Maria enligt Bibeln och RKK

Sixtinska Kapellets takmålningar. Wikimedia.

 
Vad vet vi från Bibeln om Maria?
 
 
Hon var “jungfru” vilket är synonymt med “oskuld”, alltså en person som inte har tagit del i sexuell gemenskap.

Hon sade: “Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt.“; efter att ha fått ett väldigt chockerande meddelande från ängeln Gabriel som säkerligen kändes övermäktig.

Vi vet att Josef tyckte det var misstänkt och att även han därför fick besök av en ängel som sade: “Josef, Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.

Vidare vet vi att Josef och Maria inte hade sexuell gemenskap innan Marias förstfödde son blivit född. Matt. 1:25 Och han rörde henne inte, förrän hon hade fött sin förste son, och han gav honom namnet Jesus. Förste son kan lika väl översättas med “förstfödde son” – “υιον αυτης τον πρωτοτοκον” betyder ordagrannt “sonen hennes den förstfödde”.

Lägg märke till att Jesus kallas Guds “enfödde” son. Ordet i grekiskan är “μονογενους” och betyder att det sedan inte föddes flera. Om Jesus hade varit det enda barnet från Marias kropp skulle han ha kallats “μονογενους” = “enfödd”.

Lite vanligt förstånd räcker långt. Om det står att ett gift par inte hade sexuell gemenskap före en viss händelse så bevisar det givetvis inte att de hade det efter denna händelse, men det blir ett “argumentum ex silentio”, alltså bevisföring på grund av avsaknad av data, när man drar slutsatsen att de inte hade gemenskap efteråt. Varför inte annars skriva att “de hade aldrig sexuellt umgänge” eller “och inte efter detta heller”?

Vi får veta att Maria och Jesu bröder skämdes för Jesus. Matt. 12:46 Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. 

Lite familje-information: Matt. 13:55 Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? 

Vi får veta att Maria forcerade Jesus att göra ett under och producera 600 liter vin. Joh. 2:3 Men vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: “De har inget vin.” 

Vi får veta att Maria stod i närheten av korset när Jesus avrättades. Joh. 19:25-27 Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: “Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: “Där är din mor.” Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. 

I denna text får vi veta att Jesu mor hade en syster.

Katolikerna säger: Ser du väl! Josef var ju redan död och Jesus hade inga bröder. Varför skulle han annars ha bett Johannes att adoptera Maria som sin mor?

Jag har inget juridiskt täckande svar på den frågan, så det enda jag kan göra är att ge en respons på samma hypotetiska nivå.

Maria visste från Gabriel vem Jesus var. Jesu syskon hade inte mött några änglar och kanske inte ens hört hela historien. Maria förstod vad som hände. Syskonen var kanske inte lika övertygade. De fanns tydligen inte med vid korsfästelsen.

När det sedan handlar om att ta hand om den döda kroppen får vi veta vilka som deltog. Matt. 27:56 Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt modern till Sebedeus söner.  Det refererar tillbaka till Matt. 13:55 som jag har citerat ovan. Det handlar om Maria, Jesu mor.

Maria umgås med de 12 och hon var med när Mattias utvaldes till uppföljare av Judas. Jesu bröder tycks nu även de vara med på notorna.

Apg. 1:13-14 När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara: Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Tomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. 

Vidare kan noteras att ordet “ἀδελφός” (adelfos) som översätts med “bror”, ordagrannt betyder “ur samma livmoder”. Kusin heter “ἀνέψιος” (anepsios). Se Kol. 4:10.

Till detta vill jag bara tillägga att då, likasom nu, användes ordet broder även i bildlig bemärkelse. “Alla är ni bröder.” “Min broder si och så” i samma församling eller gemenskap. Etc.

Jag vill avsluta bibelns vittnesbörd om Maria med 3 citat ur Lukas evangelium. Det första av dessa tre är mycket centralt för katoliker och borde vara det även för protestanter.

Lukas 1:26-45
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: “Gläd dig, du som fått nåd! Herren är med dig.” Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: “Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut.”

Då sade Maria till ängeln: “Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man.”

Ängeln svarade henne: “Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud.”

Maria sade: “Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Maria besöker Elisabet
Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet.

När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige Ande och ropade med hög röst: “Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse.”

 
 
Läs sambandet till Lukas 2:33-34 Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: “Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd.

Läs sambandet till Lukas 2:48-52 När föräldrarna fick se honom blev de bestörta, och hans mor sade till honom: “Mitt barn! Varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig.” Då sade han till dem: “Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min Far ?” Men de förstod inte vad det var han sade till dem. Därefter följde han med dem ner till Nasaret och underordnade sig dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor.

Är det inte egendomligt att de inte förstod? Hade de verkligen glömt vad änglarna sade?

Till allra sist kan nämnas att det går att tolka Upp. 12 som att det handlar om Maria. Jag ämnar inte ge mej in på den textens alla facetter.


 
Vad säger katolsk och islamsk tradition om Maria?
 
 
Följande hände i Efesos runt år 50. Apg. 19:23-30
Vid den tiden bröt det ut ett stort upplopp med anledning av Vägen. En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemistempel i silver vilket gav hantverkarna stora inkomster. Nu samlade han dem och även andra som hade liknande arbeten och sade: “Herrar, ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten. Men ni både ser och hör hur den där Paulus har fått med sig en mängd människor, inte bara i Efesos utan i nästan hela Asien, med sitt tal om att gudar gjorda av människohand inte skulle vara några gudar. Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende, och att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet.” När de hörde detta fylldes de av vrede och skrek: “Stor är efesiernas Artemis!” Hela staden kom i uppror, och folket rusade alla på en gång till teatern. De släpade med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. 
 
 
Artemis är en gudinna i grekisk mytologi, jaktens gudinna, kyskhetens gudinna samt beskyddare av kvinnor.

Följande hände i Efesos år 431. Klicka på de undestrukna rubrikerna för att läsa hela Wikipedia artiklarna.

Konciliet i Efesus (eller Efesos) var ett ekumeniskt kyrkomöte som ägde rum i Efesos 431, det tredje av kristendomens första sju koncilier. Mötet behandlade nestorianism, och nicaenska trosbekännelsen som var frukten av konciliet i Nicaea, antogs. Dessutom kom mötet fram till att jungfru Maria var Theotokos, Guds moder.

Mötet sammankallades av kejsar Theodosius II och omkring 200 biskopar närvarade under ledning av patriark Kyrillos av Alexandria.

Frågorna som mötet handlade om, naturen och det gudomliga i Jesus och mariologiska spörsmål, skulle behandlas vidare i Konciliet i Chalcedon 451.

Läran om den Obefläckade avlelsen (latin: Immaculata Conceptio), är en katolsk lära enligt vilken Jungfru Maria, genom nåd och ett särskilt privilegium från Gud, från sin första tillblivelse har varit fri från arvsynd.

Anledningen till detta är att synden uppfattas som en defekt, och Maria behövde en fullkomlig mänsklig natur för att kunna ge den till Jesus. Marias syndfrihet är en vanlig tanke i äldre teologi, men i denna utformning blev den katolsk dogm först 1854, då den proklamerades av påve Pius IX i den apostoliska konstitutionen Ineffabilis Deus (”Outsäglige Gud”).

Jungfru Maria (hebreiska och arameiska Miriam, grekiska Μαριαμ eller Μαρια), även Jungfrun, Heliga Guds Moder och sedan medeltiden även kallad Madonna (Vår Fru), känd i Nya testamentet som en galileisk invånare och mor till Jesus från Nasaret, och det främsta helgonet inom den romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan.

Enligt Nya testamentet fick Maria, medan hon var trolovad, i ett möte med ängeln Gabriel veta att hon skulle föda en son, som skulle uppfylla Gamla testamentets profetior, trots att hon var jungfru (bebådelsen). Vid ett besök hos en släkting, Elisabet, Johannes döparens mor, brast Maria ut i lovsång (Magnificat). Hon födde sedan Jesus i Betlehem, men tvingades efter födseln att fly till Egypten på grund av kung Herodes den stores hot.

—-

Berättelser om Marias liv finns vidare utarbetade i senare kristna apokryfa texter, vilka bland annat uppger att hennes föräldrars namn var Joakim och Anna.

Läs gärna resten av denna Wikipedia artikel.
 
Den ovan citerade artikeln tar up dogmerna om Semper virgo (ständig jungfru), Immaculata Conceptio (obefläckad avlelse), Assumptio Mariae (Marias upptagande till himmelen), Vördnad eller tillbedjan av Maria, Guds moder (Theotokos) och Maria som förmedlare (mediatrix), samt länkar till information om de 16 Mariafester som årligen firas.

Anna var enligt det apokryfa Jakobs protevangelium jungfru Marias moder, hustru till Joakim och därmed mormor till Jesus. Hon vördas som helgon, Sankta Anna, inom Romersk-katolska kyrkan med festdag 26 juli (tillsammans med Joakim).

Anna är blivande mödrars skyddshelgon, eftersom hon blev havande genom den kyss hon fick av Joakim vid Gyllene porten i Jerusalem. I medeltidskonsten framställs hon ofta tillsammans med Maria och Jesus som Anna själv tredje.

Saint Anne, of David’s house and line, was the mother of Mary and grandmother of Jesus according to apocryphal Christian and Islamic tradition. Mary’s mother is not named in the canonical gospels, but is mentioned as the daughter of Faqud in Quran. In writing, Anne’s name and that of her husband Joachim come only from New Testament apocrypha, of which the Gospel of James (written perhaps around 150) seems to be the earliest that mentions them.

Jag skall nu citera från Wikipedia som kortfattat återger text från Jakobs Protoevangelium:

Jakobs protevangelium börjar med att berätta om Joakim, Marias far, som här namnges – vilket han inte görs i Nya Testamentet – och uppges vara ättling till Israels tolv stammar; Maria uppges också ha varit av Davids ätt. Han var gift med Anna, men till bådas sorg hade de inte kunnat få några barn. I denna sorg drog sig Joakim undan i öknen där han fastade i fyrtio dagar. Under tiden fick Anna, efter bön till Gud att han skulle göra med henne som med Sara, besök av en ängel som sade åt henne att Gud hade hört hennes bön och att hon skulle få ett barn. En ängel kom med samma budskap till Joakim, och Anna sprang till stadsmurens port för att hälsa honom. Så fick Anna en dotter, och dottern fick namnet Maria.

När Maria var sex månader gammal kunde hon gå. När Anna fick se detta sade hon att Maria inte skulle gå igen och att inget orent skulle vidröra henne, förrän hon tagits till Jerusalems tempel. På hennes ettårsdag välsignades hon av en präst. Löftet att ta henne till templet infriade föräldrarna när Maria var tre år, då hon frambars till templet.

Maria levde i Jerusalems tempel tills hon var omkring tolv år. Vid den åldern beslöt prästen Sakarias vid templet att de skulle fråga Gud vad de skulle göra med Maria. En ängel sade då till honom att prästerna skulle finna en änkling till man åt henne. Valet föll på Josef från Nasaret genom att en duva flög ut ur hans stav, vilket de såg som ett tecken. Han hade redan barn från tidigare äktenskap. Under trolovningen uppenbarade sig ärkeängeln Gabriel för Maria och berättade att hon skulle föda en son hon skulle kalla Jesus. Hon besökte då sin släkting Elisabeth, som också väntade barn, Johannes döparen. Vid denna tid var Maria sexton år. När Josef fick se Maria nästa gång var hon i sjätte månaden, och han grämde sig över att han inte vakat över henne bättre så att hon blivit gravid, men en ängel talade till honom i en dröm och sade att han skulle ta hand om barnet och Maria.

Ifrån kejsar Augustus utgick bud att alla från Betlehem skulle bokföras. Josef var tvungen att bege sig dit, och tog sin trolovade med sig. De slog läger i en grotta, där Jesus föddes. Innan de hann till Betlehem, möttes de av mager som hade följt en stjärna för att möta den nyfödde konungen. Herodes fick höra om födelsen, och lät döda alla gossebarn. När de kom till Sakarias hus vägrade han berätta var Johannes var, och han dödades. Sakarias blod förvandlades till sten.

 
Vidare vill jag citera från en tydlig kommentar som signaturen Magnus skrev hos Mikael Karlendal:

Rötterna till RKK:s tramsiga dogmer angående Maria i allmänhet och den framväxande mariologin i synnerhet finner vi i det apokryfiska Jakobs Protoevangelium (fr ca 150-talet och ff). Detta evangelium består uteslutande av folkliga legender och ett utbroderande av de knapphändiga uppgifter vi finner i Matteus och Lukas evangelium (som i sin beskrivning är långt mer prosaisk och nykter i jämförelse).

I Jakobs Protoevangelium möter vi Marias föräldrar Joakim och Anna (som genom ett mirakel blir havande). Marias föräldrar inreder en helig brudkammare i hemmet under hennes första tre år därefter överlåter de Maria till templet där hon växer upp i det allra heligaste, obefläckad och i avskildhet från den yttre världen. I templet får hon ta emot sin mat från en ängel osv.

När hon är tolv år utses änkemannen Josef att ta hand om henne och bevara hennes jungfrulighet och syndfrihet. Maria föder slutligen Jesus utan att mödomshinnan (underförstått utan smärta) går sönder något som en kvinna vid namn Salome utan för grottan i Betlehem betvivlar men får möjlighet att i otro kontrollera (varefter hennes hand förtärs av eld ).

Läsningen av detta apokryfiska evangelium är underhållande men ett tydligt tillika sorgligt bevis på hur tidigt man inom folkfromheten gick utöver det tillåtna gällande spekulationerna kring Maria.

(R)KK har därefter utan urskillning genom historien broderat vidare på dessa folkföreställningar och medelst en högst tvivelaktig allegorisk metod sökt hitta GT:passager som kan bekräfta de djupt förankrade folkliga föreställningarna kring Jesus moder.

Till sist citerar jag från Mikael Karlendals blogg. Guds moder, himlens drottning – läror som har Jesus i centrum

Protestanter har många gånger svårt med de katolska lärorna om Maria. De uppfattar dessa som mänskliga traditioner utan bibliskt stöd. Kan vi inte hitta en bibelvers som säger att Maria är Guds moder, så kan vi inte säga så. Det låter som om katolikerna gör Maria till en gud! Kan vi inte hitta en bibelvers som säger att Maria är himlens drottning, så kan vi inte säga så. Det låter nämligen som avgudadyrkan! Finns det ingen bibelvers som säger att Maria togs upp till himlen, så kan vi inte säga så. Och så vidare. Men hur är det egentligen med den katolska tron och detta?
—-
Och lärorna om Maria har ett stöd i Bibeln, även om det stödet inte är så uttryckligt som protestanter är vana vid att tänka att så måste det vara. Protestanterna ser det inte, eftersom de har klippt av sig själva från Kyrkans levande lärotradition och läroämbete. Vi katoliker tror nämligen inte att all kristen lära måste vara uttryckligen utsagd i Bibeln för att vara sann. Vi tror att Gud gav hela den kristna läran en gång för alla till apostlarna och att kyrkan har att förvalta detta som ett trosarv. Men vi tror också att kyrkan med tiden växer i förståelse av detta trosarv, särskilt genom mötet med andra livsåskådningar, religioner och heresier. Kyrkan tvingas då tänka till och definiera tydligare vad man tror och inte. Kyrkan lägger då inte till något nytt till trosarvet, men hon förklarar det och drar slutsatser av det.
—-

Det är alltså en enkel och tydlig logik:

 • Maria måste kallas Guds moder eftersom den person hon födde var sann Gud och sanna människa.
 • Och hon måste vara drottning i himlen därför att modern till en kung i Davids hus blev drottning när sonen blev kung. Och Jesus är kung av Davids hus.
 • Och vi tror att hon måste vara drottning i himlen därför att det är där Jesus sitter på sin tron. Och Jesus är Guds Son av evighet och kung i Guds rike, därför är det i himlen han sitter på sin tron.
 • Och eftersom vi tror att Jesus som människa levde ett liv helt utan synd, tror vi också att han lydde Guds bud till fullo. Och därför tror vi att han hedrade sin far och sin mor. Att hedra sin mor i denna kungliga släkt av Davids hus innebar att kungens mor blev drottning. Och eftersom Jesus sitter på sin tron i himlen, så måste Maria även vara där.
Summa

Det finns mer än 10.000 helgon i katolska kyrkan. De flesta av dess är så kallade “folk-helgon” som anvisas lokalt av RKK’s medlemmar. Sedan finns det även officiellt kanoniserade helgon.

Jag började beskrivningen av den katolska Maria med upploppet i Efesos. Det är min övertygelse att Mariologin är besläktad med mytologin om Artemis. Lägg t.ex. märke till att det helgon som enligt katolsk och islamisk tradition är Marias moder, Anna, är blivande mödrars skyddshelgon. Artemis är ju kyskhetens gudinna samt beskyddare av kvinnor.

Hedningarnas gudar och helgon inlemmades för att göra läran attraktiv.

Notera att detta är mina egna slutsatser och min egen tolkning. Alltså inte verifierbara fakta. Det måste således prövas.

I nästa artikel skall jag citera hela RKK’s katekes kapitel som handlar om Maria.

 

Views: 88

6 thoughts on “Maria enligt Bibeln och RKK”

 1. Låt mej citera ett antal påvar, kyrkofäder och helgon. Deras namn och titlar på engelska. Googla och kolla. Pröva sedan mot Guds ord.
   
  Thomas Aquinas
  “Gud har anförtrott himmelens nycklar och skatter till Maria.”
   
  St. Bernard
  “Den Heliga Skriften skrevs till Maria, om Maria och på grund av Maria.”
   
  St. Augustine
  “Vem kan värdigt tacka dig och lovorda dig, oh välsignade jungfru, som av din fiat (auktoritet att godkänna) har räddat en förlorad värld.”
   
  Påven Pius IX
  “Grunden till allt vårt förtroende finns i den välsignade jungfru Maria. Gud har gett henne auktoritet över allt som är gott, för att alla skall veta att genom henne erhålls varje hopp, all nåd och all frälsning. Det är hans vilja att vi får allt genom Maria.”
   
  St John Chrysostom
  “Syndare får förlåtelse endast genom Marias bemedlande.”
   
  St. Bonaventure
  “Ingen finner någonsin Kristus, utom genom Maria. Den som söker Kristus och bortser från Maria söker honom förgäves.”
   
  Påven Benedikt XV
  “Alla som söker Marias skydd kommer att bli frälsta för all evighet.”
   
  Påven Pius Xl
  “Vad kommer det att kosta dig, o Maria, att höra vår bön? Vad kostar det för dig att rädda oss? Har inte Jesus anförtrott dig all Hans nåds rikedom och barmhärtighet? Du sitter som krönd Drottning till höger om din son. Ditt herravälde når så långt som himlen utsträcker sig och du skall prisas av jorden och alla varelser som bor där. Ditt herravälde når till och med i helvetets avgrund, och du ensam, o Maria, rädda oss från Satans händer.”
   
  Påven Benedikt XV
  “Maria, ingen av dina hängivna tjänare har någonsin förgåtts! Må jag också bli räddad!”
   
  Inte ett enda av dessa påståenden håller för prövning mot skriften. Och på dessa heresier bygger RKK sina dogmer.
   

      (Reply)

 2. För väldigt många år sedan råkade jag hamna bredvid en italienare i ett flygplan med destination Milano. Han satt och läste en encyklika, en påvlig rundskrivelse till den samlade kyrkan. Vi började samtala och jag frågade honom vad rund- skrivelsen handlade om. Det visade sig att den handlade om Marias himmelsfärd och Maria som himlens drottning.

  Jag är ju uppvuxen i det sekulära och ganska så kristendomsfientliga Sverige. Uppvuxen i ärkeprotestantisk omgivning, miljö och tradition. Katolicism var något som fanns i historieböckerna och som var ett passerat stadium. Att det fortfarande fanns människor som tog påven på allvar trodde jag inte. Speciellt inte välutbildade moderna människor. Detta var mina fördomar.

  Jag frågade honom hur man kan tro på Marias himmelsfärd när det inte står något om det i Biblen. Hans svar var kort och simpelt: “Skulle inte du göra det för din mamma om du vore Jesus?” Gissa om jag var förbryllad!

  Den unge mannen vittnade om sin tro på påven och läroämbetet och Marias viktiga position enligt RKK. Så långt flygresan.

  Den 1 november 1950 proklamerade Pius XII dogmen (ofelbar kyrklig lära) Munificentissimus Deus om Marias upptagande med kropp och själ i himmelen när hon var färdig med sitt jordiska liv. Där blev hon sedan upphöjd till att vara Himlens drottning. (Nedan citerar jag Jeremia 7:16-18 och Jeremia 44:15-23.)

  Finns det då bibeltexter som handlar om Marias himmelsfärd? Nej, inte explicit, säger RKK, men följande texter anser man antyder detta.

  Psalm 132:8 Res dig, Herre, och kom till din viloplats, du och din makts ark! (Se not angående förbundsarken nedan.)

  Höga Visan 3:6 Vem är hon som kommer upp från öknen som i pelare av rök, doftande av myrra och rökelse, av köpmannens alla kryddor?

  Jesaja 60:13 Libanons härlighet ska komma till dig, både cypress och alm och buxbom, för att pryda min helgedoms plats. Jag vill göra platsen för mina fötter härlig.

  Höga Visan 8:5 Vem är hon som kommer upp från öknen, stödd på sin vän? Där under äppelträdet väckte jag dig, där som din mor födde dig, där hon som gav dig livet födde dig.

  Upp. 12:1-6 Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovärkar. Och ett annat tecken visade sig i himlen, och se: en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud berett för henne så att hon får sitt uppehälle där i ettusen tvåhundrasextio dagar.

  Förutom Upp. 12 är det inte lätt att förstå hur RKK’s skrifttolkare tänker.

  RKK anser att Förbundsarken är en person, Maria

  Benedictus XVI firar Jungfru Marie Upptagning till himlen

  (15.08.2011) Den katolska kyrkan firar idag en av kyrkoårets största och äldsta Mariafest. Jungfru Marie Himmelsfärd, eller Upptagning till himmelen, ”Assumptio Marie”; i den ortodoxa österländska kyrkan är högtiden kallad Marie avsomnande ”Mariae dormitio” – många namn på en kär fest, som firar att Maria med kropp och själ blir upptagen till himmelen. Det är en gammal tradition att fira denna händelse, som blev en trossats först 1950.

  Den som inte har bott bland katoliker har kanske svårt att föreställa sig hur stor del av katolsk tro som handlar om Maria. Här är 2 länkar som ger en uppfattning om detta.

  How the Virgin Mary Became the World’s Most Powerful Woman

  500 Years of Virgin Mary Sightings in One Map

  Så till sist två bibelcitat som handlar om “himlens drottning”.

  Jer. 7:16-18 Be därför inte för detta folk och bär inte fram någon klagan eller förbön och för inte deras talan hos mig, för jag kommer inte att höra på dig. Ser du inte vad de gör i Juda städer och på Jerusalems gator? Barnen samlar ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de dryckesoffer åt andra gudar.

  Jer. 44:15-23 Alla män som visste att deras hustrur tände rökelse åt andra gudar och alla kvinnor som stod där i en stor skara, alla som bodde i Patros i Egyptens land, svarade då Jeremia och sade: “Vi tänker inte höra på dig när det gäller det du har talat till oss i Herrens namn, utan vi kommer att göra allt som vår mun har lovat, att tända rökelse åt himlens drottning och utgjuta dryckesoffer åt henne, så som vi och våra fäder, våra kungar och furstar gjorde i Juda städer och på Jerusalems gator. Då hade vi tillräckligt med bröd och det gick bra för oss, och vi såg inte till någon olycka.

  Men sedan vi slutat tända rökelse åt himlens drottning och utgjuta dryckesoffer åt henne, har vi lidit brist på allt och går under genom svärd och svält.”

  Och kvinnorna sade: “När vi tände rökelse åt himlens drottning och utgöt dryckesoffer åt henne, så var det inte utan våra mäns samtycke som vi gjorde offerkakor åt henne med hennes bild och utgöt dryckesoffer åt henne.”

  Men Jeremia svarade allt folket, männen och kvinnorna och alla som hade gett honom detta svar. Han sade: “Skulle inte Herren komma ihåg att ni själva och era fäder, era kungar och furstar och folket i landet, har tänt rökelse i Juda städer och på Jerusalems gator, och skulle han inte bry sig om det? Herren kunde inte längre tåla era onda handlingar och de avskyvärda ting som ni höll på med, utan ert land lades öde och blev till häpnad och förbannelse så att ingen kunde bo där, så som det är i dag. Därför att ni tände rökelse och syndade mot Herren och inte lyssnade till Herrens röst eller vandrade efter hans lag, hans stadgar och vittnesbörd, därför har denna olycka drabbat er, så som det är i dag.”

   
  Jag bodde 30 år i södra Holland, den katolska delen. Lite var stans står det små Mariakapell. Ofta i en träddunge i skuggan under träden.

  I kapellen finns det givetvis bildstoder med ett altare och dessuton några få stolar. Det ser alltså ut som en liten kyrka på några få kvadratmeter.

  På altaret tänder man ljus som anses ha funktionen att fortsätta att sända bönerna till Maria även när man har lämnat kapellet.

  På grund av min protestantiska bakgrund ger mej dessa Mariakapell oro och en betryckt känsla. Det känns som att platsen är “andligen laddad”.

   

      (Reply)

 3. Två Mariakapell som finns mycket nära, mindre än 2 km fågelvägen, från där jag bodde i Holland ser ut så här.  Detta kapell ligger vid vägen mellan Oisterwijk en Moergestel i en skogsdunge, längs en väg som för länge sedan var den väg man färdades mellan Paris och Amsterdam.
  Interiören i ett lite större Mariakapell i staden Tilburg. Större ljus kostar mer men “ber” också längre. Större chans att få bönesvar?

  Kanske känner jag mej illa till mods av dessa kapell på grund av likheten med “shintokapell” – jinja – i Japan. Likheten är inte arkitekturen utan just att det är små “tempel” vigda åt någon annan än Gud och ofta belägna i skogsdungar. Det offras blommor, ljus och rökelse. Jag får alltid en känsla av att fara lurar i närheten av sådana andligen laddade platser.

  Jag tänker även ge en länk till en bild på en inredning av ett mariakapell i Latin-Amerika. Där blandar man ofta katolicismen med häxeri och naturreligioner. Bland annat finns det ett helgon som heter Santa Muerte, Nuestra Señora de la Santa Muerte, som betyder Our Lady of Holy Death!

  RKK’s helgonkult är en koppling till all möjlig ockultism och dyrkan av andar. Bilden finns här. Kolla dödskallar och likkistor tillsammans med statyer och bilder av katolikernas Maria.

  I Haiti blandar man katolicismen med Voodoo. Här är en bild av ett voodooaltare.


  Courtesy WikiMedia

  I mitten på bilden finns en katolsk Monstrans. Sådana används av RKK. Man placerar konsekrerade oblater i dessa och tillber dem under så kallade sakramentsandakter.

   

      (Reply)

 4. Nu vill jag påpeka något mycket viktigt.

  Väldigt många katoliker känner absolut inte igen sig, eller sin tro i det som jag har beskrivit i min föregående kommentar om synkretism och ockultism.

  Vi bör förstå att man ur katolskt perspektiv kallar alla samfund som kallar sig kristna, men inte är katolska, för protestantiska.

  Det betyder i praktiken att Mormoner och Jehovas Vittnen ses som protestanter av katolikerna även om evangeliskt kristustroende säger att dessa båda inte kan kallas kristna samfund.

  Ännu svårare blir det med sektledare och sekter som ställde till med en massa hemskheter. Jag länkar till 3 exempel.

  Jim Jones – Peoles Temple – Jonestown – massamord

  David Koresh – Branch Davidians – pedofili, otukt och massamord

  David Berg – Children of God – pedofili, otukt, horeri

  Sedan ett exempel på en sekt som är ungefär så antikristlig den kan bli.

  Mary Baker Eddy – Christian Science – varken kristen eller vetenskap, bara ockult

  Jag stannar där fast uppräkningen skulle kunna bli lång. Det är ju inte svårt att med Bibeln i hand och “skriften allena” i hjärtat bevisa att alla som jag här nämnt är svåra heretiker. Men glöm då inte heller korrupta TV-predikanter, giriga prosperity-predikanter, falska mirakel-predikanter för att bara nämna några få. Om du vore en from katolik skulle du med rätta sörja över dylika tokigheter och heresier i “protestantismen”.

  Låt oss därför inte slå oss för bröstet utan i stället be att Herren sänder arbetare till sin skörd. Må sanningen bli uppenbar för dem som av olika anledningar har fastnat i villoläror. De må kallas katolska eller protestantiska. Lukas 18:8 “Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?

   

  PS. Se även Sekter en analys som jag skrev för mer än 7 år sedan.

      (Reply)

 5. Tack Kjell för all den tid du lägger ner på att genomskåda och belysa flertalet av de villfarelser som under århundraden vuxit fram genom den katolska kyrkans traditioner.

  Jag misstänker att nykatoliker som Karlendal och Ekman inte delar allt i din beskrivning av Maria dyrkan och de avarter du beskriver. Men det skulle ändå vara intressant att höra deras kommentarer på det du berör i dina artiklar.

      (Reply)

 6. Inge,

  Det är inte utan risk att skriva politiskt och religiöst “felaktiga” saker. I morse mellan 08:35:45 och 08:42:28 sökte “robotar” på min blogg. Robotarna använde sig a 10 olika IP-addresser (alla i USA och de flesta utan specifik platsangivelse). De studerade 18 artiklar i detalj, varav 5 speciellt noga.

  Den mest aktiva roboten meddelar geo-koordinater som anger Wichita, Kansas. När den hittatde något intressant vidarebefordrade den informationen till en robot i Sacramento, California. (Alldeles nyss kollade även Amazon in…..)

  Jag vet detta för att jag är en programmör och har skrivit ett eget log-program för bloggen så att jag kan se varifrån man kollar artiklarna.

  Och för att göra informationen fullständig vill jag berätta att det var Google som spanade in sajten och tydligen ansåg att vissa artiklar kvalificerade för högre prioritet än andra.

  Men sedan till din önskan att se Mikaels tankar om det katolska. Du kan läsa en serie kommentarer i hans egen blogg Min reaktion angående kommunikation med döda. Efter den kommentaren följer ytterligare 3 rundor med respons och svar.

  Kanske kommer jag att citera detta i en kommande artikel innan jag tar den utlovade katekesens paragrafer om Maria.

   

  PS. Mikael skriver att han funderar på att skrota sin blogg.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *