Kontinuitet

Det har uppstått diskussioner angående relationen mellan Skaparen och Änglar. Och då koncentrerar det sig på meningsskillnader huruvida Jesus Kristus är Skaparen eller skapad. Därför kan det vara av intresse att fundera lite angående just skillnaden mellan Skaparen och det skapade.

Här följer en teoretisk analys. Kanske den är ointressant för de flesta. Om den är ointressant för dej, så hoppa bara över den. Men faktum är att Skaparens relation med skapelsen är ett obegripligt stort under.

Men jag börjar med ett citat ut Guds Ord angående skillnaden mellan Jesus och de skapade änglarna.

Hebreerbrevets första kapitel vederlägger alla teorier att Jesus skulle ha varit, eller vara identisk med, en skapad ängel. Läs hela kapitel 1. Jag citerar verserna 3, 4 och 5:

Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son?

Här framgår med all önskvärd tydlighet att Jesus inte är skapad. Bibelns ord talar om förstfödd och beskriver situationen med termer som Fader och Son.

Ofta kanske vi inte ens tänker på hur stor skillnad det faktiskt är mellan Skaparen och hans skapelse. Vi har ju fått höra evangelii budskap om Jesus Kristus som historisk person i skapelsen.

Dock handlar det om något som är oerhört, orimligt och obegripligt. Ja faktiskt om historiens största mysterium.

Nu blir det teoretiskt så om du tycker illa om sådana saker råder jag dej att sluta läsa här och själv fundera på hur en bildhuggare kan bli en av sina bildstoder.

Det finns en kontinuitet i naturen. Och jag skall försöka att systematiskt belysa denna kontinuitet.

1. Mineraler

Jag klumpar ihop allt som hör till materien i denna grupp. Alltså allt från elementärpartiklar till granitblock.

Gruppen karakteriseras av att den är livlös och vi kan studera “stenar” helt enligt egen önskan. Hacka sönder dem, lösa upp dem i syror, titta på den under mikroskop, smälta dem, etc.

Initiativet ligger helt på vår sida och stenarna kan varken medverka eller motverka.

I denna grupp kan “vetenskapsmetoden” tillämpas.

Ännu en egenskap i denna grupp är att det finns massor av olika mineraler.

2. Växter

Notera att jag beskriver även denna grupp mycket summariskt.

Denna grupp är inte livlös och vi kan inte studera dess medlemmar utan att vara försiktiga så att vi inte förstör dem eller deras livsmiljö.

Men, initiativet ligger fortfarande 100% på vår sida. Växterna varken kan eller vill någonting. De har ingen “själ”. (Jag använder ordet själ i betydelsen av att kunna observera, tänka och reagera. Att ha en egen vilja.)

Initiativet ligger visserligen helt på vår sida, men vi måste ta hänsyn till växterna om vi verkligen vill studera dem.

Vetenskapsmetoden kan tillämpas men med mindre absolut säkerhet än vad gäller mineralerna.

Även hos växterna finns det massor av olika arter.

3. Djur

Vi talar nu om levande varelser som kan observera, tänka och reagera. Alltså har en egen vilja. Men ingen “ande”.

Vill vi studera ett djur måste vi uppsöka det i dess egen livsmiljö. Och det finns inga som helst garantier att djuret medverkar eller ens uppför sig normalt när vi är i närheten.

Initiativet ligger inte längre helt på vår sida även om vi kan använda våra maktmedel för att tvinga djuren att medverka.

Vetenskapsmetoden kan bara tillämpas för studium av delfunktioner i denna grupp.

Även hos djuren finns det massor av olika arter.

4. Människan

En levande person, alltså en varelse med själ och ande, kan man inte lära känna, hur mycket man än vill, om han inte medverkar.

Båda parter har 100% initiativ.

Vetenskapsmetoden fungerar bara på de biologiska delarna av människan.

Det finns bara en enda “människo-art” fastän det finns underavdelningar i form av Kineser, Svenskar, resliga Tusti, små Pygmeer, etc. etc.

Alla dessa är av samma art och kan reproducera i enlighet med Guds imperativ.

5. Änglarna (de skapade änglarna)

Nu blir det spekulativt. För, ser du, vi människor har 0% initiativ att veta något om änglarna.
Om de inte uppenbarar sig, eller uppenbaras för oss, har vi ingen suck att veta något om dem.

Och, inte att förglömma, om vi inte vill veta något om dem, hjälper ingen som helst uppenbarelse.

Eftersom änglarna är andevarelser så upphör här allt som har med materia och mineraler att göra.

Men, fortfarande befinner vi oss inom skapelsen. Inget av det jag har beskrivit hittills är skaparen.

Vetenskapliga metoder funkar inte alls i denna grupp. Scientologer och andra charlataner må hoppa högt. Det enda de sysslar med är bluff och båg.

Änglarna förökar sig inte och varje ängel är skapad för en specifik uppgift.

Vi kan således säga att varje ängel är en egen art.

Änglarna är eviga, andliga varelser med full kunskap om Gud. Det finns inget evangelium, och ingen försoning för en ängel som revolterar mot Gud.

I enlighet med Hebr. 4:4-6:

Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande, och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter, men som ändå hava avfallit — dem är det omöjligt att återföra till ny bättring, eftersom de på nytt korsfästa Guds Son åt sig och utsätta honom för bespottelse.

Om detta gäller människor, hur mycket mera måste det då inte gälla änglarna.

Det är därför som det finns en “evig eld” förberedd för de änglar som revolterar mot Gud.

En fallen ängel kan inte frälsas. Hans destination är beslutad “från evighet till evighet”.

Fundera lite grand på detta och prisa Herren fär att han lät evangelium om frälsning komma till oss människor.

För nu tar vi ett oändligt långt hopp.

Gud

Kanske vet du vad betyder. Den “liggande åttan” är symbolen för oändlighet.

Det vore orimligt att numrera denna rubrik med en siffra.
 
 
Låt oss antaga att broder Johannes har skildrat Jesu möte med kvinnan vid Sykars brunn korrekt. Enligt Johannes sade Jesus bland annat (Joh.4:24) “Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning.”

Och låt oss göra en absolut skillnad mellan “ande” och “Guds Helige Ande”.

Men faktum är att Gud skapade “andar”, det är änglarna, och den mycket egendomliga kombinationen av “ande och materia” som utgör oss människor.

Var och en kan lätt förstå att vetenskapliga metoder inte är tillämpliga om vi vill lära känna Gud. Vi skulle inte ens veta av hans existens om inte Han Själv hade uppenbarat den för oss.

Och nu kommer den stora och obegripliga chocken!

Gud skapade allt detta med avsikten att själv stiga in i skapelsen.

Bildhuggaren som blir en av sina egna bildstoder.

Pojken som gjuter tennsoldater och sedan själv blir en av dessa tennsoldater.

Men det finns mindre egendomliga jämförelser. Den kände regissören Hitchcock brukade alltid spela en liten biroll i sina filmer.

Ingen jämförelse med Allsmäktig Gud, bara en liten tankeställare. För om Hitchcock kunde det kan givetvis en Allsmäktig Gud så mycket mera.

Gud valde att bli en del av sin skapelse. En historisk “människa” i tiden.

Den Evige presenterade sig för oss människor. Emmanuel – Gud med oss. Matt. 1:23 »Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel» (det betyder Gud med oss).

Skaparen tog det oändliga, för oss människor oöverbryggliga steget, och steg in i skapelsen.

Och det enda vi vet är att han gjorde det för att frälsa dessa egendomliga varelser som är både materia och ande. Människorna!

Romarbrevets åttonde kapitel, verserna 19 – 21:

Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, icke av eget val, utan för dens skull, som lade den därunder; dock så, att en förhoppning skulle finnas, att också skapelsen en gång skall bliva frigjord ifrån sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet.

Jag vill att du skall inse hur helt otroligt detta är.

Man blir ju så lätt blasé när man har hört en lära i många år.

Men detta är unikt, och vi har ännu ingen möjlighet att förstå hur resultatet kommer att se ut. Det blir Himmel i bokstavlig bemärkelse.

Och vad kommer att hända med dej och mej om vi tillhör denna Guds frälsta skara?

Jo vi blir alla unika på ett sätt som vi, och resten av skapelsen, ännu inta kan ana. För det obegripliga undret att Skaparen, Den Evige, blev del av skapelsen kommer att ske i motsatt riktning med alla frälsta. Skapelsen, människan, Guds barn, kommer att bli delaktig i den oskapade evigheten.

Herren har uppenbarat det till sin tjänare Johannes. Uppenbarelseboken, kapitel 2 vers 17:

Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva av det fördolda mannat; och jag skall giva honom en vit sten och ett nytt namn skrivet på den stenen, ett namn som ingen känner, utom den som får det

Den som inte förstår hur lite han förstår av allt detta, han förstår ingenting!

/Kjell

Views: 73

118 thoughts on “Kontinuitet”

 1. I Pergamus tillämpade domstolarna den seden att visaa anklagade fick sin dom meddelad genom att man på en bricka lade en vit sten. När den anklagade såg stenen visste denne genast – frikänd!

  I samna stad dyrkades bland flera andra avgudar, avguden Zeus. Själva “gudstjänsten” bestod av tävlingar och vinnaren fick sin tids vinnarpokal – en vit sten!

  Ett namn på den tiden avsåg vanligen att beteckna någont typiskt drag i personligheten. Att ingen annan än den som får det nya namnet känner igen det (antagligen en beskrivning av vem Gud gjort dig till), beror helt enkelt på att Gud inte pratar bredvid mun åt alla andra vad han håller på med i enskilda fall. Det finns inget negativt i detta. Gud har fullt upp med att forma enskilda personer “efter sin sons bild”, men med unika drag hos varje individ. Eller som du Kjell uttryckte det angående änglarna – de utgör var och en sin art.

  Så ingående känner alltså Gud varje individ. Nämnligen så djupt och fördolt att endast Gud samt den berörda personen själv har en aning om vad som åsyftas med den djupt personliga beskrivningen (=namnet) på den vita stenen, tecknet för “frikänd” och “segrare”.

  Skulle inte Gud veta något om de personligheter han sade att han skulle skapa (till sin avbild), och de återlösta som han sade att han skulle forma (efter sin sons bild). Faktum är att de senare är de ENDA som Gud kommer att känna, på djupet alltså. De övriga kommer han att visa bort ifrån sig, sägandes, “ty jag känner eder icke”.

  Den vita stenen. Man kan inte lura Gud. Beroende på vem vi är innebär den vita stenen antingen någonting mycket skrämmande eller, för den som får en sådan, någonting alldeles fullständigt betagande!

