Me, Myself and I

Jag skall börja som jag brukar, med en liten lättsamhet.

Jag utgår från att de flesta som läser här känner till seriefiguren Dennis (the menace). Dennis kommer till sin mamma tillsammans med sin kompis Peter och följande dialog utspinner sig.

Dennis: Mother, can Peter and me have a sandwich?
Mother: (corrects) “Peter and I!”
Dennis: That’s okay, but what about me?

Denna bloggpost kommer att handla om syndafallets resultat. Om hur vi måste undvika följderna av att vara egocentriska och måste bli befriade från att vara egoistiska.

Innan jag går vidare vill jag berätta om Hitler. En mästare i egoism och egocentricitet 🙁

Hitler var vegetarian. Visste du det? Orsaken var att han hade besökt ett slakthus, och det berörde honom så illa att han sedan inte ville förorsaka lidande för de stackars djuren.

Men han hade inget som helst medlidande med de människor han utsatte för satanisk brutalitet och lidande!

Vill du läsa vidare får du förbereda dej på fyra ganska långa bibelcitat.

Först ur Jesaja, sedan Uppenbarelseboken som bygger helt på det vi kallar Gamla Testamentet. Därefter en Psalm och till sist ur ett av Paulus brev till hednaförsamlingen i Thessaloniki.

Lägg märke till följande tankar som finns med i alla fyra citaten.

 • Det finns ingen Gud.
 • Jag själv bestämmer vad jag får göra.
 • Jag kan göra precis vad jag vill för det blir inget straff.

Jesaja 47:7-15

Du tänkte: “Jag skall evinnerligen förbliva en drottning” därför ville du ej akta på och tänkte ej på änden. Så hör nu detta, du som lever i vällust, du som tronar så trygg, du som säger i ditt hjärta: “Jag och ingen annan; aldrig skall jag sitta såsom änka, aldrig veta av, vad barnlöshet är.” Se, båda dessa olyckor skola komma över dig med hast, på en och samma dag: både barnlöshet och änkestånd skola komma över dig i fullaste mått, trots myckenheten av dina trolldomskonster, trots dina besvärjelsers starka kraft.

Du kände dig trygg i din ondska, du tänkte: “Ingen ser mig.” Din vishet och din kunskap var det, som förförde dig, så att du så sade i ditt hjärta: “Jag och ingen annan.”

Därför skall en olycka komma över dig, som du ej förmår besvärja bort, och ett fördärv skall falla över dig, som du icke skall kunna avvända; ja, plötsligt skall ödeläggelse komma över dig, när du minst anar det. Träd fram med de besvärjelser och många trolldomskonster som du har mödat dig med från din ungdom; se till, om du så kan skaffa hjälp, om du så kan skrämma bort faran. Du har arbetat dig trött med dina många rådslag. Må de nu träda fram, må de frälsa dig, dessa som avmäta himmelen och spana i stjärnorna och var nymånad kungöra, varifrån ditt öde skall komma över dig.

Men se, de äro att likna vid strå som brännes upp i eld, de kunna icke rädda sitt liv ur lågornas våld. Detta är ju ingen koleld att värma sig framför, ingen brasa att sitta vid. Ja, så går det för dig med dem som du mödade dig för. Och dina handelsvänner från ungdomstiden draga bort, var och en åt sitt håll och ingen finnes, som frälsar dig.

Upp. 18:1-20

Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet. Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust.”

Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: “Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar. Vedergällen henne vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt igen för hennes gärningar; iskänken dubbelt åt henne i den kalk vari hon har iskänkt.

Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta: ‘Jag tronar såsom drottning och och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg‘, därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne: död och sorg och hungersnöd; och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne.

Och jordens konungar, som hava bedrivit otukt och levat i vällust med henne, skola gråta och jämra sig över henne, när de se röken av hennes brand. De skola stå långt ifrån, av förfäran över hennes pina, och skola säga: ‘Ve, ve dig, Babylon, du stora stad, du starka stad! Plötsligt har nu din dom kommit.’ Och köpmännen på jorden gråta och sörja över henne, då nu ingen mer köper de varor som de frakta: guld och silver, ädla stenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och scharlakan, allt slags välluktande trä, alla slags arbeten av elfenben och dyrbaraste trä, av koppar och järn och marmor, därtill kanel och kostbar salva, rökverk, smörjelse och välluktande harts, vin och olja, fint mjöl och vete, fäkreatur och får, hästar och vagnar, livegna och trälar. (* se not)

De frukter som din själ hade begär till hava försvunnit ifrån dig; allt vad kräsligt och präktigt du hade har gått förlorat för dig och skall aldrig mer bliva funnet. De som handlade med sådant, de som skaffade sig rikedom genom henne, de skola stå långt ifrån, av förfäran över hennes pina; de skola gråta och sörja och skola säga: ‘Ve, ve dig, du stora stad, du som var klädd i fint linne och purpur och scharlakan, du som glänste av guld och ädla stenar och pärlor!

I ett ögonblick har nu denna stora rikedom blivit förödd.’ Och alla skeppare och alla kustfarare och sjömän och alla andra som hava sitt arbete på havet stå långt ifrån; och när de ser röken av hennes brand, ropa de och säga: ‘Var fanns den stora stadens like?’ Och de strö stoft på sina huvuden och ropa under gråt och sorg och säga: ‘Ve, ve dig, du stora stad, genom vars skatter alla de därinne, som hade skepp på havet, blevo rika! I ett ögonblick har den nu blivit förödd.

Gläd dig över vad som har vederfarits henne, du himmel och I helige och I apostlar och profeter, då nu Gud har hållit dom över henne och utkrävt vedergällning för eder!

NOT: I grundtexten står det att de driver handel med människors kroppar och själar. Det kan även översättas som människors kroppar och liv. Om termen “trafficking” hade funnits då skulle den ha passat bra här.

Psalm 10:1-11

Varför, HERRE, står du så långt ifrån och fördöljer dig i nödens tider? Genom de ogudaktigas övermod måste den arme lida. Må de fångas i de ränker som de hava uttänkt! Ty den ogudaktige berömmer sig av sin själs lystnad, och den rovgirige talar förgripligt och föraktar HERREN.

Den ogudaktige säger i sitt högmod: “Han frågar icke därefter.” “Det finnes ingen Gud”, så äro alla hans tankar. Trygga äro alltid hans vägar, dina domar gå högt över hans blickar; alla sina ovänner räknar han för intet. Han säger i sitt hjärta: “Jag skall icke vackla, över mig skall i evighet ingen olycka komma.”

Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck; hans tunga gömmer olycka och fördärv. Han lägger sig i försåt vid gårdarna, i lönndom vill han dräpa den oskyldige; hans ögon lura på den olycklige. Han ligger i försåt på lönnligt ställe, såsom ett lejon i sitt snår, han ligger i försåt för att gripa den arme; han griper den arme, i det han drager honom in i sitt nät. Han trycker sig ned, han ligger på lur, och de olyckliga falla i hans klor.

Han säger i sitt hjärta: “Gud förgäter det, han har dolt sitt ansikte, han ser det aldrig.

2 Tess. 2:1-12

I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder, att I icke – vare sig genom någon “andeingivelse” eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss – så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren.

Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och “Laglöshetens människa”, fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder? Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram.

Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall “den Laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse – honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

Ja, det var kanske mastigt. Men jag vill be dej att inte läsa vidare innan du verkligen har läst och begrundat ovanstående citat. Alla fyra citaten talar nämligen om samma sak.


I Paradiset kom Herren själv, på eget initiativ, och vandrade med Adam när dagen svalkades. Vid dessa kvällspromenader får vi förmoda att Herren svarade på eventuella frågor, medan han gav råd och information, ledning och omsorg.

Adam fick således detta från den objektive, allsmäktige och allvetande Skaparen. Vi vet inte hur lång tid som Adam och Eva levde i denna intima relation med Herren. Det finns teorier att det handlade om nästan hundra år. Det må vara som det vill, huvudsaken är att Adam fick sin kunskap (eller förståelse) av universum och Skaparen, från universums Skapare, utan mellanhänder och utan de falsarier som uppstår i egocentricitetens dimma.

Adam levde ytterligare 800 år efter syndafallet och hade till och med 250 år på sig att träffa Metusela som tillhörde sjunde generationen av jordens innevånare. Det fanns således gott om tid att berätta om alla de saker som Herren hade meddelat honom i Paradiset. Noa hade 600 år på sig innan floden att höra om detta från Metusela.

Det jag vill göra tydligt är att de “GudsOrd” som Herren meddelade Adam kunde traderas väl ända fram till Abrahams tid, där HERREN Gud tycks ta upp tråden och kommunicera direkt igen. (Visst höll Herren i trådarna hela tiden, och han meddelade sig ju även direkt till Noa.)

Men det finns en skillnad efter syndafallet. Initiativet till att lära sig och förstå ligger hos oss själva. Även fast initiativet föregås av Guds maning så måste vi ge respons. Och efter det är vi begränsade till att upptäcka universum med utgångspunkt från oss själva.

Det finns ett uttalande som säger: Man kan inte veta vad man inte vet.

De som ägnar sitt liv åt att söka lära sig och förstå, upptäcker förr eller senare hur ofantligt lite de förstår. Men dåren tror sig veta allt som är värt att veta.

Psalm 53:1 Dåren säger i sitt hjärta: “Det finns ingen Gud.” Onda och avskyvärda är deras gärningar, ingen finns som gör det goda.

Ords. 14:7 Håll dig borta från dåren, du finner aldrig förstånd på hans läppar.

Ords. 14:16 Den vise fruktar och skyr det onda, dåren är övermodig och sorglös.

Ords. 18:2 Dåren frågar inte efter förstånd, han vill bara föra fram egna tankar.

Lägg märke till att ordet “dåre” i Bibeln inte syftar på en person med en IQ på 35 utan på en person som som inte söker vishet i Guds Ord. Jämför med följande citat:

Psalm 111:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans lov förbliver evinnerligen.

Ords. 1:7 HERRENS fruktan är begynnelsen till kunskap; vishet och tuktan föraktas av oförnuftiga.

Ords. 4:7 Vishetens begynnelse är: “Sök förvärva vishet”; ja, för allt ditt förvärv sök förvärva förstånd.

Ords. 9:10 HERRENS fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd.

En person som Richard Dawkins, som onekligen har begåvats med en hög IQ, är en dåre enligt Bibelns definition. Han är nu 73 år gammal så inom några få år kommer även han att tvingas böja knä för Sanningen. Det som han ägnade livet åt att vara blind för, kommer att blända honom, och alla som han ledde i fördärvet kommer att vittna mot honom.

Nu tänker jag avrunda detta.

Lika som det finns oändligt många felaktiga svar på ett matematiskt problem, finns det oändligt många sätt att vara antikristlig.

Många av oss tror att det kommer att komma en mäktig ledare som personifierar denna antikristlighet och som vi brukar kalla Antikrist, med stor bokstav och i bestämd form.

Paulus skrev i 2 Tess. 2:3-4

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Igen talas det om samma sak!

 • Det finns ingen Gud.
 • Jag själv bestämmer vad jag får göra.
 • Jag kan göra precis vad jag vill för det blir inget straff.

Om vi lär oss känna igen denna tendens hos oss själva och hos människor i vår omgivning, ja speciellt människor vi av någon anledning ser upp till, då kommer vi lättare att känna igen Antikrist.

Endast kärleken till Sanningen, Jesus Kristus, Guds Ord, kan bevara oss från att bli dårar som riskerar att knäböja i beundran för Antikrist.

Och skulle vi inte leva när Antikrist tar över, så hade vi ju alla möjligheten att begrunda laglösheten hos oss själva och i vår omgivning och bland dem vi beundrar.

Paulus tillade (2 Tess. 2:7) Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam.

Laglösheten började när Eva och Adam åt av den förbjudna frukten, och laglösheten kommer inte att utrotas förrän Gud blir allt i alla. (1 Kor. 15:28)

Hebr. 3:12-14

Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt.

Håll fast vid din kärlek till Sanningen om du har den. Och om du inte har kärlek till Sanningen, behöver du ivrigt söka att få den, så länge det heter i dag. Sedan blir det för sent.

/Kjell

Views: 54

53 thoughts on “Me, Myself and I”

 1. Kanske gör jag mej nu skyldig till plagiat eller brott mot “copyright”. Det må vara så, jag vill att ni får del av detta som är skrivet av Mattijs van de Wiel i holländskt nyhetsmedium. Det handlar om julfirande i “ateist-kyrkan”.

  Julfirande i ‘ateistkyrkan’ handlar om att göra livet meninsfullt. Man sjunger tillsammans. Livsfrågor behandlas och man tar upp kollekt. Men det är inte en “kyrka”. Det handlar inte om tro. På engelska kallas sammankomsterna ‘assemblies’. Och nu, några dagar innan jul firar man även julen. Men givetvis utan Jesu födelse.

  Man sjunger “Santa Claus is coming to town” i stället för “Stilla Natt”. Publiken består av såväl unga som gamla och till och med några som kallar sig troende, men de flesta vill inte ha något med tro att göra. Det man vill är att hitta mening och inspiration genom att vara tillsammans och sjunga tillsammans. “Vi erbjuder det bästa som kyrkan ger, men utan en gud”, berättar organisatören Jan Willem van der Straten.

  “Kyrkan utan tro” stiftades i London. I flera holländska städer håller man månatliga sammankomster. På grund av julfirandet har organisatörerna valt en större samlingslokal, och även den är fylld till bristningsgränsen. ‘Detta är det bästa som kyrkan bjuder, men givetvis utan gud’.

  Temat för julfirandet är tacksamhet. I stället för en predikant har man anlitat en “tur-expert” (eller lycko-expert) som håller ett föredrag om tur/lycka och tacksamhet. Han leder publiken i ett experiment, en sorts meditation, varefter alla närvarande måste ta fram sin mobiltelefon. De måste ringa någon och uttala sin tacksamhet. Ingen fnissar över detta.

  En predikan hör inte till programmet. I stället ges det två minuter för stillhet och besinning. Efter kollekten kommer ‘meet your neighbour’ som nästa punkt på programmet. Det vill säga att man hälsar på människorna som sitter i närheten. “Det finns ett stort behov av att komma tillsammans, att möta människor, och detta gör vi möjligt”, säger Van der Straten.

  I eftermötet hör vi många entusiastiska reaktioner. “Förr gick vi till kyrkan”, berättar en man som för första gången besökte denna ‘assembly’. Han känner sig helt och hållet hemma, och “man får tillbaka julstämningen”.

  Detta är en noggrann och exakt översättning av följande artikel.

  Ett litet ord till Mattijs van de Wiel:

  Beste Mattijs van de Wiel,

  Mocht ik in overtreding zijn door jouw artikel te vertalen en op mijn blog publiceren in een commentaar, vraag ik om excuus. En mocht het nodig zijn om de commentaar te verwijderen zal ik dat onmiddelijk doen.

  Schrijf in dat geval een commentaar, dan zal ik snel actie nemen.

  Uiteraard ben je vrij om mijn vertaling te gebruiken. Ik spreek zowel het Zweeds als Nederlands als “moedertaal”.

  Bij voorbaat dank!

  /Kjell

      (Reply)

 2. Mmm…

  Länge förundrades jag över att ateister lägger ner så mycket tid och engagemang på att förneka någon som de hävdar inte finns. Kanske börjar jag förstå att det egentligen handlar om det gamla vanliga, man vill ha av Guds goda utan att kännas vid Givaren. Detta ser vi även i “kristna” sammanhang. Man vill ha o ha o ha o ha….allt utom en relation med Givaren. Konflikten mellan egot och Guds kärlek är ett problem både för ateisten och den kristne. Ateisten gör allt för att förneka den som ett problem medan konflikten för den kristne är ett dagligt böneämne, att “glömma sig själv” och växa med Kristus.

  I början av min trosvandring föll jag på knä hela tiden. Sedan kom jag ifrån det. Jag tror att det är sekundärt för Gud om vi sitter, springer eller kör bil när vi talar med honom men på senare tid har jag fått frågan: Kan du böja dina knän för mig? Så böjer jag mina knän för att visa vem jag tillhör, inte primärt för att skapa någon extra effekt i bönen eller så.

  Guds julefrid önskar jag er alla.

  /Ulrika

      (Reply)

 3. Intressant artikel om den ‘gudlösa kyrkan’. Ännu ett exempel på hur människan är en religiös varelse.

  Om jag inte minns fel, så har Sven Reichmann talat om det här med att ‘söka mening’. Att det skulle vara kopplat till dödsfruktan.
  Innerst inne bör nog de allra flesta människor på en fruktan för döden.
  Och för att suga ur det göttaste ur livet medan man kan, så syndar man så mycket man bara orkar.

      (Reply)

 4. Ingela,

  Det finns en annan aspekt man kan fundera på. Nämligen hur många som är medlemmar av församlingar, kanske trogna mötesbesökare eller till och med funktionärer, utan att vara frälsta.

  Att kalla ateist-kyrkan för kyrka är språkligt korrekt. Ordet kyrka kommer av ordet “ecclesia” som inte betyder något annat än “samling”.

  När ordet “kyrka” ges betydelsen av religiös organisation, har man redan gett utrymme för “icke frälsta” att finnas i positioner på alla nivåer i denna organisation.

  Det är inte väsentligt om det då handlar om en världsvid organisation ledd av anställda biskopar, eller om en mer lokal församling styrd av en stiftelse.

  I synnerhet på bloggen Aletheia publiceras ofta mycket nostalgiska artiklar om Livets Ord. Man menar att det började bra med slutade fel, och nu vill man tillbaka till “rötterna”.

  Men vad var det som entusiasmerade unga medlemmar i början? Ja, troligen gemenskapen och den “mening” som den tycktes ge åt livet.

  Att det verkliga fundamentet i Livets Ord bestod av den villolära som missvisande kallas “trosförkunnelse” (den borde ju heta otros-förkunnelse) tycks man helst vilja glömma. Utan att ta radikalt avstånd från denna villolära kan församlingen aldrig bli enbart till välsignelse.

  Samtidigt vill jag påpeka den viktigaste skillnaden mellan ateist-kyrkan och Livets Ord. I ateist-kyrkan lär nog ingen finna Vägen, Sanningen och Livet, men som medlem i en församling där man i alla fall nominalt visar på Bibeln som viktigaste dokument, finns ju alltid möjligheten att någon söker och finner.

  Jag påstår alltså inte att det inte finns frälsta Livets Ord nostalgiker. Hur sund nostalgin är förblir dock ett frågetecken.

  Slutsats: Vi kan alla lära oss något från ateist-kyrkan. Nämligen att det går att driva en församlingsverksamhet utan Jesus.

  Jesus utan kyrka är ingen större katastrof, men kyrka utan Jesus är bokstavligen livsfarligt.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Ett litet tillägg….

  Har du märkt hur mycket värde man häftar vid det som kallas “god ton”?

  Som alla vet så är det 11:te budet: “Du skall vara snäll!”.

  Jag vill anknyta till denna artikel: Elakheter och hatiska kommentarer.

  Så varför inte lyssna till detta julönskemål?

  Skulle vi alla här kunna besluta oss för att under kommande juldagar bara skriva vänligt till varandra?

  Tänk om det ändå hade stått: “Kärleken skall göra er fria!”

  Och tänk om det ändå hade tillfogats: “Det är inte så fjäskigt med Sanningen!”

  Men det gör det inte. Det står, obönhörligt, fast: “Sanningen skall göra er fria!”

  Don’t rock the boat! Gör ingen orolig! Låt var och en tro att alla vägar leder till frälsning.

  Och, vad mer om villan oss bedrager? Blott hon vår levnad lycklig gör!

  Men vad händer sedan, i all evighet?

  /Kjell

      (Reply)

 6. Med anledning av dagens betydelse vill jag sända denna hälsning till er alla.

  Livets mening.

  Det är saligare att giva än att taga!

  /Kjell

      (Reply)

 7. Kjell skriver: “Det är saligare att giva än att taga!”

  Eller rättare sagt, Kjell citerar Bibeln.

  Svenskarna verkar ta detta på mycket stort allvar och lägger ner 65 miljarder på julklappar. Visst, kör på-handlarna behöver också sina intäkter.

  Då kan man undra varför denna givanderegel inte längre gäller när vi kommer till invandringspolitiken. Där går “man” i falsett över om en promille av dessa miljarder råkar hamna hos någon som inte ens vet vad jul är.

  Om en kvart samlas regeringen och Alliansen för presskonferans. Skulle kunna vara ett bönesvar, för ibland får man underordna sig varandra för att inte något värre ska ske.

  Har konsumtionsjulen nått Kenya?

  /Ulrika

      (Reply)

 8. Ulrika skrev: “Om en kvart samlas regeringen och Alliansen för presskonferans.”

  Vill bara säga att jag inte tog in en mycket bra artikel av Stig Melin, bara för att den handlade om politik. Den heter “Ett rike som kommit i strid med sig själv kan inte bestå” och finns här. (Scrolla ned en bit! och kommentera där den publicerats.)

  Jag vill inte ge utrymme för den partipolitiska debatten som ledare av en blogg.

  Dock har jag dristat mej att skriva en kommentar, under signaturen “Kjell”, både hos Swärd och hos Karlendal.

  Hos Swärd ligger den inne, nu även hos Karlendal. Kolla gärna responsen!


  Om julen i Kenya är kommersiell?

  I gassande solsken och blomsterprakt runt om oss blir svaret ett rungande JA!

  Plast-tomtarna spelar trumpet i landets supermarkter. Tomten och affärsmännen älskar framgångsteologin. Sankt Nikolas är kommersens och tjuvarnas skyddshelgon. “Old Nick” är en eufemism för satan.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Säkerligen har de flesta som läser här hört talas om de 90-åriga kvinnan som 1968 kom till Emanuel Minos och ville berätta det hon hade fått uppenbarat om framtiden.

  Det profetiska tilltalet finns att läsa på många sajter på nätet. Det brukar uppdelas i 4 delar. Tre av dessa har redan gått i uppfyllelse. Uppfyllelsen av den fjärde tycks inte vara avlägsen.

  Jag skall citera den fjärde delen så som Emanuel Minos nedtecknade den:

  Invandring och det tredje världskriget

  ”Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst – och det tredje världskriget bryter lös.

  Det blir ett kort krig. Allt av krig jag upplevt förut är rena barnleken i förhållande till detta. Det kommer att börja som ett vanligt krig, men det kommer att sprida sig, och det kommer att avslutas med atombomber.

  Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter. Amerika, Japan, Australien – de rika länderna. Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar.

  De som finns kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna, som inte är skadade, men de kommer att behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara villiga att ta emot.

  Jag är glad att jag inte får uppleva detta, men när tiden närmar sig, måste du ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket detta som jag har sett.”

  Det finns bra video på YouTube där Emanuel Minos själv berättar om detta. Googla och sök.

  Jag tycker mej se att uppfyllelsen av även denna bit ligger mycket nära i tiden. Inte minst därför att “hedningarna larmar” och “förföljelserna tilltar” och “rasismen ökar”.

  Det kan vara bra att vara vaksam så att man inte blir smittad av tidsandan!

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell,

  Kvinnan i dina citat ovan säger: “Allt av krig jag upplevt förut är rena barnleken i förhållande till detta.”

  Önskar pröva detta.

  Uttrycket “rena barnleken” är ett extremt ytligt och overklighetsförankrat uttryck som gör “profetian” för simpel i mina ögon. Ingen som upplevt helvetet i första världskrigets skyttegravar, tortyr, ihjälgasning av miljoner människor, atombomber under andra världskriget osv kan begripa kvinnans formulering. Den känns för mig direkt ogudaktig.

  Låt mig säga det att jag per automatik först trodde på denna kvinna. Det är min utgångspunkt att tro på människor i allmänhet och gamlingar i synnerhet och nästan som en oskriven lag, mest på de troende.

  Under mellanstadietiden skrev jag en uppsats i skolan som min skolfröken sparade och gav mig ett par år senare. En del av det som jag förutspått, utan att kunna veta, hade inträffat och gör det ännu. Trots det har jag hela tiden fel i andra delar. Denna kvinna och jag är liksom alla hedningar av samma hednaskrot o korn. Det enda vi kan lita på är Bibelns uppmaning att pröva varje Ande.

  Således kan jag tro att denna kvinna träffar rätt i vissa delar utan att vi ska svälja hela paketet.

  /Ulrika

      (Reply)

 11. Ulrika,

  Kommunikation är inte lätt. Vi uttrycker oss i stort sett alltid med en blandning av fysiska fakta, metaforer och bildspråk.

  Kvinnan talade så klart Norska med Emauel Minos. Han har sedan berättat om detta på flera språk. Texten har nedtecknats och översatts vidare och den text jag presenterar ovan är en svensk variant av texten.

  Kvinnan hade varit med om andra världskrigets fasor i Norge så hon talade med viss personlig erfarenhet.

  Visst kan hennes metafor ifrågasättas. Men inte kan man missa vad hon menade med den.

  Hon skulle givetvis ha kunna sagt: Det kommande krigets fasor kommer att vida överträffa de fasor vi har upplevt i tidigare krig.

  Du har säkert rätt att fasorna på personlig nivå knappast kan överträffa det som redan har skett och sker.

  Det har debatterats huruvida man kan addera lidande, och det beror väl på vilken aspekt man väljer. En miljon rwandeser som hackades ihjäl med machetes fick högst personligen gå igenom detta lidande en för en.

  Alla reagerar vi på skalan av lidandet. 6 miljoner judar i andra världskriget. 1 miljard svältande i världen. 1.4 miljarder aborter i världen sedan 1980. Tiotusentals tonårsflickor gjorda till sex-slavar av islamister.

  Som sagt, vi reagerar på mängden, skalan av ondskan. Och det tror jag att tanten menade.

  Skalan kommer att vida överträffa allt vi sett tidigare.

  Den som lever får se. Uppenbarelseboken talar ju också om ofantliga katastrofer och ofantligt lidande.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Jag tror som Kjell, att det kan finnas en språklig aspekt här. Notera att kvinnan säger (i översättning):
  “Allt av krig JAG upplevt förut är rena barnleken i förhållande till detta.”

  Hon jämför alltså det hon sett i sin syn med sina egna erfarenheter.
  Och enligt henne själv var det hon såg värre än något hon upplevt av krig.

  Vi får betänka att vi alla är spruckna kärl – så även denna kvinna.
  Kanske hon i någon vändning använt ett obetänksamt ordval, utan att profetian fördenskull är falsk?

  En stor del av hennes syn har bevisligen gått i uppfyllelse. Det återstår att se om resten faller in. Först då kan vi säkert veta om den var sann i alla delar.

  Vad gäller den degenerering av samhället och kristenheten hon beskrev, så kommer jag att tänka på Jaretegs artikel om ‘att koka grodor’:
  http://www.bibelfokus.se/koka_grodor

      (Reply)

 13. Ingela skrev: “En stor del av hennes syn har bevisligen gått i uppfyllelse.”

  75% står sig bra i jämförelse med andra så kallade profetior som inte ens kan prövas.

  Och om någon tvivlar på att främlingshatet kommer att öka vill jag uppmana denne att fundera på hur han/hon skulle må om de bodde i ett främmande land, utan egna möjligheter att försörja sig, och med den lokala befolkningens sura, avundsjuka blickar i nacken.

  Och om någon funderar på klimatet bland så kallade kristna i Sverige råder jag er att läsa Karlendals blogg och Swärds blogg, och själva konstatera hur illa det går när ledande “pastorer” (?!?) förlorar fokus och klampar ordentligt i klaveret. Med en hel flock bräkande får i kölvattnet.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Kjell och Ingela,

  Tack för att vi kan tala om detta.

  Kvinnan säger även “Resultatet blir att en liten rest blir kvar.”

  På denna rest ska tusenårsriket vara?

  /Ulrika

      (Reply)

 15. Ulrika,

  Tusenårsriket kommer, men det är ingenting “frälsta” i betydelsen “kristustrogna” behöver bekymra sig om.

  Tusenårsriket sköter Herren själv, Kungars Kung, Israels Kung, om här på jorden medan de uppryckta kristustrogna smyckar sig för att nederdala som en brud efter dessa 1000 år = en guds-dag.

  Allt handlar om att vara redo nu!

  /Kjell

  PS. Låt oss vänta med bedömandet av det profetiska uttalandet om ett tredje världskrig.

  Jag tror att både Antikrist och “kriget” ser mycket annorlunda ut i mänskliga ögon, jämfört med Guds ögon.

  I Guds ögon det värsta av det värsta, i mänskliga ögon kanske beundran och tacksägelse till fel gud.

      (Reply)

 16. Ulrika,
  vad tusenårsriket ska vara tror jag tillhör de ämnen vi kan lämna därhän.
  Det förekommer så mycket spekulation kring detta. En del har ‘allt’ klart för sig i förväg.

  När Herren kommer faller allt på plats.
  Och det kommer säkert att överstiga allt vi kan föreställa oss!

  Även om det nu skulle komma ett (kort) tredje världskrig, så återstår ju fortfarande antikrists öppna framträdande, samt att han ska få (nästan) hela jordens tillbedjan. Så ett eventuellt världskrig innan denna bibliska milstolpe kan ju inte innebära slutet.

  Den som lever får se.

      (Reply)

 17. Ingela,

  Ha, nu tror nog somliga att vi har avtalat detta bakom kulisserna 🙂

  Men faktum är att vi skrev “samma sak” med olika ord, utan någon som helst kontakt annat än kanske uppåt då….

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell,

  Fortfarande inget “fritt fram” för partipolitik här, men …

  Eskilstuna först, Eslöv sedan. (Och om du inte får läsa Dagens rapportage kolla då hos Svenska Dagbladet.

  Hos Swärd och hos Karlendal blev det bara tjafs som respons.

  Har du något viktigt att säga om detta, är du välkommen här.

  Mina frågor kvarstår!

  Törs någon kommentera mordbranden i Eskilstuna? (Och Eslöv!)

  Vilket parti tror ni våldsverkarna röstade på?

  Vad tror ni resultatet kommer att bli?

  Hur kan Kristus och Beliar (Kristustrogna med SD) komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

  Ursäkten ”Wir haben es nicht gewusst!” kommer inte att hålla inför tronen.

  /Kjell

  PS. Jag tar risken att tro att det handlar om (neo?)-nazi attentat. Om detta visar sig vara fel skall jag be om förlåtelse och ångra i säck och aska.

      (Reply)

 19. Kjell och Ingela,

  Hjälp mig.

  Skulle alltså denna kvinna fått en profetia genom en syn eller genom en uppenbarelse? Finns det något Bibelord med i sammanhanget?

  Ja, jag är skeptisk till sanningshalten i profetian pga att den inte bygger upp åhörarna, den lokala församlingen, utan bara skapar meningslös oro. Till skillnad från meningsfull oro som man kan förankra sin Gudsrelation i och aktivt delta i genom exempelvis bön. Min skeptisism ändrar inte mitt intresse för sant/falskt. Har inget särskilt intresse för tusenårsriket utan det var bara en del i att försöka få ihop bitarna. Ja, jag ögnade återigen en del av Wilkersons bok “Synen” igår och jag undrar jag vilken ande som egentligen talar i dessa världsvida syner, uppenbarelser o profetior. Vad som nu är skillnaden som sagt…Oreda inför stora grupper som inte kan delta på ett personligt plan får mina varningsklockor att ringa. Vem blir skrämd till en Gudsrelation i frid? När jag ändå är igång blir jag även fundersam över att höra ryktet om att kvinnans budbärare Minos ska ha predikat som barn.

  /Ulrika

      (Reply)

 20. Ulrika,

  Skall försöka svara som om det vore en email.

  Skulle alltså denna kvinna fått en profetia genom en syn eller genom en uppenbarelse?

  Varför är uppenbarelseformen viktig?

  Finns det något Bibelord med i sammanhanget?

  Är det av vikt? 75% av uppenbarelsen har redan bevisats vara sann. Inget i uppenbarelsen strider mot Guds Ord.

  Ja, jag är skeptisk till sanningshalten i profetian pga att den inte bygger upp åhörarna

  Hur uppbygglig tycker du Matteus 24-25 och Uppenbarelseboken är?

  bara skapar meningslös oro. Till skillnad från meningsfull oro som man kan förankra sin Gudsrelation i och aktivt delta i genom exempelvis bön.

  Förutom det tredje världskriget vet jag inte vad i detta “siande” som skulle väcka oro. Ge gärna exempel.

  Har inget särskilt intresse för tusenårsriket utan det var bara en del i att försöka få ihop bitarna.

  Så vitt jag kan förstå det talar tanten inte om tusenårsriket.

  Ja, jag ögnade återigen en del av Wilkersons bok “Synen” igår och jag undrar jag vilken ande som egentligen talar i dessa världsvida syner, uppenbarelser o profetior.

  Det har jag förståelse för. Wilkerson missade ju planket ordentligt med sina tids-förutspåelser.

  Kanske var det under det ‘karismaniska” trycket att agera som profet i GT-stil. Man brukar ibland utmana mej med frågan om jag tror att Wilkerson var en profet.

  På fel ställda frågor finns inga rätta svar.

  Jag tror att Wilkersson i första hand var en evangelist. Att han fick uttala profetiska tilltal nu och då tror jag också. Men eftersom det inte finns GT-profeter i vår tid så måste jag vara ärlig och svara att jag inte vill kalla Wilkersson “profet” annat än vad gäller hans predikningar och exeges.

  Vem blir skrämd till en Gudsrelation i frid?

  Rom. 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

  Act 2:37-38 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

  Lösningen är inte att tiga om sanningar. Då blir det evangelium a la Joel Osteen och Emergent Church.

  Tänk dej om du skulle må illa och gå till doktorn. Tänk dej att han skulle säga att du lider av en dödlig sjukdom.

  Om han stannade där vore du illa ute. Men om han sedan berättar att det finns behandling så att du blir frisk igen så var det väl bra att han tog risken att “skrämma” dej. Han hade kunnat tiga och låta bli att remittera dej till specialisten.

  Stor skillnad med det buskap som kvinnan frambar och budskapet i “Dom över Sverige” samt “Ofredstider”. De båda senare har bevisligen missat planket 100%. Kvinnans budskap är till 75% uppfyllt.

  /Kjell

  PS. Det finns inga tvång att ta till sig tantens ord och varningar. Det är inte på minsta sätt frälsningsgrundande. Även detta i stark kontrast till “Dom över Sverige” och “Ofredstider”.

      (Reply)

 21. “Finns det något Bibelord med i sammanhanget?”

  Ulrika, jag vet inte om närvaron eller frånvaron av bibelreferenser nödvändigtvis utgör prövogrund för ett genuint profetiskt budskap. Snarare är det väl så, att det är upp till oss som åhörare att bedöma huruvida budskapet harmonierar med [och inte motsäger] vad Skriften säger.

  Och profetians två huvudteman – synden blir värre och värre, och krig kommer – emotsäger ju inte bibelns förutsägelser.

  Skönt är också, kan man tänka att denna gamla syster förblivit namnlös, och varken upphöjts, eller upphöjt sig själv på piedestal. Det i sig skulle kunna peka på hur profetians gåva är tänkt att fungera i Kristi kropp. Det ska inte i första hand dra uppmärksamhet till budbäraren.

  Jag, som är ‘kritisk till det mesta’ har faktiskt upplevt att just denna systers profetia har en sanningens klang över sig. Det finns inget självupphöjande, och ej heller någon dold agenda. Bara ett budskap om framtiden, som hon aldrig i förväg hade kunnat gissa sig till.

  Du skriver “att den inte bygger upp åhörarna” och “Vem blir skrämd till en Gudsrelation i frid?”

  Vad anser du är ett uppbyggande budskap? Är det bara, ska vi kalla det för ‘positiv feedback’?
  Eller kan vi bli uppbyggda genom att vår Herre förbereder oss för att tiderna framöver kommer att bli tuffa?
  Det som kanske skulle behöva komplettera ett sådant här allvarligt budskap, vor väl att tala om att Herren aldrig lämnar oss i sticket, oavsett hur framtiden ser ut. Samt att vi, trots att mörkare tider stundar (vilket kristna inte är ensamma om att förutspå), så ska vi fortfarande inte hålla på och oroa oss för morgondagen. För var dag har fortfarande nog av sin egen plåga.
  Vi får fortsatt kasta våra bekymmer på Herren.

  Det är ingen skillnad nu jämfört med det har varit för kristna i alla tider.
  I Apostlagärningarna profeterades det om en stor hungersnöd, som sedan kom.
  Man hade kanske kunnat säga att den profetian inte heller ‘var något uppbyggande’. Nej kanske inte det. Men det var information församlingarna behövde, så att de kunde hjälpa varann.
  ‘Vaka och var förberedda’ kan väl också platsa som uppbyggelse?

  Huruvida nu denna gamla dams budskap verkligen ÄR genuint, kan vi ju inte veta ännu. Två tredjedelar har visat sig stämma med kuslig exakthet. Resten får vi vänta och se.

  Jag är inte jättebekant med Minos, och du har rätt i att man kan bli lite fundersam över att han var en barnpredikant. Men det i sig behöver inte nödvändigtvis diskvalificera honom. Det viktiga är väl inte hur gammal han var, utan VAD an har predikat, och hur frukten för övrigt sett ut i hans liv.
  Det vet jag som sagt för lite om.

  Så, för att summera hur jag tänker. Den gamla damens profetia har så långt det går visat sig stämma. Huruvida den är genuin lär väl visa sig med tiden. Och det är nog så vi får förhålla oss till budskap (som man inte genast kan avfärda efter prövning).

      (Reply)

 22. “Finns det något Bibelord med i sammanhanget?”

  Ulrika,
  jag glömde att skriva, att det ju bevisligen kan förekomma profetior som är alldeles fullsprängda med bibelcitat. Detta garanterar dock i sig inte att själva det profetiska budskapet är gudagivet.

  (Man kan ju till exempel bli lite fundersam om i en sådan profetia ‘Gud’ kallar Sverige för ‘mitt land’ och svenskarna för ‘mitt folk’… Öh, vänta nu…
  Sådana profetiska budskap finns det rätt gott om. Och jag tycker att de avslöjar sig genom att vara så etnocentriskt sverigefokuserade. Brukar kallas för ersättningsteologi, och har länge varit vedertaget inom svensk frikyrklighet.)

  Sedan kan det finnas profetiska budskap utan ett enda bibelcitat, som ändå visar sig harmoniera med Skriften.

      (Reply)

 23. Kjell,

  “Varför är uppenbarelseformen viktig?”

  Kvinnans budskap kallas för en profetia. Jag vill bara förstå skillnaderna i begreppen för att veta vad vi talar om. Det som jag erfarit som profetior är när en människa genom läsning i bibeln fått förmedla ett bönesvar eller tröst eller annat uppbyggligt till den troendes liv. Själv “ser” jag saker hela tiden men vad hjälper det att sprida ut dessa “syner”? som kanske innebär att en hel kontinent brinner ner om 67 år? Ska jag likt ett Jehovas vittne låta bli att bygga på min mark om jag får veta att den råkar ligga på denna kontinent. Jag menar att domedagsprofetior tar modet av människor som ska försöka komma till tro och tillväxt i den naturliga vardag som de har.

  “Är det av vikt? 75% av uppenbarelsen har redan bevisats vara sann. Inget i uppenbarelsen strider mot Guds Ord”

  Har inte läst dessa 75%. Att en människa kan förutspå är allt annat än ett tecken på att lyssna till henne. Ni vet detta men jag skriver public.

  “Hur uppbygglig tycker du Matteus 24-25 och Uppenbarelseboken är?”

  Återstår för mig att plugga mer Bibel men när Romarna kom till Jerusalem och tog över inleddes det största o värsta kriget hittills? Jesu varningsord till lärjungarna innebar att troligen inte en enda judekristen fanns kvar i staden när Romarna kom. Men Jesus berättade för lärjungarna innan vad de skulle göra när tecknen kom. Kvinnan har inget budskap till Amerikanarna, Australiensarna eller Japanerna när eller hur de ska fly? Upp-boken skrämmer mig inte. Inte nu längre.

  “Förutom det tredje världskriget vet jag inte vad i detta “siande” som skulle väcka oro. Ge gärna exempel.”

  Det var krigsdelen som gjorde mig sömnlös när jag läste detta och tänker att den kanske gjort någon annan det också. Bättre att vi är sömnlösa över våra nära verkliga problem. Vem kan göra något åt ett tredje världskrig.

  “Så vitt jag kan förstå det talar tanten inte om tusenårsriket.”

  Sant, det var jag som inledde temat i mitt sökande.

  “Kanske var det under det ‘karismaniska” trycket att agera som profet i GT-stil”

  Just det:) Och jag är inte helt främmande för att kvinnan ifråga gör en liknande manöver, omedvetet vill jag tro.

  “Jag tror att Wilkersson i första hand var en evangelist.”

  Aspelut. Och kvinnan i fråga var det säkert också. Vill jag tro.

  “Tänk dej om du skulle må illa och gå till doktorn. Tänk dej att han skulle säga att du lider av en dödlig sjukdom…..osv”

  Hur lyder kvinnans medicin? Vänd om? Men hur?

  Missade jag något?

  /Ulrika

  Ingela, tack för svar. Du förstår att jag avvaktar en stund med ett svar till dig.

      (Reply)

 24. Ulrika skrev: “Har inte läst dessa 75%. Att en människa kan förutspå är allt annat än ett tecken på att lyssna till henne.”

  Jag har skickat den i sin helhet till dej via email.

  Läs den. Det kanske kan ha betydelse för förståelsen.

  /Kjell

  PS. Din definition av “profetia” är alltför begränsad.

      (Reply)

 25. Ulrika,

  Det finns två kriterier i Bibeln för bedömande av profetior.

  5 Mos. 13:1-5

  Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under, verkligen inträffar, varom han talade med dig, i det att han sade: “Låt oss efterfölja och tjäna andra gudar, som I icke kännen”, så skall du ändå icke höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty HERREN, eder Gud, sätter eder därmed allenast på prov, för att förnimma om I älsken HERREN, eder Gud, av allt edert hjärta och av all eder själ. HERREN, eder Gud, skolen I efterfölja, honom skolen I frukta, hans bud skolen I hålla, hans röst skolen I höra, honom skolen I tjäna, och till honom skolen I hålla eder. Men den profeten eller drömmaren skall dödas, ty han predikade avfall från HERREN, eder Gud, som har fört eder ut ur Egyptens land och förlossat dig ur träldomshuset; och han ville förföra dig till att övergiva den väg som HERREN, din Gud, har bjudit dig att vandra. Du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är.

  Du skriver: “Att en människa kan förutspå är allt annat än ett tecken på att lyssna till henne.”

  Som du ser av texten ovan skall vi bedöma om personen i fråga kommer med villolära. Och om det är så skall vi förkasta “profetian”.

  Däremot finns det i sammanhanget inga krav att lyssna på den som bringade budskapet.

  5 Mos. 18:20-22

  Men den profet som är så förmäten, att han i mitt namn talar vad jag icke har bjudit honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. Och om du säger vid dig själv: ‘Huru skola vi känna igen det som icke är talat av HERREN?’, så må du veta: när profeten talar i HERRENS namn, och det som han har talat icke sker och icke inträffar, då är detta något som HERREN icke har talat; i förmätenhet har då profeten talat det; du skall icke frukta för honom.”

  Här anges uppfyllelsen vara ett kriteruim för äkthet, förutsatt naturligtvis att budbäraren inte introducerar villolära.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Tack Kjell,

  Men dessa bedömningsgrunder är (var) för de som skulle bedöma dåtidens GT-profeter? För oss gäller att lyssna till Hjälparens röst och se hur det som sägs stämmer med bibeln i dess helhet. Ger budskapet konkret näring? Vilken är frukterna?

  Vi får se vad jag säger när jag läst ditt e-brev:)

  /Ulrika

  Ny anlagd brand mot Moské idag. Har svarat dig hos Swärd utifrån Boken “Sanningen om ´kyrkonazismen´”

      (Reply)

 27. Ulrika skrev: “Hur lyder kvinnans medicin? .. Missade jag något?”

  Ja, jag tror att du missade en hel del.

  I princip allt som kvinnan sade var både otänkbart och oerhört när hon sade det. Emanuel Minos protesterade mot vissa saker.

  Men i efterskott har det visat sig att det stämde med en exakthet jag hittills inte har sett i andra “budskap” utanför Bibelns profetior.

  Det fanns i samma period en “profetia” som sade ungefär detta (fritt ur minnet): “När oljan kommer upp längs Norges kust kommer många saker att hända och Jesu tillkomst är nära.”

  Detta var då total “galenskap” men i dag vet vi att Norge har en mycket speciell ställning just på grund av oljan.

  Och sannerligen visar alla tidstecken på att Jesu tillkomst är nära.

  Vi skall inte förkasta profetiskt tal. Men vi måste sannerligen pröva det.

  Det kan inte ha undgått dej att just prövandet är tabu i många kretsar.

  Varför?

  Jo, för då står förmätna profeter och falska apostlar med rumpan bar, precis som kejsaren.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Ulrika skrev: “dessa bedömningsgrunder är (var) för de som skulle bedöma dåtidens GT-profeter”

  Det handlade inte om att de var officiella profeter. Det handlade om hur deras budskap skulle bedömas.

  Visa mej var i Bibeln det står att Gud har ändrat kriterierna, så skall jag genast omvärdera.

  Markus 13:31 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Ingela,

  Tror att vi är ganska lika på den punkten att vi föredrar att koncentrera oss på det som finns att diskutera (till skillnad från att hålla med o hurra på). Det är så att säga uppriktiga diskussioner som eventuellt leder nån vart.

  Med det sagt vill jag säga att sådant som jag inte tar upp har jag inga akuta invändningar emot=D

  Tar ditt svar bitvis får vi se vart vi hamnar.

  Du skriver:”Och profetians två huvudteman – synden blir värre och värre, och krig kommer – emotsäger ju inte bibelns förutsägelser.

  Sant, det emotsäger inte bibelns förutsägelser och då menar jag att om vår kära gamla syster var påläst och samtidigt uppmärksam på tidsandan i 1968-års Norge var hennes förutsägelser inte så speciella. Således återstår för mig att försöka förstå om hennes syn om just Amerika, Australien och Japan kan vara sant. Eller förresten…jag lämnar det därhän=D. För vilka frukter skulle en sådan (omöjlig) bedömning ge?

  /Ulrika

      (Reply)

 30. Kjell,

  Det jag tänker är att i en tid då GT-profeter inte finns är inte heller bedömningsgrunderna helt lika för hedna-profetior. För oss gäller budskap som bygger upp församlingen. Visst finns det en trovärdighetsaspekt i att det som sägs i profetior håller i längden men det är ju mycket som sägs och som håller i längden som vi inte kan kalla profetia. Har vår älskade tant (eller Minos) budskap nått invånarna i Amerika, Australien eller Japan? (Superretoriskt, ursäkta) Någon här hemma hörde Minos tala om tantens budskap i Umeå under 70-80-talet. Hade det inte vare bättre att fara till de berörda länderna i fråga?

  /Ulrika

      (Reply)

 31. Ulrika skrev: “om vår kära gamla syster var påläst och samtidigt uppmärksam på tidsandan i 1968-års Norge var hennes förutsägelser inte så speciella”

  Min förmodan är att du inte var påtänkt 1968 (fast jag kan ju ha fel), medan jag var en ung man då som trodde att vi närmade oss den tid då det skulle bli nästan “himmel på jorden”.

  Det tanten sade var totalt otänkbart i den tidens positivism.

  Hennes “förutsägelser” var helt och hållet otänkbara, då!

  Matt. 25:5 Då nu brudgummen dröjde, blevo de alla sömniga och somnade.

  Oj, så vi hade slumrat!

  /Kjell

      (Reply)

 32. Ulrika undrade: “Har vår älskade tant (eller Minos) budskap nått invånarna i Amerika, Australien eller Japan?”

  Joh 21:19-22

  Detta sade han för att giva till känna med hurudan död Petrus skulle förhärliga Gud. Och sedan han hade sagt detta, sade han till honom: “Följ mig.” När Petrus vände sig om, fick han se att den lärjunge som Jesus älskade följde med, densamme som under aftonmåltiden hade lutat sig mot hans bröst och frågat honom: “Herre, vilken är det som skall förråda dig?” Då nu Petrus såg den lärjungen, frågade han Jesus: “Herre, huru bliver det då med denne?” Jesus svarade honom: “Om jag vill att han skall leva kvar, till dess jag kommer, vad kommer det dig vid? Följ du mig.”

  Du kan med gott mod överlåta Japan och Amerika åt Herren.

  Googla på: Minos 90 year old woman 1968

  Då vet du resultatet. Nästan 20.000 träffar.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Kjell,

  “Hennes “förutsägelser” var helt och hållet otänkbara, då!”

  Allteftersom jag läser ditt e-brev om de överensstämmande 75%,en är jag benägen att vika ner mig men eftersom jag är den enda opponenten här väljer jag att köra ett varv till.

  Kvinno-tanten talar om “en slags lycko-kristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram.”

  Kan hon ha sett vad Oral Roberts höll på med på 50-talet o framåt? Vilka Roberts-predikanter fanns i hennes närhet?

  Hon säger vidare:”Istället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det mer underhållning, konst och kultur,”

  Kan hon ha besökt stora “Fillan” och granskat stora estraden? Så stel var den inte på 60-talet?

  /Ulrika

      (Reply)

 34. Ulrika undrade: “Kan hon ha sett vad Oral Roberts höll på med på 50-talet o framåt?”

  Nej, det såg ingen då! Du ser det i “ljuset” av det vi nu vet.

  Ingen trodde att det stora avfallet hade börjat.

  Och härmed avslutar jag mina svar på denna viktiga men off topic diskussion.

  Annars blir jag ju “Me, Myself and I” 🙂

  Du får sista ordet!

  /Kjell

      (Reply)

 35. Ulrika,
  den här gången får du representera den krassa i sällskapet! 😉
  Men alla får vi vänta och se om utsagan i sin helhet besannas.
  Det lär vi ju märka.

      (Reply)

 36. Kjell,

  Missade en av dina kommentarer.

  “Det fanns i samma period en “profetia” som sade ungefär detta (fritt ur minnet): “När oljan kommer upp längs Norges kust kommer många saker att hända och Jesu tillkomst är nära.””

  Ja, här är jag mer intresserad. Varför då kan man undra. Ja, det undrar jag också:)

  /Ulrika

      (Reply)

 37. Om du ursäktar min bekvämlighet, Kjell, så kopierar jag ett inlägg jag skrev i ett annat forum:

  Är också så tacksam för BibelFokus. En sundhetens och sansens röst bland all spekulativ hysteri.

  Är glad att Lennart tar upp bland annat Lindsey Williams, som jag också skrivit om tidigare. Jag lyssnade igenom en fyra timmar lång video av Williams, och mina sammanfattade intryck är att han är ‘skum’.

  Han pratar väldigt mycket om ‘eliten’, med nästan tindrande ögon, och resten av tiden talar han om pengar, och hur kristna ska investera…
  På fyra timmar var det nästan inget som pekade på Kristus, nästan inget evangelium (förutom en en inlånad gubbe på slutet, som skulle leda tittaren i en summarisk ‘frälsningsbön’. Varför måste Williams låna in en gubbe när det är dags att dela ‘evangelium’?)

  Williams jobbar ihop med Walid Shoebat, så dennes uppviglande (västvärlden mot Islam) fick en hel del utrymme. Han har en egen konstruerad tolkning av att 666 står för ‘bismillah’, och att Islam är Antikrist.
  Många verkar köpa hans resonemang, som det finns flera hål i.

  (Nog för att islam kännetecknas av antikrists ande, men jag tror av flera skäl inte att det är den slutlige AK. Denne kommer ju att omfamnas av alla – inte bara av muslimer.)

  Williams/Shoebat målar upp västvärlden som ‘den goda sidan’, som ska strida mot den onda sidan. Vi har redan sett hur den skönbilden av västvärlden som det godas upprätthållare tjänat till att motivera krig i Mellanöstern (Irak).

  Ett problem med att måla upp oss i den ‘kristna’ västvärlden som ‘goda’, är att Williams /Shoebat då i princip suddar bort det faktum att vi i väst, liksom muslimerna, är förlorade syndare i akut behov av frälsning.

  Den största faran för västvärlden är inte islam – utan vår egen synd och förtappelse. Och jag ser inte att Lindsey Williams leder människor på rätt väg. Det står ju att ‘den som vill bevara sitt liv ska mista det’. Williams vill att människor ska behymra sig över hur de ska bevara sina liv – och gärna sina pengar också!

  Det kristna livet ska inte handla om oro för liv och lem, gods och guld!

  Williams tar på sig rollen som orakel, eller ‘profet’ med särskild insikt från ‘ovan’. Vi ska inte sätta någon människa på piedestal på det sättet.

      (Reply)

 38. Ingela ursäktade sig: “Om du ursäktar min bekvämlighet”

  Det blir inte lätt, Ingela, för jag håller med.

  Allt (ursäkta den tekniska termen) “skitsnack” om katastrof bara för att oljan är billig, är bara ett problem för alla profitörer som spekulerar i “commodities”. Vad bryr sig Herrens trogna om guldpriser?

  Samma personer spådde världens undergång när oljan verkade bli dyr!

  Det handlar bara om människor som försöker “tjäna” miljoner på att veta hur råmaterialens priser kommer att utveckla sig. Och när den globala katastrofen kommer att börja, med eller utan månförmörkelser långt bort från det land som Gud utvalde för sitt folk, kommer de att stå vid havets strand och gråta.

  Gå till myran du late, är mitt budskap till dem. Och sluta. “Rune J” och andra dylika, att göra ärliga troende, vanliga knegare och småsparare, oroliga bara för att den spekulativa ekonomins luftslott kommer att rasa.

  Inte kommer jag att få något svar, för dessa personer vet att de inte får fritt fram här.

  Men mitt nyårsbudskap till dej blir: Fortsätt att tjäna Herren och förtjäna dina “pengar”, ditt levebröd, på vanligt ärligt sätt genom att producera goda varor.

  Må spekulatörer få sig en ordentlig rotablöta när Guds “ekonomi” (ekumenik?) tar över från spekulativa eller religiösa karteller och monopol.

  Vår Gud är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Inte mammon!

  /Kjell

      (Reply)

 39. Ingela,

  Jag vill tillägga några rader angående de så kallade tetraderna med så kallade blodmånar. Ordvalet är medvetet suggestivt.

  Faktum kvarstår att utan hjälp av NASA och internet hade ingen ens vetat om detta.

  Fenomenet är inte synligt på någon specifik plats utan är spritt över olika delar av jorden.

  Den “blodröda” månen är då allt mellan gul-orange och rödaktig. Fenomenet har absolut inget att göra med Joel 2:31, Apg. 2:20 eller Upp. 6:12. Ordvalet är, som sagt, medvetet suggestivt.

  Och, som sagt, utan NASA, internet, Biltz och Hagee hade troligen varken svenskar eller israeler vetat om detta. Varken före eller efteråt!

  /Kjell

      (Reply)

 40. Kjell, det är värt att begrunda det du säger.

  Jag lät mig initiellt svepas med i förundran (eller bara undran) över ‘blodsmånar på högtider’.
  Som jag skrivit förut, så bekymrade det mig dock redan från början att det var från Mark Biltz detta kom. Han, som vill smyga in falska läror och lägga på lagens ok på oss med hednabakgrund. Detta störde mig rejält, och jag fick inte ihop hur en så pass ‘viktig upptäckt’ skulle förmedlas ur en sådan tvivelaktig källa.

  Efter ett tag förstod jag också att Biltz inte hade lagt alla korten på bordet. Det har förekommit minst ett par blodsmåndetetrader utöver dem han tar upp. Men det har inte hänt något utmärkande för Israel vid de tillfällena.

  Vi ska observera att alla de tetrader som Biltz har tagit upp, och som han menar markerar särskilda händelser i judisk historia, ligger minst ett år efter själva händelsen! Ska tecken tjäna som varning för Israel, bör de väl rimligtvis inträffa innan det de varnar för?! Och det är väl även rimligt att dessa tecken för judarna ska ske, där judarna kan se det?!!!

  Vad gäller den senaste tetraden, som avslutas under hösthögtiderna i år, så bör det ju, för att det ska följa samma mönster som de övriga tetraderna (Biltz tagit upp) redan ha hänt något historiskt avgörande för judarna och Israel! Och sedan ‘varnar’ blodsmånarna i efterhand (någonstans)!

  Har det då hänt något stort och avgörande för Israel under 2013-2014?
  För inte kan väl tetraderna, som enligt Biltz alltid uppträtt (som varning?) i efterhand, nu helt plötsligt bryta mönstret och uppträda i förväg?

  En sak till, som bekymrar mig, är att Biltz och kompani, även om det inte sägs rakt ur, verkar implicera att det är Messias återkomst som är på gång hösten 2015. Och det blir ju problematiskt, när Bibeln tydligt säger att först ska avfallet komma, och Antikrist träda fram…

  Finns det här inte en överhängande och uppenbar risk, att den som eventuellt träder fram (om nu något händer alls) kan komma att tas emot med öppna armar av både judar och kristna – på grund av Biltz och Hagees markarbete?
  Här blir frågan genast allvarlig.

      (Reply)

 41. Ingela,

  Kolla även “Palestinas historia” i min senaste artikel.

  Det borde ha varit “blodmånar” så det bara sprakade om det, flera gånger om.

  Sedan inser inte de flesta att “slumpartade” sammanträffanden inte alls är så ovanliga.

  Kolla till exempel denna sajt som tar upp detta.

  /Kjell

      (Reply)

 42. Hi hi, ja, det var ju en hel rad av lustiga (olustiga) sammanträffanden!
  KAN det vara så att Gud har sin hand över historien…

      (Reply)

 43. Ingela,

  Glöm nu bara inte att alla dessa “tecken” är efterkonstruktioner. En del är krystade, som t.ex. 0SAMA som börjar med en nolla.

  Läs sedan om tecken i Bibeln. Är det Abrahams, Isaks och Jakobs Gud som gillar att ge tecken som ingen kan begripa i förväg?

  /Kjell

  Ett cyniskt PS

  Kanske någon kreativ person kan vika svenska sedlar och ur dessa förutspå domar och elände? Det vill säga om kaffesumpen inte funkar.

      (Reply)

 44. Ja, det där sista med dollarsedeln tog jag inte på allvar.
  Någon har sagt, ‘if you torture data long enough, it can confess to just about anything’.

      (Reply)

 45. 2015 och träden utanför min dörr står kvar. Torde framkalla ett o annat bokbål idag. Sedan tänker inte jag säga mer om det.

  /Ulrika

      (Reply)

 46. Ingela,

  Det är MYCKET oroväckande att så många tagit emot läror från en villolärares mun som Biltz faktiskt är. Det är precis som att man likt strutsen stoppar huvudet i sanden. Jag är med handen på hjärtat besviken på dessa människor.

  Kan också tilläggas att det dessutom är nya läror Biltz kommer med. Jag har iaf aldrig hört talas om något sådant innan.

  Nej, jag är som sagt besviken på dem som fortsätter försvara denne villolärare och hans påpåhittade lära om textrader och dylikt.

      (Reply)

 47. Andreas,
  jag har skrivit det förut:
  När ett träd bevisligen ger dålig frukt, så ska vi inte vara där och plocka selektivt!
  Bort med fingrarna!

  Vad gäller de ‘fruktträden’ Biltz och Hagee så har vi nu en nedräkning på sju månader.

  Men det är klart, att under den breda rubriken ‘NÅGOT kan hända’, kan man ju trycka in lite av varje, och mena det vara ‘profetisk uppfyllelse’.

      (Reply)

 48. Kjell,

  Det känns lite otäckt när man ser så många sammanträffande. Samtidigt vet jag, som Ingela nämnt, att det går få fram vad man vill med hjälp av statistik. Det som behövs att man letar tillräckligt länge och gör avgränsningar som passar ens syfte.

  Många otroliga sammanträffande är bara en tillfällighet, rent statiskt inget konstigt om man tar in allt som hänt i historien och inte gör snäva avgränsningar. Allt möjligt kan inträffa. Det påstås till och med att en del vunnit miljoner på lotto :).

      (Reply)

 49. Under de tusen år som Satan är bunden ska alltså människan kunna leva i tro utan alla de övernaturliga ting som Satan gjort innan. Och som människan vant sig vid och inte sällan levt med i tron att dessa övernaturliga ting kommit från Gud. Jobbigt läge.

  Exempel: Om jag vuxit upp som shiamuslim eller katolik och tror på Maria och uppenbarelser som ger sken av Maria i stället för att ha levt i tron på Jesus som Kristus och kommer till tusenårsriket och upptäcker hur fel jag haft blir det väldigt mycket att börja om på ruta ett. Det är jobbigt. Inte minst för Herren. Som för en make/maka att försöka bygga relation med sin make/maka medan den ena maken/makan byggt relation med någon annan. Som dessutom är skenbar.

  /Ulrika

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *