Prövandet av “profetia”

Tänk om Paulus ändå hade gett en handledning i prövandet av “profetior”, men det gjorde han inte. Det enda han skrev var att de måste prövas. Att “pröva” betyder att verifiera, eller dokumentera, och han tillade att bara det som kan verifieras skall dokumenteras.

För att kunna verifiera något måste det finnas en högre norm och/eller ett jämförelse-material som har högre auktoritet än i detta fall “profetian”.

Det som har verifierats kan sedan dokumenteras, alltså kommas ihåg och vid lägliga tillfällen citeras. Kanske nedtecknas och vid behov uppläsas.

Vikten av detta får inte underskattas. I princip är det sådant som RKK har miss-brukat årtusenden genom. De bara dokumenterade men skippade verifikationen. Och nu efter 1700 år drunknar Bibeln i RKK’s alla obibliska traditioner.

Det handlar om synnerligen viktiga saker så låt oss för säkerhets skull läsa textsamman-hanget där uppmaningen finns. Den finns i 1 Tess. 5:5-14

Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi hör inte natten till, inte heller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan låt oss vaka och vara nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som är druckna, de är druckna om natten.

Men vi, som hör dagen till, vi skall vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi, vare sig vi vakar eller sover, skall leva tillsammans med honom.

Därför, förmana varandra och uppbygg varandra, så som ni också gör.

Men vi ber er, kära bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och är era föreståndare i Herren och förmanar er. Håll dem särskilt kära för deras arbetes skull, och håll frid med varandra.

Och vi ber er, bröder: Förmana de oordentliga, trösta de modfällda, ta er an de svaga, ha tålamod med alla. Se till, att ingen vedergäller någon med ont för ont, utan sträva alltid efter att göra det goda mot varandra och mot alla.

Var alltid glada. Be utan uppehåll. Tacka under alla förhållanden, ty det är Guds vilja med er i Jesus Kristus. Utsläck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva (verifiera) allt, och behåll (dokumentera) det som är gott. Avhåll er från allt slags ont.

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må hela er ande, själ och kropp bli bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Han är trofast, som har kallat er, han skall också fullborda sitt verk.

Texten är en fortsättning på en förmaning till helgat liv i kapitel 4:1-12. I samma kapitel tröstar Paulus även dem som är rädda för att dö innan Jesus kommer åter verserna 13-18 och kapitel 5:1-4.

Svenska språket har avskaffat pluralformer i tilltal, men om du brukar läsa 1917 års översättning så vet du att det står 1Th 5:16-22

Varen alltid glada. Bedjen oavlåtligen. Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus. Utsläcken icke Anden, förakten icke profetisk tal, men pröven allt, behållen vad gott är, avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må.

Jag har fetstilat det som anger att det handlar om uppmaningar riktade till församlingen, alltså inte individuella uppmaningar. Givetvis har alla ett ansvar för detta. Jag har fetstilat även detta ovan i texten: Därför, Men vi ber er, Och vi ber er….

Vill man förstå detta räcker det inte att rycka ut en liten del, som man brukar göra. Vanligtvis citeras bara: “Utsläcken icke Anden, förakten icke profetisk tal“, och man brukar till och med vanligtvis stanna där och inte citera: “men pröven allt, behållen vad gott är“.

Det har strukturellt tabuförklarats att “pröva” det som sägs i församlingar, så länge att ingen längre vet råd och bara accepterar vad som helst för att slippa konflikt, eller slippa att hotas med “rör inte Herrens smorde“.

Detta om något är att visa förakt för Guds Ord och därmed utsläcka Anden.

De som vågar “pröva” nu för tiden vågar i allmänhet bara godkänna. Det man då säger är saker i stil med:

 • Jag känner i anden att det stämmer
 • Jag ser inga motstridigheter mot Guds Ord
 • Citaten är helt i enlighet med Bibeln
 • Det är inget lyckobudskap
 • Vi har haft det bra så länge så nu måste katastrofer vara nära

Jag tänker nu försöka att ge några anvisningar till hur prövandet borde ske.

För det första borde det initieras av ledningen och ledsagas av dessa. Men precis hur prövar (verifierar) man en så kallad “profetia” så att man behåller (dokumenterar) det eventuellt goda som finns i den?

En “profetia” kan innehålla ett budskap från Gud. Det kan handla om:

 • poängterande av bibeltexter
 • aktuella uppmaningar
 • och/eller siande

Dessa tre olika delar prövas (verifieras) på olika sätt.

 1. Bibeltexter
   
  Ett ordagrannt citat ur Bibeln är inte en garanti för att “profetens” budskap stämmer. Till och med själafienden citerade ordagrannt ur Bibeln, men han citerade ensidigt och lösryckt ur sammanhanget,

  För att förstå budskapet i en bibeltext måste man låta Skrift tolka Skrift.

  I vilket sammanhang står texten? Vad uttalar den sig om? Om det finns ett budskap, från vem kommer budskapet och till vem (vilka) riktar det sig?

  I vilken mån kan texten tillämpas på oss (mig) här och nu?

 2. Aktuella uppmaningar
   
  Stämmer uppmaningen med summan av Guds Ord?

  Finns det någon bibeltext som säger motsatsen eller annorlunda?

  Till vem riktar sig “profeten”?

  Vilka konkreta uppmaningar finns med?

  Exempel på flum: Oh mitt barn, mitt barn. Oh att du helt ville leva för mej, säger Herren.

  Exempel på konkret uppmaning: Jag upplever att Herren vill säga att någon, eller några här har börjat syssla med saker som de vet är synd. Du (ni) är ute på farlig väg och måste välja om ni vill tillhöra mej eller gå förlorade.

  En uppmaning är konkret om den innehåller information om vem, vad, var, hur, varför, när och målsättning.

  Ju mer som saknas av tydlighet angående dessa 7 ingredienser, desto tvivelaktigare är “profetian”.

 3. Siande
   
  Kan bara prövas av tiden.

  Sianden utan tidsangivelse är tvivelaktiga.

  Tiden är Guds profeters, och Sanningens bäste vän, men den är falska siares största fiende.

 4. Profeten
   
  Profetens pålitlighet och motiv är inte oviktiga.

  Bileams åsna hade inga ambitioner att få makt eller beröm, men det kan profeten ha.

  Bileams åsna hade inga hemliga eller uppenbara synder, men det kan profeten ha.


Om du nu tycker att jag kräver för mycket av dem som vill profetera så ber jag dej jämföra med Paulus ord i 1 Kor. 14:29-33

Av dem som vilja profetera må två eller tre få tala, och de andra må döma (διακρίνω – diakrinō betyder bedöma, alltså verifiera) om det som talas.

Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, då må den förste tiga. Ty I kunnen alla få profetera, den ene efter den andre, så att alla bliva undervisade och alla förmanade; och profeters andar äro profeterna underdåniga.

Gud är ju icke oordningens Gud, utan fridens.

Jag tog citatet ut 1917 för att behålla pluralformerna. Det blir lite tydligare då. Låt oss för det första konstatera att en person som profeterar kallas profet när han tillämpar denna Andens gåva. Han befordras inte till ett ämbete där han blir en auktoritetsperson med titeln profet!

Paulus betonar att den som profeterar inte är i någon slags trance (som ett orakel eller en shaman) utan måste behärska sig och vara fullt medveten om det han säger. Profeters andar är profeterna underdåniga. Den som “profeterar” och inte visar sådan självbe-härskning är per definition köttsliga (falska) profeter.

Det är ett stort ansvar man tar på sig om man står upp i församlingen och utger sig för att tala å Herrens vägnar!

Därför har församlingen fått uppdraget att vara ett slags säkerhetsbälte åt profeten. Deras uppdrag är att bedöma det som sägs och verifiera det. Om det finns ett budskap i det som sägs skall detta understrykas, dokumenteras.

Profetian är inte avsedd som flum utan den är avsedd att undervisa och förmana. (Ordet förmana betyder även trösta.)

Prövandet av profetior är inget subjektivt eller emotionellt. Det är ett konkret uppdrag till församlingen och dess ledning och det skall ske strukturellt och rationellt i positiv anda. Allt i enlighet med hela förmaningen i 1 Tess. 5:5-14, som jag har citerat ovan.

/Kjell

Views: 87

52 thoughts on “Prövandet av “profetia””

 1. A.J.,

  Tack för länken. Jag har boken och har läst den flera gånger.

  Problemet är ju att diverse villolärande organisationer har gjort prövandet tabu, ja skuldbelagt dem som ville vara budet trogna.

  Nu tror sig somliga pröva, men det handlar vanligtvis bara om smaksaker.

  Och många årtionden florerar flum-smak-tyckande-skenheliga uppträdanden som inte är profetior men massor av kött.

  Villan kan knappast bli större än nu och själafienden kommer säkert att utnyttja det strategiska läget.

  /Kjell

      (Reply)

 2. Varje gång som en sund kommentar ges i bloggar och samtalsfora angående falsk karismatik finns det ett antal människor som kommer med anklagelsen att man vill påstå att Guds makt har sinat ut.

  Detta är totalt retoriskt nonsens! Det kan bara vara motiverat av egna ambitioner till makt och ära.

  Jag skall citera en respons:

  2015-04-24 04:20:25 – S-E Sköld, E-postadressen är dold

  Erik och Birgitta: “Helandet var aldrig huvudbudskapet för Jesus. Helandet var ett tecken på det kommande gudsriket och en kärleksgärning när människor bad om hjälp.

  Han t o m förbjöd människor att berätta om helandena vid flera tillfällen (Luk 5:14, Luk 8.56, Mark 5:43, Mark 7:36). Han ville inte att detta skulle vara i centrum”. Så långt Erik och Birgitta.

  JESUS, till lärjungarna när de kom till något hus, där man tog emot dem:

  “Hela de sjuka som finns där”.

  Skärpning Sköld!

  Menar du att varenda personligt uppdrag som Gud ger är generellt?

  Du brukar ju själv stoltsera med din egen frihet från ansvar på grund av Herrens specifika uppdrag till dej. Det du presenterar i boken “OFREDSTIDER” och sedan har idisslat i ett kvarts sekel.

  Jesus gav ett specifikt uppdrag till 70 utvalda representanter. Dessa fick både uppdrag och mandat.

  Lukas 10:1-12

  Sedan UTSÅG Herren sjuttio andra och sände ut dem framför sig, två och två, till varje stad och ort, dit han själv tänkte komma.

  (Kommentar: Det var ett uppdrag till utsedda representanter, inte ett generellt uppdrag.)

  Och han sade till dem: Skörden är stor, men ARBETARNA ÄR FÅ, BE DÄRFÖR SKÖRDENS HERRE, ATT HAN SÄNDER UT ARBETARE till sin skörd.

  (Kommentar: Visst får och kan vi även i vår tid be denna bön! Vi ber och Herren svarar!)

  Gå ut. Se, jag sänder er såsom lamm mitt bland vargar. Bär ingen penningpung, ingen lädersäck, inte heller sandaler, och hälsa inte på någon under vägen.

  (Kommentar: Tror någon verkligen att detta är en generell order?)

  Men i vilket hus ni än kommer in i, så säg först: Frid vare över detta hus. Och om där finns ett fridens barn, så skall er frid vila över honom, om inte, så skall den vända tillbaka över er. Stanna i det huset, ät och drick vad de har att ge, för arbetaren är värd sin lön. Gå inte från hus till hus.

  (Kommentar: Visst kan vi handla så. Går Jehovas Vittnen från hus till hus? Är detta i enlighet med en eventuell generell del av uppdraget?)

  Och när ni kommer in i en stad, fram åt er, och bota de sjuka som finns där och säg till dem: Guds rike har kommit er nära.

  (Kommentar: Om du tror dig vara en av dessa 70… gör detta och acceptera resultatet!)

  Men när ni kommer in i en stad, där de inte tar emot er, så gå ut på dess gator och säg: Det stoft som fastnat vid oss från er stad, skakar vi av oss åt er. Men det skall ni veta, att Guds rike har kommit er nära.

  (Kommentar: Generell lära av detta är att man inte kan tvinga folk att bli “frälsta”. Vårt uppdrag är att VARA vittnen. Resten är Den Helige Andes verk.)

  Matteus rapporterar om ETT ANNAT TILLFÄLLE där Jesus gav uppdrag och mandat åt 12 utsända.

  Matt. 10:1-14

  Och han kallade till sig sina tolv lärjungar OCH GAV DEM MAKT över orena andar, till att driva ut dem och bota varje sjukdom och varje svaghet.

  (Kommentar: Specifikt uppdrag till namngivna personer. Makten var kopplad till uppdraget. Se namnen nedan.)

  Och dessa är DE TOLV APOSTLARNAS namn: Först Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans bror. Sedan Jakob, Sebedeus son, och Johannes, hans bror, Filippus och Bartolomeus, Tomas och Matteus, som hade varit en publikan, Jakob, Alfeus son, och Lebbeus med tillnamnet Taddeus, Simon kananiten och Judas Iskariot, som också förrådde honom.

  (Kommentar: Bara dessa tolv! Vill du låtsas att du hör till den skaran så är det ditt eget problem!)

  DESSA TOLV SÄNDE JESUS ut, och han befallde dem och sade: Gå inte på hedningarnas väg och gå inte in i någon samaritisk stad, utan gå hellre till de borttappade fåren av Israels hus. Men gå och predika och säg: Himmelriket har kommit nära. Bota sjuka, gör spetälska rena, uppväck döda, driv ut onda andar. Ni har fått för intet, så skall ni också ge för intet. Skaffa er inte guld, inte heller silver, inte heller koppar i era bälten, och ingen väska för resan och inte två livklädnader, inte skor och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat.

  (Kommentar: Uppdraget var specifikt givet till dessa tolv. Det handlar inte om något generellt uppdrag eller några generella mandat!)

  Varför du Sköld och några andra med dej vill ni inte erkänna att HERREN SJÄLV ÄR DEN SOM BESLUTAR om sina uppdrag och mandat?

  Guds makt är lika stor i dag som den alltid har varit och kommer att vara. Han kommer aldrig att låta sig tvingas in i människoläror och människors makthunger eller illusioner.

  /Kjell

  PS. Tillägg klockan 17:22

  Den som kan läsa datum och tid vet vad som är originalet och vad som är en bearbetad version.

  Original hos Berndt: 2015-04-24 10:00:30

  Bearbetad version här: 24/04/2015 at 10:46

      (Reply)

 3. Jag vill citera något som Erik och Birgitta skrev 2015-04-25 00:09:50

  Ibland känns det som om många använder sig av religiösa floskler istället för att vara logiska och genomtänkt i sina yttranden. Det senare måste man vara, om man skall kunna samtala och komma fram till något vettigt.

  Väl formulerat!

  Och det sorgliga är att den man addresserar sällan reagerar på sakfrågan utan hakar upp sig på obetydligheter och sidospårar.

  Det som skulle ha kunnat vara en meningsfull diskussion urartar snabbt till ett tjafs-ping-pong där tyckadet regerar för att bli herre på täppan i villervallan där alla till slut strider mot alla.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Kjell

  Ja Kjell det stämmer vad du skriver. Men du hjälper till med att lägga vedträn på den eld som brinnande sprider detta.

  Varför skriver du ett med en dubbelhet av sött och beskt i dina två skrivna inlägg. Det ena på Berndts blogg och det ena omarbetade på din blogg.
  Ibland har jag svårt att förstå vad du är ute efter. Du agerar som du har något gammalt bittert i dig, Varför kan du inte ta ett brodligt samtal med broder S-E Sköld tex. Kanske du skulle ta ett samtal med broder Berndt Isaksson också. Och bli ett slut på dina ibland “bittra” vedträn som du lägger på elden. Varför kan du inte förlåta dig och andra.

  mvh
  B-O

      (Reply)

 5. Bengt-Olof Lindskog,

  Utförligt och detaljerat svar kommer. Det kommer att handla om fakta. Jag är totalt ointresserad av känslomässiga reaktioner. Kritik, när den är grundad på fakta, tar jag mycket gärna emot. Utan att sura och agera som en biten hund. Utan att förbanna och fika efter medhåll.

  Min svaga punkt är att jag tycker det är totalt ointressant om kritiken innehåller överdrifter och subjektiva åsikter. I en smärtsam process fick jag nåden att bli befriad från långa tår och maktlystnad. Befriad från att döma och gåvan att bedöma.

  Jag tror, uppriktigt, att prövandet av allt jag hör och läser (och bryr mej om) är mitt uppdrag och jag kommer att göra det av all min kraft, hela mitt hjärta, hela min själ, livet ut. Domen får jag av Herren!

  Var vänlig och vänta på nästa svar som blir en saklig reaktion på din kommentar.

  Jag överväger mina svar noggrannt innan jag postar dem. Gör jag fel så är jag ansvarig, gör jag rätt så är äran inte min.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Bengt-Olof Lindskog,

  Här följer detaljerat svar på din kommentar. Det du skrev är kursiverat och åtföljs av mina svar.

  BO: Ja Kjell det stämmer vad du skriver.

  Du får vara mer specifik. Jag tror inte att du håller med i allt. Berätta hellre vad du håller med om. Gärna med citat! Och vad du inte håller med om. Också med citat!

  Då kan jag reagera sakligt på “fakta”.

  BO: Men du hjälper till med att lägga vedträn på den eld som brinnande sprider detta.

  Bildspråk duger inte för att lösa faktiska problem.

  Ge exempel på “vedträn”. Ge exempel på “eld”. Alltså precis vad du avser med dessa bilder i just detta fall.

  Min mening är att det största problemet med din “kommunikation” är att du bara antyder och visar dina känslor och aldrig blir tydlig nog att bära skulden eller äran för det du säger.

  Varför är du rädd att vara ärlig?

  BO: Varför skriver du ett med en dubbelhet av sött och beskt i dina två skrivna inlägg.

  Sakfrågan är samma i båda meddelandena. Skillnaden är att jag lägger till ytterligare fakta på min blog. Fakta som många (inklusive du själv) tycker är kontroversiella på grund av ärandet (eller motsatsen) av människor.

  BO: Det ena på Berndts blogg och det ena omarbetade på din blogg.

  Berndts “samtalsforum” bör inte skändas. Det är Berndt som har fullt ansvar och full rätt angående det som skrivs hos honom. (Han har väldigt högt i taket.)

  Jag respekterar det utan minsta förbehåll. Han har full rätt att inte släppa in mina kommentarer utan att motivera det. Jag har inte det minsta problem med det. Han har min fulla välsignelse i detta. (Fast han inte behöver den.)

  Kommentaren hos mej innehåller ett citat som inte behövs hos Berndt. Sakinnehållet är precis detsamma.

  BO: Ibland har jag svårt att förstå vad du är ute efter.

  Jag blir så otroligt arg när egocentriska charlataner viftar bort viktiga sanningar med fromma klyschor som köps av många!

  Då vill jag exponera dessa uppblåsta “apostlar”.

  De skulle kunna avdramatisera hela situationen genom att svara sakligt, även om det bara vore en enda gång!

  BO: Du agerar som du har något gammalt bittert i dig,

  Jag har så vitt jag vet varken bitterhet eller något oförlåtet.

  Du presenterar din tolkning och vill du ha konkreta reaktioner måste du helt enkelt visa på “fakta” genom att citera.

  Principen är att du citerar, sedan ger du din tolkning, och till sist frågar du om mitt prövande av din tolkning.

  BO: Varför kan du inte ta ett brodligt samtal med broder S-E Sköld tex.

  Dagens skämt?

  “Broder” Sköld kan inte samtala. “Sam” betyder att man lyssnar på varandra. Sköld har hittills sällan (kanske aldrig) visat att han har öron. Han har däremot många gånger prisat sin mun och urskuldat sig att hans förbannelser är uttalade i uppdrag av Herren.

  Han har helt rätt angående aborterna och den förbannelse som blir resultatet av dessa mord.

  I allt annat har han, enligt kriteria i Guds Ord visat sig vara en falsk profet.

  BO: Kanske du skulle ta ett samtal med broder Berndt Isaksson också.

  Personligen kan vi inte mötas, men vår email är öppen. Från mej får du ingen info angående de hundratals email vi har växlat.

  Jag lyssnar på Berndt och tar hans önskningar och råd på största allvar.

  Att vi har olika åsikter om ett antal saker är tydligt och det vet vi om varandra.

  BO: Och bli ett slut på dina ibland “bittra” vedträn som du lägger på elden.

  Typiskt BO-uttalande! Försök nu i stället att citera, tolka och påstå….

  Om det är fakta är det inte bitterhet även om du helst skulle vilja att dessa fakta sopades under mattan.

  BO: Varför kan du inte förlåta dig och andra.

  Ytterligare en tolkning som du tar helt ur luften.

  Som man brukar säga: Bevisbördan är din.

  Jag tänker inte försvara mej för alla påståenden som någon hittar på, men jag tänker säkerligen ge sakligt svar på sakligt tilltal.

  Den typ av manipulation du utövar biter inte på mej. Kanske kan du lura andra, men hos mej leder den bara till att jag tycker att du är oseriös.

  /Kjell

      (Reply)

 7. En profetia som jag kanske tidigare citerat här men som är värd att visa igen uttalades på Azusa Street i Los Angeles 1906 och löd:

  “I de sista dagarna skall tre saker hända i den stora Pingstväckelsen:
  Det kommer att vara en överbetoning på kraft snarare än på rättfärdighet.
  Det kommer att vara en överbetoning på lovprisning till en Gud de inte längre ber till.
  Det kommer vara en överbetoning på Andens gåvor, snarare än Kristi Herravälde.”

  Slutcitat

  Om detta är en sann profetia, vilket jag tror, innebär det att den situation som profetian beskriver inte rådde vid denna tidpunkt hos församlingen på Azusa Street. Om situationen som profetian förutspår redan hade börjat göra sitt intåg hade det inte varit en profetia utan en aktuell lägesrapport.

  “Rättfärdighet” tolkar jag tro.
  “Kristi Herravälde” tolkar jag Guds makt som är helt oberoende av människor.

  /Ulrika

      (Reply)

 8. Ulrika,

  Profetian på Azusa Street i Los Angeles 1906 om tre händelser som skall ske inom den stora Pingstväckelsen i den yttersta tiden, är jag överens med dig Ulrika att den är sann, för den har gått, och går i fullbordan framför våra ögon och öron !

  SHALOM !
  Gunnevi

      (Reply)

 9. Med anledning av dispyter på annat håll tänker jag skriva något här.

  Det kommer inte att handla om personer!

  Håll utkik!

  /Kjell

      (Reply)

 10. Låt oss föreställa oss att någon får en uppenbarelse, som han upplever är från Gud. Låt oss vidare föreställa oss att uppenbarelsen innehåller förutsägelser om svårigheter som inom några få år skall drabba världen. Och låt oss till sist föreställa oss att det faktiskt dröjer 40 år innan saker börjar hända som verkar stämma med förutsägelserna.

  Nu frågar jag dej, som läser här: Är man fromare och gudfruktigare om man blir nedstämd och gör sig bekymmer alla dessa 40 år?

  Nu blir ju svaret på uppriktiga frågor att: “Tiden är ond och då blir allt profetisk hatat.” och “Så är det – där ondskan tilltar vill man i samma takt tysta det profetiska budskapet.

  Vilket företräde har den gamla uppenbarelsen jämfört med nyhetsrapporteringen? (Jesus säger ju när ni ser.)

  Vilken uppgift fyllde de som enträget förutspådde svårigheter och elände alla dessa 40 år?

  Nedan har jag samlat texter som talar om detta och ger oss råd i hur vi bör leva.

  Jesu varning: “Se till att ingen bedrar er”; som vi kan läsa i Matt. 24:4, handlar om att inte låta oss bedras att han redan har kommit åter. Sedan berättar han om saker som vi kommer att få se och höra om. Saker som kommer att ske innan han kommer. Varningen upprepas i vers 42: “Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.”

  Ingenstans blir vi manade att “spana katastrofer” och “leta konspirationer” och “rikta våra blickar till guldpriser och växelkurser”. I stället uppmanas vi att tänka på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Att glädja oss, fyllas med frid och inte göra oss bekymmer.

  Läs själv citeten nedan.

  /Kjell

  Matt. 6:19-25,31-34

  Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

  Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

  Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?

  Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

  Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

  Matt. 10:17-22

  Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och i sina synagogor skall de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna.

  Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er. En bror skall utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

  Lukas 10:41-42

  Herren svarade henne: “Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne.”

  Lukas 12:11-12

  När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga. Ty den helige Ande skall i den stunden låta er veta vad ni skall säga.”

  Lukas 12:16-23,25-26

  Och han berättade en liknelse för dem: “En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv: Vad skall jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större, och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad.

  Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.” Sedan sade Jesus till sina lärjungar: “Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna.

  Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra?

  Fil. 4:4-8

  Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.

  Kol. 3:1-2

  Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.

  1 Tess. 5:14-24

  Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor.

  Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

  Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

  Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

      (Reply)

 11. Kjell,

  Tack Kjell för välsignade ord.

  Du skrev:
  “ingenstans blir vi manade att “spana katastrofer” och “leta konspirationer” och “rikta våra blickar till guldpriser och växelkurser”. I stället uppmanas vi att tänka på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Att glädja oss, fyllas med frid och inte göra oss bekymmer.”

  Jag håller fullständigt med dig för det räcker att vi alla har våra egna problem att jobba med. Att då fokusera på jordiska katastofer som vi vet ska förgås är hur fel som helst. Jesus sa ju att himmel och jord skall förgås men mina ord skall aldrig förgås. Vi ska låta Jesu egna ord bli levande i våra hjärtan så vi hela tiden växer i Kristus. Då får vi frid och sinnesro och kan förmedla den vidare till andra människor. Vissa jagar sol och månförmörkelser före Jesus verkar det som. De är lik de tre vice männen. Dessa visste genom den nytillkomna stjärnan som började lysa och leda dem, att en konung var född. Vi ska följa och lyda Guds Ord och inte hålla på med teckentyderi eller astrologi. Vad tycker du Kjell?

  Jag tror att kampen för oss är inte det vi ser utan det som är inom oss. Köttet strider mot anden.

  Herrens välsignelse till dig
  lärjungen

      (Reply)

 12. lärjungen,

  För att hålla sig till huvudtemat för min kommentar börjar någon nu kalla diskussionen för näthat mot profeten. Jag kan inte låta bli att se likheterna med snarstuckenheten hos anhängare av en stor världsreligion när man säger något om deras store profet.

  I samband med det vill jag tydligt deklarera att jag ser David Wilkerson som en välsignad evangelist och tror säkert att han vid flera tillfällen fick meddela budskap givna av Den Helige Ande, alltså det man kallar att profetera.

  Detta var den korta biten. Nu tänker jag skriva en längre bit om de så kallade “vise” männen. I grundtexten kallas de helt sonika (μαγοι) “magoi” eller ordagrannt översatt magiker, trollkarlar. Detta är ett samlingsord för dem som vi i dag skulle kalla ockultister. Eller varför inte praktiserande medlemmar och ledare i New Age. Astrologer och Wiccor, spiritister och homeopater, tarotläggare, drömtydare och medicinmän och vad allt mer det finns.

  Jag börjar met några exempel ur Gamla Testamentet. Du får själv kolla samanhangen.

  1 Mos. 41:8 På morgonen var han orolig till sinnes och han skickade bud och kallade till sig alla spåmän och alla vise män i Egypten. Farao berättade sina drömmar för dem, men det fanns ingen som kunde uttyda dem för honom.

  2 Mos. 7:11 Då kallade farao till sig sina vise män och trollkarlar, och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster.

  Ester 1:13 Kungen frågade då de vise män som hade kunskap om tiderna. Kungens ärenden brukade nämligen läggas fram för alla som var kunniga i lag och rätt,

  Jeremia 27:9 Lyssna därför inte på era profeter och spåmän, på era drömtydare, teckentydare och trollkarlar när de säger till er: “Ni skall inte tjäna kungen i Babel.”

  Jeremia 50:35 Svärd mot kaldeerna, säger HERREN, mot Babels invånare, mot dess furstar och vise män!

  Daniel 2:13 När påbudet om detta hade utfärdats och man skulle döda alla de vise männen, sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem.

  Daniel 2:27 Daniel svarade kungen: “Den hemlighet som konungen vill veta, kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen.

  I GT talas det om חרטם“charṭôm”, אשּׁף “ashshâph”, חכּים “chakkı̂ym”, גּזר “gezar”, חכם “châkâm”, כּשׁף “kâshaph”, eller יכל “yekêl”.

  Så till Nya Testamentet.

  Matt. 2:1 När nu Jesus var född i Betlehem i Judeen, på konung Herodes’ tid, då kommo vise män från österns länder till Jerusalem

  Matt. 2:7 Då kallade Herodes hemligen till sig de vise männen och utfrågade dem noga om tiden då stjärnan hade visat sig.

  Matt. 2:16 När Herodes nu såg att han hade blivit gäckad av de vise männen, blev han mycket vred. Och han sände åstad och lät döda alla de gossebarn i Betlehem och hela området däromkring, som voro två år gamla och därunder, detta enligt den uppgift om tiden, som han hade fått genom att utfråga de vise männen.

  Apg. 13:6-8 Sedan for de över hela ön ända till Pafos. Där träffade de på en jude som bedrev trolldom, en falsk profet vid namn Barjesus. Han höll till hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elymas, trollkarlen – det är vad hans namn betyder – gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro.

  I ovanstående NT-texter används ordet (μάγος) alltså “magiker”.

  Så har vi Upp. 21:8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”

  Här används ordet (φαρμακεύς) “pharmakeus” som avser dem som använder droger som de tillskriver magisk effekt. Homeopati hör säkert till denna kategori men även all annan magisk fytoterapi. Det luriga är ju att det även finns legitim fytoterapi.

  Om man sedan ser till de gåvor som “de vise männen” hade med sig så kan man se att dessa har magisk, eller religiös symbolik.

  • Guld har en lång historia i många religioner som symbol för rikedom, vördnad, tillbedjan och kommunikation mellan levande, döda och andar.
  • Rökelse symboliserar ett offer och har ofta använts vid meditation eller bön.
  • Myrra är en medicinalväxt som tillskrivs nästan obegränsade helande förmågor.

  Och sist, men inte minst, får vi inte glömma frukten av “de vise männens” besök. Det resulterade i ett gruvligt barnamord!

  När Herodes nu såg att han hade blivit gäckad av de vise männen, blev han mycket vred. Och han sände åstad och lät döda alla de gossebarn i Betlehem och hela området däromkring, som voro två år gamla och därunder, detta enligt den uppgift om tiden, som han hade fått genom att utfråga de vise männen.

  De som gärna vill vara visa män, eller kvinnor i dag och uppträda som rådgivare, ledare och lärare måste vara ytterst försiktiga så att de inte besmittas med det egna jagets maktbegär och därmed hamnar i någon form av ockultism.

  Det gäller oss alla!

  /Kjell

      (Reply)

 13. Ett litet tillägg.

  Det sorgliga i vår tid är att avgudadyrkan praktiseras i stor skala fastän man inte förstår att det faktiskt handlar om detta.

  Visst förstår vi att hindusimen är storskalig avgudadyrkan, och kanske kan vi se att det som kallas New Age är nyförpackad hindusim med inslag av paganism och allsköns ockultism.

  Men katoliker inser inte att deras “vördande” av helgon och reliker samt kommunikation med döda är avgudadyrkan och spiritism.

  Muhammedander inser inte att Muhammed och Kaba och flera reliker dyrkas som avgudar.

  Protestanter inser inte att rikedomsdyrkan, hälsodyrkan och människodyrkan är avguderi.

  Individualism, egoism, karriärism, investeringar, utnyttjande av andra och maktlystnad är ofta avgudadyrkan.

  Jag undrar uppriktigt om det finns någon enda människa som inte någon gång har fallit för avguderi.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Kjell,

  Du skriver:”Det luriga är ju att det även finns legitim fytoterapi”

  En skillnad mellan sund och osund fytoterapi är att den sunda nöjer sig med att kaffe är upp-piggande medan den osunda grenen bakar in mystiska tankar om krafter i växten, i det här fallet i kaffebönan. Detta mystiska tänk bakar man även in i filmer som skildrar bibliska berättelser. Nu senast såg vi en Noa-film där filmmakaren lät tittarna tro att växterna skulle ha magiska krafter.

  Låtom oss dricka kaffe eller te eller vad vi anser utan att lägga in någonting gudomligt i det. Annat än att Gud ville att vi skulle ha goda och nyttiga drycker tillhanda.

  /Ulrika

      (Reply)

 15. Ulrika skrev: “skillnad mellan sund och osund fytoterapi är”

  Men medelsvensson vet inte ens skillnaden mellan fytoterapi och homeopati och luras därför väldigt lätt att gå vilse i ockulta behandlingar.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Angående näthat,
  “Näthat” är ett populärt ord som oftast används rätt men kan också missbrukas. En livlig diskussion om vad som är rätt eller fel med Bibeln som utgångspunkt behöver inte vara näthat. “Näthat” kan slå åt två håll.

  Låt oss säga att vi diskutera kvinnliga pastorers vara eller icke vara. Om jag intar positionen att det finns utrymme för kvinnliga pastorer, är jag då en “näthatare” för att jag uttrycker detta fastän jag vet att det finns många som inte delar min tolkning? Om du opponera mot min tolkning av Bibeln, är du då “näthatare” eller har vi en livlig debatt?

  Detta inlägg är egentligen inte riktad till Kjell. Den är riktad till dig som tycker att åsikter är näthat utan att djupare reflekterar över det.

      (Reply)

 17. När jag ser tillbaka på tiden från 60-talet fram till nu måste jag konstatera att somliga saker liksom bara verkar vara konstanta.

  Ryss-skräcken fanns då och finns nu. Det så kallade profeterandet då var att vi kanske hade maximalt ett år på oss innan vi blev annexerade. (Bevisligen falska “profetior”.)

  Sedan fanns det en tid när man skulle hamstra hållbara matvaror och ha tillräckligt med kontanter hemma.

  Sedan kom millenniumskiftet med alla överdrifter angående de katastrofer som skulle inträffa. Flygplan skulle falla ur luften. Bilar skulle inte starta. Bankernas datorer skulle krasha så att man inte kunde ta ut pengar. TV och radio skulle strejka, ingen elektricitet och inget vatten.

  Kaos skulle bryta ut och folk skulle frysa och svälta ihjäl. Det var dags att hamstra igen.

  Och alla dessa hittills falska varningar kom från Amerika!

  I båda länkarna i min förra kommentar är det dags igen att gömma sina pengar i madrassen och hamstra livsmedel.

  Det finns även en bok man kan köpa som ger råd hur man skall ordna sitt hus så att plundrande rövarband tror att man inget har.

  Framför allt gäller det att göra sig bekymmer och stressa och vara slug så att man klarar katastrofen.

  Både amerikaner och svenskar tycks lida av denna hobby. Jag är tacksam till Herren att jag fick tillbaka tillförsikten, friden och hoppet under mina 30 år i Holland.

  Jag undrar hur Gud tänker om alla olyckskorpar som har tagit sig uppgiften att göra alla rädda och bekymrade.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Sanna och falska “profeter eller sändebud” som säger att budskapet kommer från Gud. Det har jag funderat lite över.
  Vi är ju kallade av Herren att följa evangelimet om Jesus och detta är ju en nåd som vi fått. Jag tror att ingen människa kan mäta sig med Jesu vishet och kundskap, men var och en kan få delar av kunskapen om Honom. Är det inte så att Herren ger var och en sin beskärda del av fräslningen och öppnar upp våra ögon så vi förstår det. Med åren så växer vi i denna kunskap om vi håller fast vid den sanna läran. Målet är att bli så lik Kristus som möjligt. Herren uppenbarar Ordet men samtidigt finns det delar som vi inte fått uppenbarat. Dessa delar som ljuset inte nått fram till kan göra att vi famlar liksom i ett mörker. Frågan är om någon kan ha en Guds nådegåva som är äkta, men samtidigt ha andra frågor som är fördolda?

  I det fallet kan den växande personen i Kristus i ena stunden visa sunda kristna sidor medans i andra situationer framhålla i värsta fall en villolära. Vart går gränsen för en sådan person att få vara med i en församling som är sann? Endast Gud kan uppenbara sanningen, men samtidigt kommer tro av predikan som framförs av mogna personer i Kristus. Om då två eller tre personer försöker tala denne till rätt i trosfrågan och personen svarar att han inte kan se det. vad gör man då? Ska man inte komma med alla böner och lägga dem inför Herren? Endast Herren kan frälsa människan och då ska vi kanske inte lägga för mycket vikt vid personfixering.

  Min poäng blir att om man ser en person som bekänner sig till Jesu Kristi lära och vissa bitar t.o.m andliga gåvor fungerar, men personen ser inte klart i Guds Ord. Ska man inte då låta personen få tid att växa mera i Kristus och vårda denne med omsorg genom att påvisa bristerna, men detta genom Jesu kristi kärlek som är “tålig och mild. Kärleken avundas inte, kärleken förhäver sig inte, den uppblåses inte. Den skickar sig inte ohöviskt, den söker inte sitt, den förtörnas inte, den hyser inte agg för en oförätts skull. Den glädjer sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting” (Från Kärlekens lov)

  Jag stannade upp vid orden “men har sin glädje i sanningen.”
  Vi kristna ska känna glädje över den nåd som Gud har kallat oss. I den ställning som han satt oss i Kristus. Gud har skräddarsytt en kostym som bara vi kan ha på oss. Den är precis lagom stor för oss.

  I dessa avfallstider så finner man inte denna glädje hos så många som kallar sig kristna. Det är min erfarenhet av dem som jag känner. Något är fel.

  Man ska känna igen sanningen på dess frukt. Jag tycker det kan vara svårt att se ibland.

  Tack igen Kjell för att du får igång mina tankar på Gud.
  lärjungen

      (Reply)

 19. lärjungen,

  I den mån jag alls förstår det du har försökt formulera i skrift tycks det mej att du gör åtminstone två “pingst-vurpor”.

  Nummer 1, du skriver: “t.o.m andliga gåvor fungerar

  Men de andliga gåvorna är nådegåvor och inte fjädrar i hatten. Inget bevis för egen förträfflighet.

  Det är ju detta som är grunden för den personkult som råder i så kallade karismatiska sammanhang. Man ser upp till “fantastiska apostlar” som anses vara speciellt begåvade. Ofta auktoritära predikanter och sådana som anses vara profeter och helbrägdagörare.

  Nummer 2, du citerar 1 Kor. 13: “Den glädjer sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting

  Men detta är ju en beskrivning av Guds kärlek som vi visserligen borde ha som synmärke men aldrig kan bli fullkomliga i på denna sidan av evigheten.

  Rolf skrev en bra kommentar om detta. Du hittar den här.

  Hans tre punkter var:

  1. Tillrättavisa (dvs visa tillrätta, dvs “inte så, utan så”).
  2. Förklara (berätta vad som är fel och vad det leder till).
  3. Uppmuntra. (dvs “känns det inte redan lite bättre?”).

  En gemenskap blir aldrig bra om det finns tabu att tala om vissa saker.

  Vi har inga förebilder i Bibeln, så vitt jag kan minnas, på tabubelagda frågor.

  /Kjell

  PS. Med frågor menar jag “frågor”. Det kan handla om både öppna och slutna frågor.

  Ledande frågor som ofta innehåller mer än en fråga borde hellre kallas “läror”.

  Alla är eniga om att det finns läror som inte bör torgföras. Oenigheten består i vilka läror som bör förbjudas.

      (Reply)

 20. Kjell,

  Min farfar (född 1895) var uppväxt med rysskräcken, min pappa växte upp med rysskräcken. När tv-nyheterna varnade för ryssarna så sa alltid min pappa till mig; “du behöver inte vara rädd, rysskräcken har alltid funnits. Gå inte omkring och var orolig för något som förmodligen aldrig kommer att inträffa”.

  Rysshärjningarna går förmodligen tillbaka till 1700-talet.

      (Reply)

 21. Fredrik,
  Där det står Rysshärjningarna skulle stå rysskräcken. Blir alltid fel när jag är i farten.

      (Reply)

 22. Fredrik,

  “Blir alltid fel när jag är i farten.”

  Aldrig på ett sådant sätt att “flen”…..ursäkta, “felen” spelar någon roll.

  Tacksam för dina inlägg.

  /Ulrika

      (Reply)

 23. Kjell,

  Tack Kjell. Bra skrivet och förklarat.

  De andliga gåvorna som menar jag nådegåvorna också. Då började jag att tänka på en sak att gåvor från Gud kan ges till den troende och gåvor som är medfödda.

  Jag kände en person som nu är död och som aldrig talade om någon tro på Jesus. Han var lik alla andra som lever i köttet. Det som var speciellt med honom och som många kände till var att han kunde, som han sa, läsa bort sjukdomar eller åkommor. Ett ex. En kvinna hade ett fult födelsemärke och hon berättade det för honom. Han frågade om han kunde få be för henne att födelsemärket skulle försvinna. Det fick han. Då började han mumla tyst så ingen hörde, han läste något och gned med fingret på födelsemärket och så försvann det. Han hade denna förmåga sen födseln.

  Min fråga: Om, jag säger om det finns medfödda gåvor som vissa har, varför låter Gud det ske? Alltså medfödda gåvor och nådegåvor som kan ges av nåd till den som kommit i tro på Jesus. Vad är skillnaden? Är det ena bättre än det andra?

  Kan man sätta in förhållandet med medfödda gåvor på falska profeter?

  Jag kanske krånglar till det här för mycket nu, men det var några tankar som jag haft i många år.

  Frid i Jesu namn
  lärjungen

      (Reply)

 24. Fredrik,

  Du som tänker logiskt och har ett intresse för svenska försvaret kan ju hjälpa mig att pröva följande text ur boken “Dom över Sverige”?

  (Detta är alltså vad någon menar sig se om framtiden för cirka 60 år sedan.)

  “Men mellan Örnsköldsvik och Härnösand såg jag massor av soldater, som kastades ut från flygmaskiner och som föll ned som parasoller i stora massor, i hundratal, ja det såg nästan ut som om det skulle vara tusentals. Och de hamnade på en plats mellan Örnsköldsvik och Härnösand och jag hörde rösten ropa:-Den platsen heter Veda, varifrån de anföll svenskarna i Härnösand och ockuperade hela staden. Det blev en överrumpling, ett anfall som svenskarna inte hade räknat med, i ryggen, medan de försökte hålla fästet utåt havet.”

  /Ulrika

      (Reply)

 25. Ulrika,

  I mitt inlägg ovan försökte jag kopiera in denna länk http://sv.wikipedia.org/wiki/Ryssh%C3%A4rjningarna . Där kan du läsa om hur det var när ryssarna härjade i Sverige 1719. Jämförelsen är inte helt olik med den beskrivning som du gav mig, men jag gör bara en allmän bedömning. Detta är inte andlig prövning.

  Om man ser det andligt så är jag tveksam. Tycker att det inte stämmer överens med budskapet i NT. Kollektiv bestraffning känns som GT. Min uppfattning är att Gud inte längre straffar kollektivt. Det är min uppfattning.

      (Reply)

 26. Fredrik,

  Rysshärjningarna i länken du gav påminner om det som jag läser i boken nu. Med den skillnaden att fallskärmarna kom senare. Mitt exemplar av boken “Dom över Sverige” kom 1951 (skrev -56 tidigare) och är den sjätte utgåvan och det 60-tusendet. Alltså har minst 60 000 ex tryckts av denna “profetiska” bok. I Sverige har vi inte haft krig sedan boken kom. Om det blir krig börjar man väl inte med fallskärmsgubbar över Härnösand? Jag tillåter mig tro att “profeten” använder sina förkunskaper enligt länken du gav, kompletterat de kunskaperna med hur man anföll under första och andra världskriget och sedan fantiserat på jämte vetskapen om dåtidens svenska försvarsstrategier som för länge sedan är överspelade.

  Varför talar jag om detta? Jo, för att det fortfarande finns pastorer som försöker få fåren tro att denna “profetia” är sann. Så sann att människor är beredda att lägga ner den dag de fått i gåva för att istället sitta och spekulera om var Putin befinner sig just nu…

  Delar din uppfattning ang kollektiv bestraffning. Det är tydligt hur de svenska “domsprofeterna” tror att Sverige är som Israel. Författarna hänvisar både till GT-profeternas budskap till Israel samt blandar ihop sig själva med Guds Apostlar. Ett problem är att det finns så många “Israel 2” I boken “Synen” är Amerika “Israel 2.” Eftersom vi inte är amerikaner får vi titta på våra “domsprofetior” och när det gäller “Dom över Sverige” kan vi glömma den helt. Jag har läst tillräckligt långt i den nu. Författaren till den boken jämför sig även, förutom med GT-profeter och GudsApostlar, med Aposteln Johannes när Johannes fick ta emot Uppenbarelseboken. Författaren till boken “Dom över Sverige” försöker alltså komplettera Uppenbarelseboken.

  Upp 22:18

  /Ulrika

      (Reply)

 27. Ulrika,

  Efter att ha funderat mer logiskt över texten du gav mig har jag kommit fram till följande.

  Efter första världskriget planerade Frankrike att nästa stora krig skulle utkämpas som första världskriget med skyttegravar. Tyskland upptäckte under första världskriget att stridsvagnar är framtidens vapen. Snabba, rörliga med kraftigt artilleri. Det blev inte som Frankrike hade tänkt sig. Tyskland gick snabbt vinnande ur striden (i ett kort perspektiv).

  Både Storbritannien och Tyskland använde sig av fallskärmsjägare med blandad framgång under andra världskriget. Efter andra världskriget var det självklart för de flesta länder, inklusive Sverige, att man skulle ha starka förband som kunde kastats ur flygplan. Historien upprepar sig, man förlitar sig till hur andra världskriget slutade istället för att analysera hur framtiden kommer att se ut.

  Nästa stora krig kommer inte att gå till på samma sätt som under andra världskriget. Det som vi kan slå fast är att långdistansvapen kommer att vara avgörande i framtiden.

  När USA anföll Irak 1991 användes bombplan, B52 (stor som en Boeing 747 fullastad med bomber), i stor utsträckning. Dessa kunde lyfta från baser i USA. Man använde också mindre bombplan och attackplan som lyfte från hangarfartyg som låg på betryggande avstånd från Irak. Från slagskepp och hangarfartyg avfyrade kryssningsmissiler som t ex Tomahawk. När Irak var sönderbombade sattes marktrupper in. Ungefär liknande skedde när USA anföll Irak 2003.

  Under kriget mot talibanerna i Afghanistan används stealth-plan. De lyfter från baser i USA och bombar talibanerna. USA använder alltmer drönare i sin krigsföring. En drönare behöver inte vara liten utan kan bära en viss mängd bomber och ställa till med skada. Dessa lyfter från baser i närheten av kriget men manöverreas från USA.

  Det var logiskt en gång i tiden att tänka sig fallskärmsjägare trillar ner från skyn för att inta ett land. Med tanke på den tekniska utvecklingen så är det förlegat att inta vissa länder för att där upprätta baser och vinna strategiska fördelar. Dessa baser blir lätta byten för Nato som kan bomba sönder sådana baser på ett enkelt sätt. Ryssland kan uppnå stor förödelse genom attacker från Ubåtar och långdistansvapen. De behöver inte förlita sig på att vara i närheten för att ställa till skada.

  Som jag ser framtiden kommer förmodligen inte fallskärmsjägare användas i stor omfattning. De har en begränsad användning.

  Om man tänker sig att ryssar hoppar från luften i ett stort antal så kan en ensam kulspruta döda de flesta som hoppar från planen. Om hemvärnet sätts in så har de ak-5 hemma och kan genast sättas in i strid. Ak-5 och ett hundratal hemvärnsgubbar kan enkelt döda de flesta fallskärmshoppare i luften. Nackdelen med fallskärmshoppare är att de är lätta att skjuta ihjäl när de befinner sig i luften. Ungefär som att skjuta lerduvor.

  Gud kan uträtta stora under. Han kan göra som han vill, jag känner inte hans planer. Det enda jag kan göra är att läsa Bibeln och lära känna Gud genom bön och bibelläsning. Texten ovan är bara en genomgång för hur krig har utkämpats genom de senaste 100 åren och hur krig förmodligen kommer att utkämpas i framtiden. Som jag skrivit tidigare kommer förmodligen nästa stora krig att utkämpas i Turkiet och Mellanöstern. Men det är endast Gud som känner framtiden.

  Jag tycker egentligen det är mer angeläget att tänka på det som jag skrev tidigare idag, http://unajuaje.niwega.net/anslagstavlan/#comment-39742 . Vi kommer alltid ha olika uppfattningar om olika saker. Men det är bara tron på Jesus som kan frälsa oss. Det räcker med dela med oss i det som står i evangeliet till människor som inte tro för att de ska bli frälsta. Människor blir inte frälsta för att de betrakta stora under. Människor blir frälsta när någon/något berör deras hjärtan. Jämför med vad Jesus säger om sin hembygd. Stora under men de ville ändå inte tro.

      (Reply)

 28. Tack Fredrik,

  Då kan vi glömma boken “Dom över Sverige.”

  Har läst ut boken nu och den har förutom orimliga krigsfantasier dubbla budskap som att man måste tro på författaren för att inte bli dömd. Det är som att författaren villkorar frälsningen med att man måste tro på författaren i första hand. Hela boken är helknasig men vi lämnar det nu. Vill bara till sist säga att det är alltid lättare att se bristerna i en sådan här bok i efterhand. Om jag läst den på 60-talet hade vi inte kunnat dra samma slutsatser som vi kunde idag.

  /Ulrika

      (Reply)

 29. Ulrika,

  Räcker det inte att konstatera att så fort som en “profetia” bygger på ersättningslära så kan man direkt veta att den är ute och cyklar?

  Guds folk och land har en absolut och oföränderlig särställning.

  Inympade grenar må vara nöjda med sin lott.

  /Kjell

      (Reply)

 30. Kjell,

  “Räcker det inte att konstatera att så fort som en “profetia” bygger på ersättningslära så kan man direkt veta att den är ute och cyklar?”

  Jo, fast det här är ju ganska nya grejer för mig vet du ju:) Så då måste jag ju upptäcka det genom att läsa. Att det skulle väcka ett sådant rabalder på olika ställen hade jag absolut ingen aning om när jag deklarerade min nya syn på boken “SYNEN”.

  Retoriskt:Skönt för norrmännen att de blev fria från Sverige och synd om skåningarna som egentligen vill tillhöra Danmark.

  Har den här ersättningsläran nåt namn? Där Sverige och Amerika turas om att vara Israel.

  /Ulrika

      (Reply)

 31. Ulrika,

  Det var ju nästan lite roligt att Jan-Åke 2015-05-01 22:32:55 skrev följande:

  Vi skall tacka Gud att vi lever i ett land där vi FÅR tycka olika.

  I landet Sverige får man det fortfarande men på vissa samtalsfora får man det inte 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 32. lärjungen,

  Kan du hitta något bibelstöd för att det skulle finnas medfödda gåvor som är av “andlig” sort. Alltså gåvor som inte hör till kroppen och själen.

  Att det talas om personer som blev utvalda från moderlivet handlar så vitt jag förstår bara om att de förr eller senare kommer att bli tvingade att välja om de vill tjäna Herren i den uppgift han då kommer att utrusta dem för.

  Att någon skulle födas med helbrägdagörelsens gåvor har jag svårt att tro. Kanske funkar den tanken för kalvinister (och muhamedaner) som tror på den absoluta, så kallade dubbla, predestinationen.

  Sedan till frågan som har diskuterats här och där på sistone om någon kan bli helad annat än genom Guds kraft.

  På engelska talar man om healing och curing. Kanske skulle vi kunna tala om helande och symptomfrihet. Alla vet att man kan bli kvitt symptom även på kemisk väg, alltså utan ett helandeunder. Befrielse från symptom kan således komma från annan källa än Gud.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Kjell,

  Hej Kjell

  Nej jag kan inte finna någonstans i bibeln där det står om medfödda gåvor av andlig sort.

  I egenskap av Gud Fadern så har Han kännedom om allt. Även vilka som kommer bli frälsta. Han är allsmäktig. Han har lagt vår fria vilja att välja Hans väg eller inte. Kallelsen sker genom Hans Son Jesus Kristus. Valet för människan kommer då Kristus vill visa oss den rätta vägen, den goda vägen bort från köttets förbannelse.

  Riktigt helande kan nog bara åstakommas genom Guds kraft, men jag tror att den onde kan hålla tillbaka sjukdomar ett tag, så man tror sig vara frisk. Den onde är ju sjukdomarnas fader som kan drabba vem som helst, men det gör det samma egentligen för kött och blod har ingen delaktighet i himmelriket. Det är om våra själar det handlar om och dessa blir ju räddade genom tro på Jesus. Fixering vid helande och stora under hjälper inte människans frälsning, annat än att det kan dra oss till Guds Ord som frälser. Jesus gjorde ju lika. Med tecken och under så kom folket till honom. När han började predika ordet så knorrade de skriftlärda. Så är det nog idag också.

  Sammanfattning: Jag har nog hållit fast samma åsikt som du i dessa frågor. Andens gåvor ges av Gud till hjälp för den troende av ren nåd. Okulta inslag är manipulation och bara efterapning med demoners kraft. Resultatet av dem blir en annan Jesus (frälsare) än den bibeln talar om.

  Frid
  lärjungen

      (Reply)

 34. Kjell!

  Åter har det inkommit ett sk profetiskt budskap från David Eckefjord.

  Det märkliga är, att det är så få som reagerar, ja inte ens Berndt reagerar och han har ju ändå en väktarsida som skall varna för falska profeter, hm.

  Bb

      (Reply)

 35. Björn bloggaren,

  Jag har slutat läsa hos Berndt och tänker inte börja igen.

  Profetiorna om ändens tid, som vi har fått i Bibeln, är tillräckliga för mej.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Björn,

  Du och jag kom i ett samtal i Berndts forum in på Hesekiel 37.

  Sven talar om Hesekiel 37 i del 8 av “Löftets folk” som Kjell länkar till under bloggposten “Unik möjlighet.”

  /Ulrika

      (Reply)

 37. Kjell,

  Har funderat på en sak under en tid. I GT står det “säger Herren, Herren.” Alltså Herren upprepar sitt namn när han talar till någon av sina profeter. Jag gissar (det kan bli lite roligare så) att det första Herren är Fadern och det andra Herren är Sonen. Sedan gissar jag att Gud valde detta dubbelnamn vid denna tidpunkt för att markera att Sonen var högst delaktig i skeendet även då men att tiden inte var inne för Sonens uppenbarelse. Av detta är jag beredd att inte bry mig om profetetior som idag frambäres med dubbelnamnet.

  /Ulrika

      (Reply)

 38. Ulrika,

  Låt dej inte luras av typografin i Bibeln, och inte heller av självutnämnda profeter och profetissor som tror att arkaiska formuleringar legitimerar det de säger.

  Typografin i Bibeln är följande.


  Ty så säger Herren!

  HERREN: “Uttalandet…….”  Sedan skulle det ju kunna stå, med samma typografi.

  Därpå svarade Abraham!

  ABRAHAM: “Hans svar….”  Kan då någon som uppträder med detta som “legitimation” bära fram ett ord från Herren?

  Ja, det är möjligt, men jag håller med dej att all falsk makt bör göra oss extra misstänksamma.

  Dock gäller alltid, för allt som sägs, att det måste prövas mot Skriften.

  Oavsett vem som säger det.

  /Kjell

      (Reply)

 39. Kjell,

  “Typografin i Bibeln är följande.

  Ty så säger Herren!

  HERREN: “Uttalandet…….”

  Aha! Då är det alla 3 Gudspersonerna som talar. De är åtminstone eniga om vad som sägs. Eller eniga…Sonen lyder Fadern och Den Helige Ande lyder Sonen. Det råder fullkomlig förtröstan dem emellan. En förströstan som Gud vill att vi ska känna med Gud. Denna förtröstan försöker många av dagens “profeter” förstöra. Ja, jag blir inte så lite trött av detta förstörande av Gudsbilden. Den senaste “profetian” jag läste var fullproppad med (irrelevanta) anklagelser mot kristna. Skräp!

  Som Stig påtalar i sin senaste bloggpost. Vi är kallade att söka sjuka. Inte bryta ner desssa eller människor som blivit, av nåd, rättfärdigförklarade genom sin tro. Det syns inte i det jag skriver men jag biter mig i tungan när jag läser dessa konstigheter som väller fram bland kristna ledare. Spontant kommer jag på 3 ledare/predikanter som senaste dagarna rabblat strunt, påhejat av andra ledare.

  /Ulrika

      (Reply)

 40. Jag blev uppmärksammad på följande “profetiska”??? uttalande på en sida jag inte längre läser.

  Lägg märke till att spikade datum uppges i denna förutspåelse:

  2015-07-09 11:42:04 – Ulf, E-postadressen är dold

  Vänner!

  Idag fick jag ett “Emergency Bullentin” från Lindsey Williams. Där hävdar han att “new World Order” kommer att genomföras fullt ut i September. I oktober kommer det införas en ny världsvaluta som ersätter dollarn. Den 25 sept kommer Påven att befalla alla katoliker att lyda och böja sig under den nya världsordningen.
  Vidare så säger han “We are at the brink of Total worlwide Finacial collapse”

  Den nya världsvalutan kommer att introduceras den 20 oktober av IMF, allt enligt LW

  Min övertygelse är att det absolut kommer att hända något i höst. Inte kanske enbart baserat på LW. Ännu mer på blodmånarna, tetraden och den tokningen av Jonathan Cahn(Shemitha). “Gud behöver inte göra något, men Han kan” (citat JC)

  Givetvis kan det avfärdas som konspirationsteorier och nonsens.

  Igen, personligen tror jag vi är där då det profetiska ordet får sin uppfyllelse fullt ut…en världsregering, en världsvaluta, och en världsreligion och en VÄRLDSLEDARE.

  Någon som vill kommentera?

  I Kristus

  Sedan 2008 när jag började läsa några av de svenska bloggarna hat vedermödan börjat i samband med höst-högtiderna.

  Är det bara jag som tycker att detta är högeligen suspekt?

  /Kjell

      (Reply)

 41. Kjell,
  Om du kommer ihåg så gick resonemanget ungefär då här; Eliten hade sjösatt QE från Feds sida i syfte att skapa hyper-inflation. Innan detta köpte samma Elit enorma mängder guld. När hyperinflationen väl var ett faktum så skulle priser på guld mångmångdubblas och värdet på den amerikanska dollarn i princip försvinna. Samtidigt skulle börsen rasa ihop och social oro utbrytas i USA.

  I detta läge skulle Eliten lansera en ny valuta uppbackad av guld. Och vem äger guldet? Jo, Eliten naturligtvis. Det skulle innebära att Eliten skulle tjäna enormt på detta.

  Vad hände? Hyperinflationen uteblev, dollarn stärktes rejält och guldpriset föll.

  Och nu så dammar man alltså av den gamla idén om att dollarn skulle ersättas. Trots att scenariot för ett valuta-byte blev det rakt motsatta!

  Man upphör aldrig att förvånas att så många tror på de här fantasierna. Fördelen den här gången är att vi har ett relativt kort bäst-före-datum.

  Sen kan vi ju naturligtvis få en ny finanskris, det är inte fråga om OM utan om NÄR. Men det beror inte på LW:s Elit utan på det mänskliga släktets girighet och omåttlighet.

  Martin

      (Reply)

 42. Martin,

  Det brukar sällan hjälpa att visa på att dessa pojkar hade fel.

  När det de förutspått inte inträffar på förutsagt datum finns alltid förklaringen att trogna kristna tog “profetian” till sig och startade en bönekedja. Så därför blev domen utställd. Men, vänta bara, den kommer!

  Och när det inte sker som de har förutsett, hänvisar de till vagheterna i uttalandet och vrider det till att “något viktigt” faktiskt skedde, men inte helt som de hade trott. Och “eliten” stur ju en hemlig organisation så det är lätt att missa något.

  Horoskop-författare använder samma taktik.

  Vad gäller ohållbarheten av vårt ekonomiska system håller jag med dej till 100%

  /Kjell

      (Reply)

 43. Martin,
  eftersom vi haft våra duster vill jag deklarera att jag håller med dig till 100 % i din analys.

  Hoppas vi kan stå över dårskap som många sysslar med och koncentrerar oss på Ordet.

      (Reply)

 44. Kjell,

  å Fredrik,

  Jag skrev: “Det skulle innebära att Eliten skulle tjäna enormt på detta.” Det var ett väldigt understatement. Iom att alla övriga tillgångar skulle vara värda noll och allt värde finnas i guldet som dom ägde så skulle de i princip ta över hela världen. Det var planen enligt LW.

  Att läsa LW:s teorier är ungefär som att lyssna på Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Nya stora löften varje val. Nästa val, allt är glömt. Det är dags för nya stora utfästelser. Utfästelser de aldrig kan implementera och ännu mindre ta ansvar för. Det är samma sak här. Om en “Elit” bestående av Fed, IMF, JP Morgan, Goldman Sachs osv hade varit positionerade för att ta över världen genom exploderande guldpris, raserad dollar osv, så hade alla dessa institutioner varit totalt bankrutta idag. Det är de inte.

  Jag vet faktiskt vad jag talar om. Min akademiska utbildning har i mycket handlat om just detta och jag har arbetat på de största företagen inom export- och finansindustri.

  Det jag däremot inte har vetat så mycket om har ni fått läsa om i mina inlägg till er, nämligen Israel. Jag kände att Gud sa att jag verkligen inte kan fortsätta diskutera något som jag egentligen inte har en aning om. Så jag vill passa på att be om förlåtelse för påhopp, flytande debattämnen osv. Jag har helt enkelt en begränsad kunskap i ämnet. Fredrik, jag tror att du och jag i själva verket är ganska lika, tråkigt att vi började på fel fot.

  En liten anekdot. Jag hade ett möte med Goldman Sachs i New York. Deras kontor (eller egen skyskrapa) finns på södra Manhattan men är konstigt belägen. Det finns ingen naturlig passage förbi denna skyskrapa. Adressen var rätt men jag kunde inte hitta. Tills det slog mig. Namnet “Goldman Sachs” fanns nämligen inte skyltat någonstans på deras skyskrapa. Jag steg in i en enorm marmorsal. Inte heller här fanns “Goldman Sachs” skrivet. I ena änden satt två kvinnor och jo, detta var Goldman Sachs globala huvudkontor. Välkommen Mr… Är anledningen allmänhetens hat? Eller kanske deras egen skam? Eller en kombination? Anmärkningsvärt är det i vilket fall. Fast jag måste tillägga att jag verkligen gillar personerna jag känner på denna bank.

  Martin

      (Reply)

 45. Martin skrev: “vill passa på att be om förlåtelse”

  Som jag redan tidigare skrev, min förlåtelse har du alltid, vare sig du ber om den eller ej. Sedan vet du ju att jag anser innehåll viktigt och formerna ganska oviktiga.

  Det är bara det att jag har plikten att agera som moderator. En omöjlig uppgift.

  Nu skall jag berätta en sann historia från början på 90-talet. Redan då fanns det livliga nätdiskussioner om nästan allt. Det fanns även “kristna” samtalsfora.

  I ett sådant samtalsforum deltog jag och det hade en moderator som var mycket sträng. Han är en ortodox reformert kalvinist.

  Jag tänkte mej honom som en sträng älde man. Men så fick jag möta honom på en träff med kristna nätdeltagare. Det visade sig vara en ung man med mycket mjukt och lågmält framträdande.

  På samma träff fanns det flera av de personer jag hade diskuterat med. Och här kommer poängen: Inte en enda av dem såg ut, eller var, som jag hade föreställt mej.

  Det var 100% miss mellan föreställning och verklighet.

  Jag kan garantera dej att om vi skulle mötas i något sammanhang, skulle varken du eller jag känna igen den vi har diskuterat med.

  /Kjell

      (Reply)

 46. Martin,

  Självklart förlåter jag dig.

  Jag vill i min tur be om förlåtelse för mina övertramp. Som jag skrivit många gånger förut så är det svårt med kommunikation på internet. IRL hade vi förmodligen löst upp många knutar som uppstår i diskussioner.

  Fredrik

      (Reply)

 47. Fredrik,

  Jag har nosat runt lite på internet och sett att det finns en uppsjö av ändetids-spekulationer. Både med data i det förflutna och i framtiden.

  Tydligen har dessa olycks-spekulationer haft inflytande på många.

  Faran, som jag ser, är inte att man förväntar sig världens ände, utan att man tror sig veta hur det kommer att se ut och när det kommer att ske.

  När det sedan ser annorlunda ut, eller något annat händer på förutspådd tid, hänger man troligen med massan.

  Och det må nämnas att hittills har inga förutspåelser med tidsangivelser varit korrekta. Intill dags dato!

  När jag var ung brukade en person vid namn Benjamin Creme förutspå Maitreiyas framträdande, datum och plats.

  Det vi kan vara 100% säkra på är att ingen enda av dessa satans stormän kommer att få träda fram, eller agera, innan Gud tillåter det.

  /Kjell

      (Reply)

 48. Kjell,

  Jo, det stämmer. Finns många som förutspått jordens undergång men hittills haft fel. Det är lurigt eftersom många är skickliga på att lägga fram sina teorier.

  Om jag får passa på med en hel sann historia.
  Min farmor, som var troende, brukade när hon blev äldre ta en tupplur på eftermiddagen. En dag när hon vaknade var hon ensam i huset. De andra hade gått en runda. Min farmor blev förskräckt, hon trodde Jesus kommit tillbaka och hämtat sina och hon fick inte följa med.

      (Reply)

 49. Fredrik,

  Allt lugnt! Jag tror också det, det är helt klart en brist med den här typen av kommunikation.

  Martin

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *