Profet, Profetia eller….?

Ur en tidigare artikel saxar jag följande som inledning:

Något som berör mej i den bakomliggande debatten (om man nu kan kalla det för debatt) är de giganstiska missförstånden angående prövandet av så kallade profetior.

Eftersom profetians gåva är något vi bör sträva efter, är det kanske inte så konstigt att det finns otroligt mycket missförstånd angående just profetia. Och eftersom man i åratal har varnat för att “röra Herrens smorde” är det kanske inte konstigt att det blir ett sånt liv och kiv så fort någon hellre vill lyda maningen att pröva i stället för att tiga och lida.

Nu vill jag faktiskt påstå att genom åratal av “rör inte Herrens smorde” har man gjort sig skyldig till att släcka Anden och skapa förakt för profetior. Inte minst eftersom makthungriga personer har missbrukat “profetia” för att just inte kunna motsägas.

Profetian är inte till för att ge profeten makt eller ära. Äran för Guds Ord tillkommer Gud allena.

Låt oss därför analysera ett påstående som detta: “Vi, som Guds församling, skall enligt Ordet inte förakta profetiskt tal, utan pröva allt och behålla det goda! Vilket i sin tur bör innebära att ingen profet kan garanterat profetera utan att köttet riskerar att slinka med. Därför är det också ett skydd för profeten själv – för att inte hamna snett

Det verkar ju vara korrekt, eller hur? (Även om termen “profetiskt tal” så vitt jag kan finna inte finns ordagrannt i Bibeln.)

Men låt oss börja med den allra viktigaste frågan!

Hur vet man om något är “profetiskt tal” eller bara subjektiva åsikter?

Visserligen skall vi väl pröva all information vi får mot Skriften, men inte är varje råd vi får från varenda medmänniska “profetiskt tal”.

Det måste helt enkelt finnas åtminstone några kriterier som anger om det handlar om “profetiskt tal” eller ej. Och det kan knappast bero på att den som talar säger “så säger HERREN”.

Jag börjar med tre verser ur Petrus andra brevs första kapitel. Den sista av dessa är omtyckt av auktoritära människor som kallar sig profeter. Verserna 19 till och med 21:

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Svenska Folkbibeln har hoppat över ett ord i grundtexten, nämligen ordet ποτέ – pote som är en tidsangivelse och kan översättas med “i den gamla tiden”. King James har den översättningen: “For the prophecy came not in old time by the will of man“; vilket passar bra ihop med: “Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss“; där Petrus uppenbarligen hänvisar till den Bibel han kände, i stort sett vårt Gamla Testamente, Torahn!

Och nu skall jag citera de följande tre verserna, som genom een synnerligen olycklig kapitelindelning har hamnat i nästa kapitel. 2 Petr. 2:1-3

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Lägg nu märke till två saker här:

 1. Det fanns falska profeter och dessa var falska på grund av att de talade egna ord, och således inte ord de hade fått från Gud. Det de sade var följaktligen ingen profetia utan tomt, missledande, förvillande prat.
 2. Petrus jämför GT’s falska profeter med NT’s falska lärare.

I Ef. 4:11 räknar Paulus upp fem funktioner som behövs i Kristi kropp. “Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.

Han säger om sig själv att han uppträdde som apostel, evangelist och lärare i 2 Tim. 1:11 “Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare.

Som funktionär utövade således Paulus dessa funktioner.

Så låt oss se vad som sägs angående tre andra funktionärer i de lokala församlingarna. Jag tar det i ordningföljden:

 • äldste (πρεσβύτερος – presbuteros),
 • församlingsledare (ἐπισκοπή – episkope – biskop),
 • församlingstjänare (διάκονος – diakonos – diakon)

Lägg märke till att biskop här har en annan betydelse än den som hanteras av de så kallade episkopala kyrkorna.

Angående äldste läser vi Titus 1:5-6

När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar. En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga.

Paulus ansåg det vara påbjudet att ordna församlingens struktur enligt det som han menar vara föreskrivet. Dit hörde anvisandet av äldste som håller måttet och uppfyller kraven.

Han talar sedan om kraven för att bli församlingsledare (biskop), Titus 1:7-9

Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Han skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna.

Inte ett ord angående akademiska titlar eller prestationer! Däremot mycket stränga krav angående hans handel och vandel och hans bibelförankring.

Nu handlar ju brevet om situationen på Kreta, och därför är det även relevant för situationen i Sverige. Paulus varnar på skarpen med ord som inte är politiskt korrekta, Titus 1:10-14

Ty särskilt bland de omskurna finns det många orosstiftare, pratmakare och bedragare. Dem måste man tysta munnen på, för de vänder upp och ner på hela familjer genom att för egen vinning lära ut sådant som de inte borde. En av deras egna, en profet, har sagt: “Kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata.” Det omdömet är sant. Tillrättavisa dem därför strängt, så att de blir sunda i tron och inte befattar sig med judiska myter och med stadgar från människor som vänder sig bort från sanningen.

(Det hör i och för sig inte direkt till temat i denna artikel, men dessa orosstiftare, pratmakare och bedragare gjorde tydligen anspråk på auktoritet på grund av egna prestationer och eget beröm.)

I Paulus första brev till Timoteus, kapitel 3 ges samma instruktioner angående församlingsledare (läs det!) och från och med vers 8 presenteras kraven på församlingstjänarna (diakonerna), 1 Tim. 3:8-13

Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete. Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem. Kvinnorna (not: deras hustrur) skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. Han skall ta väl hand om sina barn och sin familj. De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Varningen att inte tro på vad som helst bara för att det verkar religiöst, fromt eller andligt ges på flera ställen i Bibeln. Jag tar ännu ett citat. En varning given av Johannes. 1 Joh. 4:1 “Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Låt mej nu försöka summera detta.

I Gamla Testamentet talas det aldrig om “apostlar”. Den funktionen fylldes av de gammaltestamentliga profeterna. Det är deras profetior Petrus syftar på när han säger: “ingen profetia (i den gamla tiden) har burits fram genom någon människas vilja“.

Det fanns falska profeter men när de talade handlade det inte om “profetia”. GT’s regler för att känna igen det var att de endera presenterade villoläror eller att deras siande inte inträffade.

Apostlar behöver vi inte orda mycket om. Deras bidrag till Guds Ord finns nedtecknade in det vi kallar Nya Testamentet och utgör tillsammans med det vi kallar Gamla Testamentet den fasta grund mot vilken vi har fått uppdraget att “pröva”, alltså validera och dokumentera, profetia.

Men när handlar det då om profetia?

Ja, i princip handlar det om profeterande varje gång någon meddelar sin tolkning av Guds Ord, bibltexter, eller påstår sig ha fått en uppenbarelse direkt från Gud. Men först efter “prövandet” kan man avgöra hur stor del av “profeterandet” som höll och därför kan kallas “profetia”.

Det är bland annat därför som det är så viktigt att lyda uppmaningen att validera allt profeterande. Annars finns risken att man går miste om något viktigt eller så riskerar man att drivas bort med varje vindkast i läran.

Men finns det då inga som helst krav på “profeter”?

Kraven på äldste, församlingsföreståndare och församlingstjänare är ju ganska stora och kraven på lärare är knappast mindre.

1 Tim. 3:2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare.

Titus 2:3 Äldre kvinnor skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott,

Jakob 3:1 Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.

När det gäller kraven på äldste, församlingsföreståndare och församlingstjänare, handlar det om saker som är synliga och uppenbara för den lokala församlingens medlemmar. När det gäller kraven på herdar, evangelister och lärare, handlar det om saker som blir uppenbara för församlingens medlemmar.

På samma sätt torde det inte vara så svårt att känna igen orosstiftare, pratmakare och bedragare!

Dessa må göra anspråk på fromhet och helighet och kalla sig “profeter”, men det de säger är inte “profetia”.

Profetens handel och vandel måste kunna valideras av församlingens herdar, äldste och föreståndare.

I vår tid, nu när människor inte längre skall står ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär kallar till sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. Och vägrar att lyssna till sanningen utan i stället vänder sig till myter. Finns det stor risk att fantastiska “profeter” som i verkligheten är pratmakare och bedragare kommer och stiftar oro.

Varningen klingar oss i öronen: Tro inte alla andar!

/Kjell

Views: 148

125 thoughts on “Profet, Profetia eller….?”

 1. Bra skrivet Kjell!

  Du skrev:
  “Men när handlar det då om profetia?
  Ja, i princip handlar det om profeterande varje gång någon meddelar sin tolkning av Guds Ord, bibltexter, eller påstår sig ha fått en uppenbarelse direkt från Gud. Men först efter “prövandet” kan man avgöra hur stor del av “profeterandet” som höll och därför kan kallas “profetia”.

  Jag tror också på det där. Profeterandet ska peka på Guds Ord för att Jesus Kristus ska få äran.

  Frid
  lärjungen

      (Reply)

 2. Lärjungen
  Enligt Hebr 1 hörde profeterandet till forna tider. Numera är det Jesus/Ordet som skall “profeteras”. NTs profetior hör därför inte i första hand framtidsfrågorna till, de har vi ju i Ordet. Jag tror därför mera att nutida profetiska budskap ligger i att det predikas och det skall prövas i ljuset av just ordet.
  Det utesluter naturligtvis inte att Gud även kan tala på annat sätt, även om det inte sker så ofta, tror jag.

      (Reply)

 3. Kjell, det du skriver är ju en viktig del i prövningen: “Profetens handel och vandel måste kunna valideras av församlingens herdar, äldste och föreståndare.”

  Jag har hört någon säga något liknande – men är för trött i huvudet just nu för att komma ihåg var.
  Det handlade i alla fall om att, även om en profet inte bevisats profetera fel, så ger det inte automatiskt grönt ljus.
  Det handlade om ‘handel och vandel’ också.

  Och det gäller naturligtvis för alla funktioner i kroppen!

      (Reply)

 4. Kanske vore det passande att jag förklarar orden som SFB har översatt med orosstiftare, pratmakare och bedragare.

  Låt oss först jämföra några olika versioner av Titus 1:10:

  SFB:
  “orosstiftare, pratmakare och bedragare”
  1917:
  “som icke vilja veta av någon myndighet, många som föra fåfängligt tal och bedraga människors sinnen”
  Bibel2000:
  “som inte vet sin plats, pratmakare som förvrider huvudet på andra”
  Karl XII:
  “genstörtige, onyttige sqvallrare, och bedragare”
  Refo:
  “trotsiga, som för ett tomt prat och är bedragare”
  KJV:
  “unruly and vain talkers and deceivers”
  TR:
  “ανυποτακτοι ματαιολογοι και φρεναπαται”

  ἀνυπότακτος – anupotaktos betyder olydig, en person som inte vill underordna sig. Ordet förekommer bara 4 gånger i NT. Däremot den positiva varianten ὑποτάσσω – hupotasso förekommer 40 gånger.

  ματαιολόγος – mataiologos pladdrare eller en person som försöker missleda med långa och krångliga anföranden. Politiker brukar vara bra på det. Förekommer faktiskt bara en gång i NT men betydelsen är tydlig. Ordet är sammansatt av μάταιος – mataios som betyder “tom” och därför nyttolös och lögnaktig (jämför Ef. 5:6) samt λέγω – lego som betyder föreslå, argumentera för, diskutera om.

  φρεναπάτης – frenapates betecknar en person som är manipulativ genom att påverka andra med emotionella argument. Det förekommer även det faktiskt bara en gång i NT. Det är sammansatt av φρήν – fren och syftar på mellangärdet i betydelsen av centrum för känslor men även förmågan att förstå, samt ἀπάτη – apate som betyder (om jag har fattat det rätt) både benägenheten att bedra och att vara lättlurad.

  Det kan vara av intresse att jämföra detta med det ord som används för att beskriva de “förståndiga” jungfrurna i Matt. 25:2, nämligen φρόνιμος – fronimos som även det innehåller ordet φρήν – fren. Ordet har betydelsen av att vara medvetet noggrann och förkovra sig och bedöma allt visligt.

  Man skulle kunna säga att ordet sammanfattar hela hjärtat, hela själen (eller livet), och hela förståndet. Alltså alla ingredienserna i det första och största budet.

  Och när vi ändå håller på vill jag även belysa det ord som används för de “oförståndiga” jungfrurna, nämligen μωρός – moros, vilket innehåller betydelsen av att vara “dum” på grund av att man sysslar med mysterier och ritualer och således är precis motsatsen till att älska sanningen.

  (Inom parentes! De svenska översättningarna 1917, SFB och Bibel 2000 har, för övrigt, kastat om grundtextens ordningsföljd i Matt. 25:2. Den korrekta lydelsen är: “Men fem av dem var visa, och fem var oförståndiga.”)

  /Kjell

      (Reply)

 5. Stig Melin,

  Till Stig Melin

  Den Helige Ande skall leda oss fram till hela sanningen. I Uppenbarelseboken finns hemligheter som ska uppenbaras när rätt tid kommer. Eftersom Jesu Ande är profetians Ande så kommer dessa hemligheter öppnas upp för oss och i framtiden.
  Profetians Ande har inte upphört i vår tid. Den Helige Ande, Kristus är samma källa som leder oss, liksom den gjorde till fäderna i GT.

  Frid
  lärjungen

      (Reply)

 6. Tack för den intressanta språklektionen!
  Jag undrar om ‘gallimatias’ (struntprat?) har med mataios att göra?

  Också intressant det här med ‘fren’ – som ‘syftar på mellangärdet i betydelsen av centrum för känslor, men även förmågan att förstå’. Utöver det du skriver, så leder tanken om mellangärdet mig dels till att reflektera över vilken ‘mat’ vi stoppar i oss. Och vilken ‘energi’ vi får av maten.
  Samt dels på hur kundalini manifesterar i krampaktiga ryckningar, som ser ut att ha sitt centrum just i mellangärdet.
  Kan det kanske hänga ihop med att man inte har varit medvetet noggrann, att ‘bedöma allt visligt’?

      (Reply)

 7. Ingela,

  “Galli Matias” är latin och betyder “Tuppens Mathias”.

  Enligt “legenden” var det en domare som skulle avgöra om tuppen tillhörde Mathias, men som tydligen inte var vidare bra på latin. Han borde ha sagt “Gallus Mathiae” vilket betyder “Mathias tupp”.

  Hans uttalade domslut blev därmed “gallimatias”.

  Däremot kan du känna igen engelskans “moron” i ordet μωρός – moros som används angående de “fåvitska” jungfrurna som det hette i den gamla 1917 versionen.

  I GT står det ju ibland “dåren gör si och så”. Med det ordet menas inte en person med en IQ på 35 utan det kan vara en mycket intelligent person. Han klassar som dåre för att han förkastar Gud och hans Ord.

  Richard Dawkins är en ökänd sådan dåre som har många beundrare.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Ingela,

  Jag skrev:

  Och när vi ändå håller på vill jag även belysa det ord som används för de “oförståndiga” jungfrurna, nämligen μωρός – moros, vilket innehåller betydelsen av att vara “dum” på grund av att man sysslar med mysterier och ritualer och således är precis motsatsen till att älska sanningen.

  Ingela kommenterade:

  Kan det kanske hänga ihop med att man inte har varit medvetet noggrann, att ‘bedöma allt visligt’?

  Vi kan ta ett aktuellt exempel. Det så kallade “kraftiga” jordskalvet i Sverige.

  En person kommenterar att det blev jordskalv med epicentrum nära Mora 2 minuter efter att Anders Borg berättade att han lämnar partipolitiken.

  En annan person kommenterar: Hej. läste att vid ca kl 15.00 i dag var det en stor jordbävning uppe i mellersta Sverige. Jag vet förstås inte, men undrar ändå om dagens jordbävning och gårdagens val har något samband?!

  Sådana kopplingar kallas vidskepelse och handlar om just det som de oförståndiga jungfrurna sysslade med.

  Jag skall försöka förklara.

  Vi antar att du kastar 3 tärningar och att alla tre stannar med 6 uppåt. Du har då fått 666 som resultat.

  Det viktiga nu är att du inser att detta inte har någon som helst betydelse. Det är bara ett resultat av den naturliga variationen.

  Men, en person som frestas till vidskepelse kommer att försöka koppla detta till något som nyligen har skett eller till det som planerats för resten av dagen. Risken är stor att han kommer att hitta något som stör hans frid och som leder till att han ändrar sina planer eller sitt beteende på grund av detta.

  Detta öppnar en spricka i muren och gör honom mera mottaglig för mystik och ledning av vilka andliga och själsliga makter som helst.

  Det finns, och har alltid funnits, stort intresse och stor frestelse att försöka få reda på framtida händelser och speciellt att kunna vara förvarnad eller att styra dessa händelser.

  Detta är ockultism, vidskepelse, och den “oljan” håller inte lampan brinnande när brudgummen kommer.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Jag har gjort samma iakttagelse, och håller med dig Kjell – det är vidskepelse rätt och slätt.

  Ungefär som när någon menar att de ‘känner på sig att något hemskt ska hända den elfte september’.
  Som du säger är det en fara i att den här typen av ‘föraningar’ öppnar en spricka i försvarsmuren, och “gör honom mera mottaglig för mystik och ledning av vilka andliga och själsliga makter som helst.”

  Därför har jag också svårt för spekulativa konspirationsbloggar och liknande. Vad skapar detta i den troende, om inte ofrid och rädsla? Vi ska ju ha vår frid och trygghet i Herren – och inte i hur mycket vi tror att vi ‘vet i förväg’.

      (Reply)

 10. “Han [Anden] är en person, som utför Sina verk genom oss människor, med JESUS själv som vår förebild. Han som inte förmådde något av Sig själv. Lika lite som grenen i fruktträdet producerar frukt av egen förmåga, utan BARA om den FÖRBLIR i trädet. Allt enligt Jesu egen undervisning.” slut citat.

  Är det verkligen ‘enligt Jesu undervisning’ att JESUS själv jämförs med en gren i trädet, som inte producerar frukt av egen förmåga?!?

  Poängen i detta resonemang är, att liksom Jesus var helt beroende av Anden, så är vi beroende av Anden. Jesus måste vara helt avklädd sin gudomlighet, och som människa tjäna som vår förebild.

  Vad säger Skriften om detta?
  “Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.” Joh 15:5

  Här säger Jesus – tvärt emot tidigare resonemang – att det är utan HONOM vi inget kan göra!

  Redan här faller resonemanget om att ‘vi är redskap för Anden likson Jesus var ett redskap för Anden’.

      (Reply)

 11. Ingela,

  Jo, den självutnämnde “profet” du citerar har kramat ur sig en hel del heretiska läror den sista tiden.

  Det är resultatet av att förminska Jesus och förhöja sig själv och andra människor.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Från och med igår har jag inte enbart sluta att kommentera på Berndts blogg utan jag har helt slutat att läsa där. Just pga vidskepelserna och även nu på slutet för att man uppvärderar sina egna mänskliga värderingar så högt att de låter ungefär som jag föreställer mig att fariseérna gjorde. Ni som läser där får gärna hålla ett öga på om mitt namn blir utnyttjat där för jag har som sagt lämnat den sajten helt. Precis som jag egentligen har lämnat Grenholms sajt helt. Gjorde bara ett undantag nyligen.

  Stötte på ordet moros när jag läste om Sackeus klättrande i mullbärsfikonträdet. SB=Studiebibelns kommentar.

  “Då skyndade han i förväg och steg upp i ett mullbärsfikonträd för att få se honom, ty han skulle komma den vägen fram.”

  SB: Jeriko var känd som palmstaden, men det fanns mullbärsfikonträd där också. Det fordras en viss akrobatisk färdighet för att komma upp i en palm, medan det däremot är lättare att komma upp i ett mullbärsfikonträd, eftersom grenarna sitter så tätt. Jesus gick i palmstaden vägen förbi mullbärsfikonträdet, ty där satt mannen han skulle besöka och som skulle få uppleva frälsning (vers 9). Troligen ådrog han sig folkets löje genom sin trädklättring. “Mullbärsfikonträd (sykomorean). Vissa gamla författare anser att trädet fått detta namn därför att det producerade värdelösa fikon, och att man därför gav det ett namn som kommer av moros, vilket betyder dum.

      (Reply)

 13. Ulrika,

  Ulrika,

  Jag vill ändå hoppas på, och be för, det bästa.

  Citatet för dagen hos Berndt kommer från Sven Reichmann och lyder sålunda

  Den som har stora visioner för Sveriges återkristnande kan i värsta fall vara beredd att gå över lik i den egna församlingen för att få se sina visioner förverkligade.

  Sedan har ju varje läsare på bloggarna rätten att hoppa över kommentarer från vem som helst.

  /Kjell

      (Reply)

 14. En klok syster har jämfört den kristna bloggsfären med ‘ett tvärsnitt av en församling’.
  Så skulle jag också kunna beskriva det.

  I en ‘vanlig’ svensk församling finns det säkerligen ett helt spektrum av åsikter representerade. Frågan är hur ofta vi tränas i att resonera tillsammans om lite mer allvarliga spörsmål?
  Samtal vid kyrkkaffet har ju en tendens att handla om allt utom den kristna tron…

  Fördelen med ett bloggforum är, att där möts man med det specifika syftet att just tala om (det som kanske inte blir sagt på fikat?) tro och lära och hur det ser ut i kristenheten.
  Här kanske det blir ett än större koncentrat av detta breda spektrum av åsikter!
  Falanger gör sig synliga:

  “Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet.” 1 Kor 11:19

  Forumet kan ge oss möjlighet att öva oss i urskiljning:

  “Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.” Hebr 5:14

  Vänliga hälsningar

      (Reply)

 15. Jag vill, som avslutning på denna sega debatt citera Wikipedia angående så kallad Verbalinspiration (min fetstil och formattering).

  Verbalinspiration är tanken att Bibeln, Koranen eller annan helig skrift är inspirerad av Gud ord för ord, det vill säga mer eller mindre dikterad.

  Medan verbalinspiration av Bibeln är en ganska ovanlig bibelsyn bland kristna, är tanken att Gud dikterat Koranen en bärande del av den muslimska tron.

  Till skillnad från Bibeln, som utgör en samling skrifter av olika karaktär, med olika stil och skrivna av olika personer, är Koranen en samling kortare eller längre texter som Muhammed anses ha fått höra direkt av Gud. Ordet “Koranen” (al-Quran) betyder “recitationen”, och muslimer anser att den arabiska texten är en fullkomlig nedteckning av en bok som finns i himlen.

  På samma sätt finns enligt Islam ytterligare tre heliga böcker i himlen: Tawrat, som uppenbarats för Mose, Zabur, som uppenbarats för David och Injil, som uppenbarats för Jesus. Dessa tre uppenbarelser har dock bara blivit nedtecknade fragmentariskt, och det är bara delar av dem som finns bevarade i Pentateuken, Psaltaren och evangelierna i Bibeln.

  Inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga anses Mormons bok vara tillkommen genom en kombination av verbalinspiration och översättning.

  Not:

  Tawrat betyder ungefär “lagen” eller som man nu kallar den “sharia”.
  Zabur betyder “psalm”.
  Injil betyder “evangelium”.

  Min fråga:

  Kan någon nämna en påstådd “verbalinspiration” som inte är heresi eller falsk profetia?

  Välkommen med förslag!

  /Kjell

      (Reply)

 16. Är Ps kap 90 och kap 91 genom Moses en bön och en profetia i ett? Om det är så vittnar det om en tanke och känsla som jag burit på att det profetiska är så mycket större och djupare, mer invävt i relationerna, än vad vi vill förstå. Ett uttryck för en längtan kan både vara en bön i vädjande och ett uttryck för att skapa delaktighet och medvetande om det som pågår. Vi kan inte styra profetior eller bönesvar men vi får vara delaktiga och nära det som sker i den kommunikation som det innebär med Gud och varandra.

      (Reply)

 17. Ulrika,

  Ja i GT är det mesta både en “bön” och en profetia, eller en verklig händelse och en “profetia”.

  Jesus hänvisar till Moses, Psalmerna och Profeterna när han undervisar sina lärjungar efter uppståndelsen.

  Gud är Historiens Gud, Universums Herre, och i Honom är det som “vi lever och rör oss och finns till”.

  I första hand handlar alla berättelser i Bibeln om den situation de utspelade sig i.

  I andra hand finns det profetior och lärdom för Israel.

  I tredje hand finns det goda råd och vishet för alla Kristustrogna som tillhör “Guds Församling” enligt evangelium om frälsning.

  Och det är ingen gradskillnad mellan dessa tre “prioriteter” bara viktigt att komma ihåg att vi, frälsta av nåd, inympade i det “äkta” olovträdet måste förstå att varje gång vi bortförklarar Guds egendomsfolk så missar vi essensen med profetian.

  Sverige, svenskarna, är inte Guds egendomsfolk. Sverige är inte det utlovade landet. Vare sig Boden eller resten!

  Varje tolkning som flyttar fokus från Jesus, Israel eller Evangelium är en falsk tolkning.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell,

  Jag är uppväxt med att Bibeln är skriven av människor som blivit inspirerade av Gud, inte bokstavligen dikterad.

  Uppenbarelseboken är, som jag förstår det, verbalinspiration (ett nytt ord för mig). Någon annan verbalinspirerad bok känner jag inte till som inte är heresi.

      (Reply)

 19. Andreas Frost,

  Gott att han tog ditt råd på allvar.

  Låt oss inte avvika från Guds eget eviga Ord!

  Hebr. 1:1-2 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. I dessa sista dagar har han talat till oss genom Sonen, som han har satt till arvinge över allt. Genom honom har han också skapat världen.

  Är detta verkligen svårt att förstå?

  /Kjell

      (Reply)

 20. Kjell skrev:

  “Hebr. 1:1-2 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. I dessa sista dagar har han talat till oss genom Sonen, som han har satt till arvinge över allt. Genom honom har han också skapat världen.

  Är detta verkligen svårt att förstå?”

  Nej det är inte alls svårt att förstå. Vi är ganska många som har upplevt Sonens olika sätt att tala i dessa sista tider. Det för en alltid närmare Honom själv. Ibland jobbigt …ibland skönt. Kanske det är dags att undervisa lite tydligare i hur Sonen talar i dessa tider?
  Min bön är att Herren lägger ut den uppgiften till någon i vårt land. Vi har nämligen svåra tider framför oss som kristna. Att få höra Herrens röst för oss igenom alla hinder.

  Vänligen
  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 21. Kanske Gud inte dikterar (mer än vissa passager) för att Han inte vill vara ‘diktator’?

  Förlåt ordvitsen.
  Men det kanske ligger något i det ändå?
  Fri vilja och allt det här…

      (Reply)

 22. Jan Johansson, Domsjö.,

  Jag vill på inget sätt påstå att Sonen skulle sakna möjlighet att tala till oss i dessa dagar.

  Men enligt Guds Ord sände Han Den Helige Ande “i stället för” sin egen närvaro.

  Och dessutom syftar nog Hebr. 1 på uppenbarelsen om vem Sonen är, genom korsfästelsen, döden och uppståndelsen. Uppfyllelsen av så otroligt många profetior i GT.

  Du skrev: “Kanske det är dags att undervisa lite tydligare i hur Sonen talar i dessa tider?”

  Välkommen! Gör det!

  /Kjell

      (Reply)

 23. Kjell.

  Nu menade jag kanske inte att just jag ska undervisa kring just det. Jag beder att Herren ska låta någon få en sådan maning. Men jag ska ta det inför vår Frälsare. Om Han vill att just jag ska göra det så må det få bli så annars inte. Jag står redan i sammanhang som kräver all den lilla kapacitet jag idag förfogar över och då har jag nog lärt mig att Herren inte lägger på ytterliugare……men Han kan ju läka mig så att jag får mer kapacitet….
  det vore underbart. Men som sagt …vi får se.

  Ingela…..det var en passande ordvits. Ja fri vilja har vi ju……sådana skapades vi….
  ..men tänk vad skönt det skulle vara om det fanns mer av ödmjukhet hos oss alla. Då tror jag att vi skulle använda oss av vår vilja på ett sådant sätt att Den Högstes vilja fick råda mycket mer.

  Vänligen Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 24. Kjell,

  Mja vet inte om det var mitt råd han lyssnade till. Bra iaf för alla parter att Sköld drar sig undan en tid.

  Menar verkligen Sköld att han fick ord för ord vad som skulle skrivas i Ofredstider? Vet att han själv använde ordet ‘dikterat’ men Sköld lägger kanske en annan betydelse i det ordet? Har han förklarat detta närmare?

  Har Sköld svarat på frågan om han anser Ofredstider ligga på samma nivå som Skriften? Han ser nämligen ut att göra det ibland. Antingen det eller så är det ett mycket olyckligt misstag.

      (Reply)

 25. Andreas Frost,

  Problemet är ju att han inte svarar direkt och enkelt på sådana frågor utan i stället kallar dem som ställer frågan för belackare och satans medhjälpare som trampar på hans bok med bockfötter och smutsar ner barnens mat. Och dylikt….

  Men han blev portad på Aletheia på grund av att han vägrade dementera att hans ord var som Guds Ord.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Barnbiblar är bra…riktigt bra. Och särskilt komplicerat att undervisa om hur Herren talar idag är det inte heller. Det är för de flesta ganska självklara saker. Det är inte heller någon otacksam uppgift och uppgiften är renodlat uppbygglig. Så det är inte det som är den stora frågan. Den stora frågan är om/vem som ska undervisa kring det.
  “Lydnad är större än offer” ……så det viktiga för mig är alltså om Herren vilja är att just jag ska undervisa kring det eller inte. Det finns många andra som också skulle kunna göra det men det viktiga är att Vår fantastiske Skapare får sin vilja igenom. Då kommer det att bära god frukt också. Det vill man ju…….så vi får se.

  Vänligen
  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 27. “Men han blev portad på Aletheia på grund av att han vägrade dementera att hans ord var som Guds Ord.”

  Finns det ännu att läsa på Aletheia? Någon länk?

      (Reply)

 28. Jan Johansson, Domsjö.,

  Jag undrar nog ändå lite grand precis vad du menar. Du skrev:

  Vi är ganska många som har upplevt Sonens olika sätt att tala i dessa sista tider.

  Kanske det är dags att undervisa lite tydligare i hur Sonen talar i dessa tider?

  Detta var en reaktion på Hebr. 1:1-2

  I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. I dessa sista dagar har han talat till oss genom Sonen, som han har satt till arvinge över allt. Genom honom har han också skapat världen.

  Så vitt jag kan se uttrycker dessa verser fullbordad tid. Och om jag då jämför med Joh. 16:7-15

  Dock säger jag er sanningen: Det är nyttigt för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och om rättfärdighet och om dom, om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte mer, om dom, ty denna världens furste är dömd. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu.

  Men när han kommer som är sanningens Ande, skall han leda er till hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan vad han hör, det skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag, att han skall ta av mitt och förkunna för er.

  Beskriver då inte dessa verser hur Sonen talar i dessa tider? Precis vad menar du med “olika sätt”?

  Nu senast skrev du: “Och särskilt komplicerat att undervisa om hur Herren talar idag är det inte heller. Det är för de flesta ganska självklara saker.”

  Då borde det inte vara så svårt att ge åtminstone några exempel på “hur” och på “sätten” så att det blir konkret.

  Jag försöker inte påstå att du har fel, bara att det vore bra om du gör det mindre abstrakt.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Det här är ett viktigt ämne att ta upp, Kjell.

  För många gör anspråk på att ha fått ‘Jesusbesök’ här på jorden.
  Bland dessa kan nämnas Birger Skoglund, som menar att ‘det var ingen dröm, eller syn, det var verkligen Han!

  Men stöder verkligen Skriften att Jesus talar till oss på sätt som inte Skriften ger täckning för?
  Jag tror att Jesus själv har gjort mer än klart att han inte kommer tillbaka – förrän Han kommer tillbaka!

      (Reply)

 30. Jag får be er att ha överseende med den dåliga uppställningen jag har nedan.
  Jag vill påminna er om att jag fortfarande är i bön för ämnet. Inget är färdigt alltså……men jag tonar nog ned det hela efter detta inlägget. Annars kommer jag att lockas in i en undervisningsbit vare sig Herren vill det eller inte.

  Kjell säger:

  “Beskriver då inte dessa verser hur Sonen talar i dessa tider? Precis vad menar du med “olika sätt”?”

  Det du nämner ovan kan man kalla för de nya förutsättningarna i den nytestamentliga tiden. DHA är av helt avgörande betydelse naturligtvis, både när det gäller att förmedla något från Herren, förstå vad Herren menar och att pröva olika hälsningar. DHA kommer aldrig att förmedla något utanför Ordet. Han håller oss innanför Ordet och ser till att Sonen upphöjs och får all ära.

  Visst…. vissa Ord uttrycker förfluten tid. På samma sätt som vi har gått från ett förbund till ett nytt. Men Herren lever och verkar idag också. Jag skriver Herren trots att det är DHA som är “kontaktpunkten”.

  Herren talar på olika sätt.

  Enlig Joel……genom drömmar, syner,profetior. genom att under syns på himlen och
  tecken på jorden.

  Rom 8. Hela skapelsen suckar och våndas. DHA kan öppna våra ögon så att vi ser det också.

  Jesus själv uppenbarade sig och talade till Paulus.

  Israel……DHA kan hjälpa oss att se sambanden med vad som är tidstecken där eller inte.

  DHA fördelar också olika nådemedel inom sin församling bl. a. profetisk gåva, gåvan att skilja mellan andar osv

  1Kor 14:30…….Herren talar genom uppenbarelser. DHA.

  Jesu verk har inte upphört för att han idag sitter på Faderns sida. Nej den har snarare förstärkts……se bl.a. missionsbefallningen.

  Herren kan ge vårt inre öga ljus och en uppenbarelsens ande så att vi……………

  Så länge församlingen finns kvar på jorden så kommer också den utrustning
  som DHA har förmedlat att finnas här också.

  Upp 11: 3-7 De två sista profeterna??? Två herrar som givits stor auktoritet.

  3.Och jag skall låta mina två vittnen under ett tusen två hundra sextio dagar profetera, höljda i säcktyg.
  4.Dessa vittnen äro de två olivträd och de två ljusstakar som stå inför jordens Herre.
  5.Och om någon vill göra dem skada, så går eld ut ur deras mun och förtär deras ovänner; ja, om någon vill göra dem skada, så skall han bliva dödad på det sättet.
  6.De hava makt att tillsluta himmelen, så att intet regn faller under den tid de profetera; de hava ock makt över vattnet, att förvandla det till blod, och makt att slå jorden med alla slags plågor, så ofta de vilja.
  7.Och när de hava till fullo framburit sitt vittnesbörd, skall vilddjuret, det som skall stiga upp ur avgrunden, giva sig i strid med dem och skall övervinna dem och döda dem.

  Du nämner detta ord som en beskrivning på hur Herren ska tala.

  “Men när han kommer som är sanningens Ande, skall han leda er till hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan vad han hör, det skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag, att han skall ta av mitt och förkunna för er.”

  Det är helt korrekt ……också ett sätt för Herren att tala. DHA ska förkunna för oss….
  vems mun kommer DHA att använda sig av då tro? En del människor kan höra Herren tala utan mänskliga mellanhänder……men det är inte så för alla tyvärr.
  Men då talar ju Herren genom någon annan männinska då….Han tänker inte överge någon.

  Nu måste jag avbryta tyvärr trots att ovanstående är så ofullsständigt.

  Janne Johanmsson, domsjö.

      (Reply)

 31. Jag tror vi kan dra slutsatsen (om vi inte redan gjort det) att den apostoliska eran under det första århundradet, så som den beskrivs i Apostlagärningarna, var unik, och grundläggande för kyrkan genom resten av historien.

  Jag har översatt ett stycke ur en artikel, som uttrycker just detta:

  ”Ett stort missförstånd hos vissa kristna har varit att de inte insett att apostlarnas era skiljer sig distinkt från kyrkans efterföljande generationer. När de läser det Nya Testamentet, och särskilt Apostlagärningarna, kan kristna med rätta längta efter den nytestamentliga kyrkans livfullhet, och kan även önska se manifestationer av Guds kraft ibland Sitt folk. Men när post-apostoliska kristna försöker återskapa samma övernaturliga gåvor och extraordinära tjänster, så begår de misstaget att inte inse den apostoliska erans unika natur.

  För det första, så var de kyrkliga ämbetena apostel och profet extraordinära och temporära. Detta på grund av att dessa ämbeten var grundläggande för etablerandet av den nytestamentliga kyrkan. Efesierbrevet 2:19-20 talar tydligt om det grundläggande syftet med dessa två ämbeten:

  ”Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på *apostlarnas och profeternas grund*, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.”

  Trots att dödliga syndare höll dessa ämbeten i den tidiga kyrkan, så är det viktigt att minnas att de bara kunde etablera grunden för kyrkan därför att, när de talade för Herren, så talade de felfritt.

  Det finns skilda åsikter om huruvida de grundläggande profeterna som här kommer på tal, är gammaltestamentliga eller nytestamentliga, eller till och med från båda förbunden. Den föredragna tolkningen är att förstå dessa profeter som nytestamentliga, särskilt på grund av Paulus upprepning av samma fras, ”apostlar och profeter” ett par verser längre fram, i Efesierbrevet 3:5, där kontexten identifierar dem som samtida med apostlarna. Detta samband pekar mot att profeterna i Efesierbrevet 2:20 är NT-profeter.” slut citat.

  Källa:
  http://wrs.edu/Materials_for_Web_Site/Journals/14-2_Aug-2007/Lensch–NT_Prophet.pdf

      (Reply)

 32. Tycker den här artikeln var så intressant, så jag översätter en bit till:

  “Nästa gång Paulus refererar till NT-profeter är i uppräkningen av de nytestamentliga ämbetena i Efesierbrevet 4:11:
  ” Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.”
  Det verkas finnas en hierarkisk ordning bland dessa ämbeten, vilket ger stöd åt den klassiska förståelsen att de primära ämbetena apostel och profet var extraordinära för att etablera kyrkan, och att dessa sedan upphörde. Däremot är ämbetet ’herde/lärare’, och kanske även ’evangelist’ inte extraordinärt, och fortsatte att fungera i den post-apostoliska kyrkan.

  Notera samtidigt, att NT-profeterna skiljer sig i identitet från apostlarna. Dessa två ämbetens roll överlappade i funktionen att kommunicera uppenbarelse från Gud, men Kristi gåva av profeter hjälpte till att sprida denna gåva av gudomlig uppenbarelse bortom den geografiska räckvidden för det begränsade antalet apostlar. Fortfarande var de flesta apostlarna i församlingen, vilket indikeras av kyrkan i Antiokias appell till den apostoliskt ledda församlingen i Jerusalem, trots att de hade sina egna profeter i Antiokia (Apg 15:2, 13:1). Kyrkan i Antiokia hade velat få ett auktoritativt svar från sina egna ledare, men hennes egna profeter insåg att de bara kunde tala auktoritativt till församlingen när Gud talade ofelbart till dem.”

      (Reply)

 33. Tar med sista biten också, som utgångspunkt för samtal:

  “Redan innan den apostoliska erans slut, så var bruket av de apostoliska gåvorna på upphällningen (2Kor 12:12). Grunden hade nu lagts av apostlarna och NT-profeterna, och Kristus, Hörnstenen, byggde Sin församling vidare på den grunden. Arbetet förs fortfarande vidare, av missionärer och församlingsplanterare, och av herdar/lärare som, jämte andra ordinära församlingsämbeten, har tagit över ledarskapet över kyrkan. Detta är samma andliga ledarskap som apostlarna betonade för egen del när det deklarerade att de behövde bli frisatta att kunna ” ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst” (Apg 6:4).

  Efter att de nytestamentliga profeterna jämte apostlarna passerat vidare från den tidiga kyrkan, gjordes sporadiska försök att återuppväcka pingstens tidigare gåvor och kraft. Montanisterna under det sena andra århundradet hade profeter, men den renläriga kyrkan tog totalt avstånd från dem, för montanisterna hävdade att budskapet från den apostoliska eran var ofullbordat.

  Moderna anspråk på påstått fortsatt uppenbarelse i kyrkan tar en mer subtil approach. Karismatiker praktiserar det brett definierade ’kunskapens ord’, en nådegåva som skiljer sig från profetians gåva i 1Kor 12:8-10. Andra i den så kallade ”Tredje Vågen” uppmuntrar profetiskt tal som kan vara helt eller delvis felaktigt på grund av blandningen av mänskliga och gudomliga intryck i yttrandet, även om dessa alla påstås komma på den Helige Andes anmaning. Testet för hur mycket av budskapet som är gudomligt ligger i församlingens respons. Denna approach passar väl in i den postmoderna eran, genom att den blandar en subjektiv, neo-ortodox tolkning med en respektlöshet för Skriftens objektiva sanning.

  Sammanfattning
  Gud sände särskilda budbärare och gav Sina uppenbarelser vid avgörande tider i helig historia. Efter Malaki kom det sedan inga mer profeter eller uppenbarelser på 400 år innan Johannes Döparen. Och efter att de nytestamentliga profeterna hade tjänat sitt syfte, tystnade den profetiska rösten. Johannes Uppenbarelse, såsom varande den sista kanoniska profetian (Upp. 1:3), blickar fram emot tidens slut, då två profeter (Upp. 11:3) med karismatisk auktoritet slutligen framträder. Vid detta historiska vägskäl kommer Gud åter att uppenbara Sina syften genom Sina tjänare profeterna.”

      (Reply)

 34. Till Ingela.

  Tack för dina ansträngningar med att översätta detta. Bra gjort.

  Tidigare påminde du om att Herren inte ville vara diktator. Helt rätt …hur skulle Kärleken själv kunna vara det? Trots det så anstränger du dig så mycket för att översätta detta dokument som har så många kalvinistiska undertoner. För att ha som utgångspunkt för samtal. Du känner kanske till att Jehan Cauvin senare John Calvin
  var både den politiske och religiöse totalhärskaren i Geneve. Kanske en form av just….diktator. Hans syn på de olika ämbetena var till och med lite utombiblisk.
  4 ämbeten: undervisande doktorer, pastorer, äldste och diakoner ??? Det är nog ganska självklart att han behövde omforma Ordet lite. Han ville nog vaka över sin “stol” på samma sätt som det katolska strider för sin.

  Jag vill dock reservera mig ang den moderna kalvinismen…..jag känner inte till särskilt mycket om den.

  Men jag vill tacka dig Ingela för din uppriktighet. Det här blir i varje fall en klar signal
  för mig att:
  Om Herren skulle ge mig sanktion att gå djupare och mer strukturerat i det ämne jag beder över, så blir det knappast här det läggs ut.
  Min önskan har varit att få dela med mig av vad Herren visat genom åren till uppbyggelse, uppmuntran och upprättelse. Jag hade aldrig trott att jag skulle hamna i ett åsiktskrig. Tyvärr så leder det nog dit då du nu lagt ut en sådan grund för samtalet.
  Jag deltar alltså inte i ett andligt samtal eller undervisning med en sådan grund. Det ger ingen god frukt.

  Så är/blev min ståndpunkt just nu….men jag vill betona att det är min egen ståndpunkt. Herren kan vilja annat och då kommer jag att underordna mig det.

  Vänligen
  Janne Johansson, Domsjö

      (Reply)

 35. Diskussionen om profeter och profetia kommer att misslyckas av samma orsak som diskussionen om lag misslyckas.

  Man klumpar ihop konnotationer som bara sidledes har med varandra att göra. Sedan slåss man för sina egna denotationer av en specifik aspekt.

  Låt mej ta några bibelcitat för att påvisa detta.

  2 Krön. 9:29 Vad som mer finns att säga om Salomo, om hans första tid såväl som om hans sista, det är skrivet i profeten Natans krönika, i siloniten Ahias profetia och i siaren Jedajs syner om Jerobeam, Nebats son.

  På många ställen i GT talas det om siare, profeter och profetior som tre olika företeelser.

  1 Sam. 9:9 Förr i tiden i Israel, när man gick för att fråga Gud sade man: “Kom, låt oss gå till siaren.” Ty den som man nu kallar profet kallade man förr siare.

  En siare är en sorts profet men en profet behöver inte alls vara en siare!

  Det olyckliga i dagens läge är att så gott som alla anser att just siandet är det centrala i profeterande.

  Det har alltid funnits marknad för siare i alla kulturer och “religioner”. Kanske kommer jag att skriva något om det som en slags avrundande bloggpost på temat profeter.

  Hittills kan vi lätt konstatera att maktlystna, auktoritära och hotande personer som kommer med domedagsbudskap lyckas lura (skrämma?) många att bara bocka och svälja.

  Och samtidigt förgiftar de alla möjligheter till sansad kommunikation.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Ingela,

  Baptister brukar ju ofta ha den tolkningen att “det fullkomliga” i texten nedan handlar om Bibeln som vi känner den.

  1 Kor. 13:8 Kärleken förgår aldrig. Men profetians gåva, den skall försvinna, och tungomålstalandet, det skall taga slut, och kunskapen, den skall försvinna. Ty vår kunskap är ett styckverk, och vårt profeterande är ett styckverk; men när det kommer, som är fullkomligt, då skall det försvinna, som är ett styckverk.

  Det brukar även finnas en hel del “dispensationalism” (googla!) och preterism med i bilden. Framför allt om det finns en kalvinistisk tradition.

  Detta innebär givetvis inte att alla argument är felaktiga, men man bör vara på sin vakt med slutsatserna eftersom slutsatser alltid innehåller de paradigma man utgår ifrån.

  /Kjell

      (Reply)

 37. Kjell och Jan,
  det här var som sagt en utgångspunkt och inte min ståndpunkt.
  Jag är själv inte alls inne på kalvinismen – tvärtom!
  Och jag är inte cessationist, så jag ställer mig frågande till påståendet mot slutet, att “efter att de nytestamentliga profeterna hade tjänat sitt syfte, tystnade den profetiska rösten”.

  Jag ville ha den här texten som utgångspunkt för samtal, framför allt för att den tar upp hur det första århundradet, Apostlagärningarna och ‘Apostlarnas och profeternas grund’ var något unikt i historien. Det betyder inte att jag köper detta rakt av.

  Som sagt, samtalsämnet har redan tidigare handlat om själva ämbetet ‘profet’ i den gamla GT-stilen, och profetians gåva till församlingen, som två distinkta funktioner.
  Och det som Erik och Birgitta Axelsson har fört fram i sin ‘profetiska rapport’, är att i det Nya Förbundet – med den Helige Ande boende i de troendes hjärtan – så har inte profetämbetet samma roll. Troende behöver inte längre en medlare mellan Gud och människor för att veta Guds vilja.
  Dels har vi Skriften – dels har vi Anden.

  Så Jan, om jag har skrämt bort dig med ‘doften av kalvinism’, så har jag misslyckats! Jag vill bara, för egen och andras räkning, ha en utgångspunkt för samtal.
  Har som sagt inte riktigt landat själv i de här frågorna.

      (Reply)

 38. Ingela,

  Jag antar att du har kännedom om pingströrelsens historia. Låt oss för tillfället begränsa oss till Sverige.

  Som du kanske vet blev pingströrelsen en utbrytarrörelse från baptisterna. Striderna var häftiga och orden hårda. Lewi Pethrus diktade sånger där han anföll baptisterna. Exvis: “Vid mina bröders hjordar, jag fordom vilse gick. Min själ var ständigt hungrig, och aldrig mättnad fick, etc”. Han bad senare om förlåtelse för bland annat denna sång.

  Framför allt en strid blev avgörande för pingsts fortsatta utveckling. Det var striden mellan Lewi Pethrus och John Ongman.

  Ongman förespråkade en sund karismatik. Pethrus ville ha den “vildare” varianten med ett antal överdrifter. Pethrus vann i den meningen att han fick makten över pingströrelsen.

  Ongmans linje gav upphov till Örebromissionen som kan beskrivas som baptister med sund karismatik.

  Om Ongman hade “vunnit” så skulle vi kanske ha sluppit den splittring från baptisterna som blev följden av den stidslystne Pethrus makt.

  (Ja! Jag är medveten att jag trampar dem som upphöjde Pethrus till pingst-påve på tårna med detta. Låt dem bevisa motsatsen.)

  Vad jag vill säga med detta är att det finns argument hos baptisterna som vi skulle göra väl i att lyssna till.

  Fastän jag tillhör samma generation som dem som nu med nostalgi ser tillbaka på 50- och 60-tals pingst som det perfekta, stämmer jag inte in i den jubelkör som kanoniserar Pethrus läror och skrifter.

  Han lade faktiskt grunden för den karismaniska förvirring som nu råder i Sverige.

  Så till den artikel du har översatt:

  Argumentationen bygger ganska starkt på att de sammankopplar apostlar och profeter. Men har de verkligen lyckats bevisa, eller påvisa, att detta är en giltig koppling?

  Siande och andra yttringar som kliar folk i öronen tror jag måste prövas och valideras eller ogiltigförklaras av dem som är ansvariga för den lokala församlingen. Det blir således i första hand församlingsledare, äldste och församlingstjänare. Detta är inte en “demokratisk” process.

  Andens ledning och gåvor, inklusive profetia i nytestamentlig betydelse, är fortfarande lika oumbärlig som tidigare.

  Tilläggningsvis tror jag att det stämmer att apostlagärningarnas tid var unik och att Christer Åberg med sin sajt Apg29 har fel att “apostlagärningarna fortsätter i vår tid”.

  /Kjell

  PS. Min förra reaktion är inte påverkad av Jans kommentar. Jag hade skrivit den innan jag såg hans kommentar. Om jag har förstått Jan korrekt är han anhängare av GT-profet modellen, där man kan titulera sig som “Profet!”.

      (Reply)

 39. Det finns ännu en sak som spelar en central roll i väldigt mycket irrlära.

  Gud hade frälsningsplanen klar innan han skapade universum, dess invånare och dess historia.

  Det börjar med Sonen som är förstfödd före allt skapat. En bra sammanfattning finns i Kol. 1:13

  Han (Fadern) har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han (Sonen) är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.

  Detta är “den röda tråden” i Guds frälsningsplan och när vi läser Bibeln får vi insikt i den historiska processen.

  I den processen är vissa människor instrumentala. Abraham, Isak och Jakob = Israel. Utvalda och förutbestämda. Israels ättlingar, det utlovade landet. Dess profeter, domare och kungar och sedan Kungars Kung, den förstfödde före allt skapat, som föds, växer upp, predikar, mördas och uppstår. Apostlarnas fullbordan av uppenbarelsen och Guds Ord.

  Och nu erbjudandet till var och en som tar emot detta evangelium att få medverka till att vidarebefordra det till alla som ännu inte har fått höra det. Sedan kommer Sonen tillbaka och alla skall känna igen honom som Kungars Kung, och alla knän skall böja sig.

  Men hur väl än Kalle Karlsson, den rätt-trogne svenske pingstvännen än uppträder som vittne i enlighet med missionsbefallningen är han inte instrumental i frälsningsplanen på samma sätt som dem som utgör del i “den röda tråden”.

  Kalle Karlsson är en hednakristen som av nåd har fått inympas i det äkta olivträdet och därmed av nåd får vara instrumental i att tjäna Herren. Men Kalles granne som inte är kristen är inte inympad. Och den församling där Kalle träffar sina trossyskon är inte heller inympad. Och det land där Kalle bor är inte heller inympat.

  Visst kan Kalle och hans församling vara till stor välsignelse för sin omgivning, ja till och med för sitt land, men de är inte instrumentala i frälsningsplanen på samma sätt som dem som utgör del i “den röda tråden”.

  Och så länge som vi irrar bort oss i ersättnings-teologiska spekulationer och inbillar oss själva att vi är instrumentala på samma sätt som dem som utgör del i “den röda tråden”, så är vi mottagliga för en hel del irrläror.

  Centrum för Guds frälsningsplan ligger fortfarande i Jersualem och inte i Stockholm eller Boden.

  Israel är fortfarande Guds utvalda folk och inte pingströrelsens ledare eller medlemmar.

  /Kjell

      (Reply)

 40. Ett tillägg:

  Har Gud en särskild plan för Sverige som kommer att misslyckas om de som tror på Honom inte lyckas “kristna” landet och i stället utlöser Guds specifika straff och dom?

  Svaret måste bli ett rungande NEJ!

  Men, eftersom Gud formar varenda människa (psalm 139) i enlighet med sin vilja och plan så finns det ett unikt erbjudande till varje individ och varje folk att på ett unikt sätt få ta del i lovprisningen i Himmelens glädje.

  Erbjudandet kvarstår så länge det heter i dag!

  /Kjell

      (Reply)

 41. Kjell, jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att svara så gediget!
  Jag önskar inget annat än att kunna ‘landa’ i min förståelse kring det här med ‘apostlar och profeter i vår tid’.

  Det var bra med en uppfriskare om pingströrelsens uppkomst. Jag kände till det här med Ongman och Pethrus – men det har presenterats lite annorlunda, trorts att mina rötter är inom ÖM.
  Så här i efterhand kan vi dock ändå konstatera att det aldrig blir helt bra, det här med ‘jag följer Paulus – jag följer Apollos’.

  Du skriver: “Andens ledning och gåvor, inklusive profetia i nytestamentlig betydelse, är fortfarande lika oumbärlig som tidigare.”
  Ja, Kjell, och det är därför jag inte kan sälla mig till dem som säger att ‘den profetiska rösten har tystnat’.
  Det var onödigt av mig att ta med så mycket av den refererade artikeln, när jag egentligen mest ville belysa argumentet att det kyrkans första århundrade var unikt.

  Den som hävdar att Apostlagärningarna fortsätter än idag har nog fått en förvrängd verklighetsuppfattning. Jag ser väldigt lite av det som beskrigs i Apg idag (kan dock inte uttala mig om hur det ser ut i till exempel den förföljda, underjordiska kyrkan i till exempel Kina eller Saudi?).

  Däremot ser jag mycket av det som påstås vara ‘under och tecken’, som bara är överspänt önsketänkande. Samt många självutnämnda ‘apostlar och profeter’ som är stora i orden – till exempel alla gubbar (och tanter) som var med och ‘smorde’ Todd Bentley till profettjänst. Den ene märkvärdigare än den andre!

  Jag tror du är inne på helt rätt spår med att bringa in hela spörsmålet i den stora kontexten. Har man den stora bilden någorlunda klar för sig, så ser man nog lättare vilka pusselbitar som passar in, och vilka som inte gör det.

      (Reply)

 42. Hej Kjell.

  Du skrev.

  PS. Min förra reaktion är inte påverkad av Jans kommentar. Jag hade skrivit den innan jag såg hans kommentar. Om jag har förstått Jan korrekt är han anhängare av GT-profet modellen, där man kan titulera sig som “Profet!”

  Svar från mig.

  Nej, jag är inte anhängare av GT-profet modellen. Jag kallar inte mig själv eller någon annan reservationslöst för profet. Det finns ingen jag känner som skulle vilja jämföra sig med de stora proferna i GT. Jag känner personligen en del människor (inklusive mig själv) som av omgivningen har kallats profeter men själva gör vi det inte. Däremot tror jag att det finns människor som är bärare av den nytestamentliga profetiska nådegåvan. Jag är också anhängare av uppfattningen att en profetisk nytestamentlig funktion bör vara med inom församlingen och bland Guds folk.
  Jag har personligen fått uppleva nåden att få bli tilltalad, korrigerad och upprättad
  av personer som sökt upp mig i kritiska situationer och uttalat sig i Herrens namn och för Hans räkning. För mig har det varit till personlig räddning. Jag känner också till att den profetiska funktionen är igång, kanske mer än vad vi tror, men de som tjänar på det viset har inget behov av att synas på den offentliga arenan. De är nöjda och glada att få vara till nytta och glädje för sin Herre.

  Vänligen
  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 43. Ingela skrev: “Jag kände till det här med Ongman och Pethrus – men det har presenterats lite annorlunda, trots att mina rötter är inom ÖM.”

  Får jag då för att undvika missförstånd tillägga att jag inte avser att stiga in och döma, eller fördöma, giganter som Lewi Pethrus.

  Hur summan ser ut i hans fall kan bara Gud bedöma.

  Vi levde i tron att den svenska pingströrelsen var just den som hade HELA SANNINGEN. Det fanns otroligt mycket högmod.

  Samtidigt genererade det väldigt mycket offervilja och deltagande. Titta bara på mission och sociala insatser från den tiden.

  Får jag, i likhet med Paulus, tala som en dåre vill jag berätta en sann historia från Afrika i början på 70-talet.

  Det började skymma, och skymningen går fort vid ekvatorn. Vi stod på trappan vid husets östra gavel. Åke Boberg, Karl-Erik Heinerborg, och ännu en pionjär-broder jag nu inte tänker nämna vid namn, hade anlänt samma dag.

  Åke Boberg drog ett djupt andetag och inandades kvällsluftens dofter av jackaranda och eukalyptus. Och medan rodnanden i skyn byttes ut mot mörker, och dagens fågelsång byttes ut mot nattens symfonier med syrsor, sade han: “Detta är livet, bröder!”

  Jag kommer aldrig att glömma detta för jag förstår, ända in i hjärtat, den längtan som han upplevde. Jag ser fram emot att inom några år få möta honom igen där längtan bytts i åskådning.

  Slut på dårens prat.

  Hur Gud kommer att bedöma balansen mellan ande, själ och kött törs jag inte ens gissa i all hemlighet.

  Ur det perspektivet kan jag förstå, inte hänga med, men förstå, alla dessa som nu lever i förvirring på grund av Ulf Ekman och hans Otrosförkunnelse.

  Samma mönster! Otrolig offervilja och mycket “entusiasm” (ordet betyder att vara fylld med sig själv).

  Facit har bara Herren och vi gör väl i att inte springa i förväg.

  /Kjell

      (Reply)

 44. Jan J skriver:
  “…den profetiska funktionen är igång, kanske mer än vad vi tror, men de som tjänar på det viset har inget behov av att synas på den offentliga arenan.”

  Där, Jan, tror jag du har beskrivit et sunt, nytestamentligt förhållningssätt till profetians gåva.
  Det handlar om VEM som hamnar i fokus.

      (Reply)

 45. Jan Johansson, Domsjö. skrev: “Det finns ingen jag känner som skulle vilja jämföra sig med de stora proferna i GT”

  Värst länge behöver du inte leta.

  Det räcker med att läsa ett visst samtalsforum som heter “I Bibelns Ljus” men knappast gör skäl för det namnet.

  Där finns en mycket dominant skribent som jämför sig själv med GT’s profeter och inte tvekar att hota, förbanna och kalla folk för satans medhjälpare med bockfötter som smutsar ner barnens mat.

  Detta, nota bene, trots att alla ger honom rätt i det som borde vara hans huvudbudskap, nämligen protesten mot barnamorden (aborterna).

  Men tydligen anser han själv att domedags-siandet är den viktigare biten.

  /Kjell

      (Reply)

 46. Något litet om siande.

  Det finns absolut säkert siande i Bibeln och vi kan inte utesluta att det finns siande från Gud även i dag.

  Men ett är säkert, sådant siande håller för prövning mot Guds Ord och inget sådant siande lägger till, eller drar ifrån från något i Guds Ord!

  En siare som hotar och förbannar dem som önskar validera hans siande mot Guds Ord, är per definition en “falsk profet”.

  Det saknas sannerligen inte siare i historien, och inte heller nu.

  Horoskop, kaffesump, kristallkula, kycklingben, fårtarmar, tarot, medier, orakel, och jag vet inte allt vad.

  I Tibet har man en officiell stats-siare som spelar en huvudroll i sökandet efter Dalai Lamas efterträdare.

  En profetia behöver däremot inte alls innehålla något framtidsskådande.

  Detta är inget nytt. Så kallade orakel framförde budskap som ansågs härröra från en högre makt och som framfördes av denna specialist kallad orakel, och som sedan skulle tolkas av det närvarande prästerskapet.

  Typiskt var nämligen det synnerligen kryptiska i oraklernas budskap. Läser du engelska, kolla då denna: Orakel.

  Orakel förekom allmänt inom de antika kulturerna. De var bundna till vissa platser och deras gudomligheter. Mest känt var oraklet i Delfi, som också politiker och fältherrar konsulterade. I Dodona avlyssnades gudens vilja i trädens sus.

  Ett ännu idag ofta anlitat orakel är det tibetanska statsoraklet (nu i Dharamsala i Nordindien), som försätter sig i trans innan han framför sina budskap. Han spelar bland annat en viktig roll vid sökandet efter en ny Dalai Lama.

  Låt mej försöka förklara detta. Det kanske blir ostrukturerat…..

  Visst finns det siande som kommer från Gud, men då håller det också för prövning.

  Alla kråkor är svarta fåglar. Men man kan inte invertera detta påstående. Alla svarta fåglar är nämligen inte kråkor.

  Samma gäller förhållandet med siande och profetia.

  Allt siande är profetia, men inte all profetia är siande.

  Och det verkar vara här (bland annat) som skon klämmer. Majoriteten anser tydligen att “profetia” utan siande inte är profetia.

  Man kan se en yttring av detta när det gäller Sköld. Hans olyckskorp-siande, som har visat sig vara falskt, anses viktigare än hans budskap angående abort.

  Det som sker är mycket förbryllande. Jag undrar faktiskt om inte något liknande kommer att ske när Antikrist träder fram. Det kommer att finnas en stor grupp som imponeras av honom och de som påpekar saker som inte stämmer kommer att kallas bråkmakare och förföljas.

  I nattas skrev “Britt” hos Berndt: Birgit, Jag tycker som du att dessa samtal pågått alldeles för länge!(flera veckor) Varför kan vi inte sluta med denna strid?

  Och Sköld då? Det finns faktist en gemensam nämnare!

  Han har genererat dessa samtal, och denna strid, i ett kvarts sekel nu!

  Tala om orosstiftare! (Titus 1:10)

  Visst finns det förutsägelser i Bibeln. Men dessa förutsägelser talar om allt som är centralt och instrumentalt i Guds frälsningsplan. Avsikten med dessa förutsägelser är inte att skapa oro och neuros över hur det kommer att gå för lilla mej om jag bor i Boden.

  Och förutsägelser från Gud håller för prövande!

  Sedan får uppblåsta självutnämnda profeter tussa hur många björninnor på mej de vill. Guds Ord säger: “Du skall inte frukta dem!”

  Jag vet på vem jag tror och är förvissad att han är mäktig!

  /Kjell

      (Reply)

 47. Frid Kjell.

  Du skrev:

  “Jan Johansson, Domsjö. skrev: “Det finns ingen jag känner som skulle vilja jämföra sig med de stora profeterna i GT”

  Värst länge behöver du inte leta.”

  Mitt svar:
  Du menar naturligtvis SE Sköld. Att han skulle jämföra sig med GT-profeterna.
  Faktum är att jag tänkte även på honom när jag skrev det jag skrev.

  Det omdöme du redovisar om honom vet jag finns lite här och där. Men vad jag sade
  var att:
  -“Det finns ingen jag känner som skulle vilja jämföra sig med de stora proferna i GT”
  Då tänkte jag in även Sköld där.

  Hur kan jag då påstå något sådant? Tja…jag har pratat personligt med honom och en av mina trosbröder har härbärgerat honom en tid. Frågan har då varit uppe och fått sitt svar.
  Han jämför sig inte med de stora profeterna i GT. Olika människors omdömen kan ju inte han eller någon annan av oss göra särskilt mycket åt.
  Mer än så vill jag inte säga kring S-E Sköld. Det vore inte renhårigt av mig.
  Han saknar, som bekant, inte förmåga att tala och skriva. Så du kanske skulle ställa frågan till honom själv. Om du formulerar frågan på ett korrekt sätt så lär du få ett ärligt svar.

  Vänligen
  Jan Johansson,Domsjö.

      (Reply)

 48. Jan Johansson, Domsjö. skrev angående S-E Sköld: “Han saknar, som bekant, inte förmåga att tala och skriva. Så du kanske skulle ställa frågan till honom själv. Om du formulerar frågan på ett korrekt sätt så lär du få ett ärligt svar.”

  Jag kan inte hålla med dej. Han saknar totalt förmågan att kommunicera.

  Skulle då Gud kalla en tondöv person att bli dirigent för strängmusiken?

  Det handlar inte om mängden ord utan om frukten av orden.

  Ungefär ett kvarts sekel har han misslyckats att kommunicera och i stället bara förorsakat oro, splittring och kiv. Det är frukten!

  Fastän man håller med om hans protest mot aborter, som utan minsta tvekan är barnamord, fortsätter han att hota och förbanna dem som han skulle kunna samverka med.

  Så till den andra biten.

  En person som kallar sig “Kristustrogen” och samtidigt kräver att alla som har frågor följer hans egen norm för hur frågorna måste formuleras är en högmodig person, inte värdig att lyssna på. Låt honom kliva ner från sina höga hästar och sin självömkan och sitt självberöm.

  Sorry Jan, du har inte lyckats övertyga mej.

  Till alla: Välkommen att anfalla mej hur som helst. Välkommen att formulera det hur du än vill. Jag skall svara dej sakligt.

  Mitt uppdrag är att vara ett vittne och det kvittar totalt hur andra tycker om mej.

  Om man begråter mej, eller prisar, betyder ingenting blott Herren är min Herre.

  /Kjell

      (Reply)

 49. Jan, har du verkligen läst hans bok?

  I de första kapitlen, om ‘profeten’ och ‘profetens uppdrag’, så gör han inget annat än citerar bibelverser om gammeltestamentliga profeter – och applicerar dem rakt av på sig själv.

  För att inte tala om hur han ofta beskriver sig själv i sina blogginlägg.

      (Reply)

 50. Till Kjell.

  Jag hade ingen avsikt att anfalla dig. Jag gjorde inte det heller. Jag har alltför stor respekt för ditt bibelkunnande för att drista mig till sådant. I övrigt vill jag inte diskutera, eller lämna omdömen kring Sköld.

  Till Ingela:

  Ja, jag har läst hans bok. Sorterat, prövat, bett över, brottats med och behållit vad gott som Herren kommit med.
  Jag har dessutom bett tillsammans med Sköld, pratat med honom, tillrättavisat honom, stött honom, tagit emot från honom, sagt ifrån vissa bitar osv. Med bibehållen respekt och sans kvar i relationen.
  Dessutom har jag med egna ögon sett honom agera i en situation, som många av oss andra hade givit upp och betraktade som hopplös, så att den löstes på 5 min. Han använde sig av Ordet och den värme som ibland lyser igenom hos honom. Vad jag såg var inte någon människas verk utan Herren som verkade genom en människa. I övrigt vill jag inte kommentera eller bedöma honom.
  Jag tror på Ordet. Han har lärt mig att “alla andra ska pröva det som sägs.” Det har jag också gjort.
  Jag tror alltså inte på att man ska gruppera sig kring olika omdömen. Däremot skulle jag med glädje delta i att gruppera mig kring Herren Jesus och Hans verk och kors.

  Vänligen
  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 51. Jan Johansson, Domsjö.,
  när jag läste din kommentar “han använde sig av Ordet och den värme som ibland lyser igenom hos honom. Vad jag såg var inte någon människas verk utan Herren som verkade genom en människa” tänkte jag på Sven Reichmanns bok “Allt är inte Gud som glimmar”. Har du läst den? I den tar Reichmann bl.a. upp att Gud verkar genom vem som helst, vilket vi också vet från Guds Ord. Så att Sköld fick vara ett redskap för Herren är välsignat och gott. Däremot säger det inget om Sköld som människa, utan bara om Guds fantastiska nåd.

  Vi har möjlighet att pröva den som bär fram budskap genom att se på frukten. I Skölds fall har frukten inneburit splittring, missämja, tillmälen av synnerligen otrevliga slag, som definitivt inte haft någon Kristusdoft. Av det kan jag dra slutsatsen att denna budbärare huvudsakligen agerar utifrån sig själv och sin egen agenda.

  Måtte Herren förbarma sig över honom, och må vi var och en låta Herren utrannsaka oss, känna våra hjärtan, pröva oss och känna våra tankar samt se till om vi är på en olycksväg och leda oss på den eviga vägen (Ps 139:23-24).

      (Reply)

 52. Till Majlis.

  Ja, jag har läst den boken två gånger. Med stor behållning. På frukten känner man trädet…..helt rätt. Den frukt du nämner finns säkert…….men i sådana här begränsade sammanhang så kan mycken frukt vara oredovisad. Tillmälen av olika slag..??….
  …vilken sida ska man då ställa sig på? Dessa tillmälen har väl levererats från olika håll, inte bara från en sida.

  Jag håller med dig ….David har vi mycket att lära oss av. Han är väldigt rak och uppriktig inför Skaparen. Både vad gäller sitt eget inre tillstånd, sina egna mörka tankar, sin tro, sitt hopp, sin överlåtelse och hans härliga Gudsbild. Jag tycker att Ps 139 talar bäst när man läser den i sin helhet. Den har varit till stor välsignelse för mig.

  PS:
  Till Kjell.

  Du skrev:
  “Sorry Jan, du har inte lyckats övertyga mej.”

  Mitt svar:
  Jag har inte haft för avsikt att övertyga dig om något heller. Sånt brukar jag överlämna till vår levande och verksamma Herre. Jag känner mig lite frågande hur vi hamnade i detta spåret. Självklart har jag själv bidragit till det………men jag hade inte
  någon avsikt att diskutera Sköld heller.

  Vänligen.
  Jan Johansson, Domsjö.

      (Reply)

 53. Jan Johansson,Domsjö,

  Jag tror att vi har väldigt olika sätt att formulera oss och kommunicera. Därför uppstår dessa ständiga missförstånd. Jag avstår från vidare respons.

  /Kjell

      (Reply)

 54. Jan Johansson Domsjö,

  Du skrev på en annan blogg “När det gäller det äkta profetiska så är Sköld fullt kapabel (Den Helige Ande) att förmedla från Herren oberoende av andra människor.”

  Mina frågor:
  – Anser du att han även efter en prövning skulle kunna visa sig vara kapabel att föra fram det falska?
  -Hur ser förhållandet mellan människan som budbärare och Den Helige Ande ut?

      (Reply)

 55. “Om JESUS – här på jorden – skulle återvända till Sin ställning som
  gudomsperson, som Han avstått, måste Han först bli olydig Gud:

  men i stället blev Han “lydig intill döden, intill döden på korset”. Han
  blev vad den “förste Adam” inte var: Lydig Gud.”

  VAD är det Sköld säger här?
  Jag fattar noll.

      (Reply)

 56. Ingela,

  Ärligt sagt hoppar jag över SE’s orakel-kommentarer nu för tiden, lika som jag hoppar över flera andra som kör sina käpphästar som mantra.

  Han, likasom jag, tillhör den generation som inte har många år kvar. Oberoende av ryssar och annat elände. Vår räkenskaps dag är inte långt borta.

  Vad säger han då där?

  Ja, nog luktar det Kenyon och Hagin så det bara stinker om det. JDS-lära skulle jag tolka det som.

  Varför bryr du dig om denne man?

  Enligt kriteria i Guds Ord är han en falsk profet som vi inte behöver frukta.

  /Kjell

      (Reply)

 57. Ulrika skrev:

  – Anser du att han även efter en prövning skulle kunna visa sig vara kapabel att föra fram det falska?

  Svar från mig.

  Jag behöver inte prata om Sköld kring den frågan. Svaret är gällande för alla kristna.
  Alla kristna kan förmedla äkta profetiska tilltal om DHA har utrustat dem och Herren har givit dem något att förmedla.
  Alla kristna kan förmedla falsk profetia, antingen ur sitt eget kött eller, eller om
  DHA´s gåva betjänar fel Herre. (Sitt eget jag eller andra människors syften som exempel.)

  Ulrika frågar:

  -Hur ser förhållandet mellan människan som budbärare och Den Helige Ande ut?

  Mitt svar:

  Oj Oj, om jag skulle försöka besvara det på ett någorlunda heltäckande och nöjaktigt sätt så fick jag skriva väldigt, väldigt mycket. Det saknar jag både kraft och motivation för just nu. Känner också en viss tveksamhet i hur det svaret skulle kunna användas. Avstår därför den frågan.

  Men sök svaret hos Herren, en sådan “resa” bygger alltid upp.”

      (Reply)

 58. Jag bryr mig inte så mycket för egen del.
  Skulle bara kunna strunta i att läsa vissa kommentarer.
  Men det är så många som lyssnar på honom, och andra som säger saker som:

  “…men deras ohörsamhet hindrade Honom [Gud]”.

  Är det ingen som reagerar på den gudsbilden?
  Kan vi små människor verkligen hindra Gud i hans planer?

  Liknande påståenden har gjorts tidigare, så som:
  “Genom Jesu verk på korset […] återgår Gud till Sin ursprungsplan!”

  Har människan alltså ‘hindrat Gud’ redan från början?
  Hade Gud en annan plan än Messias?
  Vad var i så fall ‘ursprungsplanen’?

      (Reply)

 59. Ingela,

  Sköld menar nog att Jesus helt enkelt hade varit olydig om han inte levde som människa utan istället använde sin gudomliga makt när han levde som en av oss.

      (Reply)

 60. Ingela!

  Jag förstår inte hur det kan vara så svårt att förstå när Sköld säger att Jesus var lydig intill döden.
  Det hade naturligtvis varit mycket enklare, och en frestelse att inte vara lydig intill en sån hemsk död, som han fick lida, (för VÅR skull). Han kunde ju med sin gudomsmakt se till att det inte blev så.
  Hör väl till grunderna i kristen tro.

      (Reply)

 61. Anna-Lena,

  Den biten är det nog ingen som opponerar sig mot. Det tror vi ju alla som är frälsta av nåd.

  Det handlar om det spekulativa i följande påstående “Om JESUS – här på jorden – skulle återvända till Sin ställning som gudomsperson, som Han avstått, måste Han först bli olydig Gud”.

  I den Bibel jag läser står det: “Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” (Heb. 13:8)

  Att påstå att Jesus inte var densamme de 33 år han vandrade på jorden är villolära.

  /Kjell

      (Reply)

 62. Anna-Lena,
  Kjell har redan uttryckt precis vad jag ville säga.

  Bill Johnson och många med honom predikar i praktiken att det har funnits en tid ‘när Jesus inte var Gud’. Att Han *helt* avklädde sig sin gudomlighet när han levde på jorden som människa. (Hur kan Gud sluta vara Gud?!)

  Sköld har uttryckt denna tanke på flera sätt.
  Han betonar att Jesus blev helt till människa – ingen ‘låtsasmänniska’ [som Han skulle vara om Han var Gud] – utan ‘helt hjälplös utan Andens kraft. – “Annars kunde han ju inte tjäna som ‘modell’ för oss”.

  Som Kjell säger: “Att påstå att Jesus inte var densamme de 33 år han vandrade på jorden är villolära.”

  Därför reagerar jag när Sköld uttrycker sådana idéer.

      (Reply)

 63. Ps. Anna-Lena,
  visst säger Sköld (också) att ‘Jesus var lydig in till döden. Ingen fråga där.

  Men han säger också:
  “Om JESUS… skulle återvända till Sin ställning som
  gudomsperson… måste Han först bli OLYDIG Gud” !

  Här har jag ingen aning om vad det är han menar med ‘först bli olydig’?!

  Sedan det här med “återvända till Sin ställning som gudomsperson”…?
  Finns det någon gång då Jesus inte har varit ‘en gudsperson’ (eller gudomlig, som jag kanske hellre skulle säga)?

  Bibeln säger ju att : “Det som var omöjligt för lagen… det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det YTTRE var LIK en syndig människa…”

  (Denna beskrivning kanske faller under Skölds kategori ‘låtsasmänniska’?)

      (Reply)

 64. Ingela,

  Vill påpeka att signaturen Britt ställer en felaktigt formulerad fråga hos Berndt. Hon skriver:

  En fråga till Erik och Birgitta./ Skulle ni säga att David Wilkerson var en profet?

  Frågan borde lyda:

  En fråga till Erik och Birgitta./ Skulle ni säga att David Wilkerson profeterade?

  Svaret på den frågan blir ett otvetydigt ja.

  /Kjell

      (Reply)

 65. Ja Kjell, jag har fått liknande frågor.

  Wilkerson kallade aldrig någonsin sig själv för profet.
  Däremot tror jag (och trodde väl han själv också) att han säkert fick frambära profetiska budskap till församlingen, och till kristenheten.

  Hans predikan pekade vad jag vet alltid på Jesus – inte på budbäraren.

  (Han utfärdade dock en ‘varning’ [en tid innan han förolyckades] där han talade om en stor katastrof i New York, och att han upplevde att det var ‘brådskande’. Att folk gärna kunde hamstra extra mat, dricksavetten och så vidare, för att vara förberedda.
  Sedan vet jag faktiskt inte om det hände någonting som skulle kvalificera som ‘katastrofläge’, inom de tidsramar som föreslagits?
  Han sa i alla fall aldrig ‘så säger Herren’, utan snarare att han upplevt detta starkt, men att alla fick lov att pröva det.)

      (Reply)

 66. Pröva mig.

  I Jesus liknelse om vingårdsmännen (Luk 20) tolkar jag det som att Jesus framställer sig själv som “den siste i ledet av GT-profeter.” Att GT-profeterna förberedde Jesu verk på korset.

      (Reply)

 67. Ulrika,

  En tolkning bör grunda sig på texten och motiveras med citat!

  Helst citat från flera böcker i bibeln.

  /Kjell

      (Reply)

 68. 5 Mos 18:15
  “HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till.”

  Endast Jesus både är Herren och kan vara lik Herren, sig själv.

  Joh 1:45
  “Filippus fann Natanael och sade till honom: “Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.”

  I liknelsen om vingårdsmännen är de som först ej tas emot GT-profeterna. Människor som Gud sände till Sitt folk, judarna. Arvtagaren i liknelsen är Jesus som inte heller togs emot av en del.

      (Reply)

 69. Publicerar här en kommentar av S-E Sköld i sin helhet.

  2014-09-26 18:11:33 – S-E Sköld

  Andreas Frost: “Sköld,
  Du bevisar det redan några påpekat: du vill inte lyssna och ve dem som inte tar emot dina pärlor”.

  Trött på lögner, vill jag att Du bevisar var jag skrivit det Du påstår.

  Anledningen till att jag inte lyssnar på alla “goda råd” – från Dig och andra – är, att Gud sänt mig med orden, ja ordern: “Gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än bjuder dig”. Och då uppstår frågan, om jag skall lyda Gud eller Dina -och andras människotankar?

  Jag vet, att väckelsen i vårt land är i boken OFREDSTIDER, budskapet i den om “synd, rättfärdighet och dom” och det vore ju mer än anmärkningsvärt om ett sådant budskap inte mötte motstånd och hån från Guds fiende och dennes medarbetare, både innanför -och utanför kyrkoväggarna!

  Mvh/S-E

      (Reply)

 70. Kjell, vad ska man säga? Om man inte ser hur galet detta är, då är man blind.

  Det finns många bibelord som fått extra ljus på sig för mig nu, när jag följt Skölds och hans påhejares kommentarer. Det är tragiskt, och jag är bedrövad över hur det ser ut i Kristi kropp idag, här i Sverige.

      (Reply)

 71. Låt mej komplettera med nästa kommentar också.


  2014-09-26 20:13:14 – S-E Sköld

  Budskapet i boken OFREDSTIDER är sänt av Gud för att FRÄLSA människor, och jag vet att många också kommer att bli frälsta, som en följd av det som står i den boken.

  Och det har Ni, Ingela och Andreas Frost, gjort Ert bästa för att håna och förlöjliga.

  Mig skulle de inte förvåna, om någon -eller några bland Era egna anhöriga och vänner också kommer att höra till dem, som blir frälsta som en direkt följd av det som står skrivet i den boken, om “synd, rättfärdighet och dom”.

  Mvh/S-E

      (Reply)

 72. Majlis,

  Det finns i alla fall några som ser det och som faktiskt vill försöka skydda honom från ytterligare galenskap.

  /Kjell

      (Reply)

 73. Kjell,

  Sköld skriver vidare:

  “2014-09-26 20:13:14 – S-E Sköld
  Budskapet i boken OFREDSTIDER är sänt av Gud för att FRÄLSA människor, och jag vet att många också kommer att bli frälsta, som en följd av det som står i den boken.

  Och det har Ni, Ingela och Andreas Frost, gjort Ert bästa för att håna och förlöjliga.

  Mig skulle de inte förvåna, om någon -eller några bland Era egna anhöriga och vänner också kommer att höra till dem, som blir frälsta som en direkt följd av det som står skrivet i den boken, om “synd, rättfärdighet och dom”.

  Mvh/S-E

  Slut citat

  Här är min analys för vad Sköld skriver:

  Återigen lyfter han fram sin bok Ofredstider och säger att många kommer att bli frälsta “om en följd av det som står i den boken”. Det är stora ord (!). Det återkommer frekvent att han hänvisar till SIN bok och den “frälsande” kraft den består av. Precis som Sköld ställer sig framför Kristus ställen han boken Ofredstider framför Skriften.

  Lägg märke till att han menar vi också hånat och förlöjligat honom. Det blir svårt för honom att finna några bevis för detta. Däremot har jag uppmanat honom men det ligger långt ifrån “håna” och “förlöjliga”. Tyder på att Sköld åter igen svartmålar dem som prövar Sköld och hans budskap.

  Han fortsätter med det obehagliga “Mig skulle de inte förvåna, om någon -eller några bland Era egna anhöriga och vänner också kommer att höra till dem, som blir frälsta som en direkt följd av det som står skrivet i den boken”, åter igen, Sköld pekar på SIN bok.

  Det ser inte bättre ut än att Sköld vill sälla sig till GT:s profeter samt även få in en egen bok i Skriften. Vet att det låter hemskt att säga så men jag kan verkligen inte tolka det på något annat sätt. Just därför bad jag honom lämna bloggarna så han kunde stanna upp och reflektera över sin framfart. Jag sörjer faktiskt för honom. Det gör ont att se honom göra så här mot sig själv, sin omgivning och mot Gud.

      (Reply)

 74. Andreas Frost skrev: “Det gör ont att se honom göra så här mot sig själv, sin omgivning och mot Gud.”

  Som du ser uttryckte jag precis detta i min föregående kommentar som postades samtidigt med din.

  Den som ger honom fritt spelrum tar på sig ett stort ansvar.

  /Kjell

      (Reply)

 75. Jesus sa till lärjungarna (Markus 6:11):

  “Och om man på någon plats inte tar emot er eller hör på er, så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter till ett vittnesbörd mot dem.”

  Eftersom så många inte vill ta emot det som SE S förkunnar så borde han kanske reflektera över detta Bibelord.

      (Reply)

 76. ‘Väckelse finns i boken?’
  ‘Frälsning finns i boken?’
  Är det inte någon mer som ser vad som är fel på sådana anspråk?!
  – – –
  Andreas, du skriver:
  “Jag sörjer faktiskt för honom. Det gör ont att se honom göra så här mot sig själv, sin omgivning och mot Gud.” slut citat.
  Ja, broder, jag känner precis likadant. Har verkligen ingen som helst ambition att ‘förlöjliga’ eller ‘håna’, utan det handlar om genuint ställda frågor.

  Jag kan se omtanken lysa igenom i dina kommentarer, broder.

      (Reply)

 77. Ingela skrev: “Är det inte någon mer som ser vad som är fel på sådana anspråk?!”

  Kanske finns det många som fruktar att “herrens smorde” skall kalla dem “satans hantlangare”.

  Summan av Skölds anspråk blir ju faktiskt att:

  OFREDSTIDER är vägen och sanningen som leder till livet!

  I dessa sista dagar har Gud äntligen sänt ett trovärdigt vittne till sitt utvalda folk, Svensk Pingst.

  Det är tydligt att boken har blivit Skölds avgud.

  /Kjell

      (Reply)

 78. Människor blir genom Jesus Kristus frälsta på samma grund. Joh.3:16

  Grunden förändras inte för oss hedningar genom tiderna. Grunden är densamme före som efter det omdiskuterade bokskrället.

      (Reply)

 79. Glömde av gammal vana citaten.

  Sökte på “bestå”

  Aposteln Paulus till sina systrar och bröder:

  Kol 1:13ff
  “Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.
  Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.”

  Önskar betona:”och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats ”

  Domen drar vi över oss själva men det är inte en nationell fråga. Gud lämnar 99 för att söka en individ här och en individ där.Måtte myndighetsmän och kvinnor samt Kungahus och Bodenbor inse detta. Visst kan jag känna för Sköld men ärligt bryr jag mig mer om konsekvenserna för de som fått mottaga hans budskap utanför församlingen. Vilken syn de får av tron när de mottar hans budskap.

  Läste en “parallell” igår i EFK,s tidning där EFK,s nye Missionsdirektor Daniel Norburg skriver: “Framtiden för Evangeliska Frikyrkan och våra församlingar och vårt gemensamma missionsuppdrag ligger till stor del hos ledare som Herren kallat och utrustat. Låt oss uppmuntra varandra och leda med överlåtelse och kärlek och att alltid ha Jesus som förebild!”

  Det låter väl fint?

  Bläddrar vidare till en artikel där Norburg säger: “Det Gud har sjösatt för att rädda den här världen är den lokala församlingen. Det är där livet i Kristus ska förkroppsligas och det är det enda som kommer rädda den här världen.”

  Oj,oj,oj, suck. Jag måste genast uppsöka en lokal församling och lyssna på dennes utrustade ledare annars går världen och jag med den under…

      (Reply)

 80. Ulrika,

  Tycka kan vi ju allihopa, fast du får nog motivera varför du vänder dej mot det du fann när du bläddrade vidare.

  Visa gärna med bibecitat varför detta skulle vara fel.

  Och ge gärna ett alternativ.

  /Kjell

      (Reply)

 81. Kjell,

  Du skrev:”Tycka kan vi ju allihopa, fast du får nog motivera varför du vänder dej mot det du fann när du bläddrade vidare.Visa gärna med bibelcitat varför detta skulle vara fel.”

  Min tolkning av Missionsuppdraget är att leva under Jesu ledning och att visa människor till Jesu direkta ledning. Jesus ska vara vår ledare. Johannes döparen visade sina lärjungar till Jesus.

  Joh 1:35ff:”Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma sade han: “Se Guds lamm! De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde Jesus.”

  Om vi vill söka förebilder i ledarskap kan vi se Johannes döparens agerande som ett exempel. Han som inte såg sig värdig att knyta Jesu sandaler visade sina lärjungar till Jesus.

  Jesus har makten att leda.Matt 28:18ff :”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla *allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.“

  HERREN har makten att rädda Ps 136:13:”han som delade Röda havet mitt itu, ty hans nåd varar i evighet,”

  Detta har som jag uppfattat det alltid EFK,s ledare även trott på. Men med Norburgs egentliga hemvist New Wine är det människan som kommit i fokus där Jesus degraderas till en mänsklig förebild. Han som räddade Sitt folk genom att klyva ett hav degraderas till mänsklig, köttslig förebild. Medan buken växer på ledarna.

  Kjell,
  Du svarade även:”Och ge gärna ett alternativ.”
  Önskar fundera lite mer på det.

  /Ulrika

      (Reply)

 82. Ulrika skrev: “Min tolkning av Missionsuppdraget är att leva under Jesu ledning och att visa människor till Jesu direkta ledning.” och “Men med Norburgs egentliga hemvist New Wine är det människan som kommit i fokus där Jesus degraderas till en mänsklig förebild.”

  Det finns inget att anmärka på ditt svar. Eller med ord som vi kan finna i Skriften: “Väl har du svarat“.

  Vad gäller Norburg, som person, har jag givetvis ingen kännedom. Det kan jag alltså inte uttala mej om.

  Däremot ser jag inga motsägelser att leva ett sannt vittnesbörd även när man utgör del av en lokal församling.

  Jag skall citera några verser i Hebreerbrevet. Det handlar om “den lokala församlingen”. Jag citerar från Reformationsbibeln Heb 10:19-27

  Eftersom vi nu kära bröder, har frimodighet att gå in i det heligaste genom Jesu blod, som han har öppnat åt oss, en ny och levande väg genom förlåten, det är genom sitt kött, och då vi har en stor överstepräst över Guds hus, så låt oss gå fram med ett sannfärdigt hjärta i full trosvisshet, med våra hjärtan bestänkta och renade från ett ont samvete och med kroppen tvättad med rent vatten. Och låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty han som har gett löftet är trofast.

  Och låt oss ge akt på varandra så att vi uppmuntrar till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra sammankomster*, som somliga har för vana, utan förmana varandra och detta så mycket mer som ni ser dagen närmar sig.

  För om vi syndar med vett och vilja sedan vi har fått kunskap om sanningen, återstår för oss inte mer något offer för synderna, utan en förskräcklig väntan på domen, och hetta av en eld som skall förtära motståndarna.

  Det finns inget tvång att analysera detta vidare, men nog har det samband med det vi talar om?

  /Kjell

  * sammankomster: i grundtexten ἐπισυναγωγή – episunagōgē, i andra översättningar “församling”.

  Ordet betyder inget annat än “det man kommer tillsammans om”. Men om man kommer tillsammans om Guds Ord är det ju både bra och nyttigt.

      (Reply)

 83. Det är inte min avsikt att vara tjatig, men jag måste faktiskt få citera något som S-E Sköld skrev 2014-10-15 21:03:20 angående sin bok “OFREDSTIDER”, vars titel måste skrikas med versaler:

  Om inte boken OFREDSTIDER fanns, som DOKUMENTATION över Guds arbete för att rädda vårt folk -och land under en snart 30-årig tidsperiod, kunde något fått för sig, att Gud svikit Sitt folk -och vårt lands folk i övrigt, genom att lämna ut oss till våra fiender.

  Bibeln är, med andra ord, otillräcklig. Det räcker inte med buden i Bibeln för att vi skall förstå vad Gud menar.

  Vi behöver boken “OFREDSTIDER” för att rätt kunna tolka Bibelns budskap.

  Lägg även märke till uttrycket “att Gud svikit Sitt folk”. Därmed avser Sköld “De Svenska Pingstvännerna”. Tala om ersättningslära!

  Men enligt Guds Ord (som jag sätter betydligt högre än Skölds ord) är Israel det enda folk som kan kallas “Guds Folk”.

  Att sedan Kristustrogna, som är av ett vilt olivträd, har fått erbjudandet att bli inympade bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot, så må de icke därför förhäva dig över grenarna. Nej, om någon (Sköld inbegripen) skulle vilja förhäva sig, så bör han besinna att det icke är han som bär roten, utan att roten bär honom. (NOT: det föregående är inte ett citat, men innehållsmässigt hämtat ur Rom. 11:16-29)

  /Kjell

      (Reply)

 84. Kjell skriver:”Det är inte min avsikt att vara tjatig…”
  Tjata på du, det får mig att dra slutsatser varje dag. I dag har jag bestämt mig för att Jesus varken är hedning eller specifikt svensk. Om man ska stoppa in Jesus i en etnisk mänsklig grupp lär det bli jude och flykting. Som uppenbarad i mänsklig gestalt alltså. I övrigt har Han skapat både juden och hedningen, flyktingar som svenskar.

      (Reply)

 85. Ja, då tjatar jag väl ännu en gång 🙂

  Samme Sköld körde 2014-10-16 01:58:28 en variant på “rör inte Herrens smorde”:

  Det är mer än ANMÄRKNINGSVÄRT med vilken FRIMODIGHET vissa, som kallar sig Kristna, hånar sådana som KAN VARA Guds sändebud! För om de är Guds tjänare, sändebud, HÅNAR DE därmed Gud Själv. Men de verkar frimodigt ta den risken.

  Själv tror jag, att det är resultatet av falsk förkunnelse: att Gud är ingen att frukta. Han är så snäll och oförarglig… så Honom kvittar det hur vi beter oss. Men Bibeln visar INGET som stöder den tanken: tvärt om!

  Därför uppmanar oss Guds Ord, att INTE FÖRAKTA något profetiskt tal, men däremot att PRÖVA ALLT, för att KUNNA UTRÖNA, OM DET ÄR GUD SJÄLV SOM TALAR: “inte utöver vad skrivet är”, är prövostenen. Gud talar aldrig till oss, utanför Sitt Ords rågångar. Om det finns något vi borde frukta mer än annat, än t.ex. krig och dödliga sjukdomar, så är det att RISKERA ATT HÅNA GUD SJÄLV. Och jag vet, därför att jag VET Vem som sänt mig, att här på sidan finns sådana som HÅNAT Gud, genom att HÅNA Hans sändebud och Hans sändebuds budskap. Och det vore fel av mig, att inte skriva detta.

  Hur vill han ha det?

  Skall vi pröva, eller skall vi inte pröva?

  Om den som KAN VARA Guds sändebud anser allt prövande vara hån blir det inte mycket utrymme kvar att lyda Guds Ords bud att pröva.

  Låt oss ta den åsyftade texten igen. Jag vet inte vilken gång i ordningen…..

  1 Tess. 5:15-22

  Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

  Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

  I 1917 års översättning står det “förakten icke profetisk tal”, vilket är en felaktig översättning av “προφητειας μη εξουθενειτε” som ord för ord betyder “profetior icke förakta”.

  Den som även läser det som man har indelat som nästa vers kan se hur man gör för att inte förakta profetior. Det står att man gör det genom att pröva allt och behåller det goda.

  Den som i praktiken vill kalla sig “profet” och högljutt förbannar och kallar den som inte sväljer allt utan prövning för satans hjälpredor, förkastar inte bara Guds Ord utan bevisar samtidigt att han missbrukar det eventuella uppdrag han fick.

  Det är han, inte den som prövar, som visar förakt!

  /Kjell

      (Reply)

 86. S-E Sköld skriver:

  “Och jag vet, därför att jag VET Vem som sänt mig, att här på sidan finns sådana som HÅNAT Gud, genom att HÅNA Hans sändebud och Hans sändebuds budskap. Och det vore fel av mig, att inte skriva detta.”

  Sitter här och suckar djupt när jag läser det Sköld skriver. Vem tror han att han är? Det är inte okej att låta honom skriva på bloggar.

      (Reply)

 87. “Och jag vet, därför att jag VET Vem som sänt mig, att här på sidan finns sådana som HÅNAT Gud, genom att HÅNA Hans sändebud och Hans sändebuds budskap. Och det vore fel av mig, att inte skriva detta.”

  Tillåt mig skilja på Gud och människor.

  Det folk som Gud kallar för Sitt skulle aldrig accepterat Skölds jämförelse mellan sig själv som budbärare och Gud. Guds Folk, det som Jesus tillhörde, accepterade ju inte ens att Gud, genom Jesus, jämförde sig med sig själv.

      (Reply)

 88. Andreas Frost,

  Fast sidans ägare uttrycker sig ju i liknande termer. Jag citerar:

  Som en del påpekat tidigare så kommer ytterligare en allvarlig tankeställare till alla som gjort sig lustiga över domsprofetior ang. Sverige. Exempelvis de som förlöjligat och hånad boken DOM ÖVER SVERIGE. D.v.s. Birger Claessons syn/uppenbarelse om vad som väntar vårt land.

  Det är förmodligen mej han tänker på, för jag hade inte hört talas om den boken och ställde då frågan om profetian verkligen stämde, eftersom det förutsagda inte har inträffat.

  Svaret jag fick var att många gick i bön på grund av profetian och att Gud hörde bönen och ändrade sig.

  Det är ju i princip ett giltigt svar. Så därmed trodde jag att saken var avklarad. Men tydligen icke.

  Jag minns mycket väl den ryss-skräck som fanns i Sverige. Jag vet inte hur det är nu med ryss-skräcken, men när jag var ung var den fortfarande stark.

  Det var en av huvudanledningarna till att jag lämnade Sverige. Vi såg ju som unga hur Sovjet annexerade fler och fler länder med våld och vi fick veta hur kristna förföljdes, fängslades och torterades.

  Hur som helst fanns det således en marknad för böcker av denna typ. Och hos Berndt verkar marknaden fortfarande finnas.

  Man tycks vilja tro att det fortfarande kommer att hända på grund av svenskarnas synder och otrogna kristna.

  Allt bygger också på 60-talets pingstläror. I princip varenda bibelord på den tiden tolkades att först och främst gälla mej personligen, i andra hand min församling, i tredje hand Sverige och i sista hand Israel.

  Svenskarna, och framför allt pingstvännerna var det utvalda folket.

  /Kjell

      (Reply)

 89. Kjell,
  Rysskräcken börjar komma tillbaka, den försvann ett tag med Berlin muren. Skräcken börjar komma tillbaka på grund av ryssarna är aggressiva i Östersjön, både med flygplan och stridsbåtar.

  Det som ryssarna gör nu är inget nytt under solen. Ryssland har fejkat många anfall mot Sverige för att se hur svenska reaktionerna skulle bli. PÅ 80-talet skickades en flotta mot svensk kust men avvek precis innan svensk territoret. Jag har känt en hel del officerare som förklart hur Sovjet uppträdde och vad dom gjort, saker som inte skrivits om i pressen. Men de har också förklarat att Ryssland inte kan avsätta tillräckliga resurser för att invadera Sverige. Det är helt ommöjligt för Ryssland att i fredstid anfalla Sverige. De kan i och för sig i fredstid använda hela sin kraft för att anfalla Sverige, men ett sådant anfall är helt ologiskt och skulle få stora följder. Om krig utbryter mellan Väst och Öst så finns det en risk. Men då har Ryssland bundit upp stora resurser på annat håll. Ryssland har i ett eventuellt krig små möjligheter att få ihop tillräckliga resurser för att invadera Sverige. Krig är inte så enkelt, se på Afghanistan, Sovjet kunde använda alla sina resurser eftersom de inte låg i krig på annat håll men de gjorde inga framsteg. Tjetjenien ödelade de men vann inget på det.

  Man ska komma ihåg att Sverige ända sedan 50-talet i sin planering utgår från att Nato kommer till vår hjälp. Vi har inofficiellt hjälpt Nato med signalspaning. Det finns inofficiell överenskommelse att Nato hjälper oss vid ett eventuellt krig. Nato är förbundet att hjälpa både Norge och Danmark vid ett krigshot. Enklast för Nato är att mota Olle i Sverige. Nu kanske någon protestera och hänvisar att Nato sa för någon vecka sedan att vi inte kan räkna med Natos hjälp. Det skillnad på vad som sägs officiellt och inofficiellt.

  Just nu kan de som vill skapa otrygghet och peka på aggressiva ryssar, vilket dom är. Men som sagt inget nytt under solen. Vi har blivit utsatta för större provokationer än de som är nu.

  Sedan är inte Sverige så strategiskt som många vill göra gällande.

      (Reply)

 90. Det som jag egentligen vill kommentera är att jag har stor Gudsfruktan. Det som är heligt tar jag inte lätt på.

  Därför blir jag bedrövad när självutnämnda profeter spelar ut kortet att många inte fruktar Gud. Lika illa berörd blir jag när predikanter skriker ut “se till att du inte strider mot Gud” när de inte får gehör för sina planer. De som vill skriva detta på vår näsa har ett stort ansvar. De kommer att få en hårdare dom än vi andra, om de verkligen inte är Guds sändebud.

  Jag gör en enkel prövning av Ofredstider. Den skulle vara lika giltig som Bibeln. Det är explicit pingst som bedrövat Gud och explicit pingst som kan rädda Sverige. Det finns fler samfund och kyrkor än pingst. Alla kyrkor har ett kollektivt ansvar. Men det ligger i pingst självbild att endast pingstvänner är frälsta. Vi andra är verkligen ett B-lag. Jag umgicks en del med pingstvänner under min tid i Uppsala. Jag blev förskräckt på hur de ser på sig och hur de ser på andra kristna. Och då var jag ändå Öm:are som ligger väldigt nära pingst teologiskt.

  Den som gör anspråk på att skrivit en lika helig skrift som Bibeln samt tror att Pingst ensamt kan rädda Sverige är en falsk profet. Det står jag för. Och jag tar inte lätt på detta. Jag är inom mig upprörd över dessa anspråk.

      (Reply)

 91. Ytterliggare ett argument.

  Jag kan inte NT lika bra som ni andra. Men jag kan inte komma något ställe i NT som skulle peka på att Jesus eller apostlarna var mästrande eller använde maktspråk. De hade auktoritet men var ödmjuka. Jesus sa också till lärjungarna om de inte blir mottagna, skaka av dammet och gå vidare.

      (Reply)

 92. Fredrik skrev: “Jag umgicks en del med pingstvänner under min tid i Uppsala. Jag blev förskräckt på hur de ser på sig och hur de ser på andra kristna. Och då var jag ändå Öm:are som ligger väldigt nära pingst teologiskt.”

  I Getsemane, efter måltiden men innan Jesus blev tillfångatagen skedde det att lärjungarna blev osams om vem som var den störste och bäste av dem. I Lukas 22:24 läser vi om detta: Det uppstod också en tvist bland dem om vem som kunde anses vara störst.

  Och mot slutet av Jesu tillrättavisning säger han till Petrus (Luk 22:31-32): Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”

  Petrus hade vandrat med Jesus i tre år. Kanske 3 och ett halvt? Och han hade inte ännu omvänt sig. Han hörde till den utvalda innegruppen och han trodde sig vara bäst i den.

  Pingströrelsen i Sverige blev en selekt innegrupp och i den avsikten en grupp med sektariska drag. I vissa fall starkt sektariska drag, och med en struktur av inbördes förärande.

  Jesus varnade många gånger för människodyrkan. Han sade till och med att det är oförenligt med tron.

  Joh. 5:44: Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

  De pingstvänner som trots denna kultur har omvänt sig skäms över det du fick erfara.

  Så länge de mäter sig själva och varandra, som Sköld gör, är det troligt att de inte har omvänt sig.

  1 Kor. 13:1-3

  Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.

  Där klämmer skon!

  Vad är då kärlek?

  Matt. 22:36-40

  “Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade:

  “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.

  På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

  Religiösa fanater brukar skippa biten om att “älska sin nästa som sig själv”. Kanske säger de som den lagkloke: “Vem är då min nästa?”

  Humanister skippar biten om att “älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd”.

  Vitsen är att “hela lagen och profeterna” alltså Guds Ord, den “Bibel” som åhörarna hade, enligt Jesu ord, “hänger” på dessa båda bud.

  Det är fullständigt meningslöst att hantera “svärdet”, Guds Ord, om man inte har på sig resten av “vapenrustningen”.

  Ef. 6:13-17

  Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

  Lägg märke till att det enda vi får (och det är mycket det) är frälsningens hjälm och Andens svärd. Resten uppmanas vi att själva ta på oss.

  /Kjell

  PS. Ju mer man mäter sig själv och andra och jämför, desto oftare känner man sig kränkt. För somliga leder det i värsta fall till både personlighetsklyvning och förföljelsemani. Då känner man sig HÅNAD av alla som inte stryker medhårs.

      (Reply)

 93. Fredrik,
  Dina kommentarer har en förståndig doft för mig:)
  Förövrigt skulle du lätt vinna över mig i en NT-tävling;)
  Genom åren har jag tolkat det mesta som en kratta men ändå tror jag att Jesu Friköp på korset är en individsak mellan Honom och var och en som tar emot Honom. En av de allvarliga saker som jag börjat tänka på de senaste dagarna är det faktum att S-E dömer. Troligen omedvetet men han gör det ändå. Vilka han dömt vet vi.

      (Reply)

 94. Kjell,

  för den som på nära håll sett och upplevt förföljelsemani och personlighetsklyvning är det ganska lätt att känna igen de tecknen. Tyvärr tycks det som att den som inte erfarit det kan bli imponerad och bländad av personer som har drabbats av det nämnda. De drabbade kan vara skickliga på att uttrycka sig, men de tål inte någon granskning, utan blir kränkta och känner sig hånade. Detta drabbar dem själv, men även omgivningen, och det är riktigt tragiskt.

      (Reply)

 95. Majlis,

  Vill bara bekräfta din senaste kommentar då jag själv tror mig förstå vad du vill säga. Och en sak som jag fått se av nära leverne med dubbla personligheter (ibland trippla osv) är hur det som gäller för dem som sant ena veckan byts ut till en annan “sanning” nästa vecka osv. Och nu talar jag inte om normal utveckling där man reviderar och erkänner sina byten av sanningar utan om ett slags invant system att alltid tro sig tala sant för att man helt enkelt verkar tro att man besitter någon slags inneboende sanning i sig själv. Svårt att förklara men det är som du säger väldigt lömskt att se om man inte själv upplevt det och kanske till och med tvingas leva med de konsekvenser som det blir av “Jag bär på sanningen-personer.” Syftet med att alltid ha rätt (bära på sanningen), även om det innebär kappvändningar i parti och minut, är givetvis att gynna sitt eget.

  Hoppas du har en skön vilodag.

  /Ulrika

      (Reply)

 96. Majlis,

  Med anledning av ex. New Agearen Bengt-Olof Lindskogs kommenterande av detta på annan blogg vill även jag deklarera att jag håller med dej till 100%

  /Kjell

      (Reply)

 97. Kjell, Maj-Lis och Ulrika, Om ni förstod i vilket allvarligt läge vårt land just nu befinner sig i, tycker jag att ni skulle vara lite mindre kaxiga. Gud ser till ödmjuka och förkrossade hjärtan, som i ödmjukhet går in i förbön för vårt land. Det är en gåta hur vuxna människor, likt småbarn, kan sitta i sandlådan och kasta sand på varandra och särskilt i dessa allvarstider. SKÄRPNING!

      (Reply)

 98. IJ,

  Förklara gärna hur detta hänger ihop med “det allvarliga läget”!

  ALLA har vi otaliga gånger upprepat att vi är lika stora motståndare till abort som Sköld.

  Förklara sedan hur det kan vara tillåtet att likställa en egen bok med Bibeln och sedan förbanna och kalla alla som ställer (även vänliga) frågot om detta för satans medhjälpare.

  Kolla gärna även följande två kommentarer innan du svarar:

  upphöjande av boken

  förbannelser

  Vem du än är IJ mäter du med två mått.

  /Kjell

      (Reply)

 99. Kjell, Om SE upphöjer sin bok över Bibeln och även uttalar förbannelse får man läsa mellan raderna.

  Att mäta med två mått är totalt främmande för mig. Det jobbiga för mig är att jag inte kan vara nog rättvis.

  Nu är detta slutdiskuterat för min del.

      (Reply)

 100. IJ skrev: “Om SE upphöjer sin bok över Bibeln och även uttalar förbannelse får man läsa mellan raderna.”

  Hur blind kan man bli?

  Läs innantill i detta citat. Läs inte mellan raderna. Sköld 2014-10-19 16:06:58:

  Det är samma Orm som nu via sina medhjälpare angriper mig, egentligen för mitt uppdrags skull. Han hatar det, för att det är SANT och själv går han under namnet “Lögnens fader”, för att “sanningen bor inte i honom” enligt JESUS Själv, som gav honom det namnet.

  Detta är inte första gången! Det har upprepats gång på gång, som resten av det han skriver.

  Jag vidhåller att du mäter med två mått.

  /Kjell

      (Reply)

 101. Vi alla som anser att abort är barnamord kan kanske tycka att följande citat är bra.

  “I’ve noticed that everyone who is for abortion has already been born.” Ronald Reagan

  /Kjell

      (Reply)

 102. Kjell skrev:”ALLA har vi otaliga gånger upprepat att vi är lika stora motståndare till abort som Sköld.”

  Och inte är det en vild gissning att även de utpekade pingstledarna ingår i detta “alla.” Vad är det för fel att försvara oskyldigt dömda, såsom pingstledarna är. Antag att någon av dem skulle påstå att 10 miljoner människor kommer att straffas för att Sköld och hans anhängare inte är hörsamma angående en viss synd, säg exempelvis ….eller äsch, ni får fylla i nå´t själva så att jag inte drar igång falsk ryktesspridning. Men ni förstår tanken. Hur skulle Sköld reagera i ett sådant läge? Grejen är ju att jag då skulle försvara Sköld eftersom det inte är person det hänger på utan på vad som är sant eller falskt. Såg på bilderna hos VS igår och jag är säker på att de morden inte begåtts av de utpekade pingstledarna och att de inte kunnat hindra dem heller om de försökt. Hur skulle det gått till? Det bör de som dömer dessa ledare kunna svara på. Vad gör Sköld själv för att förhindra aborter? Tror han verkligen att domar förändrar de konkreta problemen? Med Skölds lösning kommer ju ännu fler att dö. Medan Sköld sitter halva dagarna och marknadsför sig själv och sin bok lever människor på ute i verkligheten för att stötta blivande föräldrar i full glädje tillsammans med Gud. Skulle Gud döma dem alla, rättfärdiga som orättfärdiga? Signaturen IJ anser det alltså som rimligt att hon döms trots att hon kallar sig Friköpt? Anledningen till att IJ meddelade “slutdiskuterat” var för att hon (tror jag) märkte att argumenten tog slut (inte fanns). Och det gäller ju att få rätt oavsett om man har det eller inte.

      (Reply)

 103. Ulrika Jansson,

  Det är ju inte så att man kan bedöma om ett budskap kommer från Gud bara genom att mäta det med hur mycket man gillar det. Budskap måste således inte vara “trevliga” för att vara sanna.

  Det finns en viss sanning i din fundering om Gud skulle straffa 10 miljoner människor eller ej. Han kommer att låta vedermödan drabba alla jordens innebyggare. Vi talar således om många miljarder människor.

  Eftersom jag är av samma generation som Sköld och hans vapendragare Lindskog, och uppvuxen i samma pingströrelse, skall jag försöka förklara grunderna till deras tankevurpa.

  Gud utvalde Abraham och hans avkomlingar. Abrahams sonson Jakob kallades även Israel. Man brukar nämna Jakobs söner i följande ordning: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser Isaskar, Sebulon, Josef och Benjamin.

  På grund av hungersnöden fick Israels (alltså Jakobs) släkt växa upp i Egypten. Först som gäster och senare som slavar. Kom i håg att inget förenar som förföljelse under en gemensam fiende. Här stod alltså folkets vagga.

  Efter 400 år i Egypten blev de på Guds initiativ befriade. Detta var redan förutsagt till Abraham (1 Mos. 15:13-14)

  “Det skall du veta att dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli slavar, och man skall förtrycka dem i fyrahundra år. Men det folk som gör dem till slavar skall jag döma. Sedan skall de dra ut med stora ägodelar.

  Folket fick snurra runt i öknen i 40 år fastän man hade kunnat gå raka spåret till Det Utlovade Landet på någon, eller några veckor.

  Gud handlade personligen med folket enligt löftet till Abraham. Jakobs släkt är Guds Irsael, singularis bestämd form, och Det Utlovade Landet är ett geografiskt område som är ungefär 30 gånger större än det lilla område som kallas Israel i dag.

  Gud har aldrig slutat att handla direkt med Sitt Utvalda Folk, och han kommer inte att sluta att handla direkt med Sitt Utvalda Folk så länge jorden består.

  I Bibeln kan vi således läsa om straff och prövningar, men även helande och återställelse, både i historiskt perspektiv och i profetiskt framtidsperspektiv. Gud spred ut Sitt Folk över hela jorden och han samlar nu in Sitt Folk från jordens alla länder.

  Tiden däremellan brukar kallas för Hedningarna Tider. Vi befinner oss i den tidsperioden.

  Gud har även planer och avsikter med Hedningarna. Redan till Noa gavs uppdraget att sprida sig över hela jorden. Det gjorde Noas avkomlingar inte. Inte förrän Gud tvingade dem genom att sända splittringens ande som gjorde att de inte längre förstod varandra och kunde samarbeta.

  Alla som inte är ättlingar till Jakob är Hedningar. Jag och du och kineser och afrikaner, svenskar, ryssar, ugandeser och amerikaner, alla är vi Hedningar eftersom vi inte är Israels barn. Ordet som översätts med hedning betyder ungefär folkslag. Situationen kan i någon mån jämföras med klassifikationen “svenskar och utlänningar”. Bara två grupper alltså.

  Guds plan med hedningarna är att de skall få höra evangeliet om frälsningen innan Jesus kommer tillbaka. De som lever när vedermödan börjar kommer att få vara med om den och de som inte tar emot frälsningens nåd kommer att få vara med om vredesdomen.

  Detta var bakgrunden, nu till förklaringen.

  Om man inte förstår att Guds Israel är unikt och utvalt och har en uppgift ända till änden, så hamnar man i den villolära som kallas ersättningsläran. Denna villolära finns i många nyanser, grader och skepnader.

  En av villolärans skepnader är att Sverige skulle vara ett Land där Guds Folk, pingstvännerna, bor och att därför Gud handlar med just pingstvännerna och landet på samma sätt som han handlade med Sitt Eget Folk.

  Tror man dessutom, mer eller mindre, på Darbyismens villolära att Jesus kommer att ta hem sina utvalda innan vedermödan, så blir slutsatsen given.

  Då måste Gud straffa “sitt folk pingstvännerna” i “sitt land Sverige” efter samma mönster som vi ser i Gamla Testamentet.

  För alla som sitter fast i dessa högmodiga irrläror blir således Skölds så kallade profetia helt logisk och alla som ifrågasätter den blir i deras ögon, med Skölds egna ord: “Ormens medarbetare”.

  Jag vill avsluta med ett citat ur Lukas 13:1-5

  Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Jesus frågade dem: “Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de. Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt.”

  Jesus varnade för den irrlära som jämför, mäter, fördömer och skuldbelägger. Domen är nämligen Herrens.

  Och för helhetens skull citerar jag även Paulus ur Rom 11:11-29

  Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det?

  Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?

  Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.

  Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig.

  Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd.

  Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

  Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.

  Denna varning gäller inte bara, men säkerligen även, svenska pingstvänner!

  /Kjell

  PS. Nu glömde jag ta med den andra villan som spelar en viktig roll i detta. Det handlar om förärandet av människor.

  När en högt vördad person säger något får man inte ifrågasätta det. Denne är nämligen “ofelbar” när han talar “ex cathedra”.

  Inte bara Biskopen i Rom uppträder som Kristi ställföreträdare. Det finns i högmodiga samfund massor av småpåvar som också gör det.

  Och lika som Biskopen i Rom kan förbanna, eller ex-communicera dem han ogillar, så försöker även dessa småpåvar göra sammalunda.

  Rör inte Herrens smorde ni huggormars avkomma!

  DS.

      (Reply)

 104. Kjell,
  Du skriver:”Det är ju inte så att man kan bedöma om ett budskap kommer från Gud bara genom att mäta det med hur mycket man gillar det. Budskap måste således inte vara “trevliga” för att vara sanna.”
  Vill reda ut det här med trevligt/otrevligt innan jag kan fokusera på ditt svar. Hur kom du in på den aspekten i prövningen av sant/falskt? Såg innan jag för alltid lämnade “Skölds” sajt att “otrevligt” användes som en slags sanning för att skapa skuld hos de som prövar. För mig har otrevligt/trevligt ingen relevans när jag försöker förstå vad som är sant/falskt. Om jag minns rätt försökte Sköld anklaga prövarna för att se Jesus som en gulleplutt/bomullsfigur. Det där är ett manipulativt sätt att försöka möta prövarna. Om man ser Jesus som någon annan än den Han Är blir ju prövningen meningslös.Jag har aldrig sagt att endast det trevliga är sant. Om jag gjorde det skulle jag samtidigt förneka större delen av mitt liv och min tro.Var har trevligt/otrevligt- “argumentet” sin rot? Är det också en pingstgrej? Är det ett sätt att sätta skräck i åhörarna för att de inte ens ska komma på tanken att pröva?

      (Reply)

 105. Ulrika,

  Det är grönt. Vill bara elliminera alla möjliga sidospår. Det är ju svårt nog ändå för de flesta att skilja på människa och sak. (Många läser ju med här.)

  Sedan vill jag deklarera med tydlighet att jag inte på något sätt är bitter mot pingströrelsen. Det finns en hel radda med bröder och systrar som utgjorde (förfluten tid) del av denna rörelse och som jag står i evig tacksamhetsskuld till.

  Om jag hade vuxit upp i något annat samfund hade jag förhoppningsvis även kunnat avslöja irrlärorna där. Nu får någon annan göra det.

  Jag är oändligt tacksam att Herren, i all min otillräcklighet och egoism, lät mej få se mer än Sveriges Grönköping och min egen sjäviskhets Grönköping. Att jag fick nå det man kallar “rockbottom” och förstå att min konkurs var total. Att det inte fanns några andra alternativ än frälsning av nåd eller helvete.

  Och varje dag tackar jag Herren för frukterna av detta.

  Därför är jag även mycket mera tacksam för kommentarer som den “IJ” skrev än för olika former av “tack och beundran”. Den senare sorten skulle jag helst vilja vägra.

  Pröva det jag skriver! Allt jag skriver! Det är alla läsares plikt och min välsignelse.

  /Kjell

      (Reply)

 106. Kjell,
  Inte heller jag är bitter på Pingströrelsen. Jag kan till och med se positivt på vissa pingstledare=D;)
  O, kanske mest positivt på den ursköna damen som tog ner oss barn i pingstkyrkans källare för att vara ett vittne för Jesus.
  Antag att vi nu lärt oss skilja på sak och person. Blir då nästa steg att skilja på sak och rörelse?=D
  Och inte är jag bitter på “IJ” men inte ens hon (tror det är en hon) får stå oemotsagd. Och mitt syfte är att försöka förmedla den tro jag har på att Sonen befriar var och en som tror på Honom. Inte att i falsk ödmjukhet och bävan ge upp min dag. Stunder för ödmjukhet och bävan finns ändå. och då är det Herren som ödmjukar oss, inte skrämselpropaganda. Och i bävan bär Han oss som mest.

      (Reply)

 107. Jag vill citera en kommentar av Erik och Birgitta som handlar just om artikelns tema. Den skrevs 2014-10-20 14:37:34

  Erik och Birgitta har en sajt som heter Born again.

  /Kjell

  Citat:

  Detta med ungdomsevent etc. är ett typexempel på den religiösa subkultur, som vi alla bidragit till. Det är inte bara inom pingst, som detta förekommer utan inom varje kyrka och samfund.

  I stället för att ta till oss av Ordet, har vi utvecklat en miljö, där underhållning och överandlighet härskar. Problemet är att de flesta kristna inte inser detta, utan vill ha det så här.

  Man vill även ha kvar en gammaltestamentlig ordning och ett gammaltestamentligt tänkande i fråga om tjänster och att sätta människor i fokus.

  Ingen tycks bry sig om Jesu ord, som varnar för att utnämna och upphöja människor till lärare och i förlängningen till gudsmän, profeter eller apostlar.

  Jag vågar påstå, att det är mycket korruption i församlingsstrukturen, eftersom jag själv varit en del av pastorskåren och bidragit till det avfall vi är mitt uppe i.

  Jag har även insett, att så länge man är med i en etablerad föreningskyrka och deltar i “verksamheten”, så är det nästan omöjligt att se klart eller att kunna påverka det hela.

  Detta med sumobrottning och liknande är bara en indikation och utgör toppen av ett isberg. Det verkliga ansvaret ligger hos alla som bejakar den avfallsstruktur och den mötestradition med den estradkristendom, som för närvarande råder.

  Nåd och frid till er alla!

      (Reply)

 108. Kjell,
  Har börjat kika på ditt senaste svar till mig.
  Du skriver:”En av villolärans skepnader är att Sverige skulle vara ett Land där Guds Folk, pingstvännerna, bor och att därför Gud handlar med just pingstvännerna och landet på samma sätt som han handlade med Sitt Eget Folk.”

  Vilka är enligt dessa skepnader då Sveriges och Pingstvännernas Abraham och Moses?

      (Reply)

 109. Ulrika,

  Jag förstår att ordet “skepnad” har förorsakat problem här.

  Enligt modern ordbok som jag just har konsulterat har det följande betydelser: figur, form, gestalt, utseende, skapnad; vålnad, spöke, fantom

  Jag använde ordet i betydelsen “utseende” eller “form”. Och var faktiskt inte medveten att det kunde tolkas i riktning av de andra synonymerna.

  Jag borde ha skrivit: “Ett sätt på vilket villoläran yttrar sig är att Sverige skulle vara ett Land där Guds Folk, pingstvännerna, bor och att därför Gud handlar med just pingstvännerna och landet på samma sätt som han handlade med Sitt Eget Folk.”

  /Kjell

      (Reply)

 110. “..bor och att därför Gud handlar med just pingstvännerna och landet på samma sätt som han handlade med Sitt Eget Folk.”

  Du menar att de som tror på den villan tror på en slags GT i repris fast med nytt innehåll där svenska pingstvänner är centrala? Utan en Moses och utan en Abraham?

      (Reply)

 111. Ulrika,

  Kanske kan man uttrycka det så.

  Det viktigaste felet är väl det att man sätter sig själv i centrum i stället för Guds Folk och Landet Israel.

  Eller med bibeltextens ord: Man förhäver sig.

  /Kjell

      (Reply)

 112. Ja Kjell,
  Förstår i sammanhanget vad du menar. Och vidare är det viktigaste felet att vi i grunden sätter oss själva i centrum, med eller utan att använda Jesu namn eller Jesu folk eller vad som. Kan anförtro er att jag talade med min man i morse huruvida det borde vara för Herren att leda när fåren ändå bestämt sig för att leda sig själva, med eller utan Jesu namn eller Jesu folk eller vad man nu vill använda sig av för att hävda sin uppfattning osv. Vi ber o vi ber om Herrens ledning men hur ska han kunna leda en flock som snurrar runt sina egna teorier utan att ens vilja försöka se Herrens perspektiv. Till skillnad från oss så hävdar han sig ju inte. Jag vet inte hur det är med er men jag ser nya perspektiv varje dag som tvingar mig revidera mina tidigare uppfattningar och det måste vi väl kalla nåd. Men att ändå förhoppningsvis få växa åt rätt håll. Som hedning är Jesus Kristus centrum.Läraren med stort L.

      (Reply)

 113. Kjell,

  Hej Kjell!

  Jag har också kollat av Bornagain bloggen. Jag har lyssnat på en del inspelningar. En hel del är bra, men eftersom inte allt är det, så faller poletten på fel ställe.

  Inget för mig. Guds Ande känner jag igen genom Ordet och mitt hjärta brinner inte av deras lära. Varför? De har inte rätt medicin.

  Frid Kjell och hoppas allt är väl med dig.
  /lärjungen

      (Reply)

 114. lärjungen,

  Jag vill använda din kommentar för att ge lite utförligare respons på detta och aktuella närliggande saker.

  För att förstå en princip måste man i viss mån generalisera och formulera reduktionismer. En princip är aldrig hållbarare, eller sannare, än kvalitén på den grund den står på, alltså eventuella generaliseringar och reduktionismer.

  Först skall jag ta ett exempel ur mina egna skriverier.

  Som du har sett har jag påstått att det fanns (finns?) egocentriskt högmod i pingströrelsen och kanske även starkare i trosrörelsen.

  Men detta betyder inte att sunda röster saknades inom pingströrelsen. Jag skulle kunna räkna upp en hel del av dessa mer eller mindre kända ledare med namn, men gör det inte nu. Dessa ledare sådde den goda säden. De predikade inte pingst-politiska korrektheter. Oftast teg de om dessa i publika sammanhang.

  I stället sådde de Guds Ord på ett utmanande sätt. Bibelstudier och predikningar med djupgång som man minns många år, ja decennia, efteråt.

  Om man frågade dem om saker som man grubblade över, eller hade det svårt med, kunde det hända att de ställde en motfråga: “Vill du ha pingströrelsens officiella åsikt eller min personliga åsikt?”

  Som sagt, jag skulle kunna räkna upp namn men tror att det är bättre att gömma och bevara dessa i mitt hjärta.

  Vitsen med det jag just har skrivit är att påpeka att den utbredda pingstkultur som ansåg att pingstvännerna var Guds Folk och Sverige Guds Land och andra samfunds medlemmar till stor del var namnkristna, inte omfattades av alla.

  Sedan vill jag tillägga som parentes att jag som barn och ungdom hade både familj och bekanta från pingströrelsens utbredda mission och att jag ofta drömde om att få åka till Afrika. När detta sedan blev möjligt i ett besök på några veckor uppstod en ännu större längtan. Och jag är genuint tacksam till Gud att det i senare år blev möjligt att få vara här (i Afrika) på heltid.

  Nu till församlingens struktur.

  En väsentlig del av min ungdom bodde vi i Stockholm. Till dess hade vi flyttat ofta och bott på andra orter. Men jag begränsar detta till tiden i Stockholm.

  Filadelfia var organiserad med Filadelfia Rörstrandsgatan som huvudsäte. Sedan hade varje förort en satellit-församling med en egen pastor.

  Så kallade församlingsmöten, och dopförrättningar, skedde på Rörstrandsgatan. Om jag inte minns fel fanns det plats för 3000 besökare. Det fanns även en liten sal och en nedre sal där man kunde lyssna på predikan och sång tack vare högtalare.

  För publiken fanns den stora salen och även två läktare. De äldre besökarna föredrog golv-nivån för att slippa gå i trappor och det fanns även hörlurar för personer med nedsatt hörsel. När man stod på läktaren och tittade på golvnivån såg man många hattar. Systrarna var ju tvungna att ha knut och hatt på den tiden enligt pingst-sharian. Yngre övermodiga brukade kalla golv-nivån för “gumm-havet”.

  Salen hade 3 estrader. På den nedre estraden fanns dopgraven. På nästa estrad, som var lika bred som salen befann sig den som skulle predika och äldste och pastorer satt på stolar vända åt mitten. Denna estrad brukade kallas för “gubb-hyllan”. På den översta estraden fanns strängmusiken och den stora flygeln som bemannades av professionella musiker.

  I mångt och mycket liknade salen således en teater eller en konserthus. Liturgin (tyck inte illavara att jag kallar mötesordningen så) var väl sammansatt och styrdes helt från estraden. Det var hög kvalitet på de allra flesta inslagen. Man skulle kunna säga att det till stor del handlade om underhållning. Men givetvis hade varje besökare friheten att använda tiden att stilla sig och lyssna och pröva enligt Guds bud.

  Det fanns ett innegäng i denna centrala del av församlingen och jag vet att många ungdomar beundrade dessa och ville få tillgång till denna inre cirkel. En hel del flickor drömde om att få pojkvänner i den inre kretsen. Detta ledde till mer än en osundhet.

  Själv drabbades jag inte av detta för ärligt sagt såg jag det inte ens innan tonårens slut. Status och dyligt har aldrig varit prioritet för mej. Jag visste inte ens att en Mercedes ansågs vara en statussymbol. Inte förrän jag blev 25 förstod jag att somliga mätte värde på dessa sätt. (Stort tack till mina föräldrar!)

  Nu till satellit-församlingarna, de så kallade Utposterna.

  Beroende på förortens storlek varierade dessa i antal medlemmar. Det var i princip där man kom tillsammans med de troende från samma förort. Där hade man en eller flera uppgifter. Man sjöng och spelade i strängmusiken. Man hade bibelstudier och ett antal sammankomster.

  Där fick man träffa människor av kött och blod, och där fick man således möjligheten att se både bra och dåliga role-models. Jag blev välsignad med en Pastor som verkligen var en Pastor. Djupt tillgiven bönemänniska med stor bibelkunskap och som hade ett hjärta för dem han hade blivit kallad att leda och vårda.

  Där fanns den begåvade skolläraren som var fantastisk på att spela piano och medverkade som frivillig evangelist. Han visste att bringa sitt budskap till alla mellan 3 och 90 år. Alla lyssnade, njöt och log. Han visste att få alla närvarande till att aktivt deltaga, var och en på sitt sätt.

  Där fanns murare, lärare, snickare, läkare, lektorer, revisorer, unga och gamla, äldste och förebedjare, och alla fanns personligen tillgängliga att svara på frågor som uppstår i unga hjärtan.

  Och här tror jag att skillnaden finns.

  I det stora sammanhanget utvecklade sig en struktur av “inre cirklar” och personerna i dessa var inte tillgängliga för medlemmarna i allmänhet. Som följd av detta uppstod passivitet och underhållningsstruktur. Idoldyrkan var i viss mån inbyggd från först början eftersom ledningen uppstod som resultat av maktstrider.

  Några “husgrupper” hade vi inte på den tiden, men på egna initiativ hände det ändå att man kom samman i hemmen för att ha gemenskap och be tillsammans.

  Jag har valt denna form av respons av tre anledningar.

  1. I motsats till illvilliga påståenden är jag inte alls bitter eller negativt inställd till den församlingsgemenskap jag växte upp i. Motsatsen är sanning, jag tackar Herren för alla dem som ledde och uppfostrade mej och visade vägen till frälsning.
  2. I motsats till illvilliga påståenden är jag inte alls bitter över att bo i Afrika. Motsatsen är sanning, jag tackar Herren dagligen för detta.
  3. Att de stora sammanhangen kan ha haft en uppgift är möjligt, men på frukten skall trädet dömas, och då måste vi konstatera att de stora sammanhangen har varit grogrund för ärandet av människor, inre ringar, idoldyrkan och passiviserandet av “vanliga” medlemmar.

  Och därmed tror jag att jag har reagerat tydligt utan att tvinga någon att tänka likadant.

  Tvånget att tycka och tänka lika i allt är inte från Herren. Det är till och med en omöjlighet bland människor som du och jag som ser endels och ofullständigt och otydligt som i en polerad metallplatta (spegel).

  /Kjell

      (Reply)

 115. Kjell,

  Tack Kjell att du delade med dig av erfarenheter och tänkande. Jag är väldigt lik dig eller tänker lika.

  Hellre är jag i små sällskap som menar allt inför Herren och där jag kan dela sorg och glädje tillsammans med dem. Där bönerna blir gemensamma och vi blir svaga men Herren stark, för i stora sammanhang där annonymiteten smyger sig in, finns risken att någon vill göra sig allt för stor, ja större än vad Herren har behag till.

  Jag skulle vilja kasta alla mina tillhörigheter bakom mig, utom mina nära och kära och därefter ropa ut evangelium om Jesus kristus till alla människor. Afrika skulle säkert bli en bra plats. Du ska vara lycklig att Herren utvalt dig till tjänst i Afrika. Jag vet inte hur man ska kunna få folket i sverige till bättring. Alla verkar vara fastgjutna i betong.

  Guds frid
  lärjungen

      (Reply)

 116. lärjungen skrev: “Du ska vara lycklig att Herren utvalt dig till tjänst i Afrika.”

  Inte minst nu när ni får vinter och jag får årets varmaste och soligaste månader. 🙂

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *