Delsanningar är inte hela sanningen

Kanske har du någon gång hört historien om de två blinda som fick uppdraget att beskriva en elefant.

Den ene fick tag på svansen och den andre fick tag på snabeln.

De kunde inte komma överens om hur elefanten såg ut. Tänk om de hade kompletterat varandra i stället för att båda veta bäst.

På bilden ser du närbilder av en elefant ur fyra olika synvinklar.

Historien om de båda blinda och elefanten är säkerligen påhittad, men den kan tjäna som analogi för vår möjlighet att förstå och beskriva Gud.

Jag tänker här försöka delge vad Guds Ord har meddelat oss angående ett viktigt “perspektiv” på Gud. Nämligen angående Den Helige Ande.

Anledningen till att jag vill göra detta är att det finns starka krafter som vill “avpersonifiera” Den Helige Ande. Det görs på olika sätt från olika håll. I Bibel 2000 har Den Helige Ande reducerats till en slags “gudomlig elektricitet”, en sorts opersonlig kraft. Samtidigt har man i samma bibelöversättning i stort sett uteslutit ordet “samvete”.

I vissa extrema nyjudaistiska sekter bekänner man öppet att Den Helige Ande inte är en “person”, alltså någon med egen vilja och egen möjlighet att handla.

Nu återkommer jag till bilden med elefanten för i 2 Tim. 3:16 står det:

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,

Detta innebär att om man, lite slugt, citerar Guds Ord i vald ordningsföljd och förtiger texter som talar emot, eller inte stödjer, den lära man vill förkunna, då kan man inte motbevisa denna lära om man bara tar med de citerade texterna.

Metoden i fråga kallas “heresi” och ordet betyder ungefär “att välja och vraka”. Ibland kallar man det “meny-kristendom” eftersom det kan liknas vid ett rikt dukat smörgåsbord där man väljer och vrakar och vanligtvis äter för mycket av det man tycker är läckert.

Men vi får lägga till följande till citatet ovan. Psalm 119:160:

Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

Det räcker således inte med meny-läsande av Guds Ord. Det är just Summan vi behöver sträva efter att få ihop korrekt. Alla som kan något om matematikens grunder vet att summan aldrig blir korrekt om man förkastar en del av siffrorna.

Jag börjar med tre citat som enligt Johannes uttalades av Jesus:

Joh. 14:16-18:

Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.

Läs nu inte bara “förbi” denna kända text. Jesus talade med lärjungarna och sade att han skulle be Fadern att sända dem en annan Hjälpare. Jesus var således deras Hjälpare när han sade detta.

Jesus säger att “sanningens Ande”, alltså Den Helige Ande, inte skall lämna dem faderlösa, och i direkt samband med det läger han till “jag skall komma till er“.

Så, när Jesus kommer till oss, som Hjälparen Den Helige Ande är vi inte Faderlösa!

Fundera nu på vad detta faktiskt säger om Fadern, Sonen och Anden. Fundera även på om det pekar på att Den Helige Ande är en opersonlig kraft.

Sedan tar vi Joh. 14:26:

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Vems Helige Ande är det och vem sänder honom och vems ord kommer han att påminna oss om?

Lägg nu till Joh. 15:26:

När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

Vems Helige Ande är det och vem sänder honom och vem vittnar han om?

Fundera nu på vad detta faktiskt säger om Fadern, Sonen och Anden. Fundera även på om det pekar på att Den Helige Ande är en opersonlig kraft.

Paulus säger följande om Den Helige Ande. 1 Kor. 12:11:

Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

Talar detta om en opersonlig och således viljelös kraft? Eller talar det om “ett väsen” (bra ord saknas) som av egen vilja bedömer situationer och agerar genom att ge goda gåvor?

Matt. 28:19-20:

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Varför räcker det inte att döpa dem i Guds namn? Eller, är det kanske just det man gör när man specificerar Fadern, Sonen och Anden?

Det är Jesus som talar. Vad har Jesus befallt oss? På vilket sätt är Jesus med oss alla dagar intill tidens ände?

Är det kanske som Hjälparen (Förmanaren och Tröstaren) Den Helige Ande som inte lämnar oss Faderlösa?

Men vad skall vi tänka om detta? 1 Kor. 12:3:

Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: “Förbannad är Jesus”, och att ingen kan säga “Jesus är Herren” annat än i kraft av den helige Ande.

Vad är nu detta? Menar Paulus att den direkta motsatsen till det hemska uttalandet “Förbannad är Jesus” skulle vara uttalandet “Jesus är Herren”.

Kan man inte med sin mun säga “Jesus är Herren” utan att “tala genom Guds Ande”?

Låt oss jämföra med följande text ur Matteus 16:13-17:

Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: “Vem säger folket att Människosonen är?” De svarade: “Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.” Han sade till dem: “Och ni, vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.

Jämför gärna även med Jesu påstående i Joh. 4:24 Gud är ande, …

Det är tydligt att bekännelsen “Jesus är Herren” innehåller mycket mer, och betyder mycket mer, än vad somliga läror idag vill påstå.

Kristustrogna, tiderna igenom, har menat att “Jesus är Herren” är synonymt med bekännelsen “Jesus är Gud”.

Du måste själv välja vad du vill tro och vem du vill tro på. För min del bekänner jag att jag är övertygad om att det betyder “Jesus är Gud”.

Fundera på det i ljuset av de texter jag har citerat hittills.

Vi kan stryka under med 1 Joh. 4:2-3:

Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

Samma sak som Paulus säger i 1 Kor. 12:3, fast med andra ord.

Vad skulle det kunna betyda att “Jesus Kristus är kommen i köttet”? Är du “kommen i köttet”? Var kom Jesus ifrån? Johannes förklarade detta i sitt evangelium. “I begynnelsen var Ordet”, “Ordet var hos Gud och Ordet var Gud”, “Ordet blev kött och tog sin boning bland oss”.

Det är allvarliga saker det här.

1 Tim. 4:1:

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Tja, jämför nu igen 1 Kor. 12:3 samt 1 Joh. 4:2-3 med detta. Och varför inte även Matt. 12:31-32:

Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.

Förstår du nu varför det är så viktigt att avpersonifiera Den Helige Ande. En opersonlig kraft kan man ju inte förolämpa eller förbanna.

Något svårare blir det kanske att förstå varför man kan få förlåtelse för det man säger mot Människosonen. Men för att inte göra denna artikel för lång får vi ta upp det i kommentarerna.

Den som kommer rakt ut och säger “Jesus är inte Gud” får räkna med motstånd. Men den som kan ta omvägen att avpersonifiera Den Helige Ande, kanske klarar trixet. Ju mer fårapälsen täcker av vargens kropp, desto större är lögnen.

Broder Sven Reichmanns varning: “Den sista tiden kommer att bli en lurig tid!”; kan inte upprepas för ofta.

Jag avslutar med en trefaldig välsignelse i den trefaldige Gudens Namn. 2 Kor. 13:13:

Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.

/Kjell

Views: 181

112 thoughts on “Delsanningar är inte hela sanningen”

 1. Kjell
  “att avpersonifiera den Heliga Anden” till någon opersonlig energi, då är man på väg till den universella new age energin . I den energin kan man uttrycka sig vad som helst utan fördömelse.

  Tack för denna post.

  mvh B-O

      (Reply)

 2. Eftersom jag lovade Azaryahu att svara på hans myckna frågor skall jag också göra det. Även Dereks frågor skall jag försöka besvara efter hans “avskedsmeddelande”.

  Jag svarar i denna tråd som handlar om Trefaldigheten och Den Helige Ande, eftersom jag tycker att frågorna hör hemma här.

  Azaryahus frågor/påståenden återges i blå text.

  Du får varna för MFS hur mycket du vill, men du skriver ju själv att formuleringen av treenighetsläran är ett styckverk, så det skadar kanske inte att försöka ha en ödmjuk hållning till en så svår fråga.

  Läs det jag skrev igen. Jag skrev att jag tror att ingen formulering av Trefaldigheten är täckande eller helt korrekt.

  Det du försöker inlemma i detta är MFS totala förkastande av en Trefaldig Gud.

  Låt de troende få ha sin vandring och prövning av konciliernas dogmer.

  Vem har jag förbjudit? Själv tycker jag inte att “konciliernas dogmer” är värst intressanta. Jag finner Trefaldigheten i Guds Ord, Bibelns 66 böcker, från pärm till pärm.

  Så här står det i reformationsbibeln: “Därför SKALL ni be så”

  Versalerna är dina och i grundtexten står det inte i imperativ. Det står ordagrannt i Textus Receptus, som Reformationsbibeln har utgått ifrån: “Bed därför sålunda”; och det är ett rakt svar på en fråga. Igen! Alltså inte en befallning!

  Jesus skulle lätt ha kunnat formulera bönen på ett annat sätt, så jag förstår inte ditt svar.

  Till vem menar du då att han skulle ha kunnat rikta den?

  Varför fortsätter lärjungarna till största delen att endast vända sig till Fadern i bön efter Jesu himmelsfärd?

  Varför skulle de avvika från den gemenskap de tills dess hade praktiserat och erfarit?

  Varför undervisar de inte tydligare att nu kan de kristna även vända sig till Jesus eller Anden? Eller till den tre-enige guden?

  Kanske för att det inte är av vikt?

  Vi har ju massor av exempel på böner till, och tillbedjan av, Jesus i NT.

  Varför inte bara läsa det som uttryckligen står istället för att använda sig av sk. uppenbarad kunskap.

  Vem använder sig av uppenbarad kunskap?

  Du vill ju kanonisera Sven Bengtssons lära nu 2000 år i efterskott. Om detta inte kan kallas “uppenbarad kunskap”, som du nedlåtande kallar den, så vet jag inte vad som skulle klassa för den etiketten.

  För den som inte vill söka sanningen förutsättningslöst finns det en risk att alla svåra frågor blir ledande som du försöker kalla dem eller manipulativ propaganda.

  Här vill jag hänvisa till denna bloggposts tema. Heresi kan man utmärkt praktisera genom att ställa ledande frågor där det underliggande budskapet understöder det man vill bevisa.

  Vem syftar författaren på i dessa verser när han skriver Gud?

  Det handlar om (Heb. 1:1, Apg. 3:13, Apg. 13:32, Ef. 3:10, 1 Kor. 8:6) se Azaryahus fråga.

  Jag tolkar det som att han (de?) syftar endera på Fadern eller möjligtvis Gudomen om han tänkte i dessa banor.

  Du övertolkar. För det första är jag inte med i MFS. Har träffat några därifrån och upplevde de som trevliga och sökande personer.

  Ja, är man trevlig och “sökande” så står det väl rätt till med läran?

  Försök att skilja personerna som fastnat i MFS läror från lärorna själva.

  Snälla, går det inte att ställa lite teologiska frågor utan att hela skeppet skall skaka?

  Jovisst, men om dessa frågor kommer i tjogtal med minst två frågor som respons på varje svar, och den som frågar samtidigt blankt vägrar att berätta vad han själv tror om dessa saker, då finns det anledning att ställa rimliga krav på respekt.

  Om ni är trygga i er teologi och tro, slappna av lite.

  Skäms du inte lite för denna? Typiskt villolärar-jargon!

  Varför reagerar du mer på MFS teologi än på de som visar modalistiska/oneness tendenser eller saluför den helt öppet?

  Därför att MFS teologi bekänner att “Jesus inte är Herren i betydelsen Gud” och att den därför är en antikristlig villa. Modalismen är mera en irrlära och kan betraktas som dålig teologi.

  Men just detta är det som det handlar om. Vi blir inte frälsta av förträffligheten av vår teologi. Men enligt Rom. 9:10 av vår bekännelse (och efterlevelse) av den fundamentala sanningen att Jesus är Herren Gud.

  varför ifrågasätter du inte Leifs teologi eller en annan herre vid namn Lars W som öppet deklarerar gång efter annan åtminstone indirekt att han har en modalistisk oneness teologi?

  Visst ifrågasätter jag den och hoppas att de kanske skall förstå innebörden av deras bekännelse. Men jag tror inte att deras brist på teologisk insikt leder till fördömelse.

  Att jag inte kritiserar MFS lära som du tycker att jag borde lite mer, beror på att jag som trinitarian har större intresse av att pröva min egna kyrkotradition för tillfället.

  Aj!!! Nu ser jag att jag missade denna din bekännelse.

  Jag ber dej ödmjukt om förlåtelse och häver genast moderationen.

  Har försökt vid flera tillfällen på flera bloggar att ställa några sakliga frågor om vissa bibelverser. Men väldigt få vill försöka studera ordet förutsättningslöst utan börjar direkt med att byta fokus och använda sidoargument.

  Kanske skulle du uppnå mera om frågorna portionerades och det fanns en viss balans i frågor och svar.

  /Kjell

      (Reply)

 3. “Meny-kristendom”

  Den var ny för mig. Om jag lägger till att jag som människa inte bara plockar ut det som lockar mina ögon och smaklökar mest utan dessutom överkryddar dessa, och blandar samman så att den slutliga soppan passar in i mina föreställningar och i mitt kött, är det ett nytt begrepp att fundera över.

  Idag plockar jag:
  Ords 20:27
  “Anden i människan är en HERRENS lykta, den utforskar varje rum i hennes inre.”
  Slutcitat

  Här blir dock den omedelbara känslan att jag inte ens vill vara kvar inne i köket. Jag vill gå och gömma mig. Fadern har jag använt som komposthög under många år, Sonen övergår mitt förstånd även om jag tror att Han fått en plats i mitt hjärta, men Anden….inte röra…oj,oj, med vilken kraft Han gav mig en helt ny blick på Fadern, Sonen och Sig själv.

  “Det är Hjälparen”, sade min vän när jag försökte förstå hur den döda bibeln plötsligt blivit levande för mig.

  /Ulrika

  /Ulrika

      (Reply)

 4. Tack Kjell för att du upphävde moderationen och tog dig tid att svara på frågorna. Jag förstår att det är många och att det kanske inte passar sig att ta upp alla på ett forum som denna då det är ett ganska komplext teologiskt ämne.

  Anledningen till att jag inte ville svara så som du önskade är att jag anser att bekännelsen som Petrus har räcker. Därav mitt beslut av principiella skäl.
  En kristen person har även rätt anser jag att få söka i skrifterna och begrunda svåra frågor i sin takt utan att få känna att den är inkallad till inkvisitionsdomstol.

  Har även fortsättningsvis många frågor på ditt inlägg speciellt när det gäller val av bibelöversättningar och tolkningar. Men det blir för långt och då behöver man träffas personligt i lugn och ro. Och Afrika och Kenya är lite väl långt bort för att lösa detta!;)

  Jag har dock en fråga som har lite med tendenser hos vissa kristna att gå in i ett religiöst sektbeteende och skriva förtäckta hot när någon annan ställer svåra frågor och synes utmana ens egna teologi och tolkning. Tyvärr har även du visat det vid några tillfällen. Jag tycker nog inte att det är en sund eller god väg.

  Fråga: Du skriver att den som inte delar din tolkning av romarbrevet 10:9 antagligen inte har samma Gud som du. En troende jude har nog inte din tolkning av denna vers. Så innebär detta då att du tror att en troende jude inte har bibelns Gud som Gud?

  Vänligen
  Azaryahu

      (Reply)

 5. Azaryahu,

  Tack för ditt svar.

  Det är inte så att jag skyr vissa frågor, men som du såg kan man lätt missa detlajer om frågorna blir för många samtidigt.

  Kan vi ta det en eller max 2 frågor i taget?

  Och då menar jag frågor som inte innehåller antaganden. Alltså inte är ledande.

  Jag sitter inte vid datorn hela tiden 🙂

  Och jag redogör gärna för det jag tror på, oavsett om jag har rätt eller ej.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Azaryahu,

  Du frågar:
  “Så innebär detta då att du tror att en troende jude inte har bibelns Gud som Gud? ”

  Jag svarar:
  Joh 5:35″ Fadern älskar Sonen, och allt har han lagt i hans hand. 36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” Slutcitat

  Gud har bestämt att Kristus är enda vägen till försoning.

  /Ulrika

      (Reply)

 7. Azaryahu skrev: “Du skriver att den som inte delar din tolkning av romarbrevet 10:9 antagligen inte har samma Gud som du.”

  Du får vara vänlig att citera det du syftar på.

  Nu ber du mej försvara din tolkning av något jag har skrivit.

  Det kan jag inte göra. Jag kan bara försvara det jag har skrivit.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Hejsan Kjell!

  Du svarade ju så här tidigare på Azaryahus påpekande!

  Visst ifrågasätter jag den, (alltså min teologi och irrlära), och hoppas att de kanske skall förstå innebörden av deras bekännelse. Men jag tror inte att deras brist på teologisk insikt leder till fördömelse.

  Jag tänkte ju sluta lägga mig i diskussionerna, men! Jag skulle ändå vilja ha en lite tydligare förklaring på min falska teologi/irrlära eftersom jag inte helt förstått vad som menas vara falsk lära, går det att få det på ett enkelt sätt undrar jag?

  M.v.h. Leif Boman..

      (Reply)

 9. Leif Boman,

  Tack att du ställde denna fråga här.

  Det var inte alls dej jag syftade på. Mitt svar var helt teoretiskt i respons till Azaryahus fråga angående “modalismen”.

  Är du modalist då? Jag läste inte noggrannt hos Azaryahu. Men jag såg att både han själv och MFS ordförande SÅ Gerdvall argumenterade mot dej.

  Båda dessa brukar beskylla folk för endera modalism eller polyteism.

  Jag trodde att diskussionen hos Azaryahu handlade om bön till Fadern och bön till Jesus Kristus.

  Hoppas du ser av innehållet i denna min bloggpost att jag inte håller med Azaryahu och Gerdvall angående bön till Herren Jesus Kristus. Det finns massor av förebilder i Bibeln på bön till, och tillbedjan av, Jesus.

  Om du vill skall jag försöka (vet inte om det lyckas) förklara skillnaden mellan “modalism” och “trefaldighet”. Du, eller någon annan får då säga till att du vill det.

  Jag upprepar för tydlighetens skull att mitt svar till Azaryahu inte handlar om dej.

  Än en gång mitt tack att du skrev detta här. Det hade varit mycket sorgligt om du bara hade tigit och trott att jag syftade på dej.

  /Kjell

  PS. Nästa kommentar du skriver kommer in direkt. Det är bara den första kommentaren som automatiskt hamnar i moderation.

      (Reply)

 10. Kjell,

  Ok, tackar! Jo han har väl flera gånger antytt att jag skulle vara åt något sådant håll, modalism/oneness. Jag har kikat lite på wikipedia men tycker mig väl inte fått riktig klarhet över detta. Ge gärna en liten förklaring ifrån din synvinkel, det vore intressant, m.v.h. Leif B…

      (Reply)

 11. Ulrika Jansson,

  Hej Ulrika!

  Det jag menar är att nog tror väl en jude på bibelns Gud dvs. Israels Gud?
  Sedan vad Gud anser om den personen, den troende juden, är en annan sak.
  Det jag menar är att en hednisk kristen bör vara försiktig med att upphöja sig själv för mycket, det är något som Paulus själv säger. Ett tips läs romarbrevet kap.11.

      (Reply)

 12. Kjell,

  Citat från mail av Kjell:

  “Tror du att Rom. 10:9 “Jesus ÄR HERREN” är liktydligt med att bekänna att “Jesus ÄR Gud”?

  Om icke så är min och din tro inte på samme Gud.”

  Fråga: Innebär det enligt dig att en troende jude inte tror på den Gud du tror på? Då denne inte erkänner din tolkning av romarbrevet 10:9.

      (Reply)

 13. Till Kjell:

  Ett förtydligande angående ditt svar till Leif Boman.
  Jag brukar inte beskylla folk för modalism (oneness pentecostalism) utan jag har märkt att denna lära fortfarande finns i praktiken hos en del frikyrkliga. Och då brukar jag nämna detta. Om det är medvetet eller omedvetet är en annan sak. Så du får gärna förklara för de som besöker din blogg varför den tidiga kristna kyrkan ansåg att det var en irrlära och inte tog så lätt på den saken.

      (Reply)

 14. Leif Boman,

  Detta blir så kort jag kan, och det blir även mycket ofullständigt. Om det inte är till någon nytta, så förkasta det bara.

  Kanske har du märkt att jag hellre använder ordet “trefaldighet” än ordet “treenhet”. Det beror på att jag tycker att trefaldighet är en bättre beskrivning. Men vi ser alla “dunkelt som i en spegel” enligt Skriften. Och en spegel på den tiden var en polerad metallskiva. Ungefär som att spegla sig i diskbänken.

  Det finns två grundläggande tolkningar. En tolkning är att Gud är trefaldig, vad detta än må betyda i detalj. En annan tolkning är att Gud inte är trefaldig. De som tror så brukar kallas “unitarer”. Dessa anser det helt galet att Gud kan vara Fadern, Sonen och Anden.

  De brukar oftast säga att Gud Fadern är den ende Guden med stor bokstav. Jesus har upphöjts till att bli Herren, men inte Gud. Och Den Helige Ande är ingen separat person utan “bara” Guds Ande.

  De som tror på Guds trefaldighet har lite olika varianter på hur de tolkar detta.

  Inte sällan hör man att Gud i Gamla Testamentet presenterade sig som Gud Fadern. När Jesus var aktiv på jorden presenterade han sig som Gud Sonen. Och efter Jesu himmelsfärd som Hjälparen Den Helige Ande.

  Modalismen säger att Gud visserligen är en men att han i olika tider presenterar sig för oss i en annan skepnad.

  Denna tolkning är inte ofarlig, för enligt avgudareligionerna kommer gud inom kort att presentera sig som Maitreya. Alltså den person som vi kallar Antikrist.

  Modalismen är en så kallad “reduktionism” av sanningen. Man skulle kunna kalla den en delsanning som i praktiken skymmer en del av den hela sanningen.

  I andra diket kommer man nära polyteism, alltså dyrkandet av flera än en gud. Där blir Jesus en av gudarna.

  Jag har nu nämnt Unitarismen, Modalismen och Polyteismen. Alla tre har det gemensamt att de förnekar att det finns en Gudom.

  Unitarerna går så långt att de helt avpersonifierar Den Helige Ande och nedklassar Jesus till (endast) en mycket speciell människa.

  Modalister hamnar i orimliga bekännelser som går stick i stäv mot Guds Ord. De kan till exempel bekänna att Sonen är Fadern.

  Polyteisterna, eller de som lutar åt det hållet, måste se till att alla tre gudarna är nöjda med deras liv och leverna.

  Problemet är att alla dessa kan rycka ur bibeltexter ur sitt sammanhang, meny-läsa Guds Ord, och snickra ihop en delsanning som de sedan marknadsför som hela sanningen. (Du läste väl min bloggpost?)

  Och det verkligen stora problemet är att man inte, med logiska medel, kan bevisa att delsanningar är falska och kan presentera en lögnaktig bild av verkligheten.

  Tvättäkta Unitarer har tagit steget fullt ut och förnekar Jesu Gudom och Den Helige Ande.

  Tvättäkta Polyteister hamnar i en lära där deras egna metoder blir det mest väsentliga.

  Modalister är sällan “tvättäkta” och har alltid möjligheten att “söka och finna” att Sanningen är så oändligt mycket större än deras reducerade, rationaliserade delsanning.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Azaryahu påstår: “Jag brukar inte beskylla folk för modalism”

  Om du tror det så har du dålig insikt i effekten av det du skriver.

  Du gör ju knappt något annat än att just beskylla folk för modalism.

  Beskyllningar upphör inte att vara beskyllningar bara för att man gör dem implicita eufemismer.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Azaryahu skrev: “Citat från mail av Kjell”

  Fast jag skulle nog kalla det “ryckt ur sitt sammanhang”…….

  Men låt oss ta bara den biten du “citerade”.

  “Tror du att Rom. 10:9 “Jesus ÄR HERREN” är liktydligt med att bekänna att “Jesus ÄR Gud”?

  Om icke så är min och din tro inte på samme Gud.”

  1. Såg du orden “oss”, “du”, “min” och “din”?

  Du bekänner dig vara Kristustroende trinitarian. Det gör jag också.

  Om DU, med den bekännelsen förnekar Jesu Gudom så har DU och JAG inte samme Gud.

  2. Guds handlande med sitt egendomsfolk står centralt frälsningsplanen.

  Så vitt jag vet är de flesta judar varken Kristustroende eller trinitarier.

  De bekänner sig till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, som även är den Gud jag bekänner mej till.

  De har inte ännu lärt känna Messias.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell

  Tack för din ansträngning!

  Jag var mest intresserad av din synvinkel på det hela, även fast jag mycket väl också förstår att det inte går att förklara så mycket mer på en så kort utläggning, tack det räcker så!

      (Reply)

 18. Kjell,

  Det jag mest reflekterat över är att man ganska snabbt vill ge mig en titel jag inte alls känner igen! Frågan är om man egentligen ens själv vet vad man menar? Jag vet dock vem jag är, det vittnar EN inom mig om, tack och lov!

      (Reply)

 19. Leif Boman,

  Låt dom klistra sina etiketter. Jag har blivit kallad det mesta man kan tänka upp. 🙂

  Hoppas du ser att jag inte har gett dej någon titel.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Azaryahu,

  Du skriver: “Det jag menar är att en hednisk kristen bör vara försiktig med att upphöja sig själv för mycket,”Slutcitat

  Jo, det håller jag med om men det gäller ju alla människor oavsett tro.

  Det som vi kan fundera över är om “delsanningen Fadern är Gud” är tillräcklig för frälsning eller om vi behöver fokusera på hela sanningen att det finns 2 till i Gud som vi ska tro på för att bli frälsta.

  Hur Gud väljer att göra i slutändan kommer vi förmodligen att bli mer än förvånade över men att Kristus är grunden, Klippan, i den kristna tron behöver vi aldrig fundera över. Någonstans tror jag att vi blir dömda (Guds dom) utifrån vad vi blivit givna och medvetna om. Hur vi förvaltat de pund vi fått. Det går i vart fall i linje med att den som uppträder som lärare ska få en hårdare dom. Kom nu ihåg att Gud gillar glada givare så börja icke känna någon prestationsångest. Det finns människor som tror utan att aldrig hållit en bibel i sin hand men låt oss som har tillgång till den försöka ta in så många delar i hela sanningen som möjligt. Det som Kjell tjatar, med rätta, om ganska ofta.

  /Ulrika

      (Reply)

 21. Jahapp,

  Jag undrar hur rätt jag resonerade i mitt svar intill nu….”Israels Gud” innefattar ju även Sonen och Anden fastän juden inte tagit emot dessa delar.

  Försiktiga med begreppen…Begreppskola först?

  /Ulrika

      (Reply)

 22. Kjell,

  Jag skulle gärna vilja diskutera mycket mera, men! Tiden räcker inte för detta. Jag måste ägna min tid mer åt kallelsen, dels att bygga vidare på Kristi kropp även fast motståndaren ständigt försöker att förstöra bygget, och att dessutom själv vara uppbyggd inför den tuffa tid som alldeles strax väntar Sverige bl.a, i Guds, Jesu namn var välsignad, m.v.h. Leif B..

      (Reply)

 23. Satans mest framgångsrika knep är att skapa begreppsförvirring. Närmare bestämt att lansera samma begrepp som används inom den kristna tron och läran, men justera dess innebörd lite grann men ändå så att de i grunden får en helt annan innebörd. Trinitarian får då en innebörd som inte inkluderar bekännelsen att Jesus är Gud. Jesus benämns som gudomlig, utan att betyda att han är Gud. Det mönstret är kanske allra tydligast hos Jehovas vittnena som ju använder sig av det flesta teologiska begrepp vi har i den kristna läran och teologin, men alltid med en egen tolkning. Det låter kristet, men när man frågar efter begreppens innebörd ser man ett helt annan mening. Och den begreppsförvirringen är som sagt en av Satans mest framgångsrika metoder för att lura, bedra och vilseleda människor.

  Berndt

      (Reply)

 24. Berndt Isaksson skrev: “Och den begreppsförvirringen är som sagt en av Satans mest framgångsrika metoder för att lura, bedra och vilseleda människor.”

  Och det han gör för att förvilla Kristustrogna är att så tvivel på frälsningen bara för att man inte har följt bruksanvisningens alla regler.

  /Kjell

  PS. Det är inget nytt!

  http://aletheia.se/2010/05/03/kan-man-kanna-igen-rosten/

  http://aletheia.se/2010/02/23/okunniga-polyteister/

      (Reply)

 25. Förtydligande:

  Jesus är min Gud och min enda väg till räddning=försona den brutna relation till Gud som redan syster Eva i Eden började förstöra och vars äppelätande jag gravt deltagit i genom åren. Fadern är min ende sanne Fader som uppenbarligen älskar oss mer än att låta Sin Son slippa undan allt lidande som Sonen fick utstå. Det där med att låta sin egen Son få spikar genom händer o fötter för att jag ska få leva är…ja, vad ska vi kalla det? Sonen är idag vid Faderns högra sida och all makt har lagts under Hans fötter. Vid tanken på den Helige Ande faller jag på knä och gömmer mitt huvud.

  Med detta sagt kanske det blir enklare för någon att se vad jag tror på MEN det återstår att genom mitt sätt att leva visa om jag verkligen älskar Gud. För om jag inte lever med Kärlek kan jag säga det jag nyss bekände hur mycket som helst och bara återstå som en skrällande tom cymbal. Eller vänta nu…hur står det om cymbalen….måste kolla så att jag inte “menykristendomar” med egen krydda…återkommer…Jo, men det kan jag nog säga, utan kärlek som även omfattar Lag, Nåd och Sanning är kärleken störst. När Jesus kom som Gud i köttslig gestalt tog han på sig våra synder och lät synderna dö med Honom. När vi erkänner detta får vi uppstå till nya skapelser med honom. Ska vi synda på Nåden, nej, vi blir slavar under den, Nåden är ett av Jesus namn. När det är Gud, Herden, Herren som offrar sig så är det Gud som offrar Sig.

  Den där “diskbänken” som du tänker på Kjell, är det vers 12 i Kor 13?

  /Ulrika

      (Reply)

 26. Ulrika Jansson skrev: “Den där “diskbänken” som du tänker på Kjell, är det vers 12 i Kor 13?”

  Ja den versen syftade jag på.

  Tänk dej att du aldrig hade fått sett världen annat än genom en sådan spegelbild 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 27. Leif Boman,

  Till Leif: Det handlar inte om att ge en titel i första hand utan från min sida handlar det om att se vilken teologi som finns bakom ens religiösa praxis och uttalanden.
  Ibland så märks det att den modalistiska gudsuppfattningen / oneness pentecostalism
  finns kvar inom frikyrkans domäner. Så det är endast en observation.

      (Reply)

 28. Kjell,

  Till Kjell: Försök gärna hålla dig till sanningen när du har en så hög bekännelse.

  Menar du verkligen detta?

  Citat från dig: “Du gör ju knappt något annat än att just beskylla folk för modalism.”

  Tycker du det var vänligt och sanningsenligt att skriva så? Visst, jag har nämnt detta i vissa dialoger, men: Jag skriver alltså inte om någonting annat? Har du läst några av mina blogginlägg? Har du något intresse av att föra en god dialog?

  Har skrivit det flera gånger, men det verkar som det inte är tydligt:

  Jag har märkt att den modalistiska gudsuppfattningen / oneness pentecostalism finns kvar i många frikyrkor. Dels via uttalanden och religiös praxis.
  Jag har reflekterat varför? Det är en observation. Om någon inte gillar det eller inte känner till sin egna teologi eller inte ens vill prata om detta, eller har något intresse att över huvudtaget reflektera över vad som är skriftenligt eller vad som är religiösa inlärda beteenden är helt upp till den personen själv.

  MVH

      (Reply)

 29. Kjell skriver:
  “Tänk dej att du aldrig hade fått sett världen annat än genom en sådan spegelbild”

  Ja, vid den tanken väcks en djup längtan inom mig men jag får passa mig så att jag inte omvandlar längtan, som just “bara” är en längtan, till en dimridå/hinder för det som vi är ämnade att se och leva i nu.

  /Ulrika

      (Reply)

 30. Azaryahu,

  Inte i första hand kanske men i andra eller tredje, och! “Jag är redan döpt så jag behöver inte döpas om”! Jag känner också mig själv dessutom oerhört mycket bättre än någon annan “förutom Gud gör förståss”

  Det du egentligen håller på med är att envist hela tiden försöka övertyga om att jag och andra delvis heter något vi inte gör, vilket inte alls kommer från Gud kan jag uppleva och lova.

  Kan du nu svara på en enkel fråga, vad heter egentligen din Gud Azaryahu?

      (Reply)

 31. Azaryahy

  Jag upplever att du med överföringar, till olika skribenter, personliga studiebesök till olika pingstkyrkor bearbeta din egna frustration i ditt sökande efter din sanning.
  Du använder den metoden antingen uträknande medvetet eller omedvetet vad du håller på med. Dit sett skapar en olustig närvaro…ditt sett skapar ett “fastna i nätet” känsla.
  Det är min personliga iakttagelse.

  mvh B-O

      (Reply)

 32. Azaryahu undrade: “Har du något intresse av att föra en god dialog?”

  Ja, men jag tvekar om det blir till väsignelse när en samtalspartner känner sig illa behandlad hela tiden fast han inte ser hur han behandlar andra.

  Du vet, det där med att mäta med två mått?

  /Kjell

      (Reply)

 33. Nä, B-O
  Det du säger om “Dit sett skapar en ….” är inte på din äldstenivå. Om du verkligen kan motivera det du menar ska du ta det via e-post med honom själv.

  Nä, detta inlägg av B-O är på gränsen att få vara kvar kjell!

  Hur många mått har vi:) Som sagt.

  /Ulrika

      (Reply)

 34. Kjell, “Så vitt jag vet är de flesta judar varken Kristustroende eller trinitarier.

  De bekänner sig till Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, som även är den Gud jag bekänner mej till.”

  – Bra Kjell, då vill jag ge lite bibliska fakta om denne Israels Gud:

  Israels Gud (nämns 314 ggr i bibeln) och förändras inte oavsett människors åsikter om honom, han är evigt den samme!

  Israels Gud är inte en människa, 4 Mos 23:19, 1 Sam 15:29.

  Israels Gud är osynlig, 1 Tim 6:16.

  Israels Gud är ensam odödlig, 1 Tim 6:16.

  Gud Fader står det 116 ggr i bibeln, men Gud Sonen finns inte 1 gång.

  Vem är Israels Gud? Bibelns Gud är Abraham, Isak och Jakobs Gud, samme Gud som också är “Jesu Kristi Gud och Fader”.

  Jag tror på Israels Gud! Jag tror också på Jeshua, Israels Guds Son. Jag tror också på Anden som är Israels Guds Ande, d v s samma person som Israels Gud.
  SÅ tror jag och den bekännelsen blir man salig på. 🙂

  Ps/ Kjell, håll ett högre debattklimat även om du är frustrerad. /Ds

      (Reply)

 35. ,

  Har du läst bloggposten?

  Bloggposten handlar just om att reducera “hela sanningen” till en “delsanning”. Och det som gör en delsanning till just en delsanning är att den består av verifierbara fakta.

  Minns du min bloggpost om vita svanar?

  Där ställde jag dessa två frågor:

  Fråga 1: Hur många vita svanar måste man hitta för att bevisa att alla svanar är vita?

  Fråga 2: Hur många svarta svanar måste man hitta för att bevisa att inte alla svanar är vita?

  Svaret på fråga nummer 1 är givetvis att det inte hjälper hur många vita svanar man än hittar. Om man hittar många vita svanar, och ingen svart svan, har man bara bevisat att svarta svanar troligen är ovanliga.

  Och svaret på fråga nummer 2 är att det räcker att hitta en svart svan för att bevisa att inte alla svanar är vita.

  Jag tänker SÅledes inte kliva i fällan och ödsla tid på att motbevisa de delsanningar du presenterar.

  Du får byta taktik 🙂 för varken urspårningar eller smicker funkar på mej.

  I bloggposten har jag givit ett antal citat som man inte bara kan förkasta.

  Inte ens om man gör sig en hebreisk version av dem.

  Man kan inte bara hoppa över dem.

  Därför handlar det om att söka sig närmare den hela sanningen genom att låta dessa texter belysa den delsanning man har kommit fram till.

  /Kjell

  PS. Debattklimatet skulle må bra av att man håller sig till Topic och svarar ärligt på frågor. Varför någon skulle vilja dölja sin bekännelse förstår jag inte.

      (Reply)

 36. Kjell,

  “Jag tänker SÅledes inte kliva i fällan och ödsla tid på att motbevisa de delsanningar du presenterar.”

  – Är det en fälla att fråga hur du uppfattar att Jesus och vi har samma Gud och Fader? Kan du inte få denna faktiska sanning inkluderad i din kristologi, så bör du ompröva den.

  Varför pådyvlar du mig uppfattningen att Anden är en opersonlig kraft? Det har jag aldrig sagt. Jag skrev nyligen att Anden är Guds Ande, d v s Faderns Ande. Fadern är inte opersonlig, vad jag förstår.
  Gud förknippas alltid med Fadern i NT. “Gud vår Fader och Jesus vår Herre”. Den uppståndne och förhärligade Människosonen har “blivit en livgivande Ande”. Livets Ande kanaliseras genom den förhärligade Jeshua, Människosonen. Det är denne förhärligade Människoson som skall komma från himlen och upprätta riket åt Israel, där vi också har del i. Trots dessa (dina) enorma beskrivningar av Jeshua (som är sanna) skriver ändå Paulus att Jeshua har Fadern till sin Gud. Därmed omöjliggörs varje tanke på en treenig Gud.

  Uttrycket “Jesus är Gud” är i sig inte heller förenligt med treeenighetsläran. Enligt denna för kristen tro fundamentala lära, så är Jesus inte Fader och Fadern är inte Anden och Anden är inte Jesus, utan de är tre olika personer som tillsammans utgör Gudomen YHWH. Om Jesus är Gud, vilken Gud är han då? Han kan ju inte vara treenighetslärans Gud, eftersom det är tre personer som utgör denne Gud.
  Det enda som “Jesus är Gud” kan betyda är att han är gudomlig(gjord), vilket är bibelns lära. “Honom har Gud gjort till både Herre och Messias”, enligt aposteln Petrus i hans pingstpredikan.

  Kyrkans fäder kunde alltså inte inse att den förhärligade Jeshua hade dessa gudomliga attribut, utan att han också måste vara den evige Guden. I deras (hedniska) tankevärld blir människor lätt gudar om de gör under och uppträder med gudomlig auktoritet, Apg 14:11. Här gick tyvärr kristendomen fel och skapade själv ett kristologiskt problem som efter flera århundraden slutligen formulerades i den Athanasiska trosbekännelsen. En av dess satser lyder: “Den som inte tänker så om de tre personerna i Gudomen, han kan icke bliva salig”. Det gäller alltså att tänka rätt för att bli salig. 🙂

  Enligt de goda nyheterna som apostlarna förkunnade, så handlade det om att förtrösta på Messias död och uppståndelse för vår frälsning. Det gör jag av hela mitt hjärta.

      (Reply)

 37. ,

  Bäste Stig-Åke, du är här som gäst.

  Det betyder att du inte är värd och således inte har möjligheten att driva agendan.

  Denna diskussion, i mitt privata vardagsrum, välkomnar både likasinnade och dem som tänker annorlunda.

  Jag ger dej möjligheten att försöka ännu en gång att reagera på det jag skrev, och mina frågor.

  Om jag därmed kommer att beskyllas för att vara “inkvisitör”, eller vad det heter, kan kvitta.

  Lycka till att acceptera din roll.

  /Kjell

      (Reply)

 38. Leif Boman,

  Till Leif: Jag skriver igen. Det var en observation. Vet inte vad du menar när du säger att jag säger saker som du inte är? Via dina skrivna ord så gav du ett intryck av att vara påverkad av modalistisk teologi, ingenting annat. Om du sedan anser att du är trinitarian i praktiken, visst. Du får kalla dig vad du vill.
  Min poäng var att en hel del personer i pingstkyrkan reflekterar inte över vad bibeln lär eller deras egna religiösa praxis. Om du inte tillhör dessa personer så är det väl för väl. Jag drar ett streck i dialogen nu.

      (Reply)

 39. Bengt-Olof lindskog,

  Till Bengt Olof Lindskog: Vill egentligen inte svara dig då du inte vill hålla dig till någon sakfråga.
  Jag har inte kontaktat dig vad jag vet utan endast gett svar? Att reflektera och pröva läror är något jag tycker är sunt och som fler borde göra. Om du vill kalla det religiös frustration, så visst är du fri att göra det.

  Det jag dock märker på en del kristna bloggar är att de som har högst bekännelse använder sig ofta av personliga angrepp i sin argumentation istället för sakfrågor.
  Det kanske borde ringa en klocka? Jag drar ett streck i dialogen här.
  By the way: Jag är pingstvän på papperet och har många goda erfarenheter därifrån, men nu handlar det om teologi.

      (Reply)

 40. Kjell,

  Till Kjell: Det jag gör är att ifrågasätta din kommentar att jag knappt gör någonting annat än att beskylla för modalism.

  1. Av 13 bloggposter som jag har skrivit handlar ev. 1! om modalism i sekundärt syfte. Det är ca 7% och i den posten handlar endast en liten del om detta.

  2. Av andra inlägg i olika bloggposter har jag vid ett tillfälle haft en dialog med en person angående modalism då denna person via sina egna ord gav uttryck för en sådan teologi. Dessutom har jag vid något tillfälle på metodistpastorns blogg nämnt detta också då det finns en aktiv person på det forumet själv erkänner det indirekt.
  Annars har jag nämnt det i allmänna ordalag angående att jag har märkt att denna telogi lever kvar i vissa frikyrkor. Och då har jag skrivit att det är en intressant observation.

  3. Så på vilket sätt har jag varit inkorrekt mot dig eller någon annan? Du får gärna ge exempel? Om det är så då har jag försökt be om ursäkt. Men att bli personligt anklagad från och till när jag vill hålla mig till sakfrågor inte hederligt.

  4. Så du har nu chansen att svara på din anklagelse att jag knappt gör något annat än att beskylla folk för modalism? Är det sanningsenligt enligt dig?

  Jag förväntar mig ett svar och jag förväntar mig även en vilja att hålla sig till sakfrågor.

      (Reply)

 41. Azaryahu,

  Ja, vi drar ett streck i dialogen härefter, sen undrar jag bara varför
  så svårt att svara på denna enkla fråga jag ställde, vad heter egentligen din Gud Azaryahu?

      (Reply)

 42. Kjell: “Det betyder att du inte är värd och således inte har möjligheten att driva agendan.”

  – Jag uppfattar det som att när jag ställer besvärande frågor, så driver jag agendan. Jag har aldrig uppfattat mig som värd, men att ställa frågor borde väl en gäst få göra.
  Därför står min fråga kvar: Hur kan Jesus ha samma Gud som vi om han är det som treenighetsläran säger, den andra personen i Gudomen?

  – Jag skall ge några kommentarer på några avsnitt i din artikel. Artikeln i sin helhet är ologisk, vilket du kommer att märka.

  Kjell: “Det är tydligt att bekännelsen “Jesus är Herren” innehåller mycket mer, och betyder mycket mer, än vad somliga läror idag vill påstå.

  – Det man kan utläsa av den grekiska texten är att Jesus är “kurios”. Vad “kurios” betyder är enkelt att ta reda på: http://en.wikipedia.org/wiki/Kurios
  Man kan alltså inte utifrån ordet “kurios” veta om det syftar på HERREN (YHWH) eller “Herre” i betydelsen att det är en som man visar vördnad och stor respekt för, till exempel en rabbi (Mästare). Kurios motsvarar flera ord i hebreiskan som t ex, adonaj, adon eller YHWH. Alla tre översätts till kurios på grekiska.

  Hur vet man då hur man skall översätta till svenska? Det vet man inte veta, man får gå efter sammanhanget eller den teologiska åsikt som man har. Därför har vissa översättningar “Herre” där andra har “HERREN”. Svenska Folkbibeln som översattes med syftet att visa att Jesus är Gud översätter ofta kurios med HERREN.

  Slutsats: Ordet “kurios” kan alltså varken bekräfta eller dementera att Jesus är HERREN (YHWH). Att påstå att Jesus är YHWH motsäger dessutom treenighetsläran. Det är de tre personerna i Gudomen som tillsammans utgör en enda Gud YHWH.

  Kjell: “Du måste själv välja vad du vill tro och vem du vill tro på. För min del bekänner jag att jag är övertygad om att det betyder “Jesus är Gud”.”

  – Om du tror att Jesus är Gud måste du specificera vilken Gud du åsyftar.
  Treenighetslärans Gud är treenig, Jesus kan då inte själv vara den treenige Guden.
  Apostlarna lär istället att Jesus är förhärligad och har fått del av det eviga livet som bara Gud Fadern ensam har, 1 Tim 6:16. Jesus har “blivit given att ha liv i sig själv”, Joh 5:26.

  Kjell: “Vi kan stryka under med 1 Joh. 4:2-3: “Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.”

  – Jag förstår inte varför du citerar denna vers som tar upp temat “Jesus är en människa”. Det som denna text säger är att Antikrists ande inte bekänner att Jesus är den Smorde (Israels utlovade Messias) som kommit som människa (i köttet). Alla seriösa kristna teologer håller med om denna exeges.
  Johannes polemiserar mot de troende som var påverkade av gnostikerna. Dessa menade att Jesus inte hade en riktig mänsklig kropp, utan bara en skenkropp.
  “Den kristna gnosticismen nådde sin höjdpunkt under åren ca 80 – 160 e.Kr. då ett stort antal sekter skapade egna, starkt avvikande tolkningar av den kristna läran.”
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Gnosticism

  Kjell: “Jag avslutar med en trefaldig välsignelse i den trefaldige Gudens Namn.
  2 Kor. 13:13:” Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.”

  – Någon trefaldig Gud visar inte denna text på. Paulus säger här inget annat än det han gör i 1 Kor 8:6. Fadern är Gud, Jesus är vår Herre (Kurios) och Anden är den Helige(s) Ande. Ruach HaKodesh som är de hebreiska orden som översätts med “den Helige Ande” kan lika gärna översättas med “den Heliges Ande”, “Helighetens Ande eller “Helgedomens Ande”.

  Detta får räcka för idag. Du får återkomma om det är något du funderar över.
  Tills dess (och även efter) önskar jag dig Guds rike välsignelse!

      (Reply)

 43. Förlåt, men jag vill dela med mig av den undervisningsskatt vi sitter på. Jag blev så välsignad av att läsa detta.

  Not:

  Men hänvisning till kommentarsregel nummer 1 är resten av denna kommentar borttagen.

  Se Netikett.

      (Reply)

 44. skrev: “Jag uppfattar det som att när jag ställer besvärande frågor, så driver jag agendan. Jag har aldrig uppfattat mig som värd, men att ställa frågor borde väl en gäst få göra.”

  Tja, du får väl räkna själv hur många frågor du har ställt och hur många direkta svar du har gett på andras frågor.

  Den som ställer flest frågor och svarar minst driver agendan.

  Så till innehållet av din kommentar.

  Jag är mycket väl medveten om den “skatt” av apologetiska argument som du har samlat, dels som resultat av diskussioner i bloggarna.

  Löftet är ju att “den sökande finner”. Och du (och din rabbi) har funnit bortförklarngar till det mesta.

  Det är fåfäng möda att gå i debatt mot dessa tankebyggnader. (Jfr. 2 Kor. 10:4)

  Jag nöjer mej med att bekänna som broder Thomas: “Min Herre och min Gud!”

  För den som vill tro räcker detta. För den som inte vill tro räcker ingenting.

  Återstår från min sida endast en fråga, en fundamentellt viktig fråga!

  Varför är din förenings allra högsta prioritet att proklamera att Jesus inte är Gud och att missionera genom att sprida just detta budskap?

  /Kjell

      (Reply)

 45. ,

  Fast eftersom du vet att både jag och många läsare här anser att din rabbi är en villolärare, så kan du kanske (om du vill) förstå att den kommentar du placerade upplevs som fräckhet och respektlöshet från din sida.

  Jag har nu lagt till ett par nyckelord till moderationsfiltret för att förhindra att dylika artiklar kommer in.

  /Kjell

      (Reply)

 46. Vill bara meddela att jag inte släppte in den kommentar som SÅ skrev som respons på min förra kommentar.

  Orsaken är att den, som vanligt, var både manipulativ och utmanande.

  SÅ låg inte i moderation, men denna sista (jag menar verkligen sista, alltså inte senaste) runda leder till att jag beslutar att definitivt porta SÅ.

  Titus 3:10 En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång,

  Jag har givit SÅ mer än två gånger möjligheten att ändra sig.

  Det är inte min sak att (be)döma människor, men faktiskt har vi alla uppdraget att pröva läror.

  Resten är Herrens sak och vi kommer alla bara ha nåden att hålla fast vid en gång.

  /Kjell

      (Reply)

 47. Leif Boman,

  Hej Leif B: Vi har ju redan pratat om det så många gånger. Vi har även lämnat varandra i en vänlig anda låt oss fortsätta med detta. Här är mitt svar till dig igen: Du tror väl på denna vers också hoppas jag.

  1 kor. 8:6 så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.

      (Reply)

 48. Azaryahu,

  Anledningen till att en del undrar är för att du kanske är otydlig i denna fråga?

  Jag undrar om du vill svara på dessa frågor, du är så klart helt fri att inte svara.

  1. Är Jesus likställd Fader? (dvs varken större eller mindre än Fader)
  2. Är Jesus Gud?
  3. Är Jesus av evigheter eller är Jesus skapad?

  Gärna så korta svar som möjligt (ja/nej/vet ej)

      (Reply)

 49. Azaryahu,

  Jag förstår, du kan inte svara med ett enkelt svar, och jag anser nog att du har hamnat helt fel, hoppas att du kommer ur fällan en dag. Det är tråkigt att du har blivit så vilseledd av din teologijakt, men som avslutning till sist då!

  Min Gud heter i alla fall Jesus Kristus, och det verkar ganska tydligt nu att vi inte har samma Gud, m.v.h Leif Boman…….

      (Reply)

 50. Leif Boman,

  Till Leif B: Jag måste säga att jag är ganska förvånad över att du inte kan hålla med versen 1 kor 8:6? På vilket sätt kan en kristen som tror på den versen hamna fel?
  Så du menar helt seriöst att du tror inte på det som Paulus skriver och att det inte räcker för dig?

  Vad har du för tro egentligen? Du menar alltså att i och med att du tror på Jesus så tror du inte på denna vers? Och så pratar du om olika gudar? Finns det någon annan gud än Israels Gud för den som tror på bibeln? Du säger gärna att andra är vilseledda. Men du själv godtar inte ens bibelns ord längre?

      (Reply)

 51. Andreas Frost,

  Till Andreas F: Jag svarar gärna den dagen du svarar på mina frågor och du ber om ursäkt för att du insinuerar saker. Jag har redan skrivit till dig och ursäktat mig om jag var plump, men fick inget vänligt svar tillbaks. Dessutom så har jag skrivit att jag gärna träffas och pratar om dessa frågor istället för via blogg då anklagelserna duggar tätt och kärlekslösheten ökar bland vissa kristna med extremt hög bekännelse. Det religiösa sektbeteendet är så omfattande nu så att det inte ens räcker att tro på bibeln längre.

      (Reply)

 52. Azaryahu skrev: “anklagelserna duggar tätt och kärlekslösheten ökar bland vissa kristna med extremt hög bekännelse. Det religiösa sektbeteendet är så omfattande nu så att det inte ens räcker att tro på bibeln längre.”

  Mantran att “kärlekslösheten ökar bland vissa kristna med extremt hög bekännelse” har upprepats så ofta de senaste åren att den för många har blivit lika självklar som mantran att man inte får röra Herrens Smorde.

  Mantran om kärlekslösheten brukar drivas av personer som vill härska och gärna ställer andra till svars men själva blir rasande när de ställs till svars. Jag skulle lätt kunna nämna ett antal namn här men gör inte det.

  Dessa förgrundsfigurer med hög svansföring har fått följeslagare. Till dem vill jag ägna följande citat ur Kol. 2:18 “Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i »ödmjukhet» och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne .”

  Laglösheten ökar enormt, i hög takt, där jag bor. Många svåra och ytterst råa brott begås till och med av poliser, och inte sällan av makthavare. När någon har blivit skadad i t.ex. en trafikolycka är chansen störst att han blir rånad, inte hjälpt. Om det är en “hon” händer det även att hon blir grupp-våldtagen i halvt medvetslöst tillstånd. Människor litar inte längre på polis och rättsväsen utan tar lagen i egna händer. Minst 2 personer om dagen lynchas. Ofta för pyttesmå saker, men ibland för svåra brott. En gäst i ett kafé som saknade 5 kronor när han skulle betala notan blev knivskuren till döds av personalen. En person som saknade en liknade summa för bussbiljetten blev utkastad ur bussen, av konduktören, under färden. Slog skallen i gatan och dog.

  Nog med exempel på de saker som Jesus talade om när han varnade för att kärleken skulle kallna.

  Förföljelsetider får vi seriöst räkna med. Bra att skaffa sig tillräckligt med skinn på näsan redan nu. Om man blir lätt trampad på tårna, redan nu, får man räkna med en chock när de äkta förföljelserna kommer.

  Om man inte ens nu törs svara med en tydlig bekännelse. Hur kommer man i förföljesetider våga stå för sin tro?

  Ett folk som mycket länge har levt i “fred” har blivit bortklemat och gnäller långt innan det verkligen blir svårt. Man skall vara snäll och tolerant. Och visst har det sina meriter, men det finns högre och viktigare värden.

  Till sist undrar jag igen varför man inte kan acceptera att olika människor, med olika verbal utveckling, helt enkelt uttrycker sig olika. Så länge de inte tvingar andra att uttrycka sig på exakt samma sätt.

  Nog är en bekännelse alltid bättre än ett tigande, även om bekännelsen är ofullständig och kanske bräckligt formulerad. Det går ju faktiskt att fråga “vad menar du” utan att göra det manipulativt och tvingande.

  Visa mej annars exempel ur Bibeln där vårt uppdrag är att snärja andra med hjälp av dubbelbottnade frågor och känslomässig manipulation grundad på den verbala makt man anser sig ha.

  Den Bibel jag läser innehåller många texter som visar Guds förkärlek för öppenhet och rakhet. Jag hittar inga exempel på att det skulle vara korrekt att verka i lönndom. Sådant kallas skrymteri.

  Hellre en deklaration av det man tror, om än ofullständigt och mindre väl formulerat, än en vägran att bekänna!

  /Kjell

      (Reply)

 53. Azaryahu,

  Bibelstället är inget fel på, men!
  Det behöver inte förtälja hela sanningen om vad din Gud heter, om nu förståss inte Sonen Jesus Är Gud kommen i köttet för dig. Hade du varit en ordentlig kristen hade du enkelt kunna sagt detta, därför tvivlar jag en hel del på din tro, kanske en som började bra en gång?

  En äkta Andeledd kristen borde inte ständigt “slingra” sig som du gör med detta och och med ditt eget namn dessutom, vad tyder detta på? Man kan enkelt svara på vad ens Gud heter så skulle tvivlet från många över din äkthet vara som bortblåst Azaryahu?

  Om man nu menar sig vara ärlig, varför så hemlighetsfull? Inte alla som säger herre, herre och, inte heller alla som sa sig ha Gud till Fader var av rätt hjord sa Jesus mycket tydligt, så! Tvivlet kvarstår?

  Mvh. Leif Boman….

      (Reply)

 54. Kjell,

  Till Kjell: Men snälla du? Vi håller väl med om detta med kärlekslöshet och korruption. Men du undviker sakfrågan igen: Hävdar du också som Leif B: Att den som erkänner 1 kor 8:6 tror på en annan gud? Det är ju absurt? Du har ju själv märkt på hans bekännelse att det är oneness? Du verkar inte vilja förklara tre-faldighetsläran för honom?

  Då frågar jag dig också igen: Räcker det som kristen att ha den bekännelse Paulus har i 1 kor 8:6? Om inte, varför inte?

  “så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.”

  Sedan skriver du: “Till sist undrar jag igen varför man inte kan acceptera att olika människor, med olika verbal utveckling, helt enkelt uttrycker sig olika. Så länge de inte tvingar andra att uttrycka sig på exakt samma sätt.”

  Det är ju precis det jag försöker göra! Har försökt att sluta dialogen med Leif B. flera gånger. Han och en del andra nöjer sig inte med de bibelverser jag ger. Bl.a. 1 kor. 8:6 Så då vädjar jag till dig att acceptera andra precis som du skriver? Kan du stå för dina egna ord där?

      (Reply)

 55. Azaryahu skrev: “Har försökt att sluta dialogen med Leif B. flera gånger.”

  Vad hindrar dej?

  Rädd att ge en annan sista ordet?

  /Kjell

      (Reply)

 56. Leif Boman,

  Till Leif B: Vilken tur att du är en ordentlig kristen, i alla fall, i och med att du verkar ha möjligheten att bedöma detta? Du fortsätter med att ifrågasätta mig men jag vill inte falla in i manipulationen och undvika sakfrågan.

  1. Jag har enkelt svarat på din fråga vilken Gud jag tror på flera gånger, nämligen Paulus bekännelse:

  “så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.”

  Varför kan du inte nöja dig med detta skriftställe och alla andra jag har gett dig? Jag har skrivit flera gånger att jag anser att det räcker. Jag har även vid flera tillfällen försökt dra ett streck i vår dialog då vi inte verkar förstå varandra. Det är du som har sökt upp mig via dina frågor. Vill du ifrågasätta mig och anse dig själv som en ordentlig kristen så fortsätt med detta om det känns bra.

  2. Du har fått min bekännelse som är exakt den som Paulus hade. Räcker inte det för dig?

      (Reply)

 57. Kjell,

  Till Kjell: Han får gärna ha sista ordet. Men jag måste väl få en chans att svara på de frågor och ifrågasättanden han gör? I och med att du inte väljer att kommentera hans påståenden så är min fråga: Det räcker alltså inte att dela Paulus bekännelse i 1 kor. 8:6? Du får gärna ha sista ordet så länge det handlar om sakfrågan.

      (Reply)

 58. Azaryahu: Din bekännelse är; “så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.”

  Det är ett smart drag av dig att ta just det citatet eftersom det kan betyda både OCH,
  beroende på vem som tolkar det! Gud är en enda Gud enligt MFS – och inte trefaldig som detta citat betyder. Herre betyder enligt deras tolkning inte heller GUD, som du säkert vet!

  Så frågan måste bli: Tror du att Herre, i detta citat, avser Gud, eller ej? Det kan väl ändå inte vara så svårt att svara på?

  Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott. (2 Tim 1:12)

  /Antonia

      (Reply)

 59. Azaryahu,

  Jag kan inte tycka att endast den bekännelsen räcker, läste du inte vad jag sa förut? Inte alla som säger herre, herre o.s.v.

  Du envisas med att du måste väl få svara men glider hela tiden undan. Du svarar aldrig på vad din Gud egentligen heter utan på en fråga jag inte ställer?
  Frågan återstår alltså, men det är helt fritt att svara, jag kan bara inte förstå varför du har sådana problem med detta om du säger dig vara en kristen?

  Du har heller inte slutat med att kalla mig för det ena eller det andra vilket jag också tycker är ett ogudaktigt beteende, men än en gång, mvh Leif Boman….

      (Reply)

 60. Till Leif:

  1. Ursäkta, men vad har jag kallat dig? Det jag har sagt är att du har en modalistisk teologi. Vilket du själv ger till känna indirekt. Jag har inte sagt något om din personliga tro eller hur du är som kristen mig veterligen. I sådana fall räcker jag ut min hand och ber om ursäkt. Vill du be mig om ursäkt också? Jag har hela tiden sagt att jag vill ha en vänlig dialog.

  2. Jag har gång på gång sagt att jag anser att det räcker för mig att bekänna dessa verser bl.a. för att kalla sig kristen rent läromässigt: Så därför ger jag dig inget mer svar då jag anser att det räcker av principiella skäl. Jag säger det då igen: Jag tror på dessa verser och jag tror på Israels Gud.

  Joh. 3:16
  Rom 10:9
  1 kor. 8:6
  Ef 1:3-8

  Om du inte anser att denna bekännelse räcker då drar vi ett streck i och med att du anser att Paulus och skriftens bekännelse inte räcker eller alternativt att du har en annan tolkning.

  MVH

      (Reply)

 61. Azaryahu skrev: “I och med att du inte väljer att kommentera hans påståenden så är min fråga:

  Jag väljer att svara när jag vill och hur jag vill. Och du kommer inte att kunna tvinga mej att svara någon av alla dina myckna frågor tills du själv svarar den enda fråga som många ställer dej.

  Lycka till med…? Tja, vad det nu må vara du håller på med, eller har blivit förvirrad av.

  En liten hint.

  Man måste välja mellan att “få rätt” och att “bli benådad”. Ingen som kräver sin “rätt” kan bli benådad.

  Det enda jag vet, det är att nåden räcker.
  Att Kristi blod, min syndaskuld betäcker.
  Det enda jag har, att lita till en gång,
  Det är Guds NÅD, Guds gränslösa NÅD!

  Citat från en sång som broder Arthur Eriksson brukade sjunga. Frykmans sånger och dylikt.

  Livets Ord skippade dessa för mantra-snuttar och skapade andlig hungersnöd. Hungriga människor äter vad skräp som helst. De gräver till och med i soptunnor.

  Hjälp nu dessa hungriga att inte falla offer för de smarta hindu gurus, och nyjudaistiska rabbis, som vill snärja dem i nya falska hopp.

  Du har en blogg och uppträder således som lärare. Samma gäller mej. Tänk då på att vi lärare kommer att få en strängare dom.

  Herren sig förbarme!

  /Kjell

      (Reply)

 62. På den dag vi möter Herren kommer inga andra människors domar eller förebråelser eller beröm att betyda något.

  Inte heller våra egna självberöm, självförebråelser och skuldkänslor.

  Det enda som kommer att betyda något är om vi här i livet tog emot det unika erbjudandet att låta all rätt fara all världens väg, till förmån för nåden.

  Evangelium är “Det Glada budskapet”.

  Den som vågar sluta lita på sig själv och tar emot oförtjänt nåd, får frid redan nu, och salighet i evigheten.

  Min börda är lätt, sade Jesus.

  Vad kan Han ha menat med det?

  /Kjell

      (Reply)

 63. Azaryahu skrev: “Han får gärna ha sista ordet.”

  Vi får väl se om du står för det i praktiken, och inte bara i teorin. 🙂

  Du tog ju, tills nu, igen “det sista ordet”.

  Walk your talk and talk your walk!

  /Kjell

      (Reply)

 64. Azaryahu,

  Vad har jag insuinerat? Du anklagar andra för att manipulera, använder du detta för att undvika svara när du känner dig hotad? Anfall är bästa försvar?

  Jag är inte ensam om att tycka du är knepig att diskutera med. Enligt mig är det du som manipulerar. Och anledningen till att jag inte svarat dig är att det verkade fruktlöst att fortsätta samtalet. Det mesta man skriver är ju manipulativt.

  Jag ber dig åter igen att svara på de tre frågorna. Bör inte ta mer än någon minut att svara ja,nej eller vet ej. Eller ska jag ta din tysthet som att du inte vågar bekänna din tro?

  V

      (Reply)

 65. Azaryahu,

  Jag skall försöka rädda dig Azaryahu från det sista ordet, jag kan gärna ta det sista ordet i denna diskussion så slipper du!

  Du sa ursäkta, och jag säger också ursäkta om det varit något hårt. Själv tycker jag kanske inte riktigt att det har varit så farligt, och personligen tål jag nog lite mer än det vi har diskuterat här, jag hoppas bara att det kan vara ömsesidigt så, men givetvis behöver vi försöka vara ödmjuka mot varandra, så återigen, förlåt om det har upplevts som något kärlekslöst från min sida, det är inte alls min mening.

  För egen del skall du också veta att det inte alls har varit så farligt att blivit kallad för oneness/modalist/, undrar om jag inte kanske ändå kan kallas för lite trinitarian också, kanske t.o.m. något ytterligare? Men, personligen gör det mig inte så mycket, man får kalla mig vad man vill. Varför jag opponerat mig något om det här och inte riktigt gillar alla dessa uppdelningar av kristna är p.g.a. att jag anser att detta splittrar och delar upp Guds kropp i olika gäng, och försvårar därmed Jesu vädjan till oss, att som syskon älska varandra, även fast vi har lite olika åsikter. Just därför är jag helt emot detta, en oro att det splittrar! Att man däremot försöker skilja på det äkta vetet ifrån ogräset kan jag möjligt acceptera till en viss del, det är väl kanske lite åt detta håll diskussionerna här lutar åt emellanåt, men! Det står faktiskt antytt om att det också kan finnas en fara i detta!

  (Matt 13:24f) En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

  Det finns alltså en risk i allt detta som jag hoppas att vi kan inse! Man kanske åtminstone kan försöka tänka lite på dessa verser i samband med när man ger sig in i stridigheter och diskussioner, men det får givetvis var och en göra som man själv upplever det. Det var bara en liten tanke som for förbi!

  Till sist då “igen”!

  Det lilla jag önskade från dig Azaryahu var bara att få höra vad din Gud heter, alla “gudar brukar ju normalt sett ha ett namn! Alltså inte bara “Fader”, och varför då? Jo! Eftersom jag då anser att Gud mycket tydligt i det NT åtskilliga gånger berättar om vilket Hans namn Är!
  Jag har mycket väl förstått att du tycker att det bör räcka med den bekännelse du har vilken jag skådat vid flertalet tillfällen, men! Det jag menar är att alla får ha precis vilken tro man än så vill, men jag önskar helt ärligt att ingen skall gå förlorad, (detta vet Gud), och är därför mycket orolig när man börjar plocka bort Sonens betydelse av att vara Gud och dessutom sprider detta vidare. Det kan hända att det räcker med den bekännelse som du upplever är Paulus bekännelse, “endast Gud vet” men jag själv är faktiskt lite osäker eftersom, tex!

  Guds ord säger att endast HERREN är vår rättfärdighet

  (Jer 23:5-6) Se, dagar skall komma, säger HERREN,
  då jag skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David.
  Han skall regera som kung och handla med vishet,
  han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet.
  I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet,
  och detta är det namn man skall ge honom:
  HERREN vår rättfärdighet.

  Återigen handlar detta stycke mycket tydligt om Sonen Gud, vår rättfärdighet! Bibeln förklarar ju på några andra ställen att endast Gud själv är rättfärdig. Sonen sägs här “som i alla fall jag ser det” också heta (YHWH TSIDKENU), allas vår rättfärdighet som åkallar Guds namn, så än en sista gång. I våra dagar har Gud uppenbarat sitt namn för oss, Jesus Kristus som alltså också är Gud. Den som vägrar att bekänna detta är jag mycket orolig för att till sist missa målet, så därför!……Förminska inte Sonens betydelse som Gud! Han är Gud,
  liksom Fadern och Den Helige Ande,
  samme ende Gud!

  Denne min Gud heter Jesus och jag önskar att Han skall bli ännu många flera människors Gud!!!!!

  Nu, återigen försöker jag avsluta denna diskussion och hädanefter, kommer jag försöka att endast emellanåt kika in något och läsa om vad som händer i en del bloggar men, slutar förmodligen själv att blanda mig i, även fast det känns riktigt skojigt emellan varven.

  Låt oss alla en gång mötas i vårt hemland ovan där!

  Jesu rikliga välsignelser till er alla, mvh Leif Boman…..

      (Reply)

 66. Mitt förslag är att vi låter Leifs kommentar avsluta den diskussion som började hos Azaryahu, smittade av sig hos Berndt och “kulminerade” här. Nämligen diskussionen om vem vi får be till och tillbedja.

  Tänk om vi skulle kunna rösta, och jag ställde frågan: Hur många anser det vara fel att be till Fadern?

  Jag tror att ingen skulle säga att det är fel att be till Fadern.

  Men, tänk om frågan vore: Hur många anser det vara fel att be till Sonen?

  Då vet vi ju redan namnet på minst tre personer som skulle anse det fel att be till sonen.

  Detta trots att det finns många texter i Bibeln där man bad till Sonen och även tillbad Honom.

  En av dessa personer formulerar sin invändning på följande sätt:

  Din bedömning grundar sig på att ni ville inte lyda bibelns uppmaning och be till Fadern. Hade ni böjt er för Guds Ords sanning, så hade det blivit precis vad undervisningen syftade till. Men nu gjorde ni det som Sven varnade för, låta traditioner gå före bibelns undervisning.

  Han är duktig på att hantera åklagarens roll, för att sedan när du är ledsen och förvirrad plocka upp dej och leda dej “rätt”.

  Själv tror han också på traditioner förutsatt att de är judiska och mer än 2000 år gamla.

  Fastän, bevisligen, dessa traditioner ledde till att man inte kände igen Messias.

  I dagens läge finns det många krafter som gärna vill skymma sikten på Messias Han som även heter Immanuel (Gud med oss) och om vilken Thomas bekände: “Min Herre och min Gud!”

  Läs Guds Ord och tala med Herren i det fördolda. Det är Hans eget recept för att bevara dej från villor.

  /Kjell

      (Reply)

 67. Kjell,

  Bra skrivet Kjell.

  För mig är sanningen om Jesus som sann Gud så central och framför allt känner jag en sån tacksamhet över att Han verkligen är det. Utan Jesus som vår Herre och Gud skulle vi bara vara som spillror på väg att fraktas till den stora skräphögen. Men tack vare att Han som var och är sann Gud blev sann Människa och vår Frälsare blir vi upprättade till de evighetsvandrare vi var ämnade att vara i gemenskap med Gud.

  It´s all about Jesus!

  Berndt

      (Reply)

 68. Berndt Isaksson,

  Jag kan inte själv bekräfta om det jag nu skriver stämmer, för jag kan ingen hebreiska.

  Men , man har berättat för mej att ordet förbanna, kommer av ett ord som ungefär betyder “att göra lätt”. Och det ordet skulle vara “qahal”, hur det nu månne skrivas med hebreiska bokstäver.

  Det många gör i vår tid, är att försöka gör Jesus “lätt”. Man har diametralt olika strategier för att uppnå detta.

  Månne det räknas som att vittna om sin egen tro att “Jesus är förbannad” (Jfr. 1 Kor. 12:3)

  Allvarliga saker!

  Ingen kommer att lyckas förbjuda mej att be till min Herre och min Gud!

  /Kjell

  PS. Per email har jag fått korrektionen att ordet bör skrivas kalal eller qalal, beroende på hur man vill transkribera det. Betydelsen kvarstår.

      (Reply)

 69. Kjell,

  Till Kjell: Vi har ju dragit ett streck i diskussionen. Men jag förstår inte riktigt vad du säger i din kommentarer. Igen kommer du med några förtäckta hot med att lärare skall ha en strängare dom osv. Varför söker du konfrontation igen?
  Jag står för det jag skriver och jag står även för de frågor jag ställer.
  Du behöver inte svara på en enda fråga. Du behöver inte avge en enda bekännelse heller. Jag har aldrig krävt detta. Jag har frågat saker av nyfikenhet.

  Om du eller någon annan på denna blogg inte är nöjd med de fyra skriftställen jag anser räcker som bekännelse, så låt det vara så. Det är du m.fl. som anser att det inte räcker. Du kanske skulle kunna skriva ner vilka bibelverser du anser är tillräckliga för att kalla sig kristen ur ett läro-mässigt perspektiv?

  Som sagt. Är inte detta ett teologiskt forum där det är öppet att dryfta olika frågor? Det var det jag trodde. Dessutom har jag någonsin sagt att det är fel att be till Jesus och längta efter hans närhet? Det jag har sagt är att bibeln har en viss undervisning och att det kan vara rimligt för en kristen att försöka följa lärjungarnas intentioner i första hand.

  Du får gärna sista ordet igen!;) Där du kan lämna ett klargörande om du anser att det passar och visa den nåd du så gärna nämner.

  MVH

      (Reply)

 70. Andreas Frost,

  Till Andreas F: Som sagt, vet inte riktigt vad du är ute efter. Har svarat dig ett flertal gånger. Du vill inte svara på de frågor jag ställer p.g.a. orsaker som inte ens har med sakfrågan att göra när jag skrev på din blogg? Jag försökte reda ut detta, och bad även om ursäkt om jag lät lite ivrig i min kommentar. För du anser att jag inte är ärlig i mina frågor? Ja, du verkar ha goda förmågor att bedöma detta enligt dig själv? Har jag ifrågasatt din ärlighet någon gång? Jag har dessutom sagt att det är enklare att träffas och prata om vissa teologiska frågor då det är lätt att missa nyanser på olika bloggar.

  Jag har dessutom nämnt fyra olika exempel på skriftställen som jag anser räcker som bekännelse för att kalla sig kristen utifrån läro-mässiga grunder.

  Joh. 3:16
  Rom 10:9
  1 kor. 8:6
  Ef 1:3-8

  Det kanske är en fråga för de inkvisitorer som huserar på en del kristna bloggar?;)
  Räcker det att bekänna dessa verser för att bli kallad kristen?

      (Reply)

 71. Azaryahu skrev: “Jag har frågat saker av nyfikenhet.”

  Medan jag och andra frågar för att vi är inkvisitörer 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 72. Azaryahu,

  Finner inget svar på de frågor jag ställde i de bibelställen du angav (Joh. 3:16, Rom 10:9, 1 kor. 8:6, Ef 1:3-8).

  Jag frågar dig igen….

  1. Är Jesus likställd Fader? (dvs varken större eller mindre än Fader)
  2. Är Jesus Gud?
  3. Är Jesus av evighetet eller är Jesus skapad?

  Mina svar är:

  1. Ja
  2. Ja
  3. Evighet

  Vad är dina svar?

      (Reply)

 73. Andreas Frost,

  Tydliga svar!

  Detta är vad jag tror gäller om man blir tillfrågad vad man tror på och vem man tror på.

  1 Petrus 3:15 Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.

  Matt. 5:37 utan sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.

  Rom. 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

  /Kjell

      (Reply)

 74. Kjell,

  Ja, jag tycker inte det borde vara svårt att säga vad man tror.

  Azaryahu är kanske osäker på om Jesus är likställd Fadern och fruktar kanske att, om han erkänner sin osäkerhet, blir bortstött.

  Men det hade han inte blivit från min sida. Inte så länge man är osäker. Det är en annan femma om man lär ut att Sonen är skapad, att Sonen är mindre än Fadern osv.

      (Reply)

 75. Andreas Frost skrev: “Ja, jag tycker inte det borde vara svårt att säga vad man tror.”

  Om man inte törs det i “fredstid” hur skall man våga när det klämmer till?

  Sedan håller jag med dej att man kan svara: “Jag vet just nu inte precis vad jag tror om dessa saker.”

  Att citera en text ur Bibeln, och sedan vägra svara hur man tolkar den är inte “skriftenligt”.

  När den laglärde kom till Jesus och utmanande frågade vad han måste göra för att bli frälst. Då svarade Jesus: “Vad säger Skrifterna? Hur läser du?”

  Det krävs en tolkning när man citerar Bibeln. I alla fall om man blir tillfrågad: “Hur läser du?”

  /Kjell

      (Reply)

 76. Till Kjell och Andreas F:

  Ett klargörande då en del har frågat: Anledningen till att jag inte ger ett tydligare svar på vissa frågor som ni har beror på:

  1. Jag ville ha en förutsättningslös dialog runt Sven Bengtssons predikan. Jag ansåg inte att det var primärt om folk var trinitarianer, unitarianer, modalister, arianer, metodister osv. osv. Det kan vara intressant. Men inget krav.
  Utan tyckte att argumenten i sakfrågan var det intressanta.
  Och då tycker jag att alla bör få säga sin mening utan att bli ifrågasatta, förhörda eller utestängda.

  2. Sakfrågan angående bön var alltså det primära inte vilken teologi eller bekännelse någon hade enligt mig. Fokuset flyttades snabbt av en del på de olika berörda bloggarna till personlig bekännelse. Det kan jag tycka är ett lite ohederligt förfaringssätt och ett sätt att undvika sakfrågan. Kanske omedvetet, men igen, sakfrågan är i fokus på ett teologiskt forum.

  3. Den personliga bekännelsen i vissa frågor kan vara intressant, men inte principiellt i en teologisk diskussion. Där bör argumentering utifrån bibelordet vara det primära. Därför finns det ingen anledning att primärt gå in på personliga åsikter och bekännelser enligt mig just här.

  4. Det finns olika anledningar till att inte vilja svara. Jag har nämnt de viktigaste.
  Och det får man respektera. Jag anser att de bibelord jag har lämnat duger väldigt bra i detta teologiska forum för folk jag inte känner.
  Hade det varit en världslig domstol är det kanske en annan sak.

  5. Att bli misstänkliggjord och angripen kan även göra att förtroendekriser uppstår. Vilket det har gjort i detta fall. Därav min ovilja att inte öppna mig mer. Det är skillnad om man träffas på riktigt och kan prata i lugn och ro.
  Min intention har varit att vara vänlig och ha en intressant dialog. Vi lyckades inte riktigt med det. Men kanske någon annan gång.

  Hade varit uppmuntrande med en vänlig kommentar om någon ges.
  Till sist: Jag ber inte ursäkt för mina åsikter och min bekännelse, men jag vill be om ursäkt om jag har varit lite otydlig och om jag har varit inkorrekt mot någon på detta forum. Min intention har varit att söka skrift före tradition.

  MVH

      (Reply)

 77. Azaryahu : Min intention har varit att söka skrift före tradition.

  Det är lite märkligt att du beskriver dig som en sökare. Eftersom du samtidigt har bedrivit ivrig reklam, på flera bloggar (inklusive din egen) för just Sven Bengtssons ståndpunkt!

  Det var just detta “förminskande” av Jesus gudom; att vi inte kan räkna med några bönesvar om vi ber direkt till Jesus, som gjorde vissa av oss undrande, var du stod i denna fråga!

  Och när man inte delade din tolkning, för du hade ju redan en, så ifrågasatte du ganska snart om man inte var antingen Modalist, ‘Jesus Only’ eller Trinitarian.

  Vi skulle alltså göra skäl för vår tro, men inte du själv? Hur trovärdig har man rätt att förvänta sig att bli då?

  Sen försöker du spela martyr nu och bedyrar dina ädla intentioner som, i vart fall, inte jag köper.

  Vi skall vandra i ljuset med varandra, enligt Ordet, vilket du valt att inte göra!

  /Antonia

      (Reply)

 78. Azaryahu manade: “Hade varit uppmuntrande med en vänlig kommentar om någon ges.”

  Ja, det var sannerligen ingen lätt uppgift du gav oss.

  Det vänligaste jag kan komma på är en fråga:

  Tror du ens själv på ditt självrättfärdigande?

  Glöm inte att nåden finns och att Herren är långmodig.

  Annars hade jag själv för årtionden sedan varit förlorad.

  /Kjell

      (Reply)

 79. Azaryahu,

  Att du inte ens svarar på dessa viktiga frågor säger mig att du antingen inte vet vad du ska tro, eller har du en tro men vill inte bekänna den.

  För egen del är det slutdiskuterat med dig.

      (Reply)

 80. Andreas Frost,

  Vi får vara ytterst tacksamma att Jesus aldrig stänger dörren.

  Vem du väljer att inte diskutera med är din sak men det bekymrar mig att både du och andra tycks ha ett behov av att visa era stängda dörrar så öppet.

  Varför måste alla som befinner sig i forumet få veta ditt beslut i detta?

  Jesuslikt? Nä.

      (Reply)

 81. Ulrika,

  Det finns ett antal personer i bloggvärlden som ständigt gnäller över hur andra uttrycker sig, samtidigt som de själva anser sig ha rätten att skriva vad helst de vill.

  Det anser jag vara att mäta med två mått!

  Jag, och många med mej anser det vara en dygd att vara öppen och tydlig.

  Bloggen är inte ett teologiskt forum. Den representerar ingen åsiktsneutral tolkning av Guds Ord, utan speglar det jag tror på.

  Det är ett sorts vardagsrum i cybervärlden och de som är närvarande talar med varandra i varandras närvaro.

  Likasom i vardagslivet kan man ha rätt med vissa saker och fel med andra.

  Det går då att korrigera om man kommer till andra insikter.

  Om någon kommer in maskerad i mitt vardagsrum visar jag denne på möjligheten att ta av masken eller vänligen lämna rummet.

  Om någon kommer med läror och agendor jag inte kan skriva under på ber jag portvakten att vänligt men bestämt visa dem på dörren.

  Det är alltså inte frågan om något “speakers corner” där vem som helst kan förkunna vad som helst.

  Någon anser att det då blir en klubb för inbördes beundran.

  Tja, kanske kan man kalla alla slutna grupper som inte öppnar dörrarna på vid gavel för ekumenik så.

  /Kjell

      (Reply)

 82. Kjell,

  Du skrev: “Det är alltså inte frågan om något “speakers corner” där vem som helst kan förkunna vad som helst.”

  Just precis! Trots att man försöker varna, både titt och tätt, är risken ändå överhängande att cybervärlden kommer att tas över av alls slags oren förkunnelse.Vi lever ju i det stora avfallets tid!

  Därför är det ett heligt uppdrag vi fått, att försöka avslöja mörkrets krafter, när helst de dyker upp med sitt fula tryne!

  Ingen populär kallelse precis, men ack så nödvändig!

  /Antonia

      (Reply)

 83. Antonia,

  Kan du se på vad Kjell svarade eller är hans svar viktigare än att förstå detta samband?

      (Reply)

 84. Ulrika,

  Hej Ulrika,

  Din fråga är för vagt ställd för att jag skall kunna ge dig ett svar? Eller kanske att jag är för trött just nu, i skallen.

  Kan du förklara mera i detalj, vad det var du undrade över?

  /Antonia

      (Reply)

 85. Jo, Antonia,

  Det som Kjell skrev till mig har jag frågat honom vad det var ett svar på. Någonting som jag skrivit torde lett honom till att svara som han gjorde. För att jag ska förstå hans svar måste jag veta varför han skrev det (till mig).

  Hoppas det ljusnade nu.

      (Reply)

 86. Ulrika,

  Ulrika, tyvärr tänkte jag inte då på att Kjells kommentar var avsedd just för dig!

  Den framstod mera som en allmän deklaration ang. vilka regler som skall gälla i hans ‘vardagsrum’ [ på bloggen]

  Och detta höll jag med honom om!

  Lusläser inte alltid när jag har bråttom, lite slarvigt av mig kanske!

  Guds välsignelser,

  Antonia

      (Reply)

 87. Kjell,

  Den andra kommentaren var till Andreas och den första förstår jag inte hur den kopplar till ditt svar.

      (Reply)

 88. Ulrika,

  Du skrev:

  • Micael tror på mycket överandlighet, Berndt tror på det katolska dopet, Kjell tror på de som med sin mun bekänner, där är Kjell och Micael helt överens.
  • Varför måste alla som befinner sig i forumet få veta ditt beslut i detta? Jesuslikt? Nä.

  Tydligen har du problem med hur andra kommenterar….

  Därför skrev jag:

  “Det finns ett antal personer i bloggvärlden som ständigt gnäller över hur andra uttrycker sig, samtidigt som de själva anser sig ha rätten att skriva vad helst de vill.”

  Obegripligt? Tja, sök då hos dej själv.

  /Kjell

      (Reply)

 89. Ulrika,

  Jesuslikt?

  Det är en farlig lära om man tror och lär att Jesus är en mini-Gud, dvs förminskar Gud, för då tror jag man i praktiken förnekar Gud själv.

  Jag med flera har upprepade gånger bett Azaryahu svara på viktiga trosfrågor men har bara fått luddiga svar. Hur ska man kunna vara ett i tron om den ena inte ens vill bekänna vad han/hon tror på?

  Har ingen lust att dalta med sådana personer men omfamnar dem gärna om de vänder sig till till sanningen. På så sätt är ingen dörr stängd, nåden finns tack och lov ännu!

      (Reply)

 90. Ulrika,

  Glömde kommentera detta du skrev:

  “Varför måste alla som befinner sig i forumet få veta ditt beslut i detta?”

  Detta är ett öppet forum så varför skulle just detta inte vara öppet?

  Om du anser detta skulle skett på annat sätt kanske du själv skulle tillrättavisa på annat sätt. Nu har du ju öppet, inför alla läsande, sagt att jag inte var jesuslik.

      (Reply)

 91. Vi ska nog vara på det klara med att alla framtida ekumenik kommer kräva att vi kompromissar med bekännelsen av Jesus som Gud. Det mesta kommer man i en ohelig ekumenisk anda kunna enas kring, men inte i bekännelsen av Jesus som Gud. Och den store Lögnaren från Avgrunden vet att om han kan förmå även de frälsta att börja kompromissa i den bekännelsen så har han vunnit “hela slaget”. Allt i vår kristna tro undermineras nämligen om inte Jesus skulle vara Gud som blev människa. Sann Gud och sann Människa.

  Så frågan om att hålla fast vid bekännelsen av Jesus som Gud är inte bara en liten teologisk stridsfråga, utan en fråga på liv och död. Jesus som är Hela Sanningen är vår Herre och Gud.

  Berndt

      (Reply)

 92. Om vi talar tro är det bättre om Anden får utforska varje rum inom mig, inom Kjell, inom Berndt, inom Andreas, inom Aze…, inom SÅ, ja inom var och en som sagt. Det skulle inte förvåna mig om Anden skulle finna 99% fruktlöst prat. Nåja, kanske…95..96..

  Vart kan jag läsa om ditt personliga vittnesbörd Kjell, hur du kom till tro?

  Om detta har jag försökt att vittna om för egen del från start och jag tänker inte acceptera tillrättavisning när MIN avsikt var att försöka skapa balans i pajkastningen av oliktänkande. Sällan talar någon om sin omvändelse, sina synder och sin personliga tro och relation med Gud. Det är ett ständigt prövande o prövande och arkiverande av egenhändiga och egenmäktiga HALVSANNINGAR, i bästa fall,
  men Gud, ja han var med mig även då jag inte var troendedöpt….han är med min dotter när hon går till en skola inom trosrörelsen, tala inte med mig om Gud för det är bara han som känner sig själv!

  Under Berndtbloggen har jag under några dagar lagt ut bibelord om trygghet, frid, glädje, sann medkänsla etc och inte en enda reaktion har kommit!!!
  Bibelordet är icke intressant i dessa forum! Utom när det gagnar den egna agendan förstås.

  Tack för ordet!

      (Reply)

 93. Ulrika skrev: “Vart kan jag läsa om ditt personliga vittnesbörd Kjell, hur du kom till tro?”

  Det heter “var” inte “vart” men det är en småsak.

  Du kan läsa en del här: Personligt vittnesbörd – att välja.

  Sedan är så gott som var enda bloggpost jag skriver ett personligt vittnesbörd.

  /Kjell

      (Reply)

 94. Ulrika skrev: “Under Berndtbloggen har jag under några dagar lagt ut bibelord om trygghet, frid, glädje, sann medkänsla etc och inte en enda reaktion har kommit!!!”

  Heter du Lars Hurtig hos Berndt? Eller vilken ytterligare signatur använder du?

  Tråkigt med folk som inte törs stå för det de skriver!

  Och inte törs berätta hur de tolkar alla bibelcitaten.

  /Kjell

      (Reply)

 95. Tack Kjell för ditt personliga vittnesbörd,

  Nej, Jag heter inte Lars Hurtig.

  Anledningen till att jag lade ut bibelord om tryggheten etc var och är en önskan (eventuellt uppmaning..) om att dela dessa ord med människor som jag upplever som otrygga, utan frid. Inte minst bland några av de som kommenterar hos Berndt. Eftersom jag ville dela orden och inte mig själv eller mina tankar om de orden i denna situation skrev jag dem helt utan signatur. Orden talar ju för sig själv.
  Jag vet mycket väl hur de senaste bravaderna kan skapa oro och misstänksamhet. Må vi akta oss för de direkt paranoida föreställningarna.

      (Reply)

 96. Ulrika skrev: “Orden talar ju för sig själv.”

  Där har du fel. Varken fakta ur Guds Ord, eller andra data talar för sig själva.

  De måste alla tolkas.

  Så tolkar jag de tre citaten nedan.

  /Kjell

  Luke 10:26 Då sade han till honom: »Vad är skrivet i lagen? Hur läser du?»

  Apg. 8:30-31 Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: “Förstår du vad du läser?” Mannen svarade: “Hur skulle jag kunna det, om inte någon vägleder mig?”

  Rom. 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

      (Reply)

 97. Men snälla rara…jag menar det verkligen (inte ironiskt eller så)

  Det är klart att vi behöver tolka ord, uttryck osv men det är min tro att om jag delar ett ord om Guds omsorg (tex) så kan mottagaren tolka de orden tillsammans med Gud utan min hjälp.

  Egentligen tror jag (hoppas jag) att du håller med mig om det. Det är precis som i ett av dina exempel ovan, kraften ligger i Guds ord. För att Ordet skulle få största utrymmet och inte jag själv ( denna gång, du vet att det alltid annars brukar vara mycket av mig själv,,,) så valde jag att inte lägga in personliga tolkningar och mitt namn.

      (Reply)

 98. Ulrika,

  Ulrika du skrev: “Anledningen till att jag lade ut bibelord om tryggheten etc var och är en önskan (eventuellt uppmaning..) om att dela dessa ord med människor som jag upplever som otrygga, utan frid. Inte minst bland några av de som kommenterar hos Berndt.”

  Får jag ställa dig en fråga? Hur menar du att du kan uppleva dem som otrygga, och utan frid, om de inte kommenterar? Eller missförstod jag dig nu?

  Vänliga hälsningar,

  Antonia

      (Reply)

 99. Antonia,

  Nej, otryggheten etc kopplar jag inte ihop med att ingen svarar. Att ingen svarar tolkar jag mer som ett ointresse, kanske får jag revidera mig själv och i stället säga att bibelorden åtminstone inte skapar samma intresse som annat.

  Oron, otryggheten, den uteblivna friden tar sig mer diffusa uttryck som jag inte tänkt igenom så mycket. Det är någonting som inte är så lätt att ta på. Det kan spontant, nu när jag vill försöka svara dig, visa sig i hur man tex svarar varandra. Det är “attack” i stället för saklighet och …ja, frid. Det är mycket fokus på oroligheterna i världen och inte så mycket på den enorma glädjen i budskapet.Och i den sanna och friska gemenskap som jag tror skulle kunna finnas finner jag mest trätor. Förstår om några blir konfunderade eftersom jag själv varit en stor del i detta men jag har fått börja smaka på nya saker som har med kärleken att göra. Och då talar jag inte om flum och falskekumenik (vilken man lätt blir anklagad för…) utan om att få smaka på den kärlek som Gud gav tex rövaren på korset, att Gud är kärlek och att utan den är vi ingenting. Att i kärleken finns ingen rädsla osv.

  Trott har jag alltid gjort men en levande relation började med några bibelord mellan Gud och mig själv ensam. Sedan har jag under vägens gång syndat på Nåden genom att förneka den kärlek som Gud mig själv gav. Han gav mig kärlek och jag blev ändå med tiden en liten farisée. Men nu har jag blivit så varm igen så jag nästan kokar och jag vill tro att det inte enbart beror på den begynnande övergångsåldern.

  Är jag ute o cyklar Antonia?

      (Reply)

 100. Till Ulrika

  Det kan säkert ha funnit flera som uppskattade de bibelord du la ut. Men du gjorde det totalt anonymt. Då kanske det inte är så naturligt för den som kanske såg tröst i bibelorden att uttrycka tacksamhet eller ge respons på något som skrivits totalt anonymt. Det är ju alltid lättare om det finns ett namn eller åtminstone en signatur att anknyta till. Och ännu mera som, som Kjell påpekat, en personlig kommentar eller tolkning till det bibelord man delat med sig av.

  Berndt

      (Reply)

 101. Berndt,
  Förstår dina aspekter men det som jag sagt till Kjell måste ses i det sammanhang som det sades i. Ångrar lite nu att jag berättade för Kjell, för nu blir det ju felfokus i alla fall?

      (Reply)

 102. Ulrika,

  Ulrika, tack för förklaringen, och visst förstår jag vad du försöker säga; att Sanning, utan kärlek, kan upplevas som kall! Och tyvärr lever vi i en hård tid, som säkert påverkar oss alla!

  Jesus hade den rätta lösningen på den problematiken, eftersom Han var fylld av både Nåd och Sanning! Denna balansgång är vi inte experter på precis, men vi kan bedja om hjälp!

  Sedan är väl det så med dem som redan har förhärdat sitt hjärta, att de inte skulle omvända sig, även om det regnade kärlek över dem.

  Sven Reichmann sade något klokt en gång, på ett Ashram, jag var på!

  Citerar fritt ur minnet nu: ‘Till Hjärtan av sten tar Gud fram släggan, men till dem som har hjärtan av kött och blod, talar han varligt! Annars skulle ju deras hjärtan gå sönder!

  Det svåra är att veta var gränsen går, och därför behöver vi Andens lyhördhet, i vart enskilt fall, tror jag

  Nej, jag tror inte du lider av några klimakteriebesvär utan det är Guds kärlek som värmer dig! 🙂

  Gud välsignar dig alltså!

  Antonia

      (Reply)

 103. Ulrika!! Vad underbart det är att läsa om hur ditt hjärta så starkt fått möta och allt mer fyllas av Guds enorma kärlek genom vår underbare Herre och Frälsare Jesus Kristus!! Du fattar hur glad jag är?!

  Jesus älskar dig så!!

  Birgit

      (Reply)

 104. Ja Birgit, jag fattar.

  Samtidigt är jag nu ledsen över hur Kjells generation på något sätt blev “skrämd till att tro.” Ja, det finns ju även exempel i alla generationer på det. Jag har under en period skrämt upp mig själv i tron på minst ett sätt. Jag trodde att Gud var en dömande och obarmhärtig Gud. Under den tiden var min Gudsrelation död. Jag gjorde saker av blind lydnad. Så fel jag hade.

  Är också så ledsen, Kjell, att du förlorade din bror så tidigt.

  Det är ett (stort) brev på väg till dig Birgit…Roligt att höra av dig den här vägen också!

  /Ulrika

      (Reply)

 105. Ulrika skrev: “Samtidigt är jag nu ledsen över hur Kjells generation på något sätt blev ‘skrämd till att tro.’”

  Och jag, för min del, är minst lika ledsen som du över att den nuvarande generationen vaggas in i liberalteologi, ekumenik och manifestationslära.

  För, ser du, den som lever i liknöjd liberalteologi har ingen riktig motivation att söka Herren.

  Och den som lever i prestations- och manifestations-lära tror att frälsningen handlar om just detta.

  Och ekumenikens dolda budskap är att alla vägar leder till himmelen via Rom.

  Jag var inte rädd för Gud. Men som barn var jag rädd att bli föräldralös efterlämnad i en grym värld. Men detta var alltså på grund av pretribbarnas falska läror.

  Men, eftersom jag fick höra evangelium, och visste att “den som är troende och döpt” hör Herren till, så visste jag att jag skulle bli tvungen att välja. Förr eller senare.

  Det vet inte barn hos liberalteologer och vissa andra.

  Är inte det betydligt mer att känna sorg över än att kanske för små barn fick höra sanningar de inte helt kunde begripa.

  Man löser inga problem genom att hoppa från det ena diket till det andra.

  Herren har välsignat mej storligen och räddat mej upp ur en grop jag aldrig själv hade kunnat klättra ur.

  Jag kan se tillbaka med stor tacksamhet både till Herren och mina föräldrar!

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *