Dåraktigheter!

Jag fick en kommentar som föranleder denna bloggpost. kopplingar

Vi börjar med två citat ur GT som är högaktuella nu när Syrien hoppar in och hjälper Irak.

Läs citaten noggrannat om du vill förstå vad som händer runt omkting oss. Läs dem även om du tror att du redan känner dem.

5 Mos. 32:8-29

När den Högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn. Ty HERRENS del är hans folk, Jakob är hans arvedels lott. Han fann honom i öknens land, i ödslig, tjutande ödemark. Han omslöt honom och tog honom i sin vård, han bevarade honom som sin ögonsten. Liksom en örn väcker upp sitt bo, och svävar över sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog emot honom och bar honom på sina fjädrar. Blott HERREN ledde honom, ingen främmande gud vid hans sida. Han lät honom fara fram över landets höjder och han fick äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan. Han gav honom gräddmjölk av kor, söt mjölk av får, tillsammans med det bästa av lamm, baggar från Basan och bockar, det bästa och märgfullaste vete. Druvors blod drack du, skummande vin.

Då blev Jesurun fet och slog bakut. Du blev fet och tjock och stinn. Han övergav Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsnings klippa. De retade honom genom främmande gudar, med vidrigheter väckte de hans vrede. De offrade åt onda andar, som inte är Gud, åt gudar som de inte kände, nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade. Du övergav Klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet.

HERREN såg detta och förkastade dem, eftersom hans söner och döttrar hade kränkt honom. Han sade: “Jag vill dölja mitt ansikte för dem, jag vill se vilket slut de får. Ty de är ett förvänt släkte, barn utan trohet.

De har retat mig med gudar som inte är gudar, väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför skall jag reta dem med det som inte är ett folk, med ett dåraktigt hednafolk skall jag väcka deras förtret.

Ty genom min vrede har en eld tänts och den brinner till dödsrikets djup. Den förtär jorden med dess gröda och sätter bergens grundvalar i brand. Jag skall hopa olyckor över dem, mina pilar skall jag skjuta på dem. Hungersnöd skall drabba dem, feberglöd förtära dem, pest som bittert pinar. Jag skall sända över dem vilddjurs tänder och gift från ormar som krälar i stoftet. Ute skall svärdet dräpa deras barn, inne gör skräcken det. Unga män och jungfrur förgås, spädbarn och grånade män.

Jag skulle säga: Jag vill skingra dem, utplåna minnet av dem bland människor, om jag inte fruktade hån från fienden, att deras ovänner skulle misstyda det, och säga: Vår hand är mäktig, det var inte HERREN som gjorde allt detta.” Ty ett rådlöst folk är de, och förstånd finns ej i dem. Vore de visa skulle de inse detta, de skulle förstå vilket slut de måste få.

Israel fick det bra och drabbades av “Trosförkunnelse och Framgångsteologi”. Kolla biten med: Då blev Jesurun fet och slog bakut.

Och koppla nu detta med profetian hos Hesekiel. Förlåt att det blir långa citat men detta handlar om vår tid och det som nu sker i världen.

Hesekiel 36:16-32

HERRENS ord kom till mig. Han sade:

“Du människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land, orenade de det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgöt jag min vrede över dem för det blods skull som de hade utgjutit över landet, och därför att de hade orenat det med sina avgudar.

Jag spred ut dem bland hednafolken, och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hednafolken vanärade de mitt heliga namn. Man sade om dem: Detta är HERRENS folk, och ändå måste de lämna sitt land.

Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels folk vanärade bland de folk de kom till. Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har van-ärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.

Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. Jag skall frälsa er från all er orenhet. Jag skall kalla fram säden och låta den bli riklig och skall inte mer låta er drabbas av hungersnöd. Jag skall låta trädens frukt och markens gröda bli riklig, för att ni inte mer skall förödmjukas bland folken genom hungersnöd.

Då skall ni tänka på era onda vägar och på era gärningar, som inte var goda, och ni skall känna avsky för er själva på grund av era missgärningar och era vidrigheter. Men ni skall veta att det inte är för er skull jag gör detta, säger Herren, HERREN. Ni skall skämmas och blygas för vad ni har gjort, ni av Israels hus.

Låt oss börja med profetian ur Hesekiel. Det står: Jag spred ut dem bland hedna-folken, och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hednafolken vanärade de mitt heliga namn.

Vad var det som “Guds folk” (singularis bestämd form) gjorde för att vanära Gud?

Om man stannar där blir det obegripligt och löper vi risken att tolka det som Hitler och hans nutida kumpaner, muslimerna, tolkar det. Nämligen att Judarna är skummisar och bör utrotas. Men Muhammed och Hitler var inte först på scenen, redan tidigt förklarade “Kyrkan” judarna för djävulens barn och ville förinta dem. Jag återkommer till det.

Avsikten blir tydlig när man läser vidare: “Man sade om dem: Detta är HERRENS folk, och ändå måste de lämna sitt land.

Jo, det som vanäran består i (bestod i?) är att Judarna inte har (hade?) ett eget land fastän de är Guds folk (singularis bestämd form) och Gud hade ju lovat både det ena och det andra till Abraham och David.

Och i mellantiden har Gud retat sitt folk (singularis bestämd form) med “ett dåraktigt folk som inte är något folk“.

Låt oss se om vi kan förstå hur detta “folk som inte är något folk blev dåraktigt”.

2 Mos. 34:29-35

När Mose sedan steg ner från Sinai berg och på vägen ner hade med sig vittnesbördets båda tavlor, visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han hade talat med HERREN. Aron och alla Israels barn såg Mose, och se, hans ansiktes hy strålade. Och de fruktade för att komma nära honom. Men Mose ropade till dem. Då vände Aron och menighetens alla hövdingar tillbaka till honom, och Mose talade till dem. Därefter kom alla Israels barn fram till honom, och han framhöll för dem allt som HERREN hade sagt honom på Sinai berg.

När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet.

Varje gång som Mose trädde fram inför HERRENS ansikte för att tala med honom, tog han av sig slöjan till dess han gick ut igen. När han kom ut, talade han till Israels barn det som han fått befallning om. Och Israels barn såg att Moses ansikte strålade, och Mose hängde slöjan över ansiktet igen till dess han gick in för att tala med HERREN.

Och sedan från Nya Testamentet: 2 Kor. 3:7-18

Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet skall då inte Andens ämbete ha? Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet. Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten.

Ty om det som bleknade framträdde i härlighet, så framträder det som består i ännu större härlighet. Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann.

Men deras sinnen blev förstockade. Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses.

Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Vi har ganska lätt för att nicka instämmande när vi läser om Judarna och Mose slöja, men vi har i allmänhet svårare att se den slöja som de hednakristna fick när de förkastade judarna och blev “Kyrkan” ett folk som inte är något folk.

Splittringen mellan Judar och Kristna skedde tidigt i historien trots alla varningar. Redan på 300-talet började antisemitiska yttringar bli vanliga och “Kyrkan” började predika att Judarna var djävulens folk, gudamördare som de var. Synagogorna kallades djävulens hålor och man bannlyste allt som verkade ha med Judar och Judendom att göra.

Den så kallade ersättningsläran började växa fram. Gud hade enligt den läran misslyckats med projektet Judarna och nu var “Kyrkan” det nya Israel. “Kyrkan” fick i denna lära representera både mission och fridsrike. Runt år tusen började korstågen som var avsedda att omvända alla Judar och Muslimer till Kristendomen. De som vägrade blev avrättade. Låt mej vara kort om detta men bara visa på ett litet exempel som fortlever i Sverige fortfarande.

Gal. 6: 16 ur några olika översättningar:

1917

 • Och över alla dem som komma att vandra efter detta rätte-snöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.

SFB

 • Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel.

Bibel 2000

 • Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel.

Levande Ordet

 • Jag önskar Guds nåd och frid över alla som lever på det sättet och över alla dem som verkligen tillhör Gud.

Karl XII

 • Och alle de som efter denna reglo vandra, öfver dem vare frid och barmhertighet, och öfver Guds Israel.

Reformationsbibeln

 • Och alla de som vandrar efter denna regel, må frid och barm- härtighet vara över dem och över Guds Israel.


Av de svenska versionerna är det bara Karl XII och Reformationsbibeln som har den rätta översättningen. Här välsignar Paulus nämligen både hednakristna som är Kristustrogna, och Guds Israel.

Vad blir nu summan av detta och vad har det med vår tids falska läror att göra?

Jo, det är fortfarande så att man helst låter GT’s förbannelser gälla Judarna samtidigt som man själv försöker inkassera alla välsignelser.

Lika väl som Apartheid i Syd-Afrika, Slavkulturen i USA, etc. har satt sina spår som inte kommer att försvinna på hundratals år, så har den sataniska ersättningsläran som pågått i 1700 år och inte helt är avskaffad, satt sina outplånliga spår på hela vår kultur.

Och därför har vi så otroligt svårt att förstå vad som gäller vem, när och hur.

Men det finns ett löfte som gäller oss. Som gäller mig och dig, i dag, här och nu!

Det finns i 2 Kor. 3:16-18

Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Det gäller dig och mig, här och nu, varenda dag, av nåd, så länge som det heter i dag.

/Kjell

Visits: 32

5 thoughts on “Dåraktigheter!”

 1. Tack för denna genomgång och skakande undervisning. Jag har läst detta flera gånger och här finns många sanningar att ta till sig. Starkt Kjell!!

  “Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden”.

      (Reply)

 2. Rolle,

  Om du vill läsa något riktigt skakande kan du läsa informationen Deutschland unter der Herrschaft des Nationalsozialismus (1933-1945). Det handlar om hur man ville göra “kyrkan” rasren och avskaffa allt “judiskt”.

  Bara “Arier” fick inneha tjänster och man avskaffade Gamla Testamentet eftersom det är en judisk skrift.

  Om du inte kan tyska kan du klicka på “english”, överst på sidan så får du en översättning till engelska.

  Anledningen att jag länkar till den tyska sidan är att man då får texten inklusive alla hemska orginaltermer.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Dåraktigheter var rubriken för denna bloggpost och inget kan vara mer passande.

  MEN..tänk att det finns en “dårskap” av ett annat slag, där slöjan är borttagen och
  ger människan frihet, nämligen ..TALET OM KORSET!! Fantastiskt!!

      (Reply)

 4. Kjell, jag måste ha missat den här bloggposten under semestern!

  Det är verkligen hemskheter, det här med ersättningsteologin.
  Ett exempel på en fortlevande sådan är det fenomen som kallas ‘kristen palestinianism’. Där kan man läsa böcker med titlar som ‘VEMS Förlovade Land’. Intressant titel, eller hur. Som säger det mesta.

  Det här med slöjan, och den ‘delvisa förhärdelsen’ över judarna, det är väl ganska välkänt inom kristenheten. Men VÅR egen förhärdelse? VÅR egen slöja, som fördumklar synen på judarna och Israel? Den har det varit ganska tyst om, kan man tycka.

  Och tack och lov: “närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort.”

  Vår attityd gentemot judarna och Israel tror jag kommer att utgöra ett ‘lackmustest’ i den sista tiden.

      (Reply)

 5. Ingela skrev: “Vår attityd gentemot judarna och Israel tror jag kommer att utgöra ett ‘lackmustest’ i den sista tiden.”

  Det är ungefär så sjukt som det någonsin kan bli med världens attityder.

  Det kan vara värt att läsa följande insändare i Svenska Dagbladet.

  Kort citat Från fredsaktivist till realist

  Hamas är en dödskult som använder sin egen befolkning som mänskliga sköldar, som ser varje död broder eller syster, barn eller kvinna som en pr-triumf, vars partiprogram lånar fritt från “Sions vises protokoll”, som till och med erkänt att det leder sitt folk in i döden, med en vettlös raketbeskjutning av Israels civila, som bygger tunnlar för att utföra jättemassakrer i Israel på det judiska nyåret, tunnlar som är stora som tunnelbanespår och med all sannolikhet byggda med hjälp av de miljarder kronor i bistånd Gaza får från det internationella samfundet varje år. Detta Hamas som förtrycker sin egen befolkning när de inte använder folket som martyrer i krig mot Israel.

  Hamas var den part som började skjuta raketer även denna gång, och påbörjade alltså det tredje Gazakriget på nio år. De har uppvisat en extrem cynism i sitt handlande, och har visat att de inte skyr någonting för att uppnå sitt mål – döden är medlet för att uppnå staten Israels utplåning.

  Visserligen kan man uppnå mycket med propaganda och repetition av lögner, men bakom detta judehat ligger mäktiga demoner.

  En sekulariserad värld som stryrs av onda andemakter samtidigt som massorna inte tror att det finns något sådant som demoner och onda andar är ett recept på katastrof och undergång.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *