Guds enfödde Son

Med anledning av de senaste dagarnas diskussioner vill jag lyfta fram denna bloggpost som jag skrev för ett år sedan.

Vad betyder “Guds Son”?

Ja, det beror naturligtvis på vad ordet “gud” (eventuellt med stor bokstav) och ordet “son” betyder.

Utan minsta tvekan står ordkombinationen “Guds Son” i Bibeln. Men det finns många som gärna vill att du inte tolkar detta bokstavligen i tillgiven barnatro.

Det finns mäktiga andemakter som vill att du skall sluta bekänna att “Jesus ÄR HERREN”, vilket enligt många betyder samma sak som att bekänna att “Jesus ÄR Gud”.

Jag kommer att citera texter från Jehovas Vittnen, Messianska Föreningen Shalom, och Koranen. Jag kommer inte att översätta alla texter som skrivits på Engelska.

Detta anser Jehovas Vittnen:

Personer är ibland kända under mer än ett namn. Patriarken Jakob, till exempel, är också känd som Israel, och aposteln Petrus är också känd som Simon. (1 Moseboken 49:1, 2; Matteus 10:2) På samma sätt är Mikael tydligen ett annat namn på Jesus Kristus, före och efter hans liv på jorden. (Ref: Organisationen Vakttornet)

Bibeln berättar vad som hände: ”När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet; och se, himlarna öppnades, och han såg Guds ande sänka sig ner lik en duva och komma över honom. Se! Det var också en röst från himlarna som sade: ’Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt.’” (Matteus 3:16, 17) Efter att ha sett och hört det här var Johannes helt övertygad om att Jesus var sänd av Gud. (Johannes 1:32–34) I det ögonblick då Guds ande – Guds verksamma kraft – utgöts över Jesus den dagen, blev han Messias, eller Kristus, den som var förordnad till att vara ledare och kung. (Jesaja 55:4) (Ref: Sällskapet Vakttornet)

“So the evidence indicates that the Son of God was known as Michael before he came to earth and is known also by that name since his return to heaven where he resides as the glorified spirit Son of God.”—Reasoning from the Scriptures, 1985, Watchtower Bible and Tract Society, p. 218 (Ref: 4 Jehovah)

Detta är Messianska Föreningen Shaloms lära

Så skiver Stefan Ketriel Blad på hans egen Messianska Förenings hemsida:

Ordet ”son”, på hebreiska ”ben”[1], har i Skrifterna inte bara att göra med härkomst utan även med efterföljd och representation. Roten till ordet ”ben” är ”banà”[2] som betyder bygga. Det finns ett annat ord som används mer för att beteckna härkomst och det är ”jalàd”[3] som betyder föda. Ordet ”jèled” – barn – kommer från samma rot.

Enligt Lukas 1:32, 35 skulle Jeshua bli stor och kallas för ”Guds Son” och få sin fader Davids kungatron. Det lär oss att begreppet ”Guds Son” står för en funktion. Det är en kungatitel, och har inte i första hand att göra med väsen eller ursprung utan med en uppgift.

Jeshua kallas för ”Guds Son” och inte ”Guds Barn” och också därför bör uttrycket mer ses som en beteckning på en uppgift än som ett bevis på härkomst.
Därmed har vi inte sagt att Sonen inte kommer från den Evige. Det vi säger är att själva titeln ”Guds Son” inte har den betydelsen i de Apostoliska Skrifterna (NT).

Uttrycket ”Guds Son” bör alltså inte förstås som en produkt av en gudomlig födelse. Den Evige reproducerar sig inte som de biologiska varelser som han har skapat. Idén om att gudarna kan få barn är av hedniskt ursprung.

Och så här börjar MFS trosbekännelse:

 • Det finns bara en Gud, den Evige odödlige, osynlige, oföränderlige, skaparen av himmel och jord, vars namn transkriberat skrivs YHWH eller JHWH
 • Gud kan inte födas eller dö och han har ingen moder eller fader.
 • Den Eviges Ord blev först givet i skriftlig form och sedan blev det en människa i Jeshua från Nasaret. Han föddes av en kvinna som den “andre Adam”, utan det fallna människosläktets syndanatur. Han blev av den Evige gjord till Messias den levande Gudens son. Efter sin uppståndelse blev Jeshua upphöjd av Fadern till att vara Herre och domare över döda och levande. Han skall återkomma i makt för att sätta sig på sin fader Davids tron i Jerusalem och regera tills alla fiender lagts under hans fötter.
 • “Den helige Ande” är inte en separat person, utan Guds egen Ande.

Sedan blir det viktigt att grumla till betydelsen av “Gud”. Jämför min artikel om Sanningen – hela sanningen och Hur ljuger man?.

Stefan Ketriel Blad skriver med anledning av betydelsen av ordet gud. Märk väl att inte allt som Stefan Ketriel Blad har skrivit om detta är tekniskt fel.

Om vi då ställer frågan: Är Jeshua Gud? Ja, det är klart att han är!
Han är Elohim utifrån en hebreisk/biblisk förståelse. Vi behöver inte förklara mer eller gå in i diskussion. Bibeln lär att Jeshua är Gud? Ja, visst!

Han har fått fullmakt att regera över hela jorden. Han är den högsta domaren, han är Elohim. Frågan kommer då: Är han det i sej själv, eller har han blivit insatt i denna ställning av Fadern?

Låt oss läsa och försöka förstå Johannes 1:1 utifrån ett hebreisk/bibliskt perspektiv: “I begynnelsen var Ordet (grek. Logos som är översättningen av Davar eller Torá) och Ordet (Davar, Torá) var hos Elohim (Gud). Och Ordet var Elohim.”

I den grekiska texten finns det här i Joh 1:1 en skillnad mellan de två sista Gud.

Nu skrev inte Johannes på grekiska, utan det har översatts från, troligtvis, arameiska eller hebreiska till grekiska. Arameiska och hebreiska ligger mycket nära varandra. Men eftersom Johannes var jude så tänkte han ju inte enligt den hellenistiska filosofin när det gäller logos-begreppet, utan utifrån det hebreiska davar- eller Torá-begreppet.

Till sist vill jag citera Koranen. Kapitel 4, vers 171. Jag skall göra en fri översättning som återger summan av de åtta varianter som finns på Engelska.

004:171 Ni, Bokens folk (Judar och Kristna)! Gå inte utanför er begränsade uppenbarelse så att ni säger något om Allah som inte är sant. Messias, Jesus, Marias son, är bara Allahs sändebud, och det Ord Han gav till Maria, en Nåd från Honom. Så tro på Allah och Hans sändebud. Och säg inte, Tre. Stå emot det, det är bättre för dig. Allah är den ende Guden. Fjärran vare det från Han härlighet att ha en son. Honom tillhör allt i Himmelen och på Jorden. Och ingen behövs att hjälpa Honom därmed.

Och 009:030 enligt Maulana: “And the Jews say: Ezra is the son of Allah; and the Christians say: The messiah is the son of Allah. These are the words of their mouths. They imitate the saying of those who disbelieved before. Allahs curse be on them! How they are turned away!”

017:111 enligt Maulana: “And say: Praise be to Allah! Who has not taken to Himself a son and Who has not partner in the kingdom, and Who has not a helper because of weakness; and proclaim His greatness, magnifying (Him).”

023:091 enigt Yusufali: “No son did Allah beget, nor is there any god along with Him: (if there were many gods), behold, each god would have taken away what he had created, and some would have lorded it over others! Glory to Allah! (He is free) from the (sort of) things they attribute to Him!”

025:002 enligt Yusufali: “He to whom belongs the dominion of the heavens and the earth: no son has He begotten, nor has He a partner in His dominion: it is He who created all things, and ordered them in due proportions.”

Nu har jag inte sammanställt denna blogpost för att skymfa någon. Men jag tycker det är viktigt att du känner till fakta om olika läror som har grundläggande, gemensamma uttalanden om Jesus Kristus, som varande Guds enfödde son.

Och jag avslutar med Johannes andra brevs första kapitel, verserna 7 till och med 11:

Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

/Kjell

Appendix – Koran 004:171 i 8 översättningar:

1 enligt Khan

O people of the Scripture (Jews and Christians)! Do not exceed the limits in your religion, nor say of Allah aught but the truth. The Messiah ‘Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), was (no more than) a Messenger of Allah and His Word, (“Be!” – and he was) which He bestowed on Maryam (Mary) and a spirit (Ruh) created by Him; so believe in Allah and His Messengers. Say not: “Three (trinity)!” Cease! (it is) better for you. For Allah is (the only) One Ilah (God), Glory be to Him (Far Exalted is He) above having a son. To Him belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allah is All-Sufficient as a Disposer of affairs.

2 enligt Maulana

O People of the Book, exceed not the limits in your religion or speak anything about Allah, but the truth. The Messiah, Jesus, son of Mary, is only a messenger of Allah and His word which He communicated to Mary and a mercy from Him. So believe in Allah and His messengers. And say not, Three. Desist, it is better for you. Allah is only one God. Far be it from His glory to have a son. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. And sufficient is Allah as having charge of affairs.

3 enligt Pickthal

O People of the Scripture! Do not exaggerate in your religion nor utter aught concerning Allah save the truth. The Messiah, Jesus son of Mary, was only a messenger of Allah, and His word which He conveyed unto Mary, and a spirit from Him. So believe in Allah and His messengers, and say not “Three” – Cease! (it is) better for you! – Allah is only One Allah. Far is it removed from His Transcendent Majesty that He should have a son. His is all that is in the heavens and all that is in the earth. And Allah is sufficient as Defender.

4 enligt Rashad

O people of the scripture, do not transgress the limits of your religion, and do not say about GOD except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was a messenger of GOD, and His word that He had sent to Mary, and a revelation from Him. Therefore, you shall believe in GOD and His messengers. You shall not say, “Trinity.” You shall refrain from this for your own good. GOD is only one god. Be He glorified; He is much too glorious to have a son. To Him belongs everything in the heavens and everything on earth. GOD suffices as Lord and Master.

5 enligt Sarwar

People of the Book, do not exceed the limits of devotion in your religion or say anything about God which is not the Truth. Jesus, son of Mary, is only a Messenger of God, His Word, and a spirit from Him whom He conveyed to Mary. So have faith in God and His Messengers. Do not say that there are three gods. It is better for you to stop believing in the Trinity. There is only One God. He is too glorious to give birth to a son. To God belongs all that is in the heavens and the earth. God alone is a Sufficient Guardian for all.

6 enligt Shakir

O followers of the Book! do not exceed the limits in your religion, and do not speak (lies) against Allah, but (speak) the truth; the Messiah, Isa son of Marium is only a messenger of Allah and His Word which He communicated to Marium and a spirit from Him; believe therefore in Allah and His messengers, and say not, Three. Desist, it is better for you; Allah is only one Allah; far be It from His glory that He should have a son, whatever is in the heavens and whatever is in the earth is His, and Allah is sufficient for a Protector.

7 enligt Sherali

O People of the Book ! exceed not the limits in your religion, and say not of ALLAH anything but the truth. Verily, the Messiah, Jesus, son of Mary, was only a Messenger of ALLAH, and a fulfillment of HIS word which HE has sent down to Mary, and a mercy from HIM. So believe in ALLAH and HIS Messengers, and say not, `They are three.’ Desist, it will be better for you. Verily, ALLAH is the only One God. Holy is HE, far above having a son. To HIM belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. And sufficient is ALLAH as a guardian.

8 enligt Yusufali

O People of the Book! Commit no excesses in your religion: Nor say of Allah aught but the truth. Christ Jesus the son of Mary was (no more than) a messenger of Allah, and His Word, which He bestowed on Mary, and a spirit proceeding from Him: so believe in Allah and His messengers. Say not “Trinity”: desist: it will be better for you: for Allah is one Allah: Glory be to Him: (far exalted is He) above having a son. To Him belong all things in the heavens and on earth. And enough is Allah as a Disposer of affairs.

Views: 71

24 thoughts on “Guds enfödde Son”

 1. Jeshua kallas för ”Guds Son” och inte ”Guds Barn” och också därför bör uttrycket mer ses som en beteckning på en uppgift än som ett bevis på härkomst. Därmed har vi inte sagt att Sonen inte kommer från den Evige. Det vi säger är att själva titeln ”Guds Son” inte har den betydelsen i de Apostoliska Skrifterna (NT).

  Uttrycket ”Guds Son” bör alltså inte förstås som en produkt av en gudomlig födelse. Den Evige reproducerar sig inte som de biologiska varelser som han har skapat. Idén om att gudarna kan få barn är av hedniskt ursprung.

  – Tack Kjell för att du vill publicera MFS undervisning som också är bibelns. Så småningom kommer även du att omfatta den. . 😉
  Må den Evige välsigna och bevara dig i Messias Jeshua!

      (Reply)

 2. skrev: “Den Evige reproducerar sig inte som de biologiska varelser som han har skapat.”

  Ja, i detta tycks du vara ense med Jehovas Vittnen och Muslimerna.

  Och problemet ligger ju i att detta ditt uttalande kan förstås på flera olika sätt.

  Visst: Inte “reproducerar” sig Gud som människor.

  Nu är det ju så att ingen av oss som tror på trefaldigheten, även tror att Gud reproducerar sig.

  Vi tror ju att alla tre Fadern, Sonen och Den Helige Ande, är till från evighet, innan skapelsen, till evighet.

  Att sedan Sonen inkarnerades och att Guds Ord använder den antropomorfa liknelsen “son” och “fader” är inget jag har hittat på.

  Där vi skiljer oss åt är så vitt jag förstår huruvida Sonen är Gud som stigit in i skapelsen, eller en skapad varelse som utvaldes och kvalificerade till att bli upphöjd.

  Och jag skall citera även den bit av texten som du strax vill använda som motbevis….

  Fil. 2:5-11

  Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

  Och jag är nog mindre optimistisk än du om att vi skulle kunna enas om detta.

  I alla fall tror jag inte det kommer att ske innan Jesus kommer tillbaka.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Ett bibelord som jag kom att tänka på när jag läste inlägget från MFS representant: ” Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv.” (Joh 5:39-40). Något vi alla behöver tänka på, att det är inte att kunna Skrifterna utantill som ger liv, utan det är Herren Jesus som ger oss liv.

      (Reply)

 4. GUD, KOMMEN I KÖTTET

  Märkligt detta. Om Jesus inte är Gud, varför behöver Faderns upplysning (genom Guds Ande?) för att uppfatta Jesus som den smorde och som den levande Gudens son?:

  Mat 16:16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: “Salig är du… kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.

  En är eder Lärare. En. Vem är denne Lärare annan än Gud? Har vissa andra lärare än Gud?:

  Mat 23:10 Neither be ye called masters:(G2519, Lärare) for one is your Master,(G2519, Lärare) even Christ (G5547, Messias, den smorde).

  Och så vidare. Gud kommen i köttet:

  “Rom 9:5 …of whom as concerning the flesh Christ came, who is over all, God (Theos, G2316) blessed for ever. Amen.”

  Jag satt faktiskt och tänkte på kopplingen i 2 Joh 1:7-11 till Anti-Krist men såg att du (Kjell) redan hade refererat till de verserna. Så javisst, Anti-krist verkar vara precis vad det är frågan om.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 5. MS,

  “Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem,”

  … inte att kunna Skrifterna utantill som ger liv, utan det är Herren Jesus som ger oss liv.

  Frågan blir då hur Herren Jesus ger oss liv, dvs vilka medel han använder, hur han överbringar det som befriar oss från synd och ger oss liv. Utan Guds ord hade jag till exempel inte vetat följande:

  Joh 6:63 Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.

  Och utan Guds ord hade predikan inte kunnat skapa tro, genom vilket man tillräknas rättfärdighet, vilket rycker oss ur syndens och dödens våld.

  Man måste kanske inte kunna alla orden utantill, men man måste nog ha koll på det som är skrivet. Icke utöver det skrivet är.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 6. Rolf Lampa,

  Lugn, bara lugn, jag är själv en flitig bibelläsare. Men det räcker inte att kunna sin Bibel, man behöver ha en levande och nära relation till Herren också. Alltså: veta vad Ordet säger – absolut nödvändigt för att inte gå vilse! Dessutom behöver vi umgås med Herren ständigt, annars kan vi gå vilse ändå.

      (Reply)

 7. Jag skulle vilja referera till en mycket bra bloggpost som publicerades på Aletheia för drygt 3 år sedan.

  http://aletheia.se/2010/03/19/sa-forsvann-jesu-gudom-i-flera-bibeloversattningar/

  Ett litet smakprov:

  Viktor Rydberg som blev invald till 1868 års kyrkomöte krävde då att Bibelkommissionen skulle ta bort 1 Joh. 5:7: Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett. Bibelkommissionen gjorde som han begärde.Rydberg hävdade att läran om Kristi gudom saknar stöd i bibeltexterna. Charles T. Russel en av upphovsmännen till Jehovas Vittnen Russel skrev följande 1889 om 1 Joh. 5:7:”Det finns ett skriftställe, och blott ett enda, som kan synas i någon ringa mån stödja läran om tre gudar i en; och detta enda ställe erkännes nu av alla lärda fackmän att vara oäkta.”
  Brooke F. Westcott, som var en av dem som gav oss den nya grundtexten 1881 sade följande: ”Om kommissionen accepterar kravet att ingen som förnekar Kristi Gudom skall få arbeta med bibelöversättnin­gen, då måste mitt arbete sluta.” Ärkebiskop N. Söderblom, som var en viktig på­­­­drivare till att 1917 års Bibel kom ut, ansåg bland annat att: ”Kristus var en människa, icke Guds evige Son. Dessutom förnekade han jungfrufödelsen”

  /Kjell

      (Reply)

 8. MS,
  Ok, kanske bara jag har lite svårt för formuleringar som ställer upp komplementära delar som motsatser istället för att sätta samman delarna till en helhet. 🙂

  Jag har svårt att se något motsättningsförhållande mellan Guds ord, dvs vad Gud säger om sig själv, och att känna honom som person. Det är ju av Guds vittnesbörd om sig själv i kombination med erfarenheten av honom som man ser om båda delarna är i harmoni med varandra. Om så är fallet, då växer bekantskapen och tro och tillit ökar.

  Kunskaper i skrifterna behöver alltså inte utgöra en motsats till att “känna honom.” Och därför reagerade jag också formuleringen “det är inte att kunna Skrifterna utantill som ger liv, utan det är Herren Jesus som ger oss liv.. Men om du inte menade det som en motsats så är jag helt lugn.

  Kan man inte också uppfatta Jesu ord om att “i skrifterna finna evigt liv” som en förebråelse över att de inte hittade honom i Skrifterna, för Jesus påpekar ju (han som är vägen, livet och sanningen) att han faktiskt finns där. De kanske bara borde ha lyckats urskilja honom?

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 9. Rolf Lampa,

  Det finns alltid riker med att aktualisera gamla diskussioner eftersom kommentarerna även har att göra med det som samtidigt hände i andra trådar.

  MS börjar med: “Ett bibelord som jag kom att tänka på när jag läste inlägget från MFS representant”

  Där ligger nyckeln, tror jag.

  Varken SÅ eller hans lärare SKB har någon brist på “bibelkunskap” i betydelsen att de spenderar för lite tid till att studera Guds eviga Ord.

  Dock har deras studerande lett till att de numera har beslutat att bekänna att Jesus inte är Gud.

  För oss, som menar oss ha funnit just sanningen om Jesus, nämligen hans gudomlighet från evighet till evighet, kan det då bara bli en slutsats.

  För dem som bekänner att “Jesus ÄR HERREN” finns det ingen skillnad mellan att läsa Guds Ord och ha gemenskap med Herren.

  Men för dem som inte bekänner att “Jesus ÄR HERREN” blir bibelläsandet som ett obefrukat hönsägg. Ingen kyckling, bara förruttnelse i sinom tid.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell säger: “Men för dem som inte bekänner att “Jesus ÄR HERREN” blir bibelläsandet som ett obefrukat hönsägg. Ingen kyckling, bara förruttnelse i sinom tid.”
  Slutcitat

  Jo, men det som jag samtidigt försökt att säga är att det framför mina ögon, väldigt nära, finns människor som med sin mun bekänner att Jesus är Gud men fyller “resten av tron” med att bada i sitt egna ruttna spad. Man säger “Jesus är Herre” men agerar i det verkliga, påtagliga livet direkt mot Guds vilja. För detta fenomen må vi vara mycket vaksamma! Inte minst använder dessa människor, som jag just i detta exempel klumpar ihop, själva kritik mot villoläror som ett slags alibi mot sin egen röta.

  Och juden som erkänner den del av Herren som den känner till erkänner ju ändå den delen av Herren. Eller hur?

  /Ulrika

      (Reply)

 11. Hej Ulrika

  Ibland ser jag den ruttna, kantstötta frukten,,,,,,,men förstår inte att det kunde bli den frukten av människors och predikanters tro med Jesus är Gud bekännelsen.
  Samt en annan frukt, men med ett annat bekännande.

  Det är klurigt nu…..frukten kanske är besprutade som fördröjer förruttnelsen

  Då är det bara tiden som får avgöra..

  mvh B-O

      (Reply)

 12. Ulrika Jansson nämnde “resten av tron”

  Ordet “tro” i Bibeln betyder i första hand “förtroende”, men det betyder lika mycket “trohet”.

  Tron handlar om en relation. Det tjänar ingenting till att kalla någon för “Herre” och säga att man “tror” på honom, om man sedan struntar blankt i hans råd och bud.

  Ingen relation håller stånd utan både förtroende och trohet!

  Bekännelsen “Jesus ÄR HERREN” förpliktar till ett liv där det blir synligt att det är äkta, och inte bara en “trollformel”.

  Inga trollformler funkar i Guds Rike.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Ulrika Jansson skrev: “Man säger “Jesus är Herre” men agerar i det verkliga, påtagliga livet direkt mot Guds vilja.”

  Vilket väl inte legitimerar att bekänna motsatsen?

  Jag har skrivit ihop en bloggpost med anledningen av de diskussioner som förekommit här den senaste tiden.

  http://unajuaje.niwega.net/2013/06/02/delsanningar-ar-inte-hela-sanningen/

  Kanske även intressant att (har berättats mej) i GT betyder orde som har översatts med “förbanna” egentligen “att göra lätt”.

  Alltså att nedvärdera på ett eller annat sätt.

  Om man gör det med uppenbart uppror mot Herrens bud, eller genom att bekänna att “Jesus är inte Gud” kan kvitta.

  Det handlar om saken som sådan.

  /Kjell

      (Reply)

 14. B-O

  Intressant det där med besprutad, typ “konstbesprutning”?
  Och hur tiden får visa.
  Tack o lov att vi inte behöver begripa allting på en gång.

  Att rada upp konstbesprutningarna, de egna tillverkade skydden etc, hos andra är lätt. Men om jag skulle försöka finna en sådan hos mig själv…hm…jo, men ibland, när jag är frustrerad och stressad så kan jag som en metod;/ “be” att ” ge mig detta-behöver nu” Och efteråt har jag endast givit mig själv ett falskt hopp, jag bad en “det ordnar sig-bön” utan att lyssna. Jag har konstbesprutat (kanske konstbefruktat…) mig själv…

  Som Kjell är inne på bad jag inte i mitt exempel i relation utan tog till denna teknik, tradition, metod, call it what you want……, egenhändiga besprutningsmedel för att beskydda mig själv vilket inte kan vara särskilt konstruktivt när det handlar om att växa med Gud, bygga relation med Gud och faktiskt söka hjälp i ordets rätta bemärkelse. Relationen stannar upp och blir i värsta fall kvävd medan jag själv, med hjälp av alla dessa egna konstbesprutningar och konstbefruktningar växer i mitt eget kött.

  Ja, i detta exempel bad jag minst lika mycket till mig själv som till mottagaren!
  Och nu reagerar du med din erfarenhet på just detta….

  Så måste jag krokna tillräckligt för att vända blicken från mig själv och söka hans ansikte som verkligen kan göra något.

  “Du smörjer mitt huvud med olja” skrev David.
  Inte “jag smörjer mitt huvud med olja”

  Såvitt jag förstår smorde David sina fårs huvuden med olja för att skydda dem från ohyra o insekter o annat. Det skyddet erfor David att endast Herren kunde ge till hans huvud.

  /Ulrika

      (Reply)

 15. Tack Kjell för denna repris!

  Vad JV och Islam anser ligger utanför mitt intresse, men de citat du gjort från Ketriel är bra och bibliska så långt jag (vi) förstår. Vem kan förklara för oss bättre om sonskapets innebörd, om inte bibeln och apostlarna som levde helt inom judendomen och dess tänkande och förståelse av de begrepp vi finner i bibeln? Har du något förslag?
  Nåd & frid!

      (Reply)

 16. skrev: “Tack Kjell för denna repris! Vad JV och Islam anser ligger utanför mitt intresse”

  Helt ointressant kan JV och Islam inte vara för dej eftersom deras bekännelser angående Guds väsen ligger närmare din bekännelse än vad min bekännelse gör.

  Dessutom är det otvetydigt från allt ditt kommenterande att just Guds väsen hör till det som du anser ha högsta prioritet.

  Därför kan jag inte tolka ditt “tack” som annat än retorik och taktik.

  På sin höjd kan du ju “vara tacksam” att du får ytterligare en möjlighet att göra reklam för din tro.

  Låt oss därför disciplinera diskussionen till att var ON Topic.

  Topic i denna tråd är de tydliga likheterna mellan JV, Islam och MFS. Att det även finns väsentliga skillnader är en annan femma.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Rolf Lampa: “Märkligt detta. Om Jesus inte är Gud, varför behöver Faderns upplysning (genom Guds Ande?) för att uppfatta Jesus som den smorde och som den levande Gudens son?:

  Mat 16:16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: “Salig är du… kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.”

  – Varför behövs det inte uppenbarelse för att förstå att Jesus är Messias Guds son?

  Att förstå vad det innebär att vara Guds Smorde (Messias) behövs det mycket gudsuppenbarelse för att förstå. Jag tror inte att du förstår detta på djupet.

  Innan du citerar alla dessa texter, bör du först utifrån bibeln visa att Guds son är detsamma som att vara den evige Guden. Om inte så är det bara dina egna människotankar.
  Mvh

      (Reply)

 18. Varför går ni med på diskussion som inte leder till uppbyggelse men snarare tvärtom.??
  Det Sanna Guds Ord som är den Evige själv. Hela den Helige Skriften ‘Bibeln’ bekräftar ju att Gud vet vad Han säger, Hur Han talar, vad Han gör. Och Han har rätt och all rätt att påstå eller säga vad Han vill om sig själv. Om vi kommer inför Honom den Helige och Evige som ett barn utan att försöka konstra med Hans Ord. Kommer vi att kunna ta emot Honom sådan Han Är och säger sig Vara från början till slut. Därför fick vi den Helige Ande som Hjälpare för att leda oss i Hans tal och Ord. Så vi både förstå Honom och lyder Honom. Diskussion är av ondo! Det gagnar ingen utom enbart den onde. Vi ska inte använda oss av amsagor som Rashi tolkning, Talmud syner och förklaringar, eller av den falska Enoch skrifter som inte alls kommer från Enoch själv men påhittade historier och sagor för att enbart vilse leda den svaga själen ännu mer i det fördärvet. Varför går man till trollkarlar för att veta vad Bibeln eller Jesus menar?? Hur kan man komma närmare skriften och Gud skaparen mer än genom Jeshua vår Herre som är Livet själv.? Varför vill alla falska profeter prata så mycket om tusen års rike. Medan troende står kvar på fel väg pga att de lärt sig att inte förlita sig enbart på den Helige Guds Ande?
  Vem kan övertyga oss om Sanningen mer än Gud själv? Gud är enbart Ande och Sanning. Jesus är enbart Ande och Sanning. Guds Ord är enbart Ande och Sanning.
  Kom som ett barn och lita på Hans Ord! Sluta går till läran som vilse leda er tro.
  En sann profet, varna, förvarna, proklamera Sanningen med respekt, glädje och lidande. Inte för att få rätt, men för att förmedlar Hans vilja som enbart är rätt, det som kommer från Herren. För att rädda liv, uppmuntra och bygga upp. Snart kommer Herren den Evige/den Helige. Men ingen varnar att innan dess kommer den onde(ormen) att uppenbara sig först och främst (för att sluka till sig många) innan den stora dagen. Han den onde kommer att förvillse många för att följa honom och tar emot honom som herre i Jerusalem när de har byggt templet klart med alla förförelse konster. Med Låtsas kärlek, magi, under och tecken som är falsk, precis som på Mose tid. När Faraos trollkarl gjorde trolldom och också lyckades förvandlar skeppen till en orm. Vad vet jag vad han kommer att hitta på, men han kommer att manipulerar folket, nationer, makter, religiösitet, politiken till sig och bli omtyck och godkänd, mata de hungriga, ger allt det materiella i överflöd för (en tid) för de som lyder honom och köper deras själ. Därför ska troende kristna och judar vara på sin vakt. Och hålla ögonen öppna för Herren så man inte bli lurad. Varna och förvarna i tid och otid. Den som har Herren kär, Han/hon ser och ödmjuka sig och förstår.
  Må Herren den Levande öppnar allas ögon, så ingen går vilse och tappar bort vägen som leder till Livet och Evig Glädje. Amen!

      (Reply)

 19. Välsignelser i Kristus!
  Jesus Gudom är absolut
  Fader Gudomlighet är absolut
  Den Helige Ande’s Gudomlighet är absolut
  Alla tre är ETT precis som det står i skriften, det tror jag på! Amen!
  Det går inte att dela på dem/Gud kom i köttet = Jesus Kristus den Sanne
  Jesus bad till Fader/ visar oss vägen (Han Själv)om hur vi bör göra för att få gemenskap i genom Honom (Jesus vägen) med/till Fadern. Fast Han kom som människa men tillhörde inte en av oss och var inte av denna värld. Hade därför ingen syndiga natur. Satan hade därför ingenting att göra med honom, hade ingen makt på honom. Han gav sig själv frivilligt som offer och tog seger på egen hand över den ondes våld. Allt skam och blev till en skam för våran skull. Jag tror den som minimera Jesus (med kunskap), gör det också mot Fader och Guds Ande. Jesus är Herre över allting. Fader Gud har givit Honom all makt på jorden och i himlen. Det är en hemlighet. Den som har ett förkrossat hjärtat kommer att acceptera Bibeln precis som det står. Och tar emot Jesus/Fader/och den Helige Ande med rätt förstånd. Gud är Allsmäktig, skaparen, A och O. Han får vara Gud och göra vad Han tycker och vill. Kommer Han i köttet som Jesus Frälsare, Tack och Lov för det! Är Han (Gud Fader) kvar i Himmelen medan Jesus var här på jorden./Halleluja/ Han är Gud Han får göra vad Han vill. Han får vara däruppe, också här nere som Sonen. Allt är möjligt för Honom! Amen. Nu har vi Den Helige Ande som Hjälparen här med oss troende i oss och omkring oss, över oss. Vi tackar Herren för sin Underbara Nåd. Tänk att det är möjligt för den Helige Ande att både vara med / med dig/ med andra på andra sidan jorden, med hela familjen, det finns inga begränsningar för Gud. Med vår förstånd kan vi inte ta det,, men med Den Helige Andens hjälp förstår vi det . Att Han kan både vara samtidigt i oss, alla troende på denna jord och samtidigt kan Han vara hos Gud Fadern, och hos Jesus i himmelen. Ty Gud är enbart Ande och Sanning. Han kan få dela på sig själv (ett talesätt) om han vill. Naturligtvis är Han aldrig delade. Han är Hel. Han är En. Han är sig själv (Dvs Den Helige Ande och Sanningen finns enbart i Jesus, Den Helige Ande och Sanningen finns enbart i Fadern, och Hans Ord är också enbart av Ande och Sanning. Halleluja!/Frid I Herren/Starbright!

      (Reply)

 20. Starbright skrev: “Varför går ni med på diskussion som inte leder till uppbyggelse men snarare tvärtom.??”

  Paulus skrev i andra brevet till Korinterna. Tionde kapitlet: “Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud.”

  Och Petrus skrev (1 Pterus 3:15) “Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. ”

  Jag håller med dej om att man inte bör fastna i sådana diskussioner, men det kan faktiskt vara nödvändigt att svara och försvara tron.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Jo, det stämmer bra. Guds Ord bryter ner alla tanke byggnader och fäste. För att Ordet (i sin tur) skall förnyar oss på nytt i anden, själ, kropp och ger oss nya sinnelag. Med den Helige Andes hjälp ska vi alltid vara redo(i tid och otid) att besvara var och en för att hjälpa, leda till uppbyggelse, befrielse och helgelse. Och så klart, vi måste/bör (i vår kristinatur) förmedla det hoppet som vi själva har blivit given en gång av nåd, och på så sätt göra kristi gärningar kända så länge det är idag!
  Frid i Herren vår Gud!

      (Reply)

 22. Kjell,

  colosserna 1:15 Han är den onsynlige Gudens avbild, den förstfödde av all skapelse!

  skapelse eller Gud ?

      (Reply)

 23. mufasa,

  Med signaturen “mufasa” får jag väl börja med att skriva “hakuna matata”.

  Jag vet inte ur vilken översättning du citerar. Låt mej citera ett antal andra översättningar:

  Kol. 1:14-15

  1917: I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.

  SFB: I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.

  Reformationsbibeln: I honom har vi förlossningen genom hans blod, syndernas förlåtelse. Han är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.

  Levande Ordet: Det var genom att Sonen friköpte oss med sitt blod som vi blev fria och fick våra synder förlåtna. Kristus är den synliga bilden av den osynliga Guden och han fanns till innan Gud hade skapat någonting.

  Jämför även följande texter som talar om Guds enfödde Son.

  Joh. 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

  Joh. 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

  Joh. 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

  Joh. 3:18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

  1 Joh. 4:9 Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.

  Kol. 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

  Hebr. 1:2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

  Därför blir det tveklösa svaret på din fråga att Sonen, Jesus Kristus, är enfödd av Gud. Vad detta än må betyda i all fullhet.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Tiden för Antikrists framträdande närmar sig mer och mer.

  Manegen för Antikrist krattas av alla som förnekar Jesus.

  Lyssna på detta vittnesbörd. Corona är inte det farligaste som sprids världen över.

  Artikeln ovan är 7 år gammal nu, men högaktuell! Läs den gärna.

  Vem är Jesus för dej?

  Vilken Jesus tror du på?

  Den som har en annan Jesus, har även ett annat evangelium, och ett annat evangelium leder till förtappelsen.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *