Först och störst

Det finns ett bud som Jesus kallar “Det första och största budet”.

Budet låter enligt Lukas (10:27) så här:

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

De andra så kallade synoptiska evangelisterna vet att meddela mera. Markus skrev (12:28-31)

En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: “Vilket är det största av alla buden?” Jesus svarade: “Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.”

Och Matteus vittnar om samma händelse i (22:35-40)

En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: “Mästare, vilket är det största budet i lagen?”

Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet.

Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Jag vill nu påstå att sedan de falska karismatikerna tog över den protestantiska scenen har dessa på alla sätt och vis försökt att skuldbelägga och skymfa just förståndet.

Ja det finns till och med aktiva bloggare som påstår att vi fick förståndet från satan i Edens lustgård. Ett exempel är Lennart Svensson, alias Lennart S, alias L.S. som sprider sina villor både lite här och där.

Samme bloggare har förstått att Den Helige Ande ges som gåva åt dem som ger gehör åt Petrus råd i Apg. 2:38. Men han förstår inte att Den Helige Ande även kan utrusta medlemmar i församlingen med gåvor som blir församlingen och omvärlden till nytta. Nej, detta förnekar han.

En annan person som ständigt anfaller förståndet skrev nyligen:

Logik, hm kanske det farligaste en kristen kan hamna under.

Kristendom är inte logisk. De logiska, eller själiska kan inte ta emot vad som tillhör Anden.

Av alla blasfemiska påstående vågar jag påstå att denna ligger högt i topp.

Bevis? Ja visst skall jag ge bevis om du inte tycker att det första och det största budet gäller. Läs Johannes 1:1-5

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

I grundtexten börjar texten med “εν αρχη ην ο λογος “, eller transkriberat “en arche en o logos“….

Skulle då logikens Herren förneka både logik och förstånd?

Svaret är NEJ, nej, och åter nej! Men villolärare vill gärna att du kastar allt ditt sunda förstånd överbord.

De vet att om du håller fast vid din övertygelse kommer de inte att kunna lura dej att bli ett viljelöst slaktoffer för de charlataner som leder massorna.

Sätt nu Guds Eviga Ord, Bibeln i högsätet. Låt ingen, varken virrpannor, bloggtroll eller pompösa förbannare stjäla den frid som har sin grund i Jesus Kristus som “ordet (logos) som blev kött”.

Nu kan det tyckas som att jag växlar ämne, men fortsätt och läs så kommer du kanske (om du vill) se att det faktiskt handlar om samma sak.

Visserligen bör du (och jag) läsa hela Bibeln om och om igen, men det finns tre kapitel i Johannes evangelium som hör till de starkase av allt starkt i detta, det starkaste evangeliet! Jag talar givetvis om kapitlen 14 till och med 16.

Där finns Jesu översteprästerliga förbön och hans mest intima samtal och budskap till lärjungarna. Avslutningen låter så här. Joh 16:24-33

Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig. Detta har jag talat till eder i förtäckta ord; den tid kommer, då jag icke mer skall tala till eder i förtäckta ord, utan öppet förkunna för eder om Fadern. På den dagen skolen I bedja i mitt namn. Och jag säger eder icke att jag skall bedja Fadern för eder, ty Fadern själv älskar eder, eftersom I haven älskat mig och haven trott att jag är utgången från Gud.

Ja, jag har gått ut ifrån Fadern och har kommit i världen; åter lämnar jag världen och går till Fadern.” Då sade hans lärjungar: “Se, nu talar du öppet och brukar inga förtäckta ord. Nu veta vi att du vet allt, och att det icke är behövligt för dig att man frågar dig; därför tro vi att du är utgången från Gud.”

Jesus svarade dem: “Nu tron I? Se, den stund kommer, ja, den är redan kommen, så I skolen förskingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig allena. Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig.

Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.”

Låt oss ta några flera citat. Jag bärjar med Fil. 4:4-9

Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder. Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära!

Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse. Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas – tänken på allt sådant. Detta, som I haven lärt och inhämtat och haven hört av mig och sett hos mig, det skolen I göra; och så skall fridens Gud vara med eder.

Finns det villkor för friden?

Och vi lägger till 1 Petr. 5:1-11

Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras:

Varen herdar för Guds hjord, som I haven i eder vård, varen det icke av tvång, utan av fri vilja, icke för slem vinnings skull, utan med villigt hjärta. Uppträden icke såsom herrar över edra församlingar, utan bliven föredömen för hjorden. Då skolen I, när Överherden uppenbaras, undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans.

Så skolen I ock, I yngre, å eder sida underordna eder de äldre. Ikläden eder alla, i umgängelsen med varandra, ödmjukheten såsom en tjänardräkt. Ty “Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd”. Ödmjuken eder alltså under Guds mäktiga hand, för att han må upphöja eder i sinom tid.

Och “kasten alla edra bekymmer på honom”, ty han har omsorg om eder.

Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. Stån honom emot, fasta i tron, och veten att samma lidanden vederfaras edra bröder här i världen.

Men all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder. Honom tillhör väldet i evigheternas evigheter. Amen.

Är det bara jag som ser att det faktiskt finns villkor för friden mitt i världens “betryck”?

Tror du att vi blir befriande från lidande och “betryck” bara vi presterar tillräckligt mycket andligt flum?

Detta är definitivt inte vad Guds Ord uppenbarar för oss.

Nu växlar jag igen men temat är detsamma.

Om du ritar en karta över, till exempel, Örebro så kan man ta din karta med sig och verifiera om den stämmer. Och om den inte stämmer kan man välja mellan att bygga om Örebro eller att korrigera kartan.

Finns det någon som vill välja att bygga om Örebro för att rättfärdiga kartan?

Nej, jag trodde väl det.

Men om du ritar en karta av Grönköping, som ligger någonstans i mörkaste Småland, ja, då kan du rita vad helst du behagar. Den som köper det, han köper det. Och det kvittar lika för det finns ingen verklighet bakom din karta.

På samma sätt gäller det att om du vill skriva en saga om Nalle Puh har du friheten att hitta på nästan vad som helst. Det behöver inte finnas några som helst verifierbara kopplingar till faktiska platser, personer eller händelser.

Men om du dristar dej till att tala om vem Gud är, vad Han gör, och vad Han har uppenbarat, är det bäst att du gör allt du kan för att hålla dej till sanningen.

Tänk dej att man hundratals år predikar något som man kallar evangelium och Guds sanning och att det alla dessa år inte finns ett enda praktiskt, verifierbart bevis att läran stämmer.

Måste det då inte vara något fel med läran?

Paulus uppmanade Filipperna (se ovan) : För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas – tänken på allt sådant.

Visste du att det finns en definition på “sanning”? Kanske svårt att tänka sig i vår tidsålder som dikteras av liberalteologi och subjektivism. Definitionen låter sålunda:

Den som säger om det som är, att det är, och om det som inte är, att det inte är, han talar sanning.

Den som säger om det som inte är, att det är, eller om det som är, att det inte är, han talar inte sanning.

Låt oss ta de största buden ännu en gång:

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Bevisbördan är din om du vill misstänkliggöra de goda gåvor som Gud har givit oss.

Och på vilken grund, eller på vilka uppenbarelser stödde sig Jesus när han proklamerade detta så kallade dubbla kärleksbud?

Jo, Jesus motiverade med:
På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Hur ser din Bibel ut?

Har du rivit sönder den i två delar?

När Jesus dog hade han fullbordat lagen. Det betyder att det varken kan dras ifrån eller tilläggas efter Jesu död och uppståndelse.

Och “profeterna” då (bestämd form)? Ja vad säger Skriften?

Matt. 11:13 Ty alla profeterna och lagen hava profeterat intill Johannes;

Lukas 16:16-17 Lagen och profeterna hava haft sin tid intill Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike, och var man vill storma ditin. Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.

Den som tror att det det dubbla kärleksbudet avskaffades efter Jesu uppståndelse kan sluta läsa här.

Men, om du tror att budet fortfarande är det största och fortfarade gäller så blir konsekvensen att inget har tillfogats eller dragits ifrån sedan dess.

Det som vi kallar Nya Testamentet innehåller förtydliganden, repetitioner och förklaringar så att även vi hedningar kan förstå. Och säkerligen snart även judarna när de läser Hebréerbrevet.

Johannes förklarar det dubbla kärleksbudet i 1 Joh. 2:3-11

Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud. Den som säger sig hava lärt känna honom och icke håller hans bud, han är en lögnare och i honom är icke sanningen. Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom. Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.

Mina älskade, det är icke ett nytt bud jag skriver till eder, utan ett gammalt bud, som I haven haft från begynnelsen. Detta gamla bud är ordet som I haven fått höra. På samma gång är det dock ett nytt bud som jag skriver till eder. Och detta är sant både i fråga om honom och i fråga om eder; ty mörkret förgår, och det sanna ljuset lyser redan.

Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är ännu alltjämt i mörkret. Den som älskar sin broder, han förbliver i ljuset, och i honom är intet som länder till fall. Men den som hatar sin broder, han är i mörkret och vandrar i mörkret, och han vet icke vart han går; ty mörkret har förblindat hans ögon.

Gamla Testamentet är den Bibel som Jesus, Paulus, Petrus och alla skribenter i “Nya Testamentet” läste ur och refererade till och lade ut texten från.

Hur ser din Bibel ut?

Nöjer du dig med Gamla Testamentet? I sådana fall missar du faktiskt de saker som uppenbarades genom Kristi Apostlar.

Nöjer du dig med Nya Testamentet? I sådana fall blir mycket så obegripligt att det kan leda till falska tolkningar och villoläror.

Har du lagt till ett “Tredje Testamente” som består av “Tradition”?

Det må vara katolsk tradition eller pingst-tradition eller vilken annan tradition som helst.

I sådana fall sätter du Guds Eget Eviga Ord på andra plats.

Valet är lika fritt som religionsfriheten, yttrandefirheten, dialektiken och demokratin…..

Men det leder till fördärvet om man väljer fel.

/Kjell

Views: 31

28 thoughts on “Först och störst”

 1. Kjell skriver om mig: En annan person som ständigt anfaller förståndet skrev nyligen:
  Logik, hm kanske det farligaste en kristen kan hamna under.
  Kristendom är inte logisk. De logiska, eller själiska kan inte ta emot vad som tillhör Anden.

  Av alla blasfemiska påstående vågar jag påstå att denna ligger högt i topp.

  Vare angenämt om du lät mig få kommentera och ge svar på dina påståenden.

  1Ko_2:14 Men en “själisk” människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.

  – Vad är att vara själisk, jo det är att sätta sitt sinne i första rummet och stänga dörren för det andliga.

  Logik är bra om det utgår från rätt källa, men den logik som skapar faricism och stänger dörren för Guds Ande, den är farlig och för vilse. Och det är faktiskt med Anden och logik jag sett hur fel du har i din förra bloggpost.

  Ps: Om du skriver om mig, vore det för seriositetens skull lämpligt att låta mig få svara!

  Bb

      (Reply)

 2. Björn bloggaren,

  Du har fått svara nu.


  Vill bara komplettera med att påpeka att versen inte innehåller någon varning mot att använda förståndet.

  SFB: “En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.”

  Refo: “En naturlig människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. Ty det är en dårskap för henne och hon kan inte begripa det, eftersom det måste bedömas andligen.”

  B2K: “Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.”

  KJV: “But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.”

  Levande Ordet: “Den människa som inte har Anden kan inte förstå och kan inte ta emot de tankar från Gud, som den helige Ande ger. De låter oförnuftiga, eftersom bara de som har den helige Ande inom sig kan förstå dem. För alla andra är det helt ofattbart.”

  Linjärt: “but ‘the’ natural man receives not the things of the spirit of god, for foolishness to him they are; and he cannot know ‘them’, because spiritually they are discerned;”

  /Kjell

      (Reply)

 3. Hej Kjell!

  I din “skymf-jakt” verkar du ha missat
  Guds Ord från “Ordspr.3:5”:

  “Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.”

  mvh L.S

      (Reply)

 4. Lennart Svensson,

  Det är bara rätt att även du får en möjlighet att reagera. Vilket du nu har gjort.

  Låt oss ta texten i sitt sammanhang, för även ordspråksboken hänger ihop.

  Ords. 3:1-7

  Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla, så skall du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta HERREN och fly det onda.

  Här står det ungefär samma sak som i Psalm 1:1-3

  Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

  I Ords. 3:4 står ordet שׂכל שׂכל (śekel śêkel) som betyder intelligens, framgång, urskiljningsförmåga, kunskap, redlighet, iakttagelseförmåga, förstånd, vishet.

  I Ords. 3:5 står ordet בּינה (bı̂ynâh) som kommer av בּין (bı̂yn) och kan översättas med slughet.

  Summan blir således att vi skall lita på HERRENS undervisning för att få ett välsignat förstånd, och inte förtrösta på vår egen medfödda slughet.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Kjell,

  Kjell,

  Det var bland det bästa, du någonsin har skrivit !
  Säger Amen.

  / Annelie Bäcklund

      (Reply)

 6. Kjell,

  Det är ett bra exempel på att det spelar roll vad grundtexten säger. Ord är viktiga. Ord betyder något. Gud väljer sina ord med omsorg tror jag.

  Passar på att tipsa om program som gör det enkelt för en att söka i grundtexten. Programmet jag använder är e-Sword. Det är gratis och nog det mest vanliga.

      (Reply)

 7. Tack Kjell

  Det var en intressant blogg post.

  Blogg trollet
  B-O

      (Reply)

 8. Eftersom jag ser en del av vilka konsekvenserna av mitt oförstånd blivit är jag extra glad över att vårt livsmål är kärlek med förstånd. Tänk oss att han valt kärlek med oförstånd. Vem vill ens kliva upp till en sådan dag. Sedan tänker jag på vilken spegelbild det blir av Gud om vi inte strävar efter kärlek med förstånd. Visst framstår då en bild av Gud som oförståndig? En Förståndig Gud som skapade människan till sin avbild vill givetvis ha relationer med människor byggd på förstånd. Vem vill ha en oförståndig partner exempelvis. På en mänsklig nivå kan vi aldrig bli fullkomligt förståndiga men det måste få vara målet att vara/leva i kärleken förståndig.

      (Reply)

 9. Andreas Frost skrev: “Gud väljer sina ord med omsorg tror jag.”

  Så är det och Han gör det i de allra flesta fall utan direkt diktamen.

  Därför ser man ganska stora skillnader mellan de ordval skilda “skribenter” gör.

  Det är absolut säkert viktigt att ta hänsyn till ordvalen. Och dock är det så att även om man gör det leder det inte till förståelse om man inte tar hänsyn till sammanhanget.

  Jag skall göra ett extremt exempel:

  Sedan gick han och hängde sig. (Matt. 27:5)
  Gå du och gör sammalunda. (Lukas 10:37)
  Skynda dig med hast. (Apg. 22:18)

  Tyvärr finns det en hel del människor som läser Bibeln på detta sätt. Fast visst är mitt exempel överdrivet.

  För att förstå en text måste man ta med i beräkningen:

  1. Vem talade?
  2. Till vem, eller vilka riktade han sig?
  3. I vilken situation utspelade sig händelsen?
  4. Vad föregick händelsen?
  5. Vad hände som resultat?

  Och kanske en hel del mer.

  Det gratis programmet e-sward är jättebra och jag är tacksam att jag får använda det utan kostnad. (Man kan till och med lägga till egna moduler.)

  Man kan använda det till att utläsa något ur Skriften. (exeges)

  Men beroende på vad man vill kan man även använda det till att läsa in saker i Skriften. (eiseges)

  Som texten i ordspråksboken tydligt visar på kan man handla med hjälp av helgat förstånd eller med med hjälp av ohelgad förment slughet.

  Vi vet alla vad som är enklast.

  Och vi vet även alla vad som är välsignat och håller när allting annat vacklar.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell,
  Funderar över ordet förstånd. Tänker på att det svenska språket är magert. Anser du att ordet förstånd är det bästa ordvalet i Älska Herren din Gud? I kärleksrelationen med Gud måste det handla om att använda det man fått av Gud och bygga på det. För om man exempelvis talar om förstånd med en vänsterpartist eller en högerpartist tolkar de förståndet olika. Guds förstånd går så att säga inte att lära sig eller förstå fullt ut. Men så långt vi kan förstå vad som är rätt och gott ska vi göra så, enligt Guds definition.
  Blev anklagad nyligen för att inte leva efter regeln “Det som du vill att andra ska göra för dig osv.” Fastän det i självaste verket handlade om att jag enbart inte ville/kunde göra som den människan ville. Hon som anklagade mig anser förmodligen att jag är oförståndig medan jag anser mitt val att inte göra henne till viljes är förståndigt.

      (Reply)

 11. Det har kommit en invändning till denna kommentar:

  I Kjells senaste bloggpost menar han att det är viktigt och avgörande till vem Jesus talar och att ordet gäller just dem.
  Kjell skrev inte så, utan det är en summering av det han skrivit.

  Om det är så att ordet bara gäller just dem som Jesus talar till, vilket oftast är apostlarna, så blir ju frågan, vad blir kvar av löften till oss andra?

  Ett ex: Hela Joh 15 talar Jesus med lärjungarna och detta kapitel liksom alla andra kapitel har man ju tillräknas sig själv. Men utifrån Kjells teologi så gäller detta kapitel endast lärjungarna och den stora frågan blir då, vilka ord av Jesus gäller oss andra? För faktum är, att de flesta löften Jesus ger, ger han i samtal med lärjungarna.

  För mig innebär detta att nästan alla fyra evangelier blir värdelösa och inte gällande för oss hednatroende.

  Har Kjell rätt, eller har han fel i sin teologi???

  En ärlig undran.

  Jag skall försöka svara på detta, men vill börja med att säga att jag förvånas över sådana svart-vita, endera eller, tankar.

  Finns det då inget som helst mellanting mellan endera bara för åhörarna eller helt för alla?

  Är det inte självklart att det är viktigt att veta i vilket sammanhang ett samtal utspelade sig?

  Vem sade vad till vem? Var var orsaken och vad var avsikten? Vad föregick händelsen och vad blev resultatet?

  I samband med händelsen med den kananeiska kvinnan säger Jesus själv: “Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus.” (Matt. 15:24)

  Nu kan vi ju roa oss med att tro att han i första hand lämnade ett budskap till pingstvänner i Sverige. Men det gjorde han inte. Han umgicks med och undervisade sina egna landsmän och det är knappast troligt att han gjorde det på grekiska.

  Din slutsats att evangelierna därför blir irrelevanta för oss är en synnerligen egendomlig slutsats.

  Låt oss tala explicit om precis det som förorsakar problemet här. Det handlar ju om våra olika meningar angående den utombibliska läran att det finns apostlar och delegerade hjälp-apostlar av samma sort som “de tolv” och “de sju”, även i vår tid.

  Det handlar inte om huruvida Gud gör under även i dag, för det gör han. Det handlar inte om huruvida Gud leder oss även i dag, för det gör han.

  Jesu bror Jakob skrev (Jak. 5:14-16):

  Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.

  Detta är helt utan tvekan riktat till oss alla i församlingens tid. Samma gäller Paulus förklaringar och förmaningar angående Andens gåvor.

  I Lukas 10 berättas det om att Jesus utsåg, alltså valde och delegerade, 70 personer som han sände två och två till de plaster han tänkte besöka.

  Han gav dem uppdraget: “Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.”

  Tydligt uppdrag, riktat till de 70 och begränsat till dem.

  När de kom tillbaka var de positivt förvånade över den kraft de hade fått som mandat. De sade: “Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.”

  Och Jesus förmanade dem: “Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.”

  I Lukas 6:13-16 står det:

  När det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland dem tolv, som han kallade apostlar: Simon, som han gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades “ivraren”, Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare.

  Och Matteus meddelar vilket mandat Jesus gav åt dessa tolv (Matt. 10:5-8):

  Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: “Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.

  Samma mönster här. Inte en enda antydan att det bara var av någon nyck som Jesus valde de 12 och gav dem tydliga, detaljerade instruktioner. Samtidigt varnade han dem för frestelsen att ta betalt för sina “tjänster”. (Vår tids självutnämnda bluff-apostlar tar ju gärna ordentligt betalt för sina så kallade tjänster.)

  Efter Jesu uppståndelse, när församlingen hade bildats, beskrivs det hur Apostlarna på liknande sätt utvalde sju hjälp-apostlar. (Apg. 6:2-6):

  Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sade: “Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva skall vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.” Alla de församlade tyckte att förslaget var gott, och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den helige Ande, vidare Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiokia. Dessa förde de fram inför apostlarna, som bad och lade händerna på dem.

  Det berättas sedan om några av dessa hur de gjorde stora tecken och under bland folket.

  Det finns, så vitt jag vet, inga som helst antydningar att ytterligare apostlar av detta slag utvaldes av någon. Hur det stod till med Mattias vet jag inte, men åtminstone kan han ju ha varit en hjälp-apostel lika mycket som de sju. Och så har vi Paulus som enligt Bibeln var utvald av Kristus till att vara hedningarnas Apostel.

  Sedan får vi själva välja vad vi vill tro på.

  Katolikernas villolära är att fallet med Mattias “bevisar” att apostolisk succession är den metod som skall tillämpas.

  I karismatiska rörelser har man ofta den utombibliska läran att apostlar uppstår lite här och där nu och då.

  På frukten skall vi känna trädet och faktum är att från och med år 100 tills nu finns det inga som helst praktiska “bevis” på att vare sig katoliker, “trosförkunnare” eller andra skulle ha rätt.

  Men vill man sätta sin tilltro till fabler får man ju göra det.

  Det egendomliga är dock att det finns personer som tror att på dessa villor samtidigt som de förnekar Den Helige Andes gåvor som enligt Guds Ord tillhör församlingen och vår tid.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Tack Kjell!

  Det här ämnet som du behandlar är nog ett av de bästa som jag någonsin har läst på en blogg. När orden berör våra hjärtan så de blir brinnande i oss, då vet vi att de är från Gud.

  Kjell, du har ju verkligen den Helige Ande inom dig.
  Du är en broder i Kristus Jesus. Tack Gud.
  /lärjungen

      (Reply)

 13. lärjungen,

  I min kommentar, alldeles ovanför din kommentar, har jag utan att lägga till, och utan att dra ifrån, bara redogjort för det vi får veta om Apostlar i Skriften.

  Dessutom har jag ställt några få frågor som kan tjäna till att kolla om en lära är förenlig med dessa Skriftens ord.

  Jag förstår mycket väl att det jag påvisar är svårt att acceptera för dem som levt hela livet med färgade glasögon och fruktar att bli besvikna av Sanningen.

  Men jag kan garantera att var och en som är villig att ifrågasätta sina paradigma och bara lita på Guds Ord, rakt av och utan krusiduller, kommer att upptäcka att många obegripligheter dunstar bort. Skriften öppnar sig!

  Det är Sannnigen, och bara Sanningen som befriar.

  Tacksamhet som grundar sig på fabler håller inte när anskriet kommer. Den oljan består av entusiasm och positivism. Den håller inte lampan brinnande.

  Bara tacksamhet för Sanningen håller när Brudgummen kommer.

  Frälsta benådade syndare kommer då att böja knä i ordlös tacksamhet och vördnad för Herren. Och bara bekänna att Han ÄR HERREN!

  /Kjell

      (Reply)

 14. En invändning, eller vad man nu skulle kunna kalla det:

  Varför skulle inte Jesus kunna kalla någon idag till apostlaämbetet, eller till profetämbetet?

  Ett annat bedrägligt argument som vanligtvis kommer från diskussionslystna är: “Men det står ju inte att det inte hände.”

  Båda dessa sken-argument är “tomma” i den meningen att de bygger på avsaknaden av information.

  Detta säger Skriften om tomma argument:

  Ef 5:6-7 Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra.

  Kol. 2:6-8 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Kjell,

  Jag förundras över hur långt en diskussion kan gå. Vid läsning och tolkning gäller vem sa vad och till vem. Evangelierna är i förstahand vittnesbörd om Jesus gärningar här på jorden. Evangelierna skrevs inte som en lärobok. Därför ställer det krav på läsaren att tolka vad som faktiskt står.

  Ibland tror jag att diskussioner liknande denna handlar mer om personliga vendetta än vilja att förstå. (Obs! Generell slutsats som inte är riktad till någon personligen.)

      (Reply)

 16. Kjell,

  Jag håller med om att vi behöver läsa Guds Ord som det står och kasta ifrån oss människolärorna.

  Människorna har verkligen krånglat till evangeliumet. En dag kommer alla få se att frälsningens Ord var enklare att förstå för ett barn, än för en vuxen. Guds Ord är väldigt “rakt”. Det är så enkelt, tydligt och rakt, så att de smartaste människorna på denna planet, kan inte förstå det. Lewi Pethrus sa följande 1933, ang. Logosbegreppet.

  “Kristi vittnesbörd om Moseböckerna, av Lewi Pethrus 1933

  “Filosofiska riktningar inom kristenheten har byggt upp vidlyftiga utförliga lärosystem på detta ord, logos-begreppet, och man har gjort högtflygande spekulationer över vad det skulle betyda. Man har på detta sätt kommit fram till teorier som det verkligen inte är lätt för enkla människor att förstå. Detta är en av orsakerna till varför man inte ska tro på dem. Allt som rör evangelium är sådant att varje enkel människa kan fatta det. I annat fall kan det inte fylla sitt ändamål. Evangelium är ingen högklassreligion eller en religion för filosofer, utan det är till för människor av olika slag. Dessa vidlyftiga spekulationer dömer sig själv.”

  Frid
  lärjungen

      (Reply)

 17. Fredrik,

  Dels handlar det nog om personlig vendetta, men även om att försöka vara smart och försöka få applåder av publiken.

  Sedan är det så att vissa människor inte vill komma till en slutsats. Deras nöje är att hålla igång något som liknar en diskussion så länge som möjligt.

  Så när deras argument inte håller sidospårar de.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Tack Kjell för ännu en läsvärd artikel, inklusive kommentarer.

  “En människa, som mitt i sin härlighet är utan förstånd, är lik boskapen som förgås. .” (Psa 49:20)

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 19. Rolf Lampa,

  Förr i tiden, när jag bodde i Sverige, brukade man ge sitt bifall till sådant med uttrycket:

  Den satt!

  Om uttrycket inte längre används kan jag bara tillägga:

  Bulls-eye!

  Mitt i prick!

  /Kjell

      (Reply)

 20. lärjungen citerade: “Filosofiska riktningar inom kristenheten har byggt upp vidlyftiga utförliga lärosystem på detta ord, logos-begreppet, och man har gjort högtflygande spekulationer över vad det skulle betyda.”

  Jo jag minns detta mycket väl. Första gången jag uppmärksammade det handlade det om orden “logos” och “rhema”. Den som predikade om detta påstod att ett “rhema” var ett direkt tilltal från Gud, som man kunde stå på och, så att säga, “kräva” bönesvar.

  Det finns flera exempel. Så poängterade somliga skillnaden mellan “bios” och “zoe” och byggde teologi på det.

  Och alla de som predikar om bönetekniker använde sig av de olika ord som används i den grekiska grundtexten och vanligtvis översätts med ordet “bön” i svenskan.

  Detta var för åtskilliga decennier sedan och ledde till att jag började studera grundtexten. Och det visade sig att sådan ord-studie-teologi inte håller.

  Argumenten funkar bara om man handplockar texter som tycks stödja teorin. Och detta är just kännetecknet på heresi. Ordet för “heretiker” är “αἱρετικός” (aihretikos) och kommer av “αἱρετίζω” (aihretizō) som betyder att välja, underförstått och vraka.

  /Kjell

      (Reply)

 21. I Dagen finns det en artikel som kan vara av intresse för Jönsson och Svensson och alla andra som är fientligt inställda till förståndet.

  Artikeln heter: Låt hjärnan vara med, ungdomar.

  Och om du inte kommer in genom den så kallade “pärleporten” så att du kan läsa artikeln, skall jag saxa några stycken citat här:

  Att studentmiljön vässar ungas intellekt är inte ett problem, det innebär tvärtom möjligheter att älska och följa Jesus djupare.

  Vi har misslyckats och vi vet inte riktigt varför”. Orden kom från en ungdomspastor som uttryckte sin frustration över att så många unga lämnar kyrkan efter att man vuxit ur ungdomsgruppen.

  I en amerikansk studie genomförd av Barna Group 2011 framkom att nästan tre av fem kristna lämnar tron i studentåldern.

  Jesus säger tydligt att det viktigaste budet är att ”älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd” (Matt 22:37). Att studentmiljön vässar ungas intellekt innebär möjligheter att älska och följa Jesus djupare!

  Många bär på en falsk gnostisk uppdelning i vad som är viktigt (den andliga dimensionen) och det som är oviktigt (det materiella).

  Resten får du läsa i Dagens artikel.

  Vill tilläggsvis nämna att Credo ville arrangera en temadag ”Med hjärta och hjärna” på Stockholms universitet.

  De vägrades att tillgång till den tänkta lokalen med motiveringen att en del av deltagarna var kritiska mot abort. Fastän abort inte tillhörde det som skulle diskuteras.

  Kan vara bra att veta detta nu när drottning Silvia har satt Sverige på kartan igen med sin okloka och omdömeslösa handling att vägra den Scandinavian Human Dignity Award 2014 som hon skulle ha fått ta emot i morgon. Bara för att det finns medlemmar av Scandinavian Human Rights Lawyers som i andra sammanhang har vågat ifrågasätta abort.

  Följande citat av Elisabeth Sandlund (i Dagen) skriver jag under på:

  Säg att du arbetar mot trafficking och alla, inklusive Uppsala universitet och kungahuset, hoppar på tåget för att visa hur viktigt ämnet är. Våga hävda att de höga aborttalen i Sverige är ett problem eller att frågan om abort inte enbart gäller kvinnans rätt till sin egen kropp utan ytterligare två individer, nämligen barnet i magen och dess far, och ditt sammanhang betraktas som pestsmittat.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Kjell,

  Kjell, du har hakat upp dig på förståndet, jag har inget problem med det, men när logiska uträkningar tar över tro, då är det väldigt fel.

  Om du kommer ihåg, så var det logik som jag menar är trons fiende.

  Du verkar inte riktigt förstå vad tro är, förutom såklart trofasthet, för det har du ju skrivit om, men trofasthet utan att göra det Gud säger är ingen trofasthet. Och att hålla sig till de fasta föreskrifterna, men inte göra det Gud säger är inte heller trofasthet. Visst man håller sig till boken, men missar mycket av vad Gud vill i vår vandring.

  Obs, att göra vad Gud säger är inte samma sak som att göra vad han sagt för tusentals år sedan.

  Bb

      (Reply)

 23. Björn bloggaren,

  Visst kommer jag att släppa in en (räkneord som betyder 1) kommentar varje gång jag nämner dej. Fast denna gång nämnde jag dej ju inte explicit. 🙂

  Du skrev: “du har hakat upp dig på förståndet, jag har inget problem med det, men när logiska uträkningar tar över tro, då är det väldigt fel”

  Jag har inte alls hakat upp mej på förståndet, men jag hävdar att Jesus hade rätt när han sade: ”älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd”

  Så om du vill få en syl i vädret tillsammans med din förståndshatande kumpan Svensson får du allt komma med bevis genom att påpeka uttalanden där du anser att “logiken har tagit över tron”. Logik funkar inte utan förstånd.

  Och låt mej även citera något du skrev 2014-10-12 17:54:45

  Några skriver. Jag tror att sann Gudsfruktan är en stark drivkraft till att sträva efter Helgelse i sitt liv.

  Japp, det låter väldigt bra, men det jag sett, är att just detta leder till ett lagiskt heligt liv. Det vill säga, att avskiljningen, helgelsen beror på människan, att det inte är beroende på ett Guds verk.

  Igen samma knas-logik!

  Skulle det då vara lagiskhet att vilja vara Herren lydig?

  I din kommentar här skriver du: “Du verkar inte riktigt förstå vad tro är, förutom såklart trofasthet, för det har du ju skrivit om, men trofasthet utan att göra det Gud säger är ingen trofasthet.”

  Hur vill du ha det?

  Du vinglar ju bara hit och dit. Detta är precisa motsatsen till den citerade kommentaren!

  Jag förmodar att du struntar blankt i om något är rätt eller fel bara du får in dina kommentarer till allmänt beskådande.

  Diskussionen är din olja.

  Mitt råd är: Byt till den olja som håller. Bara Sanningen håller.

  Du är välkommen att förklara dej bara om ditt svar är logiskt och förståndigt.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Kjell,

  Du skriver: Jag förmodar att du struntar blankt i om något är rätt eller fel bara du får in dina kommentarer till allmänt beskådande.

  – Nej faktiskt inte, min grund är att peka på vad sant är och på det området finns det väldigt skiftande syn.

  Du skriver: Igen samma knas-logik! Skulle det då vara lagiskhet att vilja vara Herren lydig?

  Kjell! För mig verkar det som att du inte förstår vad jag skriver. Det jag skrev handlade inte om lydnad, utan om att strävan efter helgelse producerar ett lagiskt liv.
  Det lagiska blir att jag själv försöker bli helig genom denna stävan, man börja leta upp alla fel och brister och försöker åtgärda dem. Man hamnar i ett religiöst perfektionistiskt liv och man hamnar så småningom i en rädsla för att göra fel, för man vill ju inte synda och detta resulterar i en krampaktig vandring där inte bara helgelsen handlar om mig och min förmåga, utan allt i vandringen blir i och utifrån mig.

  Du skriver: jag hävdar att Jesus hade rätt när han sade: ”älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd”

  – Klart att Jesus har rätt, men frågan är vad han menar med förstånd? Många trodde inte, därför kunde inte Jesus göra under och varför trodde de inte?
  Ja det står inte, kanske tänkte de, under sker inte idag och framför allt inte genom en snickare, lite logisk uträkning som kanske stoppade det Gud ville där och då.

  Jesus sa till en hövitsman, inte i hela Israel har jag sett någon med större tro. Skriften beskriver flera saker om vad tro är och i detta fallet handlade om att Jesus sa ett ord. Säg endast ett ord sa hövitsmannen, så blir min tjänare frisk, en beskrev han varför han trodde som han gjorde. Detta är för mig sann tro, att tro och agera på det Jesus säger idag och för att kunna leva och vandra i denna tro, så måste man lära sig hur Jesus talar. Vi har ett grundfundament, men det räcker inte och gjorde inte heller det för lärjungarna, de var tvungna att höra direkt från Jesus.

  Du skriver: komma med bevis genom att påpeka uttalanden där du anser att “logiken har tagit över tron”

  – Kjell, anser inte du att du först borde komma med bevis på att jag förnekar Andens gåvor?

  Jag har aldrig sagt att du skrivit något där logiken tagit över tron, men men helt klart kan människans logik hindra tron och det vittnar ju skriften själv om, en själisk, osv

  Det finns många bibeltrogna, Jesustroende människor, men de är utan en tro som får dem på fötter så att de vandrar med Jesus.
  Jesus sa i Joh 10: mina får hör min röst och följer mig, men om man inte förstår att det finns en sådan personlig vandring så har man bara kommit till nivå 1 i efterföljelsen. men om man förstår, med sitt förstånd, att det finns en vandring likt fåren, så börjar det kristna livet te sig annorlunda, ett beroende till honom kommer och trofastheten blir en del av livet.

  Hoppas att svaret är till belåtenhet.

  Bb

      (Reply)

 25. Björn bloggaren,

  Vad gäller din diskussionslystnad vet ju alla som har försökt att diskutera med dej att det inte går att få något slut på diskussionen. Inte ens när man ber om det.

  Du vill gärna ha bevis. Därför hänvisar jag till Allt-i-allo-rummet-7 hos Vakna Sverige.

  För dem som orkar läsa alla dina kommentarer där, är samtidigt din kommu-nikation med Lennart Svensson där ett bevis på dina åsikter om Den Helige Andes gåvor.

  Angående helgelse och ditt påstående att man inte bör sträva efter den kan jag citera följande bibeltexter:

  Hebr. 12:14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.

  Rom. 6:19 För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse.

  2 Kor. 7:1 Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.

  1 Tess. 4:7 Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.

  1 Tim. 2:15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

  Och visst får vi hjälp, men bara om det är vår ärliga önskan att vara hörsamma, lydiga och således strävar efter helgelse.

  1 Kor. 1:30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,

  Säkerligen har du rätt att jag ofta inte förstår vad du menar. Framför allt händer detta när du motsäger Guds Ord. Eller till exempel när du ifrågasätter tydliga saker. Ett exempel från din kommentar ovan: “Klart att Jesus har rätt, men frågan är vad han menar med förstånd?

  Ordet “förstånd” kan inte missförstås annat än om man vill slingra sig, ungefär som den lagkloke som frågade “vem är då min nästa”, när han ville slingra sig.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *