Väldiga jägare

(Källor: Bibeln, Uppslagsverk, Historieskrivning, Reichmann och kanske något mer.)

1 Mos. 10:6-12, 11:1-9 Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. Söner till Kush var Seba, Havila, Sabta, Raama och Sabteka. Raamas söner var Saba och Dedan. Kush blev far till Nimrod, som var den förste som fick stor makt på jorden.

Han var en väldig jägare inför HERREN. Därför brukar man säga: “En väldig jägare inför HERREN som Nimrod.”

Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Ackad och Kalne i Sinars land. Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir, Kela och Resen mellan Nineve och Kela. Detta är “den stora staden”.

Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. HERREN sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Så här rapporteras det hos Wikipedia om det SFB kallar “Sinars land”:

Sinjar (arabiska: سنجار, Yezidish : Şingal, gammalsyriska: ܫܝܓܪ , šiggar) är en stad vid Sinjarbergens södra fot i distriktet Sinjar i provinsen Ninawa (Nineve) i Irak, nära gränsen mot Syrien. Ofta användes namnet Sinjar om hela den avsevärt större bergsregionen.

En stor höjd på gränsen till nordöstra Syrien, känd som Tell Hamoukar, visar att det där har funnits en stadsbebyggelse så lång tid tillbaka som år 4000 f.Kr. Sinjardalen tillhörde den nordliga ubaidkulturen. På Sinjarslätten, där Tell Hamoukar ligger, finns det rester av en rad ännu äldre civilisationer (Hassuna, Halaf, Ubaid). Mer än 200 forntida platser är kända där.

Nimrod ville stifta ett imperium. Imperialistiska drömmar har sedan fortsatt att vara makthavares mål. Israels historia (Judendomens historia) däremot består av ockupation och exil!

Men jag tänker hoppa fram till vår tideräkning som brukade referera till Jesu födelse men som numera refererar till något man kallar “Common Era”, på svenska Gemensam Tidsålder. Fundera lite grand på det! Man brukade skriva år 500 BC (Before Christ) men nu för tiden skriver man år 500 BCE (Before Common Era). “Bort med honom!”

Den romerske kejsaren, Konstantin den store, kan kanske ses som en uppföljare till Nimrod. Han började kalla sig (och kallas) kristen. Detta innebar en stor förändring i kristendomens historia. Huruvida hans “omvändelse” var av hjärtat eller politiskt motiverad kan vi bara spekulera om. Ett resultat var dock att förföljelsen av kristna förbjöds.

Ediktet i Milano eller milanesiska ediktet 313 deklarerade att Romerska riket skulle förhålla sig neutralt i religiösa frågor, vilket i praktiken innebar slutet på förföljelsen av de kristna. Ediktet utfärdades av den västromerske tetrarken Konstantin den store och den östromerske tetrarken Licinius. (Edikt (latin edictum), kungörelse, påbud, förordning.)

Konstantin föreskrev också att Söndagen skulle ges samma lagliga rättigheter som de hedniska festerna. Och han gav ordern att man skulle börja fira minnet av kristna martyrer. Han olagligförklarade gladiator-spel och förbjöd judar att stena ihjäl judiska konvertiter till kristendomen.

Konstantin den store blev år 324 ensamhärskare i det östromerska imperiet och planerade att bygga upp ett imperium på den kristna trons grund. Han betraktade de konflikter i trosfrågor som blossat upp i Alexandria i Egypten och gripit omkring sig under 310- och 320-talet som ett problem för det projektet. Konflikterna gällde vem Jesus Kristus egentligen var: om han var en unik skapad varelse eller om han var helt och fullt gudomlig, det vill säga av samma väsen som Gud. År 325 inkallade Konstantin därför det som kom att betraktas som det första ekumeniska konciliet, (kyrkomötet i Nicaea), för att skapa klarhet i frågan.

Det kan vara värt att notera att beslutet var ett majoritetsbeslut, eller kanske konsensus, i den sammankallade gruppen av biskopar och teologer. Viktigt att påpeka att demokratisk majoritet, kompromiss och konsensus inte säger något om huruvida något är sant eller falskt.

Det fanns uppenbarligen en politiskt agenda, för vid Nicaeamötet bestämdes även att den kristna påsken ska infalla första söndagen efter första kyrkliga fullmånen (bestämd av en formel) som infaller på eller efter vårdagjämningen samt att vårdagjämningen alltid ska anses infalla den 21 mars.

Min personliga mening är att detta var ett beslut i riktningen att avskaffa allt judiskt. Annars finns det ingen rimlig motivering att kompromissa mellan Herrens Högtider och Solkalendern. Här jämkades firandet av Ishtar ihop med Herrens Pesach!

Ordet “koncilium” brukar översättas “kyrkomöte” men det döljer en viktig bit av den verkliga betydelsen. Ett koncilium är en sorts grundlag, och i en tid där Kyrka och Stat slog samman sina maktambitioner innebar det ett instiftande av ett politiskt styrt läroämbete. Kungar och Kejsare vill gärna göra gällande att de regerar på grund av att Gud vill det.

Man kan betrakta konciliet i Niacea som den officiella starten av “Katolska Kyrkan” som ännu inte hade splittrats i den Romerks Katolska Kyrkan och den Ortodoxa Öst-Kyrkan. Bara de första 3 kyrkomötena erkänns av båda Katolska Kyrkorna:

 1. Första konciliet i Nicaea 325
 2. Första konciliet i Konstantinopel 381
 3. Konciliet i Efesos 431
 4. Konciliet i Chalcedon 451
 5. Andra konciliet i Konstantinopel 553
 6. Tredje konciliet i Konstantinopel 680-681
 7. Andra konciliet i Nicaea 787

Dessa 7 kyrkomötena brukar kallas ekumeniska. Kan vara bra att komma ihåg det.

På den tiden när Katolska Kyrkan var enad fanns det två “teologiska tänkare” som jag vill nämna specifikt. Den ene var Johannes Krysostomos (ca 347-407) och den andre var Aurelius Augustinus (354-430). Tillsammans med Hieronymus (347-420) kan dessa båda räknas till de Katolska Kyrkofäderna. Lägg märke till årtalen.

Krysostomos och Augustinus lade grunden för demoniserande av judar samt idoliserande av Maria.

Efter splittringen tog RKK’s teologiska tänkare upp deras tankegods och formulerade den så kallade ersättningsläran. Hatet mot judarna (gudamördarna) byggdes successivt upp och resulterade bland annat i bestaliska förföljelser under de så kallade korstågen.

Kristna pilgrimsfärder i Heliga landet och Jerusalem kunde fortsätta trots att araberna erövrat landet vid mitten av 600-talet. Seldjukernas framträngande i området i slutet av 1000-talet vållade småningom pilgrimerna stora svårigheter. Korstågsrörelsen hade sitt upphov i att påven Urban II vid kyrkomötet i Clermont den 27 november 1095 kallade till kombinerat pilgrims- och fälttåg till Heliga landet för att befria detta. Gensvaret blev enormt; folkskaran som samlats, så stor att den inte fick plats i katedralen, avbröt påven med utrop av “Deus le volt!”, ‘Gud vill det!’

Låt oss inte glömma de judar som blev torterade, halshuggna, innebrända, våldtagna, stympade och mycket mera av RKK’s “Korsriddare”.

På den Grekisk Ortodoxa sidan var det Johannes Krysostomos som initierade ersättningsläran genom att kalla synagogorna för “djävulens håla” och “tempel för demoner” och “fördärvets avgrund”.

Augustinus tolkade Joh. 8:31-44 som att detta skulle syfta på Judarna och inte på den fallna mänskligheten. Radio Islam brukar fortfarande köra Augustinus argumentation, rakt av. Trots att Muslimer också blev utsatta för “korsriddarnas” våld.

Gregorius I var den som utformade den lära som numera kallas ersättningsteologi. Alltså att Kyrkan är Guds Israel och att Gud gett upp projektet Judarna = Israel. Han motiverade detta med historien om Esau och Jakob. Paulus är dock helt tydlig i Rom. 11 att utkorelsen inte vikit från Israel.

Men det var alltså Urban II som proklamerade det första korståget 1095. 1099 nådde man Jerusalem efter ett blodspår av Judemord genom Europa. T.ex. i Mainz finns tyska arkiv av hur många Judar som mördades. I den staden var det ungefär 1000.

I Jerusalem samlade man så många Judar man kunde hitta. Låste in dem i synagogan och tände på.

Det rörde sig om krig auktoriserade av RKK och riktade mot folk som uppfattades vara RKK’s fiender. Korståg sågs som såväl pilgrimsfärd som heligt krig beordrat av Gud via påven, i syfte att erövra Jerusalem och Heliga landet från judarna och muslimerna. I likhet med vår tids IS soldater lovade man säker frälsning till korsriddarna och deras familjer.

Korstågen, totalt 8 eller 9, pågick i ungefär 300 år.

Krysostomos och Augustinus bidrog även med maria-kulten som därför drabbade både öst-kyrkan och väst-kyrkan.

Johannes Krysostomos sade att “Syndare får förlåtelse endast genom Marias förbön“. Krysostomos blev av påven Pius V officiellt utnämnd till kyrkolärare 1568. Också i den Ortodoxa kyrkan är han en av de största kyrkolärarna.

Aurelius Augustinus förföll till en felaktig Mariasyn genom detta uttalande: “Vem kan värdigt tacka dig och nöjaktigt prisa dig, o välsignade jungfru, som genom ditt medgivande har frälst en förlorad värld.”

Augustinus hävdade att alla människor har del i (arv)synden redan från sin tillblivelse, med ett undantag – Maria. Detta uttalande lade sedan grunden för Concéptio Immaculáta – den obefläckade avlelsen.

Det jag skrivit hittills var inledningen för att skissa Katolska Kyrkans “vagga” och visa hur “Väst-kyrkan” RKK tog över ledningen genom ytterligare fjärmanden från Guds ord.

Jag hoppar faktiskt över väldigt mycket men vill ta upp tråden från och med det nittonde kyrkomötet eftersom det hölls efter att reformationen hade skett och var ett försök av RKK att omintetgöra reformationen.

Tridentinska kyrkomötet (även Tridentinum) var det nittonde av den romersk-katolska kyrkans allmänna (ekumeniska) kyrkomöten. Det hölls i Trento (Trient) i norra Italien 1545-1563.

Efter konciliet i Konstanz (1414-1418) fanns förhoppningar om ett ”fritt kristet koncilium” som skulle genomföra den kyrkoreform som syntes behövas. 1500-talets reformatorer anslöt sig till dessa förhoppningar och menade, att ett sådant skulle kunna ena de olika parterna. När ett koncilium till slut sammanträdde i Trient, hade splittringen dock gått för långt. De inbjudna protestanterna infann sig inte (f.ö. hade också de svenska biskoparna inbjudits), varför mötet dominerades av dem som förblivit påven trogna under protestantismens första våg. Mötet beslutade dock om genomgripande reformer som kom att prägla de följande århundradena (tridentinska reformen).

Trientkonciliet fastställde en rad centrala romersk-katolska läror om framförallt rättfärdiggörelsen, mässan och eukaristin.

Vi har nu nått fram till “modern tid”…..

Första Vatikankonciliet, på latin Concilium Vaticanum primum, var romersk-katolska kyrkans 20:e allmänna kyrkomöte. Det öppnades den 8 december 1869 av påven Pius IX och avslutades i förtid den 20 oktober 1870 sedan italienska trupper intagit Rom och Kyrkostaten upplösts.

Konciliet ökade påvens makt genom att slå fast dogmen om påvens ofelbarhet samt dogmen om hans universalepiskopat, vilket syftar på påvens rätt att gå in och ingripa i varje biskops sätt att leda sitt stift.

Kyrkomötet behandlade särskilt frågor om uppenbarelsen och dess förhållande till förnuftet, eklesiologin, det vill säga läran om kyrkans väsen.

Konciliet antog två konstitutioner: Dei Filius och Pastor aeternus.

Dei Filius var konciliets första dogmatiska konstitution (särskilt auktoritativt lärodokument) riktad mot rationalism, materialism och ateism. Skrivelsen behandlar frågan om tron och logiken, om uppenbarelsen och dess förhållande till det mänskliga förnuftet.

Pastor aeternus (ung. “Den evige herden”) är konciliets andra dogmatiska konstitution. I likhet med alla högtidliga romerska dokument är den namngiven efter skrivelsens inledande ord. Dokumentet avhandlade frågan om påvens auktoritet.

Skrivelsen slog fast att påven har kyrkans högsta auktoritet, Till skillnad från Konciliet i Florens (1431-1445) utsaga säger Pastor aeternus att påvens auktoritet även står över koncilierna. Skrivelsen fastställde också läran om påvens ofelbarhet.

Och nu har vi nått fram till det som rör oss direkt i Fransiscus dynasti!

Andra Vatikankonciliet var ett koncilium i Katolska kyrkan som hölls i fyra sessioner mellan 1962 och 1965. Konciliet sammankallades av påven Johannes XXIII 1959, och avslutades av hans efterträdare Paulus VI. Andra Vatikankonciliet kan kallas 1900-talets viktigaste kyrkohistoriska händelse. Bland de påtagligaste resultaten av Andra vatikankoncilitet finns övergången till att fira mässa helt på folkspråk och ett uppmjukat förhållande till andra världsreligioner. Konciliet påbjöd också en översyn av kyrkans liturgi.

Konciliet syftade, med Johannes XXIII:s ord, till aggiornamento vilket är italienska för “uppdatering” och syftade på en öppning mot det moderna samhället, en anpassning till nutiden. Ett annat viktigt begrepp för konciliet var det franska ressourcement, nyteologins slagord om återvändande till källorna. Uppdateringen skulle ske genom detta ösande ur trons källor.

Jag hittar på nu! Kanske skulle man kunna kalla det “novus ordo ecclesiam” 🙂 som parhäst till “novus ordo seclorum”.

Men jag hittar inte på nu!!! Lägg märke till att nutidens stora avfall hände från 1830 till 1900, samtidigt med Första Vatikankonciliet och protestantismens stora avfall tog fart från 1960, alltså ungefär samtidigt som Andra Vatikanconciliet.

Efter konciliet gick utvecklingen inom Katolska kyrkan snabbt, dock inte utan konflikter.

Andra Vatikankonciliet publicerade fyra konstitutioner, nio dekret och tre deklarationer. Se förklaring i detalj till en del av dessa.

Konstitutioner

 • Lumen Gentium (Om kyrkans väsen)
 • Dei Verbum (Om uppenbarelsen)
 • Sacrosanctum Concilium (Om gudstjänsten)
 • Gaudium et Spes (Om kyrkans roll i den moderna världen)

Lumen gentium (latin ”Folkens ljus”; av den inledande meningen ”Kristus är folkens ljus”, är en av Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitutioner. Dokumentet, som promulgerades den 21 november 1964 av påven Paulus VI, behandlar kyrkans väsen och formulerar en romersk-katolsk ecklesiologi.

Lägg alltså märke till att det börjar med “Kristus är folkens ljus” och slutar med RKK’s ecklesiologi! “Kyrkan” tog Jesu plats.”

Dei Verbum var ett dokument som promulgerades av påve Paulus VI den 18 november 1965, efter godkännande av de samlade biskoparna med röstantalet 2 344 mot 6. Det utgör ett av de principiella dokumenten antagna vid Andra Vatikankonciliet; till och med deras grund, enligt en av konciliets ledande personer, biskop Christopher Butler. Frasen “Dei Verbum” är latin för “Guds ord” och kommer från dokumentets första textrad, enligt kutymen för viktiga katolska dokument.

Lägg alltså märke till att det börjar med “Guds ord” och slutar med RKK’s egna påhitt! “Kyrkan tog Guds plats.”

Sacrosanctum Concilium, Konstitutionen om den heliga liturgin, är ett av Andra Vatikankonciliets viktigaste dokument. Sacrosanctum Concilium, som promulgerades den 4 december 1963, initierade en rad reformer på liturgins område. Den rätta tolkningen av dokumentet är bland katoliker en omstridd fråga.

Lägg alltså märke till att målet med detta hålls halvt hemligt för att inte stöta sig med protestantisk lekmanna-liturgi.

Gaudium et Spes är ett av Andra Vatikankonciliets dokument, kallat Pastoralkonstitutionen om kyrkan i världen av idag. Dokumentet promulgerades av påve Paulus VI den 7 december 1965.

Gaudium et Spes vänder sig inte endast till kristna utan till alla människor som har en god vilja. Dokumentet består av två delar:

1. De ecclesia et vocatione hominis – Kyrkan och människans kallelse
2. De quibusdam problematibus urgentioribus – Viktiga delfrågor

Lägg alltså märke till att detta är den grund som Franciskus står på när han hyllar synkretismen.

Dekret

 • Inter Mirifica (Om massmedierna)
 • Unitatis Redintegratio (Om ekumeniken)
 • Orientalium Ecclesiarum (Om de orientaliska katolska kyrkorna)
 • Christus Dominus (Om biskoparnas uppgifter)
 • Optatam Totius (Om prästutbildningen)
 • Perfectae Caritatis (Om ordenslivets förnyelse)
 • Apostolicam Actuositatem (Om lekmännens ansvar i kyrkan)
 • Presbyterorum Ordinis (Om prästernas uppgifter)
 • Ad Gentes (Om missionen)

Apostolicam Actuositatem, denna skrift som blev färdigställd den 18 november 1965 kan på svenska kallas ”Dekret om lekmanna-apostolatet”. Jämför Sacrosanctum Concilium ovan.

Deklarationer

 • Gravissimum Educationis (Om kristna utbildningsfrågor)
 • Nostra Aetate (Om förhållandet till icke-kristna religioner)
 • Dignitatis Humanae (Om religionsfriheten)

Nostra Aetate (svenska: I vår tid) utgör ett dokument med “Deklaration om kyrkans relation till icke-kristna religioner”. Dokumentet antogs med röstetalet 2 221 mot 88 av de samlade biskoparna och promulgerades den 28 oktober 1965 av påve Paulus VI.

Denna deklaration är mycket aktuell i samband med de ökade aktiviteterna att inlemma andra religioner i ekumeniken. Deklarationen delar in de icke-kristna religionerna i:

 1. Hinduer, buddhister och andra religioner
 2. Muslimer
 3. Judar

Deklarationen inleds med att beskriva enheten i alla folks ursprung och åskådningen att samtliga återgår på Gud, varför deras slutgiltiga mål är ett och detsamma. Den beskriver de eviga frågorna som pockat på människans uppmärksamhet sedan begynnelsen, och hur olika religiösa traditioner har försökt besvara dem.

Därefter redogörs för vad hinduer, buddhister och anhängare av andra religioner har föreslagit för sådana filosofiska frågeställningar. Här noteras att Katolska kyrkan godtar vissa sanningars förekomst bland andra religioner, i de fall de återspeglar katolsk lära och möjliggör för själar att ledas till Jesus Kristus.

Deklarationens tredje del fortsätter genom att beskriva hur katolska kyrkan betraktar muslimer med respekt och fortsätter sedan att beskriva vad vissa saker inom islam har gemensamt med kristendom och katolicism: tillbedjan av Gud, skapare av himmel och jord, barmhärtig, allsmäktig, som har talat till människorna; muslimernas respekt för Abraham och Maria, den stora respekt de har för Jesus, som de ser som profet, inte som Guds Son. Synoden vädjar till alla katoliker och muslimer att glömma tidigare konflikter och arbeta tillsammans för ömsesidig förståelse och respekt.

Lägg alltså märke till att muslimernas Jesus (Issa) inte är evangeliernas Jesus Kristus. Man kallar honom visserligen för profet, men han har lägre status än Muhammed och han är bara människa. Enligt Islam har Allah ingen son och det är en svår överträdelse som måste bestraffas om någon påstår att Jesus är Guds Son.

Fråga: Hur formger man “ömsesidig förståelse och respekt” när man har övertygelser som motsäger varandra och absolut inte kan förenas?

I del fyra redogörs för den gemenskap folken har i “det nya förbundet”: de (kristna) med Abrahams folk (judarna). Texten intygar att – även om judiska auktoriteter och de som följde dem framkallade Jesu död – skulden inte kan läggas på de judar som levde då, och att inte heller judar i vår tid kan hållas skyldiga; “judarna ska inte framstå som avvisade eller bannlysta av Gud”. Deklarationen tar även avstånd från all antisemitism, oavsett tidpunkt eller avsändare.

En ganska lam bön om ursäkt (icke förlåtelse) för korstågens brutaliteter!

Det är visserligen sant att de judiska makthavarna och de som följde dem yrkade på Kristi död, men skulden för det som hände under hans lidande kan inte utan åtskillnad läggas på alla judar som då levde eller på judarna i dag. Även om kyrkan är det nya gudsfolket får judarna inte framställas som förkastade eller fördömda av Gud, som om detta skulle följa av de heliga skrifterna. Därför ska alla se till att de i sin undervisning och i sin förkunnelse av Guds ord inte lär något som inte överensstämmer med evangeliets sanning och Kristi anda. Eftersom kyrkan avvisar varje förföljelse av någon människa och är medveten om det arv hon delar med judarna och inte låter sig drivas av politiska skäl utan av evangeliets andliga kärlek, beklagar hon hat, förföljelser och yttringar av antisemitism riktade mot judar, när de än och vilka det än är som orsakat dem.

En ganska lam bön om ursäkt (icke förlåtelse) för korstågens brutaliteter! Och ersättningsläran behåller vi!

Den femte delen förkunnar människan som skapad till Guds avbild, och att det är en motsättning mot kyrkans lära att diskriminera, uttrycka hat eller trakassera en person eller ett folk på grundval av egenskaper som hudfärg, etnicitet, religionstillhörighet, levnadsvillkor och så vidare.

Dignitatis humanae, på svenska Om människans värdighet eller Om religionsfriheten, är den Romersk-katolska kyrkans deklaration om religionsfrihet, antagen av Andra Vatikankonciliet den 7 december 1965.

Dignitatis Humanae slår fast att religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet. Tillsammans med konciliedokumentet Gaudium et spes, som erkände det civila samhällets självständighet från kyrkan, visar Dignitatis Humanae hur den katolska kyrkan definitivt givit upp om en katolsk stat. Dokumentet visar på en övergång till principen om mänskliga rättigheter och individens frihet och värdighet som utgångspunkt. Dignitatis Humanae utgår från individens plikt att i frihet söka efter sanningen, och erkänner att kyrkan tidigare inte alltid följt dessa principer.

Lägg således märke till att tidigare ofelbara påvar som drev på korstågen och inkvisitionen kanske ändå inte hade helt rätt trots all ofelbarhet!

Det finns mycket att ta upp, men det blir alltid alltför långt. Så skulle jag kunna berätta om en staty som finns i Jesuiternas tempel. Den avbildar Maria som kastar ut Luther och Hus ur himmelen. Jesuiternas viktigaste uppgift är att omintetgöra reformationen.

Innan Vatican II fanns det små skyltar som berättade att det var Maria, Luther och Hus, men eftersom Vatican II låtsas vara inklusiv för protestanter gar man tagit bort skyltarna.

Man har ju även försökt att ändra på betydelsen av “extra ecclesiam nulla salus”, “utanför kyrkan finns ingen frälsning”. Det gjorde man genom att deklarera att ärliga, sökande protestanter får räkna sig som medlemmar av “Kyrkan”. Det är RKK!

Målet därvid är att de skall få ökad insikt så att de erkänner att påven är vad RKK lär att han är. Om den insikten inte infinner sig, eller om motsatta insikten infinner sig är man fördömd.

Glöm nu inte detta nästa gång du ser ett filmklipp med Jorge Mario Bergoglio, alias Påve Franciskus, alias Helig Fader, alias Kristi Ställföreträdare. Glöm inte det när denne Jesuit, den förste Jesuit som fått bli “Vit Påve” långsamt stammar fram sitt budskap på spanska medan han nu och då tittar mot kameran med sina sorgsna ögon bakom de runda glasögonen.

Glöm inte det när han talar om kärlek och enhet och säger att vi alla är “guds barn”.

Men, vad säger Guds ord, och jag menar Bibeln?

2 Kor. 6:14-18

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

Läser jag rätt att det finns krav på dem som vill vara “Guds barn” och att om de inte lever enligt reglerna så är de inte Guds barn?

Läser jag rätt att man inte kan göra gemenskap med läror som inte är färenliga med Guds ord?

Inte skall vi förkasta medmänniskor eller behandla de som tror annorlunda illa. De är våra “nästa” och den som kan läsa bör kolla berättelsen om den barmhärtige samariten.

Men inte kan vi komma tillsammans för att “ära gud”. Vi har ju olika gudar och följer olika väga och är “barn” till olika gudar.

Gud tydliga bud är: “Gå ut från dem och skilj er från dem!

Detta är raka motsatsen till Fransiskus bud!

Upp 18:1-4

Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Samma budskap här! Inte synkretisk enhet utan trogen separation!

Den som av världen kallas ödmjuk fastän han accepterar titeln “Helige Fader” och klassas som “Super Guru i läroämbetet” och menas vara “Jesu Kristi vikarie” är kanske en väldig jägare inför Gud, men ……

Vill du höra till de “väldiga jägarnas” jaktlag så håller du på att ta på dej “märket”.

/Kjell

Visits: 68

19 thoughts on “Väldiga jägare”

 1. Jag kan inte för mitt liv förstå pingstväner som vill konvertera till Rkk. Har vart mycket i warzava har talat med en del,präster dom säger till mig att jag är med ien sekt. Ulf Ekman kan jag förstå kanske livets ord samma pyramid liknande uppbygnad makt gällr för dom vi med nåd mvh jv

      (Reply)

 2. Jv,

  Människor som inte har bott i länder där RKK’s anhängare är i majoritet har ingen aning om den ande som regerar RKK.

  I länder där de flesta anhängare är sekulära kan man bara ana det. Men i länder där de flesta anhängare är fanatiska efterföljare får man verkligen erfara sanningen.

  I länder som Sverige presenterar RKK bara en politiskt korrekt fasad! Verkligheten bakom är en annan.

  Polen har spelat en viktig roll både för RKK och Nazismen. Jag vill inte ta upp det här eftersom det finns mycket konspiratorisk smörja också.

  Men det finns både text och bildmaterial som anger att Karel Wojtyla arbetade för IG Farben. Om de även “bevisar” att han sålde Zyklon B till förintelse av judar i Auschwitz är tvivelaktigt. Om detta var orsaken till att han fördjupade sig i katolicismen, och om han verkligen gömde sig i kloster för att inte bli anklagad i Nürnbergrättegångarna vet jag inte.

  För “objektivitet” vill jag även ge följande länk: What did Karol Józef Wojtyła, more commonly known as Pope John Paul II, do for his job when he worked at Solvay Drugs of I.G. Farben Chemical Company and what did Solvay manufacture at that time?.

  Han blev mycket snabbt präst (1946) och även biskop (1956). Den yngste biskopen i Polens historia!

  Allmänt känt är hans roll i revolutionen (1946) och förvånande är att hans snabba karriär som påve (1978) började efter att JP1 hade dött (mördats) en månad efter att han blev påve.

  Bli således inte förvånad att Polen ligger lika illa till som Mexiko och stora delar av Syd-Amerika, vad gäller RKK’s diktatur.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Lite info om IG Farben som spelade en stor roll i Hitlers Tyskland.


  IG Farben, Interessengemeinschaft der deutschen Teerfarbenindustrie (Tyska tjärfärgsindustrins intressegemenskap) och från 1925 I.G. Farbenindustrie AG, var en tysk kemi- och läkemedelskoncern. IG Farben med huvudkontor i Frankfurt am Main blev världens största kemikoncern efter bildandet 1925. Efter andra världskriget splittrades koncernen (bland annat BASF, Agfa, Bayer AG och Hoechst) men företaget har formellt funnits kvar.

  IG Farben hade en drivande roll inom näringslivet i Nazityskland och var en av de största utnyttjarna av judiska fångar från Auschwitz som arbetskraft och en av hörnstenarna i uppbyggandet av den tyska krigsmakten genom kapital, råvaror och arbetskraft. Bland annat satt representanter från IG Farben med och planerade invasionen av Polen och Tjeckien, för att kunna markera ut områden och industrier som var lämpliga för kemiindustriell exploatering. Vid invasionerna konfiskerades de industrier IG Farben ansåg sig behöva och överfördes i tysk drift. Vidare byggde man en fabrik för framställning av syntetisk olja i Monowitz vid Auschwitz, vilket blev början på SS verksamhet på orten. Giftgasen Zyklon B som användes för massavrättningarna i koncentrationslägret tillverkades även den av ett till IG Farben närstående företag vid namn Degesch (Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung), där IG Farben hade aktiemajoritet.

  Företaget begick så många krigsförbrytelser i Nazityskland under andra världskriget att de allierade övervägde att helt upplösa företaget och konfiskera dess tillgångar. I stället delades de slutligen i mindre företag år 1951. De mindre har senare uppgått i de tre stora, BASF, Bayer och Hoechst. Flera av företagets företrädare dömdes till fängelse för krigsförbrytelser under IG Farben-processen 1947-1948, som var en av Nürnbergrättegångarna.

      (Reply)

 4. Tidningen Dagen meddelar att:

  Nu har en Fiat 500L som påve Franciskus färdats i sålts på auktion för 82 000 dollar (cirka 700 000 kronor), mer än fyra gånger så mycket som modellen kostar ny i USA.

  Det lönar sig att vara ödmjuk 🙂

  /Kjell

  PS. Intäkterna ska gå till olika katolska organisationer.

      (Reply)

 5. Andreas Frost,

  Vem vill köpa Marilyn Monroes klänning eller John Lennons gitarr eller Elvis’ blå mockaskor?

  Och alltid till priser som man baxnar för. Det är ju bara för att kunna skryta om det.

  Dels att man kan kasta bort miljoner på sådant man inte behöver och dels för att man blir beundrad i den inre cirkeln.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Vänner, jag har en avsikt med denna artikel och ett antal tidigare artiklar. (Se lista nedan.)

  Avsikten är att visa på att medan fanater håller på att debattera om vilddjurets märke är ett konto-kort, en ean-kod, ett personnummer, ett chip eller en tatuering, så håller massorna på att ta emot märket.

  Det lyckas inte att formulera detta kort!

  Jag vet inte hur trumpeten skall ge en kort och klar signal!

  Hur jag än försöker blir det långt igen för det måste motiveras med Guds ord.

  Budskapet är följande:

  Om du avviker från bekännelsen att Jesus är HERREN och avviker från Sola Scriptura så gör du dej klar för att ta emot märket!
  (Om du inte redan har tagit emot det!)

  /Kjell

  PS. Jag vill försöka återkomma med en utförligare motivering inklusive citat ur Bibeln.

  Här är listan:

      (Reply)

 7. Gör du dej redo att ta emot “märket”?

  1 Joh. 2:22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.

  Det finns flera kandidater till detta.

  • Enligt Islam har Gud ingen son och är Jesus (eller Issa som de kallar honom) bara en profet och av mindre rang än Muhammed.
  • Satanister, Illuminati och Frimurare bekänner Lucifer som både gud och son.
  • New Age lär att “Kristus” inte är en specifik person utan en titel och ett uppdrag som ges till olika personer i olika tider.
  • RKK kör den listiga varianten att byta ut både Fadern och Sonen mot den himmelska gudinnan Maria.
  • Hinduer och sekter som bygger på hinduismen och således panteismen förnekar skillnaden mellan skapare och skapelse.
  • Vissa nyjudaister förnekar Jesu gudom och hans existens som Skaparen i skapelsen.
  • Animister och hednareligioner tror inte på någon frälsare. De tror på egna metoder att blidka eller tvinga andemakterna.
  • Word Faith Movement – Livets Ord – Trosförkunnelsen som lär att vi är gudar och att Jesus är hjälplös utan oss.

  Det finns säkert flera grupper som skulle kunna nämnas, men ovanstående räcker för att visa att det handlar om stora “massor av människor” som förnekar att Jesus är Kristus, alltså att Guds Enfödde Son Yeshua är Ha Mashiach.

  Jag försöker inte smuggla in judaism här. Det är bara att bekännelsen “Jesus är Kristus” har kapats av antikristliga läror som leds av mäktiga organisationer vars mål är att bli kvitt både Kristustrogna och Israels särställning samt att degradera Guds ord, Bibeln, till en av många gamla vishetsböcker som inte har exklusivitet i jämförelse med andra religioners gamla skrifter.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Tankeställare?

  Jag skrev följande kommentar hos Mikael Karlendal.

  Mikael,

  Många år stödde du din apologes på Guds ord. Låt vara med en kalvinistisk vinkling.

  Kan du nu, i dagens läge, verkligen skriva under på sådant som denna länk visar?

  https://www.youtube.com/watch?v=r2UBq2Qt4L8

  /Kjell

  Min kommentar vägrades.

  Det som visas på videon är: “Procession with the relics of St. Pio and St. Leopold Mandic – 2016.02.05”

  I en artikel som Mikael skrev innan han blev katolik, Apropå helgon…, motiverar han klart och tydligt med bibliska argument varför man inte skall ägna sig åt helgondyrkan.

  Jag citerar ett kort stycke. Men läs gärna hela artikeln så länge som Mikael låter den stå kvar. Han har antytt att han kommer att rensa bort artiklar från den tid då han argumenterade mot katolska dogmer.

  Det ni i praktiken gör när ni ber helgon om förböner och faller ner inför dem, är att ni försöker tala med de döda. Det innebär i praktiken att göra samma sak som det spiritister försöker göra, fast med annan metod. Att hänvisa till Jesusordet att ”för Gud är alla levande” är inte heller ett bra argument, eftersom det Jesusordet sades som ett argument för tron på kroppens uppståndelse på Herrens dag, inte som ett uttalande om att de döda kan kontaktas här och nu.

  En sak som är väldigt klar i Bibeln är att de döda är döda. Även om deras ande lever vidare i ett medvetet tillstånd (som i berättelsen om Lasaros och den rike mannen visar), så är de ändå att betrakta som döda som väntar på uppståndelsen. Och Bibeln har inga exempel på att att det skulle vara korrekt att söka kontakt/tala med dem. Bibeln ger inget exempel på att vi ska falla ner inför en människa som om vederbörande var gudomlig och be vederbörande om förbön eller hjälp.

  Ytterligare kommentar är överflödig!

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell, jag reagerade en hel del på att Karlendal “har antytt att han kommer att rensa bort artiklar från den tid då han argumenterade mot katolska dogmer”. Det innebär att han helt och fullt valt en annan väg än Vägen som leder till gemenskap med Herren i evighet. Det är totalt obegripligt för mig att man kan göra ett sådant val.

      (Reply)

 10. Majlis Seppänen,

  I en artikel i Dagen, Svenska präster: ”Kristna och muslimer har samma Gud”, berättas det att:

  Om islam och kristendom har samma Gud är en het fråga för många troende. Nästan hälften av Svenska kyrkans präster anser i alla fall att muslimer och kristna vandrar mot samma Gud. Det visar Dagens enkät.

  En (sorry engelska) annan enkät visar på vår köttslige fridsfurste Franciskus gillande. (Tack Majlis för tipset!) From Antichrist to Brother in Christ: How Protestant Pastors View the Pope.

  More than half of evangelical pastors say Pope Francis is their brother in Christ.

  More than one-third say they value the pope’s view on theology, and 3 in 10 say he has improved their view of the Catholic Church.

  Those are among the findings of a new study of 1,000 Protestant senior pastors, released this week from Nashville-based LifeWay Research.

  Overall, the survey found that many Protestant pastors have taken a liking to Pope Francis.

  Nearly 4 in 10 say the pope, known for his humility and concern for the poor, has had a positive impact on their opinions of the Catholic Church. Almost two-thirds view Pope Francis as a genuine Christian and “brother in Christ.”

  Det går fort nu! Otroligt fort!

  /Kjell

      (Reply)

 11. Jag tänker avslöja en annan väldig jägare! Men först citerar jag från Wikipedia:

  Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är en av Europeiska unionens institutioner, bestående av en unionsmedborgare från varje medlemsstat. Kommissionen är en av unionens mäktigaste institutioner, bland annat eftersom den har ensamrätt att lägga fram lagförslag inom nästan alla befogenhetsområden. Därmed kan inte nya lagstiftningsakter antas och redan existerande lagstiftningsakter ändras utan kommissionens medgivande. Dess centrala funktion är att tillvarata unionens allmänna intresse; att söka förslag och lösningar som i första hand ligger i hela unionens intresse. Kommissionen övervakar tillämpningen av unionens fördrag och unionsrätten. Detta sker under kontroll av Europeiska unionens domstol. Utöver dessa befogenheter har kommissionen också till uppgift att på unionsnivå genomföra de lagstiftningsakter som Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antar samt att representera unionen utåt. Därmed har kommissionen ungefär samma roll inom unionen som de nationella regeringarna har på nationell nivå.

  Sedan skulle det vara mycket enklare om du kunde läsa holländska. Se bilden….. Länk: Europese Commissie vaart mee met botenparade Gay Pride

  I den så kallade “pride” (betyder högmod) “parade” (betyder “demonstration” kanske med klämtryck på “demon”) som är planerad i år (2016) kommer de styrande i Europeiska Kommissionen att segla med i en pråm på Amsterdams kanaler för att ingen skall tro att homosexualitet är en avvikelse från det naturliga.

  Nu vill jag bara fråga alla Darwinister hur många generationer en homosexuell samlevnad kan överleva!

  Kanske vill kristna anfalla mej om jag påstår att Gud gav oss valfrihet. Jag säger inte att homosexuella är sämre än andra som förkastar Guds eviga bud. Men jag säger, utan att be om förlåtelse, och utan att rodna, att alla som förkastar Guds eviga bud och således inte bekänner synd, inte ber om förlåtelse, inte omvänder sig, ligger illa till.

  Alternativet är att bli ateist, humanist, dödförklara Gud och leva sitt eget liv de 70 eller 80 år det varar.

  I samma anda som “Solkonungen” kan man då lugna sig, och de sina, med den sanna lögnen: “Vad bryr vi oss om andra och morgondagen, efter oss kommer syndafloden1”

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kanske bryter jag nu mot copyright och sådana saker. Om Dagens redaktion påpekar det för mej så skall jag genast ta bort denna kommentar.

  Jag vill citera en ledar-artikel i sin helhet. Du finner den här: Självklart att prästsvar upprör.


  Självklart att prästsvar upprör

  av Elisabeth Sandlund

  Den kristna trons sanningsanspråk gäller även i vår tid.

  ”Svenska präster: Kristna och muslimer har samma Gud.” Dagens­ nyhetsartikel från i onsdags, byggd på resultaten av en enkät bland slumpvis utvalda präster i Svenska kyrkan, har väckt stort uppseende, inte minst på nätet, där den läses, delas och kommenteras för fullt. Det är inte förvånande.

  Frågan om hur olika religioner, framför allt kristendom och islam, förhåller sig till varandra är brännande aktuell, liksom den närliggande om var gränsen mellan religionsdialog och religionsblandning går.

  Många tar till starka ord för att beskriva sin reaktion på att en stor andel av Svenska kyrkans präster inte svarar ett obetingat nej på frågan om huruvida Islams Allah är densamme som den kristne Guden. Eller tveklöst bejakar påståendet att Jesus är enda vägen till Gud.

  Att det ser ut så är ingen nyhet. Samma resultat har tidigare undersökningar visat.

  Ändå är det, för alla kristna utanför eller i Svenska kyrkan som har en annan uppfattning, både uppseendeväckande och upprörande.

  Också Dagen får en släng av sleven. Nyhetsartiklarna benämns som ”okritiska” och det mer än antyds att det beror på att Dagen egentligen håller med, att också vi som tidning blivit smittade av liberalteologins virus.

  Det finns uppenbarligen anledning att ännu en gång understryka de principer som är vägledande för Dagen.

  På nyhetsplats och i reportage strävar vi efter att ge en så rättvisande bild av verkligheten som möjligt. Där har var och en rätt att komma till tals med sina bästa argument, oberoende av om vi som tidning delar dem.

  Till samtalet på våra debattsidor välkomnas alla som framför sina åsikter i ett civiliserat tonläge. De är till för att diskussionsämnen ska stötas och blötas. Tidningens hållning tydliggörs här, på ledarplats. Ibland, men långtifrån alltid, sker det i anslutning till en nyhets- eller debattartikel.

  Så ser, om uttrycket tillåts, vår publicistiska treenighet, ut. Den är allt annat än unik utan överensstämmer med riktlinjerna för de flesta seriösa tidningar i vår tid.

  Och sakfrågan då? Dagens ideologiska utgångspunkt är den evangelikala kyrkans grunddokument Lausannedeklarationen.

  Vår uppfattning är att Bibeln är Guds ord även i vår tid och att Jesus menar allvar när han proklamerar att han är Vägen, Sanningen och Livet.

  Någon annan väg till Gud än genom honom kan därmed inte finnas. Hur Gud vid tidens slut avser att förfara med de människor som aldrig fått höra budskapet om Jesus Kristus eller som avvisat det är inte vår sak att avgöra. Däremot är vår uppgift att gå ut i hela världen och göra alla människor till Jesu lärjungar.

  Islam och kristendom har förvisso gemensamma rötter. Men muslimerna förnekar Bibelns auktoritet och avvisar bestämt tanken på att Gud är treenig.

  Det är en avgörande skillnad som besvarar frågan om vi tillber samme Gud.


  Så långt Dagens redaktion.

  Jag tänker inte kommentera. Det vore inte korrekt eftersom jag har “knyckt” artikeln.

  Men jag tänker länka till en annan artikel som inte direkt får mej att jubla! Jag fick denna länk från en kär syster!

  Imam i Filadelfiakyrkan – Islam är bara en lättare religiös väg

  Och jag tror inte att det kommer att accepteras på domens dag om vi har mist vår sälta.

  Det går otroligt fort nu!

  /Kjell

      (Reply)

 13. Citerar här oredigerat en kommentar som har kommit in hos Mikael Karlendal.


  Ignazio Picchiri kommenterade på Tidskriften Inblick och behovet av att vara anti-katolik.

  Svarar på mikaelkarlendal:

  Det är intressant att läsa vad som händer i den protestantiska världen i Sverige idag. Många är uppriktigt rädda! De fruktar att den Katolska kyrkan ska växa och göra Sverige katolskt igen. Och allt detta beror på en handfull konvertiter varav Ulf Ekman och Peder Bergqvist på stiftelsen Berget kanske är de mest kända, samt […]

  Jag som skriver är själv född katolik, så jag känner väl katolsk läran. I 1986, när i nöden jag bad Jesus om jälp, blev jag ögonblicklig befriad och frälst. Jag har upplevt den levande Jesus, den levande Guds Son, som det står i Bibeln. Utöver alla gåvor jag fick, jag kunde så enkelt förstå hans Ord. Tills dess jag var blind och hade massa frågor, men plöstligt mina ögon öppnades.
  Från den dagen allt blev solklart, kunde skilja mellan: Jesus ” och han är huvudet för kroppen, för kirkan… “( Kol. brevet 1: 18 ), och Pontifex Maximus ” huvudet för Vatikan staten “, ( katolsk romersk kyrkan ); mellan: Petrus ” hos ingen annan finns
  frälsningen, och ingenstans bland manniskor under himlen finns nogot annat namn som kan rädda oss ( apg. 4:12 ), och påven ( som anse sig Petrus efterföljaren och Kristi ställföreträdare) och tvärtom påstår att alla kan bli frälsta, även utan att ha tagit emot Jesus i sitt liv. Dessutom, inom den katolsk romersk kyrkan det finns så många villoläror som går emot Jesus läran: ” Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig” ( Joh. 14:6 ), och dem dyrkar helgon, statuer och ber till dom döda, o.s.v. Til slut jag vill säga dig ärligt, om man har verkligen kärlek till sanningen, man får Helige Andens hjälp att förstå allt tydligt.
  Jag slutar med en vers som Herren gav mig i samband med min avskrivningsansökan ifrån katolsk kyrka:
  ” dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” Upp. 18:4.
  Gud befrie dig från den stora Babylon!

  Ignazio Picchiri

      (Reply)

 14. Jag har kommenterat som tillägg till Ignazio Picchiri’s inlägg.

  /Kjell

  Kjell den 12 mars, 2016 kl. 15:24 skrev:

  Jag önskar, i likhet med ”Ignazio Picchiri” att svenska eufemi-katoliker skulle få möjligheten att en LÄNGRE tid bo i ett ärke-katolskt land.

  Helt säkert skulle det bli annat ljud i skällan.

  Lukas 11:35

  /Kjell
  Följande redigerades bort:

  PS. Jag tar det som en ära att ligga i moderation.

  Vore mina kommentarer ofarliga så skulle de inte hamna i moderation 🙂

      (Reply)

 15. Jag länkar här till en artikel som nyligen publicerades av den holländska NOS. Ingen idé att klicka på länken om du inte förstår holländska. Nedan finns en översättninga av hela artikeln.

  De som bor, eller har bott, i ärkekatolska delar av världen har en annan syn på RKK än de som bor i Sverige där RKK utgör en minoritet och presenterar en RKK-light variant.

  Veel geheime schikkingen over seksueel misbruik RK Kerk

  Översättning av rubriken: Många hemliga skadestånd på grund av sexuellt missbruk av RK Kyrkan

  Den Romersk-Katolska Kyrkan har i hemliga avtal betalat ut skadestånd till en tredjedel av de kända fallen av sexuella missbruk av barn begångna av kyrkans funktionärer. Det har skett trots uttryckliga varningar av “Kommitté Deetman”, som kartlade det sexuella missbruket inom kyrkan. (Willem Joost “Wim” Deetman är en holländsk politiker (CDA), före detta utbildningsminister och borgmästare i Den Haag, för närvarande statsråd.)

  Detta meddelas i en utredning som har presenterats av NRC Handelsblad. Tidningen har fått tag på interna dokument från kyrkliga organisationer.

  Totalt hade man till och med början av detta år i hemlighet fixat 342 ärenden utanför den officiella proceduren. Därför är det okänt precis vad som hände och hur stora belopp som betalats ut till slaktoffren för att tysta saken.

  I 210 av fallen använde man en medlare och i resten av fallen förhandlade kyrkan direkt med slaktoffren. NRC Handelsblad meddelar att ungefär 10.6 miljoner euro betalades som kompensation.

  Den advokat som arbetade för kyrkan i processerna med de hemliga skadestånden, har berättat för journalisterna det inte finns några som helst dokument tillgängliga eftersom allt skedde via medlare.

  Kommitté Deetman, som organiserades av kyrkan för att undersöka missbruket, förordade i slutrapporten att avhandla alla fallen i full öppenhet. För att möjliggöra detta organiserades en procedur som skulle handhavas av Stiftelsen Beheer & Toezicht.

  Till och med första Januari detta år hade stiftelsen avvecklat 703 fall av missbruk och publicerat, anonymiserat, hur missbruket gick till, när och var, barnens ålder och gärningsmännen. Totalt betalades 21.3 miljoner euro ut av kyrkliga organisationer. Ungefär 200 fall återstår att behandla.

  I många fall handlar det om allvarliga former av sexuella missbruk. 146 barn blev våldtagna, ibland under en längre tid. Det yngsta kända slaktoffret blev våldtaget från fyra års ålder av rektorn, vice rektorn och två tillsyningsmän i barnhemmet Don Bosco i Rotterdam, tillhörande Sällskapet Sankt Jan’s Korsriddare. Detta pågick från 1959 till 1966.

  Huvuddelen av missbruken skedde på internat och skolor. Det äldsta slaktoffret var 26. De våldtagna fick tillsammans totalt 8 miljoner euro i skadestånd. De individuella skadestånden varierade från 12.500 euro till 100.000 euro.

  I överenkommelserna som slaktoffren förelades av olika kyrkliga organisationer fanns det en klausul som föreskrev absolut sekretess. “Parterna garanterar ånyo att varken nu eller i framtiden yttra sig negativt till utomstående angående varandra vad gäller detta avtal och orsakerna till avtalet.”

  På nytt tvingas således slaktoffren att tiga över missbruket, precis som de tvingades tiga när det skedde.

  En sådan formulering hanterades där medlaren “Bureau Drieluik” skötte de hemliga underhandlingarna med Maastricht Bröderna av vår kära frus obefläckade avelse, Salesianerna, Fraterna i Utrecht och Tilburg, Bröderna av de kristliga skolorna och Kärlekens Bröder. Dessa ordnar hade skolor och internat.

  Slaktoffrens organisation “KLOKK” och Stiftelsen Toezicht & Beheer understryker vikten av avslöjandet och publiceringen av de hemliga avtalen. Dessa fall kan vara av vikt för procedurer som ännu inte är avslutade.

  Det finns ungefär 250 slaktoffer met trovärdiga berättelser men avsaknad av bevis.

  Enligt NRC Handelsblad har den totala kostnaden för kompensation för missbruk kostat kyrkan 60 miljoner euro hittills. Juridiska kostnader, arvoden och eventuell förlust av kollekter är då inte medräknade.


  Så långt rapportaget. Jag stannar där.

  I Paulus första brev till Timoteus läser vi de tre första verserna av kapitel fyra: Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.

  Nu vill jag inte påstå att pedofili och sexuellt missbruk bara förekommer i den Romerks Katolska Kyrkan. Säkert inte, men föreskrifterna om celibat spelar säkert en viktig roll fastän man förnekar detta i alla tonarter.

  Vitsen här är att RKK fortfarande vill sopa dessa saker under mattan. Inget har förändrats. Samma “onda andars läror” finns fortfarande kvar.

  Vitsen är också att dessa ungefär 1000 processer, plus 250 potentiella processer, handlar om slaktoffer som är maximalt 75 år gamla. Hur många som dog innan de fick möjlighet att göra anmälan, vet vi inte. Hur många som väljer att tiga, vet vi inte.

  Det vi kan veta och konstatera objektivt är att det handlar om storskaligt missbruk i vår tid.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Påven välsignar olika saker som har skickats till Vatikanen med önskan att de skall välsignas av påven själv. The fence that opens friendship between man and beast.
  På golvet ligger tre pålar som har sänts från Kenya.

  Pålarna skall användas till ett stängsel så att vilda djur inte vandrar in i Nairobi.

  Det har varit ett antal lejon som gick in i huvudstaden de senaste veckorna.

  Bilden och denna praxis talar för sig själv.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Den Argentinska fotbollsklubben Club Atlético Tigre, i Buenos Aires, tänker introducera ett chip för att märka sina medlemmar. Med hjälp av chippet får medlemmarna fritt tillträde till stadion.

  Fansen brukar skandera att “Klubben finns i mitt hjärta, jag bär den alltid med mej i min kropp.” Nu kan detta bli mer än bildspråk. Det kan bli verklighet i och med chippet, säger klubbledningen.

  Min kommentar till detta, och nej, det är inte ett aprilskämt, är att chipmärkning troligen kommer att bli vanlig både i privata sammanhang och officiella sammanhang.

  Om du ofta reser internationellt kan du säkert föreställa dej hur komfortabelt det vore att kunna passera passkontrollen tack vare ett chip. Inget köande, ingen subjektiv bedömning av en tjänsteman, bara gå igenom en port som öppnas automatiskt och välkomnar dej med namn på en liten skärm.

  På flygplatsen hyr du bil och köper det du behöver med hjälp av chippet. Du behöver inga kontanter i fickan, aldrig växla dina pengar till landets valuta. Hotellet registrerar ditt chip och dörren på ditt hotellrum öppnar sig bara för dej.

  Det finns redan kontokort med chip som registreras automatiskt. I Holland har detta introducerats som standard. Som respons finns det nu supermarkets utan kassabiträden.

  Du lägger dina inköp på bandet. Lasern scannar och gör dej ett kvitto. Ditt chip betalar och du går hem med det du har köpt.

  Det jag vill säga är att märkning som kan registreras trådlöst troligen kommer att bli så vanlig att ingen reagerar för “ännu ett chip”.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *