Tänk så konstigt!

Nog är det väl egendomligt att det skall behöva bli osämja angående ändens tid. Det verkar som om det finns krafter som gillar ryktesspridning, miss-information, falska läror blandade med fakta, ja det är ungefär samma situation som när det blir krig.

Man brukar säga att krigens första slaktoffer är sanningen. Nu krigar “kristendomens religionsanhängare” i olika sammanhang om händelserna och tidtabellen i ändens tid, ja slutet på ändens tid.

Det finns ingen möjlighet att se detaljerna på detta starkt förminskade diagram som påstår sig visa hur Gud har planerat allt från skapelsen till änden. Men du kan klicka här för att lyssna (och se) på en video med en predikan om detta.
Videon är mycket bra, men som alltid måste var och en pröva och behålla det goda.
Mot slutet predikas “En gång frälst, alltid frälst!”.
Detta är en baptistisk teologi som inte kan stavas med Guds ord.

Man hittar på nästan vad som helst för att stödja sitt eget scenario och sin egen tidtabell. Och då blir det bråk. Det är ju rent löjligt, eller kanske till och med inspirerat av onda andemakter.

Började vedermödan den 13:de September 2015? Inte vet jag! Men det vet ju inte någon annan heller. Inte ens de som har marknadsfört sina spekulationer om just detta datum. Kanske började vedermödan redan för flera månader, eller några år sedan. Kanske dröjer det ännu många år. Jesu ord kan inte misstolkas. Det är bara Fadern som har tidtabellen.

Kommer den så kallade blod-måne-tetraden att sammanfalla med viktiga världshändelser om man tillåter lika bred marginal som vid de tidigare så kallade tetraderna? Javisst kommer den att göra det! Men det bevisar ingenting om denna astrologiska hype. Det vi säkert vet är att det inte har något som helst att göra med Bibelns texter om att “månen skall vändas i blod”.


Det låter kanske konstigt, men vid studiet av detta upptäckte jag att den nutida förvirringen har förorsakats av John Nelson Darbys förfalskning av Guds ord och institutionaliserats av Scofields fotnötter, eller heter det fotnoter :-)? Hela generationer av evangeliskt kristna förkunnare har fått sina tolkningsglasögon nersmutsade med dessa läror som inte har en enda bokstavlig vers att stödja sig på i hela Bibeln.

Låt oss titta på tidsordningen i Matt. 24:24-31. Jag kommer att citera ur 1917 års översättning eftersom den innehåller de termer som användes när pre-trib-läran blev känd av 1900-talets generationer.

Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Jag har nu sagt eder det förut. Därför, om man säger till eder: ‘Se, han är i öknen’, så gån icke ditut, eller: ‘Se, han är inne i huset’, så tron det icke. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. – Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig.

Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet. Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.

Lägg nu noga märke till tidsordningen här.

 • Frälsningsläror och deras upphovsmän kommer att finnas.
 • Dess falska profeter kommer att göra stora tecken och under.
 • Uppmaningen är att ta radikalt avstånd från sådant!
 • Vi kan lugnt säga att vem som helst som gör messianska anspråk är en bedragare.
 • Allt detta sker innan eller kanske under det som kallas “vedermödan” (grekiska: θλίψις uttalas “thlipsis”).
 • Först efter denna vedermöda kommer “solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen”.
 • I samband med detta kommer Människosonen på himmelens skyar och sänder ut sina änglar för att församla “de i Kristus döda och de kristustrogna som fortfarande lever”. (1 Tess. 4:16-17)
 • Efter denna “uppryckelse” börjar Guds vrede (grekiska: ὀργή uttalas “orge”).

Markus skrev samma sak. Jag tar bara med ett kortare citat ur Markus 13:24-27

Men på den tiden, efter den vedermödan, skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och makterna i himmelen skola bäva. Och då skall man få se ‘Människosonen komma i skyarna’ med stor makt och härlighet. Och han skall då sända ut sina änglar och församla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens ända.

Samma tågordning! Först vedermöda, sedan astronomiska tecken i samband med Jesu återkomst och samlandet (uppryckandet) av de frälsta.

För att inte utelämna något vill jag bara säga att tågordningen i Lukas 21 är mindre tydlig. Kanske kan det bero på att Lukas inte själv var med när Jesus profeterade om avslut-ningen på ändens tid, utan fick nöja sig med andras rapporter om händelsen.

Detta säger han själv angående den bibelbok vi kallar Lukas evangelium. Lukas 1:1-4

Alldenstund många andra hava företagit sig att om de händelser, som bland oss hava timat, avfatta berättelser, i enlighet med vad som har blivit oss meddelat av dem som själva voro åsyna vittnen och ordets tjänare, så har ock jag, sedan jag grundligt har efterforskat allt ända ifrån begynnelsen, beslutit mig för att i följd och ordning skriva därom till dig, ädle Teofilus, så att du kan inse huru tillförlitliga de stycken äro, i vilka du har blivit undervisad.

Låt oss då se på en bibeltext som talar tydligt om det vi brukar kalla uppryckelsen. Den finner vi i 1 Tess. 4:13-18

Vi vilja icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om huru det förhåller sig med dem som avsomna, för att I icke skolen sörja såsom de andra, de som icke hava något hopp. Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram jämte honom.

Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade. Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.

Så trösten nu varandra med dessa ord.

Lägg nu märke till att Paulus skrev detta som tröst till dem som var ledsna och oroliga. Innehållet i trösten är att vi skall få möta våra kära som har dött i tron på Herren. De “i Kristus döda” har ingen som helst nackdel av att ha dött. Vi skall således inte sörja som de ofrälsta som inte har något hopp.

Lägg märke till att Paulus inte talar om uppryckelsen som en tröst för dem som är rädda för den kommande vedermödan.

Nu blir det dags att säga något om Johannes och det han skrev. Johannes talar om det som hände under Jesu jordevandring med andra ord och annat perspektiv än de andra tre “evangelisterna”. Johannes talar faktiskt om “vedermöda” i kapitel 15 och 16. Du kan läsa verserna från 15:18 till och med 16:16. Jag skall citera sextonde kapitlets första vers: Detta har jag talat till eder, för att I icke skolen komma på fall.

Det grekiska ord som har översatts med “komma på fall” är σκανδαλίζω (skandalizo). Det är inte fel att översätta det så, men överstättningen beskriver den möjliga effekten av “skandalizo”. Den ordagranna betydelsen är att bli besviken av eller förtörnad på något man inte hade förväntat sig. Och detta kan ju leda till att man förlorar förtroende och således i relation till Herren “kommer på fall”.

Jesus berättar för lärjungarna att de kommer att få utstå förtryck och vedermöda och förföljelse. Han berättar att detta så att säga hör till de troendes lott. Det är ett resultat av att höra Herren till och inte vara av denna världen.

Ordet “thlipsis” som används i samband med Jesu förmaningar om vedermödan finns i 43 verser i NT. Jag skall citera två verser som tydligt anger att vedermöda, här översatt med ordet “bedrövelse” är något som vi kan förvänta oss.

Apg. 14:22 och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike.

Och här två verser som talar kristustrogna som har varit med i vedermödan. Upp. 7:13-14 Och en av de äldste tog till orda och sade till mig: “Dessa som äro klädda i de vita, fotsida kläderna, vilka äro de, och varifrån hava de kommit?” Jag svarade honom: “Min herre, du vet själv det.” Då sade han till mig: “Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

Det finns inte en enda vers i hela Bibeln som lovar att vi skall ryckas bort från lidande, förföljelse och vedermöda!

Här är ytterligare en text ur Uppenbarelseboken som talar om martyrer. Både redan slaktade martyrer och ännu inte slaktade martyrer. Upp. 6:9-17

Och när det bröt det femte inseglet, såg jag under altaret de människors själar, som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörds skull, som de hade. Och de ropade med hög röst och sade: “Huru länge, du helige och sannfärdige Herre, skall du dröja att hålla dom och att utkräva vårt blod av jordens inbyggare?” Och åt var och en av dem gavs en vit, fotsid klädnad, och åt dem blev tillsagt att de ännu en liten tid skulle giva sig till ro, till dess jämväl skaran av deras medtjänare och bröder, som skulle bliva dräpta likasom de själva, hade blivit fulltalig.

Och jag såg Lammet bryta det sjätte inseglet. Då blev det en stor jordbävning, och solen blev svart som en sorgdräkt, och månen blev hel och hållen såsom blod; och himmelens stjärnor föllo ned på jorden, såsom när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, då det skakas av en stark vind. Och himmelen vek undan, såsom när en bokrulle rullas tillhopa; och alla berg och öar flyttades bort ifrån sin plats.

Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och alla de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria, dolde sig i hålor och bland bergsklippor. Och de sade till bergen och klipporna: “Fallen över oss och döljen oss för dens ansikte, som sitter på tronen, och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå?”

Jämför nu denna text med citaten från Matteus och Markus, ovan. Samma ordningsföljd finns här. De troende får lida i den vedermöda som de drabbas av. Någonstans har Gud satt en gräns. Det talas om att “skaran blir fulltalig”. När den gränsen är nådd är alla “i Kristus döda” hemma, och vi vet från 1 Tess. 4 att de i Kristus levande upprycks tillsammans med dem.

Då brakar vredesdomen lös. Solen slutar lysa och månen blir blodröd och så vidare. De som då är kvar på jorden drabbas av Guds vredesdom.

Tågordningen är samma. Vedermödan följs av uppryckelsen och sedan kommer vredesdomen.

Till sist vill jag citera ännu en text som beskriver uppryckelsen. Den finns i 1 Kor. 15:50-52

Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel. Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade.

Det som har översatts med “i ett nu” heter på grekiska “ατομω” (atom). Du känner igen ordet från kärnfysiken och kemin. Ordet betyder “odelbar” eller ordagrannt “som inte kan skäras itu”. När man började tala om atomer trodde man att dessa var de odelbara och minsta av materiens byggstenar. Därför kallade man dem atomer.

Men tillbaka till uppryckelsen. Paulus talade om “först de i Kristus döda och sedan de i Kristus levande”, men han talar om “vi levande jämte de uppståndna”. I ovanstående citat får vi reda på att det handlar om en odelbar tid. Alltså en tid som är så kort att ingen har någon möjlighet att agera innan det har skett.

Man kan således inte invänta de troende dödas uppståndelse och snabbt som blixten böja knä och be om frälsning. När detta sker är evangelii erbjudande om frälsning av nåd, genom tro, ett avslutat kapitel.

Nu vill jag avrunda med konstaterandet att pre-trib-läran har grumlat till det så ordentligt att många läror i dag som faktiskt förkastar pre-trib ändå har fastnat i förvillelser som beror på denna lära.

A. Den grundläggande villan består i att blanda ihop vedermödan (thlipsis) med vredesdomen (orge) fastän detta är två helt skilda saker.

På grund av denna villa säger man i enlighet med Guds ord att “vi är inte förutbestämda att drabbas av Guds vredesdom”. Och eftersom man inte har hajjat att vedermöda inte är Guds vredesdom så måste man förlägga uppryckelsen till tiden före ändens vedermöda.

Detta fastän tydliga bokstavliga texter meddelar att Jesus kommer tillbaka “strax efter den tidens vedermöda”.

Be en pre-tribbare att ge en enda biblisk klartext som kan tolkas bokstavligt för att stödja sin lära! Det kan han inte så istället får du en halvtimmes flummande med symboliska tolkningar av dunkla texter eller texter som inte alls har med uppryckande eller vedermöda att göra.

Det är ingen måtta på fantasifulla tolkningar och teorier i pre-trib-sektorn! (Se bilden!)

B. Som resultat av punkt A har man helt förlorat sikten på den tydligt angivna ordningsföljden.

Och det kusliga är att även mid-tribbare (vad det nu må vara) och post-tribbare ofta kämpar med förvillelse angående:

 1. Sammanblandning av vedermöda och vredesdom.
 2. Spanande efter tecken som hör till inledningen på vredesdomen.
 3. Förvirring angående de uppståndnas destination.

Blodmånetetrader, hösthögtider, shemittaår och en massa gärningslära blir resultatet.

Var så säker, ändens vedermöda kommer, hur den än må se ut i människors ögon.

Var så säker, uppryckelsen kommer att ske när Jesus kommer tillbaka strax efter den tidens vedermöda.

Var så säker, vredesdomen kommer över de kvarvarande på jorden medan de frälsta finns i saligt skydd, hemma i Guds Himmel.

Den som förnekar en av dessa tre säkerheter står på lösan sand med sina bortförklaringar av tydliga texter i Guds ord

/Kjell

Views: 51

18 thoughts on “Tänk så konstigt!”

 1. Kjell,
  Tack för ytterligare en viktig och bra artikel. Tydligt och bra. Folk söker redan idag “från hav till hav” efter ett rakt och oförvrängt Guds ord (Amo 8:12).

  Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 2. Hej Kjell!

  Jag gör inte samma analys som du. Jag vill skilja på församlingen och Israel. Israel kommer få se Messias komma synligt till Oljeberget. Det är då alla släkter på jorden skola då jämra sig. Församlingen då? Där tror jag att:

  ”Då skola två män vara tillsammans ute på marken; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar. Två kvinnor skola mala på samma kvarn; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar. Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer.” (Matt.24:40-42)

  Vi har också den ovisa jungfrun som under tiden som hon går bort för att köpa olja så sker bortryckelsen av bruden. Vilka kommer se Herren i luften då? Alla eller?

  Det var några funderingar som jag hade, men ingen har fullständiga facit när det kommer att ske. Blodmånar och tidsberäkningar när Jesus kommer tillbaka anser jag också vara en falsk lära som proklamerad ut av falska lärare. Dem ska vi inte lyssna på.

  Guds välsignelse
  /lärjungen

      (Reply)

 3. lärjungen,

  Då skall du veta att den uppdelning du gör inte håller.

  Den uppdelningen uppfanns av Darbyisterna just för att försöka ge trovärdighet till pre-trib-läran.

  Du är ju väl bevandrad i Skriften, men jag skall ändå citera ett antal texter som bevisar att man inte kan sätta likhetstecken mellan utvald och Israel. Ordet utvald används även om hednakristna. Uppdelningen i utvalda och heliga håller inte. Det handlar inte om olika grupper utan orden används synonymt för att förstärka varandra.

  Jag börjar med Jesu ord i två citat från Johannes evangelium.

  Joh. 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

  Joh. 6:65 Han sade vidare: “Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern.”

  Ur dessa båda citat kan du redan se att Gud “utväljer” dem han vill “dra” och ge tillgång till Jesus. (Det låter nästan kalvinistiskt, eller hur.)

  Sedan tre citat där Paulus kallar sig själv “hedningarnas apostel”.

  Rom. 11:13 Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt

  Gal. 2:8 Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna.

  1 Tim. 2:7 och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel – jag talar sanning och ljuger inte – till hedningarnas lärare i tron och sanningen.

  Och nu skall jag ge fyra citat där Paulus kallar hednakristna för “utvalda”. Du får själv läsa sammanhanget.

  Rom. 8:33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

  Kol. 3:11-12 Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

  2 Tim. 2:9-11 I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de skall vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom.

  Titus 1:1-2 Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till gudsfruktan och som ger hopp om evigt liv. Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evighet.

  Och till sist ett citat ur Uppenbarelseboken där det talas om “de kallade, utvalda och troende”.

  Upp. 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.”

  Det talas inte om tre olika grupper utan orden används för att förstärka varandra.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Kanske vet inte alla att John Nelson Darby, som räknas som den som gjorde pretribläran känd, även var med som en av stiftarna till sekten “Plymouthbröderna”.

  Jag saxar från WikiPedia:

  Plymouthbröderna (engelska Plymouth Brethren, historiskt även Darbyister efter John Nelson Darby) är ett kristet trossamfund som omfattar drygt en halv miljon medlemmar över hela världen. Den grundades år 1829 i Dublin på Irland som ett sällskap för bibelstudier i en tid när metodistiska strömningar var starka på Brittiska öarna. Snart började man även fira gudstjänst tillsammans.

  Rörelsen uppmärksammades tidigt genom ledare som John Nelson Darby, doktor Edward Cronin, John Bellett och Francis Hutchinson. Dessa ansåg att den etablerade anglikanska kyrkan hade fått alltför nära band med statsmakten och övergett viktiga inslag inom kristendomen. När rörelsen växte samlades många anhängare i Plymouth i sydvästra England år 1831, vilket gav rörelsen dess namn.

  Plymouthbröderna anser sig vara den enda församling som har hela sanningen och deras medlemmar är enligt dem de enda A-lags kristna.

  De lever avskilt från omvärlden och får inte ha umgänge med utomstående. Nästan ingen kan, eller törs, lämna denna sekt, men när det någon gång sker är det totalförbjudet för kvarvarande medlemmar att ha något som helst att göra med “avfällingen”.

  I Dagen finns en artikel Plymouthbrödernas högste ledare: Avhoppare kan lika gärna ta råttgift.

  Kort citat:

  Ledare Bruce Hales fick frågan av sina egna trosanhängare hur de skulle behandla en man som hade kontakt med tidigare avhoppare. Svaret var att han likväl skulle kunna äta råttgift. “Bruce Hales ord likställs med Bibeln”, säger John, tidigare medlem av den slutna religiösa gruppen.

  På ett möte i Storbritannien tillfrågades Bruce Hales om hur en 25-årig man, som brottades mentalt och hade kontakt med avhoppare, skulle behandlas. Bruce Hales svarade att mannen lika gärna skulle kunna dricka en flaska arsenik eller äta råttgift. Han förklarade att ha kontakt med avhoppare är att handskas med “ruttet gift” och att giftet hade kommit in i den unga mannen, skriver Sydney Morning Herald.

  – Han upprepar det tre gånger och går dessutom in i detalj i diskussionen hur man bäst tar livet av sig.

  Detta är frukten av John Nelson Darby’s evangelisation och livsverk och pre-tribbarnas högsäte.

  På frukten skall man känna trädet!

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell,

  Hej!

  Vi är förutbestämda i Kristus innan jorden grund lades, jude som grek. Frälsningen finns bara genom tro på Jesus Kristus.

  Jag ser hednaförsamlingen som det andliga Israel medans judarna är det fysiska. Någon av grupperna ska regera med Kristus, medans den andra ska tjäna Kristus.

  Det finns ett avslut för hedningarnas till dess att alla blivit fulltaliga. Israels 12 stammar med de 144 000 är en annan grupp. Gemensamt för dem är att Gud Fadern kände till var och en innan de föddes. De är förutbestämda, men inte på det kalvinistiska sättet, utan genom det fria valet. Valet är ju fritt att följa Jesus. Gud kallar oss och då är det bäst att följa Honom.

  Herren ska ju stiga ner från himmelen och först ska de döda uppstå och sen ska vi som då lever ryckas upp tillsammans och möta Herren i luften. Det är ju inte samma bibelställe som när Herren sätter sina fötter på Oljeberget. Hur förklarar du det?

  Jesu Kristi frid önskar jag dig Kjell
  /lärjungen

      (Reply)

 6. lärjungen skrev:

  Herren ska ju stiga ner från himmelen och först ska de döda uppstå och sen ska vi som då lever ryckas upp tillsammans och möta Herren i luften. Det är ju inte samma bibelställe som när Herren sätter sina fötter på Oljeberget. Hur förklarar du det?

  Jag förmodar att du menar “inte samma tillfälle”(se understrykingen ovan).

  Förklara varför du anser att det handlar om två olika “ankomster”.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell,

  Hej!

  Ok det är inte två ankomster. När Jesus kommer för att upprätta riket i tusen år, så sker det synligt då han sätter sina fötter på Oljeberget. Bortryckelsen är en förvandling i ett nu som Jessus redan har gjort. Han vill bara att vi ska vara där Han är. När Han dog så dog vi med Honom. När Han uppstod så uppstod vi med Honom. Allt är redan klart. Nu väntar vi bara att den sista ska ta emot frälsningen (hedningarnas avslutning). Vi möter och ser Jesus i luften, inte när vi är på jorden. Där är skillnaden.

  ”Ty detta säger vi er såsom ett ord från Herren, att vi som lever och är kvar till Herrens återkomst, inte alls skall komma före dem som är avsomnade. Ty Herren skall själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först skall de som dött i Kristus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar FÖR ATT MÖTA HERREN I LUFTEN. (inte Oljeberget, för då jämrar sig alla släkten) Och så skall vi alltid vara hos Herren”
  (1 Tess. 4:15-18)

  Frid i Jesu namn
  lärjungen

      (Reply)

 8. lärjungen skrev:

  Bortryckelsen är en förvandling i ett nu som Jessus redan har gjort. Han vill bara att vi ska vara där Han är. När Han dog så dog vi med Honom. När Han uppstod så uppstod vi med Honom. Allt är redan klart.

  Så länge vi lever i “tiden” så gäller fortfarande att det finns skillnad mellan förfluten tid, nuet och framtiden. Ditt svar saknar tidsdimensionen.

  Det finns ett gammalt talesätt som heter: “Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.”

  Visserligen är det så att tidtabellen för framtiden är något vi har mycket begränsad sikt på, men visst kan vi se vad som händer i nuet och visst kan vi, om vi vill, ta del av historien.

  /Kjell

      (Reply)

 9. vissa håll talas det om ett “börsras” i besvikelsen över att inte världen störtade samman den 13:de September.

  Här vill jag visa på den faktiska situationen i dag med ett 6 månaders perspektiv:

  Och jag vill även visa ett 10 års perspektiv:

  Med historielöshet kan man ponera nästan vad som helst.

  Skämmas borde man!

  /Kjell

      (Reply)

 10. Det kan faktiskt vara intressant att studera hur Jehovas Vittnen gång efter annan har lurat sina medlemmar angående världens undergång och det kommande fridsriket.

  Jehovah’s Witnesses cult exposed.

  Det finns en hel del likheter med nytida hyper.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Lite halvt off topic kan det kanske vara intressant att konstatera att unkarlen i Rom, jesuiten Franciskus, kommer att resa till olika platser i USA med en Boeing som har döps till “Shepherd One”.

  USA’s president reser med en Boeing som kallas “Airforce One”. Namnet symboliserar att vara den förste, störste och mäktigaste.

  Det är knappast spekulativt att tolka “Shepherd One” ungefär som “Den Store Herden”. Den förste, störste och mäktigaste av alla herdar.

  Kanske är detta gamla nyheter för nu meddelar media att det är standard att Alitalia använder detta namn för de flygplan som chartras för påven.

  I USA visar opinionsmätningar att 63% är mycket positiva till “Kyrkofurstens” besök. Man förväntar sig att han kommer som rådgivare och “Fridsfurste”.

  Och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig herde, Helig fader och Fridsfurste?

  Och allt folket föll i beundran och sade: “Vem kan mäta sig med denne?”

  /Kjell

      (Reply)

 12. Kjell,

  Amen v´Amen! (ett förstärkt amen)

  När det gäller skillnaden mellan thlippsis och orge, så blev det en stark uppenbarelse för mig när jag upptäckte det. Jag säger som Paulus, ingen av kött eller blod uppenbarade detta för mig. Detta med före eller efter “vedermödan” föll på plats. Jag hade aldrig hört någon sagt detta och jag var undrande om det verkligen var sant. Så fick jag mig tillsänt en kassett med en talare från typ Indien som på sin speciella engelska dialekt undervisade exakt detta. Det blev en stark bekräftelse för mig.

  Så Theodor, min gode vän, du får ursäkta mig att jag inte delar din uppfattning i detta ämne. Men vi delar oerhört mycket annat och det viktigaste av allt att Gud har i Messias Jeshua fött oss på nytt till ett evigt hopp i honom.
  Var välsignade kära vänner!

      (Reply)

 13. thlipsis – orge

  Kollat upp det. Har gjort det förr.
  Enligt min förståelse är det så här:
  – orge syftar på Upp 6-18 gäller alla folk
  – thlipsis syftar på Matt 24 gäller speciellt Israel /Jabobs nöd (Jer 30:7)

  Då församlingen inte kommer att utsättas för Guds vrede över folken tas hon upp innan den börjar. 1 Tess 5:9, Upp 3:10
  Man brukar visst säga att församlingen rycks upp innan vedermödan och det stämmer då den perioden sammanfaller med Guds vrede (Upp 6-18) såsom jag ser det.
  Lägg märke till att 1 Tess 4:13-18, Joh 14:1-3, 1 Kor 15:51 ff på inget sätt kopplas till en vredestid eller en stor nöd ur vilken församlingen rycks bort.
  Jämför hur Hanok (1 Mos 5:24) vandrar med Gud och sedan tar Gud upp honom till sig: “Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom.” Det utgör en bild på församlingen!
  Kolla sedan Noa en bild på Israel hur Israels Messias (arken) blir till räddning och hur Israel också själv går genom prövningens stund, dock fastförankrad i arken.

      (Reply)

 14. Theodor,

  Utan redaktion de texter i NT där thlipsis och orge förekommer.

  /Kjell

  Thlipsis 43 referenser:

  (Mat 13:21) men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall.

  (Mat 24:9) Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

  (Mat 24:21) Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.

  (Mat 24:29) Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.

  (Mar 4:17) Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall.

  (Mar 13:19) Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma.

  (Mar 13:24) Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken.

  (Joh 16:21) När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen.

  (Joh 16:33) Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.”

  (Act 7:10) och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom ynnest och vishet inför farao, kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus.

  (Act 7:11) Men hela Egypten och Kanaan drabbades av hungersnöd och mycket lidande, och våra stamfäder hade inget att äta.

  (Act 11:19) De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de predikade ordet endast för judar.

  (Act 14:22) och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.

  (Act 20:23) Jag vet bara att den helige Ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig.

  (Rom 2:9) Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken,

  (Rom 5:3) Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod,

  (Rom 8:35) Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?

  (Rom 12:12) Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.

  (1Co 7:28) Men även om du gifter dig syndar du inte, och om en ogift kvinna gifter sig syndar hon inte. Sådana kommer dock att få utstå lidanden, och jag vill skona er.

  (2Co 1:4) han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.

  (2Co 1:8) Bröder, vi vill att ni skall veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet.

  (2Co 2:4) Det var i djup nöd och ångest, under många tårar, som jag skrev till er, inte för att ni skulle bli bedrövade utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er.

  (2Co 4:17) Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.

  (2Co 6:4) Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest,

  (2Co 7:4) Jag har stort förtroende för er och berömmer mig mycket av er. Jag har fått tröst och glädje i överflöd mitt i all vår nöd.

  (2Co 8:2) Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

  (2Co 8:13) Detta säger jag inte för att andra skall få det bättre och ni få det svårt, utan för att alla skall ha det lika.

  (Eph 3:13) Därför ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Att jag lider är ju en ära för er.

  (Php 1:16) av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium.

  (Php 4:14) Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge.

  (Col 1:24) Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen.

  (1Th 1:6) Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.

  (1Th 3:3) så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana.

  (1Th 3:7) Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, och det mitt i alla svårigheter och lidanden.

  (2Th 1:4) Därför berömmer vi oss i Guds församlingar av er, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.

  (2Th 1:6) Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er

  (Heb 10:33) Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade, andra stod sida vid sida med dem som behandlades så.

  (Jas 1:27) Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.

  (Rev 1:9) Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, jag befann mig på den ö som kallas Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

  (Rev 2:9) Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.

  (Rev 2:10) Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.

  (Rev 2:22) Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar.

  (Rev 7:14) Jag svarade: “Min herre, du vet det.” Då sade han till mig: “Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

  Orge 34 referenser:

  (Mat 3:7) Men när han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: “Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen?

  (Mar 3:5) Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade. Och till mannen sade han: “Räck ut din hand.” Han räckte ut handen, och den var nu frisk.

  (Luk 3:7) Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: “Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen?

  (Luk 21:23) Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Ty landet skall drabbas av en stor nöd, och vredesdomen skall komma över detta folk.

  (Joh 3:36) Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

  (Rom 1:18) Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.

  (Rom 2:5) Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.

  (Rom 2:8) men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten.

  (Rom 3:5) Men om vår orättfärdighet visar Guds rättfärdighet, vad skall vi då säga? Inte kan väl Gud, som straffar i sin vrede, vara orättfärdig – jag talar som människor tänker?

  (Rom 4:15) Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse.

  (Rom 5:9) När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.

  (Rom 9:22) Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga?

  (Rom 12:19) Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.

  (Rom 13:4) Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.

  (Rom 13:5) Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull.

  (Eph 2:3) Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

  (Eph 4:31) Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska.

  (Eph 5:6) Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.

  (Col 3:6) Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.

  (Col 3:8) Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar.

  (1Th 1:10) och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

  (1Th 2:16) eftersom de hindrar oss att predika för hedningarna, så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen skall komma över dem till slut.

  (1Th 5:9) Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

  (1Ti 2:8) Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.

  (Heb 3:11) Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila.

  (Heb 4:3) Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd.

  (Jas 1:19) Detta vet ni, mina älskade bröder. En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede.

  (Jas 1:20) Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud.

  (Rev 6:16) och de sade till bergen och klipporna: “Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede.

  (Rev 6:17) Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?”

  (Rev 11:18) Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden.”

  (Rev 14:10) han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.

  (Rev 16:19) Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin.

  (Rev 19:15) Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.

      (Reply)

 15. Theodor,

  Och så en innehållsmässig reaktion på din kommentar. Jag skall citera din kommentar och skriva en reaktion.

  – orge syftar på Upp 6-18 gäller alla folk

  Ja, alla som är kvar på jorden. Men Guds dom är rättfärdig och precis hur den drabbar varje folk specifikt får vi inte mycket information om.

  – thlipsis syftar på Matt 24 gäller speciellt Israel /Jabobs nöd (Jer 30:7)

  Varför Matt 24 speciellt gäller Israel får du allt försöka bevisa. Många verser beskriver en global händelse.

  Matt. 24:7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

  Matt. 24:27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

  Matt. 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

  Jeremia 30 handlar om Guds folk “Israel och Juda” återkomst till landet Israel. Pretribbarna kopplar texterna bara för att Matteus skriver “Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna!” och i Jeremia 30 förekommer ordet “barnsnöd”.

  Jer. 30:3 Ty se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall göra slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, säger HERREN. Jag skall låta dem komma tillbaka till det land som jag gav åt deras fäder. Och de skall ta det i besittning.”

  Jer. 30:10 Så frukta inte, du min tjänare Jakob, säger HERREN, och var inte förskräckt, du Israel, ty jag skall rädda dig ur landet i fjärran och dina efterkommande ur det land där de hålls fångna. Jakob skall komma tillbaka och leva i fred och säkerhet, och ingen skall förskräcka honom.

  Då församlingen inte kommer att utsättas för Guds vrede över folken tas hon upp innan den börjar. 1 Tess 5:9, Upp 3:10

  Församlingen som består av alla frälsta hedningar och alla frälsta judar kommer inte att drabbas av vredesdomen. Men som du ser från t.ex. Matt 24 kommer vredesdomen när Jesus kommer tillbaka efter vedermödan.

  Rev 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

  I texten används ordet πειρασμός – peirasmos som kommer av πειράζω – peirazo och betyder testa, validera, pröva, fresta. Denna text handlar varken om “vedermödan” eller “vredesdomen”.

  1 Tess. 5:9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

  Samma budskap i Joh 3:17-18 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

  Man brukar visst säga att församlingen rycks upp innan vedermödan och det stämmer då den perioden sammanfaller med Guds vrede (Upp 6-18) såsom jag ser det.

  Låt oss då kolla vad som sägs specifikt om “vedermödan” i kapitlen 6 till och med 18. Det finns bara en vers: Upp. 7:14 Jag svarade: “Min herre, du vet det.” Då sade han till mig: “Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

  Texten talar om “en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk”. (vers 7) Och dessa “kommer ur” den stora nöden, alltså inte slapp den stora nöden.

  Jag utgår från att även du anser att “den första uppståndelsen” handlar om det som sker vid uppryckelsen. I kapitel 20 finns en beskrivning av det. Upp. 20:4-6 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

  De tio texter i Upp. 6 tom. 18 som handlar om vredesdomen kan jag av utrymmes-skäl inte citera.

  Lägg märke till att 1 Tess 4:13-18, Joh 14:1-3, 1 Kor 15:51 ff på inget sätt kopplas till en vredestid eller en stor nöd ur vilken församlingen rycks bort.

  Bingo! Skulle det kanske kunna bero på att församlingen inte rycks bort innan vedermödan?

  I 1 Tess. 4:13-18 tröstar Paulus de troende med att de som har “avsomnat”, dött, visst kommer att uppstå. Precis som du konstaterar tröstar han dem inte att de skall slippa vedermödan.

  I Joh. 14:1-3 tröstar Jesus åhörarna att det finns tillräckligt med plats i Himmelen. Och han lovar att han skall komma tillbaka och hämta hem dem som tror. Och när kommer han tillbaka? Ja det får vi reda på bland annat i Matt. 24. Det sker med buller och bång strax efter den tidens vedermöda.

  I 1 Kor. 15:51ff avslöjar Paulus att det kommer att finnas levande troende kvar när Jesus återvänder. Antikrists regim kommer således inte att lyckas utrota alla troende i sin globala “Endlösung”. Lika lite som hans föregångare lyckades utrota alla judar i sin “Endlösung”.

  Jämför hur Hanok (1 Mos 5:24) vandrar med Gud och sedan tar Gud upp honom till sig: “Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom.” Det utgör en bild på församlingen!

  Vem säger att detta utgör en bild på församlingen? Och vilken vedermöda räddades han från? Låt oss begränsa oss till fakta som har med saken att göra.

  Kolla sedan Noa en bild på Israel hur Israels Messias (arken) blir till räddning och hur Israel också själv går genom prövningens stund, dock fastförankrad i arken.

  Även detta är ju en konstruktion och ett mänskligt hittepå. Kan du stödja det med en bokstavlig text?

  Hela pre-trib-läran är byggd på bilder, symboler och tolkningar som inte stöds av en enda bokstavlig text.

  Och till råga på fantasierna har man måst hitta på att Jesus kommer tillbaka i omgångar, mer än en gång. Något som inte heller stöds av en enda bokstavlig bibeltext.

  Däremot finns det, som sagt, flera bibeltexter som talar om att Jesus kommer tillbaka efter vedermödan och att de troende då samlas till honom innan vredesdomen sker.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Du har en så pass otrevlig debattstil att jag jag slutar kommentera 🙁
  Lycka till!

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *