Herrens födelsedag

Vill du fira Jesu födelsedag den 25:te December så gör det. Det kan inte vara fel att speciellt minnas Herrens födelsedag även fast den nog inte firades av dem som de första århundradena kallades “kristna” (ett skällord som myntades i Antiokia på Paulus tid Apg. 11:26).

Apg. 11:19-26 Men de som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus, kom ända till Fenicien och Cypern och Antiokia. De predikade inte ordet för andra än judar. Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, som när de kom till Antiokia, talade till grekerna och predikade evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. 

Och nyheten om detta kom till församlingens öron i Jerusalem, och de sände iväg Barnabas, för att han skulle bege sig ända till Antiokia. När han kom dit och fick se Guds nåd, blev han glad och förmanade dem alla att helhjärtat hålla sig till Herren. För han var en god man och uppfylld av den Helige Ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. 

Barnabas begav sig därefter till Tarsus för att uppsöka Saulus. Och när han fann honom, tog han honom med sig till Antiokia. Och så kom det sig, att de var tillsammans i församlingen och undervisade mycket folk ett helt år. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna. 

Ordet “kristen” hittades på. Texten visar tydligt att det handlade om “pånyttfödda kristna”, om “aktiva kristna”, om “kristustrogna kristna”. För på den tiden fanns ingen “kulturkristendom”.

När dessa kristna speciellt tänkte på Herren handlade det om Hans död och uppståndelse.

1 Kor. 11:23-26 För jag har från Herren tagit emot vad jag också har meddelat er, att i den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, och när han hade tackat, bröt han det och sa: Tag, ät*. Detta är min kropp som är bruten* för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han också bägaren efter måltiden och sa: Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker den, gör det till minne av mig. För så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. 

Det fanns inte ännu något man kunde kalla “kristen kultur”. Således fanns det inte heller ännu något som kunde kallas “kulturkristendom”. Däremot fanns det givetvis en massa hednisk kultur med seder och bruk som hade formats runt hedningarnas världsåskådningar med gudar som måste blidkas och animistiska tankar kring astronomiska fenomen.

Där fanns tanken att solen höll på att dö runt 22:dra December och att detta måste avvändas genom ritualer och offrande till gudaväsen. Någonstans i detta spänningsfält började julfirandet så att “kristna” kunde fira samtidigt som avgudadyrkare och inte behövde frestas att dras med i deras ritualer. Man brukar förmoda att detta tog form under Kejsar Konstantins regering.

Hans förståelse av “kristendom” blev ju den föreskrivna statsreligionen och andra religioner förbjöds att öppet praktisera sina egna seder och bruk. Bland dem som förbjöds var även judarna. Söndagen ersatte Sabbaten och Herrens högtider endera förbjöds eller kopplades med hedniska högtider.

I den synkretiska soppan finner vi den katolska kyrkans rötter. Katolsk betyder ju inget annat än “allmännelig”. I viss mån kan man väl säga att Konstantin grundade den katolska kyrkan genom att förena kyrka och stat. Kulturkristendomen var ett faktum och den visareutvecklades sedan av så kallade kyrkofäder och biskoppar så att det vi numera kallar den romerks katolska kyrkan oppstod runt år 1000.

Eftersom det är en “maktkyrka” så uppstod splittring och 1054 delades den upp i Västkyrkan och Östkyrkan. Båda delarna har sedan haft flera “schismer” och den viktigaste av dessa för västkyrkan hände 1378 när det fanns två biskoppar som båda hävdade att de var den “äkte” påven.

Nog om detta. Låt oss återgå till artikelns tema, nämligen julfirande. Jag tänker nu göra lite detektivarbete för att försöka ta reda på i vilken månad Jesus föddes. Vi börjar i Gamla Testamentet, i Första Krönikebokens 24:de kapitel och läser verserna 6 till och med 19.

Första pusselbiten.

1 Krön. 24:6-19
Shemaja, Netanels son, skrivaren, av Levi stam, antecknade dem i närvaro av kungen, ledarna, prästen Sadok och Ahimelek, Ebjatars son, och i närvaro av huvudmännen för prästerna och leviternas familjer. Lotterna drogs växelvis för Eleasars och för Itamars familjer. 

Den första lotten föll på Jojarib, den andra på Jedaja,
den tredje på Harim, den fjärde på Seorim,
den femte på Malkia, den sjätte på Mijamin,
den sjunde på Hackos, den åttonde på Abia,
den nionde på Jeshua, den tionde på Shekanja,
den elfte på Eljashib, den tolfte på Jakim,
den trettonde på Huppa, den fjortonde på Jeshebab,
den femtonde på Bilga, den sextonde på Immer,
den sjuttonde på Hesir, den artonde på Happisses,
den nittonde på Petaja, den tjugonde på Hesekiel,
den tjugoförsta på Jakin, den tjugoandra på Gamul,
den tjugotredje på Delaja, den tjugofjärde på Maasja. 

Detta blev den ordning, i vilken de skulle tjänstgöra, när de gick in i Herrens hus, som det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron efter den befallning Herren, Israels Gud, hade gett honom. 

Det kan ju tyckas vara en ganska ointressant text så därför har jag fetstilat det som är av vikt för resten av detektivarbetet.

Nästa pusselbit består av de judiska månaderna.

Nummer Namn Dagar
1 Nisan / Nissan 30
2 Iyar 29
3 Sivan 30
4 Tammuz 29
5 Av 30
6 Elul 29
7 Tishrei 30
8 Cheshvan 29 eller 30
9 Kislev 30 eller 29
10 Tevet 29
11 Shevat 30
12 Adar I 30
13 Adar / Adar II 29

Nisan (eller Nissan) är den första månaden och den månad där “ordningen” som beskrivs i Första Krönikeboken börjar.

Nisan börjar i Mars eller April. I år, 2019, var början sen. 1 Nisan var 6 April.

Nu till nästa pusselbit.

Lukas 1:5-13 På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det en präst vid namn Sakarias, från Abias avdelning, och hans hustru var en av Arons döttrar och hennes namn var Elisabet. Och de var båda rättfärdiga inför Gud, och levde oklanderligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda hade uppnått en hög ålder. 

Så hände det, att då han i sin avdelning skulle göra prästerlig tjänst inför Gud, efter prästämbetets sed, föll det på hans lott att tända rökelsen när han gick in i Herrens tempel. 

Och allt folket stod utanför och bad, så länge som rökoffret pågick. Då visade sig för honom en Herrens ängel, som stod på högra sidan om rökelsealtaret. Och Sakarias blev förskräckt, då han såg honom och fruktan kom över honom. Men ängeln sa till honom: Frukta inte, Sakarias, för din bön har blivit hörd, och din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. 

Den fetstilade texten här visar tillbaka till ordningen i Första Krönikeboken. Sakarias hörde till Abias avdelning och Abias var nummer 8 i raden i Krönikeboken. Låt oss för enkelhetens skull säga att Nisan börjar första April (i medeltal). 8 veckor senare har vi då 27:nde Maj.

Sakarias åkte hem till sin hustru Elisabet och Elisabet blev gravid. En normal graviditet varar 40 veckor. Johannes döparen föddes således troligen 2 Mars året därpå. (Detta är givetvis inte exakta data, fastän jag skriver så för enkelhetens skull.)

Vi går vidare med följande pusselbit.

Lukas 1:24 Och någon tid därefter blev hans hustru Elisabet havande och höll sig dold i fem månader och sa: Så har Herren gjort med mig i de dagar, då han såg till mig för att ta bort min skam bland människor. Och i den sjätte månaden blev ängeln Gabriel utsänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nasaret, till en jungfru, som var trolovad med en man, vars namn var Josef, av Davids hus, och jungfruns namn var Maria. 

Och ängeln kom in till henne och sa: Var hälsad, du som fått nåd. Herren är med dig, välsignad är du bland kvinnor*. Men då hon såg honom,* blev hon förskräckt av hans tal och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: Frukta inte, Maria, för du har funnit nåd hos Gud. Och se, du ska bli havande och föda en Son och du ska ge honom namnet Jesus. 

Sammanhanget är tydligt. Maria blev havande 6 månader senare än Elisabet. Judiska månader räknas som 30 dagar. Vi hamnar således i slutet på November eller början på December.

Nio månader senare hamnar vi i den judiska månaden Elul som infaller i Augusti eller September. I år var 1 Elul precis 1 September.

Nu till den sista pusselbiten.

Den pusselbiten finns i Lukas andra kapitel. Jag skall bara citera några verser:

Luk 2:3-9 Då gick alla för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så begav sig också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad, som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt, för att skattskriva sig med Maria, sin trolovade hustru, som var havande. Så hände det medan de var där, att tiden var inne då hon skulle föda. 

Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade ner honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härbärget. 

Och i samma trakt var några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin hjord. Och se, en Herrens ängel stod framför dem och Herrens härlighet sken omkring dem, och de blev mycket förskräckta. 

Augusti och September har torrt väder i Betlehem. Nätterna är inte kalla, fast temperaturen kan sjunka till runt 17 grader. I Oktober börjar det regna smått och i November och December kan det vara ordentligt blött med dagstemperaturer på 17 grader och nätter ner åt 12 grader. Snö är inte vanligt men t.ex. 2014 snöade det ordentligt i slutet på December.

Med en vindhastighet på i medeltal 20km/h i November och December, regn och låga temperaturer är det inget vidare att vara ute på fälten uppe bland bergen. Bethlehem ligger 775 möh.

Slutsatsen blir.

Beräkningen med hjälp av det vi vet om Sakarias och den information som Lukas ger anger att Jesus föddes någonstans mellan slutet på Augusti och mitten på September. En utmärkt tid med torrt och fint väder att stanna ute med fårhjorden på natten.

Kanske kan det även vara av intresse att veta att högtiden Rosh Chodesh firas i Elul och att just den månaden anses vara specifik för den judiska kalenderns feminina aspekter.

Views: 262

15 thoughts on “Herrens födelsedag”

 1. Enligt profeterna skulle Messias komma under Lövhyddohögtiden, alltså omkring slutet av Oktober. Senare kommer denna högtid att firas av jordens alla folk. Det finns två viktiga ting att minnas kring den högtiden: Befrielsen från slaveriet i Egypten och Messias födelse. Därför blir högtiden obligatorisk för alla folk. Julen kommer att falla i glömska när den tiden kommer.

      (Reply)

 2. Lars W,

  En snabbis (kortis, personlig tolkning) utan minsta bevisföring.

  Varken jag eller resten av läsarna här kan verifiera eller pröva din tolkning.

  Lars, du måste ge citat och textreferenser så att andra kan bedöma det du skriver.

  Att lövhyddohögtiden skulle bli obligatorisk för alla folk anser jag vara en ny-judaistisk fabel grundad på anakronistiska tolkningar av texter i GT.

  Kom igen med bevis, eller åtminstone argument, för din tolkning.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell,

  Hur bevisar man något som ännu inte har inträffat?

  ”Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kommo mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen YHWH Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar icke drager upp till Jerusalem, för att tillbedja konungen YHWH Sebaot, då skall över den icke komma något regn.…” Skarja kap 14

  Att kalla Herrens ord för “fabler” tycker jag är väl magstarkt, även för en kristen.

      (Reply)

 4. Lars W,

  Sakarja14:16-19 Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, blir det inget regn över dem. Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, blir det heller inget regn över dem. Detta blir den plåga som Herren låter drabba de hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. Det blir straffet som drabbar Egypten, straffet som drabbar alla hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. 

  I dagens moderna Israel firas סוכות (Sukkot) med enorm lycka och befrielse. Ungdomar, barnfamiljer och pensionerade söker sig till havet eller längs med andra vattendrag och firar dagarna med mat och dryck.

  Sukkot (hebreiska סוכות eller סֻכּוֹת sukkōt) eller lövhyddohögtiden är en judisk högtid som årligen infaller den 15 tishri i den judiska kalendern, vilket motsvarar sent i månaden september eller tidiga oktober, och varar sju dagar samt avslutas med ytterligare två helgdagar, shemini atzeret och simchat Tora. Sukkot är plural av hebreiskans sukka, hydda, vilket är högtidens viktigaste symbol.

  Vissa familjer, främst religiösa, bygger hyddor med tak bestående av löv under bar himmel för att fira och minnas israeliternas ökenvandring ur Egypten till landet Kanaan enligt Andra Moseboken. Hyddorna måste vara placerade under bar himmel, vare sig de placeras på en större balkong utan tak direkt ovanför eller i trädgården. Där äter man dagens huvudmål varje dag under högtiden och om vädret tillåter sover man även där varje natt. Förr i tiden firades den samtidigt som vinskörden.

  Ja, jag förstår att man kan mistolka texten i Sakarja om man bortser från att Herren själv sade: “Det (allt) är fullbordat.”

  Befrielsen från Egypten, ofta en bild på synden och världen. Insikten att mer än en hydda har vi inte av egen makt. Glädjen över att Frälsning finns genom Herren Jesu död och uppståndelse.

  Ja, den tacksamheten kan vi även ge uttryck för när Israels Kung är Kungars Kung i Jerusalem. Och sannerligen är det nog bara de som är frälsta av nåd som kan ge uttryck för den tacksamheten och ära Herren. Bara de som har insett att de, symboliskt sett som syndare och motståndare till Herren tillhörde “alla de hednafolk som kom emot Jerusalem“.

  Men att det skulle ske med symbolik i lövhyddor får du förlåta mej att jag anser vara en anakronism och en hedendagse ny-judaistisk fabel.

  PS. Denna artikels “topic” är Jul och Herrens födelsedag. Off topic slutar här.

      (Reply)

 5. Har några tankar och funderingar kring Jesus födelse.

  Jag förstår att Jesus förmodligen inte föddes kring jul och att julen har ersatt en hednisk ritual.

  När jag sökt på Jesus födelse så kommer ofta upp att hedarna inte var ute med fåren vintern. Mina tankar kring detta är följande.
  För ett tag sedan såg jag en dokumentär om att schweizare köper upp mark, tror det var i Rumänien, vilket försvårade hedar som saknar egen jord. De har fårhjordar på annans mark vilket de har fått ha, vilket utländska uppköpen försvårar. Fårherden som de intervjuades sov ute med fåren året runt, fårherden avlöstes dock med andra i familjen. Han hade ett stort fårskinn som fungerade både som tält och sovsäck. Trots att det var kring noll och regnigt så sov han med fåren insvept med fårskinnet. Detta är inte något bevis men ger mig tankar kring om det finns historiska belägg för att de inte var ute med fåren på vintern?

  Angående lövhyddohögtiden. När jag sökte på detta fann jag ett argument som sa att “krubba” var en felöversättning. Rätt översättning skulle vara “sukka “, lövhydda, och inte krubba. Felet skulle ha uppstått när man översatte hebreiska till grekiska. Det ska sägas att det finns flera sajter som för fram lövhyddohögtiden med andra argument och resonemang. Men hittade vid min sökning ingen som kunde grunda det på Bibeln utan utgick mest från olika antagande.

  En annan känd sajt hävdade att Jesus föddes kring påsk. Belägg för detta var att hans syster har får och hävdar att man endast under lamningstiden behövde ha hedar ute dygnet runt.

  Det som jag tror kan vara riktigt är, som Kjell gjort ovan, fört fram ovan att beräkna tiden med hjälp av Bibeltexter.
  En annan fråga som har beröring med ovan. En populärvetenskaplig tidskrift hävdar att romarna var praktiska av sig och skulle inte låta folk bege sig till sin hemstad för att skattskriva sig. Jesus skulle då inte vara född i Betlehem. Varför jag tar upp detta också är att det är historiskt faktum att skattskrivning ägde rum. Men finns det historiska belägg för hur skattskrivning gick till? Slänger ut en fråga om någon har svar på detta.

  Det jag egentligen ville föra fram är frågan om det finns några handfasta belägg om att hedarna inte var ute på vintrarna med hjordarna?

  Ps, en del gör allt för att så tvivel. Populärvetenskapliga tidning ovan, hävdar att “jungfrur” är felaktig översättning. Rätt översättning skulle vara en “ung kvinna”. Men detta stämmer inte överens med resten av bibeltexten som säger att Josef kände inte Maria för efter födelsen.

      (Reply)

 6. Fredrik,

  Nej, så vitt jag vet finns det inga historiska belägg för att fåraherdar inte sover ute mitt i vintern.

  Det intressanta är väl att de sinnebilder de flesta av oss har angående julen inte kan stavas med bibeltexter.

  Vanligtvis tänker man sig Josef och den höggravida Maria sittande på en åsna medan Josef går bredvid och leder åsnan. Så kommer de fram till Bethlehem och försöker få tag på ett “hotellrum”. Det är fullbelagt överallt så de får söka sig till en bonde som är vänlig att låta dem få övernatta i stallet. Djuren står där snällt och tittar på.

  Messiastroende judar menar att härberget “κατάλυμα” hellre bör översättas med gästrum, eller helt enkelt rum. De anser det troligt att Josef uppsökte släkt där i Bethlehem men att han och Maria inte var de enda som behövde någonstans att tillbringa natten. Många tvingades ju resa till sin födelseort eller den trakt där deras familj härstammade ifrån.

  Det kan knappast heller ha varit tilltalande för Maria att föda i ett rum smockfullt med andra gäster. Om de hänvisades till ett stall vet vi ju faktiskt inte. Och kanske har du tänkt på att sådana där sängar med staket som man brukar lägga bebisar i faktiskt heter “crib” på engelska. En synonym är “cradle” men då brukar den ju vara utförd som vagga så att man kan gunga för att lugna bebisen.

  Var det ett fodertråg? Ja troligen. Det grekiska ordet är besläktat med “äta”. Hur som helst även där fördelen att barnet inte kunde rulla åt sidan och falla på golvet.

  Sedan har vi herdarna, som de kallas i de flesta svenska översättningar. Men ordet på grekiska betyder ganska specifikt fåraherdar och det är väl den sinnebilden de flesta av oss har.

  Något längre fram kommer då trollkarlarna från österns länder “μαγοι” (magoi). Det står inte att det var tre. I katolska länder kallas de ofta för “Tre Kungar” och det firas på “tjugondag knut”

  Det jag vill säga med allt detta är att berättelsen har animerats av traditionen och de flesta av oss har uppfattningar som inte kan stavas med bibeltexter.

  Vad gäller jungfru eller “ung kvinna” eller “giftasvuxen dotter” tror jag nog att dessa tre termer ansågs vara synonyma. Det finns god anledning att tro att alla tre termerna passade på Maria. Maria angav detta klart och tydligt: “Maria sade till ängeln: Hur ska detta gå till? Jag har ju inte haft någon man.”

  Sedan är det ju faktiskt inte alls frälsningsavgörande vilken månad Jesus föddes, eller om man tror rätt om det.

  Jag tycker dock att det är av intresse när man ser allt frosseri och slöseri som karaktäriserar julfirandet och hur det faktiskt börjar bli populärt att i stället fira Yule som den hedniska festen firades av vikingarna.

      (Reply)

 7. Fredrik,

  Kjell,

  ” And this shall be a sign unto you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.” (Luk 7:12)

  Hur mycket “be a sign” blir det kvar om man “fuskar” bort den ovanliga babysängen?

      (Reply)

 8. Mithraism var en mysteriekult (religion) i den sena Romarriket som kretsade kring dyrkandet av guden Mithras, som var föremål för kult även i flera andra religiösa miljöer än de romerska mithrasmysterierna.

  Inga skrifter författade av mithrasmysteriernas egna utövare har bevarats. Historiker är därför hänvisade till att basera sin tolkning av mithrasmysteriernas innehåll på däremot rikhaltiga bevarade konstföremål, främst reliefer, som avbildar Mithras födelse som fullvuxen ur en klippa, hans bågskytte mot en klippa som börjar spruta vatten, hans slakt av en kosmisk urtjur med Mångudinnan, Solguden, Cautes och Cautopates som vittnen, hans måltid tillsammans med sin vän Solguden, samt hans himlaresa i en flygande vagn.

  Vintersolståndet är tidpunkten på året när solen har sin lägsta middagshöjd, vilket sammanfaller med den kortaste dagen. Detta inträffar när jordens rotationsaxel lutar mest bort från solen. Detta sker två gånger om året – på norra halvklotet cirka 21–23 december, på södra halvklotet runt 20–23 juni.

  I år inträffar det 22 December klockan 04:19

  Den romerska guden Mithras brukade stå i centrum för firandet den 25:te December. Firandet med djuroffer var till för att blidka gudarna så att solen skulle återvända.

      (Reply)

 9. Jag bor i ett land där majoriteten kallar sig kristna. Inte som det var förr i Sverige med en statskyrka och spädbarnsbegjutelse som någon slags allmän folklig tradition, eller som i katolska länder där det finns liknande förpliktade traditioner. Nej, här handlar det till stor del om frikyrkliga.

  Fast även här kan man tala om grupptryck. Detta grupptryck tvingar till medlemskap i kyrkor oavsett om man har gjort sinnesändring eller ej. Resultatet blit givetvis hyckleri. Man vill ha ett sken av gudsfruktan men lever i verkligheten inte alls som “kristen”.

  För dem som bara känner till situationen i Sverige är det svårt att föreställa sig hur det skulle vara om de kristna plötsligen vore en majoritet på 80% av befolkningen. Det låter ju bra, eller hur?

  Men jag tror att jag kan förklara varför det ändå inte blir bra. Jag kan förklara det med julen och påsken som utgångspunkt. Denna artikel handlar ju om julen så jag börjar med påsken.

  Påsken är en högtid som vi bara i undantagsfall firara samtidigt med judarna. Judarna följer ju samma kalender nu som när Herren kosrfästes. Men det gör vi inte här för även med påsken hittade katolikerna på ett eget sätt att bestämma när den skall firas. Man utgår från den hedniska högtiden “Ostara” som har att göra med vårdagjämningen.

  Ēostre eller Ostara (gammal engelska: Ēastre, Northumbriadialekt Ēostre, gammal högtyska: Ôstara) skall ha varit en germansk förkristen fruktbarhetsgudinna, vars historiska bakgrund inte är fullständigt belagd. Månadsnamnet “Eosturmonath”, som enligt Beda venerabilis från början skall ha hänsyftat till henne, har tagits över av påsken på engelska (easter) och tyska (Ostern).

  I engelskpråkiga länder kan man tala om “Passover” vilket ju är det judiska nament för högtiden. Men oftare kallar man det “Easter” vilket är relaterat till gudinnan ovan även kallad “Ishtar” som representerar erotik, krig och fruktbarhet. Och därför hör kaniner och ägg till den hedniska ritualen i firandet av påsken. Det har således inget som helst att göra med “Passover” i biblisk tradition. I Sverige brukar man ju även skrämma bort onda andar med hjälp av påsksmällar.

  Matt. 12:38-40 Då svarade några av de skriftlärda och fariseerna och sa: Mästare, vi vill se ett tecken av dig. Men han svarade och sa till dem: Ett ont och horiskt släkte söker efter ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För såsom Jona var tre dagar och tre nätter i den stora valens buk, så ska Människosonen vara tre dagar och tre nätter i jordens inre.

  Hur bra stämmer detta med traditionen att Jesus korfästes på fredagen och uppstod tidigt på söndagens morgon? Räkna själv. För att Jesus var uppstånden när kvinnorna kom till graven på första veckodagen, alltså Söndag, står fast.

  Vi får svaret i Joh. 19:31 Men eftersom det var tillredelsedag, och för att kropparna inte skulle bli kvar på korset över sabbaten – för det var en stor sabbatsdag – bad judarna Pilatus, att deras ben skulle slås sönder och att de skulle tas bort.

  Allt talar för att Jesus korsfästes på torsdagen.

  Anledningen till att jag tar upp detta är att det helt tydligt visar hur det går när en biblisk högtid blir folklig tradition. Allt förvrängs. Inget stämmer längre. Högtiden kapas av politiska skäl eller maktintresse eller kommersialism, ja tyvärr även hedendom.

  Att julen kapas på samma sätt är det ju ingen tvekan om. Här är länken till en artikel om hur nazisterna kapade julen i Hitlers Tyskland.

  The Nazis’ War on Christmas They literally tried to take the Christ out of Christmas.

  Detta fungerar just på grund av att majoriteten som firar helgen inte är pånyttfödda kristna.

  Tro det om ni vill. Här i Kenya firar en hel del muslimer X-Mas (som det brukar kallas). Jesusnheter ju Issa och är inte “Kristus” för muslimer, utan bara en profet av lite lägre grad än Muhammed. Jultomtar, Santa Clausar, plastgranar med blinkande ljus och hela kommersen.

  Jag fick en “julehälsning” i går från en hotellkedja. Helt tydligt en sekulär “julehälsning”. De skrev: “May the spirit of the season be with you Kjell” De onda andarna firar med.

  Sorgligt är det!

      (Reply)

 10. För 15 år sedan, denna juledag, blev det en jordbävning i Indiska ocenanen.

  På grund av denna jordbävning uppstod en “tsunami” 津波 ordagrannt “(hamn/strand)våg”. Hamn kan diskuteras, men i alla fall strand eller skiljelinjen mellan hav och land.

  Denna tsunami (japanskt låneord) dödade mer än 240 tusen människor från Indonesien till Afrikas östkust.

  Så skriver Wikipedia:

  Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 var den jordbävning som ägde rum under Indiska oceanen den 26 december 2004 och uppmättes till 9,1–9,3 på momentmagnitudskalan, vilket gör den till det 3:e kraftigaste uppmätta jordskalvet någonsin. Skalvet orsakade flera enorma flodvågor, en tsunami, som ödelade stora områden längs den sydostasiatiska kusten. De länder som drabbades värst var Indonesien (speciellt Aceh), Sri Lanka, Thailand och Indien. 220 000–300 000 människor miste livet, och över 5 miljoner beräknas ha blivit helt hemlösa eller tvingats fly.

  Katastrofen var unik såtillvida att den slog oerhört hårt även mot länder utanför de egentliga katastrofområdena. Bland kanske så många som 300 000 dödsoffer fanns även tusentals västerländska turister. Sverige var med 543 dödsoffer och cirka 1500 skadade[3] troligen det hårdast drabbade landet utanför Asien men även bland finländare, tyskar, engelsmän, danskar med flera krävde katastrofen hundratals offer. Jordbävningskatastrofen är en av de svåraste naturkatastroferna som drabbat världen det senaste seklet.

  Visst kan man sitta med torra fötter, långt uppe bland bergen (2000 möh) vid ekvatorn som jag eller ni i Sverige. Men kan man både före och efter om man hade varit med om det sjunga med i denna sång?

  Lätt att tala om tro när prövningar saknas, men hur går det sedan?

      (Reply)

 11. Björn bloggaren,

  Detsamma så mycket önskar vi dej Björn!

  Ett bibelord på vägen som är från Reformationsbibelns översättning:

  ” Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt. ” (Matt 11:28-30)

  Det som Jesus säger här har garanterat flera olika tillämpningar i våra liv. Just delen “mitt ok är milt” har fungerat som en “stoppskylt” för mej under det gångna året på så vis att så snart jag börjat “överarbeta” något så att det hela börjar vara för tungt har jag tänkt att nu arbetar jag knappast för Herren eftersom han sagt att hans ok är milt. Att man så att säga är ute i sina egna panséer när man skapar egna bördor. Att vi har bördor vet vi men man behöver inte göra dem värre och fler. Blir det man bär på i sitt arbete för tungt så får man lägga ner oket och låta Herren bära det och inte ta på sej något som inte är “milt” för en.

      (Reply)

 12. Björn bloggaren,

  Fann en julkrönika som jag tror du och flera här finner uppmuntrande:

  Krönikan inleds så här:”Vi svenskar är nämligen ett mycket listigt folk. Vi har konsekvent plockat russinen ur kristendomskakan och gjort slut med resten. Vi firar jul men skippar julevangeliet, äter semmelbullar men skippar fastan och har lagt ned långfredagen men behållit påskfirandet. När inte kantorn spelar julmusik ……

  https://webben7.se/artikel/150723/kronikan-kyrkans-gisslandrama

      (Reply)

 13. Här följer ett antal länkar till åsikter om julen. Alla fyra länkar till Dagen.

  Stefan Gustavsson: Vi firar Jesus på julen – inte ett datum

  Min undran: Hur många julfirare firar Jesus?

  Julgranen – vacker tradition, och en del av den kristna förkunnelsen

  För inte så länge sedan skrev Berndt att han tackar Gud för luciafirandet!

  Muslimer och kristna firar jul ihop på svenska skolan i Betlehem

  Fast muslimer och kristna firar olika “jesusar”.

  Jonas Helgesson: Julens kärna är så mycket djupare än Aladdinaskar

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *