Hur vet man vad som är rätt?

Jag tänker skriva ett tillägg med ytterligare tankar angående nationalism.

1 Mos. 11:1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord.

Vad mera var, de förstod varandra. Det gör ju inte vi även om vi råkar tala samma språk.

1 Mos. 11:4 Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen! Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

“Låt oss göra oss ett namn” = Låt oss tillsammans prestera något till vår egen ära. Något som vi tillsammans kan beundra. Något som ger oss en identitet. Låt oss bli en Nation!

“Så att vi inte sprids ut över hela jorden” = Alltså i direkt opposition mot Guds bud att “uppfylla jorden”. 1 Mos. 9:1 Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: “Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.

Gen 11:7-9 Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de slutade bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Började de plötsligen tala olika språk? Nej, säkert inte, men det som hände var att de inte längre förstod varandra fastän de talade samma språk. Vem av oss känner inte igen detta? Man försöker säga något och det blir totalt missförstått. Inte sällan med helt onödiga meningsskillnader och ibland fiendskap som resultat.

Det är ingen tillfällighet att “Babel” är väldigt likt ordet “babbel”. I sin tur är ordet “babbel” besläktat med “bar-bar” och har givit upphov till ordet “barbar”.

Jag kopierar text från Wikipedia i stället för att omformulera och skriva detsamma.

Barbar

Barbar (latin barbarus, av grekiska βάρβαρος (barbaros) ’person som inte har grekiska som modersmål’) är en pejorativ term för en person som anses som ociviliserad. Används i nutid även med betydelsen primitiv, hjärtlös, grym och rå person.

Begreppet härstammar från antikens Grekland där grekerna benämnde alla icke-grekiska folk barbarer.

Ordet tros vara onomatopoetiskt, dvs. ljudhärmande, där bar-bar representerar de obegripliga ljud som hörs av dem som inte behärskar det främmande språket. Barbar är besläktat med ett ord som återfinns i sanskrit, barbara ’stammande’, vilket återigen antyder att barbarerna i grekernas öron talade ett obegripligt språk.

En “barbar” är en främmande person man inte kan förstå eftersom han mummlar “bar bar bar” i stället för att tala tydligt. De “babblade” och de var dumma och opålitliga så det de yttrade med sina munnar var i bästa fall oväsentligt och i värsta fall illasinnat.

I Psalmerna brukar det stå “sela”. Fundera lite grand på detta. Frestelsen att tycka att någon säger galna saker och mummlar i skägget ligger alltid nära till hand. Men, skulle man då inte kunna välja alternativet att vara ärlig och vänlig och vilja förstå: “Försök igen, jag tror jag missförstod, förklara vad du menar!”

Nu en liten parentes.

 • Gud sände missförståndets och splittringens ande. Det funkade. Innan dess sade Gud att: 1 Mos. 11:6 Herren sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.
 • Fråga: Titta runt i nyhetsmedia och fråga dej själv om det finns verklig enighet och verkligt samförstånd, nu, här, i dag. Kan Antikrist ena världens folk om Gud inte tar bort splittringens ande?

Okay, låt oss gå vidare. Vad hände sedan?

Jo, på grund av att man inte förstod varandra utan misstolkade det mesta negativt var det ett enkelt beslut att dra vidare till nästa bördiga plats på jorden. Det var ju ganska riskfritt. Tillräckligt med utrymme och inga fientliga människor på den plats man valde. Helt folktomt, vatten, bördig jord, vegetation. Utan krig och utan folkmord kunde man välja de bästa platserna och bosätta sig var man ville bara man drog så långt bort man kunde från resten av de människor som plötsligen blev både obegripliga och ovilliga till samarbete.

Detta skedde, och allt efter som missförstånden fortsatte försökte man hitta nya sätt att förklara vad man verkligen menade. Nya ord, nya uttryckssätt, nya formuleringar som tillsammans efter en tid blev en egen dialekt, en egen tradition och till slut bildade ett eget språk, en egen tradition, en egen “nation”, ett eget folk, en egen kultur, vi till skillnad från resten.

Jag tror inte att det finns ett enda gift par, som har levat samman mer än 5 år, som inte någon gång har önskat att maken/makan skulle förstå vad man menar, i stället för att haka upp sig på olyckliga formuleringar och missförstånd…. Ja men du sade ju! Fast som vanligt förnekar du det!!!

Så låt oss då ta nästa parentes.

 • Tänk dej att det varken i hemmet eller i församlingen skulle finnas missförstånd!
 • Tänk dej att alla som ärligen vill väl skulle börja förstå varandra.
 • Tänk dej om skurkar skulle avslöja sig själva när de kommer med en illvillig agenda.

Men så är det inte. I stället finns det gott om “xenofobi”. Vi tar ett stycke från Wikipedia igen, Främlingsfientlighet

Främlingsfientlighet eller xenofobi betyder motvilja inför eller rädsla för främlingar eller det främmande och obekanta.

Ordet xenofobi är sammansatt av de två grekiska orden ξένος (xenos), som betyder “främling”, “utlänning” och φόβος (phobos), som betyder “rädsla”.

Begreppet främlingsfientlig används ibland om uppfattningen att människor med avvikande kulturell eller etnisk tillhörighet eller bakgrund är sämre eller mindre lämpade för det samhälle de är främlingar till. På så sätt skiljs begreppet från rasism som i stället är grundat på ideologiska föreställningar om genetiska (rasbiologiska) skillnader mellan folkgrupper, så kallade raser.

Detta hör, så att säga, till vår natur efter Babels torn och därför kan det användas av populister och demagoger i deras försök att skapa demokratisk majoritet så att de kan bli folkvalda makthavare.

Jag vill nu även citera ur Wikpiedias artikel om Demagogi

Demagogi är att argumentera utifrån slående men osakliga argument. Demagoger använder demagogi som en strategi att skaffa makt och inflytande genom att appellera till folks känslor och fördomar, vanligen genom användande av kraftfull retorik och propaganda.

H. L. Mencken, en amerikansk kritiker, definierar en demagog som “en som predikar doktriner han vet är osanna, till folk han vet är idioter.”

Ordet används numera mest för politiska förolämpningar: politiska opponenter beskrivs som demagoger, medan folk som anses seriösa ses som exempelvis “män/kvinnor av folket”, eller duktiga talare.

Vad avser Menckens definition, innefattar demagogi lögner, men behöver nödvändigtvis inte innefatta falska fakta, utan snarare ger den okritiske åhöraren möjligheter att dra egna slutsatser. Demagogi involverar ofta logiska slutsatser baserade på felaktiga resonemang.

Och låt mej lägga till texten om Populism

Populism, (lat. populus, “folk”), politisk rörelse som vädjar till “folket” och “sunt förnuft” samt angriper en politisk eller social elit, ofta utan grund i en specifik ideologi. Begreppet kan härledas till romarriket då “populares” var politiker som förlitade sig på stöd från de lägre samhällsklasserna medan “optimater” var politiker som främst sökte stöd från samhällseliten.

Att detta handlar om politik torde vara uppenbart. Vi lever i en värld där Recep Tayyip Erdoğan manipulerade sig fram till diktatur genom “demokratiska” val.

Vi lever i en värld där Donald John Trump vann valsystemets majoritet med hjälp av populism, demagogi, xenofobi och uppenbara lögner.

Vi känner alla till vem som sade: “Om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger så blir den sann.” Och tillade: “Folk är mer benägna att tro på stora lögner än på små.”

“Make America great again!” lyder stridsropet. Amerika blev “great” genom totalt förakt för ursprungsbefolkningen, som hade bosatt sig där i enlighet med Guds uppdrag att uppfylla jorden. De kom dit mellan 1000 och 2000 år efter Babels Torn.

Amerika blev “great” genom att importera slavar från Afrika. Amerika blev “great” genom att skövla jordens resurser. Samma “folksjäl” visar igen sitt fula tryne. Populism, demagogi, xenofobi och kärleken till makt och pengar!

Jag vill modifiera Menkens uttalande: “Politiker predikar doktriner och presenterar fakta på ett sådant sätt att de hoppas att en majoritet skall lägga pusslet så att de ‘upptäcker’ att dessa populister och demagoger har rätt.” De vädjar till “folket” och “sunt förnuft” och angriper vanligen en politisk eller social elit eller “icke önskvärda minoriteter”. Deras egen ideologi och etik förblir endera outtalad, gömda agendor, eller är verkligen obefintlig.

Det brukar sägas att prostitution är de äldsta “yrket” i världen. Det har lagts till att politik är det näst äldsta. Många politiker är inget annat än andligen prostituerade. De säljer sina populistiska färdigheter till högst bjudande parti.

Måste skjuta in en fråga här: Finns det verkligen någon som tror att Sverigedemokraterna och deras anhängare har en gemensam agenda eller gemensam idologi?

Deras politiska makt är direkt relaterad till följderna av Babels Torn.

När Gud en gång tar tillbaka splittringens ande faller politiska partier till marken som ruttna äpplen i en höststorm.

Erdogan fängslar och mördar meningsmotståndare. Många av dem som vågade protestera i Iran nyligen har nu skickats hem i “body bags” så att deras familjer och grannar tänker sig för mer än en gång innan de protesterar.

Väldigt många familjer i Kenya har släktingar som nyligen har tvingats flytta tillbaka till sina egna “s**thole nations”, på grund av att tidigare överenkomster har annullerats.

I stora delar av världen finns det en övertro på demokrati. Sanningen är dock den att demokrati bara fungerar i mono-kulturer där en överväldigande majoritet har livsåskådningar som är väldigt lika varandra. Demokrati och multi-kulturalism är lika oförenliga som järn och lera.

Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket, och κράτος kratos, styre, med den ungefärliga betydelsen “folkstyre”. Det bygger på att en grupp människor ger sina visioner för gruppens bästa. Om gruppen är splittrad kommer den inte att kunna bestå som grupp. Jesus sade detta. Jag citerar från Reformationsbibeln ur Matt. 12:25 Då nu Jesus förstod deras tankar, sade han till dem: Varje rike som kommer i strid med sig självt, det blir ödelagt, och varje stad eller hus, som kommer i strid med sig självt, blir inte bestående.

Det finns en filosofisk tanke som ligger till grund för demokratin som ideal. Begreppet kallas “dialektik”. Dialektik (grek. dialektike, av dialegein, “plocka isär”, egentligen “samtalskonst”) är ett logiskt förfarande där begrepp sätts i motsats till andra.

Det finns lite olika meningar om hur man skall tolka detta. Tanken fanns redan på Platons tid men de modernare filosoferna har utvecklat den.

Karl Marx & Friedrich Engels tankar är helt tydligt inspirerade av evolutionslära. Genom tillräckligt många slumpvisa experiment kommer man fram till ett bättre resultat. Och genom att generera massor av ideer hittar man till slut “sanningen”.

Hegel menade att förbättrad kunskap uppstår genom att man ständigt utmanar en tes med en anti-tes och därmed får en syn-tes. Han gör det nästan till en andlig process.

Immanuel Kant använde termen dialektik pejorativt och menade med det en skenbar logik, enligt vilken man inte lär sig något om kunskapens innehåll, utan genom den tomma logiska formen av tänkande skaffar sig skenet av sann kunskap.

Han sade att förnuftet i betydelsen av en osinnlig tankeförmåga inte kan generera några verkliga kunskaper.

Det talas mycket i vår tid om “AI” (Artificial Intelligens). Man tror att tillräckligt snabba datorer med tillräckligt stora minnen kan generera intelligens. Jag håller med Kant att detta är struntprat.

Men glöm då inte att precis samma mekanism är verksam vad gäller demokrati. Tillräckligt många människor “har ju rätt” om man tror på demokrati.

Det kanske blev långt och torrt och teoretiskt. Det enda jag vill peka på är att faktiskt kommer demokratin som drivs av mycket irrationella variabler att leda till totalt kaos i världen.

/Kjell

Views: 476

32 thoughts on “Hur vet man vad som är rätt?”

 1. Jag har nu fått hjälp att belysa problemen med demokrati. Tre artiklar i Dagen tar upp demokrati och relaterade ämnen.

  Den jag först vill länka till är en artikel som har skrivits av Inger Alestig med anledning av en rapport från den amerikanska organisationen “Freedom House” Demokratiska värden är på tillbakagång – Citat:

  195 länder finns med i den nya rapporten. Av dessa räknas 88 länder som fria, 58 som delvis fria, och 49 länder som ofria.

  Utvecklingen har varit nedåtgående de senaste åren vad gäller frihet och demokrati. Det betyder att de länder där friheten minskar är betydligt fler än de länder där friheten ökar.

  Sverige, Norge och Finland får dock högsta betyg. Alla tre landen får siffran 100 vilken är den högsta möjliga.

  Att det finns väldigt många människor i Sverige som är djupt missnöjda med resultatet av de demokratiska valen tar man inte med i bedömningen. Demokrati handlar om att följa regler även om det leder till stora problem och kaos.


  Nästa artikel har skrivits av Dagens krönikör Linda Alexandersson. Hon berättar ur egen erfarenhet hur det kan komma sig att invandrare röstar på SD. Fler skäl till att SD lockar. Citat:

  Eli Göndör skrev i Dagen den 17 januari en klargörande krönika om varför invandrare röstar på SD. Göndör kopplar detta till nationalistiska rörelser i Mellanöstern. Jag vill komplettera med att lägga till ytterligare två komponenter – hierarki och rädsla.

  För att kunna göra det vill jag först ta er med till Miami där jag arbetade ett år när jag var i 20-årsåldern. Vi var sex volontärer som tjänstgjorde i var sin migrantförsamling. Migranterna i Miami kommer framför allt från Karibien och Latin­amerika, och mellan de olika grupperna rådde stor segregation och även rasism. Högst upp i hierarkin stod kubaner och nicaraguaner. Längst ner stod haitier. Det var alltså ingen slump att Donald Trump kallade just Haiti för ”a shithole country”.

  Läs artikeln! Den är insiktsfull och mycket välskriven.


  Den tredje artikeln, skriven av Johannes Ottestig, visar hur laglösheten har uppenbarat sig som följd av demokratiska val. Den handlar om tvånget för svenska barnmorskor att deltaga och assistera när kvinnor vill ha hjälp att mörda det lilla barn som växer i deras livmoder. Kvinnoklinikchefer: Nej till samvetsfrihet Citat:

  Det råder ett kompakt motstånd mot samvetsfrihet bland verksamhetscheferna på kvinnoklinikerna i Sverige. Det visar en undersökning som Dagen har gjort.

  Samtliga av de svarande säger nej på frågan om de skulle vilja att Sverige inför samvetsfrihet inom vården. Och alla svarar även nej på frågan om de skulle kunna tänka sig att anställa en person som med hänvisning till sitt samvete inte vill medverka vid abort.

  Demokrati är sannerligen ingen garanti för att resultatet blir bra. Varken på kort sikt eller på lång sikt.

  Hasse Alfredsson sade: “Livet är som en påse, det blir tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något.”

  Samma gäller “demokrati”.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Arthur Wagner var en aktiv politiker i Angela Merkels Krist-Demokratiska parti (CDU). 2015 hoppade han över till AfD (Alternative für Deutschland), Tysklands motsvarighet till SD.

  AfD blev det tredje största partiet i valet och Arthur Wagner var en ledande politiker i Brandenburg. AfD’s viktigaste valprogram var anti-islam och anti-immigration.

  Nu har Arthus Wagner sagt upp sin post.

  Han har nämligen konverterat till Islam!

  Det officiella meddelandet är att Arthur Wagner förblir medlem av AfD. Partiets ledning understryker att detta är helt okay för “de har inget emot muslimer, kristna och homosexuella“.

  Tala om andligen prostituerade politiker!

  På engelska kan du läsa om detta här: Far-right German politician quits leadership post after converting to Islam

  /Kjell

      (Reply)

 3. Det finns en hel del historiska exempel på det som Linda Alexandersson beskriver i sin artikel om varför invandrare röstar på SD.

  Jag tänker beskriva ett sådant exempel. Det blir beskrivningen av en Nobelpristagare. Hans namn var Fritz Haber och 1918 fick han Nobelpriset i Kemi.

  Jag kommer att saxa från Wikipedias artikel om Fritz Haber.

  I den artikeln saknas bara en sak. Fritz Haber konverterade från judendom till kristendom.

  Habers familj i hemstaden Breslau tillhörde stadens äldsta familjer. Hans far var en välkänd köpman.

  Haber fick Nobelpriset i kemi 1918 för framställning av ammoniak genom syntes i industriell skala – Haber-Boschmetoden. Detta var en upptäckt som möjliggjorde industriell framställning av konstgödsel, och som därmed möjliggjorde ökad jordbruksproduktion i ett skede av Europas historia där befolkningen var i snabb ökning.

  Under första världskriget utvecklade Haber en livlig organisatorisk verksamhet, särskilt i fråga om gaskriget samt i egenskap av chef för krigsministeriets byrå för kemiska angelägenheter i fråga om den tyska kemiska industrins krigstekniska uppgifter.

  Han var en av Tysklands ledande fysikaliska kemister och en mycket verksam ledamot i de sammanslutningar, som hade till uppgift att stöda Tysklands vetenskapliga liv under de svåra förhållanden, som inträtt efter det tyska nederlaget i världskriget 1918.

  Han är även känd som gaskrigets fader, genom att ha varit den främsta förespråkaren för att Tyskland skulle börja använda stridsgaser under första världskriget, vilket var möjligt genom Tysklands internationellt sett ledande ställning avseende kemisk industri. Först utnyttjades klorgas, men Haber deltog senare i att utveckla metoder för industriell tillverkning av senapsgas. 1922 utvecklade han även gasen Zyklon B som ett insektsbekämpningsmedel. Gasen kom senare att användas av nazisterna i förintelsen.

  Hans hustru, Clara Immerwahr, som också var utbildad kemist, opponerade sig kraftigt mot sin mans arbete med giftgas. Hon tog sitt liv i deras trädgård år 1915 genom att skjuta sig i hjärtat med Fritz Habers tjänstepistol.

  På grund av sin judiska bakgrund utvisades Haber från Tyskland 1933 efter nazisternas ökande inflytande och maktövertagande. Detta skedde trots att Haber var en övertygad tysk nationalist och hade officersgrad i tyska armén.

  Tilläggas bör att Haber inte var ensam bland Tysklands vetenskapliga elit att stödja både nationalism och krig. Han och hans kollegor undetecknade en deklaration till stöd för kriget. Stor majoritet, nästan hela den vetenskapliga gräddan.

  Hans vän Albert Einstein var helt emot detta och försökte få andra vetenskapliga kollegor att undetreckna en deklaration som var mot krig och snarast kan kallas pacifistisk. Den undetecknades bara av 4 kollegor.

  Var och en må själv dra sin slutsats och begrunda nationalismens faror.

  /Kjell

      (Reply)

 4. SD presenterade sig som ett parti som står för “kristna” värderingar. Med lögnaktig politisk tunga lyckades de lura många som kallar sig kristna men saknar biblisk grund och ser religionen som ett medel för vinst.

  Nu har två av SD’s riksdagsledamöter, Markus Wiechel och Lars Andersson, presenterat en så kallad “motion” där de vill att regeringen ändrar grundlagens text så att det blir lagstiftat att Sverige är en sekulär stat med religionsfrihet, och där ordet i första hand bör förstås som “frihet från religion”.

  SD-motion: Skriv in sekulär stat i grundlagen

  2 Tim. 3:1-5Men detta ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. För människorna ska då bara tänka på sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hädiska, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, oheliga, kärlekslösa, oförsonliga, förtalare, omåttliga, obehärskade, de ska hata det goda, förrädiska, besinningslösa, uppblåsta. De ska älska njutning mer än Gud. De ska ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Vänd dig bort från sådana.

  Varningarna i Guds ord är tydliga och aktuella. Dags att vakna upp och inse att det är lögnen som regerar inom politiken. Lögnen ledde till Brexit. Lögnen lät Trump bli president och lögnen är Sverigedemokraternas religion. Lögnen genomsyrar politiken.

      (Reply)

 5. Instämmer men med tilläggen =)

  Lögnen gjorde Löven till statsminister

  Lögnen gjorde KD´s abortpolitik

  Lögnen satte även Clinton, Bush och Obama som regenter över världens mäktigaste nation, politiken har varit densamma, även om vissa dolt det bättre än andra, Krigen som Clinton och Bush startade och som Obama sedan ökade på med fyra till, fortsätter med Trump.

  Utvisningarna är dom samma, allt är likadant, kvittar vilken nickedocka som hänger i trådarna, Usa är en krigsnation som lever på andra, dom kan inte överleva utan krig, likheten med det gamla Rom är slående på mer än ett sätt, vilket säkert kommer att resultera i att även dom imploderar.

  /Micke

      (Reply)

 6. Micke,

  Visst är det så att lögnen regerar, men jag tycker nog ändå att det finns gradskillnader.

  Trump bevisar gång på gång att han skändar avtal. Han utlämnar nu Kurderna att slaktas av Erdogan.

  100% opålitlig och otrogen.

  Brexit-farsen är även den en kontinuerlig radda av populistiska lögner.

  Men visst har du rätt med dina exempel.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,

  Och visst har du rätt i att det finns gradskillnader, men när det gradskillnader gäller mellan tex ovan nämnda presidenter så handlar den bara om i hur man uttrycker sig.

  Bush ordnade Fn-sanktioner mot Iraks befolkning på falska grunder, man slutade räkna vid 500 000 döda barn (uppskattas senare till 1 Milj), efter det kom kriget och dödandet fortsatte…. inget man lär våra barn i Sverige, mina tre barn hade inte ens hört talas om detta..lika många som av dom Judiska barnen som mördades under WWII, ofattbart…

  Obama “blundade” (deltog) när deras allierade Saudiarabien invaderade Jemen, många barn har dött och lidit svårt under denna perioden, han påbörjade även militära insatser i Libyen och Syrien med nuvarande kaos och ond bråd död som följd.

  Så Clinton då, han som t.e.x blundade för det största folkmordet i nutid, Rwanda, ursäktade sig med att “han inte visste” när han borde sagt, “det finns för lite olja där”

  Och Kurderna, vilken Amerikansk president har inte svikit dom ??

  Nä Kjell, jag har inget till övers för en idiot som Trump, men faktum kvarstår, “hans” politik är inte ondare än någon tidigare presidents, inte på något område, på något sätt är Usa under hans presidentperiod ett ärligare land, man ser vansinnet mycket mer tydligt då…

  /Micke

  /Micke

      (Reply)

 8. Rikemans-sonen Franklin Graham är tydligen rädd att förlora “vänner” i republikanska kringar.

  Franklin har kommit i rampljuset av felaktiga skäl. Trots sin mer än tillräckliga förmögenhet inkasserar han miljoner genom att hjälpa nödställda.

  Må vara att hans organisation inte slukar mer än andra humanitära organisationer. Det luktar aldrig gott att bli multimiljonär genom att förmedla resurser från vanliga människor i rika länder till utblottade människor i fattiga (vanligtvis korrupta) länder.

  Franklin Graham: Min far röstade på Trump i senaste valet

  Jag kan inte låta bli att undra över hur hans nuvarande förmögenhet på mer än en kvart miljard kronor, plus så kallad lön på mellan 5 och 10 miljoner kronor om året, skulle göra honom rädd att förlora sina replublikanska “vänner”.

      (Reply)

 9. I USA hatar republikanerna allt som har med social rättvisa att göra.

  Billy Graham Net Worth: Evangelist Was One of the Richest Pastors in America

  Det är viktigt att läsa hela artikeln för det finns inget som antyder att Billy Graham blev rik på felaktigt sätt. Denna kommentar handlar inte om honom.

  The evangelist’s net worth is surpassed by religious figures such as televangelists Kenneth Copeland and Pat Robertson, who are reportedly worth $760 million and $100 million, respectively.

  While Graham’s income hasn’t received widespread media scrutiny, there has been recent attention on his son’s $880,000 pay, split between two nonprofit agencies. Franklin Graham pocketed a $622,000 salary as head of Samaritan’s Purse, an international relief agency, along with about $258,000 for acting as CEO of the BGEA, according to a 2015 Washington Post article. The BGEA reported about $120 million in total revenue for 2016.

  Jag vill tillägga att “Samaritan’s Purse” ligger på toppen av organisationer som hjälper nödställda. De hör till topp 5 av de organisationer som mest effektivt låter donationerna gå till de nödställda.

  Sekulär kritik är därför inte trovärdig. Däremot vill jag igen ifrågasätta var gränsen går mellan girighet och tjänande.

      (Reply)

 10. Ulrika4,

  Tack. Tydligen talade Cristian Mölk sanning. Annars hade han inte attackerats.

  Vi lever i en tid när SD och Brexit och många rörelser i många länder vill ha “nationalism”.

  Bygga murar mellan människor.

  En tv-predikan om integration har rört upp en hatstorm i Härnösand, riktat mot pingstpastorn Christian Mölk och mötesledaren vid den gudstjänst som tv-sändes.
  – Jag blev väldigt ledsen över att mötesledaren blev hotad. Samtidigt tänker jag att om det blir uppmärksammat kan man försöka vända det till något positivt, säger Christian Mölk.

  Jesus sade Joh. 8:44-45 Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger sanningen, och därför tror ni mig inte! 

  Fundera lite på den fetstilade biten!

  /Kjell

      (Reply)

 11. Kjell!

  Jag lyssnade på CMs predikan och menar att den var luddig. Detta pga att jag uppfattade det som att han menar att alla är Guds barn oavsett om de är frälsta eller inte. CM kanske inte sa det rent ut, men någon tydlig skillnad var det inte. Sen vill han ha en än mer generös invandring och det är en hållning som jag tror banar väg för katastof för vårt land.

  Hat eller hot är alltid fel även om hans predikan i mitt tycke var hyffsat kass och som sagts luddig.

  Bb

      (Reply)

 12. Björn bloggaren,

  Nummer 1:

  Och med samma motivering utvisar Invandrarverket flyktingar till Afganistan och Iran.

  Invandrarverket menar sig kunna bedöma om “konvertiter” verkligen är frälsta, eller bara ekonomiska flyktingar som borde ha stannat långt borta.

  Nummer 2:

  Uppdraget är att pröva allt och behålla det goda.

  Gjorde du det?

  Hälsningar

  /Kjell

      (Reply)

 13. Björn bloggaren,

  Det här är svåra frågor som vi alla ställs inför. Dessutom är det inte lättare för oss som bekännande , kristna följare till Jesus.
  Som ni känner till redan är jag själv invandrare och kom som mycket ung till Sverige när det fanns gott om arbetstillfälle.
  Man kunde vraka och välja nästan hur som helst. Alla var glada att få del av den Svenska standarden. Sverige slapp att lägga ner resurser på utbildning och andra kostnader för arbetsföra invandrare. Dessutom har dessa bidragit till skatteintäkter för landets utveckling.
  Tyvärr varar inte goda tider hur länge som helst. Det blev stagnation i den Svenska produktionen allt eftersom konkurrens ökade från låglöneländer. Sverige fick skuldsätta sig mer och mer för att klara finanser.
  På senare tid har vi bevittnat en flyktingsström med utblottade människor som fick lämna allt och fly för livet.

  På 1990 talet var jag själv anställd på Kommun och jobbade med flykting mottagning och var själv med i arbete för att integrera människor som flydde från det forna Jugoslavien och kriget som bröt ut där när landet föl samman.

  Vad vill jag säga då?
  Jo, allt är inte svart eller vit. Om vi tar mottagningen av människor som första fråga!… Vem är flykting och hur kan tjänstemän bedöma vem som har rätt att få stanna?
  Handen på hjärtat, det står inte skrivet i pannan på dem som kommer, ”jag är skötsam, respektive , jag är här för att få bidrag?”
  Fråga 2
  Kan vi begära av det Svenska folket att de skall ta emot obegränsat med flyktingar?
  Vi vet redan, de flesta av oss, att Svenskar är mycket generösa mot andra folk. Men kan man begära ännu mer?
  Om vi ser oss omkring vilka länder som har mest flyktingar och dessutom till sämre förhållande då är det nära till hands att vi börjar anklaga varandra för bristande engagemang.

  Till sist undrar jag: Varför har EU kollektivet svårt att komma fram till ett gemensamt beslut? Nej, jag har inget svar varken på den fråga eller andra frågor.
  Och så helt kort: Vem kan bedöma statusen på en flykting?
  Inte migrationsverket enligt min mening. Vad jag kommer ihåg så var det kommuner som fick ta emot flyktingar. Dessa (tjänstemän) borde kunna bedöma bättre vem får lov att stanna. Men det är inte så lätt för dessa heller, alla fall utifrån vad jag har sett.

      (Reply)

 14. Claudio FF,

  Om du har tid vore det intressant att höra din uppfattning om broder Mölks mycket korta “predikan” om ett ämne som skulle kräva veckor, eller månader, av utredande.

  En intressant synpunkt var att Jesus var en ekonomisk flykting i Egypten en väldigt stor del av hans korta jordeliv.

  Hans föräldrar flydde med honom för att han inte skulle mördas. Många av vår tid flyktingar skulle mördas om de inte flydde.

  Jag ser en hård och otäck nationalism vinna mer och mer anhängare. Politiskt är vi tillbaka till ungefär 1920.

  Det är kusligt!

  /Kjell

      (Reply)

 15. Björn bloggaren skrev: “hans predikan i mitt tycke var hyffsat kass och som sagts luddig”

  “Predikan” tog 10 minuter för ett ämne som behöver veckor av samtal.

  Tydligen var det tillräckligt för att SD och andra fascister skulle vilja korsfästa Christian Mölk.

  Det räcker för mej att stå på hans sida!

  Han talade sanning och DÄRFÖR blev han attackerad.

  Må Herren näpsa fascisterna!

  /Kjell

      (Reply)

 16. Björn bloggaren skrev: “jag uppfattade det som att han menar att alla är Guds barn oavsett om de är frälsta eller inte”

  Jag vet inte om han ser det så, men jag tror inte det. Jag har följt Christian Mölk sedan han var ung och just på detta område tror jag mej veta att han står för en klassisk kristen omvändelse.

  Om du vill veta kan du kommentera på hans blogg.

  https://www.christianmolk.se/2020/01/vad-sager-bibeln-om-flyktingar/

  Det finns även möjlighet att ställa personliga frågor.

  https://www.christianmolk.se/kontakt/

  Gör det hellre än att sprida misstanke grundad på personliga tolkningar.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Claudio FF,

  Jag förstår hur du tänker och håller med, vem kan bedömma vem som är flykting och vem som är sant frälst.

  För att vara ärlig så tror jag på nationen, dess gränser och dess folk och dessa saker är skriften tydlig med.

  De flesta pratar bara om ekonomi när det gäller invandring, eller intag av flyktingar. Regeringen säger att det är en lönsam affär att ta in flyktingar, då för att rädda välfärden, flyktingen kan ju jobba i vård och omsorg och diverse andra jobb. Motståndarna till intag av flyktingar menar att det kostar så mycket att det förstör välfärden.
  Enligt mig är det inte i första hand en ekonomisk fråga, utan en andlig fråga och då gällande islam.

  Mång menar att muslimer inte är farliga och det är dom inte heller, jag känner en hel del, men religionen islam och den andemakt som står bakom är farlig. Här måste man skilja på person och religionen islam.
  Islam har ett mål, att erövra hela världen, upprätta kalifat, införa sharialagar, osv.
  Detta är för mig ett problem, ett problem som börjar synas på många platser i europa, men framför allt i vårt land.

  Vi skall hjälpa de behövande utan att stjälpa vårt land, vår kultur, vår välfärd, osv.
  Den hjälp som ges idag är till en stjälp för många komuner, men det vill inte regeringen erkänna, de säger att problemen beror på att vi har fått många äldre.

  Bb

      (Reply)

 18. Kjell,

  Jag vet inte om jag utryckte mig otydligt?
  Skall försöka förklara vad jag menar efter jag lyssnat på C.Mölks predikan.
  Det finns ingen konflikt mellan det jag säger och Guds ord.
  Jag noterar dock från predikan 3 viktiga ställningstagande:
  1.Samspel mellan flyktingar och den nya landet (Sverige)
  2.Anpassning till den nya landet ( i den mån det går ta seden dit man kommer)
  3.Älska främlingen
  Nu återstår frågan:
  Är detta möjligt att uppfylla detta?
  Om vi tar flyktingen först, så har jag den erfarenhet från mitt arbete att dessa som vi fick ta emot var inte riktig med på noterna ( obs. inte alla) därför att de tyckte att kriget skulle snart upphöra och så skulle de flytta tillbaka till sitt land. Det var tom svårt att motivera dem att lära sig svenska, en del av dem.
  Åter igen, detta får inte tas som att vi inte skall ta emot flyktingar. Vad jag menar är att frågor som vi diskuterar är inte så enkla av många olika orsaker.
  När det gäller Jesus och hans familj är det ställt utom allt tvivel att det var inte fråga om ekonomisk flyttning, enligt Guds ord.
  Jag håller med om fullständigt att människor som flyr för att rädda livet då skall man vara generös, självklart.
  Det kanske var fel av mig dra in den politiska spelet. Själv är jag obunden politisk.

      (Reply)

 19. Björn bloggaren skrev: “För att vara ärlig så tror jag på nationen, dess gränser och dess folk och dessa saker är skriften tydlig med.”

  Då borde du kunna bevisa det med hjälp av Guds ord.

  Jag förmodar att du syftar på Apg. 17:26 Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo

  Det är ju den texten som brukar användas för att försvara nationalism.

  Hör Skåne till Sverige eller till Danmark?

  Ritade Gud gränsen fel? Eller bestämde han att tiden var ute?

  I Afrika är de flesta gränser fel. De delar upp folkslag i mer än ett land.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Claudio FF,

  “Vad jag menar är att frågor som vi diskuterar är inte så enkla av många olika orsaker.”

  Såg en debatt mellan partiledaren Jimmie Åkesson och partiledaren Annie Lööf där Lööf menade att Åkesson breder ut populism. Då frågade Åkesson henne vad hon menar med populism och då svarade hon att det tex är när man alltid har enkla svar på svåra problem.

  En sak till från debatten tog jag med mej och det var en definition som Lööf använde som jag tror är både sann och användbar när man ska försöka förklara vad som händer i svensk politik. Lööf sade att Åkesson är besatt av svenskhet. “Besatt av svenskhet”, precis. Så besatt av vad då egentligen?

      (Reply)

 21. Ulrika4,

  Hej Ulrika
  Jag förstår hur du tänker, och i samband med den diskussion som vi för så finns det olika saker som är svåra att hantera. I mitt tidigare arbete har jag mött många människor både svenskar och flyktingar och mängder med argument om både och. Jag upprepar att jag är politiskt obunden och egentligen ser inte att politiker är kapabla att lösa våra bekymmer. Men politiker måste finnas, för annars hade samhälle hamnat i total anarki.
  Sen kan jag tillägga också, vilket det förvånar mig eftersom jag själv är inte född svensk, att diskussionen bland människor i sällskap kan utrycka sig på gränsen till rasistisk.

  Samtidigt har jag sett bägge sidor, underförstått, det finns en rädsla bland människor när man ser att laglöshet skenar iväg. Det hörs ständigt rop på att man skall skicka hem flyktingar som inte sköter sig och ställer till trubbel i samhället.
  Men då frågar jag igen: Hur skall man skilja agnarna från vetet? Jag har inget svar.
  Till sist vill jag bara tillägga att de flesta har möjlighet att vara generösa och behjälpliga när människor flyr för sitt liv.

      (Reply)

 22. /Claudio FF,

  “Till sist vill jag bara tillägga att de flesta har möjlighet att vara generösa och behjälpliga när människor flyr för sitt liv.”

  Amen.

  Respekterar ditt val att vara opolitisk. Alla kan inte engagera sej i allt.

  För egen del kan jag inte blunda för det faktum att minst var femte svensk i nuläget stödjer ett parti som vill ta emot noll procent asylsökande och noll procent kvotflyktingar. Samtidigt har partiledaren ifråga även mage att sitta i en TV-intervju och tala om att försvara kristna värderingar.

  Läste i en tidning att muslimska ledare och judiska ledare i Malmö har kontakt med varandra för att stävja konflikterna. En av de muslimska ledarna talade om att Malmö är inte helt utan judarna. Det tycker jag är ett intressant uttalande. Senare lyssnade jag på en föreläsning av en utrikespolitisk erfaren arbetare som berättade om det Osmanska riket, tror jag det heter. Ledare i det riket var Sunnimuslimer och tog emot judarna som utvisades från dåvarande Spanien. Och den Sunniledaren resonerade likadant om rikedomen i att ha judarna omkring sej. De kristna i det Osmanska riket fick vara kristna men betalade bara en extra skatt. Förmodligen för att kompensera sådant man avsade sej att deltaga i (mitt antagande.)

  Nåväl,

  Slutligen vill jag rekommendera föreläsningar av en kvinna som forskat kring rasism, nationalism osv under hela sitt vuxenliv. Finns på youtube och säkert på flera ställen.

  https://www.uppsalauniversitet.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=8780&area=6,12,16,22&typ=artikel&lang=sv

      (Reply)

 23. Ulrika4,

  Det är viktigt att förstå att Islams mål är att utrota judar och kristna. Muslimer uppmanas att ljuga för att dölja detta mål.

  Men på samma sätt som det finns massor av olika människor och åsikter bland dem som kallar sig kristna så finns det även det bland muslimer.

  Låt oss dock komma ihåg att de allra flesta islamister som sysslar med terrorism faktiskt är ortodoxa sunnimuslimer. Vanligtvis följer de den muslimske reformatorn Muhammad ibn Abd al-Wahhab.

  Det Osmanska riket utrotade kristendomen där det drog fram. Erdogan sysslar precis med detta just nu i Syrien. Erdogan vill upprätta ett nytt osmanskt rike.

  Den utrikespolitiskt erfarne gav nog inte en objektiv bild av de Osmanska riket. Det är ingen tvekan om att Islam är till skada för alla fria demokratier.

  Jag bor ju i ett land där det finns en hel del muslimer. Därför vill jag påpeka att det mycket väl går att leva tillsammans. Ni i Sverige kan bäst jämföra detta med erfarenheten att leva tillsammans med humanister.

  Oavsett om en person kallar sig humanist, kristen eller muslim gäller regeln att om man lyssnar på den personen måste man pröva allt som den personen påstår och bara behålla det goda.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *