Häcklade väktare läs detta

Det har kivats åtskilligt angående “väktare” de senaste blogg-åren. Somliga använder ordet “väktare” som ett invektiv och brukar vanligtvis förstärka det med “självutnämnda väktare”.

(Röd och vit och gul och svart, gör detsamma har han sagt. Alla är kallade att bli och vara väktare.)

Det finns massor med klyshor man brukar kasta i ansiktet på dem som vågar pröva läror och meddela vad de har funnit. Några av de vanligaste är:

 • Döm inte, på det att du själv inte skall bli fördömd!
 • Vi har alla brister i vår kunskap.
 • Rör inte Herrens smorde!
 • Döva inte Den Helige Ande.
 • Ingen pastor eller predikant är felfri.
 • Det finns irrläror i alla församlingar.
 • Han gör allt “i Jesu namn” så det måste vara okay.
 • Allt står inte omtalat i Bibeln.
 • Sluta att slå folk i huvudet med bibelord.
 • Om det inte vore Guds verk skulle det inte bestå.
 • Men ser du inte hur många som blir frälsta där?
 • Det är förnekare som du som hindrar Guds verk.
 • 20.000 medlemmar kan inte alla ha fel!
 • Äkta erfarenheter talar ett tydligare språk än bibelord.
 • Vi behöver uppleva Den Helige Andes nya tag i våra liv.
 • Du har en kritisk ande!
 • Vi upplever mycket motstånd så vi måste ha rätt. Det står att vi måste räkna med förföljelse. Satan vill stoppa denna väckelse.
 • Vi skall inte leva i fruktan och rädsla. Sådant kommer från djävulen.
 • Du har tydligen mycket bitterhet i ditt liv.

Det vore inte svårt att fylla på med ytterligare minst lika många “argument”, men detta får räcka.

Jag tänker nu citera en massa bibeltexter som jag anser stöder läran att vi alla har uppdraget att vara vaksamma och avslöja irrläror och absolut vägra att ta emot dessa.

De flesta citaten nedan kommer ur Reformationsbibeln. Jag låter förklaringar och referenser stå kvar.

Det är många citat så jag kommer inte att ge några utförliga tolkningar. Bara fetstila och ge en kort kommentar som beskriver hur jag tolkar det väsentliga i texterna.

Matt. 7:13-24

Gå in genom den trånga porten. Ty den porten är vid, och den vägen är bred, som leder till förtappelsen, och många är de, som går in genom den. Luk. 13:24. Och den porten är trång, och den vägen är smal, som leder till livet, och få är de, som finner den. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är rovgiriga vargar, Mik. 3:5. 2 Tim. 3:5. 1 Joh. 4:1. Av deras frukt skall ni känna dem. Inte hämtar man vindruvor av törnen, eller fikon av tistlar? Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett ont träd bär ond frukt. Matt. 12:33. Luk. 6:43, 44. Ett gott träd kan inte bära ond frukt, inte heller kan ett ont träd bära god frukt. Vart och ett träd, som inte bär god frukt, huggs ner och kastas i elden. Matt. 3:10. Joh. 15:2f. Därför skall ni känna dem av deras frukt. Inte skall var och en komma in i himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre, utan den som gör min Faders vilja, som är i himlen. Jes. 29:13. Hos. 8:2. Luk. 6:46, 11:28. Rom. 2:13. Jak. 1:22. På den dagen skall många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, och i ditt namn drivit ut onda andar, och i ditt namn gjort många kraftgärningar? 1 Kor. 13:1f. Matt. 24:24. Men då skall jag bekänna för dem: Jag kände er aldrig. Gå bort ifrån mig, ni laglösa*. KXII: *ogärningsmän. Ps. 6:9. Matt. 25:12, 41. Luk. 13:26, 27. Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han liknar en vis man, som byggde sitt hus på klippan. Luk. 6:47, 48.

Fråga: Vilka kristna kan slappna av och sluta akta sig?

Matt. 24:3-7

Och när han satt på Oljeberget, gick hans lärjungar till honom avsides och sade: Säg oss, när detta skall ske, och vad som blir tecknet på din tillkommelse och världens ände? Mark. 13:3f. Luk. 21:7. Då svarade Jesus och sade till dem: Se till, att ingen förvillar er. Mark. 13:5. Luk. 21:8. Ef. 5:6. Kol. 2:8. 2 Thess. 2:3. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och skall förvilla många. Apg. 5:36f. 1 Joh. 2:18, 4:1. Och ni skall få höra krig och rykten om krig. Se till, att ni inte blir förskräckta, ty allt detta måste ske, men ännu är inte änden inne. Folk skall resa sig upp emot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och farsoter och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Men allt detta är början till födslosmärtorna*. *KXII: nöden. Då skall de utlämna er till lidande och döda er, och ni skall bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Matt. 10:17. Mark. 13:9. Luk. 21:12. Joh. 15:20, 16:2. Och då skall många ta anstöt och den ene skall förråda den andre, och de skall inbördes hata varandra. Och många falska profeter skall uppstå och förföra många. Och därför att ondskan* tilltar, skall kärleken kallna hos många. *Alt. övers.: laglösheten. Men den som står fast intill änden, han skall bli frälst. Matt. 10:22. Luk. 21:19. Och detta evangelium om riket skall bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och då skall änden komma. Matt. 28:19.

Fråga: Kommer det att finnas få eller många villolärare och falska profeter? Vilka av oss kan slappna av och strunta i om vi blir förvillade?

Matt. 24:24

Ty sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter skall uppstå, och de skall göra stora tecken och under för att om möjligt förvilla också de utvalda. 5 Mos. 13:1. Mark. 13:22. 2 Thess. 2:8. Se, jag har förutsagt er det.

Fråga: Finns risken att bli förvillad? Hur stor är den risken?

2 Petr. 2:1

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare, som smyger in fördärvliga partimeningar, så att de till och med förnekar Herren, som har köpt dem, och drar över sig själva plötslig förtappelse. 5 Mos. 13:1f. Hos. 13:9. Matt. 24:11. Mark. 13:12. Apg. 20:29. 1 Kor. 11:19. 1 Tim. 4:1. 2 Tim. 3:1f. Jud. 4f. Många skall efterfölja dem i deras fördärv, och för deras skull skall sanningens väg bli smädad. Och i girighet skall de med uppdiktade ord göra sig vinning på er, men deras dom har sedan länge varit verksam, och deras fördärv sover inte. 5 Mos. 32:35. 1 Tim. 6:5. Tit. 1:11.

Fråga: Har du kanske lyssnat till dylika villoläror? I så fall, vad gjorde du för att själv bli fri och varna dina trossyskon?

Rom. 16:17

Jag förmanar er, bröder, att ge akt på dem som åstadkommer splittring och förförelser i strid mot den lära, som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Gal. 1:89. Kol. 2:8. 1 Tim. 6:3. 2 Tim. 3:2f. 2 Joh. 10. Ty sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus, utan sin buk, och genom milda ord och smekande tal bedrar de deras hjärtan, som är oskyldiga. Hes. 13:18. Fil. 3:1819. 2 Petr. 2:3.

Fråga: Säger texten att man skall stanna kvar under ledningen av villolärare? Är det förmildrande omständigheter om dessa villolärare verkar snälla och ödmjuka?

2 Kor. 2:17 Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.

Fråga: Antyder texten något om hur vanligt det är med förkunnare som förfalskar Guds ord för egen vinning?

2 Kor. 11:13

Ty sådana är falska apostlar, bedrägliga arbetare, som förställer sig till Kristi apostlar. Och det är inte underligt, ty Satan själv förställer sig till en ljusets ängel. Därför är det inte något märkligt att också hans tjänare förställer sig som om de vore rättfärdighetens tjänare. Men deras slut skall motsvara deras gärningar.

I många texter använder Paulus “apostlar”, “profeter” och “lärare” som nästan synonyma begrepp.

Fråga: Har du kanske lyssnat på förkunnare som gärna kallar sig “apostlar”, “profeter” eller “lärare”?

1 Tess. 2:5 Ty vi har inte någonsin uppträtt med smickrets ord så som ni vet, inte heller under förevändning av vinningslystnad, Gud är vårt vittne. Apg. 20:33. 2 Kor. 1:23, 2:17, 4:2, 11:31, 12:17. Gal. 1:20.

Lägg märke till hur ofta det talas om förkunnare och ledare som är giriga, drivs av vinningslystnad, skor sig på sina medlemmar och efterföljare.

Fråga: Har du kanske lyssnat på sådana förkunnare?

Apg. 20:28-31

Så ge nu akt på er själva och på hela den hjord, där den Helige Ande har satt er till föreståndare*, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod. *KXII: biskopar. Ef. 1:7. Kol. 1:14. 1 Tim. 3:12, 4:16. 1 Petr. 5:2. Ty jag vet att sedan jag har skilts från er, skall farliga vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Matt. 7:15. 2 Petr. 2:1. Bland er själva skall män uppstå som skall tala det som är orätt*, för att dra lärjungar till sig. *dvs. förvränga. 1 Joh. 2:19. Därför, vaka och tänk på att jag i tre år, natt och dag, inte har upphört att under tårar förmana var och en av er. Apg. 19:10.

Fråga: Vilka får uppdaget att vaka? Vilka kan slappna av och strunta i att pröva budskapet?

1 Tim. 6:3-11

Om någon undervisar annorlunda och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi hälsosamma ord och till den lära som hör till gudsfruktan, Gal. 1:67. 1 Tim. 1:3. så är han uppblåst och förstår ingenting, utan är sjuk av frågor och ordstrider. Sådant leder till avund, kiv, smädelser, onda misstankar, 1 Kor. 8:2. 1 Tim. 1:4. 2 Tim. 2:23. Tit. 3:9. och onyttiga stridigheter mellan människor, som är fördärvade i sitt sinne, och som har tappat bort sanningen och menar att gudsfruktan är ett medel till vinning. Drag dig ifrån sådana. Rom. 16:17. 1 Kor. 11:16. 2 Tim. 3:5f. Tit. 1:1f, 3:10. 2 Joh. 10. Men gudsfruktan med förnöjsamhet är en stor vinning. Ords. 15:16. 1 Tim. 4:8. 1 Petr. 5:7. Ty vi har inte fört något med oss in i världen och klart är att vi inte heller kan föra något ut ur den. Job 1:21, 27:19. Ps. 49:18. Pred. 5:14,15. Utan har vi föda och kläder, så låt oss vara nöjda med det. Ps. 55:23. Ords. 30:8. Matt. 6:25. Hebr. 13:5. De som vill bli rika faller i frestelser och snaror och i många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänker människorna ner i fördärv och undergång. Ords. 11:28, 28:20. Matt. 13:22. Mark. 4:19. Jak. 5:1. Ty penningbegäret är en rot till allt ont, vilket somliga har haft lust till och därigenom förts bort från tron och vållat sig själva många bedrövelser. 2 Mos. 23:8. 5 Mos. 16:19. Ords. 15:16. Men du, Guds människa, fly sådant och sök ivrigt efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, tålamod och saktmod. 2 Tim. 2:22.

Fråga: Har du kanske lyssnat på “framgångsteologer” som lovar dej att Gud vill göra dej rik och vacker och frisk, här och nu bara du donerar tillräckligt med pengar? Tog du i så fall avstånd från detta och varnade dina trossyskon?

Matt. 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Ty antingen skall han hata den ene och älska den andre, eller så skall han hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna Gud och Mammon. 1 Kon. 18:21. Luk. 16:13.

Kommentar behövs inte.

Titus 1:7-11

Ty en församlingsföreståndare skall vara ostrafflig, så som en Guds förvaltare, inte egenkär, inte snar till vrede, inte drinkare, inte våldsam, inte sniken på orätt vinning, 3 Mos. 10:9. Ef. 5:18. 1 Tim. 3:3. 1 Petr. 5:2. utan gästvänlig och älska det som är gott, behärskad, rättfärdig, helig, återhållsam 1 Tim. 3:2. och hålla sig till det trofasta ordet enligt läran så att han kan vara mäktig, både att förmana genom den sunda läran och att överbevisa dem som säger emot. 1 Tim. 6:3. 2 Tim. 1:13, 4:3. Tit. 2:1. Ty det finns många trotsiga, som för ett tomt prat och är bedragare, särskilt bland de omskurna. Apg. 15:1. 1 Tim. 1:6. På dem måste man täppa till munnen, ty de förvillar hela hus och sprider ut falska läror, för skamlig vinnings skull. Matt. 23:23. 1 Tim. 6:5. 2 Tim. 3:6.

Fråga: Tror du att det är rätt att hålla predikanter, lärare och församlingsföreståndare ansvariga för renlärighet?

Titus 2:1 Men du skall tala det som överensstämmer med den sunda läran:

Kommentar behövs inte!

Gal. 1:6-10

Det förvånar mig att ni så snart avfaller från honom, som har kallat er i Kristi nåd, till ett annat evangelium! Fastän det inte finns något annat, utan endast några som förvillar er och vill förvränga Kristi evangelium. Apg. 15:1. 2 Kor. 11:4. Men om vi eller en ängel från himlen predikade ett annat evangelium för er, än det som vi har predikat för er, så vare han förbannad! Så som vi redan förut har sagt, så säger jag än en gång: Om någon predikar ett annat evangelium för er än det ni har tagit emot, så vare han förbannad! 5 Mos. 4:2, 12:32. Ords. 30:6. Upp. 22:18. Predikar jag nu till behag för människor eller Gud? Eller söker jag behaga människor? Om jag ännu ville behaga människor, så skulle jag inte vara Kristi tjänare. 1 Thess. 2:4. Jak. 4:4.

Inte kan, eller får, vi acceptera “förbannade” lärare!

Fråga: Vilka av oss är fritagna från att bedöma detta?

Titus 2:6-9

Förmana på samma sätt de unga männen att vara sansade, och visa dig själv i allt som ett föredöme i goda gärningar, oförfalskad och värdig i den oförgängliga* läran *Saknas i den KXII. 1 Tim. 4:12. 1 Petr. 5:3. med sunt, oangripligt tal, så att motståndaren skäms, då han inte har något ont att säga om oss. 1 Tim. 5:14. 1 Petr. 2:12f, 3:16.

Fråga: Vilka är fritagna från detta uppdrag?

1 Tess. 5:21 men pröva allt, och behåll det som är gott. 1 Kor. 2:11f. 1 Joh. 4:1.

Kommentar behövs inte!

1 Joh. 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Fråga: Vilka av oss är fritagna från denna maning?

2 Tim. 1:13-14

Håll som förebild de sunda ord, som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus. 2 Tim. 3:14. Bevara genom den Helige Ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott åt dig. 1 Tim. 6:20.

Sunda ord, sund lära kan inte samexistera med osund lära. En av de två kommer då successivt att hamna på andra plats.

2 Tim. 3:13-17

Men onda människor och bedragare skall gå allt längre i ondska, och vilseleda andra och själva bli vilseledda. Men du, förbli vid det du har lärt och blivit övertygad om. Du vet ju av vem du har lärt det. 2 Tim. 2:2. Och du känner från barndomen de Heliga skrifterna som kan undervisa dig till frälsning genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, Rom. 15:4. 2 Petr. 1:19-21. för att en Guds människa skall bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk.

Läs dessa 4 verser igen! Det är meningslöst att fetstila hela citatet, men nog förtjänar det “fetstil”.

Fråga: Hur tror du det går om man alltifrån barndomen har varit med i villolärande sammanhang? Hur stor möjlighet har en person som fötts in i en famlij som är medlemmar i villolärande sammanhang att hitta sanningen?

Kort och gott, konsekvenserna av att inte protestera mot villor och förbjuda dessa, sträcker sig över flera generationer. Ja troligen intill tredje och fjärde led. (2 Mos. 20:5)

Om du hör till dem som sedan barndomen känner de Heliga skrifterna så har du ett stort ansvar både för dej själv, din närmaste omgivning och kommande generationer.

2 Tim. 4:1-4

Så uppmanar jag dig inför Gud och Herren Jesus Kristus, som skall döma levande och döda, vid hans tillkommelse och hans rike: 1 Tim. 5:21, 6:13. Predika ordet, träd fram i tid och otid, överbevisa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och all undervisning. 2 Tim. 2:25. Ty den tid skall komma, då de inte skall tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, och vända sina öron från sanningen och vända sig till fabler. 1 Tim. 1:4, 4:7,

Fråga: Tror du att den tid som Paulus talar om har kommit, eller kan vi lugnt vända oss på kudden och sova vidare?

2 Tess. 2:8-12

Sedan skall den laglöse* bli uppenbarad, och honom skall Herren döda med sin muns anda och tillintetgöra vid sin synliga tillkommelse. *KXII: Onde. Job 4:9. Jes. 11:4. Upp. 19:13f. Hans ankomst är ett verk av Satan, med all kraft och tecken och under av lögn 5 Mos. 13:1. Matt. 24:24. Joh. 8:41. 2 Kor. 4:4. Ef. 2:2. Upp. 13:13. och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som blir förtappade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. 2 Kor. 4:3. Upp. 9:4, 13:8. Därför skall Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de skall tro lögnen, Rom. 1:24. för att de skall bli dömda, alla de som inte har trott sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

Fråga: Vilka är dessa “förtappade”? Handlar det om människor som aldrig har böjt sina knän och bett om frälsning? Eller handlar det om människor som en gång har valt frälsningens väg, men sedan trasslat bort sig i villoläror?

2 Joh. 1:7-11

Ty många bedragare har kommit till världen, de som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet. Denne är bedragaren och Antikrist. Matt. 24:5f, 2 Petr. 2:1. 1 Joh. 2:18f, 4:13. Ge akt på er själva, så att vi inte förlorar det vi har arbetat för, utan att vi får full lön. Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära har både Fadern och Sonen. 1 Joh. 2:23. Kommer någon till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i era hus, och hälsa honom inte heller. Rom. 16:17. 1 Kor. 5:11, 16:22. Gal. 1:89. 2 Tim. 3:5. Tit. 3:10. Ty den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar.

Här finns svaret på föregående fråga. Det står att en som överträder och inte förblir i Kristi lära han förlorar frälsningen. Man kan ju bara “förbli” i Kristi lära om man en gång har levt i den läran.

Judas 1:3 Mina älskade, eftersom jag med all iver har tagit mig före att skriva till er om allas vår frälsning, har jag funnit det nödvändigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga. Fil. 1:27. 1 Tim. 1:18, 6:12. 2 Tim. 4:7.

Jesu bror Judas anser det nödvändigt att med iver förmana oss att kämpa för den tro som en gång har överlämnats åt oss.

Fråga: Kan detta misstolkas?

Nu tänker jag själv svara på frågan om vilka som är undantagna från väktaruppdraget.

Det är alla som är så dåligt förankrade i Guds Ord att de behöver mjölkmat i stället för fast föda.

1 Kor. 3:2 Mjölk gav jag er att dricka. Fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller,

Hebr. 5:12-13 Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn.

Behöver du fortfarande mjölk? Följ då Petrus råd och se till att du får denna mjölk så att du kan växa upp och axla ditt uppdrag att hjälpa till att bevara den sanna och rena tron i lydnad för sanningen.

1 Petr. 2:2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning,

 • Om det räcker för dej att sätta dej i ringen och ta alla andra i hand så behöver du växa upp.
 • Om det räcker för dej att det är ett gemytligt håll-i-gång och gott kaffe så behöver du växa upp.
 • Om det räcker för dej med häftiga manifestationer och medryckande retorik så behöver du växa upp.

En byggnad som inte står stadigt på grunden blir aldrig bra. Låt oss därför ta reda på vad “de första grunderna” är för något.

Hebr 6:1-2

Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, med undervisning om reningar och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom.


Uppdraget att vaka över oss själva och andra, att bevara tron och förkasta villor, är givet åt oss alla.

Dit hör att se till att de som behöver ren mjölk får den så att de växer upp och kan axla samma uppdrag.

Detta uppdrag är inte begränsat till pastorer, äldste och lärare. Tvärt om är vi alla skyldiga att samverka med dessa så att inga irrläror smyger sig in.

Är du redo att axla detta uppdrag och dra ditt strå till stacken?

Det tillhör missionsbefallningen att vara lärare och bibringa alla som vill höra, “allt som Herren har befallt oss”.

/Kjell

Views: 65

43 thoughts on “Häcklade väktare läs detta”

 1. När Paulus fick uppdraget att föra evangeliet till hedningarna följde också att han skulle försvara detta evangelium mot falska apostlar och lärare.
  Paulus olika brev vittnar också om allvaret i detta försvar. Det blev en stor del av hans uppdrag.

  I bibeln pågår en kamp för tron från början till slut, Jesus mot fariseerna och sadukeerna, Paulus mot judaisterna och hedniska visdomslärare, Jakob mot en död och teoretisk tro, Petrus mot Kristusförnekelsen och libertanism, Johannes mot gnostiska tendenser.

  I dag är skaran av falskmyntare om möjligt ännu större. Alla har inte krossat atlanten ännu, men de kommer. Där det handlar om pengar skall du spetsa öronen extra mycket, det går att bli bedragen.

  Johannes talar i sina brev om ”den sista tiden”, perioden mellan Jesu första och andra ankomst till jorden. Johannes levde i denna tid, och det gör vi också. Under hela denna period kommer ”antikrister” att finnas (falska lärare som ger sken av att vara kristna och lurar de troende bort från den rätta vägen). Detta pågår, har pågått och kommer att intensifieras vid denna tidens slut för att förbereda för Antikrist ankomst. ”Låt ingen bedra er” är Jesu varning.

  Detta är f.ö. hela bibelns budskap till oss alla för att undgå att bli ett byte för falska lärare.
  De ser fromma ut men är invärtes som glupande vargar, håll dig borta från dem.

      (Reply)

 2. Stig Melin,

  Ett stort problem, som jag ser det, är att det inte finns några samfund med frisk lära. Alla är infiltrerade av irrläror och villoläror minst 2 generationer, många ännu längre, ja 500 år och ett till och med 1700 år.

  Det behövs reformativ väckelse för att komma loss ur denna situation. Detta kan ske på det personliga planet med individer som vaknar upp angående Guds Ords auktoritet. Det skulle givetvis även kunna hända i grupp genom det vi vanligtvis brukar kalla väckelse.

  Även detta har grumlats till på grund av alla bluff-väckelser som har organiserats av kända villolärande samfund.

  De som har vuxit upp med ett “annat”, alltså falskt evangelium kommer att tycka att delar av det sanna evangeliet verkar vara villolära. Och jag är rädd att detta gäller majoriteten av dem som är 50 eller yngre.

  Situationen är mycket allvarlig.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Ibland har jag frågat mig själv och även andra, hur noga är Gud med hur vi uppfattar och lever våra liv? Hur vida är våra gränser? Vad kan vi tillåta oss göra och säga utan att Gud tar sin hand ifrån oss? Och motsatsen, hur ”andliga” skall vi vara?

  Så vitt jag förstår var Israels synd att dom övergav Gud och dyrkade avgudar, som i sin konsekvens betydde att man levde orättfärdigt, dömde orättvist och brydde sig inte om de fattiga liksom änkor. Man brydde sig inte om Herren och hans rättfärdighet. Var attityden då som i dag, ”vi gör väl som vi vill, vi vill bestämma själva”.

  Det är väl så som världens barn lever, utan Gud. Han finns nog ändå inte, tänker man. Är det ett tänkande som smittat också trons folk som visserligen tror, men han är nog inte så noga, han är ju kärleken. Gemenskapen i församlingen inger ju också en form av trygghet, andra tror ju likadant
  .
  Och tiden går och kärleken kallnar, kanske inte i första hand till människor, men till Gud. De gärningar som skulle vara utflödet av tron blir inte gjorda och när Jesus en gång frågar, ”Vad har ni gjort mot dessa mina minsta”, så står vi där.

  Därför måste ändå huvudbudskapet var, Kom till honom som vet vem du är och vad du gör och få förlåtelse och börja om, det är inte för sent – än.

      (Reply)

 4. Stig Melin,

  Kanske förstår jag inte vad du vill säga, men det tycks mej att du blandar ihop tre olika saker.

  1. Doktrin
  2. Lärare
  3. Sökande

  Att Gud frälser sökande som drabbats av irrlärare i sammanhang med felaktig doktrin är väl uppenbart.

  De som är lärare får räkna med en strängare dom. Deras uppgift är att inte lägga till och inte dra ifrån.

  Avvikelser i läran (doktrin) är oacceptabla.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Att överlämna sitt liv och bli frälst kan väl ske även om läran vid tillfället inte är klockren. När man sedan håller fast vid sin tro måste man veta vad och vem man tror på. I detta fasthållande sätts gränser, dels av människor, men också av bibeln, läran.

  I det skedet kan förvillelse i tron uppstå. En förvillelse som man måste förhålla sig till. Då är det viktigt vilka lärare man har.

  Jesus säger att många kommer att komma vilse på grund av felaktig lära och jag funderade på är hur noga Gud är, och vad han är noga med.
  Egentligen en dum fråga, mera tänkt som att frågan finns.
  /Stig

      (Reply)

 6. Stig Melin,

  Jag tycker nog inte att frågan är dum. Och jag tänker mej att det funkar ungefär som med föräldrar och barn.

  När barnen är små kan det ju hända att de gör dumma saker utan att förstå det. Sådant måste föräldrarna bara acceptera.

  Men allt efter som barnet växer upp räknar man med att det blir mer medvetet och förståndigare.

  Om barnet vägrar mogna och sköta sig kan det till slut gå så illa att det inte längre kan närvara i familjen.

  Om barnet saknar förmågan att lära sig och bli förtåndigare (psykiskt handikapp) måste detta accepteras hur jobbigt det än må vara.

  Gränserna är således beroende av förmåga och mognad, och det är uppenbart att det är Guds avsikt att vi skall mogna i tron.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Låt mig blanda mig in i debatten och ge mitt perspektiv. Jag är överhuvud taget inte intresserad av någon pajkastning och ännu mindre av att sätta negativa epitet på varandra. Jag tror inte att problemet är att vi inte har rätt förståelse av Sakarja eller av Paulus kontra Jakob eller av hur försoningen skedde på Golgata. Problemet bakom problemet är att vi (som Kristi efterföljare) inte tar Jesu Ord på allvar. Jesus talar enkla Ord till den som vill lyssna. Det är inget intellektuellt svårt budskap, tvärtom. Men det är samtidigt Ord som vår köttsliga människa har svårt att följa. Vi vill helt enkelt inte förlåta våra fiender. Vi vill inte heller sälja allt vi äger. Eller vittna om Honom i vått och torrt, särskilt i “vått”. Vår köttsliga människa vill tala illa om dom vi inte tycker om. Vi vill inte svälja vår stolthet och be om förlåtelse när vi har gjort fel. Men om vi faktiskt börjar göra det Jesus säger åt oss att göra är i alla fall jag övertygad om att saker och ting skulle se väldigt annorlunda ut. Istället för att hata våra fiender så börjar vi älska dom. Inte bara säger att vi älskar dom utan verkligen gör det också! Vi ser vår egendom som något andra ska få ta del av, för att Gud är givaren. Och rätt som det är så är det vi själva som ligger där sårade vid vägkanten och ser pastorerna vända bort blicken och gå förbi. Vi tar den tunga telefonluren och ringer och ber om förlåtelse till den vi har sårat. På detta sätt spricker himmelriket fram!

  På ett personligt plan är detta avgörande för var vi kommer tillbringa evigheten. Det spelar ingen roll hur andlig du eller andra tycker att du är. Förbannar du din broder kommer du inte ärva riket, så enkelt är det. Lever du med hat i ditt hjärta följer du inte Kristus. Men vi ser också det vackra i detta. I himmelriket finns inget hat, inget baktaleri, ingen egoism.

  Jesus sammanfattade lagen i dessa två bud. Älska Gud och älska din nästa. Det är en bra utgångspunkt eller hur? Om vi sätter Jesu Ord som kalkerpapper över mycket av det vi kallar kristenhet så ser vi hur lite av dessa Ord som faktiskt efterlevs. Och ve också oss om vi inte klarar detta test.

      (Reply)

 8. Kjell,

  Mycket tänkvärt inlägg.
  Uppskattar att du skriver utan att “insmickra”, utan med pondus och viss “kärvhet” med en ödmjuk grund.
  Uppmuntar till att du fortsätter blogga.

  Ett ett exempel på en person som inte använder sig av Bibeln för egen vinning är Sven Reichmann. Han jobbade läkare, med därav tillhörande “bra inkomst” till att bli Bibellärare. Det måste varit ett ekonomiskt avbräck. Men han följde kallelsen från Gud. En äkta Bibellärare.

  Vi får be att vi inte ska bli bedragna av villoläror utan i stället hålla oss till Herren.

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 9. Kjell,

  Jag är osäker på om det är meningen att vi ska svara på dina frågor men på första frågan svarar jag: Ingen.

  Att känna sig säker på “sin lära” o “slappna av” blir att stanna i växten o växer man på fel plats så växer man ju på fel sätt o åt fel håll.

  /Ulrika

      (Reply)

 10. Martin,

  Din kommentar innehåller mycket data så det är omöjligt att ge en seriös respons utan att gå in i detalj. Det blir således ganska långt.

  För att göra svaret begripligt kommer jag att citera delar av det du skrev kursiverat med denna färg och i anslutning till citaten ge min kommentar. Något svarstvång finns inte, men givetvis är du fri att svara om du vill.

  Jag tror inte att problemet är att vi inte har rätt förståelse av Sakarja eller av Paulus kontra Jakob eller av hur försoningen skedde på Golgata.

  Citatet innehåller två olika påståenden:

  1. Vi är sannerligen inte kallade att hitta på teorier för att moekylärdefiniera försoningen på Golgta. Dispyter om sådana teorier är av ondo. Jag brukar kalla dessa teorier “teologiska formler”. Håller således helt med dej i detta.

  2. Vad gäller Sakarja, Paulus och Jesu biologiska halvbror Jakob vill jag citera ett antal bibeltexter.

  2 Tim. 3:16-17 Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, för att en Guds människa skall bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk.

  Rom. 15:4 Ty allt vad förut är skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall ha hoppet.

  Psalm 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

  Psalm 1:1-3 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

  Som du förstår av dessa citat är jag av meningen det innehåller stor välsignelse att “begrunda” Bibelns alla texter så att man bättre förstår sambandet mellan dem.

  Problemet bakom problemet är att vi (som Kristi efterföljare) inte tar Jesu Ord på allvar. Jesus talar enkla Ord till den som vill lyssna. Det är inget intellektuellt svårt budskap, tvärtom. Men det är samtidigt Ord som vår köttsliga människa har svårt att följa.

  Ditt påstående har formen av en reduktionism, men kanske menar du det inte så. Jag skall därför ta de påståenden du kopplar till detta ett för ett. Innan jag gör det vill jag be dej tänka på att allt som har nedtecknats av Jesu uttalanden är riktat till hebreer som hade vuxit upp i en omgivning där kultur, religion, tradition och utbildning alla var kopplade till Guds Ord och tolkningar av detta.

  Deras förståelse för vad Jesus sade var given, utan de teologiska förklaringar som Paulus gav oss hedningar. Paulus huvudsakliga insats var att förklara evangelium så att även hedningar kan förstå det.

  Det finns bara några få texter som handlar om Jesu kommunikation med hedningar. Till exempel den romerske befälhavaren med stor tro och den syro-fenisiska kvinnan som inte gav upp trots något som verkade vara mycket nedlåtande om andra folkslag.

  Vi vill helt enkelt inte förlåta våra fiender.

  1 Joh. 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

  Luk. 17:3-4 Ta er till vara. Om din bror syndar mot dig, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom. Och om han syndar mot dig sju gånger om dagen, och han sju gånger om dagen kommer tillbaka till dig, och säger: Jag ångrar mig, så förlåt honom.

  Matt. 18:15-17 Men om din broder syndar mot dig, så gå och tillrättavisa honom enskilt mellan dig och honom. Om han lyssnar på dig, så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar till dig, så ta med dig en eller två till, för att var sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte till församlingen, skall han vara för dig såsom en hedning och publikan*. *tullindrivare.

  Vi kan bara förlåta i betydelsen att vi överlämnar hämnden till Herren. Förlåtelse i betydelsen av helande av relationen är endast möjlig om förövaren bekänner sin synd och ångrar sig.

  Matt. 5:44 Men jag säger er: Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör väl emot dem som hatar er, och be för dem som hånar och förföljer er,

  Det är en stor nåd att vi får be för våra fiender. Det innehåller nämligen ett erkännande av att de är våra fiender. Älska betyder inte att “gulla med” eller “ursäkta”, bara att överlämna ärendet i Herrens händer och själv avstå från alla former av hämnd, vilket även innehåller förtal.

  Vi vill inte heller sälja allt vi äger.

  Det är nog ett både vist och bra beslut av oss. Det finns inga som helst generella bud om att sälja allt vi äger. Det finns flera exempel på NT-kristna som var uppskattade medarbetare i tron och hade både egna företag och egendom.

  Både kommunismen och humanismen är antikristliga läror.

  Eller vittna om Honom i vått och torrt, särskilt i “vått”.

  Kol. 4:5-6 Skicken eder visligt mot dem som stå utanför och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle. Edert tal vare alltid välbehagligt, kryddat med salt; I bören förstå, huru I skolen svara var och en.

  Att vittna handlar inte om att rabbla bibelord och religiösa påståenden. Det handlar om att “vara ett vittne” så att det är full samstämighet mellan det man säger och hur man uppför sig. Jehovas vittnen bryter ordentligt mot uppdraget.

  Det handlar inte om att ständigt attackera folk med “evangelii budskap” utan om att visligt ta vara på varje lägligt tillfälle att i handling, och om det är nödvandigt med ord, visa vad man själv tror på.

  Apg. 1:8 Men när den Helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och ni skall vara mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och sedan intill jordens ände.

  Det behövs Andens kraft för att bli och vara Jesu vittnen. Texten kan även översättas “skall ni få kraft och ni skall vara mina martyrer”. De flesta som fick detta budskap blev ju martyrer.

  Vår köttsliga människa vill tala illa om dom vi inte tycker om.

  Så är det.

  Vi vill inte svälja vår stolthet och be om förlåtelse när vi har gjort fel.

  Detta är mycket allvarligt. Syndens makt att bedraga och binda. Förlåtelsen är beroende av vår bekännelse av synd.

  1 Joh. 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

  På ett personligt plan är detta avgörande för var vi kommer tillbringa evigheten. Det spelar ingen roll hur andlig du eller andra tycker att du är. Förbannar du din broder kommer du inte ärva riket, så enkelt är det. Lever du med hat i ditt hjärta följer du inte Kristus.

  Fast enligt Jesus gäller följande.

  Matt. 12:31 Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas.

  Jag tror att du blandar ihop frälsningen med omvändelsen och helgelsen här.

  Jesus sammanfattade lagen i dessa två bud. Älska Gud och älska din nästa. Det är en bra utgångspunkt eller hur?

  Ja, det är en bra utgångspunkt, men låt oss ta sammanfattningen ordagrannt.

  Matt. 22:34-40 När fariséerna hörde, att han hade stoppat till munnen på sadducéerna, församlade de sig, och en av dem, som var en laglärd, frestade honom, och sade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Då sade Jesus till honom: Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Det andra är detta likt: Du skall älska din nästa såsom dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

  Fariséerna och Saducéerna var oense på ganska många punkter. De gillade inte varandra. Nu ville en “laglärd”, alltså en som hade avstuderat och fick kalla sig “advokat” eller “Tanak-expert” utmana Jesus. Han menade sig således vara kunnig i GT’s alla texter. Det visste naturligtvis Jesus och han valde att svara ändå.

  Det är inte oväsentligt att han talade om att älska Gud med alla resurser vi har, hjärta, själ, och förstånd. Det räcker således inte med att säga att “nu har jag läst evangelierna och tänker följa Jesu råd så gott jag kan”. Synden är inte ett informationsproblem.

  Evangelium om frälsningen är att vi har en “cancer”, alltså Synden med stor bokstav och bestämd form, boende i oss och att denna kommer att döda oss, men att det finns bot för problemet om vi bekänner detta och tar emot det enda som räddar oss från Syndens konsekvenser. När vi gör det räknas vi som rättfärdiga.

  Därefter förljer vår vandring som Kristustrogna, vilken innebär att vi omvänder oss från synder och döda gärningar och tar emot helgelse, alltså i princip avskiljer oss för Kristus. Kristus i centrum. Kristi Ord som högsta auktoritet.

  Om vi sätter Jesu Ord som kalkerpapper över mycket av det vi kallar kristenhet så ser vi hur lite av dessa Ord som faktiskt efterlevs. Och ve också oss om vi inte klarar detta test.

  Vem som helst kan se att du har rätt i att “mycket av det vi kallar kristenhet” är ett synnerligt dåligt vittnesbörd för vem Jesus är. Det är därför vi är kallade att vara vittnen. Walk the talk!

  De två starkaste argumenten mot Gud är “lidandets problem” och “kristna som missköter sig”.

  Lidandets problem, eller teodicéproblemet, handlar om frågan om hur en Allvetande, Allsmäktig och God Gud kan tillåta ondska och lidande.

  Kristna som missköter sig handlar om människor som inte lever i överenstämmelse med sin bekännelse.

  Sammanfattningsvis har jag försökt att säga att du i stort sett har rätt, men att det finns många aspekter som saknas i ditt “perspektiv”.

  Reduktionismer kan vara nyttiga när man analyserar påståenden, men man måste komma ihåg att de är just reduktionismer och således endast belyser en aspekt av den totala sanningen.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Ulrika,

  Frågorna är i princip avsedda att vara retoriska, men givetvis står det fritt att svara och kommentera.

  Rimligtvis kan det inte “krävas” av nyfrälsta och de som är “barn i tron” att de skall ha möjlighet att avslöja villoläror.

  Johannes uttrycker det så här: 1 Joh. 2:12-13 Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män: ni har besegrat den onde.

  /Kjell

      (Reply)

 12. A.J. skrev: “Vi får be att vi inte ska bli bedragna av villoläror utan i stället hålla oss till Herren.”

  Ja visst får vi be, men uppmaningarna i Bibeln tillskriver oss även en aktiv egen roll.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell, jag har en fråga till dig personligen. Du kan lägga ut det här om du känner för det. Varför kände fariséerna inte igen Jesus? Var problemet bristande bibelkunskap eller bristfällig teologi om du så vill? Finns det nån lärdom vi ska ta av detta och i så fall vilken? Har du några tankar om detta? Hälsn. Martin

      (Reply)

 14. Martin,

  Vi kan naturligtvis inte veta detta med säkerhet, men jag tror att det finns vissa saker vi kan förstå från totalen av Guds ord.

  1. Av någon anledning tog Gud hand om Abram, son till en man som sålde avgudar, och ledde honom och hans ättlingar tillsammans med Sarai en lång väg från polyteism till absolut monoteism som skulle vara helt fri från synkretism.
  2. David var en politisk kung och en krigarkung. Profetiorna talar om Messias som en uppföljare till David.
  3. De styrande hade upprättat ett politiskt system som i mångt och mycket liknar systemet i Iran. En slags teokrati med sharialagar där man agerar som Guds ofelbara ställföreträdare.

  Jag skall nu koppla lite förklaringar till dessa tre punkter:

  Jesus kom och visade genom under och tecken att han var en god kandidat för rollen som Messias. Men det fanns viktiga saker som inte stämde. När han kallade Gud sin Fader gjorde han även, nu och då, anspråk på att själv vara Gud.

  Ett exempel på detta är när han förlät synder. Vid flera tillfällen uttalade han “Jag Är”. Ett mycket markant ställe är när soldaterna kom för att fängsla honom i Getsemane. Dessa stora starka beväpnade karlar föll till marken när Jesus sade detta.

  Joh. 18:4-6 Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och sade till dem: “Vem söker ni?” De svarade: “Jesus från Nasaret.” Han sade till dem: ” Jag Är“. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus sade till dem: Jag Är, vek de tillbaka och föll till marken.

  Luk. 22:66-71 När det blev dag, samlades folkets äldste, både överstepräster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade: “Är du Messias, så säg det!” Han svarade dem: “Om jag säger det, tror ni det inte, och om jag frågar er, svarar ni inte. Men härefter skall Människosonen sitta på Guds, den Allsmäktiges, högra sida.” Då frågade alla: “Är du alltså Guds Son?” Han svarade dem: “Ni själva säger att Jag Är.” De sade: “Behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun.”

  Joh. 8:56-59 Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad.” Judarna sade: “Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!” Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.

  Joh. 10:24-33 Då samlades judarna omkring honom och frågade: “Hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss!” Jesus svarade: “Jag har sagt er det, och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min Faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett.” Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem: “Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?” Judarna svarade: “Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”

  Som du förstår skorrade detta ordentligt i deras öron.

  Lägg nu till detta att Jesus inte visade något som helst politiskt intresse och definitivt inte liknade någon krigarkung.

  Han verkade snarare att vilja förinta den lilla makt de fortfarande hade. Något han hade visat vid flera tillfällen när han predikade och berättade liknelser.

  En liknelse de fick i vrångstrupen var liknelsen om den förlorade sonen.

  De hade inga som helst problem med faderns nåd och förlåtelse av den yngre sonen. Men de hade aldrig kunnat tänka sig att hemmasonen kunde gå förlorad. Hemmasonen var ju en bild på gärningslärande fariséer.

  Jag tror att detta ger anvisningar om varför de varken kunde eller ville erkänna vem Jesus är.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Kjell,

  “Rimligtvis kan det inte “krävas” av nyfrälsta och de som är “barn i tron” att de skall ha möjlighet att avslöja villoläror.”

  Så är det. Många kan vittna om hur man hamnat i olika villfarelser för att man inte visste, inte såg, inte förstod och inte hade någon som hjälpte en.

  Om man lägger till att många (alla?) nyfrälsta blir extra utsatta för villfarelser deras första tid i tron, blir det extra viktigt att de som fått gå före o kan dela med sig av sina erfarenheter delar dessa med sitt nya syskon.

  /Ulrika

      (Reply)

 16. Kjell,

  Kjell, jag kan inte heller svara på allt det du skriver. Men jag tar till mig det jag tycker är gott. Bland annat Ps 1 som du hänvisar till och en hel del annat.

  Från min horisont ser jag väldigt lite av efterföljelse av Jesus. Det handlar om väldigt mycket förutom om just det. Under de två första århundradena efter Jesus har jag fått berättat att Bergspredikan var det centrala. I den säger Jesus: “Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn”. Det är radikalt. Och förlåtelse är oerhört befriande för den som går med hat. Och inga Kristi efterföljare gör det.

  Om rikedom försöker vi i väst (kanske ni också i Kenya) hela tiden få in kamelen genom det där nålsögat. Alla synoptiska evangelierna har med denna liknelse (Matt 19:24, Mark 10:25, Luk 18:25). Ja, Gud kan få in en kamel också igenom det. Men Jesus säger också “Så är det alltså: ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger” (Luk 14:33). Han säger inte “säljer allt han äger”, det är sant. Men det finns ändå något viktigt i Jesus budskap som talar till oss idag.

  Du skriver nåt viktigt, “Jag tror att du blandar ihop frälsningen med omvändelsen och helgelsen här”. Det är möjligt. Men Jesus talar om bägge. Han talar både om den trånga porten och den smala vägen.

  “Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. (Matt 7:13-14)

  Kan vi vara frälsta om vi går igenom den trånga porten men inte går på den smala vägen? Det skulle nog vara min viktigaste fråga till dig.

      (Reply)

 17. Kjell,

  Tack för din respons: “Ja visst får vi be, men uppmaningarna i Bibeln tillskriver oss även en aktiv egen roll.”

  Följdfråga:
  Är det då så här: Frälsningen / omvändelsen sker genom 100% Guds nåd, men för att bevaras i tron så krävs lite egna gärningar, i det här fallet att man är vaksam?
  Jag antar att vaksamhet inte är en gärning.

  HRM-läran anser väl att efter omvändelsen genom Guds nåd, så måste man hålla lagen. Hålla lagen är väl en gärning?

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 18. Martin,

  Det är gott att du inte bara gapar och sväljer. Allt det jag skriver måste prövas och bara det som befinns gott har något värde.

  Där ligger ju den stora skillnaden mellan vad jag och andra skriver och säger, jämfört med Bibeln. Till exempel Paulus brev skall inte prövas, utan begrundas. Bibeln är måttstocken och kan inte prövas.

  När du skriver att du från din “horisont ser väldigt lite av efterföljelse av Jesus”, menar du då att de som kallar sig Jesu efterföljare lever i hedoni och synd, eller menar du att de inte lever asketiskt?

  Jag menar, enligt vilka kriteria (be)dömer du dessa människor?

  Du citerar Luk. 14:33 På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.

  Eftersom det står “på samma sätt” syftar det tillbaka på det Jesus sade tidigare i sammanhanget. Låt mej citera två av hans tidigare uttalanden.

  Luk. 14:26 Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge.

  Luk 14:27 Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.

  Och låt mej även ta med en vers som inte finns i sammanhanget, men där Jesus använder liknande retorik.

  Joh. 6:53 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er.

  Inte tolkar du det väl som att vi verkligen skall hata våra närmaste? Avsikten är att vår kärlek till Jesus skall överträffa vår kärlek till dessa närmaste så att vi i en valsituation väljer i hans fördel.

  Samma gäller ju “att bära sitt kors”, vilket betyder att vi inte skall ge upp vår relation med Jesus när vi drabbas av prövningar och förföljelse.

  Då blir det tydligt att avståndstagandet från allt vi äger handlar om att vara beredda att förlora dessa ägodelar hellre än att lämna Herren.

  Vad gäller den vida porten och breda vägen skulle vi kanske kunna säga samma sak med nutida uttryck som: “Det är inte så fjäskigt.”

  Jesus säger att det visst är fjäskigt. Att vi hela livet kommer i valsituationer där vi tvingas välja ett mindre komfortabelt alternativ om vi verkligen vill följa hans bud.

  Du ställer frågan: Kan vi vara frälsta om vi går igenom den trånga porten men inte går på den smala vägen? Det skulle nog vara min viktigaste fråga till dig.

  Jag tror att A.J. ställer samma fråga: Är det då så här: Frälsningen / omvändelsen sker genom 100% Guds nåd, men för att bevaras i tron så krävs lite egna gärningar, i det här fallet att man är vaksam?

  Det har funnits många misslyckade försök att svara på den frågan. Resultatet blev syndakataloger och rättfärdighetskataloger. Motreaktionen uteblir aldrig. Det uppstår alltid rörelser med liberalteologi.

  Varför inte i stället använda de bilder som Gud har givit oss. Jag tänker på äktenskapet och familjen.

  Ett äktenskap som inte kännetecknas av mer än en pampig vigsel är inte mycket att ha. För att de tu skall bli ett behöver de ha förtoende för varandra och vara varandra trogna. De behöver lära känna varandra bättre och bättre hela livet. De behöver kunna vara tacksamma tillsammans och över varandra.

  I en familj med barn blir det väldigt jobbigt om barnen är olydiga. Men de slutar ju inte vara ens barn för det. Fast de kan givetvis välja att säga upp bekantskapen när de har uppnått en viss ålder.

  1 Kor. 3:11-15

  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.

  Om vi tänker på relationen med Gud i dessa termer så vet vi lättare vad det egentligen handlar om.

  Det är inte lagiskt av en make/maka att vilja vara sådan att den andra parten är tacksam och nöjd. Det är inte lagiskt av ett barn att tycka om sina föräldrar och vilja lyda dem.

  Låt oss avstå från egna syndakataloger.

  Gal. 5:18-26

  Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

  Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

  Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

  De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

  Om det inte finns någon skillnad mellan livet före och livet efter bönen om frälsning är det nog inte mycket bevänt med den “frälsningen”.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Kjell,
  Tack att du tar dig tid att svara på mina frågor, jag menar det verkligen.

  “När du skriver att du från din “horisont ser väldigt lite av efterföljelse av Jesus”, menar du då att de som kallar sig Jesu efterföljare lever i hedoni och synd, eller menar du att de inte lever asketiskt?

  Jag menar, enligt vilka kriteria (be)dömer du dessa människor?”

  Jag menar att det Jesus säger verkar ha ringa eller ingen betydelse. Jag är medveten om att jag talar utifrån en begränsad erfarenhet, karismatiska frikyrkor i Stockholm. Dessutom under en begränsad period på kanske fyra år.

  Jesus kom för att dö på ett kors. Punkt. Sen ska vi in i den övernaturliga sfären med allt vad det innebär av helanden och profeteranden och mirakler och tungotal. Det kändes som att ingen (i en generaliserande mening) brydde sig om vad Jesus faktiskt säger. Jesus säger “Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.” (Matt 7:12). Men det handlar ju bara om JAG, om MIG. Hade man verkligen varit intresserade av människors hälsa så finns det ju efftektivare sätt än att samla fem hundra människor till ett helanderally där Gud i sin nåd helar en och annan. Samla det som hade gått i kollekten och resekostnaderna och anmälningsavgifterna och ge till organisationer som bygger sjukhus i din kontinent. Det hade helat mängder av människor. Men det är man inte intresserad av. Hur länge sen var det du hörde en predikan om barmhärtighet? Ändå säger Jesus i Bergspredikan: “Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet” (Matt 5:7).

  “Inte tolkar du det väl som att vi verkligen skall hata våra närmaste?”

  Det handlar inte om att tolka. Det är att höra vad Jesus säger till oss. Det där är inget lösryckt citat, det är i centralt i det evangelium som Jesus predikade.

  Joh 12:25: “Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv.”

  Jesus talar inte till troende utan om människor som söker Honom. Hade vi förstått vad Jesus säger så skulle vår evangelisation se annorlunda ut. Men eftersom människor i kyrkan inte har kommit till Jesus den vägen så är det något de inte kan prata om. Men Jesus Ord står kvar.

  Jag vänder mig verkligen mot att tolka ner Jesus Ord. Du får ursäkta parallellen men det låter som när Petrus förebrådde Jesus varpå Jesus svarade: “Men han vände sig om, och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus: “Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors.”” (Mark 8:33).

      (Reply)

 20. Martin,

  Det du skriver angående dina erfarenheter i så kallade karismatiska församlingar stämmer nog bra med verkligheten.

  Man predikar ett mycket egocentriskt “evangelium” där allt hänger på oss och Jesus är välvillig men maktlös om inte vi tror (fantiserar) tillräckligt bra för att skapa framtiden. Den lära som startades av W. E. Kenyon, anpassades till de pingstaktiga samfunden av Kenneth Hagin och spreds ut över världen av “apostlar” som Kenneth Copeland och Ulf Ekman (som var studiekamrater på Hagins bibelskola) är en cancersvulst i den så kallade kristenheten. Dessa slugt uttänkta fabler var redan sådda på många håll i Sverige så när Ulf lancerade Livets Ord kunde han börja skörda nästan direkt.

  Om du inte har läst Sven Reichmanns lilla bok “Allt är inte Gud som glimmar”, råder jag dig att göra det. Den sätter ord på de galenskaper du reagerar mot och ger både perspektiv och historisk översikt. Boken är kort och lättläst. Kan laddas ner gratis som PDF fil Allt är inte Gud som glimmar.

  Den timme det kostar att läsa denna lilla bok kommer du inte att ångra.

  Sedan skriver du: “Det handlar inte om att tolka. Det är att höra vad Jesus säger till oss. Det där är inget lösryckt citat, det är i centralt i det evangelium som Jesus predikade.

  Kanske använder vi ordet “tolka” i olika betydelser. Jag använder ordet i betydelsen “begrunda och förstå”. Alltså inte i betydelsen att anpassa så att det passar min smak. Allt vi läser och hör tolkar vi. Det finns inget annat sätt att bilda sig en uppfattning om vad som kommuniceras.

  Om du och jag befann oss i samma rum och såg varandra skulle tolkningen underlättas av att vi kan reagera interaktivt. Med skriven kommunikation, som denna, tar det lite längre tid men man kan ändå uppnå ett bra resultat genom att fråga “vad/hur menar du?”.

  En kommunikation totalkvaddar om en av parterna tror sig “veta precis” vad den andre menar.

  Tolkningen försvåras om parterna har olika modersmål. Den försvåras ännu mer om parterna har vuxit upp i helt olika kulturer. Och det blir ordentligt komplicerat om parterna lever i olika tidsåldrar och inte kan verifiera genom att fråga “hur/vad menade du?”.

  Vi kan inte bortse från att Jesus vandrade på jorden för 2000 år sedan. Vi kan inte bortse från att han verkade i en helt annan kultur än våran och talade ett språk som avsevärt skiljer sig från vårt språk. Han använde metaforer och bildspråk som är främmande för oss.

  Vi kan nog utgå från att han talade med folket på Arameiska. Vi kan nog även utgå från att åtminstone Matteus och Johannes hörde detta på sitt modersmål och kom ihåg det i denna sättning. Om de skrev sina berättelser (evangelier) på Arameiska och dessa sedan översattes, vet vi inte. Möjligheten finns ju även att de dikterade för någon som översatte till Koine-Grekiska.

  Det vi lugnt kan utgå ifrån är att Jesus huvudsakligen inte talade grekiska.

  När du läser i Bibeln att Jesus ömkade sig, eller förbarmade sig står det bokstavligen att han var full av goda tarmar, eller goda inälvor, eller en god lever. (Om du vill ger jag referenser. Det finns 12 sådana hos synoptikerna.)

  Vi brukar säga att man har ett gott hjärta. Vi är inte främmande för bildlikt tal. Det förekommer ofta i alla språk.

  När engelsktaliga tycker att “it rains cats and dogs” tycker vi att det “spö-regnar” och holländare säger att att att det regnar “rör-skaft”.

  Varje teologi som man bygger på direkta översättningar av bildspråk står på lösan grund.

  Personer med fysiskt dåligt hjärta kan ha ett mycket gott hjärta, bildlikt talat. Och den som säger att solen gick upp 05:10 i morse behöver inte ha dålig kunskap i astronomi för det.

  Kombinationen “älska / hata” förekommer ofta i Jesu retorik. Den anger prioritering, och är inte en uppmaning att hata som vi förstår ordet i vår tid.

  Tror du att Jesus vill att vi skall stympa oss? Kan man inte se med begärelse med vänster öga? Kan man inte tafsa och stjäla med vänster hand?

  Matt. 5:28-30

  Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna.

  Jesus använde sig, i enlighet med sin tids tradition, av retoriska hyperboler.

  Matt. 19:24 Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”

  I följande stycke finns det ett flertal uttalanden som bara kan förstås om vi “tolkar” dem.

  Matt. 18:1

  I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: “Vem är störst i himmelriket?” Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: “Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.

  Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.

  Jag förstår mycket väl ditt avståndstagande från den sorts församlingar du talar om. Det är bra. Det är inte heller fel att ta ett stort steg bara man är medveten om att man då pendlar över till en motreaktion. Från denna antites kan man sedan söka sig fram, med hjälp av Guds Ord, till en förståelse som stämmer med summan av Guds Ord. Det finns bara en säker grund att bygga sitt hus på. Huset symboliserar här det man tror på och hur man handlar.

  Rom. 15:20 Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt.

  1 Kor. 3:10

  Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön.

  Det kan tilläggas att de troende behöver varandra för att hitta både balans och fullhet.

  Ef. 3:14-21

  Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

  Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå.

  Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Andreas,
  Tack för ditt inlägg med länken!

  Kjell,
  Tack för svar med “äktenskapsbilden”!

  Martin,
  Jag såg att Kjell tipsat om en Sven Reichmann bok. Jag tycker allt är läsvärt / lyssningvärt med honom.
  Svens hemsida:
  http://www.uttrycket.se

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 22. A.J.,

  Tack A.J. och Kjell för Sven Reichmann-tipsen. Jag har läst “Allt är inte Gud som glimmar” och lyssnat på de flesta av hans inspelningar.

      (Reply)

 23. Martin,

  Det var ju bra att du tog upp dessa saker. Jag ser det som praktiska aspekter på artikelns tema, således helt On Topic.

  Med en glimt i ögonvrån vill jag tillägga att det finns en hel del män som visar hat mot sina hustrur genom att älska (med?) sina nästas hustrur.

  Knappast något som Jesus avsåg. Man måste förstå orden hata och älska i sina sammanhang.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Frid i Jesus

  Tack för att stå upp för Sanningen. Apg 20: 27-35 är en bra sammanfattning av livet som pånyttfödd: aktivt, väktande, ej sökande pengar och engagerad i att hjälpa de svaga och i att ge.
  Vi ska be om Guds ledning som grund men också vara aktiva väktare utifrån det som vi har fått från Gud.
  “Om inte Herren bevarar staden
  vakar väktaren förgäves” Psa 127

  Ber att Gud väcker sitt folk som har längtan efter 100% Bibel.
  Det pratas så lite tex om ödmjukhet och kärlek mellan syskon. Ofta så många mänskliga diskussioner på kristna bloggar men så lite uppmuntran till kärlek och ödmjukhet. Uppmuntrar vi varandra till självkritik och till kärlek till varandra så som Bibel så ofta beskriver? De relaterade Bibelverserna tas sällan/aldrig upp.
  I Korint 14: 26-33 om ordningen vid de kristna sammankomsterna tas aldrig upp och samma vad gäller giftermål och skilsmässan tex. Det uppmuntras så lite till att urskilja andar, till att urskilja vad som är från Gud och vad som är från döden etc. etc.
  Jag bor i Göteborg och letar bibeltrogna syskon som vill stå fast vid Sanningen och brinner för evangelisation och vill träffas för enkel bibeltrogen gemenskap.

  “Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.” Efesierbrevet 4: 25-32.

  Guds välsignelse
  Carla
  carla9607@gmail.com

      (Reply)

 25. På en annan hemsida skriver en person följande: “JESUS: ”Ni rannsakar Skrifterna, därför att ni menar er i dem ha evigt liv; och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv”. Orden är ur Joh 5:39. Vad skribenten har för avsikt med detta ord framgår inte. Om det skulle vara en uppmaning att inte läsa Bibeln vore det väldigt illa. Vi vet att just Bibelläsningen står lågt i kurs i detta land. På sidan där kommentaren finns tycks intresset för att föra fram egna teorier och tankar ibland vara större än att hålla sig till Guds Ord.

  Vad säger Ordet om att ”rannsaka Skrifterna”? Här är några ställen som uppmanar och uppmuntrar till det:

  Luk 24:44 ”Och han sade till dem: Detta är de ord, som jag sade till er, då jag ännu var med er, att allt måste fullbordas som är skrivet om mig i Mose lag och i profeterna och i psalmerna”.

  Apg 17:10–11 ”Men på natten sände bröderna genast iväg Paulus och Silas till Berea. När de kom dit, gick de till judarnas synagoga. Dessa var ädlare till sinnet än de i Thessaloniki, de tog emot ordet med all villighet och sökte varje dag i Skrifterna om det förhöll sig så”.

  2Ti 3:13–17 ”Men onda människor och bedragare skall gå allt längre i ondska, och vilseleda andra och själva bli vilseledda. Men du, förbli vid det du har lärt och blivit övertygad om. Du vet ju av vem du har lärt det. Och du känner från barndomen de Heliga skrifterna som kan undervisa dig till frälsning genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, för att en Guds människa skall bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk”.

  1 Petr 1:10–11 ”Efter denna frälsning har profeter forskat och rannsakat, de har profeterat om den nåd, som skulle komma till er. De har efterforskat vilken och hurudan tid Kristi Ande, som var i dem, hänsyftade till när han förutsade de lidanden, som skulle ske med Kristus och den härlighet som därefter skulle följa”.

  2 Petr 1:19–21 ”Vi har nu desto fastare det profetiska ordet, och ni gör väl om ni aktar på det som på ett ljus som skiner i ett mörkt rum, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Detta skall ni först och främst veta, att ingen profetia i Skriften kommer av någon egen utläggning. Ty ingen profetia har någonsin kommit till av en människas vilja, utan heliga Guds människor har talat, drivna av den Helige Ande”.

  Vi uppmanas också att inte låta oss bli bedragna. För att veta vad som är sant och rätt behöver vi veta vad Ordet säger:

  Mat 24:4 ”Då svarade Jesus och sade till dem: Se till, att ingen förvillar er”.

  Mar 13:5 ”Då svarade Jesus och började säga till dem: Se till, att ingen bedrar er”.

  Luk 21:8 ”Han sade: Se till, att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är, och tiden är nära. Men följ dem inte”.

  Ef 5:6 ”Låt ingen bedraga er med fåfängliga ord, ty för sådant kommer Guds vrede över otrons barn”.
  2 Tess 2:3 ”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty han kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, förtappelsens son, blivit uppenbarad”.
  1 Joh 4:1 ”Älskade, tro inte varje ande utan pröva andarna, om de är från Gud ty många falska profeter har gått ut i världen”.

      (Reply)

 26. Hade inte tänkt skriva vad som händer någon annanstans, men när jag läste Majlis inlägg, som förövrigt är bra, kunde jag inte låta bli att tänka på dessa rader som jag läste idag (från samma skribent):

  “Till kristenheten i vårt land, främst till Pingströrelsen, har Guds Ande sänt liknande budskap, främst genom David Wilkerson, USA, och nu senast i Nyhemsveckan, förra året, genom Getu Ayalew, Etiopien.”

  Främst Pingströrelsen? Här kastar ut en fråga rakt ut i cybervärlden, har inte de andra samfunden fått del av Guds Ande i samma proportion som pingst? Är det bara Pingst som har den sanna sanningen? Teologiskt står väl EFK på ungefär samma grund. Fattar ingenting.

      (Reply)

 27. Fredrik skrev: “Främst Pingströrelsen? Här kastar ut en fråga rakt ut i cybervärlden, har inte de andra samfunden fått del av Guds Ande i samma proportion som pingst?”

  Som du kanske vet heter pingst ofta “Full Gospel”, och så ser man på sig själv.

  Pingströrelsen är i egna ögon det enda samfundet som predikar ett komplett evangelium. Man anser att resten delvis har fel och att de förkastar en del av evangelium.

  Detta högmod fanns i alla fall mycket starkt i Pingströrelsen på den tid som just Sköld refererar till som den tid när allt var bra.

  Jag växte upp mitt i detta högmod och blev själv en högmodig pingst-farisé. Jag känner således till detta mycket väl.

  Så för att svara på din fråga. Skribenten i fråga tycker nog på fullt allvar att de andra samfunden är mindervärdiga. Han har ju även låtit märka att han faktiskt lutar åt trosförkunnelse-hållet. Där har sannerligen inte högmodet varit mindre.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Till Fredrik.

  Du skriver att du fattar ingenting ang proportioner av Guds Ande.

  Naturligtvis har andra samfund också del i Guds Ande. Uttrycket ”främst Pingströrelsen” kan förstås på lite olika sätt.

  Förslag: Avfallet har varit mer omfattande inom Pingströrelsen. Undertecknad kan nog tycka så speciellt efter Rick Warrens, Bill Hybels och trosrörelsens intrång i rörelsen.

  Förslag: Inom Pingströrelsen fanns länge en tradition att upprätthålla det profetiska. Man accepterade att det fanns både det falska och det äkta och man gjorde sig besväret att pröva ut om det verkligen var vad Herren ville ha sagt som förmedlades. Att Herren då i första hand vänder sig till en rörelse som har acceptans för det profetiska är nog ganska självklart. Märk att jag skriver ”i första hand”. Dvs det måste ”starta någonstans och sedan därifrån få sprida sig ut över landet”.
  Det kan vara ganska tufft att få ut en hälsning till en hel nation. Det finns alltför många ”stoppklossar på den vägen”.

  Att en Etiopisk och en Amerikansk profet fått förmedla hälsningar till just Sverige är inget konstigt alls. Herren gör så ibland. Det finns också idag människor som har uppdrag att förmedla till andra nationer och även ingång på regeringsnivå till olika länder. Sverige är inget unikt eller undantag. Det faller sig nog ganska självklart att de hälsningar som berör vårt land är vad vi svenskar ibland får reda på. Det profetiska är vanligare och mer accepterat än vad många vill tro. Vissa hälsningar är offentliga andra inte. som exempel, inom USA´s administration så vänder man inte ryggen åt det profetiska. Där finns en större öppenhet för att ”Herren finns och verkar också idag” än vad det finns i Sverige.
  Undertecknad kan vittna om det eftersom jag själv fått förmedla vad Herren velat säga till den Amerikanska administrationens ledande personer. Prövningsproceduren är alldeles särskilt speciell om en hälsning ska nå hela vägen fram där. Men de Orden kom fram och togs emot. Många instanser är inblandad men man tar det hela på fullaste allvar.

  Getu´s och Wilkerssons hälsningar var båda adresserade. De var adresserade till den Svenska evangelikala kyrkan. På lite olika sätt. Där är nog alla frikorkosamfund inräknad.
  Wilkerssons hälsning kallades för ”Gud ligger i kontrovers med den svenska evangelikala kyrkan” och hade ett kraftigt budskap om omvändelse tillbaka till Herren inbäddat i sig.

  Getu´s hälsning hade exakt samma ”röda tråd” och levererades med samma allvar och nöd som Wilkersson gjorde.

  Undertecknad instämmer med ovan nämnda hälsningar eftersom jag 2010 hade en hälsning att förmedla till ”svensk kristenhet”. Också den med samma allvarliga maning från Herren. Och ur samma djupa nöd.

  Sammantaget skulle jag vilja råda dig till att ta del av Wilkerssons och Getu´s hälsningar från vår Herre. Du hakar upp dig för mycket på formuleringen ”Främst Pingströrelsen?. Hoppa över onödiga bagateller och lyssna igenom hälsningarna istället. Om det är från Herren så är det också viktigt ock värt allt besvär.

  De tre hälsningar som nämns ovan är alla avsedda för svensk kristenhet oberoende av olika formuleringar. Tyvärr så kommer aldrig den 100% perfekta hälsningen att kunna hittas. Den finns inte idag. Men Herren manar oss att pröva och behålla det goda. DHA hjälper dig med det. Att Herren vill rädda människor till evigt liv måste nog betraktas som något gott även om vissa hälsningar är svåra att tillgodogöra sig direkt. Fredrik jag tror att du ingår i hälsningarnas adressater. Dvs Jesus är din Herre. Då spelar det ingen roll vilket samfund du tillhör.

  Herren vill inte överge någon enda och Han vill dessutom försöka mana de som vänt Honom ryggen att vända tillbaka till Honom. Han älskar oss och lät sig offras för oss.

  För Kristus.

  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 29. Jan Johansson, Domsjö.,
  Så du menar på allvar att Pingst är mer rätt ute än Örebromissionen, idag EFK? Jag upplevde mycket profetiskt inom ÖM. Att ÖM inte skulle vara lika profetiskt än pingst och Herren inte skulle förmedla viktigare saker till ÖM tror jag inte ett dugg på.

  För övrigt ser du någon teologisk skillnad på tidigare ÖM och Pingst?

  Jag är trött på att Pingst ser sig som ett A-lag alla andra är B-lag. Jag tror det är farligt.

      (Reply)

 30. Jan Johansson, Domsjö. skrev:

  Inom Pingströrelsen fanns länge en tradition att upprätthålla det profetiska. Man accepterade att det fanns både det falska och det äkta och man gjorde sig besväret att pröva ut om det verkligen var vad Herren ville ha sagt som förmedlades.

  Under alla mina år i pingströrelsen har jag inte en enda gång varit med om att så kallade profetior prövades! Inte en enda gång!

  Eller menar du att gubbhyllans ockupanter gör det i konklav i all hemlighet?

  Din långa kommentar innehåller inga verifierbara fakta.

  Prövandet handlar just om att verifiera.

  Tänkande och tyckande är subjektiva, icke verifierbara, saker.

  Om jag skall tycka tilbaka så tycks det mej att din, som vanligt vänliga (snälla?), kommentar är avsedd att försvara “profet-skrået” vilket du räknar dej till.

  /Kjell

      (Reply)

 31. Fredrik skrev: “För övrigt ser du någon teologisk skillnad på tidigare ÖM och Pingst?”

  Jag dristar mej att svara.

  Det fanns i alla fall en väsentlig skillnad efter striden mellan Ongman och Pethrus.

  Pethrus lade grunden för falsk karismatik. Ongman höll sig till Guds Ord.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Fredrik,
  Till Fredrik.

  Du påstår.

  “Så du menar på allvar att Pingst är mer rätt ute än Örebromissionen, idag EFK?”

  Nej jag menar inte det och förstår inte heller att du kan läsa in det så.
  Skrev jag inte: “Naturligtvis har andra samfund också del i Guds Ande”
  Det är verkligen inte korrekt av dig att tillskriva mig sådant som inte är sant.

  Herren väljer själv vilka Han ska använda för olika uppgifter. Det må Han ju ha sin fulla rätt till. Han har ju skapat oss. Kanske det hade varit lättare för dig att ta emot dessa hälsningar om de förmedlats genom någon inom EFK. Men nu valde Herren detta sättet. Dvs tre personer som inte tillhör någon alls av dessa svenska rörelser. Så det är svårt att förstå vad du egentligen reagerar över. Hälsningarna har inte förmedlats genom Pingst inte heller genom EFK/ÖM. De förmedlas ju genom Den Helige Ande. Dessa hälsningar är tuffa för oss svenskar att tillgodogöra sig. Kanske för att de berör just oss.

  Vidare så har ju dessa tre budskap, också, förmedlats till EFK/ ÖM. Jag utgår då från att du anser att även EFK tillhör adressaten dvs Den svenska evangelikala kyrkan eller Herrens älskade barn. Och, till din tröst, av tre personer som inte tillhör Pingst. Själv är jag gift med en som tillhör EFK.

  Jag har aldrig haft intressen av att kolla upp teologiska skillnader. Jag är mer intresserad av Jesus än av teologi. Jag har genom åren sett brinnande kristna likväl som avfällighet inom alla svenska kristna rörelser. Jag kan alltså inte med någon trovärdighet bedöma mellan Pingst och ÖM/EFK.

  Om det är budbärarna du reagerar över och behöver “hacka på dem” så gör då det.
  Bara det inte tjänar syftet att undvika själva budskapen. Pröva dig själv. Det är budskapen som är det viktiga inte budbärarna. Om det är teologin som du reagerar över så tänk på att teologi kan inte rädda någon enda. Det är Jesus som är frälsaren.

  Den dag Herren hämtar hem sina barn så kommer Han inte att titta efter i våra olika medlemsregister vilka som tillhör Honom. Han kommer att kolla om vi står upptecknad i Livets Bok.

  Må Herren välsigna dig.

  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 33. Kjell,

  Till Kjell.

  Vi har nog rört oss i olika sammanhang. Vid två tillfällen har jag haft hälsningar som varit ämnad och adresserad till olika lokala Pingstförsamlingar. Vid båda tillfällena var hälsningarna omfattande. De skulle ta mer än 30 minuter att förmedla. Det låter sig icke göras under en allmän Gudstjänst. Kravet blev att de skulle förmedlas med hela styrelsen och äldstekåren samlad. Vid båda tillfällena så fick jag mig meddelat att de prövats och funnits vara från Herren av 8 närvarande personer. Jag har också
  fått meddelat till mig att det funnits delar av hälsningar de inte kunnat finna vara från Herren.

  Så. javisst vet jag att det prövats av vad du kallar “gubbhyllans ockupanter”. Dessa “gubbhyllor” innehöll också kvinnor. Hälsningarna har sedan delvis gått ut till församlingen genom bibelundervisning av pastorn.

  Jag har även förmedlat till EFS också då med andliga bedömare närvarande. Både offentligt och till ledargrupper. Också där fick jag mig meddelat vad de kom fram till.

  Jag har även förmedlat till EFK- enheter. Också då med prövning av hälsningen som följd. Och vad de kom fram till. Både offentligt och icke-offentligt.

  Jag har också vid ett tillfälle vägrat att förmedla en hälsning om inte ledarna prövade hälsningen.

  Osv…..osv……Kjell, vi måste absolut ha rört oss i olika sammanhang. Jag ifrågasätter inte dina erfarenheter men de behöver inte vara allmängiltigt gällande för alla andra.

  Mvh:
  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 34. Jan Johansson, Domsjö,

  Men snälle Jan, nu får du väl ändå försöka att sluta utgå från ditt eget ego och försöka börja förstå vad människor säger.

  Om du inte kan förstå dem, vad rätt har du då att kräva att de förstår dej?

  Du skrev: Det är verkligen inte korrekt av dig att tillskriva mig sådant som inte är sant.

  Hur trovärdig är du, som anser dig själv vara ett Guds vittne, när du inte ens först frågar vad Fredrik menar? Utan i stället hoppar direkt från dina trampade tår till ditt dömande…..

  Jag tänker nu att pröva din kommentar i detalj.

  Herren väljer själv vilka Han ska använda för olika uppgifter.

  Ja, helt korrekt. Frågan kvarstår hur vi skall känna igen dessa. Det kan ju knappast vara på grund av deras eget vittnesbörd om sig själva. Därför varnade Jesus, Johannes, Petrus, Judas, Jakob och Paulus att vi inte skall låta oss bli bedragna.

  Det må Han ju ha sin fulla rätt till. Han har ju skapat oss.

  Visst och uppdraget förblir att det är vi som måste pröva, bedöma och verifiera. Det har inget att göra med retorik eller pondus eller intimidation som budbäraren utövar.

  Kanske det hade varit lättare för dig att ta emot dessa hälsningar om de förmedlats genom någon inom EFK.

  Skymfande i förklädnad! 🙁

  Men nu valde Herren detta sättet. Dvs tre personer som inte tillhör någon alls av dessa svenska rörelser.

  Hur vet du det? Bevisa det genom att verkligen pröva och verifiera deras budskap!

  Du praktiserar tom retorik och skrämseltaktik här! Detta är inte samstämmigt med Guds Ord.

  Så det är svårt att förstå vad du egentligen reagerar över. Hälsningarna har inte förmedlats genom Pingst inte heller genom EFK/ÖM. De förmedlas ju genom Den Helige Ande. Dessa hälsningar är tuffa för oss svenskar att tillgodogöra sig. Kanske för att de berör just oss.

  Och vad säger du här? Jo du säger precis motsatsen mot Guds Ord. Du säger “pröva inte” för vi har rätt!

  Jag har aldrig haft intressen av att kolla upp teologiska skillnader. Jag är mer intresserad av Jesus än av teologi.

  Det låter snällt och fromt men det är diametralt motsatt det budskap om vaksamhet som Jesus, Johannes, Petrus, Jakob, Judas och Paulus gav oss.

  Jag har genom åren sett brinnande kristna likväl som avfällighet inom alla svenska kristna rörelser. Jag kan alltså inte med någon trovärdighet bedöma mellan Pingst och ÖM/EFK.

  Samma som ovan. Det låter snällt …… men……

  Bara det inte tjänar syftet att undvika själva budskapen. Pröva dig själv. Det är budskapen som är det viktiga inte budbärarna. Om det är teologin som du reagerar över så tänk på att teologi kan inte rädda någon enda. Det är Jesus som är frälsaren.

  Ett slag under bältet som alla maktlystna auktoritetsfigurer tillämpar!

  Först levererar man ett ospecifikt budskap och går som en tjur genom en porslinsaffär. Sedan spelar man snäll och from! Tvi och usch!

  Kom med ord som kan stödjas med Bok – Kapitel – Vers nästa gång!

  Jag har ofta vägrat kommentarer som grundar sig på tyckande.

  Jag kommer att göra det nästa gång du kommenterar.

  /Kjell

      (Reply)

 35. Jan Johansson, Domsjö,

  Det var inte meningen att göra dig upprörd. Jag ställde en fråga om varför Pingströrelsen skulle vara mer utvald än andra samfund. Det är ungefär det som jag formulerade min fråga. Du skriver olika förslag och på en rad skriver du:

  “Att Herren då i första hand vänder sig till en rörelse som har acceptans för det profetiska är nog ganska självklart.”

  Som jag läser det så skriver du att Pingst är mer utvald än andra. Jag kan givetvis ha fel men det är så jag uppfattar det. Som jag läser det så har jag inte tillskrivit dig något som inte står. Jag kan återigen ha fel eftersom media som internet kan ge fel uppfattning då vi inte känner varandra och inte kan ställa följdfrågor som i ett samtal. Jag kan bara skriva ute ifrån vad jag uppfattar.

  Men det är som Kjell skrev ovan att jag ställer en fråga om detta:

  “Till kristenheten i vårt land, främst till Pingströrelsen, har Guds Ande sänt liknande budskap.”

  Jag ställde en fråga och utgick ifrån att svaret handlade om min fråga. Jag har inte ifrågasatt Wilkersson eller någon annan som du tar upp.

  Jag reagera på det återkommande temat, “främst till Pingströrelsen”. Du tycker att jag hackar. Det är inte min avsikt, men olika personer läser in olika saker.

  Varför reagerar jag?

  Jag är uppväxt inom ÖM. I min stad fanns bra samarbete med Mission, EFS, Allians. Samarbete med Pingst gick för det mesta bra också. Pastorer och ungdomsledare kommer och går, så var det i alla fall när jag växte upp på 80-talet. En ungdomsledare i pingst ville inte ha något samarbete och det tyckte jag var konstigt för vi kunde utan problem umgås med ungdomarna i Pingst och haft ett bra samarbete tidigare. Det är en styrka i en liten stad att ha gemenskap då man inte är många kristna i varje församling.

  Sedan flyttade jag till en universitetsstad och lärde känna kristna studenter från Pingst. Ibland sa de saker som att Pingst är bättre än andra samfund. Jag förstod inte denna självbild. Flera år senare så möter jag samma inställning från olika personer på internet. Ibland känns det som att det bara finns pingst.

  När jag funderade på vad som skiljer tidigare ÖM och Pingst så kom jag fram till att dessa samfund var ganska lika. Hittar ingen avgörande skillnad. En del säger att tungomålet är vanligare/viktigare i Pingst. Men när jag växte upp så var det alltid några som bad i tungor och en del reste sig och sa “Så säger Herren …” (på Gudstjänsterna). Så jag har svårt att se att det skulle vara någon skillnad. Jag kan inte heller se att Pingst skulle ha en särskild ställning från Herren jämfört med andra församlingar. Därför ställer jag frågan eftersom den är vanlig och återkommer ofta, enligt min syn på saken.

  Hälsningar i Kristus, med förhoppning att vi kan vara vänner och att inget ond tro växer till sig mellan oss.
  Fredrik

      (Reply)

 36. Kjell,

  Till Kjell.

  Jag väljer att bemöta denna din prövning av mig då. Måhända är det verifierbara fakta.

  Kjell skrev.
  “Men snälle Jan, nu får du väl ändå försöka att sluta utgå från ditt eget ego och försöka börja förstå vad människor säger.
  Om du inte kan förstå dem, vad rätt har du då att kräva att de förstår dej?

  Mitt svar.
  Jag utgår inte från mitt ego. Som du kanske kan se så utgår jag från vad Fredrik faktiskt skriver. Jag kräver inte att någon ska förstå mig. Men hoppas på att häölsningarna prövas.

  Kjell skrev:
  Du skrev: Det är verkligen inte korrekt av dig att tillskriva mig sådant som inte är sant.

  Hur trovärdig är du, som anser dig själv vara ett Guds vittne, när du inte ens först frågar vad Fredrik menar? Utan i stället hoppar direkt från dina trampade tår till ditt dömande…

  Mitt svar.
  Jag utgår helt enkelt från att Fredrik är en stabil, sansad och Jesustroende kristen.
  En sådan gång utgår jag ifrån att Fredrik menar vad han skriver. Trots att det avslutades med ett frågetecken. Dock vill jag ge dig delvis rätt här. Jag hade ju faktiskt kunna be att han förtydligade sig

  Kjell skrev.

  “Herren väljer själv vilka Han ska använda för olika uppgifter.Frågan kvarstår hur vi skall känna igen dessa. Det kan ju knappast vara på grund av deras eget vittnesbörd om sig själva. Därför varnade Jesus, Johannes, Petrus, Judas, Jakob och Paulus att vi inte skall låta oss bli bedragna.

  Mitt svar:
  Ja hur ska vi känna igen dessa?…….ett sätt kan vara att pröva det de förmedlar från Herren.

  Kjell skrev:

  Det må Han ju ha sin fulla rätt till. Han har ju skapat oss.

  Visst och uppdraget förblir att det är vi som måste pröva, bedöma och verifiera. Det har inget att göra med retorik eller pondus eller intimidation som budbäraren utövar.

  Mitt svar:
  Helt rätt. Vissa förmedlar och andra prövar.

  Kjell skrev.

  Kanske det hade varit lättare för dig att ta emot dessa hälsningar om de förmedlats genom någon inom EFK.

  Skymfande i förklädnad! 🙁

  Mitt svar:

  Det kan kanske läsas som du redovisar….men det går också att läsa som ett försök att förstå Fredriks situation. Det var vad som fanns inom mig i alla fall.

  Kjell skrev:

  Men nu valde Herren detta sättet. Dvs tre personer som inte tillhör någon alls av dessa svenska rörelser.

  Hur vet du det? Bevisa det genom att verkligen pröva och verifiera deras budskap!

  Du praktiserar tom retorik och skrämseltaktik här! Detta är inte samstämmigt med Guds Ord.

  Mitt svar:

  Jag har redan prövat och kan därför gå i god för det vilket jag också gör här. Skillnaden är att jag prövar aldrig för att skapa debatt. Jag prövar för att finna vad gott är och sedan låta det gå in i mig själv. Oordnade diskussioner, gällande vår tro, uppmanar ju Herren, genom Ordet, oss att inte delta i.

  Kjell skrev:
  Du praktiserar tom retorik och skrämseltaktik här! Detta är inte samstämmigt med Guds Ord.

  Så det är svårt att förstå vad du egentligen reagerar över. Hälsningarna har inte förmedlats genom Pingst inte heller genom EFK/ÖM. De förmedlas ju genom Den Helige Ande. Dessa hälsningar är tuffa för oss svenskar att tillgodogöra sig. Kanske för att de berör just oss.

  Och vad säger du här? Jo du säger precis motsatsen mot Guds Ord. Du säger “pröva inte” för vi har rätt!

  Mitt svar:
  Nej jag säger inte motsatsen till Guds ord. Det är ditt påstående.Jag säger helt enkelt att om Herren talar så spelar det ingen roll vem som förmedlar det. Desssutom uttrycker jag en viss förståelse för att de är svåra att ta till sig. Allt i syfte att man kanske ska ge sig i kast med att pröva ändå. Det kan ju vara från Herren och det brukar inte Hans barn vilja missa. Prövningen går ju ut på att avgöra om det är Herren som vill förmedla något.

  Jag har aldrig haft intressen av att kolla upp teologiska skillnader. Jag är mer intresserad av Jesus än av teologi.

  Det låter snällt och fromt men det är diametralt motsatt det budskap om vaksamhet som Jesus, Johannes, Petrus, Jakob, Judas och Paulus gav oss.

  Mitt svar.
  Jag har gjort det enkelt för mig. Jag håller mig till Jesus och det evangelium som Herren förmedlade genom apostlarna. Inte till olika trosåskådningar eller läror.

  Kjell skrev:
  Jag har genom åren sett brinnande kristna likväl som avfällighet inom alla svenska kristna rörelser. Jag kan alltså inte med någon trovärdighet bedöma mellan Pingst och ÖM/EFK.

  Samma som ovan. Det låter snällt …… men……

  Mitt svar.
  Det är dumt av mig om jag fick det att låta snällt. Jag upplevde nöd och medlidande när jag skrev detta.

  Kjell skrev.

  Bara det inte tjänar syftet att undvika själva budskapen. Pröva dig själv. Det är budskapen som är det viktiga inte budbärarna. Om det är teologin som du reagerar över så tänk på att teologi kan inte rädda någon enda. Det är Jesus som är frälsaren.

  Mitt svar:
  Ordet säger att man ska pröva vad profeterna säger. Det är vad jag vill påminna Fredrik om här.

  Kjell skriver:
  Ett slag under bältet som alla maktlystna auktoritetsfigurer tillämpar!

  Först levererar man ett ospecifikt budskap och går som en tjur genom en porslinsaffär. Sedan spelar man snäll och from! Tvi och usch!

  Mitt svar:

  Jag får väl ta emot detta Tvi och Usch då.
  Men din analys är allför bristfällig för att du ska kunna dra de slutsatser du gör. I mina ögon ser det mest ut som en uppsättning förutfattade meningar baserade på dina tidigare upplevelser av Pingströrelsen. Du pratar om “profetskrået” trots att du borde veta att Ordet inte pratar om något sådant. Du pratar om “Gubbhyllan” som att bara män var ledare fast sanningen är den att både män och kvinnor finns representerad.

      (Reply)

 37. Fredrik,

  Frid Fredrik.

  Naturligtvis är vi vänner och jag känner inget agg till dig. Jag upplevde mest en medkänsla och jag delar din uppfattning att Pingst är inte förmer än något annat samfund. Dessutom bär jag på en mångårig nöd för vad som sker inom svensk kristenhet. Herren har också på olika sätt låtit mig få tillgång till vad han förmedlat till landet i syfte att rädda och styrka inför det som kommer. Han har använt många till det och det finns en röd tråd i alla hälsningar från Herren under senaste decenniet. Nämligen “Vänd tillbaka till mig”.
  Det var egentligen det jag försökte förklara. Nämligen att Herren vill få något sagt till sina barn i Sverige så låt oss inte haka upp oss på det som kan hindra oss att ta del av det. Det har kommit mycket men när vi prövar med hjälp av Den Helige Ande så kan en del sorteras bort. Det som blir kvar blir att vi bör hjälpa varandra till att dra oss undan det som kan störa vår räddande relation till den Älskande Jesus, vår Herre och Gud.

  Jag önskar dig Herren välsignelser.

  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 38. Jan Johansson, Domsjö skrev bland annat:

  Jag får väl ta emot detta Tvi och Usch då. Men din analys är allför bristfällig för att du ska kunna dra de slutsatser du gör. I mina ögon ser det mest ut som en uppsättning förutfattade meningar baserade på dina tidigare upplevelser av Pingströrelsen. Du pratar om “profetskrået” trots att du borde veta att Ordet inte pratar om något sådant. Du pratar om “Gubbhyllan” som att bara män var ledare fast sanningen är den att både män och kvinnor finns representerad.

  Det tycker jag är en bra avrundning av vårt respons-utbyte. (Skriver avsiktligen inte menings-utbyte.)

  Det du skriver i det citerade stycket är sant och kraftigt. Inte kraftigt i din egen kraft, men i kraft av vår Herren Jesus Kristus!

  Jag vill pröva det och behålla det goda.

  Du skriver: Du pratar om “profetskrået” trots att du borde veta att Ordet inte pratar om något sådant.

  Mitt hjärtliga tack för detta erkännande. Jag skall hålla detta i minnet i alla dina (eventuella) framtida kommentarer och publikationer. (Och citera det.)

  Du skriver: Du pratar om “Gubbhyllan” som att bara män var ledare fast sanningen är den att både män och kvinnor finns representerad.

  Ja, här skiljer sig våra erfarenheter. Jag har från pingst i 50-70-tal inga som helst erfarenheter av kvinnor på gubbhyllan. Kankse är dina erfarenheter av senare tid.

  Däremot har jag i samma epok mött kvinnor som jag bara kan vara tacksam över, som hade tro och insikt som vida övergick många av de män som i diskriminerande så kallade “brödramöten” fick säga “ja” till beslut som redan var tagna.

  Den som vill förneka den dåtida könsdiskrimineringen i pingst må komma med starka bevis.

  Samtidigt säger jag utan fruktan att kvinnliga pastorer inte har något som helst stöd i Guds Ord. Detta förnekar på inget vis kvinnors utomordentliga viktiga roll som uppfostrare, vittnen, missionärer, sändebud, evangelister och inte minst förmanare.

  Och en “manlig” pastor utan en likvärdig hustru kan inte heller fungera i enlighet med Guds Ord.

  Du skriver: Jag får väl ta emot detta Tvi och Usch då.

  Det är inte säkert. Det handlar inte för mej om den angenäme Jan du presenterar. Säkerligen skulle vi kunna ha en gemytlig gemenskap om vi möttes och inte (miss)kände varandra från bloggarna. En sekulär kopp kaffe med bakelse på ett konditori i Sverige, eller varför inte något motsvarigt vid lägerelden med grillat kött och passande tillbehör när solen snabbt sänker sig över savannen här.

  Men det handlar om det budskap du predikar. På samma sätt som det handlar om det budskap jag predikar.

  Herren vet vad vi båda menar, oavsett hur vi tolkar varandra.

  Igen vill jag citera dej: Du pratar om “profetskrået” trots att du borde veta att Ordet inte pratar om något sådant.

  Ett stort tack för detta erkännande och må Herren välsigna dej.

  Utan Herrens nåd och välsignelse är vi båda helt utan hopp.

  Du får härmed sista ordet i din respons, men visst skall jag försöka svara personligt och ärligt på direkta frågor om du har sådana.

  /Kjell

      (Reply)

 39. Kjell,

  Tack för det sista ordet. Det är väl bäst att jag förtydligar min inställning till din benämning “profetskrået”. Skrå har ju med det gamla skråväsendet att göra. Det är vad jag inte hittar i Ordet. Alltså en grupp profeter som träffas och drar upp olika planer.
  Det är inte så det fungerar. Det betyder inte att jag förnekar det profetiska i modern tid.
  Däremot kan olika hälsningar se ungefär likadana ut även om de som förmedlar aldrig någonsin träffats eller känner till varandras existens. Om Källan är densamma
  så kommer hälsningarna att peka åt samma håll med lokala variationer. Det är också ett sätt man lägger till i prövningen kring vissa hälsningar. De ska bekräftas av andra oberoende personer. Det görs kring vissa omfattande hälsningar som har stor betydelse för de många.

  Jag önskar dig Herrens välsignelser.
  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 40. Till Kjell

  Det måste ha inträffat väldigt smärtsamma upplevelser i din ungdom inom pingströrelsen. Eftersom ditt “förakt” till pingströrelsen och pastorer är ett blodtrycks höjande ämne för dig.

  Har det funnits någon pastor inom “pastorshyllan” som du har haft förtroende för.
  Det verkar som om något kommer från en pingstbroder så har du redan stängt av din hörsel, och redan innan du har tagit del av budskapet så är den negativa formuleringen format och formulerat i din mun.

  Det verkar som du är allmänt allergisk mot allt vad pingstvänner heter. Detta gör att det blir ett hinder för din andliga prövning av vad som uttalas.

  Det är kanske så att du har gamla upplevelser som binder upp dig….som du inte har bett Gud att hjälpa dig med att förlåta. Du kanske inte vill bli befriad från bitterhetens historiska låsning?

  Det kan ju inte bara handla om S-E och pingströrelsen hoppas jag.

  Men ibland ger du intrycket av det. Men jag tror att det bara är en symtom på något djupare slag…..

  MVH

  B-O

      (Reply)

 41. Bengt-Olof Lindskog,

  Egentligen förtjänar dina fantasier inget svar, men jag skall ändå svara dej, punkt för punkt.

  B-O: Det måste ha inträffat väldigt smärtsamma upplevelser i din ungdom inom pingströrelsen.

  Nej, inte alls.

  B-O: Eftersom ditt “förakt” till pingströrelsen och pastorer är ett blodtrycks höjande ämne för dig.

  Jag föraktar inte pingströrelsen och har inga problem med blodtrycket.

  B-O: Har det funnits någon pastor inom “pastorshyllan” som du har haft förtroende för.

  Ja, många.

  B-O: Det verkar som om något kommer från en pingstbroder så har du redan stängt av din hörsel, och redan innan du har tagit del av budskapet så är den negativa formuleringen format och formulerat i din mun.

  Nästa gång, grunda dina slutsatser på fakta.

  B-O: Det verkar som du är allmänt allergisk mot allt vad pingstvänner heter. Detta gör att det blir ett hinder för din andliga prövning av vad som uttalas.

  Jag har inget emot pingstvänner.

  B-O: Det är kanske så att du har gamla upplevelser som binder upp dig….som du inte har bett Gud att hjälpa dig med att förlåta. Du kanske inte vill bli befriad från bitterhetens historiska låsning?

  Du bygger dina slutsatser på egna fantasier.

  B-O: Det kan ju inte bara handla om S-E och pingströrelsen hoppas jag.

  Vad du menar med detta vet jag inte.

  B-O: Men ibland ger du intrycket av det. Men jag tror att det bara är en symtom på något djupare slag…..

  Som sagt, fantisera så mycket du vill.

  Ett gott råd till dej: Sluta att läsa denna blogg eftersom du ändå inte vill hajja vad det handlar om.

  1 Joh. 1:5-10

  Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

  Jag citerar detta för det tycks vara något du har svårt att acceptera.

  Högmod står i vägen för bekännelse av synd. Inte bara för individer utan även för organisationer.

  Om du inte har läst den kan jag rekommendera boken “Osminkat: om längtan efter församlingens sanna ansikte” skriven av Tomas Sjödin och publicerad av Nytt liv, 1993. ISBN 9186082280, 9789186082284

  /Kjell

      (Reply)

 42. Bengt-Olof Lindskog,

  Du har flera gånger berättat om hur du varit fast i new age och blivit befriad ur den villfarelsen. Vad jag förstår har du också omvänt dig och följer idag Herren. Varför märks inte din efterföljelse mer i det du skriver? Jag känner dig inte alls och vet inte hurdan du var tidigare, men det jag ser idag genom dina kommentarer är inte vad jag ser som en genomgripande omvändelse. I din kommentar till Kjell använder du klassisk härskarteknik: ”Det är kanske så att du har gamla upplevelser som binder upp dig….som du inte har bett Gud att hjälpa dig med att förlåta. Du kanske inte vill bli befriad från bitterhetens historiska låsning? /…/ Men ibland ger du intrycket av det. Men jag tror att det bara är en symtom på något djupare slag…..” Att insinuera på det sätt du gör här är inget som Guds Ord uppmanar oss till.

  För din egen skull, be Herren visa dig om du är på rätt väg, eller om du gått vilse igen. I Ps. 139:23-24 finns en mycket bra bön du kan bedja: ”Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen”.

  Jag är uppriktigt bekymrad över den utveckling jag sett hos dig i form av insinuationer av den typ du använde mot Kjell och mot dem som inte håller med dig, och ber dig att söka Herren än mer medan tid finns.

  Några bibelord till dig:

  Luk 3:8 ”Bär därför sådan frukt som tillhör omvändelsen”.

  1 Kor 1:10 ”I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening”.

  1 Kor 10:12 ”Därför skall den som tycker sig stå, se till att han inte faller”.

  Fil 3:13-16 ”Bröder, jag kan inte säga att jag redan har gripit det, men ett gör jag: Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför, och jagar mot målet, för segerlönen där ovan, av Guds kallelse i Kristus Jesus. Låt oss, så många som nu är fullkomliga, ha detta sinne, och om ni i något avseende har en annan mening, så skall Gud uppenbara också detta för er. Låt oss dock, så långt som vi har hunnit, vandra efter samma regel och vara av samma sinne”.

  Gal 5:15-16 ”Men om ni biter och äter på varandra, så se till att ni inte blir uppätna av varandra. Jag säger: Vandra i Anden, så kommer ni inte att tillfredsställa vad köttet har begär till”.

  Heb 3:12-14 ”Se till bröder, att inte någon av er har ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande Guden, utan förmana varandra alla dagar så länge det heter i dag, för att ingen av er skall bli förhärdad genom syndens bedrägeri. För vi är delaktiga i Kristus, om vi ända till slutet håller fast vid vår första tillförsikt”.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *