Bön för sjuka

Den cirkus som startades i Älmhult av Jens Garnefeldt diskuterades först bara i någon enstaka blogg av några få som reagerade mot hans anspråk, budskap och metoder.

Allt eftersom cirkusen fortsatte bredde diskussionen ut sig till flera bloggar och till slut nådde den även tidningen Dagen.

Debatten rasade vidare mellan försvarare och anklagare. Ytterligare publikationer ledde till att nationell TV tog upp frågan i programmet “Kalla Fakta”.

Och detta gav i sin tur upphov till en hel rad av “opinions-artiklar” i tidningen Dagen.

Det typiska för denna debatt (om man över huvud taget kan kalla den så) är att den speglar en total polarisation. De som presenterar sina meningar kommunicerar inte, de för monologer och talar “till” varandra, inte “med”, varandra.

Den största delen av det som skrivs kan kallas sidospårande med hjälp av irrelevanta fakta.

Jag tänker utgå från en relativt ny insändare till Dagen. Artikeln är skriven av Gunnar Johansson, Sundsvall. Den heter: Vad säger Bibeln om förbön för sjuka? och är en sorts anklagelse mot Kalla Fakta och dem som tyckte att Torsten Åhman gjorde en god insats där.

Det man borde kunna förvänta sig av en artikel som heter: “Vad säger Bibeln om förbön för sjuka?”; är väl åtminstone något citat där Bibeln talar om förbön för sjuka. Men det finns inte ett enda sådant citat i Gunnar Johanssons artikel.

Han börjar sin artikel med:

Det är viktigt att känna till vad Nya testamentet, bekräftat av Jesus själv, har att säga om förbön för sjuka och helande. Helt klart är att det har en mycket central plats i Jesu verksamhet, enligt de fyra evangelierna.

Sedan fortsätter artikeln med hänvisande till de tillfällen där Jesus gjorde en deg av lera och saliv. Avsikten är att visa på att Jesus använde sig av metoder som vi kan tycka vara kontroversiella.

Men det finns en (avsiktlig?) missledande vinkling i citatet ovan. Jesus bad inte för sjuka, han helade dem. Och på rak arm kan jag bara komma ihåg ett enda uttalande, av Jesus, som skulle kunna kallas instruktion angående helande. Det var när Jesus förebrådde lärjungarna för att de inte kunde bota den månadsrasande gossen. (Matt. 17 och Markus 9) När Jesus därefter hade kommit inomhus, frågade hans lärjungar honom, då de nu voro allena: “Varför kunde icke vi driva ut honom?” Han svarade dem: “Detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fasta.” Not: Jag citerar ur 1917 års översättning eftersom SFB har skippat ordet “fasta”.

Och då kan jag inte undvika att ställa den retoriska frågan: Vem vill Gunnar Johansson lura?

Hans avsikt med insändaren är ju tydlig i följande citat:

Ett är nog ändå ganska säkert, att om Jesus hade granskats av journalisterna på Kalla Fakta, hade de förmodligen fått en hel del att fundera över.

I hela insändaren inte ett enda ord om vad Bibeln säger om förbön för sjuka. Så vad säger då Bibeln om förbön för sjuka?

Jesu bror Jakob har skrivit om detta. (Jakob 5:13-16)

Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja. Är någon glad, så må han sjunga lovsånger. Är någon bland eder sjuk, må han då kalla till sig församlingens äldste; och dessa må bedja över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåtet. Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.

Den som vill (och kan) får gärna citera flera texter där Bibeln talar om förbön för sjuka.

Jag summerar:

 • Jesus bad inte för sjuka, han helade dem.
 • Att jämföra Jesu under med cirkus Garnefeldt är väl snudd på hädelse.
 • Jesu Kristi Apostlar fick uppdraget och mandatet att hela sjuka.
 • Att hela sjuka och att be för sjuka är inte samma sak.

För oss, som lever i en tid utan Apostlar i den betydelsen som används i Apostla-gärningarna, gäller att Den Helige Ande finns närvarande och Han kan utrusta den Han vill med “helbrägdagörelsens gåvor” som det heter i 1 Kor. 12. Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta.

Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme. Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme. Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla.

Icke hava väl alla helbrägdagörelsens gåvor?

Karismatik är bra så länge den håller sig inom ramen för 1 Kor. 12,13 och 14, men när den förkunnar att Apostlagärningarna fortsätter i dag kommer den in på osund terräng.

Då luras de som tror på detta att jaga efter mirakel och tro på “övermåttan höga ‘apostlar'” som Paulus kallar dessa falska apostlar som det finns så gott om i vår tid. (2 Kor. 11 och 12)

Dessa övermåttan höga “apostlar” har ett antal gemensamma drag. De vill ha makt så att de kan kräva pengar av sina lärjungar och på andra sätt missbruka dem som sätter sin tro till dem.

De hava sin lust i kräsligt leverne mitt på ljusa dagen. De äro skamfläckar och styggelser, där de vid gästabuden, som de få hålla med eder, frossa i sina njutningar. Deras ögon äro fulla av otuktigt begär och kunna icke få nog av synd. De locka till sig obefästa själar. De hava hjärtan övade i girighet. Förbannade äro de. De hava övergivit den raka vägen och kommit vilse genom att efterfölja Balaam, Beors son, på hans väg. Denne åtrådde ju att vinna lön genom orättfärdighet; men han blev tillrättavisad för sin överträdelse: en stum arbetsåsninna begynte tala med människoröst och hindrade profeten i hans galenskap. Dessa människor äro källor utan vatten, skyar som drivas av stormvinden, och det svarta mörkret är förvarat åt dem. Ty de tala stora ord som äro idel fåfänglighet; och då de nu själva leva i köttsliga begärelser, locka de genom sin lösaktighet till sig människor som med knapp nöd rädda sig undan sådana som vandra i villfarelse. De lova dem frihet, fastän de själva äro förgängelsens trälar; ty den som har låtit sig övervinnas av någon, han har blivit dennes träl. (Enligt Petrus andra brevs andra kapitel)

Men, säger man: Somliga blir ju helade och människor blir frälsta i deras möten!

Hur bra stämmer det?

Petrus håller inte riktigt med. Och då de genom kunskapen om Herren och Frälsaren, Jesus Kristus, hava undkommit världens besmittelser, men sedan åter låta sig insnärjas och övervinnas av dem, så har det sista för dem blivit värre än det första. Ty det hade varit bättre för dem att icke hava lärt känna rättfärdighetens väg, än att nu, sedan de hava lärt känna den, vända tillbaka, bort ifrån det heliga bud som har blivit dem meddelat. Det har gått med dem såsom det riktigt heter i ordspråket: “En hund vänder åter till sina spyor”, och: “Ett tvaget svin vältrar sig åter i smutsen.” (Enligt Petrus andra brevs andra kapitel)

Och alla dessa villor har sin grund i maktbegär och ha-begär (girighet) som hålls i stånd på grund av att det finns de som tror att sådana övermåttan höga “apostlar” är Apostlar av samma sort som de tolv och deras hjälpapostlar.

Nu till den egentliga orsaken att jag skrev denna artikel.

Vem vill Gunnar Johansson, och alla andra som sidospårar med sanna fakta som är irrelevanta, lura?

Är de kanske rädda att de har trott på fabler hela sitt liv? Om de är pastorer att deras levebröd riskeras?

Bara Sanningen kan göra oss fria. Det gäller alla oavsett socialt status.

Skäms inte att du blev lurad.

Skäms inte att du sedan hjälpte till att lura både dej själv och andra.

Glöm ambitioner och entusiasm som har sin grund i fabler.

Tala med Gud om detta i din bönekammare. Bygg på Guds Ord, Sanningen, och skrota allt som inte håller.

Rom 7:24-8:2

Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? – Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

Våga tro på Guds Ord!

Våga lita på Guds Nåd!

Våga följa Frälsaren!

/Kjell

Visits: 78

21 thoughts on “Bön för sjuka”

 1. Jag funderade också i samma banor som du här ger uttryck för, vem ville Gunnar Johansson övertyga, och med vad. Men jag ”orkade inte”, det var så obegåvat skrivet, i betydelsen brist på förståelse av ämnet, så jag skrev en replik på ett, om möjligt ännu dummare inlägg, bredvid Johanssons !!

  Där påstod skribenten att Israel hade fastnat i en våldsspiral som syftade till att förinta Hamas, att Israel som den starkare parten skulle sträcka ut sin hand till försoning. Som om man aldrig gjort det.
  Även här saknas förståelse för ämnet och noll insikt.

  Nu skall jag kliva ner från min höga häst och bli som vanligt igen.
  /Stig

      (Reply)

 2. Stig Melin skrev: “Även här saknas förståelse för ämnet och noll insikt.”

  Man kan undra vad effekten blir på sikt med sådana artiklar i en tidning som utger sig för att stå för kristna värden.

  /Kjell

      (Reply)

 3. För er som kan läsa engelska.

  Här är en artikel från en vanlig dagstidning i Kenya.

  Fleecing the flock in the name of God.

  Jag upprepar. Artikeln är alltså publicerad i en tidning som sprids nationellt i likhet med Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet.

  Det handlar alltså inte om en så kallad “kristen” tidning.

  Mycket bra och bibeltroget skriven artikel.

  /Kjell

      (Reply)

 4. En person som kallar sig “Thomas”, och är en stor beundrare av Jens Garnefeldt, har analyserat situationen och kommit fram till följande slutsatser om dem som inte faller för Garnefeldts alla trix.

  Thomas kallar dem som har något att anmärka på Garnefeldt för “väktare”. Och han vet hur det kommer sig att de har hamnat i “väktardiket”. Här följer Thomas analys:

  Problemet med allt väkteri är att det är utifrån intellektet och det som bibeln kallar själiskt. Det finns mycket sällan någon andeurskillning. Det finns inte heller någon kallelse på det sättet som det fungerar här.

  Hur många s.k väktare kan ärligt säga att Gud har kallat dem personligen?

  Det finns ingen riktig gudsfruktan utan man uttalar sej tvärsäkert om hur fel olika personer är.

  De s.k väktarna är så upptagna med att leta fel hos andra så man missar att följa herren. Många har varit med om en prövning och inte kommit igenom och så blir man s.k väktare på nätet istället.

  Prövningar utrustar oss när vi kommer igenom.

  Vad säger Jesus till Petrus när han undrar hur blir det med denne (Johannes)? Vad rör det dej? Följ du mej.

  Väkteriet har stora likheter med fariseerna på Jesu tid. Det är inte bara jag som tycker det. Matt.23 och Joh. 8 ger en bra bild av vad Jesus tycker om dessa. Saulus trodde att han hjälpte Gud ända tills han närmade sej Damaskus.

  Det är många s.k väktare som skulle behöva få en Damaskusupplevelse och få höra vad Jesus har att säga om dem själva.

  Efter att ha varit på ca 40 Jens G. möten i Älmhult och sett frukten efteråt har jag fått en tankeställare om vad ljumhet är. Jag har sett hur personer som jag tyckt varit brinnande blivit förvandlade och riktigt brinnande.

  Det Jesus menar med varma kanske inte är det vi tror. Vi kanske tror att vi är varma men har inte märkt att vi blivit ljumma. Någon kanske säger att vi är inte liberalteologer (underförstått att de är ljumma) och det är ju sant men jag tror inte Jesus skulle kalla dem ljumma utan kalla.

  Så nu vet du det, om du har något att anmärka på Garnefeldt så beror det på att du:

  • är bitter för att du inte kom igenom en prövning
  • inte fruktar Gud
  • du är en farisé som behöver en damaskusupplevelse
  • du inbillar dej bara att du är varm
  • är upptagen med att leta fel hos andra
  • du använder ditt intellekt, detta är själiskt
  • du saknar ande-urskiljningens gåva
  • väkteriet är ingen kallelse

  Thomas kommer nog inte att svara här, men jag skulle vilja fråga honom:

  Thomas har du ingen riktig gudsfruktan? Du uttalar dej ju tvärsäkert om hur fel olika personer är.

  Eller är det bara dessa smorda, övermåttan höga “apostlar”, som Garnefeldt, man inte får uttala sig om?

  Det blir nog dags att du får gå igenom en prövning så att du blir utrustad i din anti-väktar-kallelse. Du skrev ju: “Prövningar utrustar oss när vi kommer igenom.”

  /Kjell

  PS. Beakta att Thomas analys inte kan vara uppställd med hjälp av intellektet, för då vore det ju en själslig rapport. Det handlar således om uppenbarelse-kunskap.

      (Reply)

 5. Började lyssna på en inspelning av Garnfeldt från i år och efter 1 minuts lyssnande där stämningen redan blivit tillräckligt upprymd för att kunna säga “Gud vi förväntar oss här idag…” går det att identifiera ett av trosrörelsens löften att Gud skulle ge här och nu sådant som Han lovat för Himmelriket. Som om uppståndelsen redan skett.

  2 Tim 2:16-18
  “Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet,
  och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus,
  som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.”

  Det är Garnfeldts ansvar vad han säger medan åhörarna som kommit för att möta Gud bedras.

  /Ulrika

      (Reply)

 6. Kjell citerade:
  Han svarade dem: “Detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fasta.”
  Not: Jag citerar ur 1917 års översättning eftersom SFB har skippat ordet “fasta”.

  Min fråga är något off topic men jag dristar mig ändå att fråga eftersom jag har behov av att få veta.

  Du skriver Kjell att SFB har skippat ordet “fasta”. Kan du svara på vad grundtexten säger om just detta ord. Står det “fasta” och varför översätter man inte det då???

      (Reply)

 7. Rolle skrev: “Du skriver Kjell att SFB har skippat ordet “fasta”. Kan du svara på vad grundtexten säger om just detta ord. Står det “fasta” och varför översätter man inte det då???”

  Ja, i grundtexten (Textus Receptus) till Markus 9:29 står det νηστεία – nēsteia vilket betyder fasta.

  1917: Han svarade dem: “Detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fasta.”
  SFB: Han svarade: “Detta slag kan endast drivas ut med bön.”
  Textus Receptus: και ειπεν αυτοις τουτο το γενος εν ουδενι δυναται εξελθειν ει μη εν προσευχη και νηστεια
  KJV: And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting.
  Linjärt: and he said to them, this kind by nothing can go out except by prayer and fasting.
  Bibel 2000: Han svarade: ”Den sorten kan bara drivas ut med bön.”
  Reformationsbibeln: Han svarade dem: Detta slag kan inte drivas ut annat än genom bön och fasta.

  SFB och Bibel 2000 har tydligen utgått från Tischendorfs eller Westcott-Horts “grundtext” som bygger på Codex Sinaiticus.

  Vill du veta mera om grundtexternas tillförlitlighet råder jag dej att läsa Vad dagens kristna behöver veta om nya testamentet på grekiska.

  Det finns drygt 5000 grekiska manuskript funna och bevarade. Dessa brukar delas upp i tre grupper.

  1. Majoritetstexten som kallas så för att 90% av manuskripten presenterar denna text. Denna text kallas även “Textus Receptus” eller den Byzantinska texten.
  2. Minoritetstexten Codex Sinaiticus som står för ungefär 5% av manuskripten.
  3. Minoritetstexten Codex Vaticanus som även den står för ungefär 5% av manuskripten.

  Jag skall inte skriva alltför mycket om detta. Mycket god information finns på Reformationsbibelns sajt.

  Minoritetstexterna innehåller många “korrektioner” och har sammanställts av flera olika personer. Ungefär 200 verser saknas. Codex Sinaiticus och Codex Vaticanus uppvisar ungefär 3000 skillnader mellan varandra.

  Minoritetstexterna motsäger sig själva på hundratals platser. Sinaiticus saknar på sina ställen upp till 40 ord.

  Jag kan inte verifiera det, men det sägs att avskrifterna gjordes av Egyptiska “skrivare” (en sorts sekreterare som jobbade på uppdrag) som inte trodde att det handlade om Guds Ord och inte trodde att Jesus är Guds Son.

  De utförde bara ett arbete utan någon bindning med innehållet. Boktryckarkonsten fanns inte så avskrifter var enda möjligheten att kopiera.

  Katolska kyrkan använder sig av minoritetstexterna. Detta trots att den gamla latinska Vulgata från år 157 grundade sig på Textus Receptus. En orsak till den katolska förkärleken till minoritetstexterna är att ett antal texter som strider mot RKK’s dogmer inte finns med i dessa manuskript.

  Det bör påpekas att reformatorerna använde översättningar från Textus Receptus. Men det beror kanske huvudsakligen på att de andra texterna inte ännu var kända på den tiden.

  Codex Sinaiticus som sägs vara från det fjärde århundradet hittades 1844 i en skräphög i Sankta Catarinas kloster nära berget Sinai.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Tack Kjell för oerhört värdefull information! Välsignelser över ditt liv och din tjänst bl.a med denna blogg som fungerar som ett “salt i förruttnelsen””!
  Läser din blogg varje dag för att få viktiga kommentarer och förklaringar på många olika saker som händer inom kristenheten. Hoppas du fortsätter, det beder vi om!!

      (Reply)

 9. Kjell,

  På kort tid har jag hört 2 personer tala om suggestion gällande Garnfeldt och hans föregångare Benny Hinn och Oral Roberts. För mig är begreppet nytt men Wikipedia har en del att säga. Hur relevant är det att titta på följande när det handlar om att förstå hur dessa “herrar” agerar?

  “Följande ‘lagar’ är hämtade ur Suggestion och autosuggestion av Charles Baudouin och kan förklara lite av synsättet inom suggestionsläran:
  Den koncentrerade uppmärksamhetens lag; en suggestion börjar alltid med en idé, varpå uppmärksamheten koncentrerat sig
  Den medverkande sinnesrörelsens lag; om en idé till en suggestion har sin grund i en sinnesrörelse, så är utsikterna för att suggestionen ska utföras större
  Det gäckande bemödandets lag; då en idé har fått tillräcklig makt över oss för att sätta igång en suggestion kommer våra medvetna bemödanden att kämpa emot denna att vara fruktlösa och dess utom öka suggestionens kraft.
  Den omedvetna avsiktlighetens lag; när det omedvetna en gång har fått målet utstakat, finner det medlen att nå det.”
  Slutcitat

  Psykoanalysens område är inte i mitt intresse vilket skulle kunna vara förklaringen till att jag idag somnade av att titta på en filminspelning av Roberts och Hinns möten. Snark….?

  /Ulrika

  Obs. Trots mitt ointresse för filmen sörjde jag verkligt för åhörarna men tror att Gud är med människorna likväl under ett sådant möte som utanför det. Hur många ska han inte ha beskyddat när de närvarar under den påverkan som styr ett sådant möte.

      (Reply)

 10. Ulrika,

  För säkerhets skull vill jag än en gång understryka att Gud gör under även i vår tid. De äkta undren sker vanligtvis utan show och tam-tam.

  Vad gäller suggestion är det något som man räknar med i den medicinska vetenskapen. När man testar ett nytt läkemedel så ger man hälften av människorna ett så kallat “placebo”. Det är ett piller utan verksam substans.

  Den andra hälften får läkemedlet som ser exakt likadant ut. Ingen vet således om han får ett sockerpiller eller ett läkemedel.

  Man gör så för att kunna filtrera bort suggestionen i resultatet. Om grupperna är objektivt valda blir ju suggestionen lika stor i båda grupperna.

  Den eventuella skillnaden i resultat är därmed förorsakad av läkemedlet.

  Vidare är det även så att hopp och tro och positiva förväntningar har en viss effekt på kroppens inbyggda förmåga att läka.

  Om man har cancer gör det givetvis ingen skillnad, men till och med ett benbrott läker bättre om man är glad.

  Och när det kommer till subjektiva saker spelar suggestionen en huvudroll. Har man mindre huvudvärk? Tja, inte lätt att avgöra.

  Många problem är psyko-somatiska, alltså förorsakade av sinnesstämningen. I sådana fall, och om det handlar om hypokondriker förskriver läkaren ofta placebo. Givetvis utan att patienten vet det.

  Till sist är det ju många som menar sig ha blivit bättre genom att använda homeopatiska hopkok. Dessa har dock, i likhet med placebo, ingen medicinsk effekt utan bara suggestiv effekt.

  Notera att jag talar om homeopati och inte om fytoterapi. Den senare kan ha medicinsk effekt.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Tack för inlägget Kjell!
  Jag följde ju Garnfeldts möten på webben i våras och skrev kommentarer på Berndts samtalsforum. Han hade ju en flik “Älmhult”.
  Jag håller med dig, om att det är snudd på hädelse, när man jämför Garnfeldts möten med Jesu verksamhet.

  Dessa makabra tillställningar är ett krystat försök att få till “en fortsättning på apostlagärningarna”, som är mångas önsketänkande. Man stressas till att vara något märkvärdigt i en kommande “stor väckelse” istället för att i lugn och ro få ha en naturlig gemenskap och be för sjuka enl Jak 5.

  Nåd och frid till er alla!

      (Reply)

 12. Rolle,

  Kanske jag bör tillägga att avvikelsen i fråga om ordet fasta i Markus 9:29 inte är en “kritisk” avvikelse. Om vi nämligen jämför med parallellstället Matteus 17:20 står det där: “Jesus sade till dem: För er otros skull.” och sedan har man helt utelämnat vers 21 i SFB och B2K där det står: “Men detta slag går inte ut, annat än genom bön och fasta.

  Med “kritisk” avvikelse menar jag en avvikelse som gäller frälsningsläran eller Jesu person. Tyvärr finns även sådana avvikelser i minoritetstexten.

  Vad gäller ordet otro i Matt. 17:20 är det ordet ἀπιστία – apistia som kan översättas med faithlessness och unfaithfulness. Jag skriver orden på engelska eftersom nyansen är mindre tydlig i svenskans otro. Det handlar alltså om brist på trohet eller om otrohet. Jämför underlåtenhets-synd och aktiv synd.

  Nu är det viktigt att komma ihåg två saker.

  1. Både Matteus och Markus var judar och stod därför under Mose lag i betydelsen Förbundsbuden. I dessa bud ingick föreskrifter för både bön och fasta.

  2. Jesus bad inte för den besatte gossen. Han beordrade den onde anden att fara ut ur honom.

  Ur vårt perspektiv förstår vi lätt Jesus svar som att nu gäller det att vi alla går in i en bönekamp och fastar så att Gud om möjligt kan bevekas att svara.

  Jämför “En rättfärdig mans bön i verksamhet förmår uträtta mycket.(Refo. Jakob 5:16)

  Jämför även med Ef 6:10-13

  Till sist, mina bröder, var starka i Herren och i hans väldiga kraft. Klä på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga anfall. Ty vår strid är inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter, mot världshärskare, som regerar i denna världens mörker, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan hålla stånd på den onda dagen, uträtta allting väl och bli bestående.

  Det gäller att vara utrustad innan striden börjar. Det handlar inte huvudsakligen om att vara rättfärdig medan vi ber. Visst skall vi vara det, men det handlar om att vara redo och rättfärdig iklädd vapenrustningen innan striden börjar.

  Ef 6:14-18

  Stå därför med sanningen ombunden kring era länder och kläd er i rättfärdighetens pansar och ha som skor på fötterna beredskap för fridens evangelium. Men framför allt ta trons sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes glödande pilar. Och ta på er frälsningens hjälm, och Andens svärd, som är Guds ord, under ständig åkallan och bön, och bed alltid i Anden.

  Det går att skriva mycket om detta, men jag vill bara ta upp betydelsen av “trons sköld”. Den ondes brinnande pilar handlar nämligen ofta om att påminna oss om gamla synder. Det hjälper ju föga om man är trogen mitt i stridens hetta om man inte redan var det innan striden började.

  Det är inte fel att möda sig om att vara trogen. Vi skall stå emot frestelser. Detta är en rätt sorts prestation, ett tacksamhetsoffer för den frälsning vi fått ta emot av nåd.

  Men det blir fel om vi tror att vi måste prestera och manipulera Gud när vi ber. Oavsett vad vi ber om och oavsett vilka ritualer vi menar oss vara tvungna att utföra.

  /Kjell

  PS. Om man inte förstår detta blir Jesus klagomål i Matt. 17:17 ganska obegripligt.

      (Reply)

 13. Birgitta skrev:

  Dessa makabra tillställningar är ett krystat försök att få till “en fortsättning på apostlagärningarna”, som är mångas önsketänkande. Man stressas till att vara något märkvärdigt i en kommande “stor väckelse” istället för att i lugn och ro få ha en naturlig gemenskap och be för sjuka enl Jak 5.

  Denna kärnfullt formulerade sanning får bli dagens citat!

  Problemet med prestationstro är ju att den leder till högmod när man tycker att man har lyckats och missmod när man tycker att man har misslyckats.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Kjell,

  Tack för utredningen kring suggestion för sjuka. För mig är som sagt suggestion ett nytt begrepp men det jag tänkte på, ursäkta min otydlighet, var i linje med det som Birgitta skrev “Dessa makabra tillställningar är ett krystat försök att få till “en fortsättning på apostlagärningarna”, som är mångas önsketänkande.” Att den övermyndige talaren med myndig röst helar kroppsliga åkommor, med stämningsfull musik i bakgrunden, försöker manipulera in den sortens idéer.

  Alltså, om någon upplever sig bättre eller faktiskt blev bättre är det lika glädjande som att man blev bra eller bättre efter ett läkarbesök. Gud kan vara med även på Vårdcentralen. En sak som avgör är vilken bild sammanhangen ger av Jesus Kristus som Gud / Frälsaren för evigheten som kommer sedan.

  Önskar få återkomma i saken.

  /Ulrika

      (Reply)

 15. Ulrika skrev: “För mig är som sagt suggestion ett nytt begrepp men det jag tänkte på, ursäkta min otydlighet, var i linje med det som Birgitta skrev”

  För mej var du inte otydlig (tror jag) och det jag skrev handlar om precis samma sak som det Birgitta skrev.

  Enda skillnaden är att jag belyste det från en “vetenskaplig” synvinkel. Men det finns inga motsättningar mellan Guds Ord och ärlig, sann vetenskap.

  Det är ganska lätt att svepa upp stämningar och skapa falska förtroenden. Det är ju det som är den falska olja som det talas om i liknelsen om de 10 jungfrurna.

  Den falska oljan funkar inte längre när den äkta oljans Herre är i antågande. Då slocknar alla faklor som brinner av entusiasm och ockultism.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Kjell,

  Återigen..tack för komplettering. Detta med att “manipulera” Gud med olika medel är något som jag ofta funderat över. Gud ser ju vår insida och vet allt. Visst ..det kan ju bli så att jag på nåt sätt presterar för att blidka Gud och då måste det ju bli fel.

  Hörde någon på nätet nyligen som talade varmt om fastan och dess betydelse. Han citerade när Jesus sa till sina lärjungar “när ni fastar…” inte OM ni fastar. Här uppmanar då Jesus till fasta och då uppstår nya frågor.

      (Reply)

 17. Rolle skrev: “Han citerade när Jesus sa till sina lärjungar “när ni fastar…” inte OM ni fastar.”

  Det stämmer helt och hållet med grundtexten.

  Fast man får då inte glömma att Jesus talade med judar som stod under Mose Lag, Förbundets bud.

  Tidebön och fasta var bindande föreskrifter.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell skriver:
  “Problemet med prestationstro är ju att den leder till högmod när man tycker att man har lyckats och missmod när man tycker att man har misslyckats.”

  You nailed it!
  (Och jag har varit i bägge diken.)

      (Reply)

 19. Ingela,

  Med glimten i ögat skall jag översätta detta så att ingen annan hittar på betydelsen.

  “You nailed it!” – betydelse-översättning – “Den sanningen har du spikat fast!”

  Avsikten: Så att den inte kan avlägsnas.

  Men känn dej fri, Ingela, att korrigera min “parafras”.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Fniss:)
  Jag tolkade: “Spikade den (golfbollen).” Som när man varsamt puttar golfbollen rakt i hålet på ett slag. Och jag har också varit i olika diken utanför greenen. Det är väl en ständig fråga för en kristen förresten, vilket dike kan jag befinna mig i nu månne? En sak vet jag med mig direkt. Jag ligger nämligen och “skriver” trans-flams-dikter i mitt huvud på mornarna innan jag kliver upp. Och är frestad att skriva ner dem “public.” I vilket dike är jag då?

  /Ulrika

      (Reply)

 21. Någon bloggpost om sport har jag inte.

  Orsaken är att jag är totalt okunning, och ointresserad, av sport.

  Så låt oss gå “on topic” (betyder hålla oss till ämnet) igen.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *