Den Gud som finns till

Som en uppföljare till alfa och omega bloggposten blev jag ombedd av Björn att skriva något om den ställning Bibeln bör ha för oss som kallar oss Kristustroende.

Jag tvivlar på att det jag nu tänker skriva kommer att tillfredställa Björn. För han har ofta klagat på mej för följande:

Ibland skriver du på ett sätt som gör det enkla svårbegripligt. Du försöker gärna vara lite finurlig och vis i det du skriver, vilket gör att man ibland undrar vad du egentligen menar och är ute efter.

Verkligheten är mer invecklad än en mumie!

För att kunna förstå varför det finns några som helst tvivel angående hur troende Judar och Kristna skall förhålla sig till Guds Ord måste vi försöka förstå hur vi har hamnat i den situationen att Den Skriftliga Uppenbarelsen över huvud taget kan betvistas. Och då måste vi se tillbaka i historien.

Det som har skett är nämligen att Gud har avskaffats av filosofer och vetenskapsmän och som konsekvens har det uppstått ett paradigma där fakta och realiteter har skilts från känslor och upplevelser. Detta fenomen har ett antal olika namn. I Bibeln kallas det laglöshet.

Det manifesterar sig alltid i att man stryker texter i Guds Ord, borförklarar dem, allegoriserar fakta, gör fakta av utombibliska allegorier eller lägger till nya uppenbarelser.

När det vi nu kallar vetenskap fick sin renaissance genom personer som Galileo Galilei, Christaan Huygens, Isaac Newton, Johannes Kepler och Nicolaus Copernicus, för att nämna några, var det ett allmänt konsensus att universum var ett så kallat “öppet system” och att det fanns en välvillig, rationell designer av detta universum. Med kristen terminologi, alltså att universums skapare är en god Gud som på ett rationellt sätt har skapat både lagar och materien.

Vetenskapsmännen ansåg på grund av detta att det är möjligt att förstå universum och fysikens lagar med hjälp av rationalitet.

Lägg märke till att detta konsensus bara kunde uppnås i den Judeo-Kristna traditionen. De första vetenskapsmännen fick ofta kämpa hårt mot den Romersk Katolska Kyrkan, som hade byggt sitt maktsystem just med hjälp av nya uppenbarelser, tillägg, bortförklaringar och allegoriserande av Guds Ord, ritualer och fabler.

Hinduernas gudar är varken välvilliga eller rationella i sina flummigheter. Muhammeds gud är varken välvillig eller rationell i sitt krav på blind lagiskhet.

Det fanns således bara en möjlig “kultur” där vetenskapens vagga kunde stå. Och det fanns fortfarande människor som trots RKK’s överhärskning hade kvar en önskan att förstå det universum vi lever i. Detta är bibliskt! Rom. 1: 18-22

Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt. Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar………

Vetenskapen och dess metoder hade aldrig ens övervägts om man inte i grund och botten trodde på en kärleksfull, rationell Skapare.

Jag föreställer mej att uppkomsten av vetenskapen tog själafienden på sängen, så att säga. Här hade han arbetat inifrån och lyckats korrumpera evangelium med hjälp av matkhavare i RKK. Och så kommer intelligenta, rationella människor i revolt mot RKK’s fabler och öppnar sikten på Gud igen.

Nu gällde det för själafienden att korrumpera vetenskapen.

Genom vetenskapliga metoder fick vi det betydligt bättre. Mediciner och tekniska hjälpmedel, för att bara nämna några få saker. Denna utveckling fick gå sin gång för rikedom och komfort har alltid lett till att människor tror sig ha mindre nytta av Gud och därigenom förleds att lita på sig själva och “framgången”.

Under tiden utnyttjade själafienden det som hade blivit galet och fel i dåtidens samlevnad. Franska revolutionen blev startskottet till avskaffandet av traditionella maktsystem. Antikristliga teologer diskvalificerade Bibeln på olika sätt. Fritänkande filosofer konstruerade teorier om hur universum fungerade.

Vetenskapsmän som inte ville tro på Gud började arbeta på att bortförklara Honom.

Jag tar bara en kort version här. Den som vill veta mera kan kolla följande länk: Historia, filosofi, religion, vetenskap och realitet

James Hutton var en fysiker och anses vara den som formulerade “uniformitarianismen”. Denna teori, eller tro, påstår att som det är nu har det alltid varit och kommer alltid att vara. Jfr. 2 Petr. 3: 3-6:

Och det mån I framför allt veta, att i de yttersta dagarna bespottare skola komma med bespottande ord, människor som vandra efter sina egna begärelser. De skola säga: »Huru går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt, ända ifrån världens begynnelse.» Ty när de vilja påstå detta, förgäta de att i kraft av Guds ord himlar funnos till från uråldrig tid, så ock en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten; och genom översvämning av vatten från dem förgicks också den värld som då fanns.

Det handlar i detta fall om bortförklarandet av syndafloden. I grundtexten står det inte “förgäta”. Det står faktiskt att de “gjorde sig avsiktligt okunniga”.

De presenterade således en teori med avsikten att förlöjliga skapelsetron.

Detta passade bra för geologen Charles Lyell. Han ville med all makt avskaffa Moses. Och hans bidrag var att fantisera ihop att de sedimentlager som uppstod som resultat av syndafloden hade uppstått under miljoner år. Sitt fantasifoster kallade han “Den Geologiska Kolommen” (The Geological Collumn).

Han skrev en bok, “Principles of Geology”, om detta. Det var den boken som teologen Charls Darwin läste på sin resa till Galapagos. Darwin vittnar själv att just denna bok fick honom att tappa tron på Gud som skapare. Och som resultat kom han själv, efter resan, med sin bok “Origin of the Species”, vilken blev startskottet till Evolutionismen.

Samtidigt började det stora avfallet inom “kristenheten”. Tar bara några exempel här. Jag rekommenderar Sven Reichmanns artikel om Trosförkunnelsens rötter som komplement.

Parallellt med infiltration av magi och ockultism genom William Essek Kenyon uppstod även “religionsstiftare” som Charles Taize Russell (Jehovas Vittnen), Jospeh Smith (Mormonerna) och John Nelson Darby (Darbyismen). Jag nämner bara några.

Lägg märke till att det handlar om synkretism och tillägg till Guds Ord samt avsiktliga egna misstolkningar.

Filosoferna hade lyckats förlöjliga allt som hade med under och gudomliga ingripanden att göra. Flera av dessa filosofer var även teologer. Hur man nu kan kombinera ateism med teologi.

Den filosofiska gren som kallas “Existentialism” lyckades med konststycket att dränka all rationalitet i negativism.

Och en allt större del av vetenskapsmännen anslöt sig till tanken att det inte finns någon Gud. Man ändrade paradigma och ansåg nu att universum var ett slutet system. Detta paradigma överhärskar i dagens läge.

Som konsekvens finns det således inga absoluta sanningar.

Så varför skulle vi föredra rationalitet? Vi vet att rationalitet leder till pessimism. Vore det inte lika bra att koncentrera oss mera på upplevelser och erfarenheter?

Det uppstod en mur mellan rationalism och tolkningen av upplevelser. Och de mest irrationella uttalanden man kan tänka sig lever och frodas i dagens läge.

Ett exempel som troligen alla har hört: “Min sanning behöver inte vara din sanning!”

Nu har jag kört allt detta mycket ofullständigt och i fågelflykt, fastän du kanske tyckte att det var för långt.

Den evangeliskt kristne filosof som först rapporterade detta hette Francis A. Schaeffer.

Francis August Schaeffer, född 1912, död 1984, var en amerikansk teolog, apologet och pastor. Han är mest känd för sitt försvar av traditionell protestantisk tro genom analys av de förutsättningar som ligger bakom varje livsåskådning.

I sammanhanget vill jag framför allt nämna hans tre viktiga böcker: The God who is there (1968), Escape from reason (1968), He is there and he is not silent (1972)

Åtminstone två av dem finns i svensk översättning: På flykt från förnuftet, EFS-förlaget, 1969 (Escape from Reason, 1968). Den Gud som finns till, Interskrift, 1976 (The God Who Is There, 1968).

Böckerna är inte lättlästa men mycket gedigna och nyttiga.

Sven Reichmann läste boken “The God who is there” och beslöt att skriva en tillgängligare bok. Svens bok heter “Kulturen utan Gud”. Jag rekommenderar den varmt för den som vill förstå hur vi har hamnat i soppan av falsk karismatik och emergent church.

Hur kommer vi nu från denna historiska översikt till något som är avsett som svar på Björns fråga?

Jo, låt oss först kalla Bibeln för “Guds samlade skrifter”. På det sättet undviker vi att göra ekvivokationer med uttrycket “Gud Ord”.

Detta betyder inte att vi på något sätt nedklassar Bibelns kanon. Det är den enda absoluta norm vi har att jämföra med och pröva mot.

Om du, som kristen, börjar försöka jämka ihop evolutionismen med vår tro så har du redan diskvalificerat skapelesberättelsen.

Då kommer du att tvingas allegorisera faktiska texter, jämka hit och dit, lägga till och dra ifrån.

Och då frågar jag dig! Vilken annan absolut norm vill du hantera när du väljer och vrakar i Skriften?

Jo, det blir faktiskt du själv som blir normen. Dina egna upplevelser och din egen smak kommer att vara dina rådgivare.

Uppenbarelsekristendom, falsk karismatik, liberalteologi, synkretism, avskaffande av synd och dom, emergent church, trosförkunnelse, framgångsteologi och alla andra satans villfarelser kommer att översvämma alla kulturer som förkastar “Guds samlade skrifter” = Bibeln som rättesnöre.

Vem som vill kan se att det är där vi har hamnat!

Kom ihåg att “summan av Guds Ord är sanningen”. Den som lägger till eller drar ifrån sysslar med heresi.

Vi måste inse att det inte finns minsta motsägelse eller avvikelse mellan “Vem Gud är” och “Vad Gud gör” och “Vad Gud säger”.

Att säga att Guds Ord = Bibeln är ekvivalent med “Guds Ord” = Jesus är nog däremot en reduktionism. Guds Ord = Bibeln representerar visserligen Sanningen för oss, men om Herren Jesus Kristus står det att “Han gör allting nytt”. Paulus påpekar att Guds frälsningsplan innehåller mycket som ännu inte är uppenbarat: »vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom». (1 Kor. 2:9)

Men alla dessa saker som vi ännu inte kan förstå får vänta till vi ser Honom ansikte mot ansikte och förvandlas.

2 Tim. 3: 14-17

Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i Kristus Jesus. All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.

Hebr. 1:1-2

Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

1 Joh. 2: 24

I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern.

Mitt hopp är att de som förstår hur vi har hamnat i den heretiska soppa vi sitter i även kan förstå hur viktigt det är att hålla sig till Guds Ord.

/Kjell

PS. Om du tycker att detta var ofullständigt och fragmentariskt så har du helt rätt. Det går helt enkelt inte att vara fullständig i en sammanfattning.

Men jag hoppas att denna artikel innehåller tillräckligt med anvisningar för att du själv skall söka vidare.

Vi lever i en lurig tid och uppdraget är att vara vaksamma och se till att vi inte blir bedragna.

Som jag ser det innehåller det uppdraget även att vi skall vara varandra till hjälp att avslöja det som är fel.

Så bli inte ledsen när du blir beskylld för att vara en självutnämnd väktare.

Den förföljelsen får vi acceptera.

Views: 45

11 thoughts on “Den Gud som finns till”

 1. Kjell, är det verkligen rätt att inleda en sådan viktig bloggpost med en retorisk personlig grej med Björn? Det är som att någonting slocknar när posten börjar så.

      (Reply)

 2. Det blev ett riktigt långt inlägg.

  Guds ord är alltid Guds ord, alltså inget vi kan handskas med efter eget tycke, det är ju inte våra ord.

  Frågan som jag ställde dig var om bibeln/Guds ord är Gud utifrån Joh 1:1.

  För många år sedan läste jag en vers i uppenbarelseboken, orden slog mig väldigt kraftigt, jag blev rädd och totalt blockerad i mitt inre.

  Det dröjde ca en dag då jag hörde den svaga stämman säga, det gäller inte dig, utan….

  Tänk vilken tur att Gud finns, så att han kan visa vad som gäller mig personligen och vad som inte gäller mig.

  Om varje ord i skriften skulle gälla, om varje ord i skriften är ett direkt tilltal från Gud till människan, då har vi stora problem. För visst är det väl så Kjell, att du liksom alla andra kristna följer vissa utvalda delar i skriften?

  Tack för att du skrev denn bloggpost!

  Bb

      (Reply)

 3. Ulrika,

  Det var väl inget fel med Björns fråga?

  Jag tar tacksamt emot önskningar av den typen.

  Dessutom känner Björn och undertecknad varandra från bloggarna redan många år.

  Kanske kan du jämföra det med en panel-diskussion.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Björn bloggaren skrev: “För visst är det väl så Kjell, att du liksom alla andra kristna följer vissa utvalda delar i skriften?”

  Ja, i praktiken blir det väl så.

  Bara det vi tror oss förstå och tar till oss är vi benägna att följa.

  Men, som broder Leif Boman skrev kan då ändå bokstavliga citat träffa oss och ändra våra tolkningar.

  Det handlar ju om valet och viljan att acceptera Guds Samlade Skrifter = Bibeln som det vi måste pröva mot. Facit och rättesnöret.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Okej, Kjell, eftersom Björn verkar med på det. Men mig tilltalar det inte.

  Tack för bibelorden. Har märkt att en del kristna skippar hela GT. Då kan man undra vad som Jesus kom för att uppfylla. Ingenting?

  Bloggare Swärd kallar Lagen för en fördärvsmakt och lägger Lagen i samma paket som Satan. Supermärkligt. Själv har jag Lagen som referenspunkt till den Nåd som jag fått ta emot. Å, Gud är så god…och där kom mina trötta tårar igen.

      (Reply)

 6. Kjell skriver: “Vi lever i en lurig tid och uppdraget är att vara vaksamma och se till att vi inte blir bedragna.” slut citat

  SVAR: Ofta kan jag tänka att det skulle ha varit så gott om Jesus sagt något i still med: ” var inte oroliga att ni ska bli bedragna, för det kommer jag se till att ni inte blir”. Men Jesus säger: “Se till att ingen bedrar er!” Alltså, han lägger också ett ansvar på oss själva med orden: “Se till…”. Samtidigt så förstår man ju att detta “se till” ändå först och sist måste handla om sånt som att leva när Jesus, i bön och i bibelordet. För utlämnade åt vårt eget förstånd och klokskap lär vi hur vakna och vaksamma vi än tycker oss vara, snart ändå var lätta byten i ändetidens luriga villfarelser. Därför vill jag läsa Jesusorden, men innebörden: lev när mig och av mitt ord så ser du därmed till att inte bli bedragen.

  Berndt

      (Reply)

 7. Vad tycks om jag säger så här?

  Jesus Guds Ord Kristus är och heter min Gud!

  Är det den sanne och rätte Guden enligt evangelium”tro”?

      (Reply)

 8. Ulrika,

  Ulrika: “Själv har jag Lagen som referenspunkt till den Nåd som jag fått ta emot. Å, Gud är så god…och där kom mina trötta tårar igen.”

  Var det kanske detta citat som du tänkte på?

  “Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av denna endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, för att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre.” (Rom 5:18-21)

  Guds överflödande nåd!

  /Antonia

      (Reply)

 9. Leif Boman,

  Vår frälsning är ju inte beroende av hur skickliga vi är att formulera oss i skrift. Herren ser till hjärtat.

  Att Johannes evangelium börjar med bekännelsen att Jesus Kristus är Ordet och att Ordet är Gud tror de flesta av oss. Det är bara vissa nyjudaister och jehovas vittnen som betvistar betydelsen av dessa verser.

  “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”, “Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.”

  Att kalla Jesus Kristus “Min Gud” är helt korrekt. Det gjorde Thomas också när han förstod att Jesus hade uppstått och lever.

  Så, som jag förstår dej uttrycker du evangelisk tro. Och det vittnesbörd du gav i en annan tråd delger även det sund evangelisk tro.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Berndt Isaksson skrev: “Ofta kan jag tänka att det skulle ha varit så gott om Jesus sagt något i still med: ‘var inte oroliga att ni ska bli bedragna, för det kommer jag se till att ni inte blir’.”

  Det finns en intressant text som “nästan” säger detta. Jag syftar naturligtvis på Joh. 10:24-30

  Då samlade sig judarna omkring honom och sade till honom: »Huru länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg oss det öppet.» Jesus svarade dem: »Jag har sagt eder det, men I tron mig icke. De gärningar som jag gör i min Faders namn, de vittna om mig. Men I tron mig icke, ty I ären icke av mina får. Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa mig. Och jag giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur min hand. Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern äro ett.»

  De som tror på Jesus och tror att Sonen och Fadern är ett får här löftet att ingen skall kunna rycka dem ur Sonens och Faderns gemensamma hand.

  Men om de ser grönare gräs hos villolärare och själva hoppar ur handen och springer till ‘baalsprofeterna’ blir det givetvis kritiskt.

  Tänk så viktigt att vi förstår att ordet “tro” i Bibeln betyder “Förtroende och Trohet”. Om vi är otrogna så tror vi inte!

  Hosea 2:16

  Och det skall ske på den dagen, säger HERREN, att du skall ropa: »Min man!», och icke mer ropa till mig: »Min Baal!»

  Rikedomsdyrkan och vinstdyrkan är ju inget annat än Baalsdyrkan. Detta är precis det som lockar människorna till mega-sammankomster med “fantastiska apostlar” som kör hårt med hålligång.

  /Kjell

      (Reply)

 11. Tack Antonia,
  Träffande/passande bibelord jag fick av dig.

  Gud välsignar dig.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *