Fire – eld – pur

Pingströrelsens teologi i kort format låter så här.

“Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.” (Matt 3:11)

“Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot.” “Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” (Johannes 14)

“När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg. 2:1-4)

“Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud.” (Apg. 10:45-46)

Solklar bevisföring för alla som vuxit upp med läran att 1 Kor. 12 är Bibelns mest centrala kapitel.

Låt oss se vad “eld” står för i Bibeln. Jag begränsar mej till Nya Testamentet för att det inte skall bli alltför långt.

Först Matteus evangeliet.

Jag tar med alla texter där det grekiska ordet “pur” finns med. Det är det ord som betyder “eld”.

Matt. 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

Matt. 3:11 Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.

Matt. 3:12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Matt. 5:22 Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna.

Matt. 7:19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

Matt. 8:14 Jesus kom hem till Petrus hus och fick se att Petrus svärmor låg sjuk i feber. 15 Han rörde vid hennes hand, och då lämnade febern henne, och hon steg upp och betjänade honom.

Matt. 13:37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.

Matt. 13:49 Så skall det vara vid tidsålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.

Matt. 17:15 och sade: “Herre, förbarma dig över min son! Han är månadssjuk och plågas svårt. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet.

Matt. 18:8 Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden.

Matt. 18:9 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna.

Matt. 25:41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

I denna radda av texter finns det två som inte handlar om något “andligt”. Det är Matt. 8:14-15 som handlar om en sjuk kvinna som hade feber, och Matt. 17:15 som handlade om en sjuk pojke som föll i elden.

Sedan har vi Pingst-texten i Matt. 3:11 som jag nu plockar ur sammanhanget för att pröva dess betydelse.

Resten av texterna som handlar om “eld”, handlar faktiskt om dom och straff.

Och lägg märke till att Matt. 3:10, 11 och 12 står i ett och samma sammanhang där både 10 och 12 helt tydligt talar om dom och straff.

Jag vill hävda att även Matt. 3:11 handlar om “dom” i den betydelsen att Den Helige Ande är given för att lära oss allt och påminna oss om allt som Jesus har sagt oss. (Jfr. Joh. 14) Alltså döma det som är fel.

Jag hoppar över de andra evengelierna eftersom det annars blir ungefär samma som ovan.

Vi tar Apostlagärningarna.

Apg. 2:3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem.

Apg. 2:19 Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök.

Apg. 7:30 När fyrtio år hade gått, visade sig en ängel för honom i öknen vid Sinai berg, i flamman från en brinnande törnbuske.

Apg. 28:2 De infödda visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla, eftersom det började regna och var kallt. 3 Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden, då en huggorm kom ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. 5 Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada.

Apg. 28:8 Publius far låg just då sjuk i hög feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom.

Det må vara tydligt att det handlar om symbolisk tolkning av Apg. 2:3 där man använder sig av att ordet “tunga” och ordet “eld” finns i samma text och att det handlar om det som skedde på pingstdagen.

Jag hoppar till Korinterbreven för i Romarbrevet finns inget av intresse för denna diskussion.

1 Kor. 3:12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, 13 så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. 14 Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. 15 Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.

1 Kor. 7:9 Men om de inte kan leva avhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.

2 Kor. 11:29 Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver?

I den enda relevanta texten om “eld” i 1 Kor. 3 handlar det om dom och straff.

Jag hoppar till Jakobs brev för i de mellanliggande böckerna finns det inga texter som är relevanta för diskussionen.

Jakob 3:5 Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. 6 En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna.

Jakob 5:3 Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna.

Texterna är av intresse för att tunga och eld kopplas i negativ mening i den första och att det handlar om dom och straff i den andra.

Till sist Petrus och Judas. Jag skippar Uppenbarelseboken eftersom elden där förekommer i så många bildliga och symboliska sammanhang. Dock tydligt med koppling till dom och straff.

1 Petr. 1:7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

1 Petr. 4:12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat.

Judas 1:7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.

Judas 1:22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Helt tydligt handlar det om prövning (dom) och straff.

Vad jag vill visa med detta är att Pingströrelsens teologi angående elden haltar ordentligt.

Visst hör “Ande och eld” ihop i Matt. 3:11. Ordet “baptizo” betyder både doppa och impregnera. Doppa en tvättsvamp i tvållösning och den blir helt genomdränkt.

Visst har processen där vi “impregneras med allt vad Herren lärde” en början i våra liv. Den process som även kallas helgelse. Den process som leder till faktiskt omvändelse från allt som döms i våra liv.

Hur länge detta “dop med eld, utfört av Anden” pågår är kanske individuellt, men nog händer det i allas våra liv att köttet sticker upp skallen igen. Denna “impregnering”, som även kallas andedop, är en process som oftast är livslång.

Början kan manifestera sig med påtagliga yttringar och känslor. Det kan vara till nytta för oss att minnas att vi har börjat på Den Vägen. Men det som det handlar om när man väljer en väg, eller visas en väg, är målet.

Målet är att helgas och bli Herren lika. Och det fullbordas först när vi ser honom ansikte mot ansikte.

Allt av helgelse som vi får ta emot och omsluta redan här är nåd, och endast nåd!

Den som menar sig kunna bevisa motsatsen utmanar jag att göra det utan att rycka texter ur sina sammanhang, och utan att kombinera texter bara på grund av att samma ord finns med.

/Kjell

Views: 30

2 thoughts on “Fire – eld – pur”

 1. Kjell,
  Du ställer upp texterna på sådant sätt att man skall kunna uppfatta betydelsen och syftet med ordvalen på samma sätt som bibelförfattarna själva använde och tolkade dem. Och detta är en grundläggande regel vid tolkning av budskap överhuvudtaget.

  Och den slutliga innebörden i Bibelns undervisning om dopet i eld får konsekvenser inte enbart för dem med Pingst-teologisk syn, utan även för många andra som egentligen inte tillmätt ordet “eld” i sammanhanget någon konkret betydelse överhuvudtaget. I till exempel den Lutherska Svenska kyrkan har man ju helt fokuserat op endast vattnet, dessutom med lite märkliga egenskaper hos själva dopförloppet och tjänarens inverkan på processen, om man säger så.

  Dopet i eld är istället, som du lyfter fram så förtjänstfullt, allvarsord och som förblir allvarsord för oss livet ut och passar väl ihop med gudsfruktan.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 2. Rolf Lampa skrev: “Och den slutliga innebörden i Bibelns undervisning om dopet i eld får konsekvenser inte enbart för dem med Pingst-teologisk syn, utan även för många andra som egentligen inte tillmätt ordet “eld” i sammanhanget någon konkret betydelse överhuvudtaget.”

  När det inte längre fanns någon sund pingstaktig församling kvar i den stad där jag bodde i Holland bad jag den lokala baptistförsamlingen att få bli medlem där.

  Det var först då jag fick del av den baptistiska tolkningen av 1 Kor. De anser den vara ett brev där Paulus talar Korinterna till rätta.

  Det var även där jag fick höra deras tolkning om “elden” och när jag kollade i Bibeln kunde jag inte ge dem annat än rätt.

  Vad jag däremot inte kan ge dem rätt i är deras lära att Andens gåvor hör till en förfluten tid. Tror att det handlar om en lära som kallas “dispensationalism”. En lära som avgränsar olika tidsåldrar vattentätt från varandra.

  Fast i valet mellan falsk karismatik och förnekelse av Andens verkan i dag ….

  Näää! Man behöver inte välja mellan dikena, man har rättighet att försöka stå kvar på vägen. 🙂

  Så länge som gyttjebollarna haglar från båda dikena finns det fortfarande hopp.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *