Präster, finns dom?

Denna artikel behandlar det som på fackspråk kallas “ecklesiologi” alltså “läran om kyrkan”. Den är en utförligare reaktion på en kommentar i Off Topic #10.

Jag tog det väl lite för snabbt och alldelse för kort i min response i Off Topic #10. Frågan om “kvinnliga präster” är nämligen full av fallgropar. Först måste vi definiera vad vi menar med “präst”.

Präster och prästinnor: voodoo, wicca, hindu, levit, katolik, svenska Kyrkan

I Gamla Testamentet talas det om präster och prästtjänst 797 gånger i SFB15 (960 gånger i KJV). Det talas om präster i allmänhet, alltså även präster i hednareligioner. Vidare talas det om Melkisedek och Mose svärfar Jetro. Slutligen handlar det bara om Leviter.

I evangelierna talas det om präster och prästtjänst 97 gånger. Där talas det om det levitiska prästerskapet.

I Apostlagärningarna talas det om präster och prästtjänst 26 gånger. En gång om en Zeus-präst och resten om levitiska präster.

I Paulus brev från Romarbrevet till Filemon nämns ordet präst bara en gång. Rom. 15:16 Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande. NOT: I grundtexten finns inte ordet “präst”. Reformationsbibeln översätter så här: “att jag skall vara Jesu Kristi tjänare bland hedningarna och i helig tjänst bära fram Guds evangelium, så att hedningarna blir ett välbehagligt offer för honom, helgat genom den Helige Ande.

I Hebreerbrevet talas det om präster och prästtjänst 37 gånger. Budskapet är riktat till “Hebreerna” och förklaringen handlar om hur Jesus blev en överstepräst av annan dimension än alla tidigare präster och överstepräster, men med vissa likheter med Melkisedek. Jag skall citera en viktig bit av det ganska invecklade resonemanget.

Hebreerbrevet 7:11-17
Om nu fullkomlighet hade gått att nå genom den levitiska prästtjänsten – och på den grunden fick folket lagen – varför måste det då uppstå en annan präst, en som Melkisedek, en som inte sägs vara som Aron? För om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. Han som det talas om hör till en annan stam, och från den stammen har ingen gjort tjänst vid altaret. Det är tydligt att vår Herre har kommit ur Juda stam, och Mose har inget sagt om präster från den stammen. Ännu tydligare blir det när det uppstår en annan präst som Melkisedek, en som inte har blivit präst genom lagbud om härstamning utan genom kraften i ett oförstörbart liv. Han får nämligen vittnesbördet: Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek.
 
 
Lägg märke till den fetstilta biten och understrykningarna.

Om det inte handlar om levitiska präster så innebär det att en annan lag gäller! (Det finns inte en enda levitisk präst i svenska Kyrkan!)

Från Jakobs brev till och med Uppenbarelseboken talas det om präster och prästtjänst 5 gånger. Jag skall kort citera alla dessa texter.

1 Petrus 2:4-10
Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.
 
 
Först kan det ju vara av intresse att konstatera att det är Petrus som skiver här om klippan, stötestenen, den levande stenen Jesus. (Även katoliker borde kunna se det.)

Vidare är det tydligt av sammanhanget att Petrus, som är judarnas Apostel, kallar de kristustroende judarna för “ett kungligt prästerskap”.

Till sist då texterna ur Uppenbarelseboken.

Upp. 1:6 och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.

Här handlar det om kristustrogna hedningar i Asien.

Upp. 5:10 Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden.

Här handlar det om människor av alla stammar och språk och länder och folk.

Upp. 20:6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

Här handlar det om de som har del i den första uppståndelsen, alltså “de i Kristus döda” och “de kristustrogna som fortfarande lever” som upprycks på skyarna Herren till mötes när Herren kommer tillbaka.

Vitsen med allt jag har citerat, och refererat till ovan, är att Bibeln inte talar om några präster i den betydelsen som de episkopala samfunden gör.

Annan prästtjänt medför annan lag! Svenska Kyrkans prästtjänst (och RKK’s prästtjänst, och andra episkopala prästtjänster) ändrar på Guds lag, enligt texten i Hebreerbrevet.

Vem som helst kan se att detta är ett faktum.

Det är således helt ovidkommande om dessa “präster” är män eller kvinnor. Men nu till Nya Förbundets “regler” för församlingsgemenskap.

Men först detta. Den levitiska prästtjänsten handlade om att prästen gick till Gud å folkets vägnar och utförde ritualer och offrade. Hebr. 10:11 Alla andra präster (som motsats till Jesus) står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna.

I Uppenbarelseboken talas det om breven till församlingarna i Asien. Johannes fick uppdrag att skriva till “änglarna” i dessa församlingar. Då måste man förstå att det inte talas om de “andevarelser” som i många andra sammanhang kallas “Guds söner”, utan om människor som har fått uppdraget att vara “Guds sändebud” till ledning av församlingen. Vi använder ordet “pastor” som egentligen betyder “herde” och i biblisk betydelse handlar om en person som vårdar, matar och sköter fåren och lammen.

Petrus fick ett uppdrag att vara en pastor, direkt av Jesus.

Johannes evangelium 21:15-17
När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: “Simon, Johannes son. Älskar (ἀγαπάω) du mig mer än de andra?” Han svarade: “Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär (φιλέω).” Jesus sade till honom: “För mina lamm på bete.”

För andra gången frågade han: “Simon, Johannes son. Älskar (ἀγαπάω) du mig?” Han svarade: “Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär (φιλέω).” Jesus sade till honom: “Var en herde för mina får.”

För tredje gången frågade han: “Simon, Johannes son. Har du mig kär (φιλέω)?” Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: “Har du mig kär (φιλέω)?”, och han svarade: “Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär (φιλέω).” Jesus sade: “För mina får på bete.

 
 
Först en liten parentes, eftersom översättningen är dålig. I texten används två olika ord, med olika betydelser, för orden älska och ha kär. Ordet “ἀγαπάω” (agapao) som handlar om prefekt utgivande kärlek, och ordet “φιλέω” (fileo) som betyder vänskap. Petrus trodde ju att han var ganska så perfekt innan han förnekade Jesus. Slut på parentesen.

I GT var prästerna sändebud från människorna till Gud och de bad Gud om nåd. I NT är sändebuden kallade att förkunna nådens evangelium från Gud, för människorna. Alla kristustrogna har fått det nytestamentliga uppdraget att vittna om Guds frälsning. Men visst finns det “tjänster” i församlingarna.

Jag tar citaten ur Reformationsbibeln för här har SFB (i åtföljd av 1917) missat poängen.

1 Tim. 3:1-7
Detta är ett trovärdigt ord: Om någon strävar efter en församlingsledares tjänst, så är det en god uppgift han önskar sig.

En församlingsledare skall vara ostrafflig, en enda hustrus man, nykter, förståndig, anständig, gästfri, väl lämpad att undervisa, inte drinkare, inte våldsam, inte sniken på orätt vinning, utan mild, inte stridslysten, inte girig.

Han bör väl förestå sitt eget hus, hålla sina barn i lydnad med all värdighet. Om någon inte kan förestå sitt eget hus, hur skall han då kunna sköta Guds församling?

Han skall inte vara nyomvänd, för att han inte skall bli uppblåst och falla under djävulens dom.

Han måste också ha ett gott vittnesbörd av dem som är utanför för att han inte skall utsättas för smädelse och falla i djävulens snara.

1 Tim. 3:8-10
Församlingstjänarna bör på samma sätt uppträda värdigt, inte tala med kluven tunga, inte vara benägna att dricka mycket vin, inte lystna på pengar, och äga trons hemlighet i ett rent samvete. Men också dessa skall först prövas. Sedan kan de tjäna, om de är utan anmärkning.
1 Tim. 3:11-13
Deras hustrur skall på samma sätt uppträda värdigt, inte förtala någon, utan vara nyktra och trogna i allt.

En församlingstjänare skall vara en enda hustrus man, hålla god ordning på sina barn och på sitt eget hus.

Ty de som har tjänat väl förvärvar sig en aktad ställning och stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

 
 
Det står: “En enda hustrus man!”

Det står inte: “En man med flera hustrur.”
Det står inte: “En man med en man.”
Det står inte: “En kvinna med en enda man.”
Det står inte: “En kvinna med en hustru.”

Titeln “församlingsledare” heter i texten ovan “επισκοπης” (episkopes) från “ἐπισκοπή”. Vi känner igen ordet från ordet “biskop”. Ordet betyder “en person som ser till att allt går rätt till”.

Titeln “församlingstjänare” heter i texten ovan “διάκονος” (diakonos). Vi känner igen det från ordet “diakon”. Ordet betyder en person som står till tjänst på icke specificerade sätt. Det kan vara vad som helst. Springpojke, handyman, uppassare och allt gott man kan tänka sig. Men lägg märke till att även han skall vara en enda kvinnas man.

Och Paulus förtydligar i sitt brev till Titus.

Titus 1:5-11
Därför lämnade jag dig kvar på Kreta, för att du skulle ordna det som ännu fattades, och i varje stad tillsätta äldste, så som jag har befallt dig: den som är ostrafflig, en enda hustrus man, och har troende barn, som inte är ökända för ett utsvävande liv eller för olydnad.

Ty en församlingsföreståndare skall vara ostrafflig, så som en Guds förvaltare, inte egenkär, inte snar till vrede, inte drinkare, inte våldsam, inte sniken på orätt vinning, utan gästvänlig och älska det som är gott, behärskad, rättfärdig, helig, återhållsam och hålla sig till det trofasta ordet enligt läran så att han kan vara mäktig, både att förmana genom den sunda läran och att överbevisa dem som säger emot.

Ty det finns många trotsiga, som för ett tomt prat och är bedragare, särskilt bland de omskurna. På dem måste man täppa till munnen, ty de förvillar hela hus och sprider ut falska läror, för skamlig vinnings skull.

 
 
Nu får vi ytterligare några få pusselbitar. I denna text används ordet “πρεσβύτερος” (presbyteros) vilket helt enkelt betyder “gammal man”. I vers 7 använder Paulus ordet “ἐπίσκοπος” (episkopos). Tydligen anser han att det är synonymt och självklart att en “biskop”, “församlingsföreståndare” måste vara en “gammal man”. Eller kanske vi skulle säga “äldre man”.

Beskrivningen förstärks genom att denne man skall ha “troende barn, som inte är ökända för ett utsvävande liv eller för olydnad”.

Med svenskt språkbrukt och tradition skulle man kanske kunna säga “konfirmerade barn” som dessutom sköter sig. Med Paulus tradition bör det ha handlat om barn som hade passerat “bar-mitsva” (eller “bat-mitsva”), alltså åtminstone 12 år gamla. Men “utsvävande liv” implicerar att barnen troligtvis ansågs som vuxna. Skall vi säga åtminstone 16 år gamla.

Låt oss nu koppla detta med följande text:

Johannes 8:56-59
Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig.”

Judarna sade: “Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!”

Jesus svarade: “Jag säger er sanningen: Jag Är, innan Abraham fanns.”

Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.

 
 
En person som inte var 50 år ännu ansågs vara oförmögen att ha tillräckligt med vishet för att uppträda som lärare.

Fritt parafraserat sade de: “Ha! Du är ju inte ens torr bakom öronen. Varför skulle vi lyssna på dej?

Måste då en församlingsföreståndare vara minst 50 år gammal? Jag vet det inte, men ett är säkert. Om han (för det är en han) inte har åtminstone halvvuxna barn som sköter sig så är han för ung, oberoende av ålder.

Vi tar ytterligare ett citat som handlar om äldste och pastorer (herdar).

Petrus första brev 5:1-7
Nu uppmanar jag de äldste (πρεσβυτερους = äldste) bland er, jag som själv är en äldste (συμπρεσβυτερος = medäldste) och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras: var herdar (ποιμανατε = utfordra och led) för Guds hjord (ποιμνιον = flocken) hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden.

När den högste herden (αρχιποιμενος = ärke-herden) sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.

Likaså ni yngre (νεωτεροι = nya och/eller unga), underordna er de äldre (πρεσβυτεροις = gamlingar). Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.

 
 
Orden “ποιμανατε”, “ποιμνιον”, “αρχιποιμενος” är alla härledda från “ποιμήν” (poimen) som betyder fåraherde, alltså pastor.

Summan blir nu att församlingsföreståndare, församlingsledare, pastor, äldste och biskop används synonymt och att dessa är gifta män med vuxna barn.

Hur bra stämmer det med ordningen i samfund som RKK, Ortodoxa, Anglikaner, Svenska Kyrkan med flera? Som jag ser det stämmer det inte alls.

Men det finns flera funktionärer i Guds församling.

Efeserbrevet 4:11-15
Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.

Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran, när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus.

 
 
Församlingen är avsedd att vara en organisk enhet, inte en hierarkisk organisation.

Det betyder inte att hierarki saknas. Det finns en “över-herde” (ärke-herde), nämligen Herren själv.

Helt tydligt vill över-herden att det skall finnas lokala herdar, föreståndare, ledare, äldste, biskopar i de lokala församlingarna. Och som denna text anger är det gott om det även finns evangelister och lärare. I tidigare texter såg vi att det är bra om det finns församlingstjänare, så kallade diakoner.

Det finns profetissor i Bibeln. Luk 2:36-38
Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Ashers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru, och nu var hon änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning.
Koppla nu den texten med följande text ur 1 Tim. 5:9-12. I SFB15 börjar texten med: “Som församlingsänka kan den räknas som är minst sextio år och har varit en enda mans kvinna.”; men jag skall citera från den ordgrannare översättningen i Reformationsbibeln.
En änka må utväljas (καταλεγεσθω = registreras, bokföras), som inte är yngre än sextio år och har varit en enda mans hustru, och har vittnesbörd om goda gärningar, om hon har fostrat barn, om hon har visat gästvänlighet, om hon har tvättat de heligas fötter, om hon har hjälpt de nödställda, om hon på allt sätt vinnlagt sig om att göra gott. Men de unga änkorna skall du avvisa. Ty när begäret vaknar vänder de sig bort från Kristus och de vill gifta sig, och de drar domen över sig, eftersom de har brutit sin första tro.
 
 
Lägg speciellt märke till likheterna med kriterierna för församlingstjänarna. Summan av Luk 2:36-38, 1 Tim. 3:8-13 och 1 Tim. 5:9-12 måste bli att både män och kvinnor kan vara församlingstjänare, diakoner och diakonissor. Följande tre citat understryker detta.

Rom. 16:1-2 Vår syster Febe som tjänar (διακονον från διάκονος = diakon / diakonissa) församlingen i Kenchrea vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga och hjälp henne med allt hon kan behöva från er. Hon har själv varit en hjälp för många, även för mig. 

Rom. 16:3-5a Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har riskerat sina liv för mig, och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus.

Fil. 4:2-3 Jag uppmanar Evodia och uppmanar Syntyche att vara eniga i Herren. Ja, även dig, trofaste medarbetare, ber jag: hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst, tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. 

Angående evangelister får vi inga föreskrifter. Angående lärare vill jag citera två texter.

Paulus brev till Titus 2:1-8
Men du ska predika (λαλει = tala) det som stämmer med den sunda läran (διδασκαλια = läran).

Äldre män (πρεσβυτας = gubbar) ska vara nyktra, värdiga och förståndiga, sunda i tro, kärlek och tålamod.

Äldre kvinnor (πρεσβυτιδας = gummor) ska på samma sätt bete sig som det anstår de heliga, inte sprida skvaller eller missbruka vin. De ska vara lärare (καλοδιδασκαλους = godhets-lärare) i det som är gott, så att de fostrar de unga kvinnorna till att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män så att Guds ord inte blir hånat.

Förmana på samma sätt de yngre männen att visa gott omdöme i allt, och var själv ett föredöme i goda gärningar.

Din undervisning ska förmedla oförfalskad sanning och värdighet. Den ska vara sund och oklanderlig, så att din motståndare måste skämmas när han inte har något ont att säga om oss.

 
 
Låt mej då till sist citera en text som de flesta helst hoppar över. Somliga lyfter på hatten och går vidare, andra drar ner hatten över öronen och sätter sig ner och grubblar. Kanske några förklarar det med att Paulus levde i en mansdominerad kultur och tydligen inte hade mycket att göra med kvinnor.
 
1 Tim. 2:11-15
En kvinna ska i stillhet ta emot undervisning (μανθανετω = lära sig, förstå) och helt underordna (υποταγη = underordna sig av egen fri vilja) sig.

Jag tillåter inte att en kvinna undervisar (διδασκειν = undervisa) eller gör sig till herre (αυθεντειν – se kommentar nedan) över mannen, utan hon ska vara i stillhet, eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev förledd, utan kvinnan blev förledd och gjorde sig skyldig till överträdelse.

Men hon ska bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva anständigt i tro, kärlek och helgelse. Det är ett ord att lita på.

 
 
Solklart, eller hur? Kvinnan skall stå vid spisen och föda barn. Hon skall vara vän och ljuv och alltid behaga sin man! Och framför allt aldrig tydligt visa vad hon tycker och känner, aldrig tjata, aldrig gräla, bara hålla käften och le.

Petrus skrev om Paulus: “I hans brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga Skrifterna.” (2 Petr. 3:16)

Så låt oss då i alla fall försöka förstå. Jag tror att en nyckel till förståelse finns i ordet “αυθεντειν” (authentein) som är en böjningsform av “αὐθεντέω” (authenteo). Det ordet är konstruerat från “αὐτός ἕντης” (autos hentes). Betydelsen är att dominera, tillskansa sig auktoritet över, agera på eget bevåg, och det är underförstått att det sker inför publik.

Törs jag ta några exempel? Margot Elisabeth Wallström som hatar Israel, Gerd Eva Cecilia Brunne som lever i ett offentligt lesbiskt förhållande, och nyligen Boel Hössjer Sundman som vill tvinga Svenska kyrkans präster att viga samkönade.

Törs jag vara politiskt inkorrekt och påstå att ingen av dessa tre gillas av någon enda av oss, innerst inne. Aggressiva, auktoritära människor som alla tre är villolärare. Det är dock inte könsbundet. Vi skulle tycka illa om dem oavsett om de vore män eller kvinnor.

Om vi jämför med det Paulus skrev om männen 3 verser tidigare: (1 Tim. 2:8) “Jag vill nu att männen på varje plats ska be med heliga, lyfta händer, utan vrede och diskuterande.“; så säger han ju nästan samma sak, men på ett sätt som är mer acceptabelt i vår kultur.

Och om vi jämför med det han skrev i Titus 2:3, där Paulus ger uppdrag åt kvinnor att vara lärare, så förstår vi bättre att den jobbiga texten handlar om hur och var, och inte att.

Frågor kan missleda ordentligt. Den falska frågan om det är okay med kvinnliga präster kan förorsaka oändlig diskussion och fiendskap. Sanningen är den att titeln “präst” inte hör till det nya förbundets tid där alla frälsta utgör ett heligt prästerskap under över-herden, överste-prästen, den uppståndne Herren Jesus Kristus själv.

Jag avslutar med konstaterandet att när man hittar på ett obibliskt prästerskap så kvittar det strängt taget om kvinnor eller män prästvigs. Men trots detta är det tydligt att Paulus föreskriver att biskopar och pastorer och församlingsledare skall vara till åren komna män med hustru, barn och en god portion livserfaenhet. Fridsamma, skrifftrogna och duktiga att undervisa i hela sanningen.

En sådan pastors-familj är till stor välsignelse genom alla dess medlemmar.

 

Views: 94

38 thoughts on “Präster, finns dom?”

 1. Kjell, ett stort tack för denna bloggpost. Då och då under åren jag varit troende har funderingar om detta dykt upp i huvudet. Min slutsats efter att ha läst Guds Ord regelbundet (och gör det fortfarande) och varit aktiv inom olika kristna sammanhang är att det som idag kännetecknar prästerskapet inte har någon likhet med det Guds Ord beskriver och stipulerar. En detalj till jag brukar tänka på är att för en del präster är tjänsten bara ett yrke som vilket annat som helst, med en regelbunden inkomst, vilket tyvärr leder till att det inte är det levande Ordet som är i centrum och förkunnas.

  Den här bloggposten ger mig ännu mer klarhet och bekräftelse att jag inte har varit ute och cyklat i mina funderingar.

  /Majlis

      (Reply)

 2. Majlis,

  Det är svårt och vanskligt att skriva om dessa saker.

  Jag är övertygad att det finns präster i svenska Kyrkan som är kristustrogna och tar sina kall som äldste och pastor på allvar. Trots att systemet är fel.

  Det kan inte vara lätt och jag vill ju inte lägga sten på deras börda.

  Inte heller vill jag medverka till att kristustrogna gudstjänstbesökare i svenska Kyrkan förlorar modet.

   

      (Reply)

 3. Kjell,

  Kan bara instämma till allt i ovan text, jag har funderat på detta i omgångar men kan inte heller se det på annat sätt..

  En fråga bara, hur ska denna versen läsas,
  “15. Men hon ska bevaras genom
  barnafödelsen, om hon förblir i tro,
  kärlek och helgelse i renhet*.”

  Micke

      (Reply)

 4. Micke,

  Jag tror att det handlar om något liknande (kanske samma sak) som denna text.

  1 Kor. 7:12-14 Till de övriga säger jag, inte Herren: Om det är så att en broder har en hustru, som inte tror, och hon är villig att bo tillsammans med honom, så får han inte skilja sig från henne. Och om en kvinna har en man, som inte tror, och han är villig att bo tillsammans med henne, då får hon inte skilja sig från honom. Ty den man som inte tror, är helgad genom hustrun och den hustru som inte tror, är helgad genom mannen, annars vore ju era barn orena, men nu är de heliga.

  En make/maka till en frälst person får tydligen tillräknas frälsningens nåd om han/hon förblir i tro, kärlek och helgelse i renhet.

  Men då uppstår givetvis frågan om kvinnan måste föda barn för att detta skall gälla. För det verkar ju den text du citerar påstå.

  Konsekvensen skulle då bli att om den frälste mannen inte har livsduglig sperma så går den icke troende hustrun miste om denna fördel.

  I båda texterna handlar det om barn. Jag tror att det gör det för att då, och fortfarande i många kulturer, skiljs man om det inte kommer några barn. Och efter skilsmässan förlorar den icke troende sin fördel.

  Men inget av detta kan jag bevisa genom studium av texten. Det är således bara ett försök att göra texten begriplig.

  Sedan kan man ju fortfarande undra vad Paulus menar med “Till de övriga säger jag, inte Herren”. Gällde det bara då, och uteslutande i Korint? Eller hade Paulus ett mandat att “lösa eller binda” (Matt. 18:18) alla som befinner sig i den situationen?

   

      (Reply)

 5. Kjell,

  Kan “föda barn” i texten ni samtalar om handla om annat födande än det fysiska?

  Om man adopterar ett barn så “föder” man ju det fastän det blivit till i en annan kvinnas kropp. Om man blir som en extramamma till andras barn där föräldrarna inte kan ge barnen allt de behöver så “föder” man ju de barnen.

      (Reply)

 6. Ulrika,

  Jag tror du har rätt i det. Säkerligen gäller både för mannen och kvinnan att “förbli i tro, kärlek och helgelse i renhet”.

  Detta måste gälla allt. Biologiska barn, adopterade eller andra barn man tar hand om, besökare, grannar, kollegor och så vidare, hela livet.

   

      (Reply)

 7. Som alla andra

  Angående frågan om kvinnan blir “salig genom att skötta hemmet och föda barn”, om man sammanfattar det så, så har den tanken framförts att då nu Paulus talar om alla tjänster och goda gärningar som skulle utföras i den kristna församlingen, och de frukter som kommer av att tjäna Herren i tro, så skulle vissa kvinnor ha känt sig utanför och oroliga för att de inte skulle kunna få del av av samma välsignelser då de hindrades att deltaga i församlingsaktiviteterna i samma utsträckning som männen på grund av barnafödande och skötsel av hemmet.

  Men ifråga om detta, menar alltså någon uttolkare, att Paulus försäkrar dessa kvinnor att de visst inte förbehålls några välsignelser på något sätt, utan även de skall, på samma sätt som alla andra, genom tron, citat:

  “… bevaras genom [även då de är upptagna med] barnafödelsen, om hon [som alla andra] förblir i tro, kärlek och helgelse i renhet*.”

  De oroade kvinnorna kunde härmed sluta oroa sig och istället helhjärtat ta hand om sina familjer i första hand, utan att på grund av detta åsidosättas på något sätt.

  En mycket knepigare fråga är däremot frågan om kvinnans ställning som auktoritet över mannen. Den korta varianten är den som har sin bakgrund redan på Bibelns första blad: Kain fick veta, av Gud själv, att synden hade en särskild egenskap. Nämligen att den strävar efter att helt ta över och börja härska över människan. Fenomenet beskrivs i översättning som att synden “åtrår” mannen. Dvs den strävan efter att ta över styret och slutligen härska över mannen. Poängen: Gud hade get mannen i uppgift att härska, faktiskt över det mesta i hela skapelsen. Synden däremot syftar till att omintetgöra skaparens avsikter och befallningar.

  men nu till kvinnans förhållande till mannen. Mannen får höra om de förbannelser som skulle drabba honom nu då han “lyssnat till sin hustru” (och underförstått, inte bara hört ljudet utan även gått steget längre och handlat mot bättre vetande). Vi får höra om marken som blir förbannad och som kommer vålla honom arbete i sitt anletes svett, osv.

  Men vad får kvinnan höra? Jo, att “till mannen skall din åtrå vara”.

  – Huh? säger vi då kanske. De flesta kvinnor skulle väl snarare säga att driftslivet liksom så många andra saker är en gåva av Gud och en välsignelse om den vårdas och används på avsett sätt.

  Men Gud talade inte om det sexuella driftslivet. Han talade om “könsmaktsordningen” (suck vad vi är långt efter vår tid i dessa frågor). Precis som synden åtrår att ta över mannen och härska över honom och förstöra Guds avsikt med mannen, på liknande sätt skulle nu harmonin mellan man och kvinna förstöras, för både mannen och kvinnan. Hon skulle framöver inte kunna nöja sig med sin roll i relation till mannen, utan hon skulle från och med nu behöva förhålla sig till en destruktiv drift att försöka ta makt över mannen. En fallen natur kan aldrig underordna sig (ingen mänsklig natur kan underordna sig Gud, och kvinnan skulle dessutom behöva kämpa med underordning i förhållande till mannen).

  “Till din man skall din åtrå vara.” En förbannelse som i vår tid eskalerar och manifesterar sig i militanta feminister som hatar män och bara ser en fiende i varje man. Sade jag “förbannelse”? Om inte så säger jag det igen: Detta var – enligt Gud själv – en av kvinnans förbannelser. En ständig disharmoni (om den tillåts slå rot) och en av de mest plågsamma följderna av syndafallet att kämpa med.

  Men det är ännu värre än så. Man och kvinna används även som bild för att beskriva förhållandet mellan Gud och människa, mellan Kristus och församlingen. “Mannen och kvinnan”.

  Och huvudpoängen: Nu har kvinnan (församlingen) på många håll fått för sig att det är hon som bestämmer var det religiösa skåpet skall stå, och mannens ord (Kristi ord, Guds ord) har inte så mycket tyngd längre. Kvinnan går sin egen väg, helt enkelt.

  Gud visste hur skadade vi blev genom syndafallet, och han ville tipsa oss om vad vi skulle se upp med.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 8. Kjell, förlåt min fråga. Men kan inte låta bli.

  Förstår din fru svenska? Om hon inte gör det kanske du har tur 😉

  Solklart, eller hur? Kvinnan skall stå vid spisen och föda barn. Hon skall vara vän och ljuv och alltid behaga sin man! Och framför allt aldrig tydligt visa vad hon tycker och känner, aldrig tjata, aldrig gräla, bara hålla käften och le.

      (Reply)

 9. Fast Fredrik,

  Visst förstod du att detta inte är min åsikt?

  Fast jag visst tror jag att de uppenbara kroppsliga skillnaderna mellan en man och en kvinna inte är de enda skillnaderna. Ja, faktiskt att de själsliga skillnaderna är större än de kroppsliga.

  Vår tids gigantiska mängder skilsmässor och otrohet, med åtföljande skada för barn att växa upp i familjer med en förälder, tror jag har lagt en grund för explosionen av hbtq och det som med ett fint ord kallas “gender dysphoria”, könsidentitetsstörningar eller GID (efter Gender Identity Disorders).

  GID är en psykiatrisk diagnos på personer som inte är tillfreds med sitt medfödda biologiska kön och uppvisar en ihållande identifikation med det motsatta könet.(Noteras bör att mindre än 20% av de barn som inbillar sig bo i fel kropp inte blir transvestiter som vuxna. Men trots detta understödjer man barn som av vilken anledning som helst påstår sig ha fötts med en kropp som inte stämmer med deras identifikations-kön.)

  Diverse pop-idoler proklamerade sina “läggningar” och glorifierade sin livsstil, alltid kopplat med guden “eros” som står för både materiellt och sexuellt begär.

  Sedan kom HIV, med åtföljande AIDS, och sensationspredikanter, ofta av typen rikedomsdyrkande framgångsteologer, var snara att kalla det “homosjuka”.

  Som följd avslöjades det att flera beundrade skådespelare, som spelade super-manliga roller, var homosexuella. Och i sinom tid ledde detta till acceptans och Gay Pride där alla tänkbara perversiteter firas.

  Samkönade parodier på äktenskap, med åtföljande lagliga sanktioner och till och med rätten att adoptera barn, kommer att sprida de själsliga följderna ytterligare.

  Sedan kan jag nämna att det finns tolkningar av texten om Guds dom över människorna, jfr. Rom. 1, som ser en kronologi i uppräkningen av följderna.

  Vi har sett en stor ökning av hbtq. Nästa våg består av all slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet, avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 

  “De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter, de är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar, vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa.”

  Det domedagsprofeterna oftast glömmer är att konsekvenserna av synd oftast drabbar andra än syndaren svårast.

  Skolskjutningar, knivskärningar, köra in bilar i folkmassor, brutala rån och våldtäkter, vandalisering, allt detta kommer att öka ända intill änden.

   

      (Reply)

 10. Kjell,

  Jo, jag förstod att det inte var din åsikt. Därför la jag till #blink#.

  Det är förfärligt med filmer och tv-serier som försköna de nya relationerna. Vi som är äldre ser igenom detta. Men ungdomar som är uppväxt med denna kultur är mindre kritiska mot samkönade äktenskap, fastän de vet vad Guds ord säger om detta. Det är mycket allvarligt.

      (Reply)

 11. Rolf Lampa,

  Till vilka riktar sig Ef 5:21? “Underordna er varandra i Kristi fruktan.”

  Gudstjänstfirare?

  Har funderat mycket på denna vers. I synnerhet hur den kan förhålla sig till att kvinnan ska underordna sig mannen. “Underordna er varandra” torde allra minst gälla män emellan. En sak som denna underordning gör är att ingen kan sätta sig över en annan på ett sådant sätt att Översteprästen inte hamnar överst. Underordningen, vilken “underordningsvers” vi än talar om, ger Herren rätt att bestämma vart skåpet ska stå. Om en man inte underordnar sig Herren har inte kvinnan mycket till man att underordna sig, o vice versa.

  Hålla käft som kvinna? Personligen tycker jag att det är när man som par “bryter ihop” i ärliga “smågräl” som man lär känna vad den andre vill och vad man har att underordna sig. och för mannen att få veta saker som han har att ta hänsyn till hur han ska älska henne.

      (Reply)

 12. Kjell,

  1 Kor. 7:12-14 Till de övriga säger jag, inte Herren: Om det är så att en broder har en hustru, som inte tror, och hon är villig att bo tillsammans med honom, så får han inte skilja sig från henne. Och om en kvinna har en man, som inte tror, och han är villig att bo tillsammans med henne, då får hon inte skilja sig från honom. Ty den man som inte tror, är helgad genom hustrun och den hustru som inte tror, är helgad genom mannen, annars vore ju era barn orena, men nu är de heliga.

  Den versen väcker ju fler frågor =) här handlar det ju inte om att föda barn, utan att vara kvar i förhållandet till den troende, och på detta sätt blir den personen helgad och barnen heliga ?? hur ser du på det ?

  /Micke

      (Reply)

 13. Micke,

  Tycker du att det är problematiskt om någon kan bli frälst “genom” någon annan under förutsättningen att denne någon följer Guds bud skrivna i hjärtat?

  Som Paulus skrev: “Äktenskaper är ett stort mysterium.”

  /Kjell

      (Reply)

 14. Kjell,

  “problematiskt”

  Det vet du nog att jag inte gör, däremot är jag frågande till versen om den skall tolkas rakt av, det står ju “ingen kommer till Fadern utom genom mig” (John 14:6) och “jag säger er sanningen: den som tror har evigt liv”

  Att Fru/Man kan bli frälsta genom respektives bön och Herrens nåd är utan tvivel, men här står det inget om att “Fru/Man” ska göra något mer än att vara “villig att bo kvar”, det står till och med att “den som inte tror är helgad genom “Fru/Man”

  Tror du att det är så det skall tolkas ?

      (Reply)

 15. Micke,

  Du citerade 1 Kor. 7:12-14, men låt oss ta med två verser före och två verser efter.

   
  1 Kor. 7:10-16
  De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man – och en man får inte överge sin hustru. 

  Till de andra säger jag, inte Herren: om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. 

  Mannen som inte tror är nämligen helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars skulle era barn vara orena, men nu är de heliga. 

  Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid. För hur vet du, hustru, om du kommer att frälsa din man? Och hur vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? 

   
   
  Hela sjunde kapitlet handlar om att leva som gift och att leva som ogift. Det handlar om Guds förbud mot skilsmässa och Guds förbud mot sexuella synder.

  Korint var en ökänd stad. Det fanns många hednatempel med slakterier och tempelprostituerade. Slakterierna var offeraltaren, de temperlprostituerade kallas även tempeltärnor och de betraktades som en slags prästinnor. Den som låg med dessa förenade sig själv med det gudomliga.

  Tänk dej in i situationen. En man kunde gå till templet och njuta av mat och dryck och sedan välja en tärna att ha sex med. Inte speciellt mycket motivation att gifta sig så länge han är tillräckligt ung och frisk.

  I den situationen försöker Paulus att belysa Guds bud angående äktenskap och sexualitet och renhet. Han börjar med det synnerligen impopulära att sex bara är tillåtet inom ett äktenskap. Kan du inte leva avhållsamt måste du gifta dej. Han fortsätter med det minst lika impopulära, nämligen att man inte får skiljas.

  Paulus skrev detta till församlingen. Det fanns säkert en hel del “gifta” (se not) som inte båda hade kommit till tro. Hur skulle dessa handla?

  NOT: Blanda inte ihop bröllop, giftermål och äktenskap. Samboende med barn betraktades som “gifta”. De levde i ett “äktenskap” även om inte deras familjer hade välsignat deras samboskap (giftermål) och fastän det inte hade firats (bröllop).

  Paulus understryker att Herren har sagt att man inte får skiljas. Han lägger själv till en egen tolkning, som finns i fler texter, nämligen att man får skiljas om maken begår äktenskapsbrott. Med formuleringen, “till de andra säger jag, inte Herren”, tror jag Paulus vill både lugna och trösta den troende som har en icke troende partner.

  Guds bud gäller. Om din partner är villig att fortsätta sambo med dej, vara dej trogen och leva rättfärdigt så skall du inte oroa dej att era barn är födda i synd och du får inte vara den som initierar skilsmässa.

  Sedan något om ordet “helgad”. Det betyder “avskild i positiv mening”. Jag har en stor engelsk tekopp som jag bara använder för te. Jag diskar den aldrig med diskmedel och använder den aldrig till buljong eller soppa. Tekoppen är således helgad och ren från allt som kan förstöra smaken på mitt te.

  För att göra detta möjligt var det nödvändigt att först “rena” tekoppen ordentligt genom att diska den och skölja väl. Den blev då “helgad” och den fortsätter att vara “helig”, eller “bevarad”, så länge jag bara använder den för te och diskar den med rent vatten.

  Den icke troende partnern och barnen välsignas med att bli rättfärdiggjorda (helgade). Det är sedan deras eget val om de vill leva i renhet (heliga). Inget står dem i vägen att ta emot frälsningens gåva av Herren Jesus Kristus och som underpant få Den Helige Ande som tröstar och förmanar så att de hjälps att leva i renhet, inte smutsa ner sig igen, och bli bevarade så att de når fram till slutgiltig frälsning.

   

  Man och hustru blir ett kött. Matt. 19:3-6 Några fariseer kom fram till honom för att pröva honom och sade: “Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?” Han svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt.”

  Den som har tagit emot frälsningen blir en ande med Herren 1 Kor. 6:17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. 

  Jag skall parafrasera Upp. 22:11 Den orättfärdige kommer att fortsätta att göra orätt och den orene kommer att fortsätta att orena sig, men den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta och den helige fortsätta helga sig.

      (Reply)

 16. I Holland har några representanter för kristna församlingar undertecknat ett manifesto angående LBTQ.

  250 Dutch Christians sign Nashville Statement; prosecutors to decide if declaration breaks law

  Gissa om det stormar med protester och anfall!

  Man har t.ex. gjort en fake youtube film med Kees van der Staaij (som nämns i artikeln) där man har låtit honom säga förskräckliga saker han aldrig har sagt och aldrig skulle säga.

  Man har organiserat en extra “prideparad” med namnet ‘Viering van de Liefde’ (Fira Kärleken).

  Kort och gott, det kokar både bland ateister och dem som kallar sig “kristna”.

  Augusti 2017 samlades 80 evageliska församlingsledare i Nashville. De skrev en förklaring som direkt anammades av ytterligare 180 församlingsledare. Slutsumman blev att 20.000 kristna undertecknade förklaringen.

  Förklaringen deklarerar Guds ords bud angående sexualitet.

  Utgångspunkten är att det alltid har varit enighet om dessa åsikter inom kyrkan, men den sexuella revolutionen har förändrat det. Vissa grupper av kristna har lämnat ortodox bibeltrogen undervisning bakom sig.

  Ondskans andemakter stormar och mobiliserar alla sina anhängare till protest.

  Det är min övertygelse att de som frestas till sexuella perversiteter, frestas av onda andemakter. De som väljer fel och låter sig missledas förhärdar sig sedan genom att rättfärdiggöra synden. Slutet blir besättelse.

  Det finns en längre avkortning än “HBTQ” där alla, ja nästan alla just nu, får vara med. LGBTQIAPK: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual, Asexual, Pansexual and Polygamous, and Kinkiness.

  Kanske inom några år får vi tillägga ett “C” så att det blir “LGBTQIAPKC” där “C” står för “Childsex” alltså pedofili. 🙁

      (Reply)

 17. Nu för tiden måste man vara prenumerant för att kunna läsa de flesta artiklar på Dagen. Jag är inte det och artikeln jag länkar till är inte fri.

  Artikeln är dock av intresse och jag skall därför länka och citera den lilla biten som man får se.

  Många har behov av samtal om pastorer som blir präster

  I söndags vigdes Magnus Persson, tidigare pingstpastor, till präst för EFS. Flera frikyrkliga medlemmar känner besvikelse över det som skett.

  Det finns många frågor att samtala om nu, säger Daniel Alm.

  Anti-reformationen och hyper-ekumeniken ökar takten. En världsvid inter-religiös ekumenik med påven som ledare (super-präst) är målet.
   

      (Reply)

 18. Pastor Gösta Arnström, född 1916, berättar i sin bok “Nåd, Nöd och Sanning” om sin tro på pastorsrollen.

  “En gudstjänst och predikan skall inte bara vara en skrivbordsprodukt för innanläsning. Nej, programmet skall göras så “öppet” att Den Helige Ande, när som helst under gudstjänsten, får utrymme att tala, leda och verka direkt, och använda de deltagare han vill, till bön och åkallan, tungotal och uttydning, profetia och lovprisning. Allt med den ordning och reda, som Anden skapar. Och det ankommer på pastor och mötesledare att uppliva och inspirera sin församling till ett sådant deltagande och en sådan frimodighet i gudstjänsterna. En gudstjänst som är så mänskligt programmerad från början till slut, att den inte ger rum för detta, blir andefattig och torftig. Den bromsar väckelsen. och då bromsar också pastorn den andliga utvecklingen hos sig själv. Och det vill inte Gud. Och, förhoppningsvis, inte församlingen heller. Här kommer pastorns böneliv, och känslan av att själv vara svag och “fattig i Anden” att spela en mycket viktig och avgörande roll i förberedelsen. Ty endast då han har den “barlast” i personligheten, som erfodras, för att han skall bevaras ödmjuk, och inte bli högmodig, när Gud och hans Helige Ande välsignar gudstjänsten. Högmodet över att vara någonting, hör till satans effektivaste medel att fälla och odugliggöra Jesu Kristi vittnen på jorden Mot denna frestelse blev min långa och svåra troskris ett effektivt botemedel. Ära vare Jesus därför!”

  (Om någon önskar veta vad som fick Gösta i troskris kan jag citera det stycket också, fast det är ganska långt. Men jag gör det gärna om det behövs.)

      (Reply)

 19. Objektivitet och ärlighet bjuder att jag återger följande.

  Southern Baptists’ sexual abuse scandal prompts calls for criminal investigations, comparisons to Catholics

  Så vitt jag kan se har detta inte ännu rapporterats i svenska nyhetsmedia.

  Det handlar om mer än 380 medarberare som har gjort sig skyldiga till mer än 700 kända fall av sexuellt missbruk. Slaktoffren var av alla åldrar från små barn till unga vuxna. Av de anklagade blev 200 förklarade skyldiga och i dagsläget sitter 90 i fängelse.

  Southern Baptist Convention har 15 miljoner medlemmar fördelade över 47.000 fristående församlingar.

  Jag är inte alls säker att man kan tillämpa följande text på dessa offentliggöranden av grovt sexmissbruk och makmissbruk hos protestanter och katoliker, men jag citerar den ändå. Lukas 12:2-3 Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken. 

  Dessa saker förekommer i alla slutna sällskap där det finns maktstrukturer. Inte bara det man kalla kristna, eller religiösa grupper. Jämför även med skandaler i sportvärlden. Jämför t.ex. My Larry Nassar Testimony Went Viral. Och USA Gymnastics sex abuse scandal Makt och missbruk går hand i hand Sexual assault in the United States military

  Det finns gemensamma nämnare i alla dessa fall. En sluten organisation som många ser upp till. Präster, pastorer, läkare och andra Gurus som har organisationens fulla förtroende, önskan att sopa det som händer under mattan för att inte förlora status.

  Om det börjar blåsa runt Word of Faith, Trosförkunnelsen, kan jag bara säga: Knäpp kappan och håll i hatten för det orkan och kommer att toppa allt av sexskandaler som har publicerats hittills.

      (Reply)

 20. Och för att göra oss ännu gladare berättar Dagen att Karin Rubenson: Kyrkan behöver unga präster

  Är livserfarenhet nödvändigt för att bli präst? Vi behöver bli bättre på att uppmuntra unga människor att våga bli präster, skriver Karin Rubenson.

  Karins personliga vittnebörd skall vi ta vara på. Det finns ingen anledning att se negativt på det. Men frågan handlar ju på djupet om två andra saker.

  1. Finns det ett skrå av “Präster” i Nya Testamentests förkunnelse?
  2. Vad är skillnaden, i sådana fall, mellan en Präst och en Äldste/Pastor?

  1 Tim. 3:1-7  Det är ett ord att lita på: Om någon strävar efter en församlingsledares tjänst, så är det en god uppgift han önskar sig. En församlingsledare ska vara oklanderlig, en enda hustrus man, nykter, förståndig, ordentlig, gästfri, en god lärare, inte drinkare, inte våldsam, inte sniken på orätt vinning,* utan mild, inte stridslysten, fri från penningbegär. Han bör väl förestå sitt eget hus, hålla sina barn i lydnad med all värdighet. För om någon inte kan förestå sitt eget hus, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Han ska inte vara nyomvänd, för att han inte ska bli uppblåst av stolthet och falla under djävulens dom. Han måste också ha ett gott vittnesbörd av dem som står utanför så att han inte kommer i vanrykte och fastnar i djävulens snara.

  Jag överlåter till bloggens läsare vilka faktiska krav detta ställer på äldste, pastorer och i ännu högra grad så kallade präster.

  Vad säger texten om ålder och kön? 

      (Reply)

 21. ”Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!”
  ‭‭Jesaja‬ ‭5:20‬ ‭SFB98‬‬

      (Reply)

 22. Kjell,

  “Men vågskålen i maktpositionerna har inte förändrats.”

  Både en del män och en del kvinnor söker makt genom att bli präster. De vill vara som politiker med religiösa intressen.

  En församling kan endast leva om man låter Jesus ha makten.

  En församling kan finnas, som så mycket annat, men utan Jesu makt (och vilja) slutar den leva på kristusvis. Och kan i stort sett bli precis vad som helst utifrån vad den här världen har hittat på i olika kombinationer.

      (Reply)

 23. Domarboken 2:7ff:

  ” Folket tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde, de som var kvar efter Josua och hade sett alla de storverk som Herren hade gjort för Israel. Och Herrens tjänare Josua, Nuns son, dog när han var hundratio år gammal. Man begravde honom på det område som var hans arvedel, i Timnat-Heres i Efraims bergsbygd norr om berget Gaash. Och hela den generationen samlades till sina fäder.
  Då växte en annan generation upp efter dem, en som inte kände Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. ”

  Vad hände? Glömde man att insätta äldsten i församlingen? Ingen ledare som lyssnade till Gud?

      (Reply)

 24. Många samfund har Bilda som en ” hjälpare”. Bilda utbildar mindfullärare som sedan undervisar denna buddistiska lära i bl.a Ekumenia. Man har i mångt och mycket lämnat den sunda läran o gett sig hän till avgudadyrkan. Uno

      (Reply)

 25. Uno Olsson,

  Inte anade jag att just detta skulle bli nyheter runt om i världen.

  Hittade det i England med flera.

  Och tro det om du vill, till och med i dagliga tidningar i Kenya.

  Ett sådant mirakel!

  Mer kvinnliga präster än manliga sådana.

  Herren bevare oss när åsikter om galenskap blir rubriker världen över.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Egentligen vet inte jag varför det blir ett sådant ståhej kring könen. Frågan är vad som sägs och inte från vems mun. En kvinnlig präst med manliga kolleger där man tillsammans kan bygga upp funkar ju.

  I GT var lägstanivån på en profet en åsna.

      (Reply)

 27. Ulrika4,

  Ja, så kan man ju se på saken. Men är det verkligen så enkelt och har vi rätt att välja?

  Borde vi inte kräva att det finns lika många manliga som kvinnliga graviditeter?

  Ett av felen i resonemanget ligger i att kräva jämlikhet i resultat i stället för jämlikhet i förutsättningar.

  Det andra felet är större och fundamentellt.

  Finns det skillnader mellan “könen” och Guds avsikt med dem?

  Deborah var en kvinna och domare. Ingen får diskvalificera Guds beslut och uppdrag.

  Visst fick åsnan “profetera”, men inte tror vi väl därför att vi bör anställa åsnor som profeter i våra församlingar.

  Visst fick en av rövarna på korset löfte om destinationen “paradiset” fastän han knappast kunde bli döpt. Men inte vill vi därför göra princip av det?

      (Reply)

 28. Kjell,

  “Borde vi inte kräva att det finns lika många manliga som kvinnliga graviditeter?”

  I det här läget ska absolut de som anställer präster se till att det inte blir en större övervikt på kvinnor. Och då är alternativet män och inte åsnor. Jag ville, med åsnan, bara slå udden av den obibliska konflikt som finns mellan kvinnoprästmotståndarna, som jag själv tillhört, och de kvinnor som tror att de kan styra över Gud bara för att de är präster. Guds användning av en åsna visar att Gud alltid avgjort vem som ska tala , vad och när. Han skulle kunna sända en åsna för att tala igen om han vill. Där någonstans menar jag att man kan finna ödmjukheten inför att få tala överhuvudtaget oavsett man är kvinna eller man. Det är inte självklart att få tala i en predikostol. Jag tror att det är en gåva. Det förstår man när man tex lyssnar på Sven Reichmanns undervisning och jämför med den som inte fått talets gåva. Visst finns det mycket av självpåtagna prästvigningar både i svk och inom frikyrkan. Det kan vara svårt att samtala om förutsättningarna i en frisk och i en sjuk struktur samtidigt. Det kan vara stor skillnad mellan en församling inom svk och en annan inom svk. Fienden älskar röran och motsättningarna.

  1 Petr 2:5 “Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.”

  Både män och kvinnor kan offra sej. Och inte bara kan utan ska när man vill eftersom det är det som är att leva andligt. Så då är ju egentligen det som vi lärt oss om präster i kyrkan med prästvigning o allt inte det som bibeln menar med präster. Präster är alla som vill tjäna Herren genom att offra andliga offer med ren eld. Att undervisa är en annan sak, en gåva, som också både kvinnor och män kan få. Man rör om i titlarna.

  I bibeln finns 2 kön som är ett i Kristus. All splittring mellan könen skadar den totala graviditeten i församlingen.

  Med det sagt hoppas jag att många män, med ödmjukheten, kliver fram och begär jämställdhet. Att få vara män och minst lika många som kvinnorna.

      (Reply)

 29. Ulrika4,

  Jag tror att definitionen av präst blir fel, klart kvinnor kan vara profeter eller komma med profetiska budskap, åsnan du talar om kom med ett profetiskt budskap, men det är väl inte vad Tim 1:3 säger, det handlar om att leda en församling, dvs den roll som bla SVKs prästerskap utför, det råder väl inga tvivel om vad Bibeln säger ? Plockar du bort det kan du lika gärna plocka bort de synder som Paulus tar upp i Rom 1:1-2, där förövrigt en av synderna är att bejaka övriga, och då är det bara att hoppa på Pridetåget med… Bibeln är solklar vilket kön som skall leda en församling, borde inte ens vara uppe för diskussion.

  ” 2. En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda hustrus man,”

      (Reply)

 30. Micke,

  “Jag tror att definitionen av präst blir fel,”

  Precis, Jag citerade 1 Petr 2:5 “Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.”

  Det tolkar jag som att alla som vill vara levande stenar och frambära offer till Gud tillhör prästerskapet så som bibeln menar med prästerskapet.

  Tänker att prästrollen i svk, som den framträder till det yttre, mer påminner om en konstig “kopia” av hur man kanske föreställer sej prästerna i GT. På så vis har man varken begripit prästernas roll i GT eller i NT.

  “klart kvinnor kan vara profeter”

  Ja, och där tycker jag att jag var fyrkantig och torftig i min framställning på så vis att man ska ju faktiskt sträva efter de heliga gåvorna och tjäna Herren med gjädje och inte som jag gav ett intryyck av att mest vara tacksam för att man överhuvudtaget får säga någonting. Eller “lagom typisk svensk”

  “Bibeln är solklar vilket kön som skall leda en församling, borde inte ens vara uppe för diskussion. ” En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda hustrus man,”

  Det håller jag med dej om.

  Sammanfattningsvis har vi då fått fram att båda könen är kallade att tjäna Herren med glädje genom att offra med hjälp av de heliga gåvorna. Det är det som är att vara en NT-präst. Att huvudledaren i församlingen är en man med gott rykte som nått medelåldern (och därigenom erfarit liv med flera generationer) arbetar tillsammans med underledare av båda könen.

  Deal?

      (Reply)

 31. Ulrika4,

  ”Deal”
  Visst, vill du döpa om den roll som Präster har idag till Församlingsledare och kalla oss övriga församlingsdeltagare för präster så blir det nog så..

  Då är i så fall de kvinnor som innehar en position av församlingsledare helt obiblisk och lika vridet som att viga samkönade, Jag kan inte föreställa mig hur Gud känner när han ser Priderörelsens framväxt, dessa som skymfar hans förbundstecken efter floden, varit drivande till att dessa församlingsledare kan vara kvinna, öppet lesbisk och samtidigt viga två bögar, vet inte om det finns ett större hån mot skapelsen..

      (Reply)

 32. Micke,

  “Visst, vill du döpa om den roll som Präster har idag till Församlingsledare och kalla oss övriga församlingsdeltagare för präster så blir det nog så.. ”

  Jag tror att svk har döpt om rollen av vad en präst är och vad en församlingsledare är. Att man tror att det är samma sak.

  En församlingsledare är det som du citerade ” En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda hustrus man,”

  När vi läser från början i texten om NT,s prästerskap i första Petrusbrevet kap 2 ser vi:

  ” Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning, när ni nu har smakat att Herren är god. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. ”

  Det kan man kalla inbjudan!

  Minns en andakt som en ung kvinna tog hand om en gång. Hon läste ur Psaltaren och vittnade om vad de orden bygger upp i våra liv utifrån hur de har en verklig betydelse för henne. Hur Jesus genom sina ord talade till henne. Hon visade där och då hur hon längtade efter den andliga mjölken, druckit den och gav den vidare till de församlade för uppbyggelse. En stunds prästtjänst utan vit krage eller guldkantad mantel med knepig hattstrut. Inte fel på kostym med slips på hög estrad heller (kanske…..) men det gick bra för henne att utföra sin tjänst utan det också.
  (Inte var alla de män och kvinnor som byggde upp den första församlingen efter att Jesus offrat sej leviter heller )

      (Reply)

 33. Jag tycker nog att betydelsen av “präst” dribblas bort i diskussionen.

  Prästerna var medlare mellan Gud och människor. Men i Nya Testamentet finns det bara en medlare!

  1 Tim. 2:5-6a Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla.

  Om man söker på ord som innehåller “präst” i Nya Testamentet från Romarbrevet till och med Judas brev så får man en träff i SFB15 i Romarbrevet.

  Rom. 15:15-16 Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er, för att påminna er i kraft av den nåd som jag fått från Gud. Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande.

  Och då ser det ju ut som om Paulus tycker att han är en präst. Men om man läser en bättre översättning, Reformationsbiblen står det så här. 

  Rom. 15:15-16 Ändå, bröder, har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er, på grund av den nåd som jag har fått av Gud, att jag ska vara Jesu Kristi tjänare bland hedningarna och betjäna dem med Guds evangelium, så att hedningarna blir ett välbehagligt offer för honom, helgat genom den Helige Ande.

  Ganska stor skillnad, eller hur? Många av SFB’s översättare kommer från barndöpande kyrkor med präster. Det måste man komma ihåg när man läser SFB.

  Sedan följer en stor mängd träffar i Hebreerbrevet som alla talar om vår Överstepräst Jesus Kristus i jämförelse med GT’s präster.

  Och till slut finns den där texten om “heligt prästerskap” i Petrus första brev. Jag citerar bara den första av de två verserna.

  1 Petr. 2:5 Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus, ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga för Gud genom Jesus Kristus. 

  Det talas om “levande stenar” och ett “andligt hus” i samma mening. Det är rimligt att läsa hela versen som bildlig. Vårt prästerskap består i missionsbefallningen. Att vittna om Evangelium. Det handlar inte om att inneha ett ämbete.

  Alla som har tagit emot frälsningens gåva, omvänt sig och låtit döpa sig är kallad och välkommen att vara både vittne och evangelist.

      (Reply)

 34. Kvinnan jag refererade till som berättade om vad ett bibelord betyder för henne och vad bibelordet säger om Gud tror jag gav något av det som har med de tacksägelseoffer och gemenskapsoffer som talas om i det gammaltestamentliga offrandet. Inte så att man offrar djur och låter leviter bära fram sådana offer i NT-församlingen men själva viljan till att uttrycka tacksamhet och gemenskap tror jag är den samma eftersom längtan mellan Gud och människa är den samma då som nu. Varje offer berättar om vem Gud är och att äran tillhör honom. Varje offer ger god eftersmak som leder till vidare tankar om Gud och växer till ökad tacksamhet och gemenskap. Eftersmaken av den okända kvinnans offer är kvar och jag vill sammanfatta den som “Bara hos Gud har min själ sin ro, från honom kommer min frälsning.” (Från psaltaren 62)

  I det att hon påminde om bibelorden och vad de lär är hon både missionär, profetissa och evangelist i tjänst för prästen. (Tack Kjell för fokuskorrigeringen)

      (Reply)

 35. Diskussionen började här,

  Anledningen var meddelandet i Dagen att det nu finns mer kvinnliga präster i Sverige än manliga.

  Och tydligen tyckte man i flera länder att detta var en nyhet som klassade att spridas världen över för den publicerades i flera länder världen över.

  Hur detta kan vara av världsintresse förvånar mej.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *