Islam behöver reformatorer?

Det brukar ibland sägas att Islam behöver reformatorer på samma sätt som Kristendomen behövde det när Katolska Kyrkan hade spårat ur och degraderat sig själv till en korrupt maktapparat, en politisk och religiös maktapparat som regerade med mord och våld.

Bilden visar den erkända texten av bok 9, vers 30 i “Al-Quraan”. Nedan finner du översättningen i mitt PS

Man tänker sig då att Islam nu har spårat ur och degraderat sig själv till en korrupt maktapparat, en politisk och religiös maktapparat som regerar med mord och våld. Man avser då i första hand IS men även de jihad-grupper som har opererat och fortfarande opererar med samma idologi på olika platser i världen. Nämnas kan Boko Haram, Al-Shabaab och Al-Qaeda. (Visste du att Indonesien är världens mest folkrika islamitiska nation? Den ledande rörelsen heter “Jamiya Ismaliya” alltså ungefär “Ismaels efterkomlingar”. Hur tror du det kommer att utveckla sig?)

En “reformation” av Islam låter kanske trovärdigt och logiskt för dem som inte känner till Islams centrala läror och dess historia. Låt oss därför syna fakta lite närmare.

Det är nämligen så att Islam redan har haft sina reformatorer och jag skall här återge information från Wikipedia. Det finns ingen anledning att själv skriva ihop detta med egna ord. Det började med ett försök till reformation på 1200-talet. Jag tar med Wikipedias text inklusive länkar


Ibn Taymiyya, född 1263 i Harran, död 1328, var en islamisk teolog. Han var en stark förespråkare av sunnimuslimsk ortodoxi och var anhängare till den hanbalitiska rättsskolan. Ibn Taymiyya verkade främst i Damaskus, men även i Kairo. Hans fullständiga namn var Taqī ad-Dīn Abul Abbās Ahmad ibn ‘Abd al-Halim ibn ‘Abd as-Salam Ibn Taymiya al-Harrānī (arabiska: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني)

Hans åsikter bidrog till att han flera gånger under sitt liv fängslades, bland annat efter anklagelser om antropomorfism och på grund av åsikten att sultanens alla åtgärder skulle vara förenliga med sharia. Flera härskare drog nytta av Tamiyyas goda talarförmåga för att sporra muslimer till heligt krig, han spred därför framgångsrikt sina idéer när han var i olika sultaners tjänst. Han spred även sina idéer på andra sätt, när han satt i husarrest i Alexandria genom kontakt med pilgrimer, när han studerade i Damaskus genom kontakten med andra studenter.

Ibn Tamiyya strävade efter att upprätta en genuin och enkel trosupplevelse genom att låta den islamiska teologin återgå till dess ursprungliga källor, Koranen samt Muhammads Sunna. Han avvisade allt som stod mellan människan och Gud, i form av till exempel helgonkult. Enligt honom hade de tidigaste muslimerna känt denna äkta trosupplevelse eftersom de följde principen om avvisande. Genom att rätta sig efter de tidiga muslimernas seder kunde den troende uppnå en orubblig tro.


Ibn Tamiyya var alltså inte framgångsrik i sina försök att återvända till de oförfalskade rötterna. Men några hundra år senare lyckades det när Muhammad ibn Abd al Wahhab (“den Givmildes, det vill säga Guds, tjänare”), född 1703 i Al-Uyaynah, Nejd, död 1792 i Diriyah i Nejd i nuvarande Saudiarabien grundade den reformrörelse som efter honom kallas wahhabism.


Muhammad ibn Abd al Wahhab uppfostrades i Ahmad bin Hanbals rit, den strängaste av de fyra ortodoxa islamiska skolformerna. Han studerade i sin ungdom huvudsakligen i Damaskus.

Han kom i beröring med den extremt hanbalitiska riktning som grundlagts av Taqi al-Din Ibn Taymiyya. Denne som var en betydande religiös och etisk personlighet (död 1328 i Damaskus) hade med flammande iver uppträtt som reformator av islams många företeelser som blandats in från andra religioner och som vunnit allmänt erkännande även inom de ortodoxa skolorna.

Islams historiska utveckling är betingad av tre faktorer nämligen koranen, sunna och ijma, det vill säga konsensus bland de teologiska auktoriteterna. Bland dessa hade ijma emellertid blivit formen för en synnerligen vittgående religionsblandning genom vilken allsköns religiösa åskådningar, seder och bruk upptagits och införlivats med profeten Muhammeds religion under anpassning till omgivande religionsformer.

Ibn Taymiyyas reformation gick just ut på att avskära den av ijma betingade utvecklingen och återinsätta koranen och Muhammeds sunna som ensam norm för det religiösa livet.

Muhammad ibn Abd al Wahhab blev hans konsekventaste och mest betydande lärjunge. Han förkastade radikalt ijma och alla under dess auktoritet införda nyheter och yrkade på sträng och bokstavlig efterföljd av koranen och sunna. Han bekämpade den upphöjelse över det mänskligas sfär som under kristet inflytande kommit profetens person till del långt in i de ortodoxa sunniternas läger.

Lika avvisande ställde han sig mot shiiternas delvis gnostiskt betingade överskattning av Ali, Hasan och Husayn. Han gjorde detta för att i hela dess stränghet hävda det islamska monoteistiska gudsbegreppet. Han skrev en bok om monoteism, Kitab al-Tawhid. Den består av ett flertal kortare kapitel som förklarar monoteismen med bevis från Koranen och den autentiska sunna.

Han förkastade helt de fyra ortodoxa rättsskolorna. Han vände ett flammande hat mot en mängd populära seder och bruk, som i strid mot koranen och sunna sanktionerats av ijma, till exempel den i islam ytterst allmänna helgondyrkan, processioner kring profetens och heliga mäns gravar, bruket av rosenkransen och så vidare.

Även i rent yttre ting skulle en återgång till profetens enkla religion äga rum genom att han förbjöd all lyx i klädedräkt, njutning av rusdrycker, hasch och tobak, hasardspel och all vällevnad. Var och en som ej åtlydde hans bud skulle betraktas som avfälling och dödas.


De som tror att Islamisk reformation är lösningen på problemet har missat fakta. Islamisk reformation är anledningen till att Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram och Islamic State finns.

Dessa representerar Muhammeds ursprungliga avsikter och därmed essensen av “reformert” rotsökande Islam.

Jag stannar här, men citerar ett antal verser ur Koranen som PS.

Om du läser engelska vill jag rekommendera följande sajt: Islam’s Latest Contributions to Peace.

/Kjell

PS, citat ur Koranen. Den engelska texten kommer från Sahih International översättningen som anses vara en bra översättning av majoriteten av Muslimer, men det bör tilläggas att Mullorna brukar säga att Koranen, Al-Quraan, bara kan förstås rätt på arabiska, och då endast av Ayatollor och Mullor.

Jag citerar även ur den svenska översättningen. Lägg märke till att den svenska översättningen försöker undvika konflikt genom att använda politiskt mer korrekta termer för svenskarna. (Jag skulle önska att jag du kunde förstå holländska. Då skulle jag kunna citera ur den holländska översättningen som är mycket exakt. Du skulle stå förställd! NOT: Indonesien var en holländsk koloni och fromma muslimer har bemödat sig att göra den holländska texten mycket exakt.)

5:33 Indeed, the penalty for those who wage war against Allah and His Messenger and strive upon earth [to cause] corruption is none but that they be killed or crucified or that their hands and feet be cut off from opposite sides or that they be exiled from the land. That is for them a disgrace in this world; and for them in the Hereafter is a great punishment,

De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande;

7:124 I will surely cut off your hands and your feet on opposite sides; then I will surely crucify you all.”

Jag skall sannerligen låta hugga av er motsatt hand och fot, ja, jag skall korsfästa er alla till sista man!”

9:3 And [it is] an announcement from Allah and His Messenger to the people on the day of the greater pilgrimage that Allah is disassociated from the disbelievers, and [so is] His Messenger. So if you repent, that is best for you; but if you turn away – then know that you will not cause failure to Allah . And give tidings to those who disbelieve of a painful punishment.

Gud och Hans Sändebud tillkännager för alla människor på den Stora vallfärdens dag: “Gud avvisar [allt samröre med] avgudadyrkarna, och Hans Sändebud [gör detsamma]. Om ni visar ånger är det för ert eget bästa, men drar ni er undan skall ni veta att ni inte kan uppresa er mot Gud.” Och låt alla förnekare av sanningen veta att ett plågsamt straff [väntar dem].

9:30 The Jews say, “Ezra is the son of Allah “; and the Christians say, “The Messiah is the son of Allah .” That is their statement from their mouths; they imitate the saying of those who disbelieved [before them]. May Allah destroy them; how are they deluded?

DE JUDISKA [trosbekännarna] säger: “Esra, Guds son”, medan de kristna säger: “Kristus, Guds son”. Detta kommer över deras läppar och då säger de efter vad [andra] förnekare av sanningen har sagt före dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp!

9:36 Indeed, the number of months with Allah is twelve [lunar] months in the register of Allah [from] the day He created the heavens and the earth; of these, four are sacred. That is the correct religion, so do not wrong yourselves during them. And fight against the disbelievers collectively as they fight against you collectively. And know that Allah is with the righteous [who fear Him].

ANTALET månader är tolv enligt Guds dekret – vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är [Guds] evigt sanna lag. Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva. Och var orubbliga i ert motstånd mot dem som sätter gudar vid Guds sida, liksom de är orubbliga i sitt motstånd mot er, och var förvissade om att Gud är med de gudfruktiga.

9:73 O Prophet, fight against the disbelievers and the hypocrites and be harsh upon them. And their refuge is Hell, and wretched is the destination.

PROFET! Kämpa outtröttligt mot förnekarna av sanningen och mot hycklarna och visa dig omutligt sträng mot dem; Elden är deras slutliga hemvist – ett eländigt mål!

9:123 O you who have believed, fight those adjacent to you of the disbelievers and let them find in you harshness. And know that Allah is with the righteous.

Troende! Kämpa mot förnekarna i er när-het och visa dem obeveklig stränghet; och var förvissade om att Gud är med dem som fruktar Honom.

47:4 So when you meet those who disbelieve [in battle], strike [their] necks until, when you have inflicted slaughter upon them, then secure their bonds, and either [confer] favor afterwards or ransom [them] until the war lays down its burdens. That [is the command]. And if Allah had willed, He could have taken vengeance upon them [Himself], but [He ordered armed struggle] to test some of you by means of others. And those who are killed in the cause of Allah – never will He waste their deeds.

DÅ NI möter förnekarna [i strid], låt [svärden] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter [de överlevande] till fånga. Sedan [kommer den tid] då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta [är vad ni har att iaktta]. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem [utan er medverkan], men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves;

Och jag avslutar med 33:21 eftersom den anger riktlinjen. Jag tänker uttrycka mej på ett sätt som inte kan anklagas för “hate speech”, så du får själv försöka förstå innebörden av det jag skriver. The Messenger of Allah, GUDS Sändebud, är alltså den person vars tro, “förtroende” och trohet skall bedömas i “ljuset” av hans “mord”, pedofila erövringar (enligt trovärdiga vittnen var Aisha, “profetens” yngsta hustru 9 år “gammal”), erövringar av kvinnor både inom och utanför den närmaste familjen, hans uttalanden som bevisligen inte stämmer med fakta, bedragare?), hans stävande efter absolut makt! Den människa vars namn inte får nämnas, enligt muslimerna, vilket betyder “de som underordnar sig”. Han är förebilden man skall leva upp till om man vill vara rättrogen. Hans straffblad på domens dag blir troligen tjockare än hela koranen. Här kommer rekommendationen:

33:21 There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the Last Day and [who] remembers Allah often.

I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot [mötet med] Gud och den Yttersta dagen och som ständigt har Gud för ögonen.

Views: 49

29 thoughts on “Islam behöver reformatorer?”

 1. Jag laddar nu hem hela sajten, som backup.

  Om den plötsligen försvinner vet du varför.

  Sanning kallas i dag för “hate speech”.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Låt oss fundera lite grand på reaktioner och uttalanden som följd av Fredagen den trettondes terroristattack i Paris.

  Politiker fördömer händelsen och förklarar krig mot IS. Fast det kriget hade vi ju redan.

  Man är snar att understryka att kriget inte riktar sig mot en religion eller nation. Fast dem man strider mot bekänner sig alla till Islam.

  Det sägs att islamister, extremister inte representerar Islam. Det måste vi jämföra med liknande uttalande “kristna” sekter emellan. Det finns även i Islam sekter med stora skillnader i lärorna.

  Muslimska organisationer uttalar sig Den muslimska världen går samman

  Den Islamiska konferensen (OIC) går ut och uppmanar till gemensamma åtgärder mot terrorism och fördömer attacken i Paris, som dödade minst 129 människor.

  OIC har 57 medlemsstater och organisationens generalsekreterare Iyad Madani sa i ett uttalande att det internationella samfundet gemensamt bör bekämpa terrorismen som har blivit en “ärkefiende till mänskligheten i stort”.

  Artikeln finns i Dagen, och även denna Islamiska förbundet i Sverige manar till försiktighet

  Tusentals människor använde i går hashtaggen #MuslimsAreNotTerrorist (Muslimer är inte terrorister) för att motverka islamofobi efter terrorattackerna i Paris.

  Den hatfulla terrorn och det ondskefulla massdödandet har nått Paris, igen. Denna ondska måste nu stoppas, bekämpas och förebyggas, säger Omar Mustafa, förbundsordförande i pressmeddelandet.

  Islamiska förbundet menar att terror drabbar alla oavsett religion, bakgrund eller nationalitet. Och att den aldrig får sätta agendan, skriver de. Förbundet uppmanar också muslimer, församlingar och muslimska organisationer i Sverige att vara ännu mer försiktiga och vaksamma eftersom det finns en risk att antimuslimska hatbrott kan komma att öka.

  Men vänta nu lite…. Har vi först nu upptäckt att det finns en massa terrorister som bekänner sig till Islam och anser sig vara de enda riktigt rättrogna muslimerna?

  Ända sedan Osama bin Laden uppträdde på världscenen har terrorn från extrema bekännande muslimer ökat. Var kom dessa ifrån?

  Är det inte så att rättrogna muslimer är kallade att föra krig (jihad) mot heretiker som judar och kristna? Om icke, kan man då kanske gå ut i media och ogiltigförklara Al-Quraan, Hadith och resten av Islams heliga skrifter som uppmanar till “helig strid” och beskriver hur man skall behandla de “otrogna hundarna” som är “Bokens folk”.

  Långsamt skära halsen av dem enligt samma metod som man använder för att slakta getter halal enligt sharia. Korsfärsta dem. Hacka av dem händer och fötter korsvis?

  Tänk dej att du är en kristen förälder med nästan vuxna tonårsbarn som är ganska likgiltiga för evangelium. Tänk dej sedan att din äldste son plötsligen börjar läsa Bibeln och gå på bibelstudier och vara aktiv i församlingen. Visst skulle du bli glad över detta! Till och med om du tyckte att din sons favoritpredikant är i extremaste laget.

  Läs då följande mycket noggrannt!

  Tänk dej att du är en muslimsk förälder med nästan vuxna tonårsbarn som är ganska likgiltiga för de 5 pelarna. Tänk dej sedan att din äldste son plötsligen börjar intressera sig för de heliga skrifterna och gå på madrassa och vara aktiv i moskén. Visst skulle du bli glad över detta! Till och med om du tyckte att din sons favoritimam är i extremaste laget.

  Detta sker i stor skala i muslimska delar av världen. Det må vara Göteborg, Molenbeek, Eindhoven, Mombasa eller Irak.

  Kan du förstå att muslimska föräldrar inte rapporterar sonens aktiviteter till närmaste polismyndighet.

  Och allt efter som motsättningarna i samlevnaden ökar på grund av terroristattacker och motreaktioner, minskar chansen att familjer kommer att rapportera sina extrema medlemmar till myndigheterna.

  Rent praktiskt är alla icke-muslimska land i krig med IS. Problemet är ju att IS är en laglös guerillaorganisation med medlemmar som gärna dör för sin sak. Det går inte att vinna krig mot sådana!

  Bidragande orsak är att det finns allt från sekulära och fredliga muslimer, hela skalan till de allra värsta Wahhabisterna. Och ingen av världens muslimer är villig att ange de egna när de beger sig mer och mer åt extremismen.

  Därför är deras officiella protester ganska meningslösa politiska deklarationer.

  Hela den ateistiska kulturen är fiende med Gud. Det är en önskedröm att kunna bevisa att Gud inte finns, eller åtminstone inte är allsmäktig. Det kan man göra genom att utrota Guds folk.

  Därför kan vi inte heller vänta oss att våra humanistiska, eller marxistiska politiker skall fördöma islam. Deras gemensamma mål är att avskaffa Gud. Därför är evolutionsläran den nya statsreligionen och därför använder man miljarder för att hitta “livets uppkomst” långt ute i rymden, eller utgrävningar i Etiopien och Kina. Varje upptäckt, hur flummig den än må vara, säljs som “vetenskapligt” bevis för evolutionsläran.

  Den som inte förstår att extremismen kommer att öka genom polarisering på båda sidorna bör vakna upp. Annars finns risken att man själv halkar in i extremism. Missnöjespartier får fler och fler anhängare i många länder just nu. Sajter som kallar sig “kristna” propagerar för nyfascister och extrem nationalism.

  Försök att känna igen mönstret! Det är samma onda andemakt som verkar på båda sidorna. Man har inte automatiskt rätt bara för att man är oense med en som har fel!

  Ja, nog hoppas vi att Herren inte skall dröja mycket längre nu.

  /Kjell

      (Reply)

 3. ” Ju längre ett samhälle kommer från sanningen, desto mer kommer detta samhälle att hata dem som säger sanningen” (George Orwell)

  “Det tragiska med vanligt sunt förnuft är att det inte är så vanligt.” (Albert Einstein)

  “Halv kristendom tolereras men föraktas. Hel kristendom respekteras men förföljs.” (Okänd)

  “Jag noterar att alla de människor, som är för abort, redan är födda.” (Ronald Reagan)

      (Reply)

 4. Jacob Zetterman har skrivit en mycket intressant och upplysande artikel på grund av nuläget i kriget mot IS.

  Jesus är en viktig del av Islamiska statens vision

  Islamiska statens syfte med att skapa kaos är att påskynda den yttersta dagen. De har sedan en tid tillbaka föreställt sig en stor drabbning mellan västvärlden och sig själva. I sin apokalyptiska drömvision ska Jesus komma tillbaka och leda den muslimska hären till slutgiltig seger.

  Att Islamiska staten önskat sig en militär konfrontation med västvärlden är ingen nyhet. I sektens världsbild ingår en apokalyptisk vision, där de onda ska möta de goda i en avslutande drabbning.

  Själva ser sig IS som de goda i sammanhanget, och det är i staden Dabiq i Syrien de pekat ut att ett avgörande slag ska stå mellan muslimerna och ”korsfararna”, eller ”Rom” som de också använder som beskrivning på den armé de tänker sig möta.

  Ändetidsfanatism har hittills aldrig lett till något gott, oavsett vilka religiösa förtecken den hade.

  Jesus kommer tillbaka, var så säker. Jesus undrade i sin profetiska skildring av ändens tid om han skulle finna “Tron” när han kommer tillbaka.

  2 Kor. 11:3-4 Men jag fruktar, att såsom ormen bedrog Eva med sin listighet, så skall också era sinnen vändas bort ifrån enkelheten i Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus, som vi inte har predikat, eller om ni får en annan ande, som ni inte har fått tidigare, eller ett annat evangelium som ni inte har tagit emot, då fördrar ni det alltför väl.

  Paulus får själv berätta hur signalementet på den äkte Jesus ser ut.

  1 Kor. 2:2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.

  Gal. 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?

  1 Kor. 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

  1 Kor. 1:23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.

  Det finns ingen frälsning i att säga “Herre, Herre” till fel Jesus. Och om man gör det blir man lurad när Antikrist kommer.

  Varning för alla korslösa evangelier som predikar ett mål utan omvändelse från synd.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell, jag får mitt nyhetsflöde från Yahoo. Där fanns en intressant länk. Länken är från Mona Walters. Hon är visserligen omstridd och jag vet inte så mycket om henne egentligen. Dock har hon en del bra poänger.

  Här är länken:
  http://monawalter.blogg.se/?ref=yfp

  PS. Eftersom jag inte vet så mycket om henne så kan du ta bort detta inlägg om hon är helt ute och cyklar i största allmänhet.

      (Reply)

 6. Fredrik,

  Nej, hon är sannerligen inte ute och cyklar. Hon har samma otacksamma uppgift som Ayaan Hirsi Ali hade i Holland, med den skillnaden att Mona bekänner sig som kristen och Ayaan nog är humanist.

  Jag beundrar båda för deras mod att säga sanningar som är politiskt felaktiga men faktiska in real life.

  Samtidigt måste vi vara på det klara med att det varken finns politiska eller samhälleliga lösningar på problemet “Islam”.

  I USA föreslår man nu att bara ta emot kristna flyktingar. Det låter ju rimligt eftersom de är de mest förföljda och utsatta.

  Problemet är ju bara att om man börjar diskriminera på grund av ras eller religion så är man ute på hal is.

  Vi är för sent ute! Om man aktivt hade inbjudit förföljda judar och kristna att få uppehälle och beskydd i Europe innan även muslimer började massmörda muslimer, då kanske det skulle ha kunnat leda till något positivt.

  Men glöm då inte att Europas ateistiska humanister helst ser att det blir färre kristna i Europa.

  Det funkar inte! Stenen har lossnat från bergets topp. Den rullar ner och kommer att krossa jättens fötter som består av järn och lera. Jätten kommer att falla.

  Bara en andlig stormakt, en andlig storfurste, kan göra något åt saken.

  Nu handlar det om att vara bibeltrogen och att vara läsare.

  Vem kommer först?

  Pre-tribbarna tror att Jesus kommer före Antikrist.

  Ortodoxa muslimer, som IS, tror att Antikrist är Issa (deras Jesus som kommer att förinta judar och kristna).

  Vad jag tror är inte relevant, men alla som läser här kan nog gissa. Vad tror du?

  /Kjell

  PS. Jag tror att världen befinner sig i ett fritt fall som slutar i änden.

  Klimat och miljö har förstörts på grund av rovdrift i stället för “förvaltande”. Ekonomin har alltid varit en cancer som bara känner en väg, obegränsad tillväxt!

  Samlevnaden går mot sin upplösning i den artificiella striden mellan det som kallas religion och det som kallas sekularism men som också är religion.

  Ingen människa, ingen nation, kan stoppa detta!

      (Reply)

 7. Kjell,

  Citat:”I USA föreslår man nu att bara ta emot kristna flyktingar. Det låter ju rimligt eftersom de är de mest förföljda och utsatta.

  Problemet är ju bara att om man börjar diskriminera på grund av ras eller religion så är man ute på hal is.” /slut citat

  Du har rätt i att detta är ett problem. Du kanske känner till Södertälje? En marionett är från Mellan Östern och många är kristna syrier. Södertjäle har problem med maffian, som består av kristna syrier.

  Som du kanske kommer ihåg var jag ombud för flyktningar för en del år sedan. Några av de kristna från Mellan Östern var helt öppet hatiska mot judar och Israel, en trodde till och med på “Sions vises protokoll”, länk här får dom som inte vet vad det är.

  Nu var det inte min mening att peka finger åt ett håll och mot en befolkning. Jag menar bara att det inte är svart och vitt. Precis som du påpekar finns det ingen enkel lösning.

      (Reply)

 8. Fredrik,

  Jag tror inte att någon här tycker att du har varit ensidig och pekat finger åt något håll.

  Låt oss inte förvillas av positivismen. I dess anda anses allt som inte är positivt vara diskriminerande.

  Tekniskt sett är det lika mycket diskriminerande att särskilja på grund av positiva saker.

  Jag skall ge ett exempel från en annan tråd.

  Någon säger: Jag anser Mikael Karlendal vara min frälste broder i Kristus.

  En annan opponerar sig och blir tillrättavisad att vi inte får döma.

  Är det då inte att döma om man påstår att han är frälst?

  Folk vet inte ens längre vad döma och diskriminera betyder.

  Döma är att dra en slutsats på grund av fakta.

  Diskriminera är att erkänna skillnader.

  Inget dera är negativt!

  Det är när man dömer på grund av smak och diskriminerar på grund av smak som man begår en synd.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Från vanliga människor i ett strikt muslimskt land fick jag följande kommentar angående det som hände i Paris.

  När israel gör något blir de försvarade, men när något görs i Islams namn tar man i med hårdhandskarna!

  Så resonerar vanliga muslimska knegare i muslimska länder.

  De är indoktrinerade och hjärntvättade, men det gör ju ingen skillnad för resultatet.

  Som jag redan skrev: Räkna inte med någon medverkan från muslimer vad gäller att stoppa radikalisering!

  /Kjell

      (Reply)

 10. FN har antagit en resolution, som det heter. I den resolutionen ger man uppdrag till alla medlemsstater att: “använda alla nödvändiga medel”; för att strida mot och bemöta IS och andra grupper som utför attacker. “Där det är möjligt uppdras medlemsstaterna att fördubbla sina insatser” sägs det vidare i resolutionen.


  FN’s Säkerhetsråd – AFP

  Detta är tekniskt sett en värld-krigs-förklaring och man kan undra på vilket sätt den icke existerande medlems-staten “Palestina” klassificeras. En terroristisk organisation med terroristiska ambitioner och klart terroristiska handlingar.

  Sedan är det ju faktiskt så att “inte alla muslimer är aktiva terrorister, men att så gott som alla terrorister i nutid är muslimer”. Så vi kan räkna med en hel del panikförslag både här och där.

  Så har presidentkandidaten Donald Trump fått motvind på grund av att han tyckte det skulle kunna vara en bra idé att tvinga alla muslimer att registrera sig i en databank. Den mannen är nog den värste presidentkandidaten Amerika har sett. Det har funnits knäppgökar och dumskallar förut, men denne är även ondskefull och öppet antikristlig fast han liksom de andra hycklar om det.

  Man behöver inte vara historisk expert, eller profet, för att förstå att om en sådan idé skulle övervägas så skulle man i jämlikhetens namn registrera alla människor och deras trosbekännelser. Från Bibelns ord vet vi att detta kommer att ske!

  Från historien vet vi att liknande projekt ledde till massamord och folkmord och att den onde ande som inspirerar till detta fortfarande är verksam här och där.

  • IS utrotar alla som inte har “rätt” bekännelse.
  • Hamas och deras anhängare vill utföra folkmord på judarna.
  • Burundis Nkurunziza gör sitt bästa för att elliminera Hutu-folket.
  • Den regerande galningen i Nord Korea, Kim Jong-un, fördömer alla kristna till livstids straffarbete under förhållanden som liknar Hitlers arbetsläger.

  Jag nämner Nkurunziza eftersom han säger sig vara en “pånyttfödd kristen, profet och apostel” som har utvalts av Gud att vara Burundis president i 25 år. Detta har han fått mottaga som direkt tilltal från Gud, säger han.

  Jag nämner även Kim Jong-un, men skulle givetvis ha kunnat ta med Pol-pot, Stalin, Nero och Breivik som är (var) ateister. Ibland i kombination med hedniska religioner i deras egen “kultur”.

  Var på det klara med att resultatet av en registrering kommer att bli att de som, trots hot inte aktivt bekänner full trohet till makthavarna och aktivt bekänner att Jesus inte är den enda Vägen och Sanningen som för till Livet så får de inte godkännandets “stämpel” i databasen.

  Törs jag föreslå att “högra handen” representerar handlande och att “pannan” representerar tanke och att en “markering” i en internationell databank, använd av regeringar, banker och handelsmän, är ett “märke” så gott som något.

  Vi är inte där än, men infrastrukturen är redan klar.

  /Kjell

  PS. Räkna inte med objektivitet. Frankrike prisas för snabb, hård och direkt aktion i Saint-Denise. Och jag är nog beredd att instämma. MEN när Israel annonserar snabb, hård och direkt respons på terroristattacker kallar FN och politiker och media det för “oproportionerligt övervåld”. Räkna alltså inte med objektivitet.

      (Reply)

 11. Om du inte kan läsa texten på jihadistens huvudbindel så kanske du i alla fall kan känna igen formen på landet i mitten med de knutna händerna färdiga att krossa det. (Ett märke på högra handen eller på pannan?)

  Finns det kanske förklaringar till att ett av världens minsta länder av somliga anses vara den största fienden?

  Javisst finns det det! Det finns två grupper som läser Bibeln noggrannt. Den ena gruppen består av Guds vänner. Den andra gruppen består av Guds fiender. Guds vänner gör det för att de vill vara trogna. Guds fiender gör det för att planera hur de skall elliminera Gud.  I’m into wearable tech!
  Teckning från http://new.spectator.co.uk (en opinionsblaska)

  /Kjell

      (Reply)

 12. Ytterligare några texter från Al-Quraan. Engelskan från “Sahih International”. Lägg åter igen märke till hur man har anpassat texten för att göra den mindre stötande.

  /Kjell

  4:115-116

  And whoever opposes the Messenger after guidance has become clear to him and follows other than the way of the believers – We will give him what he has taken and drive him into Hell, and evil it is as a destination. Indeed, Allah does not forgive association with Him, but He forgives what is less than that for whom He wills. And he who associates others with Allah has certainly gone far astray.

  Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot [Vårt] Sändebud och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål! GUD FÖRLÅTER inte den som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Guds sida har drivit synden till dess yttersta gräns.

  4:171

  O People of the Scripture*, do not commit excess in your religion or say about Allah except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was but a messenger of Allah and His word which He directed to Mary and a soul [created at a command] from Him. So believe in Allah and His messengers. And do not say, “Three”; desist – it is better for you. Indeed, Allah is but one God. Exalted is He above having a son. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And sufficient is Allah as Disposer of affairs.

  EFTERFÖLJARE av tidigare uppenbarelser! Gå inte till överdrift i [utövningen av] er religion och påstå inte om Gud annat än det som är sant! Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för Maria och ande av Hans [ande]. Tro därför på Gud och Hans sändebud och säg inte: “[Gud är] tre.” Upphör för ert eget bästa! Gud är den Ende Guden. Stor är Han i Sin härlighet, fjärran från [tanken] att Han skulle ha en son! Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Ingen behöver en ytterligare beskyddare utöver Gud.

  * Ordagrannt: “Bokens folk” vilket hänvisar till kristna och judar.

  10:4

  To Him is your return all together. [It is] the promise of Allah [which is] truth. Indeed, He begins the [process of] creation and then repeats it that He may reward those who have believed and done righteous deeds, in justice. But those who disbelieved will have a drink of scalding water and a painful punishment for what they used to deny.

  Till Honom skall ni alla vända tillbaka enligt Guds sanningslöfte. Han inleder skapelsen och skall när tiden kommer förnya den för att rättvist belöna dem som hade tron och levde rättskaffens; men de som framhärdade i att förneka sanningen skall bjudas en dryck av skållhett vatten och de skall få utstå ett svårt lidande för sitt [envisa] förnekande.

  16:88

  Those who disbelieved and averted [others] from the way of Allah – We will increase them in punishment over [their] punishment for what corruption they were causing.

  Över alla dem som förnekade sanningen och som hindrade [andra] att följa Guds väg skall Vi hopa straff på straff för all den skada de har åstadkommit.

      (Reply)

 13. Jag citerar från en artikel hos BBC.


  Is Saudi Arabia to blame for Islamic State?

  Is Saudi Arabia to blame for the rise of the so-called Islamic State (IS or ISIL)? It is commonly claimed that Wahhabism, the strict form of Islam originating in the Kingdom – and the Saudi state’s aggressive promotion of it – has fuelled terrorism.

  Saudi Arabia is also accused of funding IS, either directly or by failing to prevent private donors from sending money to the group.

  But Saudi Arabia rejects both accusations, and has announced the formation of a new Islamic anti-terrorism coalition.


  Professor Bernard Haykel: IS theology directly linked to Wahhabism

  Professor Bernard Haykel is director of the Institute for Transregional Study of the Contemporary Middle East, North Africa and Central Asia at Princeton University.

  “The Islamic State’s religious genealogy comes from ‘Jihadi Salafism’, a theological current that is very old in Islam that is quite literalist.

  “[Followers are] extremely rigorous, and condemn other Muslims who don’t share their theology. That gives them the hard edge when it comes to violence, because they can justify it theologically.

  “Muhammad ibn Abd al-Wahhab is in that Salafist tradition. He was a religious reformer in Arabia who was able to create a religious movement that ended up creating a state.

  “He saw that Muslims had deviated from the ‘true’ message of Islam; not praying properly or at all, or engaging in practices that he felt were violations of the faith.

  “A lot of scholars of the period started writing treatises against his ideas. They felt that he was not sufficiently educated to teach.

  “Eventually he was able to connect with the leader of the al-Saud family in 1744. That alliance had very strong and lasting effects.

  “He believed there is a pure version of the faith, and that if one goes back to it, one is guaranteed salvation in the hereafter, but also in life God will give you all the things he promised.

  “The first Saudi State, based on this Wahhabi faith, seemed to confirm his message because of the political and military success it had throughout the 18th Century and 19th Century where it conquered most of Arabia.

  “Once a town was conquered he would appoint teachers to educate people in his version of the faith. He wrote a number of short books that were the basis for the teaching, books that are used by ISIS today.

  “ISIS claims that the Saudi state has deviated from the true beliefs of Muhammad ibn Abd al-Wahhab, and that they are the true representatives of the Salafi or Wahhabi message.”


  Professor Madawi al-Rashid: Wahhabism led to Islamic awakening

  Saudi-born Professor Madawi al-Rashid is visiting professor at the Middle East Centre at the London School of Economics.

  “The Wahhabis were given full control of the religious, social and cultural life of the kingdom. As long as the Wahhabi preachers preached that Saudis should obey their rulers, the al-Saud family were happy.

  “In the 1960s and 1970s the Arab world was full of revolutionary ideas. The Saudi government thought the Wahhabis were a good antidote, because they provide an alternative narrative about how to obey rulers and not interfere in politics.

  “In the 1980s, King Fahd established a printing press to publish Korans, sent for free to different parts of the world. They established Al-Madinah University to teach religion to students from around the world.

  “Wahhabism is definitely an intolerant form of Islam. It is a local religious tradition that has gone global prematurely. We’re seeing that it can be a revolutionary language that would inspire someone to commit atrocities in the name of Islam.

  “When Afghanistan was invaded by the Soviet Union, Wahhabism was instrumentalised by the Saudi regime. It inspired young Muslim men to go to Afghanistan to fight a jihad against the Russian infidels.

  “Wahhabism benefitted from the arrival of the Muslim brotherhood, who were exiled from places like Egypt, Syria and Iraq in the 1950s and 1960s. Saudi Arabia welcomed them.

  “A lot of them became religious teachers so the fusion between this Wahhabi tradition, and the organisational skills of other Islamists, led to the emergence of a new trend in Saudi Arabia; the Islamist trend, what is referred to as the Islamic awakening.”


      (Reply)

 14. Ett stort problem med IS är att EU, USA och NATO är så djupt involverade i IS uppkomst. Det känns bra och rätt att det “utomstående” Ryssland tar sig an problemet.

      (Reply)

 15. Kjell skrev,

  Vad gäller Ryssland … Putin vill avgudas och avgudar sig själv. Det vilar förbannelse över det.

  Tja, lite som gamle Nebukadnessar då. Dvs despoten Saddams Husseins idol, han som fick tugga gräs på grund av sin självförgudning. Ja, ni vet, snubben som Gud kallar för “min tjänare Nebukadnessar”. Jer 25:9 samt Jer 27:6

  Ähum. 🙂

  // Tvärvigg,
  aka Rolf Lampa

      (Reply)

 16. Tja, Youtube är full av sådant som västledare vräkt ur sig är de trodde mikrofonen var avslagen.

  För att inte tala om Clinton’s idiot-sågning av trögisen som inte begrep att det handlade om “the economy, stupid” och Kjell Olof Feldts löntagarfonder som han tyckte var ett sådant —- s–t (man kan knappt behålla en enda bokstav av vad han ansåg) och som de nu “hade baxat ända hit”, osv.

  När hela västvärldens hycklande ledare drog igång sitt GayWar mot Putin (där poängen alltså är Gay och War, men inte Putin) då tänkte jag – och sade det också rakt ut åt alla som orkade höra på – att vänta bara ni dårar (ledare i väst) om inte Gud – som han har för vana att göra – väljer just den ni (ledare i väst) häcklar till att inför hela världen framställa er som de avfälliga dårar ni verkligen är.

  Det framstår alltmer tydligt att det faktiskt är västledarnas egen dårskap som öppnar den avgrundsrök som nu sprider sig över jorden. Ondskan har alltid funnits, och har alltid bara väntat på sina tillfällen. Jag förutsätter därför för min del inte att Gud kommer att låta sig styras av vår arroganta finkänslighet för småsaker när han väljer vem som skall få platta till de avfälliga dårar som även utan tillhjälp drar både skam och olycka över sig själv.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 17. Jodå Kjell,
  jag brukar i vanliga fall skriva “vi” när jag talar om vårt avfall och dårskap i västländerna med Sverige som ett av de mest avskräckande exemplen.

  Men jag brukar inte bedöma allt jag ser och hör utifrån mina egna personliga preferenser eller ens min egen personliga bekvämlighet.

  Ifråga om politik upplever iaf jag att man snappar upp mer om man försöker tänka realpolitiskt, och utifrån det blir ibland även “galningar” plötsligt i någon mån förutsebara. Och ur det andliga perspektivet har vi en Gud som gång på gång visat att han drar mänsklig visdom vid näsan med de mest halsbrytande beslut om vem som skall få slå in skallen på vem, till tuktan och förmaning.

  STINKANDE FÖROLÄMPNINGAR
  Men Gud inte bara tenderar att dra våra trögrörliga tankar vid näsan, han kan även få för sig att trycka budskapet rakt upp i näsan på oss. Som han befallde Hezekiel att göra med människoavföringen, som Hezekiel dock efter lite förhandlingar lyckades styra om till koskit (idag mer bekant som begreppet “BS”, det får räcka med förkortningen…).

  Gud hade nämligen ett budskap till de ledare som matade folket med sin kvasireligiösa dynga, ett budskap som skulle presenteras med maximerade multimediala effekter, bland vilka inte ens den omisskännliga lukten av brinnande avföring fattades. Ingen, absolut ingen, som var inom syn-, hör- eller lukthåll ifrån profeten skulle kunna missa GUDs (alltså inte Hezekiels) budskap till ledarna.

  Jag kan ha missat många grova sätt att förolämpa andra människors dårskap, men bland de jag känner till så finns alla de grövsta i Bibeln, med Gud själv som avsändare.

  I det perspektivet, dvs i jämförelse med när Gud får nog av dravlet, framstår ju Putins trots allt indirekta plumpheter som tämligen oskyldiga, om än dock helt omöjliga att missförstå för dem han (Putin) ville säkerställa att de verkligen inte skulle missförstå. Vilket kan vara nog så viktigt ifråga om personer som kan sätta världen i brand med några knapptryckningar.

  Storpolitik är svårt, och röran i Mellanöstern är överkurs både i världsligt och andligt avseende. Men en sak är jag säker på, och det är att folk kommer att välta gravstenarna för de politiker som lät Erdogan smida sin planer “i skydd av Nato.”

  Och oavsett vad Puttomanska riket har för ambitioner så är de INTE naiva ifråga om vad neo-Ottomanerna har i kikarn. Jag hatar partipolitik, dvs “kompletta åsiktspaket” så därför köper jag inte “hela åsiktspaket” kring Putte heller. Och av exakt samma anledning kan jag också urskilja en rad (REALPOLITISKA) fördelar med att Puttomanerna såg till att ha sin Svartahavsflotta operationsduglig innan galningen Erdogan började löpa amok, och leka katt och råtta med blinda västledare som inte fattar vad som håller på att hända.

  Putin må vara precis vad som helst, men han verkar vara den enda som anar vad som håller på att hända (dvs Ottomanernas ränksmideri). Om han kan göra något åt det? Svårt att säga. Nato är ju inget obetydligt hinder. Det är inte alls osannolikt att det hinner gå så långt att Turkarna i något skede gör ett “big move” samtidigt som de dumpar sitt Nato-medlemskap för att istället ta på sig ledarrollen för den Muslimska världen. Amerikanarna kommer förstås att vakna upp (men Putin sover redan med båda ögonen öppna i det avseendet) men för sent, och därmed bara för att konstatera att de utan allierade i regionen inte kan göra någonting för att skydda Israel.

  Skulle inte Nato “låsa” allas händer bakom ryggen skulle inte Turkarna kunna fortsätta smida sina planer på en ny storhetstid i MÖ. Helt enkelt för att Puttomanerna skulle skjuta skallen av Erdogan innan den galenpannen hinner sätta världen i brand.

  Men när väl den muslimska världens arméer står samlade mot Israel återstår frågan vilka praktiska medel som kommer att sättas in för att förinta dessa: Den enskilt verkande kraften i Jesu befallande ord? Eller att den återstående spillran av Israel bränner av sina kärnvapen? Att USA får den äran? Eller blir det rent av Lavrov som får leverera förintelsen av de anfallande arméerna? Något att fundera på.

  Man måste dock vara speciellt funtad om man inte förstår vad Putte menar när han blir riktigt irriterad. Vackert språkbruk eller inte så följs ord av handling i det fallet. Dvs inte särskilt oförutsebart, som vissa menar.

  Men vi hycklare i västvärlden, vad är vi värda annat än att stå vid skampålen, om vi kommer så lindrigt undan?

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 18. Rolf Lampa,

  Maktlystnadens perpetuum mobile tills Jesus kommer tillbaka!


  Hab. 1:2-11 HERRE, hur länge skall jag ropa på hjälp, utan att du hör, ropa högt till dig över våld, utan att du räddar? Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på sådant elände? Fördärv och våld är inför mig, split och kiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft, och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd.
   
  Se er omkring bland hednafolken, ja, skåda! Häpna, ja, häpna! Ty en gärning utför jag i era dagar, som ni inte kommer att tro när man berättar den. Ty se, jag skall uppväcka kaldeerna, det vilda och snabba folket, som drar ut vida omkring på jorden för att ta i besittning boplatser som inte är deras. De är fruktansvärda och hemska, de avgör själva vad som är lag och rätt. Deras hästar är snabbare än leoparder och vildare än vargar om aftonen. Deras ryttare spränger fram, de kommer fjärran ifrån. De flyger i väg likt örnen, som störtar sig över sitt rov.
   
  Alla kommer de för att utöva våld, stridslystna rycker de fram och samlar fångar som sand. De gör kungar till åtlöje, furstar hånar de. De hånskrattar åt alla befästningar, de kastar upp jordvallar och intar dem. Så drar de vidare som vinden, de fortsätter framåt och ådrar sig skuld. Deras egen styrka är deras gud.


  Lägg märke till: “De är fruktansvärda och hemska, de avgör själva vad som är lag och rätt.

  Detta kallas laglöshet i Bibeln.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Kjell,

  Maktlystnadens perpetuum mobile tills Jesus kommer tillbaka! … Lägg märke till: “De är fruktansvärda och hemska, de avgör själva vad som är lag och rätt.”

  Instämmer förbehållslöst med föregående talare.

  Men lägg märke till att just för att vi känner till det du säger, just därför är det ju inte så “oförutsebart” heller. Åtminstone är vi (bör vi) troende vara mindre förvånade än dem som inte tillmäter Guds ord och förutvetande någon betydelse.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 20. Lars W,

  Nu vet vi ju inte hur detta slutar. Erdogan verkar idag uppenbart vara det största potentiella hotet, men om jag förstått eskatologin om Israel rätt så lär ju de aningslöst ingå förbund med någon som lovar fred, så det gäller att hela tiden se upp för vart utvecklingen tar vägen. Putte eller Erdogan? Eller någon av deras efterträdare. Den som lever får se.

  Ett sådant förbund kan dock redan vara på gång med Erdogan som väldigt gärna vill ha tillgång till närliggande och billig energi från Israels gasfält. Men en hetsare som Erdogan är antagligen mer angelägen om att säkra energitillgången för energislukande krigslekar än något annat, och Puttomanerna håller på att stänga tillgången på olja från bundsförvanterna ISIS. Situationen kan verkligen eskalera när som helst givet dessa förutsättningar.

  Jämför även energifrågan med hur Hitler satt på Mannerheims födelsedagskalas och pratade vitt och brett om Rumäniens oljekällor, som han var rädd att Ryssarna skulle hinna ta innan de själv hade möjlighet att ta dem. Utan oljan stannar ju Tysklands krigsmaskineri redan innan det lämnat hemmaplan, menade Hitler (inte ordagrant, men lugnt och sakligt i den stilen, i det enda inspelade “normala” samtal som finns inspelat av Hitler).

  Jämför detta med vad som nu pågår när Ryssarna bombar sönder precis allt som luktar olja på väg in mot Turkiet.

  Putin är extremt väl påläst om militärhistoria, och har säkert retat upp sig på den senfärdighet som gjorde att Röda Armén av någon obegriplig anledning inte snabbade på att ta hand om de rumänska oljekällorna, med påföljd att Tyskarna kunde gasa på långt in in Ryssland innan de slutligen drevs tillbaka, kanske mest på grund av Tyskarnas helt odugliga vinterutrustning.

  Hitler visste dessutom om att deras utrustning inte var avsedd för vinterkrig (en självklarhet för tyskarna sedan urminnes tider, sade han), samtidigt som han visste att Ryssarnas materiel var i grunden anpassad för just vinterkrigföring. Ofattbart att han ändå gick till angrepp mot så detaljerat bättre vetande. Men åter till dagsläget.

  I själva verket har ett krig redan brutit ut mellan Ryssland och Turkiet, om än på ett sådant sätt att Nato-allierade inte behöver rycka in till Turkiets försvar. Inte än i alla fall.

  Med ett snabbt eskalerande scenario centrerat kring Israel kan resten av världen mycket väl lulla på ungefär som vid Noa tid, men så plötsligt…

  Den som lever får se.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 21. Glömde säga det uppenbara, men ibland behöver även det uppenbara sägas:

  Observera alltså att vad Puttomanerna håller på med med sådan “brinnande iver” är att bomba sönder energitillförseln till ett Nato-land med ISIS som ivriga leverantörer. Detta alltså mitt i ett Mellan Östern i fullständigt kaos. Ett bombande som faktiskt gläder mig storligen.

  Saken har ju viss betydelse om någon undrar varför USA varit så senfärdiga ifråga om oljekonvojerna från ISIS till Turkiet. Det behövs inga konspirationsteorier för att inse att USA tillåtit spektaklet med vidöppna ögon. Tills Puttomanerna ställde dem rakt in i skamvrån med sina aningen mer fokuserade insatser mot oljeleveranserna.

  Men vad som sedan är bra och dåligt i ett längre perspektiv det får framtiden utvisa.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 22. Vill rekommendera Heaven TV 7, som visar Walid Shoebat och hans föredrag om antikrist och den sista tiden. Walid omvände sig till Kristus 1993, från islamska brödraskapet. Han avslöjar nu islams hemskheter och talar om vad Bibeln säger om islams roll i ändetiden. Visas igen kl. 15 idag den 3 jan.

      (Reply)

 23. Mats,

  Att Islam har en viktig roll i ändens tid tvivlar jag inte på. Deras “messias” är en perfekt beskrivning på den som kristna kallar Antikrist.

  Walid Shoebat har dock varit uppe till diskussion tidigare på denna blogg. Jag ger länkarna här.

  http://unajuaje.niwega.net/2012/09/24/nyheter-eskatologi-och-bekymmer/#comment-30323

  http://unajuaje.niwega.net/2014/12/22/me-myself-and-i/#comment-38832

  http://unajuaje.niwega.net/2015/01/03/ekumenikens-ring/#comment-38994

  Vad gäller Heaven TV7 har jag kollat deras programutbud och kan se att det är ungefär samma synkretiska röra som hos TBN.

  Från en vän i Finland fick jag för inte länge sedan följande info:

  Owuor kommer till Finland i slutet på mars.

  Enligt arrangörerna ”en stark helande- och väckelsekonferens”.

  Och TV7 är ju förstås också med.

  TV7 sände nyligen ett program där pastorsparet Aulikki och Veijo Piipponen undervisade, och i detta program vi fick höra hur JESUS dog andligen och gick till helvetet….alltså JDS-läran.

  Det var deras 400:de program i TV7 ! Och de två är nog riktiga framgångsteologer.

  Det har dock blivit ”mycket skrammel” efter detta program, och TV7:s vd, och pastorsparet har fått hård kritik både i media och per mail och telefon, så nu har de ångat sig…och skriver att det var ”ett mänskligt misstag och för att det inte skall lämnas oklart för någon så håller de fast vid den apostoliska trosbekännelsen…”

  Min slutsats är att det finns många anledningar att noggrannt pröva Walid Shoebats profetior innan man sväljer dessa.

  /Kjell

      (Reply)

 24. OLIKA DELAR SAMT OLIKA KROPP

  Kjell,

  Som vanligt Kjell är du först på bollen. 🙂

  Det är mycket viktiga synpunkter du lägger fram, både om Walid och Heaven TV7. Och det är alltid särskilt svårt att peka ut bra respektive dåliga saker när de är hopblandade i samma budskap eller hos samma budbärare. Kanske det var mer än ett sammanträffande att jag höjde ett finger till varsamhet även ifråga om Walids budskap, som jag själv har följt till och från under många år nu. Han saknar ju inte poänger, men det verkar som om han blir mer och mer “ensidig” ju längre tiden går.

  Om det är OK så postar jag här en kopia av ett inlägg jag gjorde på Facebook igår, med anledning av en i mitt tycke riskabel överentusiasm över Walids budskap (som dock alltså INTE saknar viktiga poänger, men, risken med hans ensidighet hoppas jag framgår av mitt inlägg, som följer:

  INTE BARA ETT ÖGA UTAN BÅDA ÖGONEN

  Kort om Valid: Ja, han har definitivt viktiga saker att säga om anti-Krist och eskatologin. Till och med den respekterade Dave Hunt medgav att han “had a point” (jag har bevakat Walids budskap i nästan 10 år nu). Men det finns MER i saken som riskerar att helt hamna i skymundan som man ensidigt går på Walids linje. Obs, ensidigt.
  Men först det som man absolut inte kan bortse ifrån: Valid för ett mycket konkret och också väl grundat resonemang om Islam som slutligen kommer att samla sig till attack mot Israel. Fokus är på Israel, och alla de länder som räknas upp i profetiorna som först de senaste åren eller decennierna plötslig är Muslimska. Obs, det är frågan om i bibeln explicit namngivna länder, t.ex Libyen, Sudan (“Nubien”), Egypten, Iran, Turkiet osv.

  Men, och detta är viktigt, när Bibeln med bildspråk målar upp de hot som riktar sig mot Guds folk, INKLUSIVE “JESU EFTERFÖLJARE”, så ingår i flera HELT OLIKA aktörer i de komplexa scenarier som utspelas. Utan att gå in på detaljerna här (det blir för långt) bör man noga lägga märke till att det som bäst passar in på de bestialiska Islamska aktörerna är vilddjuren, eller dess många huvuden (men med samma kropp).

  Men – och detta riskerar bli grovt missuppfattat [pga] Walids ensidiga budskap – består fokus i det stora avfallet verkligen av endast vilddjuret och dess många huvuden?

  Absolut inte. Vilddjuret kan öht inte “avfalla” eftersom det aldrig haft gemenskap med Guds folk, dvs judar och kristna, men det har däremot Kvinnan haft! Skökan, den otrogna (dvs som inte kan bli otrogen innan hon varit trogen). Och denna aktör är INTE en DEL av Vilddjuret på liknande sätt som de många huvudena är en del av SAMMA KROPP.

  Kvinnan / skökan RIDER istället på vilddjuret. I symbolspråket innebär detta att en “trolös kvinna” kommer att STYRA vilddjuret. Dock bara tills vilddjuret inte längre har någon nytta av henne. Och därför slutligen “Bränner upp henne i eld”. Osv..

  Alltså, bekanta er mycket gärna med Walids budskap om den huvudsakliga roll som ett antal Muslimska länder [antagligen] kommer att spela i ett sista försök att förinta Israel (Obs, fokus i det avseendet på Israel och Mellanöstern), men blunda inte för det andliga avfall i institutionella kyrkor som i historien INTE HAR dragit sig för att smaka på den världsliga makten, och inte KOMMER att dra sig för att försöka göra det i framtiden heller. Jag nämner inte den “vanliga” kandidaten för Skökan utan istället en annan, för att ge en vink om den otäcka med dock konkreta sammanblandning även idag med den världsliga makten som vi ser manifesteras t.ex. när Putin låter sig fotograferas tillsammans med Kirill of Moscow.

  Observera att jag inte tror att detta kommer enbart att vara negativt, åtminstone tidvis kan detta i vissa skeden te sig vara till och med bra (olika dåliga krafter kan nämligen tidvis balansera ut varandra), men alla med andlig urskillning vet att en politiserad kyrka som lierar sig med makten, eller själv TAR makten, inte har något med Guds rike att göra. Allt sådant går istället under beteckningen “sköka”.

  Och omfattningen av denna “sköka” kan bli nog så stor. Sätt ihop några stendöda kyrkliga institutioner som med syfte att “rädda världsfreden” ges tillfälle till en tillfällig ledande roll, då ser ni henne “rida” även på ett vilddjur, ett Islam, som många idag vet, har en sedan länge tillämpad taktiskt metod, nämligen att då den (Islam) är svag gå med på vad som helst, för att samla kraft och sedan överrumpla den andra aningslöse freds- eller avtalspartnern.

  Islam kan alltså mycket väl komma att av detta väl kända taktiska skäl acceptera att “ridas”, till och med av en (klassisk) “sköka.”

  Men detta alltså bara av ungefär samma skäl som en viss trähäst tilläts få en strategisk position mitt i Troja. Skökan slits i ett senare passande skede i stycken (vad annars?) och bränns upp i eld.

  Stäng alltså INTE “ena ögat” bara för att ni får upp ett “nytt öga” för vad vilddjuret representerar. Behåll istället båda ögonen öppna och inse att vilddjuret, av någon anledning, ges denna möjlighet att skaffa bort den trolösa skökan (dvs då slipper andra utföra detta smutsiga hantverk). Den andliga förförelsen blir nämligen extremare och försåtligare ju mer vi närmar oss tidens slut.

  Xxxxx Xxxxx Tack, det kompletterar bilden. Jag har bara hört en enda utläggning av Walid. Ska forska vidare.
  Svara · 17 tim

  En lite kommentar till Puttomanerna: Det finns inget som i princip motsäger att olika aktörer faktiskt utför DELAR av Guds plan, helt utan att de för den skull behöver ses som helt igenom rättfärdiga. Exempel finns ju i Bibeln, t.ex. angående Assyrien, som visserligen utförde Guds befallning i det att de praktiskt utförde straffdomar befallda av Gud, men, som sedan i sitt segerrus fick för sig att de skulle fördärva även det som Gud inte tillstatt dem att fördärva. Vi tänker dock ofta i stora “block” där vi tenderar att ta parti antingen för “hela blocket” eller tar avstånd för “hela blocket”. I Guds plan kanske endast delar av någon aktörs “hårda arbete” sammanfaller med Guds plan, medan övrigt enbart sorterar under under (makt)människans vanliga fördärv.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 25. Tack för alla upplysningar om Walid o heaven TV 7.Må Herren hjälpa oss att se klart.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *