Nyttiga över- och under-drifter

Med rubriken på denna artikel har jag försökt att uttrycka på svenska det som på engelska heter: “expedient exaggerations”. Det var faktiskt Alfred Hitchcock som introducerade detta uttryck i filmen “North by Northwest” där Cary Grant spelar en mindre nogräknad ägare av en firma som sysslar med marknadsföring och annonser.

På svenska i våra dagar skulle vi troligen tala om “politiskt korrekta uttalanden”. Hur som helst, vad man än kallar det, även om man följer Trumps agenda med “alternativa fakta” handlar det om lögn.

Lögn är och förblir lögn hur nära sanningen den än kommer när avsikten är att förföra och missleda.

Nu kanske någon tycker att ändamålen helgar medlen. Må då denne ta fram några stycken bibelord för att underbygga dygden av denna komfortabla variant av sanningen.

Min blogg heter “vad är sanning” och många artiklar har jag ägnat just den frågan. Men i dag när sanningen på alla sätt anfalls känner jag mej tvingad att ännu en gång ta upp detta ämne.

Bilden finns på Wikipedia och föreställer
“The Emperess Dowager Cixi (1835-1908) of China”

Svenska Wikipedia definierar “hycklare” så här: “En hycklare eller hypokrit predikar om en särskild tro, religion eller livsstil, utan att själv följa eller tro på det personen själv förespråkar.

Aristoteles, som levde 384–322 FKr, definierade “sanning” på följande sätt:

Den som säger om det som är att det är, och om det som inte är att det inte är, han talar sanning. Den som säger om det som är att det inte är, eller om det som inte är att det är, han talar inte sanning.

Det är en mycket bra definition, men det finns en “svaghet” i den. Nämligen att ingen människa har all kunskap om “allt som är”. Således kan ingen äga sanningen.

Men, lägg märke till att när man formulerar den negativa logiken byts ordet och ut mot ett eller och därför räcker det med att hitta ett brott mot fakta för att yttra sig om personen i fråga “inte talar sanning”. Och lägg märke till att ordet “lögn” inte används i definitionen.

När man inte lever som man lär, eller när man inte ärar Guds bud, eller när man vill ha fördel av lögnen kallas man i Bibeln “hycklare” eller “hypokrit”.

Jag skall ta ett exempel från GT. Vi finner det i Psalm 26:4 Jag sitter inte hos lögnare och umgås inte med hycklare, 

Jämför det gärna med Psalm 1:1-2 (läs alla 6 verserna) Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. 

(I tidigare översättningar står det “utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt”, men eftersom det finns så många i dag som inte vill förstå ordet “lag” så har man blivit politiskt korrekt och använder bara ett av de ord som det kan översättas med. Ordet betyder undervisning, goda råd, föreskrifter och förbud.)

I Psalm 26:4 talar hebreiskan om att inte “sitta i lag med människor som förtiger sanningen”. I Septuaginta, den grekisk-koine-översättning som finns används ordet “παρανομέω” som består av “para” vilket betyder “på motsatt sida av” och “nomeo” som syftar på “lagen”. Alltså politiskt korrekta som för vinning inte tar det så noga med Guds eviga bud.

1 Tim. 4:1-2 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten. 

Här används ordet “ὑπόκρισις” (hypokrisis) för att karakterisera dessa “hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten”.

1 Petr. 2:1-3 Så lägg nu bort all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal. Och längta så som nyfödda barn efter ordets oförfalskade mjölk, så att ni kan växa upp genom den, om ni annars har smakat, att Herren är god,

Lägg märke till den samling egenskaper som “hyckleri” befinner sig i! “all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal”

Jakob 5:12 Men framför allt, mina bröder, skall ni inte svära, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Utan låt ert ja vara ja, och ert nej, vara nej, för att ni inte skall falla i hyckleri.

Enligt Jakob är vi ute och cyklar när vi blir för styva i korken.

Så vill jag med några citat sätta fokus på motsatsen till hyckleri. Det handlar om människor som kallas “ἀνυπόκριτος” (anypokritos). So således inte sysslar med politisk korrekthet eller nödlögner.

1 Tim 1:3-11

Nu, liksom när jag gav mig iväg till Makedonien, ber jag dig att stanna kvar i Efesus för att uppmana somliga att inte förkunna främmande läror och inte bry sig om fabler och släktregister, som inte har något slut och som snarare åstadkommer ordstrider än den uppfostran i tron som är av Gud. Ty huvudsumman av budet är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en uppriktig tro, varifrån somliga har kommit vilse och vänt sig till tomt prat.

De vill vara lärare i lagen och förstår ändå inte vad de själva säger, eller vad de försäkrar. Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt, och vet, att lagen inte är satt för den rättfärdige, utan för laglösa och olydiga, för ogudaktiga och syndare, för oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, mandråpare, otuktiga, homosexuella, slavhandlare, lögnare, menedare och vad helst annat som strider emot den hälsosamma läran. Enligt den salige Gudens härliga evangelium som jag har fått mig anförtrott.

Missade du motsatsen till “hyckleri” i den texten? Ordet finns i biten “Ty huvudsumman av budet är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en uppriktig tro,”. Det är “uppriktig tro” som ordagrannt betyder “att inte vara en hycklare”. Fundera lite på det! Tro betyder trohet till Herren och förtroende för Honom. Visst kan man spela from och vara trolös i hemlighet?

2 Tim. 1:5 Och jag drar mig till minnes den uppriktiga tro, som är i dig, samma tro som förut bodde i din mormor Lois och i din mor Eunice, och som jag är övertygad om, också bor i dig. Därför påminner jag dig om att uppliva den Guds nådegåva, som finns i dig genom min handpåläggning. Ty Gud har inte gett oss fruktans ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms därför inte för vår Herres vittnesbörd, inte heller för mig, som är hans fånge, utan ta också du din del i lidandet för evangelium, efter den kraft Gud ger.

Även här har “motsatsen till hycklande” helt korrekt översatts med “uppriktig tro”.

Jakob 3:13-18 Vem är vis och klok bland er? Han bör med sin goda livsföring visa sina gärningar i saktmodighet och visdom. Men om ni i era hjärtan har bitter avund och stridslystnad, så ska ni inte förhäva er och ljuga emot sanningen. Ty den visdomen har inte kommit ovanifrån, utan är jordisk, själisk och djävulsk. Ty där det finns avund och stridslystnad, där råder också oordning och all slags ond gärning. Men den visdom, som är ovanifrån, den är först ren och sedan fridsam, mild, inte envis, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri från partiskhet och hyckleri. Rättfärdighetens frukt blir sådd i frid för dem som håller frid.

1 Petr. 1:22-25 När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden, till uppriktig broderlig kärlek, skall ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta, såsom födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord, som förblir evinnerligen. Ty allt kött är som gräs, och alla människors härlighet såsom blomster på gräset. Gräset vissnar bort och blomstret faller av. Men Herrens ord förblir evinnerligen. Det är detta ord, som har blivit predikat för er.

Kanske svårt att se av översättningen, men det står “älska varandra utan att hyckla”.

Jag tror att detta budskap är mycket aktuellt nu när en tsunami av alternativa fakta riskerar att dränka all kärlek till Sanningen och nästan.

Lögn är och förblir lögn hur nära sanningen den än kommer när avsikten är att förföra och missleda.

Troligen kommer jag att ge exempel i kommentarer. Men väntar först på eventuella kommentarer från andra.

/Kjell

Views: 41

2 thoughts on “Nyttiga över- och under-drifter”

 1. Jag citerar från Wikipedia om Mayaindianer

  Mayaindianer eller Maya syftar på befolkningen i den mest framträdande av de historiska mesoamerikanska civilisationerna, Mayakulturen, och syftar fortfarande på de mayatalande folk som i dag lever i samma områden. Maya var egentligen en rad olika folk med samma religiösa föreställningar och kultur som talade något av de 31 olika mayaspråken. De bodde i delar av vad som i dag är södra Mexiko, El Salvador, Belize, Honduras och Guatemala i Centralamerika.

  I artikeln finns det inte ett ord om det folkmord “genocide” som utfördes på Maya-folket i Guatemala från 1975 till 1985.

  Det finns inte ens en artikel på svenska om det, men du kan läsa om det här Guatemalan genocide.

  Precis hur många som mördades är inte känt, men den bestialiska grymhet som landets soldater praktiserade är känd.

  Naturligtvis hackade man pojkar och män i stycken, våldtog flickor och unga kvinnor. Tog små barn vid fötterna och svingade deras huvuden mot marken, stenar eller andra hårda föremål.

  Och sedan utförde man “abort” på gravida kvinnor, oavsett graviditetens stadium. Man skar upp kvinnan och tog ut barnet och krossade dess huvud. Kvinnan lämnades att blöda till döds.

  När man hade rensat en by på Maya-indiander meddelade man att man hade “elliminerat” problemet.

  I dag meddelas det i nyheterna att “Women on Waves” har vägrats att landa med sin båt i Guatemala. “Women on Waves” är en organisation som åker med sin båt till länder där abort är förbjuden så att de kan erbjuda “infanticide” – barnamord – åt kvinnorna i sådana länder.

  “Missionärerna från Women on Waves” får inte gå i land och Guatemalas kvinnor får inte gå om bord.

  Uppskattningsvis mördas 125.000 barn i sina mammors magar varje dag i världen. Varje dag!

  Det är tio gånger snabbare än de största folkmorden i historien!

  Denna min kommentar är inte politiskt korrekt!

  Lägg väl märke till att från och med sammansmältningen av äggcell och sädescell har barnet (nej inte fostret) hela uppsättningen DNA, arvsanlag och konstruktions-ritningar. Gud börjar väva!

  Låt mej avsluta med ett citat ur Bibeln. Det kommer från Psalm 139:13-17

  (SFB15) Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud, hur väldig är inte deras mångfald! 

  (1917) Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart; ja, underbara äro dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp voro icke förborgade för dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit. Huru outgrundliga äro icke för mig dina tankar, o Gud, huru stor är icke deras mångfald! 

  När uppfanns ordet “foster”?

  Låt mej citera en liten del av vad som hände några dagar efter att Maria hade blivit havande genom Helig Ande. Lukas 1:38-44

  Då sade Maria: “Se, jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt.” Och ängeln lämnade henne. En av de närmaste dagarna stod Maria upp och begav sig skyndsamt till en stad i Judeen, uppe i bergsbygden. Och hon trädde in i Sakarias’ hus och hälsade Elisabet. När då Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes liv; och Elisabet blev fylld av helig ande och brast ut och ropade högt och sade: “Välsignad vare du bland kvinnor, och välsignad din livsfrukt! Men varför sker mig detta, att min Herres moder kommer till mig? Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till av fröjd i mitt liv.

  I Bibeln blir kvinnor “med barn”. Bara i modern tid blir kvinnor “med foster”.

  125.000 barnamord varje dag, året runt i vår värld.

  Hur mycket ståhej skulle det bli om en terrorist mördade 125.000 människor i Stockholm, en gång på 10 år?

  /Kjell

      (Reply)

 2. Jag skall ta ett mycket aktuellt exempel.

  Politiker och opinionsbildare har länge förefäktat påståendet att “islam is the religion of peace” (islam är fredens religion). Bara dem som agerar som folket i sagan om “Kejsarens nya kläder” kan gå på denna osanning. Låt oss se vad WikiIslam har att säga om saken. Orsaken till att jag citerar (översatt) därifrån är att detta är vad muslimer själva säger. Inte för att de skulle tala sanning i allt, men i alla fall kan ingen beskylla mej för att vara partisk i denna redogörelse.

  Till att börja med är ordet ‘Islam’ avlett från roten (vilket är ett verb) istaslama ( استسلاما) och betyder att ‘ge upp’ och ‘underkasta sig’.

  Ord Arabiska Betydelse
  Islam اسلام Underkastelse
  Salam سلام Välmående/frid
  Saleema سليما Att räddas (frälsas) från fara (om personen är en kvinna)
  Saleem سليم Att räddas (frälsas) från fara (om personen är en man)
  Aslam اسلم Att underkasta sig
  Istaslama استسلاما Att ge upp
  Musal مسل Otvivelaktigt
  Tasleem تسليم Att hälsas eller underkastas

  Låt oss sedan kolla tre andra termer:

  Jihad (Djihad: kamp) جهاد En religions-kamp. Oftast i betydelsen att kriga mot eller visa aggression för att övervinna icke-muslimer för att tvinga in dem och deras länder till underkastelse och lydnad av islamsk lag – sharia.
  Dar’al Harb (eller Dar’ul Harb arabiska. Krigets hus) دار الحرب Samlingsnamn för alla nationer som inte har underkastats sharia.
  Dar’al Islam (eller Dar’ul Islam arabiska. Islams hus) دار الإسلام‎‎ Samlingsnamn för alla nationer som har underkastat sig sharia. (och där således friden redan regerar)

  Den islamska dogmen är att när alla nationer har underkastat sig islams sharia så bryter fridsriket in, Dar’al Salam.

  Ge ett exempel på ett islamistiskt land med sharia där frihet och fred förekommer.

  Hur många gånger har du hört politiker och opinionsbildare påstå att “islam är fredens religion”?

  Tala om hyckleri av samma proportioner som Kejsarens nya kläder.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *