Vad betyder “Guds ord”?

Vad är Guds ord?

(Used under the copyright conditions of Dan Lietha – Answers in Genesis)

I Ef. 6 finns uppmaningen att “ta på oss”, “ikläda oss” Guds vapenrustning. Det handlar om flera tillbehör i utrustningen och för varje specifikt tillbehör manas vi att själva agera.

Det handlar om att “ta emot”, “ta upp”, “ikläda sig”, “ta på sig”. Det jag vill påpeka är att vi förväntas ta egna initiativ.

I vers 17 står det: “Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

Detta är logiskt och tydligt för vi kan inte prestera vår egen frälsning och vi får absolut inte “hitta på” Guds ord. Till exempel genom att kläda våra egna tankar i ord och sedan presentera dem med “Så säger HERREN”.

Hur tar man emot Guds ord? Hur skall svärdet användas? Vem skall använda svärdet?

Jag återkommer till det, men först vill jag jämföra texten med Hebr. 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Den som läser sammanhanget ser lätt att det “tveeggade svärdet” är riktat mot oss själva. Det handlar inte om ett anfallsvapen här utan om självrannsakan i ljuset av Guds ord. Kanske ungefär det samma som åsyftas i Psalm 1: “Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

För den som studerar grundtexten finns det dock ett litet problem i jämförelsen mellan Ef. 6:17 och Hebr. 4:12.

I Ef. 6:17 står det “ρημα θεου” (rhema theou) och i Hebr. 4:12 “ο λογος του θεου” (ho logos tou theou).

NOT: Inom Trosförkunnelsen har man byggt en hel del teologi på skillnaden mellan logos och rhema. Lärorna man har konstruerat är genomgående falska. Denna artikel kommer inte att syssla med detta men det är välkommet och on topic i eventuella kommentarer.

I hela NT finns det bara 14 verser som använder både “ρημα” och “θεου”. Jag skall citera några av dessa nedan. Men först detta:

Det finns 70 verser som använder “λόγος” och “θεου”. Och hör nu och häpna, det finns 45 verser i SFB (46 i SFB-15) med den exakta lydelsen “Guds ord”. I 1917 är det 39 verser, i Reformationsbibeln 44 verser, i Bibel 2000 42 verser, i Levande Ordet 57 verser och i Karl XII’s bibel 46 verser.

I grundtexten finns det således 84 verser som har betydelsen “Guds ord” och där endera ordet “ρημα” eller “λόγος” används. Det är nästan dubbelt så många verser som i översättningarna.

Frågan blir således vad som hände med resten av texterna!

Jag skall nu citera några av texterna där det, i likhet med vapenrustningen talas om “ρημα” i samband med Guds ord. Jag citerar från SFB, Reformationsbibeln, Textus Receptus och Westcott & Hort.

NOT: Det har påpekats att jag använde Reformationsbibelns utgåva 2003 i citaten nedan. I den nyare utgåvan från Februari 2016 är en del av dessa texter ändrade. Se denna kommentar för förklaring.

SFB använder Westcott & Hort, Reformationsbibeln använder Textus Receptus men behåller i vissa fall de svenska texter som förekommer i Karl XII, 1917 och SFB.

Lukas 1:37

SFB: Ty för Gud är ingenting omöjligt.
Refo: Ty för Gud är ingenting omöjligt.
TR: οτι ουκ αδυνατησει παρα τω θεω παν ρημα
WH: οτι ουκ αδυνατησει παρα του θεου παν ρημα

Enligt grundtexten står det faktiskt: Ty inget ord som kommer från Gud är kraftlöst.

Av sammanhanget vet vi att det var en ängel som visade sig för Maria och sade detta. Det finns ingen anledning att förmoda att ängeln begränsade uttalandet till nedtecknade ord.

Lukas 3:2

SFB: och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen
Refo: när Hannas och Kaifas var överstepräster, kom Guds befallning till Johannes, Sakarias son, i öknen.
TR: επ αρχιερεων αννα και καιαφα εγενετο ρημα θεου επι ιωαννην τον του ζαχαριου υιον εν τη ερημω
WH: επι αρχιερεως αννα και καιαφα εγενετο ρημα θεου επι ιωαννην τον ζαχαριου υιον εν τη ερημω

I grundtexten står det faktiskt “ρημα θεου” alltså ordagrannt “Guds ord”. Det enda vi kan vara säkra på att det inte var en bok som kom gående till Johannes. På något sätt fick Johannes klart för sig att det var dags för honom att handla i enlighet med profetian och hans specifika uppdrag.

Lukas 4:4

SFB: Jesus svarade honom: “Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.”
Refo: Då svarade Jesus och sade till honom: Det är skrivet: Människan lever inte enbart av bröd, utan av vart och ett Guds ord.
TR: και απεκριθη ιησους προς αυτον λεγων γεγραπται οτι ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι θεου
WH: και απεκριθη προς αυτον ο ιησους γεγραπται οτι ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωπος

Jesus citerade från 5 Mos. 8:3 “människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från HERRENS mun”. I Lukas 4:4 ser man tydligt skillnaden mellan TR och WH. I WH innehåller citatet från 5 Mos. 8:3 bara en del av texten.

Men det finns en viktig fråga. Vem nedtecknade det som hände i öknen. Lukas var ju inte där! Låt oss jämföra med Matteus 4:4

SFB: Jesus svarade: “Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”
Refo: Då svarade han och sade: Det är skrivet: Människan lever inte enbart av bröd, utan av vart och ett ord som utgår från Guds mun.
TR: ο δε αποκριθεις ειπεν γεγραπται ουκ επ αρτω μονω ζησεται ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι εκπορευομενω δια στοματος θεου
WH: ο δε αποκριθεις ειπεν γεγραπται ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωπος αλλ επι παντι ρηματι εκπορευομενω δια στοματος θεου

Här är skillnaden mellan texterna oväsentlig. Men frågan om hur händelserna i öknen nedtecknades är fortfarande viktig. Matteus var ju inte där. Vi vet inte ens om Matteus skrev sin berättelse på Koine-grekiska eller om den blev översatt av någon annan.

Missförstå inte detta. Jag tror att Gud själv ser till att det finns korrekta dokument som återger det han vill meddela oss. Det är inte meningen att vi skall hålla på och analysera och syssla med textforskning när vi läser Bibeln. Den bästa behållningen får vi genom att bara läsa och ta emot innehållet under Den Helige Andes ledning.

Men om, eller när, vi vill studera, eller förstå, specifika saker som vi upptäcker, eller kommer att tänka på, måste vi göra mera än att bara läsa rakt av. Då blir det ett studium där man jämför med andra texter och, som här, jämför översättningar och grundtexter.

NOT: I NT’s grundtext står ordet “ρημα”. I 5 Mos. 8:3 grundtext finns ordet “ord” inte med. Det är underförstått.

Det viktiga här är att Jesus varje gång svarade med “det står skrivet”. Jesus refererade till det nedtecknade Gudsordet.

Johannes 3:34 Här återger lärjungen Johannes ord som Johannes döparen uttalade om Jesus.

SFB: Den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin Ande utan att mäta.
Refo: Ty den Gud har sänt talar Guds ord. Ty Gud ger inte Anden efter mått.
TR: ον γαρ απεστειλεν ο θεος τα ρηματα του θεου λαλει ου γαρ εκ μετρου διδωσιν ο θεος το πνευμα
WH: ον γαρ απεστειλεν ο θεος τα ρηματα του θεου λαλει ου γαρ εκ μετρου διδωσιν το πνευμα

Det finns en väsentlig skillnad här mellan TR och WH. WH har inte med “ο θεος”. En fullständig översättning av TR skulle låta ungefär så här:

Ty den som Gud har sänt, Han talar Guds ord, ty Gud ger Honom inte Anden efter mått. (Alltså: efter mått = bara delvis.)

Igen! Här återger lärjungen Johannes ord som Johannes döparen uttalade om Jesus. Teksten är ingen allmän tillämpning av hur Gud ger Anden. Texten talar specifikt om Jesus! Detta framgår inte av översättningar från WH och jag undrar varför Reformationsbibeln inte har återgett den fulla texten från TR.

Det finns viktiga slutsatser från denna text.

Den första är att Allt Jesus sade skall räknas som “Guds ord” för Jesus talade, ledd av Den Helige Ande, med Faderns fulla auktoritet.

Den andra är att Jesu “ord” skall räknas som “Guds ord” både innan de nedtecknades och efteråt.

I den mån lärjungar och apostlar citerar Jesus korrekt är det alltså “Guds ord” de meddelar muntligen eller skriftligen.

Johannes 8:47 Det är lärjungen Johannes som återger vad Jesus sade efter händelsen med “synderskan” man ville stena. Läs från 15:de versen till kapitlets slut. Det är en dynamisk händelse och Jesus skräder inte sina ord.

SFB: Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.
Refo: Den som är av Gud, han hör Guds ord. Därför hör ni inte, eftersom ni inte är av Gud.
TR: ο ων εκ του θεου τα ρηματα του θεου ακουει δια τουτο υμεις ουκ ακουετε οτι εκ του θεου ουκ εστε
WH: ο ων εκ του θεου τα ρηματα του θεου ακουει δια τουτο υμεις ουκ ακουετε οτι εκ του θεου ουκ εστε

Grundtexterna och översättningarna talar samstämmigt här. Frågan kvarstår då vad Jesus menade med att “lyssna till (höra) Guds ord”.

Det ligger närmast att antaga att han i första hand talar om att de inte ville lyssna till, höra och förstå, acceptera som sanning, det han sade till dem i sammanhanget.

För oss som inte var närvarande måste det även gälla att vi bör ta till oss de nedtecknade orden som “Guds ord”.

Nu blir det knepigt när jag citerar Rom. 10:17

SFB: Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.
Refo: Så kommer tron av predikan, men predikan genom Guds ord.
TR: αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος θεου
WH: αρα η πιστις εξ ακοης η δε ακοη δια ρηματος χριστου

Och, hör och häpna!

I TR står det nämligen att “tron kommer av att höra, nämligen genom att höra tack vare Guds ord”.

Tänk på att ordet “höra” inte begränsar sig till att registrera ett akustiskt fenomen utan betyder att man tar till sig det som sägs, eller står skrivet, och hörsammar det så att det får konkreta resultat i ens liv.

WH har ändrat det till “Kristi ord”. Då kan man ju tycka att detta kvittar lika, men det finns en viktig anledning till förändringen. Westcott bekände öppet att han varken trodde på Jesu gudom eller Gudsordets ofelbarhet.

Är det då fel att översätta “höra” med “predikan”? Helt fel är det väl inte. Låt oss jämföra med följande text ur Apostlagärningarna 8:26

En Herrens ängel talade till Filippus: “Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde.” Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandace. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja.

Då sade Anden till Filippus: “Gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den.” Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: “Förstår du vad du läser?” Mannen svarade: “Hur skulle jag kunna det, om inte någon vägleder mig?” Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom.

Och så “predikade” Filippus för hovmannen så att denne kunde förstå och därmed “höra”. Hovmannen tog Gudsordet till sig och valde genast att han ville tillhöra Jesus. Det bekräftades med att Filippus döpte hovmannen på grund av hans egen bekännelse och önskan.

Slutsatsen blir ånyo att “Guds ord” finns att läsa i Skrifterna. Hovmannen läste “Guds ord” i Jesajas profetior.

Nu kommer jag till den text som ledde till att jag nödgades konsultera Skrifterna, Bibeln, Guds ord. Texten finns i Efesierbrevets sjätte kapitel. Det kapitel som handlar om Guds vapenrustning.

Jag citerar: Ef. 6:17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

Och jag skall citera (ordagrannt utan att redigera) vad S-E Sköld skrev om denna vers. (2016-02-17 19:21:26 – S-E Sköld):

“Det är bra att kunna sin Bibeln, men Ordet är Andens svärd och inte köttets. Inte heller de religiösa köttets.”

Frågan blir då hur väl Skölds “predikan” stämmer med vad Guds ord uppmanar oss att “höra”.

Lägg nu först märke till att i stort sett hela kapitel 6 i Efesierbrevet består av uppmaningar till saker vi skall göra eller låta bli att göra.

Det handlar således om hur vi troget handlar i enlighet med vårt uppdrag. Det handlar inte om något som påtvingas oss eller som kommer till oss i andlig trance.

Jag tänker citera texten och fetstila alla uppdrag som kräver personliga beslut och personligt agerande.

Ef. 6:11-18

Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Om jag inte läser helt och hållet fel, vilket man kan göra, så ser jag en hel radda uppmaningar till eget agerande.

Vad kan då Sköld mena med sitt påstående? Det luriga är ju att det är en blandning av sanning och påhittad motsats. Sanningen är att vi inte kan förstå Guds ord utan Andens ledning. Den antydda, påhittade motsatsen är att det på något vis skulle hindra Anden om vi har för mycket bibelkunskap.

Jag är rädd att han menar att hur bra du än känner det nedtecknade ordet så har ändå den som är “andligast” rätt om han inte håller med dej.

Och då blir det subjektivt för hur kan man veta vem som är “andligast”. Jag skulle faktiskt vilja påstå att resultatet blir en köttslig maktkamp där den högmodige vanligtvis lyckas intimidera den ödmjuke. Den högmodige “andlige” sätter sig därmed över Guds nedtecknade ord och ger sig själv högre auktoritet än Guds ord.

Jag har tagit Skölds ovisa uttalande som exempel på något jag möter mer och mer, nämligen ifrågasättandet av det nedtecknade Gudsordets auktoritet. Det som brukar formuleras “Sola Scriptura” och översättas “Endast Skriften” eller “Inget utom Skriften”.

 • Vill man bli illa omtyckt av katoliker behöver man bara säga “sola scriptura”. Räkna med att bli skymfad, förlöjligad, utskälld, häcklad och förkättrad.
 • I så kallade karismatiska församlingar anses man vara dåligt frälst, och en köttslig kristen om man vågar påstå att det man där kallar “tilltal, kunskapsord. profetior och andefylldhet” måste hålla i ljuset av Guds nedtecknade ord. Trosförkunnelsen och RKK har nämligen det gemensamt att de lägger till “ny uppenbarelse” som strider mot tidigare Skrifter.
 • Hos Mormonerna behöver du inte ens knacka på om du inte erkänner Mormons bok som högsta norm. Tacka Herren att du slipper knacka på hos dem.
 • Jehovas Vittnen har utgett egna bibelöversättningar som är anpassade till Charles Taze Russell’s villoläror.
 • Det finns folk som på allvar menar att Paulus var Antikrist.
 • Det finns många som begränsar sitt bibelläsande till russinplockade texter de själva gillar.
 • Det finns folk som går runt med en stor svart läderklädd Bibel under armen och som standard bara säger till dej: Här finns svaret på alla dina frågor!
 • Det finns många teologer som anser att de så kallade “Kyrkofäderna” visste allt bättre.
 • Ortodoxa Judar förkastar Nya Testamentet och nyjudaister omtolkar Nya Testamentet.

Kort och gott, det saknas sannerligen inte människor som inte tar emot Guds ord.

Om det nu är ett val att inte ta emot Guds ord så måste det även vara ett val att ta emot Guds ord.

Det gör man genom att läsa, begrunda, be över, studera, försöka förstå och inrätta sitt liv i enlighet med Guds ord.

Betyder då detta att Gud tiger i våra dagar?

Nej, det gör det inte, men när han talar motsäger han inte sig själv.

Hur bombsäkra vi än är att “tilltalet” är från Gud måste vi alltid pröva det mot Guds nedtecknade ord.

/Kjell

Views: 86

10 thoughts on “Vad betyder “Guds ord”?”

 1. Du skriver: “Den första är att Allt Jesus sade skall räknas som “Guds ord” för Jesus talade, ledd av Den Helige Ande, med Faderns fulla auktoritet.”

  – Jag stöder detta uttalande eftersom det är bibliskt. Men om du fortfarande tror att Jesus är Gud så förstår jag inte varför du skriver så. Du borde väl skriva: Allt som Jesus sade är Guds ord eftersom det är Gud som talar.

      (Reply)

 2. SÅ Gerdvall,

  Mitt svar blir att det handlar om synonyma uttalanden. Jag skulle mycket väl ha kunnat skriva det du föreslår, men valde att undvika “Jesus är Gud”-debatten eftersom den inte hör till artikelns topic.

  För mej är texten en av många jag skulle använda som argument för Jesu gudom. Jag hoppades att de som läser det jag skrev själva skulle se detta. Tydligen stämde det, annars hade du nog inte reagerat.

  Jag skall ge ett exempel på vad jag menar med “synonyma uttalanden”, utifrån texten med den lame mannen som firades ner genom taket.

  Viktigt att komma ihåg att detta inte var den första helbrägdagörelsen och att skarorna just hade samlats för att de ville se och höra märkliga ting.

  Lukas 5:20-26

  Jesus såg deras tro och sade: “Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.” De skriftlärda och fariseerna tänkte: “Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.” Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: “Vad är det ni tänker i era hjärtan?

  Vilket är lättast att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder eller att säga: Stig upp och gå!

  Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder.” Sedan sade han till den lame: “Till dig säger jag: Stig upp, ta din bår och gå hem!” Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem, under det att han prisade Gud.

  Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sade: “Det vi har sett i dag är ofattbart.”

  Låt oss nu summera det som hände:

  • Fariseerna visste att bara Gud kan förlåta synder.
  • Jesus tyckte det var synonymt med att säga “Stig upp och gå”.
  • Folket som kom för att se under blev förskräckta och tyckte det var ofattbart.

  För mej en orsak att utbrista “Min Herre och min Gud!”

  För dej att rationalisera bort det ofattbara genom att bekänna “Min Herre men inte min Gud!”.

  Det funkade inte då med judiska glasögon!

  Det funkar fortfarande inte för dem som tar på sig judiska glasögon!

  /Kjell

      (Reply)

 3. Till SÅ Gerdvall.

  Har jag uppfattat dig rätt, i det du skrev, att du inte tror att Jesus Kristus är Gud?

  Detta är en bibelvers av många som visar att Han är Gud.

  Joh. 8:23 Han sade till dem: ”Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

  Jesus sa “Jag Är” vilket är Guds namn i Gamla testamentet.

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 4. Broder,

  Som jag redan skrev till SÅ vill jag inte starta någon “Jesus är Gud”-diskussion.

  Din fråga är dock relevant och jag ger utrymme för SÅ att besvara den.

  Däremot kan man inte säga att den “ordkonstruktion” du talar om, alltså grekiskans “ego eimi” (εγω ειμι) vilket kan översättas till svenska med “det är jag” eller “jag är …”, i sig själv antyder gudsnamnet. Den finns 48 gånger i NT och i de flesta av dessa fal antyder den inte gudsnamnet.

  Den viktiga frågan är dock huruvida Jesus sade något som uppfattades av åhörarna som en anspelning på 2 Mos. 3:14.

  De som förnekar Jesu gudom kommer att tala om för dej att Jesus inte gjorde det.

  Jag kommer att tala om för dej att han visst gjorde det vid ett antal tillfällen. Citaten nedan talar för sig själva för dem som vill tro.

  Markus 14:60-64

  Då stod översteprästen upp mitt ibland dem och frågade Jesus, och sade: Svarar du inget på det som dessa vittnar mot dig? Men han teg och svarade ingenting. Åter frågade översteprästen och sade till honom: Är du Kristus, den Välsignades Son? Jesus sade: Jag är, och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens skyar. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: Till vad behöver vi nu mer några vittnen? Ni hörde hädelsen. Vad anser ni? Och alla dömde honom skyldig till döden.

  Stark reaktion på Jesu uttalande!

  Joh. 8:56-59

  Abraham, er fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han såg den och blev glad. Då sade judarna till honom: Du är ännu inte femtio år, och du har sett Abraham! Jesus sade till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag är, förrän Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus gömde sig och gick ut från templet. Han gick mitt igenom dem och kom förbi på det sättet.

  Stark reaktion på Jesu uttalande!

  Joh 18:3-9

  Judas tog nu med sig vaktstyrkan och några av översteprästernas och fariséernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Och eftersom Jesus visste om allt som väntade honom, gick han fram och sade till dem: Vem söker ni? De svarade honom: Jesus från Nasaret. Jesus sade till dem: Jag är. Och Judas som förrådde honom stod också där med dem. När han då sade till dem: Jag är, vek de tillbaka och föll till marken. Då frågade han dem åter: Vem söker ni? De sade: Jesus från Nasaret. Jesus svarade: Jag sade er: Jag är. Söker ni mig, så låt dessa gå. för att det ordet skulle gå i uppfyllelse som han hade sagt: Av dem som du har gett mig har jag inte förlorat någon.

  Stark reaktion på Jesu uttalande!

  Det var vaktstyrkan och några till, beväpnade och förberedda, som föll till marken. Inte enstaka mörkrädda och skrämda smågrabbar utan soldater.

  Den som inte vill tro att orden “ego eimi” i detta fall hade en stor kraft och betydelse, han/hon vill helt enkelt inte tro.

  Det bör tilläggas att Jesus högst troligen inte talade grekiska vid de tillfällen jag har citerat. Men eftersom jag inte kan veta precis vad han sade har jag använt “ego eimi” i texterna. Vad han än sade så var det en tydlig referens till vem han var och är och alltid har varit.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Tack Kjell för mycket bra förtydligande / fördjupande av det jag skrev!

  Med vänlig hälsning
  Broder

      (Reply)

 6. På Reformationsbibelns sajt finns det möjlighet till kontakt. Man kan alltså ställa frågor, och det gjorde jag:

  Kära vänner,

  Varför avviker ni från Textus Receptus i somliga texter för att återge samma “stympade” översättning som 1917, SFB och tyvärr i vissa fall Karl XII?

  Exempel:

  Lukas 1:37 – Enligt grundtexten står det ju faktiskt: Ty inget ord som kommer från Gud är kraftlöst.

  Ni parafraserar Johannes 3:34

  Rom. 10:17 säger ni att det är predikan, och alltså inte hörandet, som leder till tro.

  Låt dessa exempel räcka fast det finns fler där ni har låtit kutym regera över den bokstavliga texten i TR.

  Tack för ert idoga arbete!

  Herren välsigne er!

  /Kjell

  Det visar sig att jag har använt utgåvan från 2003 och att det finns förändringar i de texter jag har citerat i artikeln. Jag fick följande svar:

  Hej Kjell!

  Tack för dina synpunkter. Hoppas att du är nöjd med det här svaret från Bo Hagstedt.

  Det verkar vara lite gammal synpunkt. Vi ändrade i Rom. 10:17 till “det hörda” för ganska länge sedan, före den 13 oktober 2014.

  När det gäller Luk. 1:37 så går det att översätta på två sätt, dels på det sätt han förespråkar även om det är mycket ovanligt och då behöver man översätta det grekiska ordet (med Strongs nr. 101) till “kraftlöst”, vilket inte är ordets egentliga betydelse. Det betyder framförallt “omöjligt” som vi redan har översatt det till. Det två orden “pas” (Strongs nr. 3956) och “rhema” (Strongs nr. 4487) kan betyda “inget ord” men kan även översättas till ett ord: “ingenting” vilket även KJV har valt att göra. Vid just sådana här tillfällen har KJV och KXII tolkningsföreträde, i vårt översättningsarbete. Så jag bedömer att vår översättning är bra i Luk. 1:37 och även i Joh. 3.34. Till sist, när det gäller Romarbrevet 10:17 så har vi redan ändrat det till det korrekta “hörandet/det hörda”.

  Med Vänlig hälsning

  SRB/Bo Linderis

  Här återger jag texterna från den upplaga som utgavs 15 Februari 2016:

  Lukas 1:37 för ingenting är omöjligt för Gud.

  Lukas 3:2 när Hannas och Kaifas var överstepräster, kom Guds ord till Johannes, Sakarias son, i öknen.

  Lukas 4:4 Då svarade Jesus och sa till honom: Det står skrivet: Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som kommer från Gud.

  Matt. 4:4 Då svarade han och sa: Det står skrivet: Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.

  Joh. 3:34 För den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger inte Anden efter mått.

  Joh. 8:47 Den som är från Gud, han hör Guds ord. Därför hör ni inte, eftersom ni inte är från Gud.

  Rom. 10:17 Alltså kommer tron av det hörda och det hörda genom Guds ord.

  Jag ändrar inte texten i artikeln men lägger till en länk till denna kommentar.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Broder,

  När man läser evangelierna är det viktigt att komma ihåg att i stort sett allt han sade var riktat till samtidiga judar.

  Jag menar att vi kan utgå från att Jesus inte talade med sina landsmän på grekiska.

  Vidare måste vi förstå att det fanns saker som var “självklara” för hans lyssnare. Saker som inte behövde “förklaras”. Och så har även alla språk-kulturer specifika idiom och bildspråk samt specifik retorik i form av t.ex. hyperboler, eufemismer och antydanden. Till detta kan man lägga referat till samtida aktuella händelser och viktiga historiska händelser.

  Förutom kanske Lukas är det troligt att “evangelisterna” inte skrev sina skildringar på grekiska. Inte heller hade de bandspelare och mikrofoner eller anteckningsblock och pennor med sig. De skrev, eller dikterade således ur minnet.

  Jag skriver inte detta för att misstänkliggöra texterna, men vi måste vara realistiska och acceptera att det vi läser i t.ex. SFB har kommit till på följande sätt:

  • Jesus predikade, talade, svarade på frågor och agerade.
  • Matteus, Markus och Johannes iakttog och lyssnade.
  • Någon gång berättade de eller skrev de själva ned minnena.
  • Lukas var väl inte med när det hände utan fick sin information genom intervjuer.
  • Lukas skrev sina texter själv, troligen på grekiska.
  • Matteus, Markus och Johannes torde ha skrivit och/eller berättat på hebreiska.
  • Det vi kallar grundtexten är då en översättning av det Matteus, Markus och Lukas berättade eller antecknade.
  • Dessa grundtexter har sedan samlats och sammanställts.
  • Den Bibel vi läser är en översättning av grundtexterna.

  Jag tror att Gud själv ser till att ordet finns tillgängligt för oss och det är tydligt att Den Helige Andes ledning är nödvändig både vid nedtecknandet, översättandet och läsandet.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Hej Kjell, läste på karlendals blogg att du skulle ta upp hans kommentar från Berndts blogg och som jag förstod kommentera den. Var har du lagt den? Kan inte hitta den här
  Mvh

      (Reply)

 9. Kjell,

  Jag hittade den senare. Blir spännande. Håller med dig helt och hållet.
  Det går fort nu

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *