(Natur?)katastrofer

Den första stora naturkatastrofen i biblisk historia är det vi kallar “Syndafloden”. Enligt samma bibliska historia ägde denna världsvida katastrof rum ungefär 1660 år efter skapelsen.

Bilden föreställer inte en harmonisk insjö utan världens största så kallade supervulkan.

Gud lovade Noa att nästa gång skulle det bli anorlunda. Det skulle inte bli vatten, enligt 1 Mos. 9:8-13

Vidare sade Gud till Noa och hans söner: “Se, jag skall upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er och med alla levande varelser som är hos er: fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden. Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden.” Och Gud sade: “Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden.

Helt klart att “Syndafloden” var Guds dom över mänskligheten.

Nästa “dom” sänd av Gud var splittringens ande som gjorde slut på Nimrods projekt att bli världshärskare. Du kan läsa om detta i 1 Mos. 11.

Nästa naturkatastrof som rapporteras är förintandet av Sodom och Gomorra genom eld som regnade ned från himmelen. Ismael var född, Abraham var 99 år gammal och hade fått löftet om avkomma förnyat, och Lot bodde i Sodom tillsammans med sin hustru och två (halv?)vuxna döttrar. Detta skedde ungefär år 2050 efter skapelsen.

Abraham underhandlade med “Herren” om det rättfärdiga i att förinta Sodom. Du får läsa själv i 1 Mos. 18 och 19.

Sedan blir det ganska lugnt en längre tid. Fast det finns hungersnöd, torka och andra klimatologiska problem. Det finns åtskilliga rapporter om detta i Bibeln. En av dessa klimatkatastrofer ledde till Josefs upphöjelse i Egypten och Israels barns asyl med åtföljande slaveri där.

Det kulminerade med att Farao måste ge sig efter ett antal ingripanden från Gud, i form av katastrofer.

Israels barn och andra villiga slavar fick sedan vara med om motsatsen till katastrofer, tydligen ur Guds hand. I 40 år fick de irra omkring på en resa som normalt brukade ta någon, eller några, veckor. Hela tiden gjorde Gud under (positiva katastrofer) med folket i syftet att skydda, forma och tukta dem. Vi har nu hunnit till nästan 2500 efter skapelsen.

Gud har själv valt att just detta folk skall vara centralt i hans frälsningsplan för skapelsen.

Nästa stora naturkatastrof (i positiv mening) var när Jesus föddes, växte upp, predikade, torterades, avrättades och uppstod. Det ändrade spelreglerna finalt!

Detta skedde ungefär 4000 år efter skapelsen. Ju närmare vår tid vi kommer, desto svårare blir det att räkna exakta år. Så du får ta tidsangivelsen med en nypa salt på ett par hundra år hit eller dit.

Eftersom evolutionister har gjort allt för att förvirra angående ålder och årtal före Syndafloden tänker jag nu berätta om stora katastrofer i modern historisk tid.

Om du är intresserad vore det bra om du orkar läsa vidare och inte bara hoppar över till slutledningen. Jag använder Wikipedia för att slippa skriva om dessa historiska katastrofer med egna ord.

De flesta har nog hört talas om Krakatau:

Krakatau (Krakatoa, Gunung Pulu Rakata) är en liten, obebodd, vulkanisk ö belägen i Sundasundet mellan Sumatra och Java i Indonesien. Namnet används både om ögruppen, huvudön (även kallad Rakata) och vulkanen.

Krakatau är mest känt för sitt våldsamma och kraftiga utbrott den 26 och 27 augusti 1883. Ön hade visat en del seismisk aktivitet i ett par år, som kulminerade i ett jättelikt utbrott i slutet av augusti 1883. Explosionsljudet hördes hela natten mellan den 26 och 27 augusti och tilltog i styrka så att det kunde höras 4 800 km bort på Ceylon, Filippinerna och i Hongkong, och den efterföljande tsunamin nådde en våghöjd på 35-40 meter. Klippblock som var på vulkanen innan slungades 50 km upp i luften. Två tredjedelar av Krakataus yta förstördes vid utbrottet.

Luftvågorna från explosionen gick runt jorden och åstadkom starka förändringar i barometerståndet. Vid trakterna kring Krakatau uppstod ett starkt rött sken på himlen vid solnedgången. Detta var en följd av ljusbrytningen i vattendroppar, som hade förtätats kring större askpartiklar. Fenomenet blev världsbekant, då det under senare delen av året bredde ut sig över hela jorden och även kunde ses i Europa. Mängden stoft i atmosfären var så stor att jordens temperatur sjönk under de närmaste åren. Katastrofen krävde minst 36 000 människoliv.

Hur tror du att Rune J och Berndt och Pat Robertson och Yehuda Levin och Graham Dow och John Mc Ternan och William Koenig skulle ha rapporterat och predikat om denna katastrof? (Kommer senare att berätta mer om de personer du inte känner i denna uppräkning.)

Och dock var Krakatau en “tuppfjät” jämfört med Tambora:

Tambora (eller Tomboro) är en aktiv stratovulkan, belägen på den indonesiska ön Sumbawa. Den reser sig 2 850 meter över havet. Vulkanen är mest känd för ett enormt utbrott som ägde rum 1815, vilket var det största under dokumenterad historia och låg på en sjua på den åttagradiga VEI-skalan. Den är fortfarande aktiv. Det senaste utbrottet ägde rum 1967, men det låg endast på den lägsta nivån på VEI-skalan.

1812 började vulkanen åter bli aktiv med kulmen den 15 april 1815. Utbrottet innehöll pyroklastiska flöden och kollapsade av calderan, vilket orsakade tsunamis och stora materiella skador. Utbrottet hade svåra effekter på det globala klimatet. Mindre aktivitet fortsatte till 1819.

Vulkanen är fortfarande aktiv. Lavakoner och lavaflöden har observerats under 1800- och 1900-talet. Det senaste utbrottet ägde rum 1967, även om det var litet.

Utbrottets styrka har beräknats till en 7:a på VEI-skalan, vilket gör den till det kraftigaste utbrottet sedan Taupos utbrott 180. Den totala volymen av allt material som vulkanen slungade ut har beräknats till åtminstone 100 kubikkilometer, men enligt vissa beräkningar kan det vara 150-160 kubikkilometer, vilket gör utbrottet till det största man känner till under historisk tid. Som jämförelse slungade Krakatau 1883 upp cirka 20 kubikkilometer aska, lava etcetera ut i atmosfären. Förutom all aska, lava med mer slungades det också upp 400 miljoner ton svavelsyra 43 kilometer upp i atmosfären. Materialet vulkanen kastade upp reflekterade bort solljus, vilket orsakade felskördar, svält och epidemier. Utbrottet dödade minst 71 000 personer, varav 11 000 – 12 000 dödades direkt av utbrottet. Dess efterspel kan ha tagit nästan 320 000 människors liv. Utbrottet hördes upp till 2 600 kilometer från Sumbawa och aska från vulkanen föll upp till 1 300 kilometer från vulkanen. Det var minst 100 gånger större än Mount Saint Helens utbrott 1980, och minst 10 gånger större än Pinatubos 1991, som var en av de största under 1900-talet.

Året efter utbrottet, 1816 blev känt som “året utan sommar”, och drabbade stora delar av världen med svår missväxt. Skördar slog fel, boskap dog och många människor avled till följd av sjukdomar och missväxt. En slags “torr” dimma observerades på våren och sommaren i nordöstra USA. Varken solljus, vind eller regn kunde tränga igenom dimman. Den globala temperaturen föll med 0,4 – 0,7 °C. Frost rapporterades från Connecticut den 4 juli. En snöstorm drabbade nordöstra USA den 6 juni. I staden Québec var snödjupet trettio centimeter mellan den 6 och 10 juli. I Storbritannien förkortades växtsäsongen med drygt tre månader, I New England i 100 dagar . 1816 var det näst kallaste året på norra halvklotet efter 1601 som berodde på vulkanen Huaynaputinas utbrott 1600.

Dödsantalet var mellan 71 000 och 117 000 (uppgifterna varierar), men ytterligare 200 000 beräknas ha omkommit runt om i världen på grund av efterföljderna nästkommande år.

Jag gissar att du var historielös och inte visste om denna katastrof fastän den skedde precis för 200 år sedan. (Pssst! Det har hänt massor av saker mellan år 100 och år 1800!)

Tambora var 4300 meter högt innan det exploderade och blev bara 2800 meter högt. Hundratusentals kubik-kilometer materia pulvriserades och slungades ut i atmosfären och stratosfören. Men även stenar som vägde mer än 100 kilo. Och i somliga delar av världen regnade det “centnertunga” hagelstenar.

Hur tror du att Rune J och Berndt och Pat Robertson och Yehuda Levin och Graham Dow och John Mc Ternan och William Koenig skulle ha rapporterat och predikat om denna katastrof? (Kommer senare att berätta mer om de personer du inte känner i denna uppräkning.)

Om dessa vulkanutbrott var Guds dom över indoneserna så ligger dessa tydligen väldigt illa till i hans ögon. Låt oss även komma ihåg den tsunami som uppstod vid Indonesiens kust på julen 2004 och dödade totalt 228.000 personer.

Geologer rapporterar om vulkanutbrott som är tiotals gånger större än dessa. Men problemet är ju att deras tidsaxel inte stämmer med Bibeln. Högst troligt skedde dessa mega-katastrofer i samband med Syndafloden. Du får läsa själv om du är intresserad:

Jag bor mitt i en sådan “supervulkan” med ett antal icke döda vulkaner runt om mej. Guds straff över “hans folk” Kenyanerna? (Och mitt skydd mot malaria.)

Nu tänker jag hoppa till nutid. Allt jag beskriver här är förorsakat av högmod i guds namn. Tala om att missbruka Guds namn när kristna faller för denna frestelse!

Orkanen Katrina

Diverse ledare som kallar sig “kristna”, “judiska” och “muslimer” har proklamerat att orkanen Katrina är Guds Dom över Amerika, New Orleans och resten av världen på grund av synder som abort, sexuell otukt, homosexualitet, Amerikas utrikespolitik, underlåtenhet att stå upp för Israel, diskriminerande av svarta och olydnand mot Torah.

Visst kan man hålla med om att de uppräknade synderna är synder.

Översvämmingar 2007 i Storbritannien

Dessa förklarades av Rev. Graham Dow att vara Gud’s straff på grund av homosexuella.

Bibeln är tydlig vad gäller utlevd homosexualitet.

2010 jordbävningen i Haiti

Televangelisten Pat Robertson förorsakade internationell protest efter att ha påstått att detta var Guds straff över haitianerna för att de hade slutit förbund med satan genom att de gjorde revolution mot Frankrike under den “Haitianska revolutionen”.

De kolonialiserade nationerna som användes för att leverera slavar till rika Amerikaner gjorde naturligtvis fel när de ville bli befriade från sina vita mästare! Grrrrr!

Yehuda Levin visade på läror i Talmud som talar om sambandet mellan jordbävningar och homosexualitet.

Citat: Levin posted a video onto YouTube the same day as the earthquake in which he said, “The Talmud states, “You have shaken your male member in a place where it doesn’t belong. I too, will shake the Earth.

Han tillade att homosexuella inte skulle ta hans uttalande personligt. Citat: We don’t hate homosexuals. I feel bad for homosexuals. It’s a revolt against God and literally, there’s hell to pay.

2011 Jordbävning och tsunami i Japan

Den så kallade “karismatiske förkunnaren” Cindy Jacobs som är ledare i Generals International Ministry länkade jordbävningen i Japan till Amerikas praktik som sade: “Don’t Ask, Don’t Tell”; och syftade på att alla skulle hålla käften angående homosexualitet i praktiken inom krigsmakten.

Han citerade ur en apokryfisk bok ‘Book of Josiah” för att stödja sina läror. Jacobs har samarbete med C. Peter Wagner och the New Apostolic Reformation.

Borde inte någon ärlig, vettig kristen få påpeka att det finns mer än 20 uppräknade synder i Rom. 1 från och med vers 29.

Orkanen Isaac

Kaplanen John McTernan sade att orkanen Isaac, precis som orkanen Katrina, war Guds straff över homosexuella. Buster Wilson representant för the American Family Association stödde hans påstående.

Orkanen Sandy

McTernan sade att orkanen Sandy kan ha varit Guds straff för homosexuella. Tilläggas kan att, WorldNetDaily columnisten William Koenig, tillsammans med McTernan, sade att Amerikas stöd för en “two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict” var orsaken för orkanen.

Någon sade att det är mycket svårt att förutspå framtiden. Speciellt innan saker händer. Men efteråt kan man ju alltid hitta på orsaker och verkan. Kolla börsnyheterna eller sportrapportagen så förstår du vad jag menar.

Innan jag går vidare

Jag tror i enlighet med Guds Ord att utlevd homosexualitet är synd.

Jag tror att alla politiska lösningar med två stater i palestinakonflikten kommer från själa-fiendens kontor.

Men jag tror inte att Gud har specifika straff för “hans folk” av olika hednanationer innan löftet om universums upplösning går i uppfyllelse.

Detta var bakgrunden. Nu kommer jag till temat.

Frågan är alltså huruvida krig, vulkanutbrott, jordbävningar, stormar, tsunamis och liknande är Guds straff över dem som drabbas av lidande. Och nu kommer vi till Pauli budskap på Areopagen. Rom. 1:18-22

Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar.

Ingen kan ha missat alla så kallade profetior som handlar om “Guds dom över Sverige”. Den förutspådda domen består i att Ryssland kommer att föra krig mot Sverige och annexera åtminstone en stor del av landet.

Låt oss då kolla vad Paulus sade just om krig som handlar om länder och deras gränser. Apg. 17:26-27

Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.

När man begrundar historiens alla krig om gränser måste man helt enkelt bli paff, om man tror att Bibelns texter är Guds Ord. Hur många krig har det förts och hur många männis-kor har lemlästats eller dött? Hur många familjer har kastats från ett liv utan armode för att sedan drabbas så att de förlorade alla möjligheter att överleva och fungera som familjer enligt Guds principer?

Hoppa inte över dessa svåra tankar bara för att Svea Rikes Konungar först terroriserade Europa och sedan smörade med terrorister för att inte blöda mera. Jag saxar igen från Wikipedia :

Stormaktstiden är en epok i Sveriges historia mellan åren 1611 och 1718. Namnet kommer av att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa. Stormaktstiden föregicks av Äldre vasatiden (1521–1611) och efterföljdes av frihetstiden (1718–1772) (att tänka på är dock att fredsavtalet med Ryssland inte skrevs under förrän 1721). Den indelas i Yngre vasatiden (1611–1654) och Karolinska tiden (1654–1718). Perioden kallas stundom, efter mönster av det långa 1800-talet, för Sveriges långa 1600-tal.

Perioden anses ofta inledas 1611 med att Gustav II Adolf bestiger den svenska tronen, även om det finns många som vill förlägga dess inledning så tidigt som till 1561, då Erik XIV startar den svenska Östersjöexpansionen genom att han sänder en armé till Estland på anmodan av staden Reval. Efter det Stora nordiska kriget slut, genom freden i Nystad år 1721, avslutas den svenska stormaktsepoken formellt.

Det var under stormaktstiden som Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Gotland, Härjedalen och Jämtland blev en del av Sverige. Stormaktstiden innebar inte endast en territoriell expansion, utan även en långvarig period av ekonomisk expansion. Från år 1600 till år 1700 nästan fördubblades levnadsstandarden mätt i BNP per capita. Stormaktstiden följdes av en längre period med krympande ekonomi. Det dröjde till 1870-talet innan Sverige uppnådde samma BNP per capita som år 1700.

Lade du märket till ordet “ekumeni”? I dagens läge skulle vi ha kallat Sverige för en skurkstat. Ett land utan etik och moral. Något i stil med Islamic State i våra dagar. (Intet nytt under solen!)

Om du inte vet om detta vill jag att du läser noggrannt följande länk 2 Miljoner tyska nazistsoldater åkte med SJ genom Sverige under WW2 .

“Jag undrar om man hemma i Sverige kan föreställa sig vilket hat och vilken bitterhet som råder här i Norge mot oss svenskar. Tyskarna är inte älskade – även om de till en del är respekterade. Men för Sverige har norrmännen bara förakt till övers.

Det är en rapport från ett ockuperat grannland till grannen som låter den tyska krigsmaskinen använda svenska järnvägar för att klara ockupationen.

I Sverige har vi under åren fått veta att vi lät tåg med tyska permittenter rulla genom landet och att vi sträckte oss till att efter en kris i statsledningen lät tyskarna förflytta en division från Norge till Haparanda för att sättas in i kriget mot Sovjetunionen.

Långt efter kriget har det debatterats, men för första gången tar Narviksjournalisten Espen Eidum upp vår tysktrafik ur norskt perspektiv. Då får vi veta att det var så mycket mera som rullade på svenska spår, så mycket att boken fick namnet Blodspåret.

Läs gärna även följande länk Midsommarkrisen och de tyska trupptransporterna i Sverige 1941. Kanske kan följande korta citat få dej intresserad:

Det är natten mellan den 21 och 22 juni 1941. Sveriges utrikesminister Christian Günther fördriver tiden hemma hos statsminister Per Albin Hansson med kortspel, groggar och cigaretter. Ett par timmar senare, klockan 03.05, sänder Adolf Hitler ut lösenordet ”Dortmund”, varpå det gigantiska anfallet mot Sovjetunionen – ”Operation Barbarossa” – tar sin början.

Günther har sina handlingsplaner klara: Sverige måste visa Nazityskland god vilja i ”korståget mot bolsjevismen”. Svensk järnväg ska transportera tysk trupp mot fronten.

Den kallas Midsommarkrisen, och utspelade sig under fyra dagar som skakade Sverige. En smärtsam politisk process där Sverige sommaren 1941 beslutade att frångå neutraliteten och bli uppmarschområde för Nazityskland i andra världskrigets centrala skeende: striden mellan Sovjetunionen och Tyskland.

Och jag ber alla som fötts efter 1941 att sluta tala om Sverige som “Guds Folk” som nu kommer att drabbas av Guds Dom på grund av moderna uppenbarelser om synd.

Sverige är inget annat än ett hednaland som har beviljats naturlagens* förståelse av vem Gud är och gravt skändat alla Guds bud. Inget nytt under solen. (*Naturlagen kallas den kunskap om Gud och hans bud som han har lagt i alla hjärtan i alla kulturer sedan tidens början. Alla vet i princip vad som är rätt och vad som är fel. Dock kan gudsfrånvända kulturer prägla sina unga så att sikten på naturlagen skyms. I Västvärlden, där Sverige spelar en central roll tillsammans med Amerika och England, gör man allt för att marginalisera naturlagen genom att undervisa om metoder att undgå Guds straff (eller satans frukt) fastän man helt uppenbart, och i uppror lever i strid med Guds bud.)

Jag vill påpeka att domedagskråkorna inte bara finns i kristna led. Maktmänniskor som gärna vill bli citerade med: “Vad var det jag sa!”; finns i alla religioner.

Kom ihåg Jesus svar till lärjungarna Lukas 13:1-5

Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Jesus frågade dem: “Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de. Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt.”

Bibelns kanske äldsta bok, Job, är en tydlig deklaration att Gud inte bedriver “lönepolitik”.

Jobs “vänner” försöker med alla medel att bevisa att Job har straffats på grund av sina synder. “Guds dom över Job”. Vi vet ju att orsaken var satans anklagelse mot Gud, nämligen att Job fick stora förmåner av att sköta sig, och att det var därför han skötte sig.

Job själv konstaterar under sitt lidande att det “inte lönar sig” att vara rättfärdig.

Således trodde satan, Jobs vänner och Job själv att Gud sysslar med lönepolitik.

Gud bevisade på ett drastiskt sätt att detta är, var och alltid kommer att vara en lögn. (Som allra sista bevis får vi tusenårsriket.)

Det finns även en ganska dråplig text i Jesaja som jag vill citera. Texten handlar om laglöshet, liberalteologi och förkastande av Guds ord.

Jesaja 28:10-14

Ty det är bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där!” Ja, genom stammande läppar och på främmande språk skall han tala till detta folk, han som en gång sade till dem: “Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse.” Men de ville inte höra.

Och HERRENS ord blev för dem “bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där.” Så skall de, bäst de går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade. Hör därför HERRENS ord, ni hånare, ni som härskar över folket här i Jerusalem.

Det finns inte så mycket mera att tillägga. Jo kanske att Guds dom kommer men att detta handlar om jordens alla inbyggare. Det finns specifika profetior om Guds Israel och det finns specifika profetior om hedningarna, de så kallade “folken”.

I Bibeln finns det inga specifika profetior om Sverige. Sverige har inte alltid existerat som nation med nuvarande gränser. Om Sverige kommer att finnas som land när Herren återkommer vet vi inte. Det är ju Gud som fastställer gränserna. (Se Apg. 17:26-27 ovan)

Välj vad du vill tro och vem (vilka) du vill tro på. Men var försiktig så att du inte förvillas av ockultism och animism. Animismen går ut på att man måste blidka makterna så att de inte låter otäcka saker hända. Att man måste förvänta sig olycka om man har haft tur länge.

Nu förstår du kanske varför katastrofsiande säljer bra i Sverige.

Denna artikel är en uppföljare till: Prövandet av “profetia”.

/Kjell

Visits: 66

68 thoughts on “(Natur?)katastrofer”

 1. Kjell

  Håller med dig, de här domsprofetiorna är inte från Gud, men tyvärr är de svåra att genomskåda.

  Bb

      (Reply)

 2. Björn bloggaren,

  Om frälsningen verkligen är så skör som ett antal svavelpredikanter vill göra gällande så blir det nog nästan folktomt i Himmelen, men vi vet från Bibeln att det kommer att vara så stora skaror av alla folk och tungomål att ingen kan räkna dem.

  Som motreaktion till makthungriga personers önskan att göra alla till neurotiska människor med skuldkänslor, får man de villolärare som vill förneka den dubbla utgången och betydelsen av evighet.

  Gud har givit oss bara 2 val.

  1. Ta emot frälsningen i Jesu Kristi Namn av nåd allena.
  2. Att förkasta nåden och gå evigt förlorade i det som Bibeln kallar evigt straff.

  Tänk dej att de skulle finnas ett tredje val:

  3. Låta bli att ta ställning, sköta sig så gott man kan och upphöra att existera när man dör.

  Det är ju just detta val som de flesta, icke troende, inbillar sig att de har.

  Man skulle kunna kalla valet att vara nöjd med att vara en agnostiker och hoppas att Gud respekterar det och lämnar en i fred.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell skrev:

  Nu förstår du kanske varför katastrofsiande säljer bra i Sverige.

  Det märks att inte du har en bok att sälja…

  Det värsta som kan hända är för övrigt att “Gud lämnar oss ifred”. Jesus led den största vånda i stunden då han upplevde sig övergiven av Gud. Och I Jobs bok refereras till “forntiden män” (som förgicks i floden?):

  Job 22:16 “… forntidens väg, där fördärvets män gick,
  16 män som rycktes bort i förtid, och som en ström flöt deras grundval bort.
  17 De sade till Gud: “Lämna oss! Vad kan den Allsmäktige göra?”

  Det visade sig att Gud kunde göra både ett och annat. Men själva kunde de inget göra när tiden väl hunnit upp dem. Noa däremot hade en utväg klar och förberedd åt sig innan slutet kom.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 4. Hej Kjell

  Problemet är bla att vi har så kort minne.

  Ibland behöver man läsa lite historia innan man uttalar sig

  mvh

  B-O

      (Reply)

 5. Bengt-Olof Lindskog,

  Gud är historiens Gud. Gud skapade både rymden, materien och tiden, så vitt jag kan förstå för ett enda mål, nämligen frälsningen av människor. (Detta är ofattbart stort!)

  Jag medger att det är gåtfullt och obegripligt. Dock finns det ingen annan rimlig förklaring som stämmer med Bibeln.

  Och i denna “historia” skapad av Gud ser vi tydliga faser, eller tidsåldrar. Jag tänker inte vara utförlig men vill nämna följande:

  Paradiset, Innan Syndafloden, Under Syndafloden, Innan Babels torn, Innan Abraham, Innan Moses, Innan landet Israel, Innan kungarna, Innan exilerna, Innan Jesus, Innan Uppståndelsen, Innan Församlingens uppkomst, Innan Jesu återkomst, Innan Yttersta Domen med Nya Himlar och Ny Jord…..

  Vilken epok man än tar som utgångspunkt är det så att Gud verkar med samma kraft och samma mål både före och efter, men att förutsättningarna är olika i olika epoker.

  Domen komer både personligen och över nationer, ja över hela världen. Men det finns bara ett Guds Folk och bara ett Guds Land, så länge världen består.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Kjell!

  David Eckefjord har levererat 4 profetior av olika längd hos Berndt.
  Dessa kan man ju inte säga emot, då profeten har upplevt att HERREN visat/sagt budskapet. Visst han ger utrymme för prövning, men hur skall man pröva sådana budskap?
  Det skall ju enligt skriften prövas av en grupp närvarande och hörande profetian, alltså i församlingen.

  Sen återigen, jag blir bara trött på alla dessa profetior, som egentligen bara får folk att för stunden skärpa till sig, göra upp med lite dolda synder och man hamnar lätt i prestationskristendom, men är det så Gud gör?

  Jag är tveksam.

  Bb

      (Reply)

 7. Björn bloggaren,

  Du är inte ensam om dina tankar. Flera dryftar detta med mej, men per email.

  Orsaken är att jag inte ständigt kan ta upp dessa saker eftersom de sker på en annan hemsida. Hemsidans ägare är skyldig att pröva.

  Mitt förslag är att du bara hoppar över det. Men jag anser att du gjorde rätt som protesterade.

  Jag tror att DE har halkat in hos Berndt genom denna länk: uppenbarelser.

  Något nytt säger de inte och avsikten tycks vara att man skall känna sig ledsen och nere och deppig och avskyvärd.

  I princip är “profetior” utan tydlig address suspekta.

  Jag har försökt ge klara riktlinjer för hur man kan “pröva” profetior: Prövandet av profetior.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Bengt-Olof Lindskog,

  Tja, det var ju inte någon katastrof att publicera fel länk.

  Men, säg mej, vad vet du om denne man, och hur bedömer du hans så kallade profetior?

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell

  Jag känner inte denna broder, mera att han skriver och länkar sitt budskap på olika Fb bloggar.

  Har inte sett att någon som har ifrågasatt budskapet på övriga bloggar, bara någon på Berndt Isakssons blogg.

  Min egna reaktion är, ett nytt budskap nu igen. Som om budskapet ska förtydligas på något vis.

  B-O

      (Reply)

 10. Bengt-Olof Lindskog skrev: “Min egna reaktion är, ett nytt budskap nu igen. Som om budskapet ska förtydligas på något vis.”

  Detta tror jag är en viktig aspekt av “prövandet”.

  Vi har fått Bibeln med uppenbarelser, profetior, förmaningar och bud. Att upprepa det som redan står i Bibeln och kalla det “brådskande budskap” eller “nya uppenbarelser” leder i bästa fall bara till att skapa stämningar.

  Däremot kan man alltid citera texter, eller referera till dem. När vi läser Bibeln är det ju ofta så att texter blir, det vi kallar, “levande” för oss.

  Helt säkert kan Gud mana oss att vittna om detta för andra människor.

  Det blir då en profetia av nytestamentlig typ, alltså där man sätter fokus på Guds Ord och dess betydelse och giltighet även i vår tid.

  Sådant kan vara mycket värdefullt och stämmer väl överens med uppmaningen att tillsammans förstå “längden, bredden, höjden och djupet” av nåden och Guds frälsningsplan.

  /Kjell

      (Reply)

 11. När jag fick börja om i ett liv med Gud blev jag med tiden egenrättfärdig. Som att “nu beror nåden och frälsningen för människor på mig….

  Suck.

  Jag omvandlade gåvan jag fått, tron- relationen genom nåd, till en gärnings/prestationslära.

  Jag tänkte fel. (Tack o lov.)

  Förklarad rättfärdig i Kristus (Rom3)
  ” Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet , eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, lika sant som att Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tron.
  Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte! Vi upprätthåller lagen.”

  /Ulrika

      (Reply)

 12. Bengt-Olof Lindskog,

  Förlåt mej att jag inte tar upp påståenden och analyserar dessa, utan uttrycker mej generellt. Jag tror du kan förstå varför.

  Annorstädes frågade du: “Kan detta vara sant?” (Jag tar inte in länken.)

  Den som inbillar sig att han/hon har helt rätt lever efter principen att ändamålen rättfärdigar alla medel. För visst använder man sig själv bara av acceptabla medel? Hmmm…..

  Att detta är högmod, och således besmittat med den största av alla synder, kan man bara förstå om man själv har blivit helad från denna religionernas cancer, värre än ebola och aids.

  Huruvida den tekniska informationen är faktisk är bara en del av frågan.

  Sanning betyder mycket mer än teknisk verifierbarhet.

  Eller med andra ord: Man kan ljuga hur mycket som helst genom att presentera fakta på ett sådant sätt att folk sväljer det utan att försöka förstå helbilden.

  Det viktigaste ur själafiendens synpunkt är att få så många som möjligt att förkasta nåden. Varför de gör det bryr han sig inte om.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell

  Jag kan nästan få för mig när jag läser ditt blogginlägg att naturkatastrofet inte hör ihop med en konsekvens av Guds straff?

  Man kan nästan få intrycket att du inte tror på GT och dess naturkatastrofer som en konsekvens av Guds straff?

  Sen att Bernt och Rune gör det retar dig en del.

  Sen att Rysspöket förföljer dig gör ju inte saken bättre. Och att profetissor omtalar det som ev straff.

  B-O

      (Reply)

 14. Jag har plockat bort tjafs och tyckande.

  Avsikten med denna “hemsida” är att vittna om det man har funnit, inte att tjafsa och generera kommentarer.

  Ett vittne vittnar om det han/hon har upplevt, utan att vara motiverade om sina slutsatser.

  I rätten vill advokater och domare höra vad man anser sig veta. Inte vad man anser sig tycka.

  Som Herrens vittnen gäller samma sak för oss. Vittna om det vi vet.

  Ärligt menade frågor och funderingar kommer att besvaras seriöst.

  Kommentarer som bara vill generera dispyt släpper jag inte in. (Och jag tänker inte motivera varför.)

  Vi är kallade att pröva budskapen! Det kan bara ske med Bibeln som måttstock.

  Våra känslor är av ringa värde i sammanhanget. Bara Sanningen gäller.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Bengt-Olof Lindskog,

  Som vanligt blandar du ihop saker som inte hör ihop.

  Vi lever sedan syndafallet i en fientlig domän där naturkatastrofer drabbar både skyldiga och oskyldiga.

  Guds dom hör inte till denna intighetens tidsålder. Men visst händer det att Gud ingriper. Jämför Syndafloden och Babels torn.

  När Guds dom kommer är det slut på syndens makt och intighetens välde.

  Alla som lägger skuld på oskyldiga drabbade av naturkatastrofer är helt ute och cyklar. Ja, jag skulle till och med vilja påstå att många av dessa samarbetar med fienden, med eller utan egen vetskap.

  /Kjell

  PS. Innan du du börjar hamra på tangentbordet, förklara vad som skedde när Tornet i Siloam föll och dödade många, eller när soldaterna hackade ihjäl troende vid offeraltaret.

  Berätta sedan vilka naturkatastrofer som Gud sände som dom och vilka som förorsakades av mörkrets furste.

      (Reply)

 16. Kjell

  Tror du bara på i nutid att det är bara andliga inre naturkatastrofer som kan inträffa? Då ockulta andar invaderar vårt land. Och är som ett straff och konsekvens från vår Gud? De övriga konsekvenserna av vår jord, är bara mätbara vetenskapliga fenomen som händer vår jord?

  B-O

      (Reply)

 17. Bengt-Olof Lindskog,

  Nej, jag tror att vilken som helst “rimlig” naturkatastrof kan träffa Sverige och att det handlar om saker som händer i meningslöshetens välde. Med rimlig menar jag att översvämmningar och tsunamis inte händer högt uppe bland bergen, etc. Lika lite som snöskred kommer attr träffa mej här vid ekvatorn.

  Allt som har med kopplande av företeelser att göra, i efterskott, är ockultism. Vilka kombinationer av tärningskast eller kaffesump du ser i dag är fullständigt irrelevant. Men om du tror att det styr din dag är du ockult.

  Att något är mätbart bevisar inte att Gud inte handlar och finns. Låt inte lura dej av kvasivetenskaparna eller flumreligiösa.

  Vetenskap, äkta vetenskap, står inte alls som motsats till tro på levande Gud.

  /Kjell

  PS. Guds dom kommer. Över Hans Folk, Judarna och Hans Land Israel, och över oss hedningar.

  Svara nu först på min fråga om Tornet i Siloam, etc.

      (Reply)

 18. Kjell

  Gud gör som han vill. Vissa saker händer bara, och vi vet bara inte varför det händer? Och det får vi leva med. En del händelser du nämner tro jag är Guds dom och straff. Och andra händelser bara händer.

  Att soppa alla profetissor under mattan som antyder om straff…..gör jag inte. Det finns profetissor som stämmer bla en del som Emanuel Minos har delgett.

  Sen kan jag tycka att i ditt inlägg nämna vissa namn kan vara lite provocerande. Och sedan om jag reagerar på det så tillrättavisar du det

  B-O

      (Reply)

 19. Bengt-Olof Lindskog,

  Med den inställningen har man all frihet att förklara saker efter egen vilja.

  När olyckor drabbar dem man inte gillar så är det Guds straff och när olyckor drabbar dem man gillar så är det bara “händelser som händer”.

  Samma gäller att nämna namn. När man nämner namn du gillar är det fel men när man nämner man du ogillar är det okay, eller kanske till och med bra.

  Subjektivt och egocentriskt, skulle jag kalla det.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Bengt-Olof Lindskog,

  Jag har inte för vana att använda mängder av Megabytes till att lyssna på predikningar. Nu var ju, tack och lov, detta bara en ljudfil.

  Här finns direktlänken för dem som vill ladda hem denna predikan: “Att leva Helhjärtat för Jesus” Del:1 (Filen är 55 MegaBytes, som jämförelse är Nya Testamentet i “platt” text 1 MegaByte.)

  Anledningen till att jag ville lyssna på denna predikan är att talaren, David Eckefjord, på olika sätt har annonserats hos:

  (Hos Aletheis finns länkar till predikan, men ljudfilen kan inte laddas hem.)

  David Eckefjord har en mjuk och behaglig röst och ett avspänt sätt att predika. Det vore värdefullt om du ville lyssna på hans predikan innan du läser det jag tänker skriva om den. (Fast det gör du väl inte 🙂 eftersom det är så mycket snabbare att bara läsa vidare.)

  Om jag skulle sätta en rubrik på denna predikan så blir det:

  Du blir frälst av nåd, men vill du bli bevarad och komma till Himmelen så beror det på dina egna gärningar.

  David citerar Skriften och säger i princip bara saker som stämmer. Och då skulle man kunna dra slutsatsen att allt är gott och väl, men jag tror att den slutsatsen är för snabb.

  Det är vad David inte säger som är problemet. Detta menar jag inte som klander. Han vittnar säkert om det som han hittills har upptäckt i Guds Ord. Något tillspetsat skulle man kunna säga att han utforskar Rom. 7 men att han inte ännu har förstått Rom. 8. Det är ju också en mycket olycklig kapitelindelning just där.

  För mej är det förvånansvärt att Elvor & Janne, som är ungefär så anti-lag man kan bli, tar in Davids undervisning.

  Att Berndt publicerar Davids “profetior” är inget att förvåna sig över. Just domedags-budskap ligger högt i kurs där.

  Att predikan gillas hos Aletheia är inte heller svårt att förstå eftersom den vinklar starkt i riktning lagiskhet.

  Nu måste jag flika in att det inte är så värst länge sedan som jag blev stämplad “lagnisse” och dylikt av ett antal personer som hävdar att Jesus avskaffade lagen. Jag skrev då en hel rad bloggposter just om missförstånden runt lag och nåd.

  Elvor & Janne och deras disciplar vill ju hävda att lagen är avskaffad. Det får som följd att nåden blir meningslös. Benådad blir man nämligen bara om man har brutit mot lagen och bekänner sin synd. Man säger sig hylla nåden men avskaffar den i princip.

  De som hävdar att lagen är avskaffad förstår det kanske inte själva, men de hyllar laglösheten. Vanligtvis fyller de på med egna lagar och bud för att kompensera för förlusten av Guds bud.

  David gör precis motsatsen vad gäller lagen, men han avskaffar också nåden genom att tidsbegränsa den.

  Jag skall försöka förklara vad jag menar. Det är nämligen inte lätt att förklara detta. Jag känner bara en förkunnare som har god och tydlig balans i detta, du gissar säkert redan att jag talar om Sven Reichmann. (Men det har inte alltid varit så. Man kan se en tydlig process av mognad och insikt om man läser Svens äldre böcker och jämför med hans senare böcker.)

  Biblisk tro betyder förtroende och trohet. Trohet består i att lyda överenskommelser.

  Petrus svarade på frågan “vad skall vi göra?”: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.” (Apg. 2:38-39)

  Lika lite som vigselakten är liktydig med äktenskapet, är bönen om frälsning lika med omvändelse, helgelse eller biblisk tro.

  Min bedömning är att David är en broder av god vilja. När han har vandrat ytterligare några decennier med Herren och förstått mera av evangelii frälsningsbudskap kommer både hans predikningar och “profetior” att bli mer konkreta och fullständiga.

  Må han få Herrens ledning och kärleksfull coaching från trossyskon så att han kommer till den insikt han behöver för att rätt bringa det budskap han brinner för.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Kjell,

  Jag har tyvärr inte lyssnat på predikan.

  Du skriver lite om Svens tidiga böcker…
  På den tiden, ca 1983 – 1985, samarbetade han en del med trosförkunnare. Han skriver en del om det i boken “Allt är inte Gud som glimmar”.

  Du skriver:
  “Lika lite som vigselakten är liktydig med äktenskapet, är bönen om frälsning lika med omvändelse, helgelse eller biblisk tro.”

  Som jag förstått det kan ingen komma till Jesus, dvs omvända sig, om inte Fadern drar människan till Jesus.
  Detta är mycket vilsamt. Initiativet för omvändelse och frälsning ligger hos Gud, inte människor.

  Här lite “off topic”:
  Lyssna gärna på Mona Walters föreläsning om islam. Jag har tipsat om det på annan hemsida. (Gissa vilken?)

  http://www.apg29.nu/

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 22. A.J. skrev: “Jag har tyvärr inte lyssnat på predikan.”

  Det går att korrigera så länge det heter i dag.

  David Wilkersson predikade i stora “Filan” på Rörstrandsgatan och jag var där.

  Han sade (fritt ur minnet): “The best way to spoil a young preacher is to praise his sermons.”

  Fritt översatt: “Det mest effektiva sättet att skada en ung predikant är att prisa hans predikningar (profetior)”.

  Uppmaningen (budet) att pröva profetiskt tal är givet till oss alla. Det är vårt fel när unga predikanter egotrippar så att de går sin egen väg i stället för Guds väg.

  Vidare skriver du: “Initiativet för omvändelse och frälsning ligger hos Gud, inte människor.”

  Det stämmer helt och fullt, och som jag redan skrev. Samma förhållande gäller mellan vigsel och äktenskap.

  Bönen om frälsning är vigseln. Helgelsen och omvändelsen är äktenskapet.

  Vigseln klarar man av på några minuter. Äktenskapet är avsett att tukta oss många decennier.

  Jag släpper in din länk men kommer att införa en ny kommentarsregel.

  En länk utan kort referat och prövande kommer jag från och med nu totalvägra utan att motivera det.

  Det kostar mej för många dyra MegaBytes att kolla dessa länkar!

  /Kjell

      (Reply)

 23. Kjell,

  Angående länk till Mona Walter:

  Tyvärr inte så bra på referat.
  Menar du med prövande; att se om innehållet är Biblisk?

  Här är en länk med ett inslag i tidningen Dagen om Mona Walter.
  Det är ingen video denna gång, utan text. (Kostar den Mbyte?)

  Referat: Mona berättar om sitt Somaliska ursprung som muslim och att hon nu bor i Sverige och är kristen.

  Prövning: Jag tycker hon är trovärdig. Hotad p g a hon lämnat islam och blivit kristen.

  http://www.dagen.se/livsstil/mona-ger-mod-%C3%A5t-kristna-somalier-1.96615

  Mvh
  A.J.

      (Reply)

 24. A.J. skrev: “Tyvärr inte så bra på referat.”

  Och gav sedan ett bra referat 🙂

  Jag hade ingen aning om vem Mona Walter är.

  Tack för länken till artikeln. Skall med stort intresse läsa den.

  /Kjell

  PS. Text kostar inte mycket. Hela Nya Testamentet är ungefär 1MB, det är lika mycket data som en (1) minut audio eller några sekunder video.

      (Reply)

 25. “Kjell,

  Du talar även om att budskap utan mottagare blir suspekta.

  Ja,
  I Upp 2 talar Herren till olika “specifika” församlingar med “specifika” budskap. Jag tror att Herren talar lika specifikt idag. Att vem som är mottagaren är tydligt, att budskapet är tydligt och att han, HERREN, ser till att det finns någon i mottagarens närhet som kan hjälpa till med prövningen.

  Davids E. talar ospecifikt till ospecifik mottagare. Det kan låta hårt men jag tror att det är mycket hårdare för den som söker och råkar på en obegriplig röra i stället för de specifika profetior (ofta förmedlade genom bibelord) som HERREN har till specifika grupper eller individer. David E. är ytterligare en som tror att Sverige är Guds folk.

  DE,s inledande personliga vittnesbörd behåller jag.

  /Ulrika

      (Reply)

 26. Kjell

  Har förmedlat tråden till den omtalade, för den här gången brodern David

  Får se om brodern vill samtala om sin predikan i denna grupp

  B-O

      (Reply)

 27. Om du inte har läst bloggposten, gör det! Annars får du fel intryck av vad jag skriver i denna kommentar.

  Ingen kan ha missat att den tropiska stormen “Pam” har förorsakat stor skada och mänskligt lidande i östaten Vanuatu, som består av 83 öar som ligger cirka 1750 km öster om norra Australien, 500 km nordost om Nya Kaledonien, väster om Fiji, och sydost om Salomonöarna, nära Nya Guinea.

  Precis hur stor skadan är vet vi inte ännu, och precis hur många döda och skadade vet vi inte heller. Den totala befolkningen är ungefär 267.000 och de bor på 65 av öarna, alltså ungefär som om du skulle slå ihop Västerås, Arboga och Örebro. Eller om du hellre vill, mindre än Malmö, men mer än Närke. Eller tre gånger Uppsala. Fast öarna är utspridda över ett område av ungefär samma storlek som Götaland och Svealand tillsammans.

  Jordbävningar är vanliga i Vanuatu. Till exempel registrerades det 7 jordbävningar 2011, av vilka 6 hade en magnitud på mer än 6 på richterskalan. Om du aldrig har varit med om en jordbävning, kan jag berätta att man vanligtvis kastas omkull när magnituden är 6 eller mer.

  Det finns ju alltid folk som vill påstå att naturkatastrofer är “Guds dom”, och jag skulle gärna vilja veta hur de tänker om denna naturkatastrof. Därför ger jag lite information om Vanuatu.

  Vanuatu består, som sagt, av 83 öar. De flesta öarna är bergiga och av vulkaniskt ursprung. Landets två största städer är huvudstaden Port Vila på ön Efate och Luganville på Espiritu Santo. Vanuatus högsta punkt är Tabwemasana, 1 877 meter över havet.

  Klimatet är tropiskt. Från januari till april uppträder tropiska cykloner eller tyfoner. Ett geologiskt aktivt område. 1999 inträffade en allvarlig jordbävning, följd av en tsunami, som orsakade stora skador på ön Pentecote. En annan kraftig jordbävning 2002 orsakade svåra skador i huvudstaden med omgivningar. Även denna jordbävning följdes av en tsunami.

  En majoritet av befolkningen har ingen pålitlig färskvattenstillgång.

  Etniska folkgrupper: melanesier 98 %, 2 % andra (bland annat fransmän, vietnameser, kineser)

  Religiös tillhörighet: presbyterianer 36,7 %, anglikaner 15 %, katoliker 15 %, inhemska religioner 7,6 %, sjundedagsadventister 6,2 %, annat 19,7 %.

  Språk: engelska, franska, bislama samt mer än 100 lokala språk

  Folksången kan du lyssna till här.

  Den sjungs på språket bislama och orden är dessa, om du vill sjunga med:

  Bislama words

  CHORUS:
  Yumi, Yumi, yumi i glad long talem se
  Yumi, yumi, yumi ol man blong Vanuatu

  God i givim ples ya long yumi,
  Yumi glat tumas long hem,
   
  Yumi strong mo yumi fri long hem,
  Yumi brata evriwan!

  CHORUS

  Plante fasin blong bifo i stap,
  Plante fasin blong tedei,
  Be yumi i olsem wan nomo,
  Hemia fasin blong yumi!

  CHORUS

  Yumi save plante wok i stap,
   
  Long ol aelan blong yumi,
  God i helpem yumi evriwan,
  Hem i papa blong yumi,

  CHORUS

  English translation

  CHORUS:
  We (, We, We) are happy to proclaim
  We (, We, We) are the People of Vanuatu!

  God has given us this land;
  This gives us great cause for rejoicing.
  We are strong, we are free in this land;
  We are all brothers.

  CHORUS

  We have many traditions
  And we are finding new ways.
  But we are all one
  We shall be united for ever.

  CHORUS

  We know there is much work to be done
  On all our islands.
  God helps all of us,
  He is our father,

  CHORUS

  Så, var så goda nu, ni som tror att Gud har specifika domar för Sverige och andra hednaländer, innan den yttersta domen, eller innan Jesu återkomst.

  Var alla dessa jordbävningar varningar för Guds dom över Vanuatu, och var stormen Pam domen?

  Eller var det “bara” naturkatastrofer?

  Vilket svar du än må ge, motivera det!

  Hur skulle du ha reagerat om liknande katastrofer hade inträffat i Sverige?

  Man bedömer i dagens läge att 80% av alla byggnader har skadats. Sjukhusen är så skadade att de är obrukbara. Flygfälten går bara att använda för militära ändamål. Vatten och elektricitet är helt utslagna. På de små öarna är situationen troligen ännu värre. De flesta där bor i “hus” (eller skall vi säga lövhyddor) gjorda av bambu och palmblad. Hela byar har sopats och spolats bort.

  Glöm till sist inte att Vanuatus innevånare är människor precis som du och jag. Smärtor och sorger slår lika hårt på dem som på oss.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Ja, det beror väl på folkmusiken…. ingen GT-harpa alls.

  Samtidigt borde de taktfasta melodierna bidraga till en 40-talistisk svensk frikyrkopoäng.

      (Reply)

 29. Ulrika,

  Det är nog så att det behövs både etnocentriskt och religiöst/sektariskt högmod i form av varianter på ersättningsläran för att dra de slutsatser som “Dom över Sverige”-folket gör.

  När domen kommer gäller den alla hedningar.

  /Kjell

      (Reply)

 30. Kjell!

  Om nu till äventyrs Gud skulle döma något land, eller stad, eller vad som helst, så inte lägger han ut domen på någon blogg. Nej om han nu skulle få för sig att döma, då är adressen tydlig och troligen högljud och framför allt finns det en möjlighet till omvändelse och utväg.

  Bb

      (Reply)

 31. Björn bloggaren skrev: “Nej om han nu skulle få för sig att döma, då är adressen tydlig och troligen högljud och framför allt finns det en möjlighet till omvändelse och utväg.”

  Jag håller med dej även om jag kanske skulle formulera det:

  När Gud ämnar döma och berätta om det i förväg, då är adressen tydlig och troligen högljud och framför allt finns det en tydlig och begriplig möjlighet till omvändelse och utväg.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Kjell,

  Vi uttrycker oss olika och det är ju ok, men dom är inte förenligt med NT och därför uttryckte jag mig som jag gjorde.

  Bb

      (Reply)

 33. Björn bloggaren skrev: “dom är inte förenligt med NT”

  I den Bibel jag läser står det en hel del om dom i NT.

  Men kanske menar vi olika saker igen?

  /Kjell

      (Reply)

 34. Kjell,

  Nej, vi menar nog inte olika saker, men nu menar jag utifrån din text.

  Den som inte tror, är redan dömd. Jesus blev dömd och straffades, ja resten vet du ju.

  Bb

      (Reply)

 35. Enligt gammal grekisk mytologi betyder solförmörkelse att gudarna är vredgade och ämnar ställa till med katastrofer och olyckor på jorden.

  Det skulle kunna översättas till modernt språk med orden: Guds dom över Grekland.

  Måste i dagens läge tilltala alla domedagsprofeter.

  Sug på det!

  /Kjell

      (Reply)

 36. Ja, vad skall man säga?

  Läs gärna detta Läsarmejl med profetiskt budskap från David Eckefjord .

  Pröva och behåll bara det goda!

  Och haka inte upp dej på det konstiga formatet. Det har troligen att göra med sajtens provider.

  Läs innehållet och fundera på vad uttryck som dessa kan betyda för dej, i nuläget:

  • Ja dessa är mina ord för detta land i denna mycket sena tid säger Herren, Herren Sebaot Guds Konung, Konungarnas Konung. Jag, Lammet som blev slaktat för att försona mänsklighetens synd. Jag som kommer för att döma levande och döda. Omvändelse från synd finns i mitt dyra blod, ja det finns för var och en.
  • Omvänd dig du land och ta emot nåd medan den fortfarande ges.
  • Så har Herren talat, amen.

  Den som framför detta “meddelande” känner sig helt säker på att han talar å Herrens vägnar.

  Endera är det så, eller så är det inte så.

  Det kan knappast vara oviktigt att pröva detta.

  /Kjell

      (Reply)

 37. Ja du Kjell! Denne David Eckefjord har tydligen blivit en erkänd profet/röst som vi skall akta på. Problemet med hans profetior är, att det tydligen måste komma fler och fler, kanske för att övertyga sig själv, vad vet jag. För mig känns det bara olustigt att läsa och dessa profetior skapar bara en osäkerhet, för tänk om det faktiskt är Gud som talar?

  Jag är tveksam till att det är från Gud, tack och lov att man får vara tveksam och att man får pröva.

  Jag skall försöka läsa hela profetian och se om detta är från Gud, eller om det är en annan ande.

  Bb

      (Reply)

 38. Kjell,
  Jag är tveksam och reserverad. Budskapet känns igen från GT. Eftersom vi lever i NT så ser jag GT avslutat.

  Jag ser frälsningen som en personlig gåva. Jag har svårt att se ett land som särskilt välsignad än andra, förutom Israel på grund av sin särställning.

  Sverige har åtminstone sedan 60-talet blivit sekulariserade. Vi har ganska snabbt vänt oss bort från Gud men är förskonade från t ex naturkatastrofer. Jag ser inte länder som drabbas av naturkatastrofer som mer onda än vårt land eller något annat land.

  Läget är allvarligt, det håller jag med om, men det är det personliga syndanöden som behöver väckas.

  Det finns många liknade hälsningar på hans Facebook för den som vill läsa mer.

      (Reply)

 39. Kjell!

  När det gäller denna profetia, så är dess budskap sådant, att det inte finns en chans att klara sig undan konsekvenserna vid utebliven omvändelse.

  Eftersom budskapet är riktat till landet och dess folk och inte till de kristna, så blir det verkningslöst. Ja även om några av hedningarna skulle omvända sig, så blir det ändå samma resultat. Alla länders inbyggare, dvs de ofrälsta, lever i synd och är redan dömda och detta pga att de inte tror på Jesus.

  Det innebär, att för att undvika budskapets konsekvens, måste det komma en landsomfattande väldigt kraftfull väckelse och det är inte så troligt.

  Jag kanske är fel ute, men när jag läste hela budskapet, blev jag arg på insidan och tror att budskapet är falskt.

  Vad säger du?

  Bb

      (Reply)

 40. Björn bloggaren och Fredrik,

  Vill man hålla det kort kan man ju bara säga att: “Eftersom jag inte är Sverige så är profetian inte riktad till mej.”

  Frågan är då vem den är riktad till.

  Den kan ju knappast heller vara riktad till de kristustrogna som fortfarande finns.

  Låt oss titta på inledningen:

  SVERIGE! DU LAND, VARFÖR HAR DU LÄMNAT MIG?

  SVERIGE DU LAND, DU LIGGER I VÅGSKÅLEN!

  SVERIGE! DU ÄR EN BILD AV VAD DU EN GÅNG VARIT.

  SVERIGE! Korset som du hade i din flagga är en symbol för min sanning, vänd dig nu åter till din Gud Han som manade dig till korset i flaggan. RES UPP KORSET! Res upp korset i detta land. Mitt barn du har övergivit din Gud, du har lämnat din Gud för denna värld.

  Sveriges land! Jag flyttar din ljusstake bort om du inte omvänder dig från dina vedervärdigheter.

  Och sedan avslutas hela tiraden med ett tvärsäkert: “Så har Herren talat, amen.”

  Jag tror faktiskt inte att “SVERIGE” läser Berndts samtalsforum, och inte heller Eckefjords Facebook.

  Inte heller tror jag att det blir bättre av att de trogna belastas med skuld för de otrognas handlande.

  Min fråga var dock om någon kunde finna något gott att bevara efter prövning…..

  /Kjell

      (Reply)

 41. Kjell,

  Min fråga var dock om någon kunde finna något gott att bevara efter prövning…..

  – Nej, faktiskt kan jag inte det.

  Min fråga är, var får David sina utsagor från? För om det inte är Guds Ande, så vad är det då? Kan det vara så, att David hemskt gärna vill något för landet och kristna och att det är ett själiskt driv som får honom att sk profetera?

  Bb

      (Reply)

 42. Björn bloggaren svarade: “Nej, faktiskt kan jag inte det.”

  Inte jag heller. Och därmed har vi fått rätten att lämna resten därhän.

  Jag håller med dej att David nog känner nöd över situationen och agerar utifrån sina känslor.

  Men budskap funkar bäst om de levereras till den avsedda mottagaren.

  Sedan är det ju aldrig fel om de kristustrogna ber för Sverige.

  /Kjell

      (Reply)

 43. Fredrik skrev: “Jag är tveksam och reserverad. Budskapet känns igen från GT.”

  Även jag ser detta som en viktig varningsklocka som säger att resten av budskapet är starkt uppblandat med budbärarens egen retorik.

  När sedan det allra mesta är väl kända saker som repeteras med arkaiska formuleringar växer förmodan att det mesta handlar om budbärarens egna känslor.

  Tillfrågad borde budbäraren kunna specificera både innehåll och avsedda mottagare.

  Kortfattat kan man kanske säga att budskapet är att allt går åt pipan och att vi alla skall sätta oss ner modlösa och gråta.

  /Kjell

      (Reply)

 44. “SVERIGE! Korset som du hade i din flagga är en symbol…”

  Hade? Vet inte om att man ändrat på flaggan

  “för min sanning”….,

  Symboler är inte så viktigt i tron. Sanningen ska relateras till Jesus själv och Guds ord. Inte sällan saknar dessa budskap namnet Jesus och Guds ord men innehåller ofta ord som “korset.”

  “vänd dig nu åter till din Gud”

  Jaha, hur då, mer än jag gör?

  “Han som manade dig till korset i flaggan.”

  Nja, det var nån under 1400-talet som utformade flaggan.

  “RES UPP KORSET! Res upp korset i detta land.”

  Hur? Ska jag ställa upp kors i trädgårn?

  “Mitt barn du har övergivit din Gud, du har lämnat din Gud för denna värld.”

  Tur man är trygg i tron och att man lärt sig till vem man ska ropa när man är svag och inte når upp till förväntningarna från ansträngningsprofeterna.

  /Ulrika

      (Reply)

 45. Hade den största delen av Sveriges befolkning fått del av denna profetia så ja, då kanske den kunde varit äkta.

  Annars känner jag inte till denne David, men jag hoppas det inte är en som Sköld som tror sig vara Guds profet trots att han inte håller måttet.

      (Reply)

 46. Andreas Frost,

  Sven Reichmann uttryckte (som vanligt) saken mycket kärnfullt.

  “Falska profeter känns igen på att de inte har fungerande öron.”

  Jag skulle nog tillägga att de som kallar sig profeter och bara rabblar arkaiska gåtor utan motagaraddress, eller med fel motagaraddress, kvalificerar bra för titeln “falsk profet”.

  /Kjell

  PS. Tog mej friheten att peka på Theodors suveräna kommentar i din artikel om “Maria är inte Guds moder”.

      (Reply)

 47. Ulrika,

  Du skriver: Tur man är trygg i tron och att man lärt sig till vem man ska ropa när man är svag och inte når upp till förväntningarna från ansträngningsprofeterna.

  – Ja, det är tur och bra, men alla har inte den tryggheten, utan kanske börjar försöka leva upp till dessa förväntningar.

  – Kjell! Det kanske finns något korn av sanning i Davids budskap, det om invasion av främmande makt, eller vad det nu stod.
  Alla är ju på det klara med att ryssen är ett faktiskt hot, så den varningen kan vi ju ta på allvar och be för vårt land.
  Fast nu blir det ju lite problematiskt, Sverige är ju inte svenskarnas land längre, utan allas som vill komma hit och då kan det ju bli svårt och mota ryssen vid dörren med våra böner. ( det sista var ett litet skämt)

  Bb

      (Reply)

 48. Björn,

  “men alla har inte den tryggheten, utan kanske börjar försöka leva upp till dessa förväntningar.”

  Även jag gick på dessa budskap i början. De var helt obekanta för mig och jag tog för givet att när någon använde Herrens namn måste det finnas någonting sant i det. Den här sortens budskap resulterar i en tro att frälsning skulle bygga på egna gärningar utifrån egna och andras otillräcklighet på bekostnad av tron på att få vara ett Guds barn genom nåd. Som flera andra tror jag inte därmed att budgivaren i detta fall har ont uppsåt. Vem har inte gjort en “så väl jag ville men så knasigt det blev”?

  /Ulrika

      (Reply)

 49. Björn bloggaren skrev: “Kjell! Det kanske finns något korn av sanning i Davids budskap, det om invasion av främmande makt, eller vad det nu stod.”

  Sanningen i ett budskap är inte procenten av fakta som stämmer med realiteten.

  Sanningen är det man luras till eller motiveras till, om det stämmer med summan av Guds Ord.

  En falsk 1000-kronors sedel blir inte mindre falsk av att likna den äkta bättre!

  Faktum är att lögnen blir större ju mer den liknar Sanningen.

  /Kjell

  PS. Tilläggningsvis!

  Om vårt självförtroende är beroende av andras uselhet ligger vi illa till.

      (Reply)

 50. Andreas Frost skrev: “Annars känner jag inte till denne David, men jag hoppas det inte är en som Sköld som tror sig vara Guds profet trots att han inte håller måttet.”

  Från info som jag inte får publicera här har jag förnummit att David kör samma taktik som Sköld.

  Brev och skrivelser och email till “instanser”.

  Efteråt kan båda säga: JAG gjorde vad JAG kunde och INGEN kan klandra mej. Inte ens Gud.

  Om detta är från Herren så må Den Allsmäktige stå David bi.

  Om inte…… Herren sig förbarme!

  1 kOR. 14:1-4

  Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen.

  Törs vi tro att Paulus visste vad han talade om?

  Törs vi tro att Paulus ord är verklig profetia, alltså “Så säger Herren, HERREN”?

  Törs vi pröva nutida uttalanden som avslutar med: Så säger Herren?

  /Kjell

      (Reply)

 51. Snälla!

  Tänk dej att du är minister i något departement och du får ett brev med David Eckefjords “profetia” i ett rekommenderat brev.

  Naturligtvis är det inte du som kvitterar ut brevet utan ditt “sekretariat”. Du är folkvald och representerar bara den politiska korrekthet som krävs för att du skall få behålla din ärofyllda titel.

  Vad tror du att de gör med brevet?

  Jag kan säga med största säkerhet att det sänds till en grupp personer som är belastade med att svara på brev från “knäppgökar”. De svarar snällt för att pacificera.

  Betyder detta att David är en “knäppgök”?

  Nej, det skulle jag varken vilja eller kunna påstå. Men det betyder att han hajjar noll, komma noll, hur man bör kommunicera.

  Och då uppstår frågan om Gud gör det så uppsåtligen eller om det inte finns några av hans tjänare som har fått gåvan att kommunicera.

  Är det verkligen så att Gud avsiktligt kallar tondöva personer att bli ledare för strängmusiken?

  Eller kan det möjligtvis vara så att Psalm 139 talar sanning, och att Gud således väver redan från fosterstadiet så att han får tjänare som är dugliga för den uppgift han ger dem?

  /Kjell

      (Reply)

 52. Signaturen Ingrid hjälpte att publicera förljande sång som jag väl känner från min ungdom.

  1. Mången håller oss för svärmare och dårar, som barnsligt tro på hela Bibelen.
   All bespottelse från världen mig ej sårar, om endast jag får vara Jesu vän.
    

   Kör; Hans vänskap är så underbar för mig. Hans sällskap sprider ljus på min stig.
   Mina prövningar de bli så små och ringa, när Han för hjärtat uppenbarar sig.

  2. Går än vägen genom djupa, trånga dalar, det är dock ingen nöd, Han leder mig.
   Och så tröstande och milt Han till mig talar. när Han för hjärtat uppenbarar sig.
    
  3. Så i Andens skola vill jag städse vara, Där får jag lära bättre dag för dag,
   att av hela hjärtat tro på Jesus bara och vandra till Hans goda välbehag.

  Tack Ingrid!

  Alla som står upp för Guds Ord i våra dagar får hämta styrka ur denna sång.

  /Kjell

      (Reply)

 53. Björn bloggaren,

  Pröva budskapet emot Bibeln, Guds Ord, behövs inget mera. Lev med Bibliskt i daglig repentive state i kärlek för Jesus, Guds Son true of Bible, Gods word.

      (Reply)

 54. Nu var det ett tag sedan jag skrev här. Trillade in via Google, ville se om någon annan var skeptisk.

  Tack för att ni vågar pröva Eckefjords s.k. profetior. Jag blev och är lite orolig av dem. Men när jag analyserar tycker jag inte att de stämmer bra med Bibeln. Jag finner att själva språkbruket pekar på att uppenbarelserna är påhittade. De känns som “counterfeits” av GT:s profetior och Uppenbarelseboken – “profeten” har läst dessa och försökt få i så mycket “profetianska” som möjligt för att det ska se “bibliskt” ut. (Nu blev det mycket citat) Det ser bara pompöst ut. T.ex. David Wilkersons profetior, som ofta slog in (dock inte alla, tror jag), var väldigt rakt på sak. Sedan tycker jag att det känns som att Gud vrålar som en drillsergeant i dessa syner. “FRUKTA MIG! OMVÄND ER!” Försökte Gud någonstans i Bibeln få som han ville genom att inge folket rädsla för honom?

  Sedan tycker jag kvantiteten är bisarr. Att Gud skulle ge samma person tilltal långa som föredrag flera gånger i månaden tycker jag är konstigt.

      (Reply)

 55. Jonas,

  Jag brukar inte längre läsa det samtalsforum där Eckefjords “profetior” publiceras, men på grund av Martins kommentar om “Armstrong” tittade jag in för att se vad reaktionerna blev där.

  Då såg jag även att Eckefjord nämndes i några kommentarer och att det fanns en ny “profetia” av honom under en flik.

  Låt mej citera de första 5 meningarna av denna “profetia”:

  JAG VILL HÄLLA AV MIN VREDES SKÅLAR UTÖVER DENNA SYNDFULLA VÄRLD!

  MINA BASUNER VILL LJUDA!

  MEN MITT I DETTA KAOS SOM VILL RÅDA, VILL JAG RÄDDA MIN BRUD, DETTA NÄR MIN SKÖRD HAR BÄRGATS.

  Sen vill denna syndfulla värld brinna, min vredes glöd vill fullständigt utsläckas på denna planet, som vill stå i brand.

  JA DETTA ÄR VAD SOM VILL SKE PÅ HERRENS DAG!

  Endera har det svenska språkets grammatik ändrats drastiskt sedan jag bodde i Sverige för 40 år sedan. Det liknar mest en slags automatisk översättning från engelska.

  “My trumpets will sound!” är bra engelska men “Mina basuner vill ljuda!” är egendomlig svenska, det borde heta “Mina basuner kommer att ljuda!”. Och i de 5 citerade meningarna missbrukas ordet vill inte mindre än 6 gånger. Bara två gånger skulle det kunna passa i sammanhanget.

  Hela texten går i samma stil.

  Huruvida Eckefjord har kunskap om bruklig typografi vet jag inte, men versaler brukar betyda att man skriker, eller som du uttrycker det: “vrålar som en drillsergeant”.

  Vi kan vara tacksamma att uppdraget att pröva det som utges för att vara profetia är ett personligt uppdrag.

  Vid prövningen gäller inte bara om texter ur Bibeln har citerats korrekt. Det är om möjligt ännu viktigare om texterna har citerats ur sina sammanhang och kombinerats så att resultatet blir ett annat evangelium.

  Sedan finns det en aspekt som ofta glöms bort. Vem är profetian riktad till?

  Och om då någon känner det som om profetian är riktad till honom/henne blir den viktigaste frågan: “Vad kommer han/hon göra annorlunda efter att ha tagit del av profetian?”

  Min personliga tro är att Gud är skicklig att kommunicera tydligt med oss när det är påkallat.

  GT’s profeter kan i viss mån jämföras med NT’s apostlar. Dessa är av en helt annan kaliber än människor som får frambära ett budskap i dag.

  Bibelns profeter och apostlar fick vara dem som meddelade Guds Ord till oss. Nutidens budbärare måste just prövas mot deras budskap.

  /Kjell

      (Reply)

 56. Jonas,

  Det är fler som är skeptiska till dessa profetior och då framför allt jag själv. Tyvärr verkar det som om de flesta som läser dem på vissa bloggar, säger sitt ja och amen, det är inte många som reagerar. Andra som verkar i nådegåvorna blir direkt etiketterade som falska profeter och villolärare, men inte denne David E.
  Och man kan undra varför Davids profetior ses som sanna och från Gud?

  Jag tror inte vi är präglade av Guds nåd, för då hade vi ropat i nöd till Gud för alla de som profetiorna gäller. Nej dagens kristna vill att dom och straff skall drabba de som inte är så fina kristna som de själva, därför tror jag att de säger amen, låt det ske till dessa profetior.

  En kristen som är präglad av Guds nåd, känner igen den karaktären i ett budskap från Gud och är det från Gud, så reagerar deras inre i ett bejakande och ben till Gud för alla budskapet gäller.
  Är budskapet inte präglat av Guds nåd, så avfärdar man det helt enkelt och typ tackar Gud för hans nåd.

  Joh_1:16 Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd;

  Bb

      (Reply)

 57. Kjell / Martin,

  Jag såg att du (Kjell) nämnde om att Martin skrivit om Armstrong. Sökte på sajten här men hittade inget om det. Såg igår ett program på SVTPlay om just honom.

  Vore tacksam för en länk till Martins kommentar om detta.

  // Rolf

      (Reply)

 58. Kjell,

  Jo det du nämner om vill och kommer verkar ju tyda på att delar är direktöversatta från någon engelskspråkig text. Om vi jämför med Wilkersons tal till Sverige så hölls det i en av Sveriges mest välkända församlingen

  Med “det forumet”, syftar du på Berndt? Jag brukar inte vara inne där förutom när jag skickar in ett böneämne då och då, det är för mycket konspirationsteorier ang yttersta tiden för min smak. Det påminner om Apg 29 där nästan vilket trams som helst kan hamna på startsidan så länge en bekännande kristen har skrivit det.

      (Reply)

 59. Jonas och Björn bloggaren,

  Låt oss inte fastna i specifika funderingar över vissa personer.

  Vi bombarderas alla, varje dag, med mer information än vi kan konsumera.

  Det viktiga är att vi prövar all information som vi vill ta till oss, och bara behåller det goda.

  Alla budbärare, vare sig de uppträder ödmjukt utan häftiga titlar, eller kallar sig apostlar och profeter, faller under samma regel. Deras budskap måste prövas om vi vill bry oss om det.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *