Sola Scriptura

Ordet “katolsk” kommer från det grekiska ordet “καθολικός” (uttal: katholikos). Ordet betyder “universell”, “allmän”.

Svenska Kyrkans “trosbekännelse” avslutas med följande ord: Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Ordet katolsk finns inte i Bibeln, inte ordet kyrka heller för den delen. I Bibeln talas det om “församling” och om “tempel”. Låt oss därför försöka utreda begreppen med hjälp av Bibeln själv.

Ef. 2:20-22 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden. 

Ordet “tempel” här är översatt från grekiskans “ναός” (naos), och fastän det inte handlar om en “byggnad” så handlar det om att alla som hör Herren till formar en “boning åt Gud genom Anden“.

Lägg märke till att denna andliga “byggnad” är byggd “på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv“. Petrus är en av Apostlarna och Jesus själv är hörnstenen. Jag vill poängtera detta eftersom jag skriver om den Romersk Katolska Kyrkans läror här. Katoliker tycker inte om det, men jag tänker ändå för enkelhetens skull använda avkortningen RKK.

Låt oss därför läsa en text som är väldigt viktig för katoliker, och låt oss läsa den i ljuset av texten ur Efesierbrevet. Matt. 16:18 Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. 

Ordet “församling” är översatt från grekiskans “ἐκκλησία” (ecklesia). I Sverige fanns det förr ett departement som hette “Ecklesiastikdepartementet”. Jag citerar från Wikipedia:


Ecklesiastikdepartementet (av latinets ecclesia, “kyrka”) var från departementalreformen 1840 till 31 december 1967 namnet på det svenska utbildningsdepartementet. Ecklesiastikdepartementet behandlade kyrkliga och prästerliga frågor, kultur, allmän uppfostran, arkiv, bibliotek, akademier, museer, utbildning och forskning. Departementet leddes av en ecklesiastikminister som närmast motsvaras av dagens utbildningsminister, men kunde ha funktion som kyrko- eller samfundsminister. Olof Palme var den sista som innehade titeln och blev först med titeln utbildningsminister efter reformen.


Så, betyder nu “ἐκκλησία” församling, eller betyder det “kyrka”? Svaret är att det betyder “församling”!

Men lika väl som RKK anser att de är “Kyrkan” (stor bokstav, bestämd form) tycker (tyckte?) även Svenska Kyrkan att de är “Kyrkan” (stor bokstav, bestämd form). Och dessa är inte ensamma om att kalla den egna institutionen “Kyrkan”. Det gör även t.ex. Grekisk Ortodoxa och Anglikaner. Det handlar här om ett sektariskt anspråk. Samma högmod fanns (finns?) hos pingstvänner. Jag minns hur jag som tonåring trodde att vi var de enda som hade helt rätt.

En falang inom pingst heter ju “Full Gospel Church”, alltså de enda som har hajjat allt i evangeliet. Mormoner och Jehovas Vittnen menar sig vara de enda som har rätt fastän de absolut inte kan kallas kristna. Det handlar här om sektariskt högmod.

Men tillbaka till de båda texter jag har citerat.

Skall vi förstå Matt. 16:18 så att Petrus är klippan på vilken hörnstenen Jesus och de andra apostlarna och profeterna har placerats? Det är ju ungefär RKK’s tolkning av texten. Jag vill påstå att den tolkningen inte alls stämmer med texten ur Ef. 2:20-22.

Låt mej styrka den tolkningen med ännu en text. 1 Kor. 3:11 Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus.

Utan att göra det för långt, eller för invecklat, vill jag nämna något om Petrus “πετρος” och klippa “πετρα” ur Matt. 16:18. Det är en ordlek.

Joh. 1:42 Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade: “Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas ” – det betyder Petrus.

Kefas är arameiska och betyder “sten”. På grekiska heter Petrus “Petros” vilket även det betyder “sten”. Översättningen skulle lika gärna ha kunnat vara “vilket betyder Sten”. På svenska hette Petrus – Sten Johannesson.

Rom. 9:33 så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam.

1 Kor.10:4 och alla drack de samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.

Det är väl inte någon som helst tvekan att stenen och klippan här är vår frälsare Jesus Kristus. Därför skall jag våga mej på en alternativ översättning av Matt. 16:18 Jag säger också dig, att du är Petrus (en sten, en byggnadssten), och på hälleberget skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte bli henne övermäktiga.

Kom ihåg texten, två verser tidigare, i Matt. 16:16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.”  Och Jesus svarade att Petrus hade rätt och på den klippan, det hälleberget, skall församlingen byggas där Petrus (stenen) är en av byggnadsstenarna, tillsammans med de andra apostlarna och profeterna, och där Herren själv är hörnstenen.

Pröva själv vilken tolkning av Matt. 16:18 du tycker stämmer med de andra citerade texterna. Den som anser att jag har citerat selektivt och utelämnat texter som strider mot min tolkning, må anföra dessa texter.

I stället för att göra en torr, teoretisk definition av “sola scriptura” har jag här med ett exempel velat visa hur det tillämpas i praktiken.

Eftersom RKK tror på en kontinuerlig apostolisk succession så anser de att det finns Apostlar, eller åtminstone prästvigda med apostlastatus. Och då måste ju deras skrifter vara lika viktiga som skrifterna i NT.

Uppenbarelseboken avslutas med starka varningar för att lägga till och dra ifrån. Men samma budskap finns på flera ställen både i GT och NT. Den kanske tydligaste i 1 Kor. 4:6.

Katoliker har ju vid flera tillfällen påpekat att man måste acceptera läroämbetets skrifter som direkta gudsord och att om man en gång har gjort det, och sedan förkastar läroämbetet så förlorar man sin frälsning.

Inte undra på att dessa stackars vilseledda människor kämpar med näbbar och klor mot “sola scriptura”. Skulle de våga inse sanningen så tror de ju att de förlorar frälsningen.

Samtidigt silar man mygg när det gäller en slogan som “sola scriptura”. Vem som helst kan ju förstå att det handlar om att använda det nedtecknade gudsordet som mall när man bedömer allt annat.

En bra förebild beskrivs i Nya Testamentet. Nämligen hur de troende i Berea inte accepterade Paulus predikan på auktoritet utan att först pröva den mot den Heliga Skrift de hade tillgång till.

I kommande artiklar vill jag ta upp RKK’s fem maximer:

 1. Den Romerk Katolska Kyrkan är moderkyrkan som startade på pingstdagen.
 2. Jesus bad att vi alla skulle vara “ett” så att världen skulle se det.
 3. Protestanter protesterar för att de inte förstår van katoliker menar.
 4. RKK har ett läroämbete och en konsistent lära, Protestantismen har inte det utan lär vad som helst.
 5. De så kallade kyrkofäderna hade rätt.

/Kjell

PS.

Apostolisk succession är hörnstenen på vilken RKK’s “kyrka” är byggd.

Apostolisk succession kan endast “bevisas” med hjälp av ett “cirkelbevis”.

De katolska byggnadsarbetarna fortsätter traditionen att kasta bort den äkta hörnstenen, Kristus.

Views: 41

2 thoughts on “Sola Scriptura”

 1. Johannesevangeliet kapitel 21 är storslaget när det handlar om att visa i vems hand makten och äran ligger. I kapitlet ställer Jesus och Petrus frågor till varandra.

  I en av Petrus frågor till Jesus svarar Jesus Petrus: “….vad rör det dig?”

  Fritt översatt: “Den saken har inte du med att göra.”

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *