Superblodmåne

Detta var först tänkt som en kort kommentar, men under skrivandet blev den bara längre och längre.

De som vill manipulera dej kallar det “blood-moon”. På vanligt ärligt språk kallas det “super-moon eclipse”.

Månens avstånd till jorden är inte konstant. När månen är som närmast ser den större ut. Detta kallas då “super-moon”. Moon eclipse kallas på svenska för “månförmörkelse”.

En naturlig astronomisk månförmörkelse kan endast inträffa när det är fullmåne. Månens omloppstid runt jorden, sett från jorden, är 29,54 dygn. I kulturer som räknar tid från nymånen infaller fullmånen alltid de 15:de dagen.

Månkalenderns styrka är att den bygger på mycket enkla observationer. En person kan utan teleskop eller referensverk lätt själv bestämma hur många dagar har förflutit sedan till exempel nymåne.

Låt oss läsa skapelseberättelsens början 1 Mos. 1:1-19

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

Gud sade: “Varde mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten!” Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Och det skedde så. Gud kallade valvet himmel. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen.

Gud sade: “Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats så att det torra blir synligt.” Och det skedde så. Gud kallade det torra land, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: “Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden.” Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den tredje dagen.

Gud sade: “Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden.” Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.

Det här skulle man ju kunna skriva hur mycket som helst om. Min utgångspunkt är att det handlar om en korrekt och vetenskaplig beskrivning fastän den använder ett språk med termer som inte används av vetenskapen i dag.

Det första som kan förbrylla är uttrycket “och det blev afton och det blev morgon”. Inte minst eftersom det först beskrivs vad Gud gjorde innan det blev afton och morgon den dagen.

Tänk då på att “timmar, minuter och sekunder” är en senare uppfinning. I skapelseberättelsen avdelas tiden i “dagar” eller kanske vi borde kalla det dygn. Det är då helt logiskt att dagen börjar när det blir ljust. Ordet “morgon” i skapelseberättelsen syftar på tiden innan det blir ljust.

I flera bibeltexter används denna tideräkning, fast då med angivelse av timmar. Det står t.ex. “vid sjätte timmen” och det motsvarar det vi kallar klockan 12 på dagen.

Jag bor ju i ett land där årstiden inte nämnvärt ändrar på tiden för soluppgång och solnedgång. Dagen är alltid 12 timmar lång. På lokala språk kallas “klockan 7 på morgonen” för “saa moja mchana” ordagrannt översatt “dagens timme ett” (saa = timme, moja = ett, mchana = dag i motsats till natt).

Vi har ju vant oss vid den synnerligen onaturliga dygnsindelningen där den nya “dagen” börjar mitt i natten. Därför har vi svårigheter att förstå den tidsindelning som Skaparen har lagt in i naturen.

Lägg alltså märke till att morgonen infaller före det vi kallar klockan 6 och att aftonen infaller efter det vi kallar klockan 18. Den naturliga konsekvensen är att natten börjar klockan 20 och slutar klockan 4. Troligen skulle du protestera mot denna dygnsrytm, men det beror på att du har vant dig vid vår tideräknings onaturliga dygnsrytm.

NOT:

Jag är väl medveten att det jag här har skrivit avviker från den gängse förklaringen att den judiska dagen börjar på kvällen. Jag citerar: Speciellt för den judiska kalendern är att dygnet börjar vid aftonen i enlighet med skapelseberättelsens formulering: ”Och det vart afton och det vart morgon den första dagen”. Men lägg då märke till att klassifikationen “dygn” är en senare uppfinning som behövs i ett komplext samhälle. Hur som helst ändrar det inte på tolkningen av vers 14.

Den judiska förklaringen blir minst sagt egendomlig om man tillämpar den på den första dagen. Och inte heller är den tydlig vad gäller HERRENs arbetsdag, eller var det en arbetsnatt?

Nästa förbryllande faktum är att Gud skapade ljus och mörker dag 1 och kallade ljuset dag och mörkret natt, men först 3 dagar senare skapade, eller tilldelade himlakroppar uppgiften att “lysa” och således kunna observeras. Texten talar tydligt om solen, det större ljuset, som anger dagen och månen, det mindre av de stora ljusen, som anger natten.

Nu tänker jag ställa en fråga som kanske förbryllar dej. Har du någonsin sett en halvmåne? Svaret blir naturligtvis “ja”. Men då frågar jag dej: Har du någonsin sett en halvsol? Och med undantag för eventuella solförmörkelser blir svaret “nej”.

Solen funkar således för att ange tiden på dygnet, men vi kan inte använda den till att bestämma “tider” i betydelsen månader. Och som namnet anger måste vi kolla på månen för att förstå konceptet “månad”.

En mycket bra översättning av GT, där man har mödat sig att återge textens innebörd utan att göra våld på den ordagranna betydelsen återger vers 14 så här: And Elohim said, Let light sources be in the expanse of the heavens, to divide between the day and the night. And let them be for signs and for (Holy day) seasons, and for days and years. (Versen understruken ovan.)

Jag kommer nu in på ett område som Hebrew Roots grabbarna kan mycket bättre än jag, så jag tar min information från HRM källa.

I texten finns ett ord som svenska HRM-are brukar transkribera med “moadim”. Ordet betyder avtalad mötestid. Sabbaten är en “moadim” och de högtider som Gud har instiftat är “moadim”.

Sabbaten kan man kanske hålla reda på genom att räkna 7 dagar, men om man vill räkna månader och år måste man göra som Robinson Crusoe och karva streck på en sten eller en träbit. Hur många generationer skulle detta funka?

Månen duger för att avdela åren i månader. Utan några som helst astronomiska instrument kan man spana in den första nymåne-skärvan och börja räkna månadens dagar från den dagen.

Den största konsekvensen av att räkna tiden i månader är de inte blir ett jämnt antal per solår. Sett från jorden går månen ett varv på ung. 29,54 dygn (synodisk omloppstid). 12 månvarv blir c:a 354,3 dygn (jämfört med 365,25). En ren månkalender förskjuts alltså 11 dygn per solår. Många andra kalendrar har någon form av korrektioner (skottmånader eller längre månader) för att behålla månadernas position inom solåret.

Ett normalt år i den judiska kalendern har tolv månader, och eftersom tiden för ett månkretslopp är ungefär 29,54 dagar har normalt hälften av månaderna 29 dagar och den andra hälften 30, totalt 354 dagar. Ett solår har knappt 365,25 dygn, så om inget gjordes skulle årstiderna ganska snabbt förskjutas så att årets högtider inföll under fel årstid. Man kompenserar för detta i den moderna kalendern, dels genom att lägga in en extra månad under sju av de år som infaller under en period på nitton år och dels genom att låta längden på två av årets månader variera mellan 29 och 30 dagar.

Jag tänker här inte skriva om vattnen över och under “fästet”, men bara nämna att jorden troligen var som ett stort växthus med mycket jämnt klimat innan syndafloden. Årstider i betydelsen sommar, vinter, höst och vår lär knappast ha existert. Tänk dej att det allt ifrån Alaska i norr till Kap Horn i söder vore subtropiskt klimat.

Vi läser 1 Mos. 2:4-6

Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de skapats, då när HERREN Gud hade gjort jord och himmel. Det växte ännu ingen buske på jorden och ingen ört hade ännu skjutit upp ur marken. Ty HERREN Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den. Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken.

Och så knipsar jag lite grand.

1 Mos. 7:4 Ty om sju dagar skall jag låta det regna på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort.”

1 Mos. 8:20-22 Noa byggde ett altare åt HERREN och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret. När HERREN kände den ljuvliga doften, sade han till sig själv: “Härefter skall jag inte mer förbanna jorden för människans skull, eftersom hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen. Jag skall aldrig mer döda allt levande så som jag nu har gjort. Så länge jorden består, skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.”

Gen 9:11-17 Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden.” Och Gud sade: “Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden.” Och Gud sade till Noa: “Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden.”

Endera hade det inte regnat tidigare eller så uppfann Gud lagen om ljusbrytning. Regnbågen syns på grund av regn och ljusbrytning.

Inte förrän efter syndafloden blev årstider viktiga och inte förrän Israels uttåg ur Egypten talas det om att årligen “komma ihåg” specifika händelser.

Konceptet “moadim” fanns med redan från skapelsen och återkommer i olika sammanhang även innan högtider blir påbjudna. Ett bra exempel är 1 Mos. 21:2 Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, just vid den tid som Gud hade sagt honom.

Alltså ett avtal!

Lägg i följande citat märke till hur år och månader specificeras i samband med “Herrens moadim”.

Jag försöker inte introducera någon föreskrift för nytestamentligt troende hedningar att följa sådana föreskrifter. Det enda jag vill visa på är att tidsangivelserna blir mer och mer specifika allt eftersom historien utvecklar sig.

Första texten som talar om år. (2 Mos. 13:10) Denna stadga skall du hålla på den bestämda tiden år efter år.

Månaderna har fått namn. (2 Mos. 23:15) Det osyrade brödets högtid skall du fira. Sju dagar skall du äta osyrat bröd, som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden Aviv, eftersom det var då du drog ut ur Egypten. Men ingen skall träda fram inför mitt ansikte med tomma händer.

Nyår? (2 Mos. 40:2) “På första dagen i den första månaden skall du resa uppenbarelsetältets tabernakel.

Specifikation! (3 Mos. 23:1-16) HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider. Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är HERRENS sabbat, var ni än bor. Detta är HERRENS högtider, de heliga sammankomster som ni skall utlysa på bestämda tider: I första månaden, vid aftontiden på fjortonde dagen i månaden, är HERRENS påsk. Och på femtonde dagen i samma månad är HERRENS osyrade bröds högtid. Då skall ni äta osyrat bröd i sju dagar. På den första dagen skall ni hålla en helig sammankomst. Ni skall då inte utföra något arbete. Och ni skall offra eldsoffer åt HERREN i sju dagar. På sjunde dagen skall ni åter hålla en helig sammankomst, och då skall ni inte utföra något arbete. HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven skall han vifta inför HERRENS ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den. Den dag ni viftar kärven skall ni offra ett felfritt, årsgammalt lamm som brännoffer åt HERREN. Som matoffer till det skall ni offra två tiondels efa fint mjöl, blandat med olja, ett eldsoffer åt HERREN till en ljuvlig doft, och som drickoffer till det en fjärdedels hin vin. Ingenting av den nya skörden, varken bröd, rostade ax eller korn av grönskuren säd, skall ni äta förrän på den dagen, inte förrän ni har burit fram offergåvan åt er Gud. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor. Sedan skall ni räkna sju hela sabbater från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. Femtio dagar skall ni räkna, fram till dagen efter den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt HERREN.

(4 Mos. 1:1) HERREN talade till Mose i Sinai öken, i uppenbarelsetältet, på första dagen i andra månaden av det andra året efter deras uttåg ur Egyptens land. Han sade:

(4 Mos. 9:2) “Israels barn skall fira påskhögtid på den bestämda tiden.

(4 Mos. 9:3) På fjortonde dagen i denna månad, i skymningen, skall ni fira den, på bestämd tid. I enlighet med alla stadgar och föreskrifter skall ni fira den.”

(5 Mos. 31:10) Och Mose befallde dem och sade: “Vid slutet av vart sjunde år, när friåret är inne, vid lövhyddohögtiden,

Månen för kalendern och solen för tiden på dagen. (Psalm 104:19) Du gjorde månen till att bestämma tider, solen vet stunden då den skall gå ner.

(Zac. 8:19) Så säger HERREN Sebaot: Fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden skall för Juda hus bli till fröjd och glädje, ja, till glada högtider. Och sanning och frid skall ni älska.

Allt ovanstående är avsett att bevisa att Gud inte talade om Biltz’s så kallade “blodmånar” i 1 Mos. 1:14!

Så, hur bra passar beskrivningen “blodmåne” på de månförmörkelser som vi har sett och som inträffar som sista (olycksbådande?) super-blood-moon om några timmar?

Svaret är att det passar mycket dåligt. Dels handlar det om färger som bara symboloskt skulle kunna liknas vid färgen på blod. Dels är denna sista “blodmåne” i tetraden bara delvis synlig i Jerusalem. De tidigare “blodmånarna” var inte alls synliga i Jerusalem.

Bästa sikten på denna sista “blodmåne” har man vid Brasiliens kust. Jag skall visa en bild och förklara vad jag menar med den.

Beroende var man befinner sig (nord, syd, öst och väst) i förhållande till Brasiliens kust kan månen antaga en färg på de tre skalorna i bilden.

Eftersom förmörkelsen sker nästan samtidigt med gryningen i Jerusalem kommer man inte att se någon “blodliknande” färg där. Uppskattningsvis kommer månen att vara ganska blek med en något gulaktig till orange färg, sedd från Jerusalem. Man måste då även ha fri sikt på den västra horisonten.

På följande sida finns det två mycket bra filmer. En som visar hur det ser ut om man befinner sig vid Brasiliens kust, och en som visar vilka områden på jorden som kan se vad.

What This Lunar Eclipse Looks Like

Denna sista superblodmåne i tetraden infaller på 15:de Tishri, år 5776 och därmed på samma dag som Sukkot, eller Lövhyddohögtiden.

Att det sker på en “moadim” är helt logiskt eftersom det bara kan ske på den 15:de i en judisk månad.

Fil. 4:4-9

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.

Herrens frid vare med alla som älskar Sanningen!

Bibelns texter om “blodmåne” handlar om början på vredesdomen. Vredesdomen är inte samma som vedermödan. Först kommer vedermödan, sedan kommer Jesus tillbaka. I samband med det blir vi uppryckta och sedan börjar vredesdomen.

Bibelns texter om blodmåne skildrar en kosmisk katastrof, inte en naturlig månförmörkelse.

/Kjell

Views: 118

68 thoughts on “Superblodmåne”

 1. VARNING!

  Följande och liknande bilder är hopfantiserade och photoshoppade kompositioner för att missleda dej!

  Så kommer det inte att se ut i Jerusalem!


  Jag har inte själv varit i Jerusalem, men om jag inte är helt fel informerad är muren på bilden det som kallas “Klagomuren” eller “Västra muren”. Den inklistrade “blodmånen” är således österut! Men jag kan ju ha fel förstås.

  I verkligheten kommer månförmörkelsen att synas långt västerut, för så vitt väder och soluppgång tillåter det.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Kjell,

  Bedrägeri! Sådant ska vi inte ägna oss åt.

  Inte har Herren kallat oss till att ägna oss åt månskådande eller teckentydande. Det blir helt fel fokus. Vi är kallade att följa Honom och vara Honom trogen. Jag blir så bedrövad när jag ser sådana här enorma avsteg från Vägen. Måtte Herren få dem som slagit in på den vägen föra dem tillbaka till Honom.

      (Reply)

 3. Här följer några stycken foton av förmörkelsen.

  Ett autentiskt foto från England med autentiska färger. Blodrött?

  Detta är en äkta bild utan trix. Fotografen har valt att visa scenen som man ser den med egna ögon, utan kikare. Lägg märke till färgen. Bilden är tagen i Brasilien på Copacabana.

  Ännu en “äkta” bild från Brasilien, men med förstoring. Igen! Kolla färgen. “Apelsin-måne” vore väl meer passande än “Blod-måne”.

  Foto från England taget med stark teleobjektiv. Liknande fotografier finns det gott om när man söker på synvillor. Färgen är dock värd att lägga märke till. Extrem Blod-brist-måne?

  Här följer ett synville-trickfoto fast med omvänd effekt. Bara som exempel.

  /Kjell

      (Reply)

 4. På vissa håll där man i åratal har predikat olycks-tetrader anser man det redan bevisat att man hade rätt.

  Man anser att måndagen den 28 september 2015 verkligen blev till en ödesdag och milstolpe i världshändelserna.

  Vilket skulle bevisas!

  Min undran är då fortfarande: Vad skulle man ha gjort annorlunda om man bara hade följt nyhetsutsändningarna och inte haft en månförmörkelse?

  Eller omvänt: Vad tänker man, i praktiken, göra annorlunda på grund av månförmörkelsen?

  För tydligen är de “sekulära experter” man citerar lika väl informerade som stjärntydarna. Eller kanske till och med bättre….

  /Kjell

      (Reply)

 5. Dagen talar om det månkulturella samhället. (Med reservation för eventuell korrektion av Dagens redaktion, exakt citerat vid tidpunkten för skrivandet av denna kommentar.)

  Kort citat:

  Fredens apostel, miljökämpe, migranternas beskyddare, det månkulturella samhällets förespråkare och en religiös ledare som står på de fattigas och utsattas sida. Så kan man sammanfatta påven Franciskus efter hans sex dagar långa besök i USA, landet som byggts av invandrare och som till följd av sin storlek och makt spelar en avgörande roll för hur det går för resten av världen.

  Tydligen har till och med Tryckfels-Nisse blivit imponerad av tetraderna och anslutit sig till de “månkulturella” grupperna.

  En tydlig effekt av månförmörkelsen. Vi får nog räkna med en hel rad av mörkningar framöver.

  Men, på en lite seriösare not.

  Kanske visste du att den FN-sammankomst som hölls i går på månförmörkelsens dag egentligen brukar hållas den tredje tisdagen i September.

  Var det månne “blod-månen” som tvingade dem eller gjorde de slugt bruk av alla konspirationsteorier som har cirkulerat de senaste 4 åren?

  Vad är hönan och vad är ägget? Fjädern man gjorde hönan av är ju känd.

  Men den seriösa frågan kvarstår!

  Bortsett från konspiratoriskt pladder, hur förändrar månförmörkelsen ditt dagliga liv?

  Eller kanske mera konkret ställt, ser du tidens tecken bättre i en förmörkad månes ljus?

  /Kjell

      (Reply)

 6. Det som i Bibeln kallas “tro”, och betyder “förtroende” och “trohet”, handlar om en relation. En viktig del av relationen är bönen.

  Jesu liknelse handlar inte om att Gud är ovillig eller likgiltig. Liknelsen handlar om att i förtroende vara uthållig och tala med Herren om allt.

  Lukas 18:1-8

  Och han berättade också en liknelse till dem om hur de alltid borde be och inte förtröttas.

  Han sade: I en stad fanns en domare, som inte fruktade Gud och inte heller brydde sig om någon människa. Så var i samma stad en änka som kom till honom och sade: Låt mig få ut min rätt av min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han för sig själv: Inte för att jag fruktar Gud eller tar hänsyn till någon människa, men eftersom denna änka gör mig så mycket besvär, så vill jag ändå ge henne rätt, för att hon inte genom sina besök skall plåga mig resten av livet.

  Och Herren sade: Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, och skulle han inte ha tålamod med dem? Jag säger er: Han skall snart ge dem rätt.

  Men skall Människosonen finna tro på jorden då han kommer?

  Frågan är alltså om han i en kultur som kräver rättigheter utan att ha en personlig relation med givaren kommer att finna någon som är villig att både ge och få. En generation som saknar tålamod och vill få det man vill utan dröjsmål.

  Nu anser dock en kommentator att den tro som Människosonen efterlyste handlar om tron på tetrader och blodmånar. Jag citerar:

  2015-09-28 22:59:49 – Jan Johansson, Domsjö, E-postadressen är dold

  Tack Bernt…………….
  ……..för din aktuella reflektion Blodmånen blev till en Supermåndag.

  Visst,….. det är nog sant att vissa människor känner en lust att förlöjliga dig för det.
  Men för mig upplevdes den som en välsignelse och även om människor ibland vill förlöjliga så tror jag att det blir glädje i himlen. Herren kan alltså fortfarande finna tro kvar på jorden. Det visar du Bernt och Herren gläder sig över det.

  Det var precision i denna Blodmåne. Vem kunde tro att man skulle vara kvar på denna jord när FN nu sjösätter Agenda 2030.

  Jan Johansson, Domsjö.

  Tänk så man kan tolka Jesu ord hur som helst för att stödja vad som helst. Får man verkligen missbruka Guds ord på det sättet?

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,

  Till Kjell

  Du frågar: Citat”

  ”Min undran är då fortfarande: Vad skulle man ha gjort annorlunda om man bara hade följt nyhetsutsändningarna och inte haft en månförmörkelse?”
  Slut citat.

  Mitt svar:

  Man skulle nog inte gjort något annorlunda. Ibland ger Herren tecken av olika slag. Detta tecknet visar, tillsammans med världshändelser ungefär vart på Herrens tidsaxel vi befinner oss. Vissa av oss tar till oss av det och tackar Herren för Hans trofasthet och omsorg om de Sina. Andra vill bara debattera och förlöjliga vilket är precis det som Paulus också beskriver skedde tidigare.

  ” ”Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början.

  Ang kritiken mot mitt inlägg så vill jag tillfoga.

  Din slutsats av ditt nämnda sammanhang citat:

  ”Frågan är alltså om han i en kultur som kräver rättigheter utan att ha en personlig relation med givaren kommer att finna någon som är villig att både ge och få. En generation som saknar tålamod och vill få det man vill utan dröjsmål.

  Mitt svar:

  Även om din analys av dagens generations människor i denna kultur skulle vara riktig så glömmer du bort Herrens Fadershjärta. Om vi lägger till den faktorn så är svaret på din fråga.
  – Ja……Herren kan tänka Sig att ge av Sitt och Sig Själv även till denna generations och kulturs människor. Som ett resultat av det så kommer mottagaren att få det lättare at giva. Han är större än vårt förstånd, Hans nåd vet inga gränser och Sin kärlek har Han redan visat.

  Du avslutar det hela med frågeställan (vars avsikt tveklöst är att misskreditera och kanske förlöjliga.)

  Citat”

  ”Tänk så man kan tolka Jesu ord hur som helst för att stödja vad som helst. Får man verkligen missbruka Guds ord på det sättet? ”

  Mitt svar:

  Som ett resultat av en levande relation med Herren så finns också ett förtroende för Herren att Han
  kan ge de Sina tecken, påminnelser, uppenbarelser osv. Herren gör så för att Han älskar. Han överger inte Sina Barn. Han kommer att vara med ända till tidens slut. I sitt Ord så kan man läsa om dessa löften. Där får vi också lära oss om den Helige Ande. Det blir då självklart att läsa Ordet i Den Helige Andes ljus. Tillsammans med vad som sker på jorden så förstår man då vad Herren vill visa.

  Då är också svaret på din sista ”fråga” given. Nej man ska inte missbruka Guds Ord. Det blir inte gott. Men man ska tolka Ordet i Den Helige Andes Ljus. Inte ur egna behov eller ur sitt eget grumliga ljus. Att människor har olika grund för sin förståelse av Ordet torde vara självklart för dig Kjell. I slutändan kommer dock alla Guds barn att ha ett enda gemensamt ljus. Vi får hoppas att vi alla är på väg till denna punkt. Vem längtar inte dit? Den fantastiska dagen då vi ska få skåda Herren sådan Han verkligen är.

  Och tack Kjell för att du, på detta ditt sätt håller, Sista Tiden-frågorna vid liv.

  Jag önskar dig Herrens välsignelser.

  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 8. Majlis,

  “Vi är kallade att följa Honom och vara Honom trogen. Jag blir så bedrövad när jag ser sådana här enorma avsteg från Vägen. ”

  Men Majlis….vad föraktfull du är;)

  /Ulrika

      (Reply)

 9. Jan Johansson, Domsjö,

  Du skriver: Men man ska tolka Ordet i Den Helige Andes Ljus. Inte ur egna behov eller ur sitt eget grumliga ljus.

  – De tankebanor och den inriktning/fokus en människas hjärna har, gör att hjärnan själv kan koppla ihop saker som man ser, ex världshändelser och i förhållanden som man läser i skriften.
  Är man då väldigt fokuserad på ändetiden och dess profetior är risken stor att hjärnan kopplar hejvilt, med slutsatser som faktiskt inte är skriftenliga.
  Dessa hejvilda kopplingar blir till sk uppenbarelser och ger också en känsla av eurfori och som tolkas som Andens bekräftelse.

  Därför när man läser olika slutsatser om ändetiden, eller profetior om dom, så reagerar den som inte har fokus på detta, eller som inte har uppkörda tankebanor på detta område.

  Jag har ex reagerat på en vill Eckefjords profetior, som jag menar inte är från Gud, men många som är fokuserade på änden och dess hemskheter reagerar annorlunda.

  Hjärnan är en mästare på att luras, så se upp så att ni som håller på med ändetiden inte bedras av hjärnans ihopkopplade falska uppenbarelser.

  Jer_23:16 Så säger HERREN Sebaot: Hören icke på de profeters ord, som profetera för eder, ty de bedraga eder; sina egna hjärtans syner tala de, icke vad som kommer från HERRENS mun.

  Bb

      (Reply)

 10. Jan Johansson, Domsjö,

  Igen understryker du din uppfattning att de som sysslar med spekulationer angående blod-måne-tetraderna är de som älskar Herren och har den “tro” som Människosonen efterlyste.

  Samtidigt understryker du att de som inte tror på teorierna om blod-måne-tetraderna är dem som Paulus kallar: “hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: Hur går det med löftet om hans återkomst?”

  Dina slutsatser får stå för dej och igen vill jag mena att du missbrukar Guds ord.

  Sedan barnsben, och fortfarande, har jag väntat på Jesu återkomst men jag avvisar på det bestämdaste sensationslystna fantasier och hyper som bara håller om man förvränger Guds ord.

  Det är min uppriktiga uppfattning att de som sysslar med dessa hyper och ryktesspridning och konspirationsteorier hjälper till att kratta manegen för Antikrist.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Björn bloggaren,
  Jag utgår från att det är omsorg om en broder som gör att du svarar som du gör. Jag håller med dig om din beskrivning av hur hjärnan kan fungera. Det är välkänt. Jag vill bara påpeka för dig vad jag skrev nämligen “att tolka eller förstå Ordet i Den Helige Andes ljus”. För mig så är inte hjärnan och Den helige Ande samma sak. Man bör nog skilja på den mänskliga hjärnan och DHA. Det går att göra och görs också. Du hänvisar till Jeremia. “De förmedlar sina egna hjärtans syner. Hjärtan och syner alltså. Du pratar om hjärnan och profetior.
  Men jag tackar dig för din omsorg. Herren vet hur och om jag ska ta emot något av den.

  Jag önskar dig Herrens välsignelser.
  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 12. Kjell,

  Till Kjell.

  Du skriver citat:

  ”Igen understryker du din uppfattning att de som sysslar med spekulationer angående blod-måne-tetraderna är de som älskar Herren och har den “tro” som Människosonen efterlyste. ”

  Mitt svar.

  Det du reagerar över är en uppmuntran jag skrev till Bernt Isacsson. Han visar tro på detta sättet bl a.
  Ingenstans kan du läsa att det från min sida skulle vara ett signum på dem som tror. Självklart kan man tro på Herren även om man inte vill se sambanden med blodmånarna. De flesta förstår det utan att behöva få det specificerat. Du rycker ut ur denna uppmuntran ett sammanhang som du sedan tillskriver ett helt annat värde och sedan vill du dessutom att andra ska förstå på det sätt som passar dina syften. Du tillskriver mig alltså sådant jag aldrig sagt eller skrivit. Vad missbrukar man då?

  Du tycker att jag missbrukar Herrens Ord……det är helt okay för mig att du tycker så. Det viktiga är att Herren inte tycker det.

  Kanske det bara är svårt för dig att acceptera att Herren vet vad Han gör. Många , många har nu sett att denna blodmåne samanföll med sjösättningen av Agenda 2030 och till det kan läggas Påvens tal.
  Herren har redan vid skapelsedagarna vetat att dessa saker skulle sammanfalla. Det blir inte mindre betydelsefullt bara för att nutidens människor vet vad som orsakar blodmånarna. Det är Herren som fortfarande sätter fokus på viktiga händelser. Det förändras ingenting bara för att vi vet hur Herren gör det.
  Jag skulle vilja rekommendera dig att läsa igenom dessa dokument och sedan se vad som håller på att ske mitt framför våra ögon. Måhända kommer du att reagera annorlunda då.

  Med en önskan om Herrens hjälp att se och förstå för oss alla som kan behöva det.

  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 13. En sak som jag inte förstår. Ovan nämns Agenda 2030. Jag erkänner att jag inte känner närmare till innehållet men vid googling tycks det handla om att bekämpa fattigdom, sociala orättvisor och förbättra miljön. Jag förstår inte att detta kan vara en stötesten. Vad jag förstår vid en googling är att en del kallar detta för NWO. Jag menar att det krävs betydligt mer för att få det till NWO.

  Jag ser inte idag någon person med tillräcklig karisma få alla världens länder att enas kring denna person. Jag ser inte heller problem i världen som en karismatisk person kan få alla världens länder att enas kring. Det finns många demokratiska och diktaturer. Alla demokratiska länder kommer inte överens utan kan vara dödsfiende. På samma sätt förhåller det sig med diktaturer. Det krävs något gigantiskt problem och en unik karismatisk person att få världens länder att enas kring honom.

  Det som jag ser är en rädsla eller förhoppning kring NWO. Det är inget fel att vilja utrota fattigdom eller förbättra miljön. Att sedan målet i sig är lika orealistiskt som målet för svensk trafik att inga människor ska dö, den så kallade nollvisionen. Det goda som nollvisionen medfört är att färre skadas och dör i trafiken. Målet i sig är omöjligt att uppnå men man måste ju arbeta efter att saker ska bli till bättre.

  Jesus sa att det alltid ska finnas fattiga, innebär det att vi inte ska hjälpa fattiga eftersom dom alltid ska finnas? Jag tror att det flesta kristna är överens om att det alltid kommer finnas fattigdom men att vi har en plikt att hjälpa andra ändå.

  Har jag missat något med Agenda 2030 som gör den till något farligt dokument?

      (Reply)

 14. Fredrik,

  Det du kanske har missat är att det börjar bli acceptabelt att tala om inskränkning av personliga val och friheter till förmån för kollektivet.

  Sedan är det väl inte någon hemlighet att FN är en synkretistisk, och därmed således antikristlig organisation.

  Sammankomsterna och besöken och föreläsningarna (talen) som har hållits i dagarna är utan tvekan unika.

  Man kan väl säga att globaliseringen lägger in nästa växel.

  Allt detta går att se utan hjälp av blodmånar 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 15. Kjell,

  Hej Kjell,

  Ja det här med en “.. kultur som kräver rättigheter..” är intressant.

  Enligt min förståelse är det väl nämligen i dessa sammanhang vi primärt ser ‘tidens tecken’.
  Tänker t.ex på Kristi ord i Luk 12:54-56.
  “Luk 12:54 Till folket sade han också: “När ni ser ett moln stiga upp i väster, säger ni genast att det blir regn, och så blir det regn.
  Luk 12:55 Och när det blåser sydlig vind, säger ni att det blir hett, och det blir så.
  Luk 12:56 Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?”

  Analyserar man de två rövarna vid korsfästelsen , tycker jag mig kunna urskilja det här med en “.. kultur som kräver rättigheter..” visavi en som har en “förkrossad och ödmjuk ande”.

  Förövrigt är jag av uppfattningen att FN o allt prat om ‘mänskliga rättigheter’ är av ondo. Även fast det på ytan kan se gott och bra ut.

      (Reply)

 16. tungsten,

  Du har givetvis helt rätt. Nåd och tacksamhet är motsatsen till krav och rättighet.

  Vad gäller FN och liknande organ undrar jag om det inte kan klassas som “nödvändigt ont”.

  Hur skulle världen se ut utan FN, media och demokrati? Jag tvivlar på att det skulle vara bättre. En slags “world order” som består av anarki?

  Problemet med alla organisationer och system är att man definierar “goda mål” och i stigande grad accepterar de negativa biverkningarna av strävandet att uppnå dessa mål.

  Lösningen heter teokrati och den får vi vänta på tills Jesus kommer tillbaka.

  /Kjell

      (Reply)

 17. En fundering jag har om teorin om blodmånaderna är hur de som anammar den idén kan vara säkra på ett det är ett tecken från Herren. I Matteus, Markus och Apostlagärningarna står det om vad som ska hända i ändens tid: Mat 24:29 Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken, och stjärnorna skall falla från himlen, och himlarnas krafter skall bäva; Mar 13:24 Men i de dagarna efter den vedermödan, skall solen förmörkas och månen skall inte ge sitt sken; Apg 2:19-20 ”Jag skall låta under ske uppe på himlen och tecken nere på jorden: blod och eld och rökmoln. Solen skall vändas i mörker, och månen i blod, förrän Herrens dag kommer, den stora och synliga”.

  Jag kan inte se att ”blodmånarna” passar in här över huvudtaget. Inte heller har jag läst någonstans i Ordet att månens utseende skulle kopplas ihop med olika händelser, förutom då innan Herrens dag kommer. Det är Guds Ord som vi ska hålla oss till, och kan inte Ordet bekräfta en teori ska vi inte anamma den.

  Betänk vad Herren sa gång på gång om ändens tid: Se till att ingen bedrar er.

  Risken med att tyda tecken är dels att det blir viktigare att spana efter tecken än att förtrösta på Herren och vara Honom trofast, dels att man förlitar sig på sin egen och andra människors förmåga i stället för på Herren.

  Det är inte svårt att se att vi är på väg mot denna tidsålders slut, det är bara att se sig omkring både här i Sverige och i världen. Egoismen ökar, våldet likaså, naturkatastrofer är vardagsmat, kristna förföljs, krig, grymheter, förföljelser, allt som Bibeln nämner ser vi runt omkring oss. Likaså ser vi ett avfall från den sunda tron. Katolska kyrkan, en av många irrvägar som leder människor bort från Herren, verkar ha en ordentlig attraktionskraft på kristna i västvärlden, och det finns många andra irrvägar som lockar människor också. För mig räcker det bra för att jag ska förstå vart vi är på väg.

  Gemenskapen med Herren och Hans Ord är vad jag förtröstar på, inte på människors idéer som inte har sin grund i Ordet.

      (Reply)

 18. Majlis,

  Det finns flera bibelord som talar om för oss att Gud har kontrollen hela tiden. Jag skall bara kort citera tre av dessa.

  Lukas 12:7a Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade.

  Apg. 17:26-28a Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till

  Psa 139:3-6,16-18 Om jag går eller ligger, utforskar du det, med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, HERRE, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den.

  Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald! Skulle jag räkna dem är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig.

  Man behöver inga bevis för att veta att Gud är allsmäktig och allvetande. Jesus sade ju ofta något i stil med “Om ni inte ser tecken och under, tror ni inte.” eller “Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken”.

  Blodmåne-teorier tyder inte på “tro” utan, enligt Jesus, snarare på trolöshet och brist på tro.

  Nu har Dagen publicerat en artikel om månförmörkelsen Blodröd måne väcker domedagsspekulation.

  Det nämns huvudsakligen 3 namn, jag citerar:

  1. Främst är det i USA som blodmånarnas profetiska innebörd skapar debatt. Irvin Baxter från Endtime Ministries i Texas, är en av de predikanter som flitigt förekommer i Youtubeklipp med sådana budskap.
  2. Att ändens tid skulle vara så nära ifrågasätts dock av andra predikanter som fördjupat sig i samma tema. Mark Biltz, ledare för El Shaddai Ministries, är i det andra lägret. Han menar att vår tidsålder visserligen snart är över, men att det fortfarande finns en hel del tid kvar.
  3. Tron på att de blodröda månarna kan avslöja något om framtiden har fått stor spridning och John Hagees bok “De fyra blodmånarna” har blivit en bästsäljare i USA efter att den kom ut 2014. Den låg till exempel på näthandelföretaget Amazons topp 100-lista i närmare ett halvår.

  Sedan citerar man även Sven Reichmann:

  Även teologen och författaren Sven Reichmann tycker att man ska ta förutsägelser och uträkningar om jordens undergång med en nypa salt.

  – Det ligger ju i sakens natur att Jesu återkomst är ett överraskningsmoment. Då kan man inte räkna ut det med hjälp av kalendern, säger han till Dagen.

  Jag håller med dej. Det saknas sannerligen inte tecken som visar att vi närmar oss vedermödan. De tecken som Jesus nämnde ser vi runt om oss.

  Tecknen som hör till det som sker efter vedermödan, och således efter uppryckelsen, behöver vi inte bekymra oss om. Det är då, i samband med vredesdomen som den äkta blodmånen kommer att visa sig och det blir kosmiskt fyrverkeri utan like.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Det finns en blogg-kommentator vars signatur nog de flesta känner. Förr kallade han sig “Wildwest” numera “Wildwest63”.

  Han skriver ofta bra och djuplodande kommentarer och jag vill i sin helhet citera en kommentar där han begrundar tidstecknen utan att blanda in astrologi.

  wildwest63 den 29 september, 2015 kl. 13:37 skrev:

  Du har nu världsvida frågor som inte funnits tidigare, som klippt och skurna för en världsregering. T ex klimathotet. Vem inser inte och håller inte med om att miljöförstöringen innebär ett hot mot jorden?

  Stiger det upp någon ledare, och påven skulle där ha mycket stor trovärdighet, och säga att detta är ett akut läge, vi måste göra allt för att inte jorden ska gå under – vem säger emot? Han tar hjälp av stormuftin av Kairo, av Dalai-Lama osv. Ingen kommer här prata om synkretism, de flesta kristna kommer tycka att det är en bra åtgärd, vi har ju ett förvaltarskap över jorden och nu får vi rätta till det vi tidigare har gjort fel.

  Vem har större trovärdighet än påven i samarbete med andra religioners ledare? Inte är det Assad, inte Putin, inte Donald Trump, inte Stefan Löfven.

  Man kommer säga att extraordinära hot mot jordens existens måste mötas med extraordinära åtgärder – och det måste gå snabbt, så inte medeltemperaturen stiger än mer. Demokratiska beslutsprocesser tar för lång tid. Länder hinner dränkas. Oliktänkande har inte förstått, de hindrar en överlevnadsfråga. Vi har inte råd att ha käppar som stoppas i hjulet. För allas vår överlevnad på sikt, för våra barn, för de stackare som drunknar i Medelhavet – tänk så många fler som kommer fly, etc, etc – så måste dessa personers inflytande undanröjas. De måste bort. Mao sa att för att nå det stora språnget får man acceptera att några människoliv spills.

  I allt detta borde det vara vi kristna som står upp för lagar, regler, fattade beslut och demokratiskt beslutsfattande. Vi borde även säga att vi har svaret på frågorna, vi har den absoluta sanningen, vilken inte muslimer och buddhister har. Och när detta hävdas, vem är det då som först undanröjs? Jo, sanningsivrarna, de kristna. Avrätta. Det är mest klimatsmart.

  Med andra ord – sannolikheten för att påven startar en sån här utveckling är stor, när bollen är i rullning kan han inte hejda den. Eller driver han på.

  Tack Wildwest för ännu en tankeställare!

  /Kjell

      (Reply)

 20. Björn bloggaren,

  “Hjärnan är en mästare på att luras,”

  Ditt inlägg leder tankarna till de bedrägliga delarna av människans väsen.

  När vi här hemma får konstatera att sådant som vi trodde var sant visade sig vara lögn brukar vi påminna varandra om människans bedrägliga hjärta. För att något ska kunna bedra, behöver det först ge ett sken av att vara äkta. Har sökt det specifika bibelordet vi brukar använda “människans hjärta…bedrägliga ting…utan räddning…” Kanske vet du vart jag finner bibelstället?

  Fann något liknande i Jer 17.

  “Bedrägligare än allt annat
  är hjärtat,
  det är obotligt sjukt”

  /Ulrika

      (Reply)

 21. Jan Johansson, Domsjö,

  Du skriver: För mig så är inte hjärnan och Den helige Ande samma sak. Man bör nog skilja på den mänskliga hjärnan och DHA. Det går att göra och görs också.

  – Naturligtvis är hjärnan inte samma sak som DHA och visst går det att skilja på dessa.
  Men det jag menar är, att hjärnan kan faktiskt bedra oss med att koppla ihop skriftord och skeenden som ser likartat ut som skriftordet.

  Hjärnan funkar så, den kopplar ihop gammalt å nytt och ger känslor utifrån bakgrund.
  Dessa känslor kan tolkas som Andens vittnesbörd, men eftersom ihopkopplingen inte alltid är 100% exakt, utan oftast utifrån likartade skeenden som skriftordet beskriver så är det lätt att det blir fel.

  Skillnaden är om Guds Anden konkret leder och uppenbarar, då blir det rätt och här kan vi inte vara för självsäkra. Men om vårt fokus på ändetiden och sökandet efter dess tidstecken är själva huvudfåran i vårt sinne då tror jag att det kan sluta hur som helst.

  Bb

      (Reply)

 22. Ulrika,

  Om din hand är dig till förförelse så hugg av den!

  Sakta i backarna, ondskan kan inte lokaliseras till någon specifik kroppsdel.

  Ondskan sitter i begärelsen och begärelsen sitter i människan.

  Det blir helt och hållet galet om man tolkar bildspråk så att man ger det ordagranna betydelser.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Björn bloggaren,

  Bra, då, är vi helt överens över hur det kan fungera angående hjärnan och Den Helige Ande. För din upplysnings skull så vill jag då meddela dig att sökandet efter tidstecken och ändetiden aldrig har varit huvudfåran i mitt sinne. Hoppas du inte fått anledning att tro det bara på grund av en enskild fråga här på forumet. Ändtidens frågor dyker upp nån gång ibland men som sagt min tjänst för Herren täcker betydligt mer än så.

  Herren välsigne dig.
  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 24. Kjell,

  Om det är mystiker eller skeptiker som bara vill driva med mystiker som planerar dylika kalenderhändelser vet jag inte, men de har nog varit fullt medvetna om dagens symboliska värde.

      (Reply)

 25. Ludvig,

  Och så blir det en “self fulfilling prophesy”.

  Men håll i hatten för enligt Martin Armstrong kraschar världens börser i morgon den första Oktober.

  Den kontroversielle ekonomen Martin Armstrong har blivit känd för att förutse ekonomiska kollapser. Nu varnar han för nästa krasch – den kommer i morgon.

  Men han är omtvistad – domedagsprofeten som blev dollarmiljonär redan vid 15 års ålder, expert på ekonomiska cykler och sedan fängslad i 11 år för bedrägerier.

  Så vi får väl se….. Denna gång behöver vi inte vänta 50 år.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Kjell,

  “Det blir helt och hållet galet om man tolkar bildspråk så att man ger det ordagranna betydelser.”

  Det har du rätt i. Var det du som kom på “apelsinmåne”?

  🙂

  Jag kan inget om blodmånar och är inte heller intresserad av dem. Men ett barn såg ju att blodmånen var orange. Vad mer finns att säga?

  /Ulrika

      (Reply)

 27. Kjell,

  Jaha, ska det bli ännu en i raden som misslyckas med sina “sanna” profetior om en ekonomisk krash? Nån lurar han alltid…

  Åh tänk vad apelsinmåne-gänget kommer säga om något händer imorgon. Suck.

  Undra vad den gode mannen Reichmann hade sagt om blodmånehypen? Eller ännu bättre, vad skulle Herren själv tycka om detta? Man har ju helt missbrukat Guds Ord för att få till en häftig och spännande teori! Och så klart tjänar uppfinnarna sig en slant på sina böcker m.m. Jag tror helt enkelt att denna teori uppstod genom ett eller flera begär. Pengar, berömmelse, upphöjelse och allt vad det kan vara. Biltz “brottsregister” borde avskrämma folk men ett flertal vill visst inte se de grova felen. Vad tänker jag på då? Jo, den mest allvarliga är att Biltz vill föra folk tillbaka till GT:s tid med dess lagar, regler och ceremonier. Och för att få till detta budskap förvanskar han i stort sett det mesta av det nya förbundet. Men reagerar folk? Nääää då, mannen är ju något stort på spåren. Vips så har man dykt ner i lögnens hav och och kan inte få nog av kittlande undervisning så att köttet blir rikligt marinerat av glädjen som synden ger.

      (Reply)

 28. Hej allihopa,

  Plumsar in för att be om förbön. Känner mig inte redo för yttersta tiden, och vet inte om jag är en sann kristen längre och är orolig att jag ska sluta som de oförståndiga jungfrurna. Lovade mig själv att inte läsa såna här spekulationer för det verkar mest bestå av magiskt tänkande, men kunde inte hålla mig borta från dem trots allt.

  MVH

      (Reply)

 29. Jonas,

  Du har helt rätt att spekulationer av denna sort består av det du kallar magiskt tänkande. Kanske man skulle kunna uttrycka det att det gränsar till ockultism eller i vissa fall även är ockultism.

  Jag hade tänkt att skriva en artikel om, skall vi säga, vardags-ockultism. Till exempel att man kastar krona och klave för att besluta vad man skall välja. Det är ju att tillskriva en process som styrs av slumpen, andlig betydelse.

  Men nu först till din oro. Du oroar dej för att du “kanske inte är en sann kristen längre“.

  Nu är det ju så att frälsningen erbjuds av nåd och inte är något vi kan förtjäna, således inte kan sköta oss så bra att vi kan kräva att bli frälsta.

  En av de viktigaste texterna i Bibeln som förmedlar detta budskap finns i Apostlagärningarnas andra kapitel. Jag skall citera den texten.

  När Petrus predikade på pingstdagen fick många syndanöd och förstod att de behövde bli frälsta. Jag citerar Apg. 2:36-39

  Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad skall vi göra?”

  Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

  Att vara “Herre” betyder att ha makt och därför vara den som bestämmer.

  Att vara “Messias” eller “Kristus” som det står i vissa översättningar, betyder att vara “Den Smorde” alltså Han som frälser.

  Inte svårt att förstå att det högg till i deras hjärtan. Man ligger illa till om man aktivt, eller passivt, medverkar till att döda den som har sänts för att rädda en.

  Men titta nu på Petrus’ svar. Han sade:

  1. Omvänd er! – Alltså ångra det onda ni har gjort och besluta ärligen att göra allt för att inte upprepa den synd ni bekänner.
  2. Låt er döpas i Jesu Kristi Namn, så att era synder blir förlåtna. – Dopet är en bekännelse där man bekräftar att man vill tillhöra den “Herre och Frälsare” man låter sig döpas till.
  3. Då skall ni få den helige Ande som gåva. – Flera texter i Bibeln förklarar att detta är frälsningens startpunkt. Utan Guds Ande, eller som det även uttrycks “Kristi Ande” hör vi inte Herren till. En viktig not: Förväxla inte detta med de gåvor som Anden sedan ger. Grund-förutsättningarna för att “få Den Helige Ande” är bekännelsen att vi är syndare som behöver frälsning och måste omvända oss. Den Helige Ande hjälper oss sedan på omvändelsens väg.
  4. Löftet gällde Petrus’ åhörare, nästa generation och alla generationer fram till Jesu återkomst. Således både dej och mej.

  På omvändelsens väg, som även kan kallas helgelse får vi hjälp av Den Helige Ande som även kallas “Hjälparen”, “Förmanaren” och “Tröstaren”. Som jag tolkar summan av Skriftens budskap är just detta det som kallas “andedop”. Att “döpas i den helige Ande och eld”. Elden står för dom. Vi får således den stora nåden att ha Guds Ande inneboende som aktivt hjälper oss att döma synden i våra liv.

  Om detta inte sker blir det inte mycket bevänt med omvändelse och helgelse.

  Det handlar om samma process för alla, men det är en högst personlig process som kan vara olika svår och dröja olika länge på grund av den personliga situationen.

  Därför säger jag dig, Jonas, så länge du vill bli frälst får du av nåd bli frälst. Viljan handlar om att lita på Herren, ha förtroende för Honom och vilja vara Honom trogen.

  En gammal läsarsång uttrycker det så här: “Hav tack O Jesus, att du mig givit, båd’ makt och rättighet att vara Din.”

  Detta är en utmärkt beskrivning av frälsningens nåd.

  Herren vare med dej.

  /Kjell

  PS. Om du vill berätta mer om dej själv, eller ställa frågor, ange då i kommentaren om du vill att den skall publiceras. Om du anger att du inte vill ha kommentaren publicerad, skall jag svara personligt.

      (Reply)

 30. Andreas Frost skrev: “Åh tänk vad apelsinmåne-gänget kommer säga om något händer imorgon.”

  Du kan vara helt lugn att det kommer att “hända” saker den närmaste tiden framöver. Det kvittar nämligen om det är saker man kan klassa som bra för Israel, eller dåliga för Israel. Det kvittar till och med om det handlar om faktiska saker eller bara saker man anser är potentiella anvisningar.

  Apelsinmånesidorna har duggat tätt med “bevis” att det “visst” är så att Gud har annonserat dessa händelser genom den så kallade blod-måne-tetraden.

  Det beror bara på ditt förakt och ditt hån och din otro att du inte kan och vill se detta!

  Som bibeltrogna kristna vet vi ju att Israel är utvalt av Gud att uppfylla en central roll i frälsningsplanen. Denna roll är inte avslutad, finalen kommer i och med Jesu återkomst.

  Att Guds folk får lida betryck, vedermöda och förföljelser är ingen hemlighet. Att det kommer att få sin ände i allmänt hat och gemensamt anfall på Israel är de flesta eskatologer ense om.

  Hur nära i tiden detta är vet vi dock inte. Det kan hända inom en mycket snar framtid och det kan dröja ännu en längre tid, mätt med mänskliga mått.

  Men vi vet att när det sker skall vi i förväntan lyfta våra huvuden och veta att Herrens ankomst är nära.

  Vakna, bibeltroende kristustrogna ser världshändelserna minst lika bra utan hyper, sensation och teoretiserande om apelsinmånar.

  De missar dock chansen att slå sig för bröstet och proklamera: “Vad var det jag sa!”

  /Kjell

      (Reply)

 31. Ett tillägg.

  Det talas i Bibeln om att vara vaken och nykter. Alla vet att ordet “vaken” inte syftar på motsatsen till vårt dagliga behov av 8 till 10 timmars sömn, utan betyder att man “med helgat sinne skall vara uppmärksam och i ljuset av Guds ord se det som händer”.

  Kanske inte lika många har funderat på vad nykter betyder. Ett av grundtextens ord är σώφρων (sofron) och det är faktiskt härlet från ordet σώζω (sozo) som betyder frälst och sund, samt ordet φρήν (fren) som betyder att låta förståndet leda känslorna, och inte tvärt om.

  Jag skall citera tre texter som använder ordet “sofron” eller som man ibland transkriberar det till svenska “såfrån” med accenten på första å-et. Lägg märke till det fetstilade ordet i SFB’s översättning.

  1 Tim. 3:1-3 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär.

  Titus 1:7-8 Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad.

  Titus 2:2 äldre män skall uppträda nyktert, värdigt och behärskat och vara sunda i tro, kärlek och tålamod.

  Men det finns ännu ett ord som används i grundtexten när det handlar om att vara nykter. Det är ordet νήφω (nefo) som betyder att inte vara drucken av alkoholhaltiga drycker. Det används i den överförda betydelsen att inte vara liknöjd och högljudd och trögfattad.

  Jag skall citera 5 texter med korta sammanhang där ordet “nefo” (svenk-transkriberat “näfå”) används.

  1 Tess. 5:6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

  2 Tim. 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.

  1 Petr. 1:13 Spänn därför bältet om livet och var vakna * och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. (* 1917 “varen nyktra”)

  1 Petr. 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

  1 Petr. 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit.

  Var och en må själv försöka förstå om vakenhet och nykterhet i ovanstående bibliska betydelse är något man kan beskylla blod-måne-lärarna för.

  /Kjell

  PS. Kunde inte motstå frestelsen att stryka under lite i två citat ovan.

      (Reply)

 32. Kanske även av intresse att se på trender som massorna jublar över, men som nyktra och vakna inte välkomnar med samma entusiasm.

  Keys, cash, passports: Nine everyday objects that are about disappear.

  Kort citat:

  Passports and eyeglasses

  “I can’t wait for the future where we will have multilingual language voice chips, “Smartoos” (intelligent tattoos that contain ID numbers, passport, social security, etc.), and digital chip interface implants for my eye to perfect my vision, see data and entertainment, and take photos.”

  Rashid explains how digital technologies are changing everything in his essay Bioneers’ and techno-organic ‘Globjects’: Karim Rashid’s post-analog world.

  Och alla som längtar efter Antikrists “brave new world” sade ett högljutt amen.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Här är en länk till en “editorial” i Kenyas “Daily Nation” 01-10-2015.

  The gods have gone crazy: Nervous moments as the world meets at UN.

  Författaren är en aggressiv gudsförnekare som inte missar chansen att attackera Israel och kristna när detta är möjligt. Det kan ju vara bra att veta det innan du läser texten.

  Artikelns titel anspelar på en filmkomedi som ni kanske inte känner i Sverige. Den Syd-Afrikanska komedin heter: “The gods must be crazy”

  I motsats till vad man kan tro av titlen handlar komedin inte alls om religion, utan om en “Bushman” som ser en coca-cola burk kastas ut ur ett flygplan och sedan försöker lämna tillbaka denna konstiga sak till dess ägare.

  Nog om det.

  Det jag vill visa på är att människor av “all walks of life” ser att det händer saker med världens makt- och ledar-strukturer.

  Jag vill påpeka att jag inte sympatiserar med artikelns författare.

  Anledningen till att jag delar med mej länken är att visa på att astronomiska fenomen är mycket vaga tecken jämfört med dat som händer runt om oss.

  Kanske var det därför Herren Jesus själv inte tog med astronomi är han manade till: “När ni ser….”

  /Kjell

      (Reply)

 34. Någon berättade att nästa apelsinmåne, som nu diskuteras och tar en massa fokus bort från Herren, kommer att inträffa om 18 år. Detta har någon kunnat beräkna fram. Vad ska man med ett “tecken” till som går att beräkna fram? Ett sådant “tecken” är lika betydelselöst som andra “tecken” som går att beräkna fram. I boken jag läser just nu skildras hur en man tror på Gud “genom naturen.” Att ha astrologiska tecken och annat skapat som ledstjärna är farligt nära att dyrka det skapade i stället för Skaparen.

  Det är vad jag tror. Tills någon kommer med ett bättre förslag.

  /Ulrika

      (Reply)

 35. Ulrika,

  Nästa supermåne med förmörkelse är om 18 år, men den ingår inte i det man kallar “tetrad” vilket är ett sätt att säga “fyra stycken” på grekiska.

  Vad gäller tecken så är det faktiskt så att det lika gärna, eller kanske hellre, kan översättas med signal eller markör. Det är således inte fel att använda det för naturliga, repetitiva händelser.

  Däremot är det en (avsiktlig?) feltolkning att hänvisa till 1. Mos. 1:14 samt bibeltexter som talar om att månen skall vändas i blod.

  Dessa feltolkningar gör man för att dramatisera och legitimera spekulationerna.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Kjell,

  Jag kommenterar här på en egen kommentar eftersom den börskrasch som var utlovad för den första Oktober inte hände.

  Hur Martin Armstrong kommer att reagera på detta får vi se.

  /Kjell

      (Reply)

 37. Psalm 1 börjar med orden: “Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.

  Kom ihåg dessa ord när du läser resten av kommentaren.

  Det fanns en extrem, aggressiv högerpolitiker i USA. Hans namn var Andrew James Breitbart han startade en nyhets-sida på internet. Du kan läsa mer om denne “ogudaktiga bespottare” på Wikipedia om du är intresserad. På denna länk.

  Ett smakprov på hans sätt att uttrycka sig återges i Wikipedia-artikeln: “In the hours immediately following Senator Ted Kennedy’s death, Breitbart called Kennedy a “villain,” a “duplicitous bastard,” a “prick” and “a special pile of human excrement.”

  Man må ha starka reservationer angående Kennedyfamiljens politiska och andra aktiviteter, men så uttrycker sig bara en “ogudaktig bespottare”. Sådana “ogudaktiga bespottare” skall man inte använda som “rådgivare”!

  Breitbarts nyhetssajt finns fortfarande kvar och drivs av likasinnade.

  Nu undrar du kanske varför jag berättar detta. Det gör jag för att avslöja ur vilka smutsiga brunnar “information” presenteras hos Berndt Isaksson i hans Samtalsforum. (Nu arkiverat som Samtalsforum 93.)

  Bara i dag har signaturen “Ålänningen” länkat 2 gånger till Breitbarts sajt. Jag tänker bara återge tid och signatur här. Den som är intresserad får själv kolla kommentarernas innehåll.

  1. 2015-10-01 12:50:01 – Ålänningen

  2. 2015-10-01 13:12:44 – Ålänningen

  Breitbart och nu även hans likasinnade som driver sajten spyr galla på allt som har med “Demokraterna” att göra. De är även kända för diskriminerande attacker på grund av ras.

  Gissa vilken amerikansk president som man verkligen hatar på denna så kallade nyhetssajt!

  /Kjell

      (Reply)

 38. Kjell,

  “markör.”

  Just nu lyser solen på mitt geografiska område. Det betyder dag här och natt på andra ställen på jorden. Jag fattar överhuvudtaget inte vad man ska ha dessa astrologiska markörer till i sin tro. Vi lär märka när Jesus kommer tillbaka i fysisk gestalt. Kristenhetens verkliga problem är att inte märka Jesus närvaro idag. Han sitter inte i månen kan jag säga.

  “för att dramatisera”

  Ah! Bröd och skådespel åt folket!

  /Ulrika

      (Reply)

 39. Ulrika skrev: “Jag fattar överhuvudtaget inte vad man ska ha dessa astrologiska markörer till i sin tro.”

  Inte jag heller. Budet är: “Sök först Guds Rike och Hans rättfärdighet!”

  Det är kopplat till ett löfte.

  Detta är ett annat sätt att definiera ordet “tro”. Men det handlar alltid om samma sak, nämligen relationen, förtroendet och troheten.

  Fast nu finns det “profeter” som säger: “Sök först framtida tecken i skyn.”

  Vad löftet är, som följer detta bud, vet jag inte säkert. 😉

  /Kjell

      (Reply)

 40. På Aletheia finns det en kommentar som jag vill citera. Den är skriven av min holländske broder Theodor van der Waard. Han skriver, 1 oktober, 2015 kl. 11:35 fm:

  Ja, vem undrar inte hur man nu egentligen ska tänka? Det är inte helt enkelt allt detta. Profeten Daniel säger oss att kunskapen ska tillta när det blir mycket nära!
  Personligen tror jag inte att blodmånen som ju klart refererar till profetian i Joel 2 har något med tidpunkten för uppryckandet att göra utan med Messias ankomst till Oljeberget (Sak 14:3).
  Uppryckandet finns öht inte med i GT så vi kan inte hitta några nycklar om detta där. Ja, jag erkänner att jag alltjämt tror på ett tidsglapp mellan uppryckandet och den fysiska återkomsten. Det gör att jag kan vänta min Herres ankomst varje dag! Dessutom slipper jag invänta framförallt antikristens ankomst, även om jag tror att vi kommer att få märka av hans närmande fotsteg.
  Än så länge så hålls antikrist tillbaka av den som behöver tas ur vägen som 2 Tess 2 säger.
  På en sak har jag dock ändrat mig på senare tid. Jag tror inte att det är församlingen som håller tillbaka utan Israels kämpe i den himmelska världen: ängeln Mikael alltså.

  Ärligt troende evangeliska kristna med kalvinistisk bakgrund (finns många i Holland) kämpar med att bli fria från pre-trib lärans villor.

  Och som man lätt kan se gäller samma för många ärliga Kristi lärjungar i Sverige.

  Problemet löser sig inte genom att jämka ihop Guds ord med villolära.

  Problemet löser sig bara genom att kasta all “skubala” över bord, i likhet med Paulus.

  /Kjell

      (Reply)

 41. Nu gör du det alldeles för lätt för dig, Kjell. Det är ju just DIN uppfattning att jag skulle kämpa att bli av med mina pretribtankar. På inget sätt framgår detta av mina funderingar. Du motargumenterar heller mot det jag faktiskt påstår där och det får du gärna göra i så fall.
  Jag gläds faktiskt över mina pretribtankar, annars hade jag ju sedan länge lämnat dem. Faktum är att ingen någonsin kunnat övertyga mig varför posttribtankar skulle passa in bättre!
  Nu hänger naturligtvis inte vår frälsning på vår eskatologiförståelse så där kan vi vara lugna och fundera vidare. Att kalla något för villolära när man har en något annorlunda syn på detta tycker jag ärligt sagt är också lite tveksamt. Det betyder att man är säker på att ens egen syn är just Bibelns syn. Där ska man nog vara mer ödmjuk. Bibeln är faktiskt inte helt enkel att förstå på den punkten och då väljer man den tanken som ter sig passa in bäst i det Bibeln säger. Du väljer din och jag väljer min. Sen får vi se hur verkligheten blir. Låt oss dock tillsammans glädja oss över vår Herres snara ankomst hellre än att avfärda varandras uppriktiga tankar som villolära.

      (Reply)

 42. SÅ Gerdvall,

  Nu när man febrilt söker (och hittar) både orsaker och verkan i pannkakan har till och med störtandet av Gaddafi, som började 2011, blivit del av apelsinmåne-tetradens effekt. Trots att den visade sig 2014 och 2015.

  /Kjell

      (Reply)

 43. Theodor skrev: “Jag gläds faktiskt över mina pretribtankar, annars hade jag ju sedan länge lämnat dem. Faktum är att ingen någonsin kunnat övertyga mig varför posttribtankar skulle passa in bättre!”

  Sorry! Jag trodde faktiskt att du hade låtit dej övertygas av de bibeltexter som tydligt anger att vedermödan (inte vredesdomen) kommer före Jesu återkomst.

  Och eftersom du är väl bevandrad i Skriften vet jag ju att du vet att det inte finns en enda bibeltext som talar om ett uppryckande före vedermödan.

  Jag skall dock ändra mitt bruk av ordet “villolära” till “irrlära” fastän jag verkligen tror att många kommer att bli förvillade när Antikrist uppträder fastän de trodde att de skulle slippa se det.

  Vad gäller argument… Har du sett denna? Pre-trib debunked?

  /Kjell

      (Reply)

 44. Theodor,

  Citat från din länk:

  Scripturally, the pretribulational view has much to commend it. For example, the church is not appointed to wrath (1 Thessalonians 1:9-10, 5:9)

  Samma gamla missförstånd!

  Vedermöda = “thlipsis”

  Vreden – vredesdomen = “orge”

  Avsiktligt? Opzettelijk? On purpose?

  /Kjell

      (Reply)

 45. Kjell,

  Jag har aldrig satt mig in i ämnet. För några år sen visste jag inte ens vad pre- och posttribbar var. När jag har följt debatter om detta har jag blivit ännu mindre intresserad av att sätta mig in i frågan. För mig har det alltid räckt med dessa Jesu Ord:

  “Till lärjungarna sade han: ”Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det. Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte.” (Luk 17)

  och:

  “Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.” (Matt 24)

  Kort fråga:

  Missar jag nåt viktigt?

  /Martin

      (Reply)

 46. Martin,

  Svar: Nej, men det finns även annan viktig information.

  Bland annat citatet nedan.

  /Kjell

  2 Tess 2:1-12

  När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.

  Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

      (Reply)

 47. Theodor skrev: “Du motargumenterar heller mot det jag faktiskt påstår där och det får du gärna göra i så fall.”

  Ja, då skall jag göra det. Du skrev:

  Personligen tror jag inte att blodmånen som ju klart refererar till profetian i Joel 2 har något med tidpunkten för uppryckandet att göra utan med Messias ankomst till Oljeberget (Sak 14:3).

  Joel 2:30-31 samt Apg. 2:19-20 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

  Klart refererar till Joel?

  Den som jämför förmörkelse-tetraden 2014-2015 med Joels profetia måste göra våld på texten och både lägga till och dra ifrån.

  Man har valt att översätta med innan, men kolla Strongs nummer H6440 så skall du se att en bättre översättning vore “i samband med” eller kanske parafraserat “som startskott för”.

  Det talas inte om en naturlig kosmisk månförmörkelse i Joels profetia, för samtidigt kommer solen att förmörkas. Naturliga sol- och mån-förmörkelser kan aldrig sammanfalla.

  Matt. 24:29-31 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

  Det står “efter de dagarnas nöd” i SFB. I 1917 “strax efter den tidens vedermöda”. I NBG51 och DSV “Terstond na de verdrukking dier dagen”.

  Tidpunkten ligger fast. Människosonen kommer på himmelens moln (eller skyar) efter vedermödan (θλίψις – thlipsis) och i samband med det samlas de frälsta, levande och döda, för att möta honom på skyarna. Den kosmiska katastrofen inleder vredesdomen. Solen slocknar och givetvis även månen. Kometer och asteroider bjuder på fyrverk. Detta är startskottet för vredesdomen (ὀργή – orge). Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, går då och sig.

  Upp. 6:12-17 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sade till bergen och klipporna: “Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?”

  Samma scenario som i Matt. 24.

  Lägg sedan till inledningen på 2 Tess. 2 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda

  “Vår Herren Jesu Kristi ankomst” uttrycks i singularis i alla Bibelns texter.

  Den som inte ser tidsordningen i ovanstående texter vill helt enkelt inte se den. Jesus kommer tillbaka en gång. Detta sker efter vedermödan! Den äkta blod-månen är inte en apelsinmånetetrad som sker innan vedermödans början.

  /Kjell

      (Reply)

 48. SÅ Gerdvall,

  En sund reaktion på månförmörkelse-tetraden borde väl vara förundran och beundran för Skaparen som gjorde universum med sådan precision att man kan räkna ut på minuten när det kommer att ske nästa gång och när det skedde i det förflutna.

  Honom tillkommer all ära!

  /Kjell

      (Reply)

 49. Jonas,

  Hej!

  Jag brukar känna mig ofärdig när jag glömmer sådant som har med barnaskap att göra. När jag glömmer att vår roll i förhållandet med Gud är barn-Far. När jag glömmer att vi är får till en Herde. Sådana relationer blir man aldrig klar med. Kanske betraktar du din roll som en elev till Läraren med stort L? Då blir du aldrig färdigundervisad. 🙂

  Vår uppgift är att leva i relation. Ibland går det bra. Ibland åt skogen. Fast där båda parter lever i nåd består relationen.

  Ditt inlägg fick mig även att reflektera lite om synd. Ibland får jag för mig att jag ska kunna möta Herren syndfri. När jag äntligen upplevt försoning i en synd och tror mig vara mer syndfri av det har Herren Jesus Kristus mage att visa mig om nästa synd i mitt liv! Ibland för att ge mig tillfälle att försonas, ibland för att inte döma en annan, ibland för att helt enkelt säga “du kan aldrig av egen kraft och egna gärningar bli frälst.”

  /Ulrika

      (Reply)

 50. Jag erkänner direkt att jag missat att verkligen kolla upp detta med Joel 2 och håller med att det som står där inte alls kan kopplas till blodmåneberättelsen. Skämmigt alltså, men jag erkänner hellre att jag skrivit för snabbt än jag försvarar det.
  Ständigt behöver vi ödmjuka oss och vända tillbaka till Ordet, det enda som håller.

  Övrigt behöver kollas upp. Det är ärligt sagt länge sedan jag fördjupit mig i sakfrågan.

      (Reply)

 51. Theodor,

  Skämmigt skulle jag nog inte kalla det. Till skillnad från tetrad-knuttarna ger du ju Guds ord den högsta auktoriteten.

  Om du visste hur ofta jag har fått ändra det jag trodde att jag trodde när jag studerar bibelns texter på djupet.

  Allt gott önskar jag dej och de dina. Tack för dina inlägg.

  /Kjell

      (Reply)

 52. Kjell,

  Till Kjell.

  Jag har inte fördjupat mig i detta med blodmånarna men av vad jag som hastigast kan finna så förknippar ”tetradknuttarna” (varför så nedsättande generalisering?) inte måntetraden med Jesu återkomst. ”Tetradknuttarna” (??!!) förknippar blodmånarna med olika händelser, skeenden och högtider som berör Judafolket. Vad som händer och har hänt kring Israel alltså.

  Kring denna tetrad så har påven bl a uttalat: citat:

  ”But there is another temptation which we must especially guard against: the simplistic reductionism which sees only good or evil; or, if you will, the righteous and sinners. The contemporary world, with its open wounds which affect so many of our brothers and sisters, demands that we confront every form of polarization which would divide it into these two camps.”
  Slut citat.

  Det är numera alltså ett problem dessa som skiljer mellan synd och rättfärdighet, syndare och rättfärdiga. Jesus troende kallas ju av Herren för rättfärdiga. Detta uttalande berör oss kristna.

  Några saker som direkt berör Israel:

  ** Ryssland har blivit ordförande i Fn´s säkerhetsråd.
  ** De har passat på att flytta fram sina positioner i Mellanöstern. De mobiliserar starkt.
  ** Kina har flyttat in i konflikten.
  ** Palestina har upphävt fredsavtalet med Israel ensidigt. Applåderat av FN.
  ** FN (Nästan alla världens nationer alltså) godkänner dettta.
  ** Iran har inhandlat 550 stridsflygplan från Kina sedan FN tinade upp deras tillgångar.

  Det finns mer men det torde räcka.

  Visst har det skett snabba förändringar kring denna Högtid för Israel. Det kan säkert förklaras på olika sätt. Men Herren har låtit denna blodmånetetrad utmärka denna Högtid. Det kan man konstatera. Vår Skapare är fantastisk.

  För övrigt så är ju utvecklingen kring Israel ett av de säkraste tecknen på var vi befinner oss i Herrens räddningsplan.

  Jag önskar dig Herrens välsignelser.

  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 53. Jan Johansson, Domsjö,

  Du undrade: ”tetradknuttarna” (varför så nedsättande generalisering?)

  Svar: Därför att tetradknuttarna missbrukar 1 Mos. 1:14, Joel 2:30-31 samt Apg. 2:19-20, Matt. 24:29-31, Upp. 6:12-17 mm. för att insinuera att den naturliga månförmörkelsen har något att göra med dessa texter.

  Du skrev: ”Tetradknuttarna” (??!!) förknippar blodmånarna med olika händelser, skeenden och högtider som berör Judafolket.

  Svar: Ja, och som du vet (om du vågar erkänna det) kommer månförmörkelser alltid att samanfalla med en kalender som är baserad på månens stadia.

  Du skrev: Kring denna tetrad så har påven bl a uttalat: citat:

  Svar: Sedan andra världskriget har Israel inte saknats i världsnyheterna. Allt i enlighet med profetiorna. Oavsett vilket start-datum du vill välja från 1949 tills nu, kan jag samla “nyheter” som räcker för att i efterskott visa att det datum du valde är signifikant.

  Vad gäller “nedsättande” generaliseringar kan du ju läsa 1 Kon. 18:21-40 som inledning på mitt svar. Man må själv läsa, jag ämnar inte citera mer än en vers.

  1 Kon. 18:27 När det blev middag, retades Elia med dem och sade: “Ropa högre. Visst är han en gud, men han kanske sitter försjunken i tankar, eller så är han upptagen eller på resa, kanske sover han, men då skall han väl vakna.

  Allt medan baalsprofeterna dansade, skrek, skränade, utförde ritualer, piskade och ristade sig tills blodet dröp.

  Det vore inte alls svårt att fylla flera sidor med “hånande” som är helt i enlighet med Guds ord och Kristi bud. Jag skall ta två citat.

  Gal 4:8-11 Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er.

  Gal 5:9-12 Lite surdeg syrar hela degen. Jag för min del litar i Herren på att ni inte skall vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er skall få sin dom, vem han än är. Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta. De som uppviglar er borde gå och stympa sig.

  Vill du så skall jag nämna namn och citat skrivna av dem som redan länge nu har missbrukat 1 Mos. 1:14, Joel 2:30-31 samt Apg. 2:19-20, Matt. 24:29-31, Upp. 6:12-17 mm. för att skapa sensation och oro.

  2 Tess. 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

  Du skrev: Visst har det skett snabba förändringar kring denna Högtid för Israel. Det kan säkert förklaras på olika sätt. Men Herren har låtit denna blodmånetetrad utmärka denna Högtid. Det kan man konstatera.

  Baserat på vilka fakta?

  Jag lovar inget datum, men kommer att visa på att “läsa in” världshändelser i naturliga fenomen gränsar till ockultism eller i vissa fall faktiskt är ockultism.

  Historiskt perspektiv kräver att man tittar längre än näsan är lång. Var så god, en lista på ordförande i Fn´s säkerhetsråd.

  Ryssland: 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 och nu 2015.

  Titta på den långa listan och erkänn att spekulerande leder vilse.

  Ett sakligt svar utan emotionella övertoner, med referenser till Bok – Kapitel – Vers kommer jag att släppa in.

  /Kjell

      (Reply)

 54. Ett tillägg:

  • Om du frågar: “Visste Gud för nästan 6000 år sedan att det skulle bli en “tetrad” i de två år som vi kallar 2014 och 2015?”; då blir svaret ett otvetydigt JA!
  • Om du frågar: “Är tetraden en slump?”; då blir svaret ett otvetydigt NEJ!
  • Om du frågar: “Är tetraden “övernaturlig”?; även då blir svaret ett otvetydigt NEJ!
  • Om du frågar: “Vill Gud säga oss något genom denna “tetrad”?; då blir det enda ärliga svaret “vi vet inte“!

  Tidens tecken är dock minst lika tydliga utan spekulationer och fantasier.

  Fast då blir man ju inte världsberömd och inte lyckas man skriva best-sellers heller.

  /Kjell

      (Reply)

 55. Kjell,

  Du skriver:
  Svar: Ja, och som du vet (om du vågar erkänna det) kommer månförmörkelser alltid att samanfalla med en kalender som är baserad på månens stadia.

  Mitt svar:
  Javisst, känner jag till att månens regelbundenheter och samband med kalendrar finns. Varför skulle jag inte våga erkänna det? Jag fascineras bara av Skaparens storhet när jag tänker på det.

  Nej, jag tänker inte komma med något mer än vad jag redan skrivit. Det är verifierbara fakta. Jag nöjer mig med att konstatera att de händelser som jag redovisat “råkade” sammanfalla med månttraden. Jag tror inte heller att det är en tillfällighet. Guds Ord behandlar verkligheten, både den synliga och osynliga.

  Jag önskar dig Herrens välsignelser.

      (Reply)

 56. Kjell,

  “Fast då blir man ju inte världsberömd och inte lyckas man skriva best-sellers heller.”

  Troligtvis inte 🙂 Men man håller iaf sig till sånt som är sant.

      (Reply)

 57. Andreas Frost,

  Det finns texter i Bibeln man lätt glider förbi vid läsandet. Jag skall citera en sådan text. Det är Jesus som har ordet.

  Joh. 8:45 Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen.

  Reformationsbibeln: Men eftersom jag säger er sanningen, tror ni mig inte.

  Intressant va? Låter som bakvänd logik. Men det kommer att gälla så länge jorden består.

  /Kjell

      (Reply)

 58. Kanske förvånar det dej om jag rekommenderar att du läser Siaren Rune’s Hörna. (Enligt egen utsago profeterar han inte!)

  Det är visserligen alltid svårt att hitta det man söker hos “Elvor och Janne” eftersom de tydligen saknar all insikt i begriplig layout, men denna länk går direkt till den PDF-fil som Rune har skrivit, så du behöver inte söka.

  Det är väl värt att läsa denna artikel om du accepterar ditt eget ansvar att “pröva allt och behålla det goda”, så glöm allt tjafs om blodmånar, konspirationer, amerikanska teleevangelister och sinistra makt-eliter och behåll bara det som grundas på fakta.

  Det finns intressanta tankar i artikeln som är värda att bevara och begrunda.

  Men som tillägg kan jag inte låta bli att kommentera något över följande uttalande av Rune:

  Knappast har väl den profetiska betydelsen av ett astronomiskt fenomen varit så omtvistat inom kristna kretsar som den nyligen avslutade Högtidstetraden. Som säkert de flesta känner till kännetecknas den astronomiska företeelse som benämns en Högtidstetrad av fyra på rad infallande totala månförmörkelser. Förutsättningen är också att ingen partiell eller penumbral förmörkelse infaller under perioden samt att samtliga fyra förmörkelser äger rum under inledningen av den judiska påsken (Pesach) respektive lövhyddohögtiden (Sukkot)

  Som sagt, glöm nu dessa så kallade “eisegeser” och allt prat som kommer från “initierade” berömda amerikanska televangelister.

  Läs resten och döm själv!

  Kom ihåg att man kan ha “rätt” på grund av fel orsaker och att man kan ha fel på grund av rätt orsaker.

  Det gäller oss alla!

  /Kjell

      (Reply)

 59. Tänk dej att du är ute och kör bil och plötsligt ser du ett mycket stort och tydligen viktigt vägmärke. Du stannar upp för att studera vägmärket noggrannt och förutom varningar att inte ignorera det säger det bara, med stora bokstäver: “Detta är ett vägmärke!”.

  Efter något funderande åker du vidare. Vad ville vägmärket varna för eller upplysa om? Hur förändrar det din resa? Jag skulle svara att det var totalt onyttigt, eller med andra ord meningslöst.

  Du kanske undrar varför jag ändå länkade till Runes PDF. Jag skall försöka förklara.

  Jag fastnade för det Rune skrev att nu är det “bevisat” att blodmåne-tetraden var en Guds basun av stort format. Och så tänkte jag på Pauli ord att: “om trumpeten avger ett otydligt ljud, vem gör sig då redo till strid?”. (1 Kor. 14:8)

  Ordet som används där är “salpinx”. Samma ord används i Uppenbarselseboken och översätts där med “basun”. I båda fallen tror jag det är säkert att dessa båda judar menade “shofar”, alltså ett horn från ett manligt får.

  Så endera är jag andligen döv eller så var månförmörkelsen ingen basunstöt.

  Den Gud jag har lärt känna sysslar inte med “tidstecken” vars innebörd är så otydlig att man kan läsa in vadhelst man vill i dem.

  Tetraderna må vara intressanta händelser och visst byggdes de in i kosmos vid skapelsen. Det låg redan då fast när dessa skulle ske. Till och med NASA kan ju både berätta när de har skett i historien och när de kommer att ske i framtiden.

  Vissa anklagar blodmåne-skeptikerna för att sakna tro. Ett ganska otrevligt hot! Men om vi läser de 4 första verserna i Matteus 16, och som ofta citerats, kan vi se att de inte handlar om vilka tecken som helst.

  Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jonas tecken.

  Fariseerna ville ha bevis för att Jesus var (är!) Messias, och Jesus kallade dem onda och trolösa. Varför, jo för att om de hade trott på Moses och Profeterna så skulle de redan med säkerhet ha vetat vem Jesus var (är!). Nu sökte de efter orsaker att förkasta det de egentligen redan visste. Detta är trolöshet.

  Ett tydligt tecken i vår tid är avfall från sund tro och efterföljelse av predikanter och apostlar som kliar i öronen. Detta anser jag vara ett “tidstecken” så stort som något.

  Ett annat tydligt tidstecken är förföljelse av Judar och Kristna.

  /Kjell

      (Reply)

 60. Det förvånar mej att tetrad-gubbarna inte säger mycket om detta! “Super blood moon” kallar de det på engelska. (se nedan)

  Längsta månförmörkelsen detta århundrade. Upprepas inte förrän år 2123!

  Total månförmörkelse den 27 juli 2018: så ser du månen bli röd – tillsammans med Mars

  Räkna med att vara uppe, och ute, sent på kvällen fredagen den 27 juli. Skådespelet inleds när månen går upp över horisonten sett från sydligaste Sverige (kl 21:15 i Malmö) och slutar när jordens skugga lämnar månen kl 01:30. Månen är helt förmörkad – och därmed häftigast – mellan 21:30 och 23:14, med mittpunkt kl 22:22.

  /Kjell

  Friday’s total lunar eclipse will be longest blood moon visible this century, until 2123

  The full moon will turn blood red on July 27 as the longest total lunar eclipse of the century takes place in the skies from Australia through Africa.

  A total lunar eclipse occurs when the moon passes through the Earth’s innermost shadow. When this happens, the moon turns rusty orange or deep red in color and is how it earned the nickname of a blood moon eclipse.

  PS. Den som vill veta exakt tid på den ort man befinner sig kan kolla denna länk.

  Eclipse Map — 27 July 2018 Total Lunar Eclipse

      (Reply)

 61. Efter denna “unika” händelse kan jag bara konstatera att den var starkt övereklamerad.

  Frågan är om någon skulle ha märkt något om inte astronomerna hade berättat om det i förväg.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *