner Maria bara 4 gånger. Markus evangelium börjar med en profetia ur Gamla Testamentet och talar sedan om Johannes döparen och Jesu dop. Kände Markus inte till hur Jesus föddes, eller ansåg han att det var mindre viktigt att beskriva det? Kanske ansåg han att andra redan hade berättat tillräckligt. Vi vet det inte.

2 verser beskriver händelser mellan Jesu dop och korsfästelsen. [5]

2 verser handlar om korsfästelsen. [6]

Maria i Lukas Evangelium

Lukas är den evangelist som nämner Maria mest. Det finns 17 verser i Lukas evangelium som talar om henne. Lukas är den som berättar mest om tiden mellan bebådelsen och Jesu dop.

4 verser handlar om bebådelsen. [7]

4 verser handar om besöket hos Elisabeth. [8]

5 verser talar om födelsen. [9]

2 verser handlar om Jesu Bar-Mitsva. [10]

2 verser beskriver händelser mellan Jesu dop och korsfästelsen. [11]

Maria i Johannes Evangelium

Johannes nämner Maria 8 gånger. I likhet med Markus talar Johannes inte om bebådelsen eller födelsen. Första kapitlet ger en teologisk beskrivning om vem Jesus är, Johannes döparen, Jesu dop och kallelsen av lärjungarna.

4 verser handlar om brölloppet i Kana. [12]

1 vers handlar om Jesu vittnesbörd. [13]

3 verser handlar om korsfästelsen. [14]

Maria i resten av Nya Testamentet

Förutom det som står om Maria i evangelierna omnämns hon endast en gång till i Nya Testamentet, nämligen i apostlagärningarna. [15]

Källor

<reference />

 • (Matteus 1:18) Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. (Matteus 1:20) Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: “Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande.
 • (Matteus 2:11) Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra. (Matteus 2:13) När de visa männen hade farit, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: “Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.” (Matteus 2:14) Josef steg då upp och tog om natten med sig barnet och dess mor och begav sig till Egypten. (Matteus 2:20) Ängeln sade: “Stig upp och tag med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, ty de som ville ta barnets liv är döda.” (Matteus 2:21) Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land.
 • (Matteus 12:46) Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. (Matteus 12:47) Någon sade då till honom: “Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig.” (Matteus 13:55) Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas?
 • (Matteus 27:56) Bland dem var Maria från Magdala och Maria, som var Jakobs och Josefs mor, och modern till Sebedeus söner.
 • (Markus 3:31) Hans mor och hans bröder kom och stannade utanför. De sände bud till honom för att kalla på honom. (Markus 3:32) Folkhopen som satt omkring honom sade: “Se, din mor och dina bröder står här utanför och frågar efter dig.”
 • (Markus 15:40) På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. (Markus 16:1) När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom.
 • (Lukas 1:27) till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. (Lukas 1:30) Då sade ängeln till henne: “Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. (Lukas 1:34) Maria sade till ängeln: “Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. (Lukas 1:38) Maria sade: “Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.
 • (Lukas 1:39) Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd (Lukas 1:43) Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? (Lukas 1:46) Då sade Maria: “Min själ prisar Herren, (Lukas 1:56) Maria stannade hos henne omkring tre månader och vände sedan hem igen.
 • (Lukas 2:5) för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. (Lukas 2:16) De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. (Lukas 2:19) Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. (Lukas 2:33) Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. (Lukas 2:34) Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: “Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt.
 • (Lukas 2:48) När föräldrarna fick se honom blev de bestörta, och hans mor sade till honom: “Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig.” (Lukas 2:51) Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han var alltid lydig mot dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.
 • (Lukas 8:19) Jesu mor och bröder kom till honom, men de kunde inte ta sig fram för folkmassans skull. (Lukas 8:20) Man sade då till honom: “Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig.”
 • (Johannes 2:1) På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. (Johannes 2:3) När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: “De har inget vin.” (Johannes 2:5) Hans mor sade till tjänarna: “Gör vad han än säger till er.” (Johannes 2:12) Sedan gick han ner till Kapernaum tillsammans med sin mor, sina bröder och sina lärjungar. Där stannade de några få dagar.
 • (Johannes 6:42) De sade: “Den här Jesus, är han inte Josefs son, och känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: Jag har kommit ner från himlen?”
 • (Johannes 19:25) Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru och Maria från Magdala. (Johannes 19:26) När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: “Kvinna, se din son.” (Johannes 19:27) Sedan sade han till lärjungen: “Se din mor.” Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.
 • (Apostlagärningarna 1:14) Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria, och vidare hans bröder.

Views: 333