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 2. Rolf Lampa,

  Alltid intressant med komplettering med historiska fakta.

  Kanske visste du det inte, men här i Kenya är namnet inte bara en “etikett”. Man lägger stor betydelse i namnet.

  Uttalandet i Matteus 7:23 tror jag hellre bör översättas “Jag har aldig känt er”.

  Och jag tolkar ordet “känt” där i linje med “Abraham kände sin hustru”.

  I överförd betydelse tror jag det handlar om att “som gåva få Den Helige Ande”, att “befruktas” med evig andes liv.

  Sedan är det ju intressant att konstatera att alla andra skapelser, men inte människan, redan är vad de skall bli.

  En giraff är en giraff och blir aldrig något annat. En ängel är skapad för en specifik uppgift.

  Men en människa måste, som du skriver, formas av Gud för att bli det han avsetts att bli.

  Nog är det outgrundligt!

  /Kjell

      (Reply)

 3. Intressant med namn. Nej, visste inte om synsättet i Kenya. Kanske en de har kvar av tidigare synsätt att namnge någon ecenskap och särdrag hos personen. De indianerna till exempel kunde ju ge en glad lite Baby flicka namnet “månstråle”, eller en lite långsam och envis liten babypojke namnet “Sitting Bull”…

  Intressant också det du säger om innebörden i Jesu ord om att ha “känt” någon. Det stämmer ju väldigt bra ihop med att han skapar något nytt som är “efter sin bild”.

  Har hört även att man vissa kulturer i Asien inte gärna vill “lämna ut” sitt namn till helt okända människor, eftersom namnet inrymmer någonting så intimt och personligt.

  Att jämföra med känslolösa system som föredrar personnummer.

  //Rolf Lampa

      (Reply)

 4. Skriver från min Galaxy Mobile (obs, inte senaste modellen 🙂 ) så ord saknas och kommer ibland i mer oordning än vanligt.

  Namnet Rolf förresten… Ser fram emot att få ett nytt namn. Kanske till helt ny djurgrupp? Vem vet. Finns det bufflar i himmlen? 🙂

  Åtminstone r det finnas björn, varg och lejon. Och hästar. Fåren inte att förglömma . Och en och annan basilisk också. Lekkamrater åt spädbarn, enligt jesaja.

  Som vanligt alltså, men ändå inte. 🙂

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 5. Rolf Lampa skrev: “Nej, visste inte om synsättet i Kenya. Kanske en de har kvar av tidigare synsätt att namnge någon egenskap och särdrag hos personen.”

  Det hör väl inte direkt till ämnet, men kan ändå vara av intresse för att illustrera hur olika man kan tänka om namn i olika kulturer.

  I Kenya finns det mer än 40 stammar, det är folkslag. Så jag skall beskriva ett i detalj.

  Reglerna för namngivning är “stränga” hos Kikuyu-folket. Första gossebarnet i en familj får samma namn som farfar. Andra gossebarnet får samma namn som morfar. På samma sätt blir det farmor och sedan mormor för flickebarnen.

  Därefter kommer farbröder, morbröder, fastrar och mostrar i tur att få någon uppnämnd efter sig.

  Som man lätt kan förstå blir det många barnbarn med samma namn i en traditionell familj med kanske 10 barn.

  I Sverige frågar man: “Vad heter du?” men det gör man inte i Kenya. Man frågar: “Vem heter du?” Och det är detta det handlar om.

  En äldre person säger, när han visar på ett barnbarn som bär hans namn: “Det där är jag!”

  Man identifierar sig med personen (barnet) med samma namn. Detta kan leda till situationer som känns ganska egendomliga. Som till exempel när man kommer med en liten flicka, med samma namn som min hustru, och frimodigt deklarerar att detta lilla flickebarn är “den vite mannens hustru”.

  Som tur är menar man det inte bokstavligen, men man hoppas att det skall leda till fördelar i form av gåvor och dylikt.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Jag vill lägga till ett förtydligande till bloggposten.

  Det finns en absolut skiljelinje i den “kontinuitet” jag har skissat i bloggposten. Det är skiljelinjen mellan Skaparen och det skapade.

  Om man förlägger den skiljelinjen, öppnar man dörren för ockultism och avguderi.

  Det blir ungefär lika tokigt om man räknar Gud till skapelsen, som om man räknar de skapade änglarna till gudomen. I båda fallen kommer man att börja tillbe skapelsen, eller som Guds Ord uttrycker det i Romarbrevets första kapitel, verserna 21-15:

  Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

  (En bättre översättning vore: “Skaparen, han som är värdig att prisas i evigheter, amen.”)

  Jag tar med ännu ett citat som ger perspektiv på prisande, i betydelsen förärande rituell vördnand, för något i skapelsen. Kolosserbrevets andra kapitel, verserna 15-23:

  Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem. Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulla komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus.
  Låten icke segerlönen tagas ifrån eder av någon som har sin lust i »ödmjukhet» och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner, någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne och icke håller sig till honom som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning.
  Om I nu haven dött med Kristus och så blivit frigjorda ifrån världens »makter», varför låten I då allahanda stadgar läggas på eder, likasom levden I ännu i världen: »Det skall du icke taga i», »Det skall du icke smaka», »Det skall du icke komma vid», och detta när det gäller ting, som alla äro bestämda till att gå under genom förbrukning — allt till åtlydnad av människobud och människoläror? Visserligen har allt detta fått namn om sig att vara »vishet», eftersom däri ligger ett självvalt gudstjänstväsende och ett slags »ödmjukhet» och en kroppens späkning; men ingalunda ligger däri »en viss heder», det tjänar allenast till att nära det köttsliga sinnet.

  Lägg märke till att hela skalan av denna villa finns med i ockulta läror. New Age är ett bra exempel eftersom man där sysslar med:

  • Stenar som anses beskydda eller hela
  • Växter som anses öppna sinnet för andlig påverkan eller hela
  • Djur som anses besitta speciella andliga egenskaper
  • Förärandet av människor som anses vara kanaler till “det övernaturliga”
  • Förärandet av andar och änglar för att manipulera “det övernaturliga”

  Det är mycket allvarliga saker, och kanske undrar du varför jag skriver “det övernaturliga” inom citationstecken.

  Lägg märke till hur du själv, intuitivt, förstår ordet “övernaturligt”. Vanligtvis brukar det innefatta spöken, gastar, älvor, andar och änglar. En osalig blandning av skapade andeväsen och sagofigurer.

  Men endast Skaparen står över naturen, eller det skapade.

  “Endast Skaparen, är värdig att prisas i evigheter, amen.”

  /Kjell

  PS. Ni som läser Engelska kan roa er med att läsa följande artikel. Witnessing a South African healer at work.
  Och man behöver inte resa till Syd-Afrika för att uppleva detta. Det finns gott om så kallade “vita häxor” i hela västvärlden. Även i Sverige.

  Notera att ordet “sangoma” inte betyder “traditional healer” som anges i artikeln. I Bantuspråken betyder ordet “ngoma” både ande, djävul och trumma. En “sangoma” är en person som kanaliserar budskap till och från andevärlden. Döda förfäder anses tillhöra andevärlden.

      (Reply)

 7. Nu får vi se hur rätt det här blir men försöka måste få duga så länge man är medveten om sina mänskliga egenskaper;)

  Jaha, vart ska jag börja?
  Ja, först började jag läsa Hebreerbrevet som du tipsade om men när jag insåg att jag behövde fortsätta in på nästa kapitel orkade jag inte och får därmed inte delta i dialogen kring Änglarna. Får, får jag väl men vad kan jag säga när jag inte läst?

  Sedan kom jag i morse att fundera på vad som händer när vi “läser bort” Jesus som Gud i texterna. Tänker att det som Jesus sade och gjorde här på jorden kunde han säga och göra för att Han är Gud. Men i stället är det som att vi tror att det som han sade och gjorde kan vi göra med samma auktoritet. Om så är fallet var Guds uppenbarelse i mänsklig gestalt väldans onödig. Han kunde lika gärna ha gjort Gösta Pettersson i Kalix (inte personligt menat om du finns på riktigt) till att förmedla orden och gärningarna.

  Så vem som får platsen i himlen mellan dessa båda vet jag inte: Överkarismatiske A som tror på människans förmåga att säga och göra som Jesus eller påläste B som aktar på Ordet “Salig är den som är fattig i Anden” men råkat växa upp inom Jehovas vittnen. Jag vet inte.

  Det där med “Fattig i Anden” fann jag när jag gjorde en ansats att skriva om bjälken o flisan men upptäckte att den versen var i sammanhanget en liten del av ett supertal som började två kapitel innan själva versen. Så det blir ingenting om bjälken o flisan, då måste jag studera hela talet och det klarar jag inte just nu.

  Undrar om jag klarar av disken i kväll också? Kraften brukar komma när den behövs som mest, för barnens skull har jag förstått.

      (Reply)

 8. Dr. Martin Luthers kommentar till första budet:

  “Huru sker avguderi?
  Avguderi sker därigenom, att man dyrkar beläten och skapade ting eller eljest vid något i världen så fäster sitt hjärta, att det drages ifrån Gud.”

  Så refererar han till 2 Mos 20:2-5 och
  Rom 1:25:”De hade bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen”

  Samt Jer 2:13

  Slutcitat

  Man glömmer så fort den man en gång läst men några fragment från den tidiga läsningen har bitit sig fast. Ett sådant är där Filippus i sin längtan efter att få se Fadern ber Jesus om en sådan syn. Och Jesus svarar Filippus att den som har sett honom (Jesus alltså…) har sett Fadern.

  Jesus är den enda synen av Fadern “vi” fick.

      (Reply)

 9. Väldigt bra tillägg igen till ämnet Kjell.

  Angående stenar (den vita åsido) så nämner du “Stenar som anses beskydda eller hela.” Minns en gudstjänst i Luleå domkyrka. Mitt i predikan började de dela ut små stenar som man skulle sitta och fingra på. Tjurskallereflexen slog till direkt och jag vägrade ta emot “min” sten. Jag försökte inte dölja min vägran så det blev förstås “tvungen stämning” kring mig. Alla glodde.

  Jobbigt? Javisst, men värre hade varit att stå i kyrkan med små stenar i handen.

  Finns det bufflar i himlen?

  // Rolf Lampa

  (Förresten Kjell, helt vid sidan om ämnet, vet du var man kan registrera etiopiska domännamn, dvs “namn.et” ? )

      (Reply)

 10. Kjell: “Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son?
  Här framgår med all önskvärd tydlighet att Jesus inte är skapad. Bibelns ord talar om förstfödd och beskriver situationen med termer som Fader och Son.”

  Jesus sitter på Majestätets högra sida, står det, vad gjorde då Majestätet? Skapade han ingenting?

  Jesus är förstfödd av Gud. Den som föds måste väl skapas. Att vara född innebär väl just att något skapats, i människans fall, i en livmoder. Gud kan väl inte födas han har alltid funnits.

  Herren är min herde och jag fattar ingenting. 🙂

      (Reply)

 11. Derek,

  Med “skapas” avses nog något helt nytt som inte är en replika av sitt ursprung. T.ex. skapade Gud av “intet” (ex nihilo) det som nu är till.

  Att föda däremot skapar inget nytt i sig. Det som föds fram “består” istället enbart av det som det utgick ifrån. Därav “avkomma” (att av något kommer något).

  Adam skapades av stoft från jorden, och återvände sedan till stoft. Men Jesus föddes, av Gud, av Ande, och återvände till Fadern.

  Knappast uttömmande detta, men bara Gud har oändlig kunskap. Vi däremot har i bästa fall endast tillräcklig kunskap.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 12. Ulrika Jansson skrev: “Martin Luthers kommentar till första budet”

  Visst! Jag skriver inget nytt här.

  Det enda jag försöker är att belysa det från ett perspektiv som kan tjäna som “food for thought”.

  Man glömmer lätt gamla sanningar.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Rolf Lampa skrev: “Finns det bufflar i himlen?”

  Nya himlar och ny jord, samt uppståndelsekroppar, tyder utan tvekan på att det handlar om en tillvaro där någon form av materia finns.

  Men om “ingen tid mer finns” utan bara evighet, så måste “materien” vara av helt annan sort än vad vi nu känner. (Jag utgår ifrån att du känner till “the time-space-matter-continuum”.)

  1 Kor. 15:40 Så finnas ock både himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas härlighet är av ett slag, de jordiska kropparnas av ett annat slag. 41 En härlighet har solen, en annan härlighet har månen, åter en annan härlighet hava stjärnorna; ja, den ena stjärnan är icke lik den andra i härlighet. — 42 Så är det ock med de dödas uppståndelse: vad som bliver sått förgängligt, det uppstår oförgängligt; 43 vad som bliver sått i ringhet, det uppstår i härlighet; vad som bliver sått i svaghet, det uppstår i kraft; 44 här sås en »själisk» kropp, där uppstår en andlig kropp. Så visst som det finnes en »själisk» kropp, så visst finnes det ock en andlig.

  Hur går det då med bufflarna? Ja, inte tror jag att de kommer att uppstå. Men kanske hade Gud ett concept i tankarna när han skapade de jordiska bufflarna, och då finns det möjligtvis en slags härlighets-buffel-ras på den nya jorden.

  Fast att du skulle få grilla dess kött tvivlar jag på.

  Hoppas att man läser denna kommentar med en glimt i ögonvrån.

  /Kjell

  PS. Har ingen aning om domäner i Etiopien. Troligen kan du kontakta något internationellt konsortium som bestämmer dessa saker.

      (Reply)

 14. Derek skrev: “Herren är min herde och jag fattar ingenting.”

  Ingen blir frälst genom teologiska spekulationer, så fortsätt du att ha Herren som din herde.

  Det är lite svårt att veta var man skall börja i argumentationen, för ärligt talat vet jag inte vad du själv tror.

  Ibland resonerar du antropomorfiskt. Snarlikt MFS.

  Men oftast brukar du ju vara tydlig i din bekännelse.

  Vill du gå på djupet med detta kanske du kan börja med att ge din egen tolkning?

  /Kjell

      (Reply)

 15. Jag tycker att Lampas förklaring ger ljus. 🙂

  “Antropomorfism, syftar på personifikation av mänsklig karaktär på icke-människor – till exempel djur, gud eller föremål.” från Wikipedia

  Att Jesus är Gud är då antropomorfism. Eller hur?

      (Reply)

 16. Jodå Kjell, glimten i ögat.

  Appropå personlighetsdrag, om fler ledare skulle betecknas av lite mer inre styrka och stadga, sådan som gjorde rättvisa åt namn som t.ex. “Sitting Bull” skulle mycket se annorlunda ut.

  Dock inte alltid så lätt att veta när Bibeln använder bildspråk och när den inte gör det.

  Det är fascinerande att tänka sig annan sorts materia i den tillkommande världen.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 17. Derek skrev: “Att Jesus är Gud är då antropomorfism. Eller hur?”

  Nej inte alls. Då har du helt misuppfattat ordets betydelse.

  När det talas om Guds högra arm, eller att sitta på Guds högra sida, och dylika saker, då handlar det om antropomorfism. Ordet betyder ungefär “människo-likformighet”.

  Även när det talas om Fadern och Sonen handlar det om antropomorfism.

  De nämnda exemplen är tillåten (ja till och med välsignad) antropomorfism eftersom de är givna av Gud själv för att i någon mån förklara det vi ännu inte kan förstå.

  Sedan bör man vara försiktig att inte själv lägga till antropomorfismer som inte kan stavas med bibeltexter.

  En anledning till att MFS villar bort sig är just att de har byggt en ordentlig mängd egna antropomorfismer.

  Kanske har du mött signaturen SÅ? Eller åtminstone läst hans kommentarer i bloggarna? Då vet du vad jag talar om.

  Att tänka sig Gud Fadern som en flintskallig gammal gubbe med vitt skägg är inte välsignad antroporfism.

  Att, som en del katoliker, kalla Gud “hon” är motsatsen till välsignad (alltså korrekt uttryckt “förbannad”) antropomorfism.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Rolf Lampa skrev: “Det är fascinerande att tänka sig annan sorts materia i den tillkommande världen.”

  Om man vill tolka storleken på Det Nya Jerusalem något så när bokstavligen kan man knappast dra några andra slutsatser.

  Det behövs en ny Jord som är många gånger större än den nuvarande för att ta emot denna nederdalande stad.

  Med nuvarande naturlagar skulle det absolut inte funka.

  /Kjell

      (Reply)

 19. “Jag tycker att Lampas förklaring ger ljus”

  HAhahahaha….gôtt å vakna till den sådan liten kluring…Namnet Lampa förpliktigar visst på flera vis.

  Tack för den gnistan!

  /Ulrika

      (Reply)

 20. Skapelsen skall ju befrias.Hela naturen skall väl finnas med, allt det vackra som Herren skapat .Kanske inte så olikt, men som vid
  Edens lustgård.Som en lovsång till Herren, tillsammans med den frälsta människan.Att vara människa är så obeskrivligt stort att
  det nog behövs hela evigheten för att tacka,lova,ära och prisa Herren.Tack Kjell för att du delger oss dina tankar.

      (Reply)

 21. Det händer ju att folk som heter Lampa i efternamn kommer fram till mig och antyder att jag är släkt.

      (Reply)

 22. Hahahahah….å, så kul…..!

  Dagens roliga på löpande band!

  /u

      (Reply)

 23. Rolf Lampa,

  Bara det inte blir “slocket” som man säger i Örebrotrakten. (Preteritum gerundium)

  Är kanske Lyse Doucet en fjärran släkting?

  Lyset

  Hmm… Hon rapporterar numera från Mellan-Östern.

  Men ärligt talat kan jag tänka mej att man blir ganska less på att höra skämt om sitt namn.

  Var glad att du inte är “A boy named Sue”. Kanske känner du till sången som Johnny Cash brukade sjunga, eller kanske man inte kan kalla hans sångarkvaliteter så… Det var ju mera en sorts whiskey-röst som pratade till musik.

  Fast här på bloggen är vi tacksamma att du inte sätter ditt ljus under skäppan utan låter det lysa klart.

  När lamporna slocknar går det inte bra för tärnorna.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Jag är inte så känslig när det gäller namnet. Jag hade en skolkompis som hette Ström i efternamn. Man får bjuda på det.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 25. Rolf Lampa,

  Det berättas att den berömde operasångaren Nicolai Harry Gustav Gädda var på en fest och introducerade sig som “Gädda” till en person han inte kände.

  Personen svarade “Fisk”.

  Nicolai genmälde något förläget: “Ja, mitt namn är faktiskt Gädda”.

  Den andre svarade: “Mitt namn är faktiskt Fisk”.

  Så kan det gå.

  Själv fick jag en gång ett brev från Amerika. Det började: “Dear Esso”

  Man visste att jag hette som ett stort Oil Company (utlänningar hör inte skillnaden mellan Kjell och Shell) men hade glömt vilket.

  En gång när jag var på besök hos Shell, i deras Research laboratorium i Amsterdam behövde jag ringa till företaget där jag arbetade.

  I Holland hör det till god ton att man identifierar sig med “met Kjell” i mitt fall. En kort form av “Ni talar med Kjell”.

  Direktören för Shell Research blev mycket arg och sade att jag inte hade någon rätt att säga “met Shell” bara för att jag var på besök där.

  Det kostade ganska mycket förklaringar innan han motvilligt godtog att mitt namn uttalades så. I hans öron samma som Shell.

  /Kjell

      (Reply)

 26. K skrev: “Skapelsen skall ju befrias. Hela naturen skall väl finnas med, allt det vackra som Herren skapat.”

  Vi får väl erkänna att skildringarna av det som kommer att ske efter Herrens återkomst är svåra att tolka exakt. Det handlar om ett antal profetior och det finns mycket symbolspråk.

  Jag förmodar att du tänker på Rom. 8:19-22 där det talas om “skapelsen” som suckar och våndas och längtar efter att det skall uppenbaras vad effekterna blir av att “Guds barn” uppenbaras.

  Men att detta skulle betyda att bufflar som har dött kommer att uppstå, kan jag inte rimma med resten av Skriftens budskap.

  Jag tror att Paulus gör en kortfattad sammanfattning av Jesaja 11 i dessa 4 verser. Och min tolkning av denna profetia är att den handlar om tusenårsriket. Alltså ett återställande av “skapelsen”.

  Jag känner bara till en förklaring av tusenårsrikets “avsikt” som jag tycker verkar rimlig.

  Guds egendomsfolk får en tid av kompensation för all förföljelse och all misshandel historien igenom.

  Satan, åklagaren och hans gäng förpassas så att de inte längre kan agera, bara se på som åskådare. Naturen återställs. Allt blir paradisiskt.

  Alla får chansen att likasom Adam och Eva välja själva, utan att vara drabbade av den förbannelse som vi lever under. Allt blir perfekt och paradisiskt.

  Åklagaren är bunden och kan inte sabotera. De som får vara med har ingen annan att skylla på än sig själva.

  Och då kommer det att slutgiltigt avslöjas att Synden, singularis bestämd form, inte kan reformeras bort.

  Trots att allt som stör har blivit elliminerat. Trots Herrens personliga närvaro, kommer inte alla att välja frälsning av nåd utan vilja få del av evigheten på egna villkor. Ursynden finns kvar.

  Men alla kommer att se detta och förstå.

  Och då är det dags för slutakten. Åklagaren släpps lös. Herren rullar ihop skapelsen som en gammal matta. Det nuvarande universum försvinner i en Big Bang. Yttersta domen tar plats. Den gamle ormen och hans anhang kastas i eldsjön, tillsammans med alla som inte finns skrivna i Livets Bok.

  Det nya universum skapas och Det Nya Jerusalem som består av alla frälsta “dalar ner” på den nya jorden där Solen är Herren själv.

  Himmel och jord är evigt förenade. Allt är fullbordat. Den eviga festen kan begynna.

  Läs nu inte ovanstående tolkning som en dogm. Det är bara min bristfälliga beskrivning av hur jag tänker om saken.

  Om någon annan har en bra förklaring angående “vitsen” med tusenårsriket är jag mycket intresserad att höra den versionen.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Rolf Lampa, minns du ungefär när den där gudstjänsten i Luleå domkyrka var? Och vad var syftet med stenarna, var det något åt “upplevelsekristendom”, att man med sina sinnen verkligen skulle kunna “känna” Gud?

      (Reply)

 28. Ja, Kjell det här med tusenårsriket tror jag nog stämmer. Att det gäller judarna, men vad jag förstår tror många att det gäller oss.
  När Jesus kommer tillbaka skall vi som (döda eller levande) möta Honom och vara på jorden i tusen år. Får inte i hop det.
  Min tanke är att vi skall vara i himlen, fast förvandlade till den kropp Herren bestämt. Kan inte säga att jag längtar efter att Jesus skall komma och sätta sina fötter på oljeberget. Det spekuleras friskt om tidpunkten. Vet att Herren tar hem mig till paradiset, där jag får vänta på kroppens förvandling. Den kropp vi skall ha i evigheten. Vad tror du?Känner bara en stor trygghet i att Herren har ordnat allt på bästa sätt. Fridshälning från en av födseln allvarlig person. Kan tyvärr inte skriva lättare.

      (Reply)

 29. K,

  Jag tror att det finns mycket otydlighet för att saker blandas ihop och för att det har förekommit en hel del falsk lära angående Jesu återkomst och uppryckandet.

  Låt mej se om jag kan sortera de saker du nämner.

  • De “i Kristus döda” väntar i paradiset på kroppens förvandling vid den så kallade första uppståndelsen.
  • De Kristustrogna som lever när Jesus kommer tillbaka rycks då upp, Honom till mötes. Och förvandlas i ett nu, samtidigt med dem som har gått före.
  • Det är viktigt att inse att Jesus bara kommer tillbaka en gång, så att detta sker när han kommer för att “sätta sina fötter på oljeberget” får vi utgå ifrån.
  • I likhet med dej tror jag att de uppståndna och de uppryckta har Himmelen som destination.
  • När Jesus kommer så kommer han ju att regera som Kung i Israel i tusen år, men det betyder inte att det inte kommer att finnas andra folkslag på jorden.
  • Tusenårsriket är alltså inte bara för judarna.

  Och sedan har du ju helt rätt att vi kan vara helt trygga att Herren kommer att sköta allt på bästa sätt.

  Att spekulera om tidpunkten hör till de saker som Jesus varnade för.

  Men att längta efter hans återkomst är helt i linje med Guds Ord och vårt saliga hopp.

  /Kjell

      (Reply)

 30. MS, hm, det var nog drygt 10 år sedan. Syftet med stenarna minns jag inte längre tydligt, bara någonting luddigt att meditera kring. En del fattar inte vilken betydelse det har att höra ord och innebörd utan allt extra trixande som drar bort det viktiga, nämligen fokus på att uppfatta och förstå budskapet i vad Gud vill säga oss.

  Kjell, jag tycker också att det är en mycket rimlig tolkning du gör av tusenårsriket. Jag har inte själv gjort någon djupare systematisk studie av ämnet men, det finns markörer här och där som i någon mån stakar ut vissa gränser för vad som kan avses, en del saker svårare att bestämma (bildspråk eller bokstavligen) andra saker är ofrånkomligt bokstavliga. Sammantaget verkar din tolkning rimlig.

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 31. Kjell,

  Allvarligt talat begriper jag inte vad du skriver i inlägget här.

  Kjell skriver: “Även när det talas om Fadern och Sonen handlar det om antropomorfism.”

  Men att Jesus är Gud och Människa är inte antropomorfism, skrev du. Är inte Jesus och Sonen samma person?

  Jag har läst det SÅ skriver och att Jesus (Jeshua) är en människa (inte Gud) kan väl inte vara antropomorfism. Definitionen är ju tvärt emot.

  Du skriver: “En anledning till att MFS villar bort sig är just att de har byggt en ordentlig mängd egna antropomorfismer.”

  Vill gärna veta vilka antropomorfismer som MFS byggt. Jag har inte lyckats klura ut det.

      (Reply)

 32. Rolf Lampa skrev: “Sammantaget verkar din tolkning rimlig.”

  Och mycket längre än rimlig kommer vi nog inte innan tro byts i åskådning.

  Vi får väl se vad som håller och tacka Herren för allt som inte lett oss och andra vilse.

  Och framför allt för vad vi har sagt och gjort som inte ledde andra vilse.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Derek,

  Det finns en hel del som jag skulle vilja skriva till dej. Men det passar sig inte i “public domain”.

  Jag håller nämligen en vattentät skillnad mellan personlig kommunikation och kommunikation där andra kan läsa.

  Därför kan jag inte berätta (kommentera) vissa saker här i kommentarerna.

  Men jag har ett förslag. Du kan kommunicera privat med mej utan att avslöja vem du är.

  Klicka på denna länk: anonymt meddelande.

  Det enda det avslöjar är din IP-address, och den vet jag ju redan från dina kommentarer. Jag vet således ungefär var du bor. Inget annat.

  Skriv ett hemligt kodord som består av minst 8 bokstäver. (Notera detta kodord för jag kommer att meddela hur du kommer vidare.)

  Då skall jag göra dej en temporär email-address som du kan använda för privat kommunikation.

  Detta erbjuder jag dej så att du kan kommunicera utanför public domain, så länge, eller så kort du vill.

  /Kjell

  PS. Nämn din “falska” email-address i samma meddelande så att jag säkert vet att det är du som reagerar.

      (Reply)

 34. Tack för ditt svar. Jag längtar nog mer efter att flytta hem. Jesu återkoms till jorden, blir något som känns mer avlägset för mig.
  Herrens välsignelse och tack för din blogg.

      (Reply)

 35. Kjell, jag föredrar att skriva öppet här. Jag förstår inte din försiktighet när det gäller MFS. Varför kan du inte utveckla det du antyder när du skriver: “En anledning till att MFS villar bort sig är just att de har byggt en ordentlig mängd egna antropomorfismer.”

  Det kan väl vara lärorikt för fler att få reda på detta.

      (Reply)

 36. Håhåhå….

  Det där med Ström, Gädda o Shell var det som fick mig att skratta idag också. Riktigt energigivande kan jag uppleva.

  Av det andra klarar jag inte att möta just nu.

  /Ulrika

      (Reply)

 37. Derek,

  om man vill veta vad MFS lär ut räcker det att läsa på Aletheia, där får man tillräcklig information.

      (Reply)

 38. Derek skrev: “Jag förstår inte din försiktighet när det gäller MFS.”

  Det handlar inte om försiktighet i relation till MFS. Mera om försiktighet att inte såra dej.

  Vi har ju ofta snarlika åsikter om saker och ting, men ibland tycker jag det verkar som om MFS-tankar skymtar fram i det du skriver. Och då tänkte jag mej att det kanske beror på att du bor relativt nära högt placerade ledare i den sekten.

  MFS är en förening som säger:

  Gud betyder inte Gud. Fader betyder inte Fader. Son betyder inte Son. Förstfödd betyder inte förstfödd. Och det är bara början.

  Sedan när eisegesen inte lyckas refererar de till icke befintliga hebreiska grundtexter för NT.

  Jag känner mej inte kallad att repetera alla argument igen.

  Trefaldighetsdispyterna finns fortfarande kvar hos Aletheia.

  Du kan eventuellt kolla denna artikel här:

  http://unajuaje.niwega.net/2011/05/28/fader-eller-moder-eller-foralder/

  /Kjell

      (Reply)

 39. Kjell: “MFS är en förening som säger: Gud betyder inte Gud. Fader betyder inte Fader. Son betyder inte Son. Förstfödd betyder inte förstfödd. Och det är bara början.”

  Är du helt säker på att du beskriver läran på ett sätt som MFS skulle hålla med om?
  Vi lämnar detta nu, domens dag kommer att visa vad som är halm och strå och vad som består.

      (Reply)

 40. Derek skrev: “Är du helt säker på att du beskriver läran på ett sätt som MFS skulle hålla med om?”

  Nej, jag är helt säker på att man från MFS ordförandes håll skulle säga att min beskrivning inte stämmer. SÅ är det bara.

  Men om jag skrev om Islam, Jehovas Vittnen, andra Unitarer, eller kvasi-unitarer, skulle det bli samma reaktion. Hur tror du att andra sorters villolärare, som till exempel Benny Hinn, skulle godkänna min beskrivning av honom?

  Visst kan vi lämna detta, men då föredrar jag att lämna det utan hot 🙂 om halm och strå.

  En organisation vars Guru och Lokförare har som första och största bud att “Jesus är inte Gud” kommer jag aldrig att erkänna som “kristen”. (Hur Gud sedan handlar med domen och halm och strå är inte min sak att bedöma.)

  Och det stämmer väl med deras egen bekännelse. MFS tar artikulerat avstånd från epitetet “kristen”.

  Men, ser du, för att kunna ha detta första och största bud måste man först definiera att “Gud betyder inte Gud och Son inte betyder Son och att Jesus inte är Skaparen”.

  För i Hebr. 1 står det bokstavligen…..

  6 Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen: »Och alla Guds änglar skola tillbedja honom.» 7 Och medan han om änglarna säger: »Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor», 8 säger han om Sonen: »Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira. 9 Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder»; 10 så ock: »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk; 11 de skola förgås, men du förbliver; de skola alla nötas ut såsom en klädnad, 12 och såsom en mantel skall du hoprulla dem; såsom en klädnad skola de ock bytas om. Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.»

  Den som sedan tvivlar om VAD och VEM Jesus är, han gör det av egen vilja.

  Och den som sedan förnekar Herren kommer jag, det må kosta vad det vill, att kalla villolärare.

  Och inga nya antropomorfiska krumbukter kommer att övertyga mej om motsatsen.

  /Kjell

      (Reply)

 41. Tack Kjell för dessa upplysningar.

  Jag vill då ställa några raka frågor: På vilket sätt är Jesus Guds Son? Hur blev han det? Hur gick det till?

      (Reply)

 42. Hej Derek!

  Du frågar:” På vilket sätt är Jesus Guds Son? Hur blev han det? Hur gick det till?”

  Ja, det där har jag också undrat över men visst blir det som att fråga “hur blev Gud Gud”? Det kommer vi aldrig förstå. I skapelseberättelsen vet vi att det var pluralis som skapade oss och att avbilden är pluralis. “Låt oss skapa till vår avbild.”

  Tror att, vilket stämmer med de texter i övrigt som jag läst, att “oss” och “vår” är Fadern och Sonen. Anden svävade också över vattnet innan människan var skapad.

  Det där med, jamen, messianska o Aleteia o så vet jag inte så mycket om men när jag nyligt dialogiserade men en där så fick jag känslan av att jag ska lära mig att bygga en lövhydda. Vad är det? Ja, du hör, jag är urkass på GT. Men ganska bra på att efterleva det på mitt sätt. Som Job(a), avgudadyrkare osv

  Derek, vi måste (!) skilja på Gud och oss och det går endast om vi kan inse att Jesus är Gud, kommen i mänsklig gestalt. Han kunde ha kommit i en Åsne- gestalt också men då hade högst troligt fler trott att det var för åsnornas skull han kom.

  Vet att du har glimten i det höga taket i behåll.

  /Ulrika

      (Reply)

 43. Derek skrev: “Jag vill då ställa några raka frågor: På vilket sätt är Jesus Guds Son? Hur blev han det? Hur gick det till?”

  Så vitt jag vet ger Skrifterna inget svar på dessa frågor.

  Vi får nöja oss med att vi vet ATT utan att kräva att veta HUR.

  Det torde vara tydligt att Gud uppenbarar detta i “bildspråk”. Och du kan själv se hur det brakar raka spåret till villor när man lägger till saker man inte kan förstå.

  RKK har fantiserat ihop en “gudamoder” för inte kan väl en Fader få en Son utan en Moder. Gudinnor finns i alla hednareligioner.

  Nyjudaisterna, som huvudsakligen består av avhoppare från Livets Ord och andra Kenyon/Hagin/Copeland-organisationer, har löst problemet med att bekänna som muslimerna: Gud kan varken födas eller dö. Gud har ingen Son. Den som säger så är “förbannad” (anathema).

  Att kräva att förstå Guds hemligheter har hittills aldrig lett till vare sig vishet eller välsignelse.

  Gud har gett oss bildspråket som presenterar Sonen innan begynnelsen till Solen i Himmelen med gator av guld.

  Jag litar på att Gud inte bara vet bättre än vi, men faktiskt vet bäst i evigheters evigheter.

  Det jag inte förstår är miljontals gånger mera än det jag kanske förstår.

  Hur skulle jag kunna tillägga uttalanden till Guds egen uppenbarelse?

  /Kjell

      (Reply)

 44. Ulrika, ja jag har glimten i taket i behåll. 🙂
  Du har en sån humor. Ha,ha,ha!

  Det vi vet är att Gud skapade oss till “vår” avbild till att vara “oss” lika. Vad det riktigt innebär vet förmodligen ingen. Vi får överleva ändå. Jag tycker det går riktigt bra.

  Kjell, det var precis det svaret jag förväntat mig och även ville ha.
  Vi vet alltså inte vad det innebär att Jesus är Guds Son, det enda vi vet är att han är det. Nu bekänner MFS att Jesus är Guds Son, men de gör en förklaring av det som du anser vara fel, trots att du inte vet hur man skall förstå det. Hur går det ihop?

      (Reply)

 45. Derek,

  Texten:”Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss.”

  Nu ser du det?!:D

  /u

      (Reply)

 46. Derek skrev:

  Vi vet alltså inte vad det innebär att Jesus är Guds Son, det enda vi vet är att han är det. Nu bekänner MFS att Jesus är Guds Son, men de gör en förklaring av det som du anser vara fel, trots att du inte vet hur man skall förstå det. Hur går det ihop?

  Det är nu 5 år sedan jag först började tampas med din vän SÅ. Alla våra diskussioner finns fortfarande kvar i Aletheias arkiv. Och det kostar för mycket möda att upprepa allt detta.

  MFS bekännelse “Jesus är Guds Son” betyder något helt annat än min bekännelse “Jesus är Guds Son”.

  Orsaken är att MFS först uppträdde “militant” och ändrade paradigmerna. Sedan mjukade till sig när man kunde använda samma ord fast med annan betydelse. Och förlusten av anhang har givetvis spelat en viktig roll i profilförändringarna. Men man kan inte reformera bort villoläror. Den enda vägen ut ur labyrinten är att omvända sig.

  Jag törs utmana dej (fast du inte bekänner färg) att genom hela historien och över alla folkslag fråga vad man menar med en Fader och en Son.

  När en mänsklig fader och moder får ett barn tillsammans räknar båda med att barnet är en människa och har egenskaper som ärvts från föräldrarna.

  Katter räknar nog inte med något men att barn till katter är katter tycker både vi och katterna är som det skall.

  Det människor föder är människor.
  Det katter föder är katter.

  En rimlig förståelse av den bild som Gud själv har gett oss är att det Gud föder är Gud. (Oavsett vad föder må betyda i detta fall.)

  Nästa steg i MFS medvetna taktik att ändra paradigma är att “bevisa” att “I AM” (ego eimi) i Nya Testamentet inte alls har med uttalandet av Guds Namn att göra. Men trots detta ledde just dessa uttalanden till att man ville döda Jesus.

  När Thomas uttalade bekännelsen “Min Herre och min Gud” säger Bladellianerna att det inte alls betydde tetta. Det betydde bara att Thomas blev så förvånad att han i sin häpenhet svor “Men Herre-Gud!”

  MFS tror inte alls att vår Frälsare och Messias var med som aktiv agent och skapade det universum vi känner. De tror bara att han var “en tanke i Gud Faderns hjärna”.

  Vill bara påpeka att jag inte har något som helst negativt att säga om SÅ som medmänniska. Och att det inte är min sak att bedöma (eller döma) angående hans frälsning. Det skulle vara mycket intressant att träffa honom personligen och spendera tid tillsammans. Han vet att han är välkommen på mina breddgrader. Till och med att fira Sabbat tillsammans.

  Men, faktum är att SÅ har lagt ner mycket möda på att skriva MFS apologetik. Och han har gjort ett gediget jobb. En intelligent man som har spenderat många långa timmar att tänka och fundera.

  Den som inte känner till logikens fallgropar kan mycket lätt falla för hans retorik. Syllogismer och ekvivokationer och många andra så kallade “fallacies” används mycket ofta i hans “logik”.

  När man ändrar betydelsen på Fader, Son, Gud, Förstfödd och många flera ord blir likalydande bekännelser totalt meningslösa.

  /Kjell

  PS. Du får själv googla på syllogism, ekvivokation och andra logiska, så kallade, fallacies.

  PPS. SÅ är inte portad här. SÅ han är välkommen att försvara sig. Bara tre personer är portade här. Andra ligger i moderation.

      (Reply)

 47. Tack Kjell. Vi får väl se om SÅ vill försvara sin undervisning. Han kanske inte tycker det är värt besväret om ni redan har stött och blött alla argument.

  Är inte du och jag Guds söner? Har inte vi också sonskapets Ande i oss som ropar Abba Fader? Jag tror att du gör det lite för lätt för dig när du jämför katter med Gud. 🙂

      (Reply)

 48. Derek undrade: “Är inte du och jag Guds söner?”

  Jo, men inte med samma betydelse som att Jesus är Guds Son. Du gör en ekvivokation nu.

  Och man kan kanske tillägga att varken du eller jag är Guds Förstfödde eller Guds Enfödde.

  Om du tycker det är besvärligt med katter kan du ju alltid stanna vid oss människor. Guds Ord har inga besvär med den jämförelsen.

  Ef. 3:14 Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern — 15 honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn — 16 och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa, 17 och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån vara rotade och grundade i kärleken, 18 så att I, tillika med alla de heliga, till fullo förmån fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är 19 och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet.

  /Kjell

      (Reply)

 49. Kjell: “Och man kan kanske tillägga att varken du eller jag är Guds Förstfödde eller Guds Enfödde.”

  Guds enfödde Son är bara Jesus, men hur är det med förstfödda söner? Tillhör du inte församlingen av förstfödda? Jag gör det i alla fall. 🙂

  “…till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen.” Hebr 12:23

  Paulus böjer sina knän (i bön) till Fadern (Ef 3:14), gör du det också eller ber du till Jesus i Jesu namn? Det pågår en debatt på Berndts blogg om detta.

      (Reply)

 50. Derek skrev: “ber du till Jesus i Jesu namn?”

  På fåniga och dubbelbottnade frågor finns det inga simpla svar.

  Jag ber till Jesus och jag ber till Fadern.

  Vi har behandlat betydelsen av “namn”.

  “I Jesu Namn” är inte någon slags verbal trollformel.

  Det handlar om att bönen “går i Jesu anda”, för att citera den välkända sången “Ett stilla barnahjärta”.

  Anfallet att det skulle vara fel att be till Jesus ser jag som ett av MFS mest illvilliga läror. Det förorsakar förlust av trosvissheten hos många äldre Kristustrogna.

  Slugt och illvilligt! Och jag vill i detta samband be dej att frivilligt sluta smyga in reklam för MFS på min blogg.

  För att du har smittats av deras läror är ju tydligt.

  /Kjell

      (Reply)

 51. Jag kommer att vara på resa ett par dagar och kan inte reagera på eventuella kommentarer.

  /Kjell

      (Reply)

 52. Kan du stänga av möjligheterna att kommentera så länge? Det kan nog bli ganska rabalderlikt utan styrning. Det finns gott med post att läsa under tiden, du är snabbare på att skriva än vad jag är att läsa.

  Ja, stäng av kommentatorfunktionen o res i frid!

  /u

      (Reply)

 53. Kjell: “Det handlar om att bönen “går i Jesu anda”, för att citera den välkända sången “Ett stilla barnahjärta”.”

  Bra svar, det ansluter jag mig till.

  När det gäller att be till Jesus, så blev det aktuellt endast genom Sven Bengtssons predikan i Pingstförsamlingen i Skövde.

  Ha en bra resa!
  Jag ber till Fadern i Jesu namn att ni inte skall bli uppätna av vilda djur.

      (Reply)

 54. Derek,

  Har läst lite av det du skrivit hos Berndt o vill kolla om jag fattat dig rätt så här långt. Tar det här eftersom det, just nu iaf, är en lugnare plats. Och du o jag fixar att tala om det utan kortslutning i ledningarna 🙂

  Fråga: Har jag förstått dig rätt om jag säger att du tror på Fadern, Sonen och den Helige Ande som tre separata “personer” men att inte alla 3 är Gud?

  Såg du vad Gud sade i texten du fick?

  /ulrika

      (Reply)

 55. Ulrika Jansson skrev: “Kan du stänga av möjligheterna att kommentera så länge?”

  Det behövs nog inte. Det är få som kommenterar här. Även räknat på de äkta bröder och systrar som läser här.

  Misstolka inte mina “svar” till andra. Ingen av kommentatorerna här vill jag på minsta sätt vara till förfång.

  Genom många diskussioner i bloggarna har jag kommit fram till slutsatsen att väldigt mycket av våra personliga relationer med Herren gör vi väl i att behålla just som personliga relationer.

  En (dålig?) jämförelse är att vi bör hålla våra intima relationer, just intima, med våra äkta hälfter här på jorden.

  Och eftersom då ett hett tema har blivit vem av Gudomens tre uppenbarade personer vi får addressera när vi ber, vill jag skriva något om detta.

  Länge presenterades ju “bönetaktik” som en viktig strategi för A-lags kristna. Man skulle till exempel inte be “petitivt” alltså be om saker man behöver, gärna vill ha eller längtar efter. För sådan bön var mindervärdig, enligt somliga.

  I stället skulle man “lovprisa” (för att manipulera?) och leta på bibeltexter som man kunde tolka som personliga löften och sedan “kräva” bönesvar av Gud.

  Ursäkta mitt ordval… Jag anser dylik predikan vara, i bästa fall “navelstirrande, humanistiskt nonsens”. Skulle kunna använda betydligt starkare andliga termer här.

  Om du har en make eller maka med vilken du har en ärlig och intim relation, då vet du att “samvaro” inte kan blandas med strategi och förbud att tala om vissa saker. Allt sådant urholkar just det viktigaste av allt, just samvaron.

  Vidare är ju den enda bön vi fått lära oss av Herren Jesus Kristus, huvudsakligen en petitiv bön riktad till Fadern.

  Att be till Fadern är utan minsta tvekan både korrekt och riktigt enligt lära och principer i Guds eget Ord.

  OCH!!!

  Det finns många förebilder i NT där både lovprisning och petitiv bön till Guds Son besvaras positivt.

  MEN!!!

  Jag kan inte finna en enda text där bön riktad till Den Helige Ande omnämns i Bibeln.

  Men att därför kättarförklara dem som, av en eller annan orsak, har just denna umgängesform med Den Ende Trefaldige Guden, kan inte vara korrekt.

  En intim, personlig relation behöver varken förklaras eller försvaras inför andra.

  När den lilla flickan gjorde ett ordfel och citerade Psalm 23: “Herren är min herde. Jag skall inte fattas.”; tror jag att Fadern, Sonen och Den Helige Ande rördes och sade sitt Amen.

  /Kjell

      (Reply)

 56. Derek skrev: “Jag ber till Fadern i Jesu namn att ni inte skall bli uppätna av vilda djur.”

  Vilda djur hör nog till de saker vi minst oroar oss för.

  Däremot ser vi mer och mer av kallnad kärlek människor emellan.

  Följande länk ger lite inblick i hur det har blivit här. Vedermöda redan nu, här och där?.

  Det känns lite oroligt ibland.

  Till sist vill jag tydligt deklarera att du hör till de uppskattade kommentatorerna här.

  Fast jag vill tillägga att jag tror (av bloggerfarenhet) att vissa saker hellre bör behandlas i personlig kommunikation.

  Men, eftersom jag har nätverk-erfarenhet sedan början på nittitalet, vet jag ju att det finns många legitima anledningar att använda sig av pseudonymer och “secrecy”.

  Herren välsigne dej!

  Kjell

      (Reply)

 57. Kjell,

  Om jag kunde förstå vad du säger i ditt svar till mig. Jag läser om och om igen men förstår inte.

  /Ulrika

      (Reply)

 58. Ulrika Jansson,

  Förhoppningsvis kan någon hjälpa mej att förstå vad du inte kan förstå 🙂

  Ett fullt giltigt alternativ är att bara hoppa över det.

  /Kjell

      (Reply)

 59. Kjell: “Till sist vill jag tydligt deklarera att du hör till de uppskattade kommentatorerna här.”

  Jag tackar! 🙂

  Varför flyttar ni inte till Sverige? Har ni barn eller annat som håller er kvar i bushen?

      (Reply)

 60. Derek undrade: “Varför flyttar ni inte till Sverige? Har ni barn eller annat som håller er kvar i bushen?”

  Svaret är “barn och annat” men det går för långt för public domain.

  Om jag/vi skulle (tvingas?) lämna Kenya skulle det nog bli Holland, och inte Sverige.

  /Kjell

      (Reply)

 61. Derek skrev: “Det pågår en debatt på Berndts blogg om detta.”

  Jo visst har jag sett det men jag ansåg det bättre att inte blanda mej i den diskussionen. Jag har ju svarat dej här och du vet att jag läser i Bibeln att både tillbedjan av Herren Jesus Kristus och bön till Honom är rätt. För övrigt ger jag mitt bifall till Antonias korrekta och viktiga uttalande att “Bön handlar om relation, inte om metoder” samt Bo Asplunds utmärkta kommentarer angående Jesu Gudom. scrolla ner för att hitta dessa.

  Men Derek, vi har nu nått en punkt i dessa diskussioner där det blir nödvändigt för dej att bekänna färg.

  Jag vet ju redan vem du är och jag känner din bekännelse och ditt samröre med MFS.

  Därför vet jag att du inte anser att Sonen, Jesus Kristus är Gud i samma bemärkelse som Gud Fadern. Och vidare vet jag att du inte anser att Den Helige Ande är en person.

  I våra termer betyder det att du inte tror på Guds trefaldighet och inte anser att Son betyder son och född betyder född, i den bemärkelsen att det Gud föder är Gud.

  Eller som du själv skulle uttrycka det:

  Uttryck som ”Gud”, ”Guds Son”, ”den helige Ande”, ”Messias/Kristus”, ”ordet”, ”tro”, ”lag”, ”frälsning”, ”nytt förbund”, ”Herre”, ”tillbedjan”, ”rike”, ”evangelium”, ”församlingen”, ”apostel” m.fl. måste alla förstås utifrån deras hebreiska betydelse och inte från deras betydelse i något annat språk eller den förändrade betydelse de fått under senare tid.

  Och vidare:

  När Jesus avvisar Satan säger han: “HERREN Gud skall du tillbe..” Joh.20:17b säger: “…min Fader och er Fader, min Gud och er Gud”. Hur kan Jesus vara Gud när han tillber samma Gud som vi? Är Gud vår broder? Nej, han är vår Fader! Jesus är vår broder.

  Jag skulle ju kunna länka till din egen bekännelse, för den finns på nätet. Men jag väntar och ger dej möjligheten att själv förklara din strategi och din tro. Hur trovärdigt blir det när man måste predika under falsk flagga för att övertyga andra?

  Må Herren ge dej styrka att öppet bekänna det du står för och nåden att stå för Honom hellre än för dej själv. Egen ära är värdelös. Det handlar om Guds ära.

  Detta får vara början och du är fortfarande välkommen att kommentera.

  Även motivera din tro så länge det sker öppet och inte urartar till proselyterande.

  /Kjell

      (Reply)

 62. Tack Kjell för din vänlighet att få fortsätta att skriva här trots mitt samröre med MFS eller som den heter Messianska Föreningen Shalom. Jag delar deras tro av övertygelse och med glädje. 🙂

  När det gäller argumentation så har all sådan, även din, som syfte att överbevisa och blir därmed oavsiktligt proselyterande. Men vi får överlämna till läsarna att avgöra vad som är sanning. Dom är säkert kapabla till det.

  De citat du gjort här är alla bra och korrekta, det enda som fattas är att du tillbakavisar dem. Du kan börja med att bibeln klart visar att Jesus och hans lärjungar har samma Gud och Fader och därför ber till samma Gud och Fader.

  Om det nu inte är genom bibelns hebreiska (och grekiska) text som bibelns begrepp skall förstås, är det kanske genom swahili som vi bäst förstår dem? 🙂

  Det är väl en bra början på ett samtal?

      (Reply)

 63. Till Derek

  Du har ju skrivit en hel del i mitt Samtalsforum, inte minst i den senaste debatten om “Bön till Fadern” efter uppmärksamheten kring Sven Bengtssons predikan. Du har lovordat den, vilket jag också delvis kan göra, med undantag om hans uttalanden om
  att den som ber till Jesus ber till helt fel person. Men det kan ju vara av intresse för dem som läst dina inlägg i denna fråga, att också få reda på att du har en icke-kristen inställning i fråga om vem Jesus är, dvs du förnekar att Jesus är Gud och du förnekar Treenigheten. Det har ju inte framgått, trots att du fått upprepade frågor från mig och andra om hur du ser på dessa frågor. Misstanken har funnits, åtminstone hos mig, att du är MFS´representant, och misstanken har alltså nu visat sig vara befogad.

  Berndt Isaksson

      (Reply)

 64. Berndt, jag kommer ihåg då du skrev aggressiva kommentarer under fejkat namn på Haggajs blogg. Har du glömt det?

      (Reply)

 65. Jovisst minns jag det. Av alla de år jag varit aktiv i bloggvärlden, prövade jag någon månad för något år sedan att skriva under en påhittad signatur som ju de flesta gör, inklusive du. Och det missunnar jag dig inte alls att göra. Du får vara hur anonym du vill för min del.

  Men det jag kan tycka vara angeläget är att du ändå gett sken av att vara kristen i dessa frågor om Jesu gudom, medan du i själva verket är anhängare av MFS läror som ju som bekant förnekar det helt grundläggande i den kristna bekännelsen, att Jesus är Gud.

  Jag kan tänka mig att de som tycker att ditt gillande av Bengtssons predikan kommer betrakta dina inlägg i ett annat “ljus”. Därför skrev jag att de bör få reda på att du har en icke-kristen inställning i fråga om vem Jesus är. Jag tycker i vart fall att det är relevant, och skulle välkomna om du själv deklarerade det, exempelvis genom att svara på de frågor jag upprepade gånger bett dig svara på.

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 66. Derek skrev: “När det gäller argumentation så har all sådan, även din, som syfte att överbevisa och blir därmed oavsiktligt proselyterande.”

  Det beror väl även på hur “ettrigt” man fajtas för det man vill övertyga andra om.

  När man har presenterat sin åsikt 2 gånger tycker jag det kan räcka. Hur många turerna var i “man bör inte be till Jesus debatten” hos Berndt vet jag inte. Men säkerligen kan det räknas i tiotal. Från båda håll.

  Vad gäller citaten skall jag återkomma. Det handlar som vanligt om reduktionismer och därmed kopplade skenbara “självklarheter”.

  Man kan alltså säga saker som i princip är sanna och ändå implicera osanningar. Eller kanske jag hellre borde kalla det att förneka andra sanningar.

  Med vårt begränsade förstånd och vår selektiva kunskap kan vi bara förstå fragment av helheten och ibland se motsättningar där dessa inte finns.

  Jag återkommer.

  /Kjell

      (Reply)

 67. Derek,

  Ett litet tillägg.

  Jag skall återkomma angående “citaten” men skulle gärna vilja att du först svarar på frågan (eller utmaningen) i min kommentar. Jag upprepar den här:

  Jag skulle ju kunna länka till din egen bekännelse, för den finns på nätet. Men jag väntar och ger dej möjligheten att själv förklara din strategi och din tro. Hur trovärdigt blir det när man måste predika under falsk flagga för att övertyga andra?

  De som har deltagit i diskussionen om bön till Jesus, hos Berndt, tycker jag har rätt att höra dina tankar om detta.

  För visst kan du väl medge att du har använt signaturen Derek till att dölja din bekännelse?

  /Kjell

      (Reply)

 68. Berndt: “Men det jag kan tycka vara angeläget är att du ändå gett sken av att vara kristen i dessa frågor om Jesu gudom, medan du i själva verket är anhängare av MFS läror som ju som bekant förnekar det helt grundläggande i den kristna bekännelsen, att Jesus är Gud.”

  Det enda jag i stort sett gjort har varit att byta ut Jeshua mot Jesus. Jag har dessutom aldrig skrivit vad jag tror i fråga om treenigheten, utan alltid refererat till vad kristen tro är. Det har varit mycket intressant att se att många inte bekänner sig till det som är vedertagen kristen tro, man har egentillverkad teologi. Där tycker jag du är alltför tillåtande. Tror man bara att Jesus är Gud, så tolereras det mesta.

  Något annat som varit intressant är också den uppskattning och respekt jag fått för mina synpunkter i andra frågor. Hade de vetat mitt samröre med den messianska rörelsen så hade allt varit fel oavsett vad jag skrivit. Det jag skrivit har alltid varit min åsikt. Debatten om bön har i de flesta fall hållit en mycket låg teologisk nivå och ofta har man totalt nonchalerat apostlarnas åsikt och låtit egna subjektiva upplevelser eller kristen tradition stå över bibelns ord. Bibeltroheten är ofta en myt även i frikyrkliga sammanhang. Bengtssons predikan är ett tydligt exempel på detta.
  Om Kjell står kvar vid sitt tidigare erbjudande att jag skulle få skriva en bloggpost, så skulle jag kunna göra det när det gäller bön i bibeln.

  Jag ber till dig Kjell att jag skall få bönesvar. 🙂

      (Reply)

 69. Kjell jag har redan svarat på detta. Jag skrev under Derek för att de skall lyssna till mig utan förutfattade meningar. Allt jag skrivit har varit min åsikt, även om det formulerats på ett klurigt sätt. Jag har alltså ett rent och gott samvete, trots dina försök att få det till något suspekt. Dessutom skall väl bloggägare skydda identiteten för dem som valt att skriva under en signatur eller annat namn.

      (Reply)

 70. Derek skrev: “Kjell jag har redan svarat på detta.”

  Okay, då skall jag ta det så. Jag ser det som ett jakande svar på att det var avsett att dölja din bekännelse.

  Min fråga var inte avsed att “anklaga” ditt samvete utan bara en undran hur du ser på det i efterskott. Därför frågade jag om du anser att slutresultatet verkar för mer, eller just mindre, trovärdighet.

  Vad gäller regler för bloggägare och kommentatorer har du rätt att praxis är att man behandlar personliga saker mycket varsamt.

  Men det är minst lika mycket praxis att kommentatorer inte bör uppträda med mer än en identitet på samma blogg och att en giltig email-address skall uppges. Jag har många gånger gett dej anvisningar om detta och erbjudit lösningar.

  Vill någon byta identitet eller tillfälligt skriva under annan signatur är det praxis att bloggägaren får ge sitt medgivande till detta.

  Sedan är det ju faktiskt juridiskt så att bloggägare är ansvariga för vad de släpper in. Det är en av orsakerna till att giltig email skall uppges. Som komplement har vi som tur är IP-addresser.

  Jag menar att jag har behandlat din signatur “Derek” med respekt här och inte förrän nyligen bett dej sluta göra reklam för MFS.

  Och jag menar även att jag som kristustroende har mer än det juridiska ansvaret för det som skrivs här. Det jag syftar på är ansvaret att tydligt deklarera mot det mitt samvete klassar som villolära.

  Som du vet anser jag läran att “Gud har överseende med att man ber till Jesus ända till man vet bättre” vara en villolära. Och i det sambandet tänker jag på Titus 3:10 där 1917 har valt att parafrasera “αιρετικον” till “en som vållar partisöndring”, medan SFB använder ordet “villolärare”. (Ordet betyder ju egentligen en som väljer och vrakar. I detta fall citerar Guds Ord selektivt.)

  Att din lära angående tillbedjan av Herren Jesus förorsakar partisöndring kan du knappast neka till.

  /Kjell

      (Reply)

 71. Derek skriver: “Något annat som varit intressant är också den uppskattning och respekt jag fått för mina synpunkter i andra frågor. Hade de vetat mitt samröre med den messianska rörelsen så hade allt varit fel oavsett vad jag skrivit.” SLUT CITAT

  SVAR. Detär klart att det är så. För vad hjälper det om du delar åsikt med kristna i vissa frågor men ändå saknar den gemensamma grunden i den kristna bekännelsen av vem Jesus Är. Antingen så är Jesus sann Gud,elelr såär han det inte. Du bekänner dig till det senare.

  Det är ju samma sak som med Jehovas Vittnena. Det finns säkert också hos dem frågor där de uttrycker sig på ett sätt som vi som kristna skulle uttrycka det. Men likväl är grunden helt fel och då hjälper det inte att de i vissa frågor uttrycker sig rätt.

  Berndt

      (Reply)

 72. Derek skriver:
  “Något annat som varit intressant är också den uppskattning och respekt jag fått för mina synpunkter i andra frågor. Hade de vetat mitt samröre med den messianska rörelsen så hade allt varit fel oavsett vad jag skrivit.”

  (Det samröret hade vi redan kännt lukten av.)

  Här handlar det, som alltid med villoläror, om skillnaden mellan rätt och ‘nästan rätt’ (alltså fel). När Jesus varnar för surdeg, så varnar han för sammanblandningen. De flesta villoläror/ lärare har ‘nästan rätt’, och blir därför extra farliga, eftersom de bygger på Guds Ord, som är Sanningen, men sedan tar ut svängarna i sin tolkning därav.

  Röner man ‘uppskattning och respekt’ på några områden, kan det helt enkelt vara så, att man just där kanske inte tagit ut svängarna så mycket?
  Men, nu handlade det ju inte om minsta gemensamma nämnare…

  Jag uppskattar en syster som Antonia, som trots att hon inte fått ‘uppskattning och respekt’, ändå kämpat på i försvaret av vår allra heligaste tro – att Jesus Kristus är HERREN, och ETT med Fadern och Anden.

      (Reply)

 73. Jo, jag håller på att göra ett pyssel/arbetsmaterial för tonåringar (som ingen kommer vilja köpa eller ens ta emot gratis eftersom det innehåller både om synd, skapelse o annat) och då har jag kommit till rubriken Jesus. Kan ju dela den text som jag precis läst apropå:

  “De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra tvivlade. 18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla *allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

  /u

      (Reply)

 74. Enligt bibeln har jag inte presenterat någon villolära, det är enligt kyrkofädernas trosbekännelser som det är villolära.

  En så fundamental lära för frälsning, som att man måste tro att Jesus är den evige Guden, måste man hitta belägg för i många texter, speciellt i texter där förkunnelsen beskrivs. Nu är det så att ingen har hittills kunnat visa upp en enda text som säger att Jesus måste vara Gud för att försona världen. Det borde mana till lite ödmjukhet och inte utmynna i fördömanden på löpande band. Tills dess att någon visar det, så väljer jag att tro bibelns enkla budskap att Jeshua den Smorde är den Levande Gudens son. Jag är trygg i den bibliska tron.

  Nu hittar ni inget argument så detta betecknas som proselytskapande med åtföljande avstängning.

  Ps/ Jag har aldrig ordentligt redogjort för bön och jag talar med Jeshua ofta. Men Jeshua och jag har samme Gud och Fader, det kan ingen förneka utan att förneka bibelns budskap.

      (Reply)

 75. Derek,

  Varför svarade du mig aldrig när jag frågade dig för en tid sedan?
  Du ser i texten jag precis lagt in att lärjungarna tillbad Jesus. Att finna Jesus som den ende utan synd och den ende rättfärdige enligt Bibeln är lätt. Jag älskar dig inte ett dugg mindre för dessa skiljelinjer utan paradoxalt nog? än mer.

  Ett av mina uppslag till pysslerierna just nu utgår från den förlorade sonen där jag frågar vad Fadern gör när sonen kommer hem igen.
  1. Ingenting
  x. Skäller
  2. Ordnar en jättefest

  Utgår även från fåren o Herden där Herden ger sitt liv för fåren.

  Utanför tonårsnivån har jag kommit in på texterna kring ljuset, att leva i Ljuset och inte syssla med hemlighetsmakerier inför varandra.

  Varför svarade du mig inte? Vi som möttes så underbart kring Nåd, Lag och Sanning?

  /Ulrika

      (Reply)

 76. Derek skrev: “Nu hittar ni inget argument så detta betecknas som proselytskapande med åtföljande avstängning.”

  Sakta i backarna. 🙂 Vem har talat om avstängning? Inte jag!

  Låt oss diskutera en eventuell “diskussion” eller dylikt om bön utanför kommentarerna. Jag har för länge sedan introducerat konceptet “dialogg” alltså en dialog i form av en bloggpost.

  Jag har kanske några förslag att komma med.

  /Kjell

      (Reply)

 77. Derek skrev: “Tills dess att någon visar det, så väljer jag att tro bibelns enkla budskap att Jeshua den Smorde är den Levande Gudens son. Jag är trygg i den bibliska tron.”

  Men den bekännelsen blir ju så kallad “no-munication” om den används av människor som har avvikande mening angående betydelsen av “Son”.

  Och du har ju själv skrivit under på att din mening om ordet “son” inte betyder att Fader och son är av samma sort.

  För att ta raddan igen:

  ”Gud”, ”Guds Son”, ”den helige Ande”, ”Messias/Kristus”, ”ordet”, ”tro”, ”lag”, ”frälsning”, ”nytt förbund”, ”Herre”, ”tillbedjan”, ”rike”, ”evangelium”, ”församlingen”, ”apostel”

  Alla dessa har du ju en “egna” betydelser för. Betydelser som inte stämmer med dem du diskuterar med.

  Innan vi har gemensam betydelse av orden är all verbal diskussion totalt meningslös.

  /Kjell

      (Reply)

 78. Om man inte är överens om vad orden betyder kan man se på vad lärjungarna fick göra för Jesus.

  “Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. ” (Matt 28:9)

  Nu har jag funnit två tillfällen då lärjungarna tillbad Jesus. En kanske intressant reflektion är att dessa tillfällen är efter att Han uppstått. Innan närmast förbjöd han dem att göra det för att tiden inte ännu var inne?
  Obs. Subjektivt.

  /Ulrika

      (Reply)

 79. Ulrika: “Varför svarade du mig inte? Vi som möttes så underbart kring Nåd, Lag och Sanning?”

  Jag är densamme som tidigare, jag förställde mig inte. Jag upplevde också att vi möttes i stor kärlek och förståelse. Jag uppskattade mycket våra samtal. Anledningen till att jag inte svarade dig när det gällde “tillbedjan” till Jesus, beror både på att jag inte ville avslöja mina kunskaper som den “kristne” Derek och att det tar utrymme att reda ut betydelsen av det ord som ligger till grund i grekiskan.

  Kort är det så här: Chockerande nog finns det inget ord varken i hebreiskan eller grekiskan som entydigt betyder tillbe. Många tror tyvärr det. Det svenska ordet “tillbe” är ett mycket starkt och focuserat ord som innebär den högsta formen av vördnad och ärobetygelse som endast tillkommer universums Skapare. Det grekiska “proskuneo” är det ord som används och det betyder: kyssa till, kyssa mot, visa vördnad, tillbe, dyrka, hylla eller falla ned. Den äldsta betydelsen är faktiskt att kasta en “slängkyss”. Det gjorde man till de grekiska avgudarna.
  Det är alltså upp till översättarna att utifrån sammanhanget avgöra om det är tillbedjan eller en annan form av vördnad. Proskeneo är inget religiöst ord utan användes för att visa sin vördnad och respekt för kungar eller andra betydelsefulla män i Romarriket.

  Nu är det inte bara sammanhanget som avgör hur man översätter, utan även översättarnas egen teologiska uppfattning. Det är oundvikligt. Därför översätter man i vissa översättningar “proskeneo” med “hylla” eller “falla ned inför” och andra med “tillbad”. Motsvarande ord i hebreiskan är “hishtachawa” som mer entydigt handlar om att falla ned inför. Israels folk förbjöds att göra hishtachawa för någon annan än den Evige Guden YHWH. Därför får en troende idag inte falla ned och be inför bilder, statyer av något slag, utan bara inför den Evige. Nu har den Evige sagt att den som ärar Sonen ärar också Fadern. Jesus får del av den ära som tillkommer honom för det han gjort när vi ärar och tillber den ende sanne Guden, Fadern. Att tilltala Jesus är däremot inte “proskuneo”.

  De människor som Jesus omgavs av var alla kunniga i Guds Ord och tränade att bara tillbe Israels osynlige Gud. Jag tror inte att de tänkt,e när Jesus gjort under, att detta måste vara universums Skapare, honom faller vi ned och tillber. De ropade och bad Jesus att förbarma sig över dem och bota dem, eftersom de sett att Gud verkade genom honom. Det österländska högsta sättet att tacka är att kasta sig ned och gripa om fötterna. Det är i den betydelsen att visa vördnad som jag tror att det alltid handlade om när människor gjorde “proskeneo” för Jesus.

  Det är alltså tillåtet att kasta en slängkyss till Jesus! 🙂

      (Reply)

 80. Kjell: “Och du har ju själv skrivit under på att din mening om ordet “son” inte betyder att Fader och son är av samma sort.

  För att ta raddan igen:
  ”Gud”, ”Guds Son”, ”den helige Ande”, ”Messias/Kristus”, ”ordet”, ”tro”, ”lag”, ”frälsning”, ”nytt förbund”, ”Herre”, ”tillbedjan”, ”rike”, ”evangelium”, ”församlingen”, ”apostel”
  Alla dessa har du ju en “egna” betydelser för. Betydelser som inte stämmer med dem du diskuterar med.”

  Jag kan förklara vad “sonskap” betyder utifrån den enda trovärdiga källan som finns, Bibeln. Jag har ingen “egen” förklaring utan bibelns. Din uppfattning är arvegods från kyrkans fäder, bara bibeln egen definition är sann. Men det är ett helt bibelstudium.

  Lite tips: Sonskap i Bibeln har inte bara med att vara född rent köttsligt, det har med ställning och auktoritet att göra. YHWH är Ande och kan inte reproducera sig eller födas eller dö, han är den evigt oföränderlige. Alla Israels kungar var Guds söner, men den kommande Kungen är Guds enfödde (monogenes= ende unike i sitt slag) Son.

  Tar nog en bloggpaus på grund av annan sysselsättning under några dagar.
  Var välsignade kära vänner och glöm inte att visa Jesus proskeneo!

      (Reply)

 81. Kjell: “För att ta raddan igen:
  ”Gud”, ”Guds Son”, ”den helige Ande”, ”Messias/Kristus”, ”ordet”, ”tro”, ”lag”, ”frälsning”, ”nytt förbund”, ”Herre”, ”tillbedjan”, ”rike”, ”evangelium”, ”församlingen”, ”apostel”
  Alla dessa har du ju en “egna” betydelser för. Betydelser som inte stämmer med dem du diskuterar med.””

  Jag anser att du överdriver en del för att skapa större motsättningar än det i själva verket är. Men genom kyrkans avståndstagande från allt “judiskt” har också begreppen under århundradenas lopp fått en förskjutning i betydelsen i jämförelsen med den de hade från början. Ordet “kristen” är ett sådant begrepp som delvis bytt innehåll från det att det myntades första gången i Antiokia för snart 2000 år sedan.
  Det vore mer konstigt om begreppen inte förvanskats under så lång tid. Det sker med begrepp inom alla språk. Eller hur?

      (Reply)

 82. Derek skrev: “Det vore mer konstigt om begreppen inte förvanskats under så lång tid. Det sker med begrepp inom alla språk. Eller hur?”

  Jag skall försöka formulera mitt svar till efter din “bloggpaus”. Det handlar om alltför viktiga saker för att bara hasta iväg repliker.

  Kroppens lykta spelar en viktig roll i detta.

  Att ords betydelse förändras är ett faktum. Men det gäller inte alla ord.

  Jag tar bara två exempel just nu: “sanning” och “ärlig”.

  Men även kärnbetydelserna av far och son förblir konstanta. Vilket givetvis inte är fallet om man använder dessa ord i bildspråk.

  Som sagt, jag återkommer.

  /Kjell

      (Reply)

 83. Några punkter angående debatten om bön och Sven Bengtssons predikan.
  Besökte ett antal frikyrkor i höstas och ett antal frågor dök upp.
  Den som vill får gärna försöka svara på dessa.

  1. Hur många kristna reflekterar egentligen över vad bibelordet säger i vissa frågor?Inlärda religiösa beteenden verkar påverka mer precis som Sven Bengtsson påpekade.

  2. Bönen riktas till Jesus i Jesu namn? Har försökt fråga många kristna om detta, men väldigt få kan ge en rimlig logisk eller teologisk förklaring?

  3. Hur är det med den teologiska undervisningen i dagens kyrkor och på bloggarna angående bön? Det råder ju en viss förvirring och begreppen blandas ihop. Be som du vill och följ ditt hjärta. Det spelar ingen roll. Är detta vad Bibeln lär?
  I praktiken skulle det kunna betyda att:

  Person A ber endast till Fadern, person B endast till Jesus, person C endast till Anden, person D blandar efter känslor och stämning och person E vänder sig till Maria då hon är en vän och medhjälpare? Det skulle kunna uppfattas som polyteism av en betraktare.

  4. Var på ett tiotal gudstjänster och nästan ingen! (av det jag hörde) bad till Fadern? Så min fråga lyder: Varför ber de frikyrkliga till alla epitet och namn och övriga personer i Gudomen förutom till Fadern, som det uttryckligen står i Bibeln?
  Det är en märklig konsekvens av tre-enighetsläran i sådana fall.

  5. Min tes är att modalismen verkar leva ett liv sida vid sida med tre-enighetsläran i vissa frikyrkor och speciellt i pingstkyrkan. Efter att läst bloggar och studerat religiös praxis så bedömer jag att så är nog fallet.
  Varför accepterar bloggar som Berndt Isaksson modalism, (eller i alla fall inte kritiserar den), men är så noga med att kritisera MFS?

  6. Är inte en kristen som endast ber till Jesus i hela sitt liv och även använder
  Hans namn som ett mantra, kanske upp till 40-50 ggr vid en tre minuters bön en modalist i praktiken?

  7. Varför undervisar Jesus lärjungarna att de SKALL be till Fadern som Han gör i matteus kap.6 om det inte är så viktigt? En del personer på Berndt Isakssons blogg menar att denna undervisning inte gäller längre? Varför inte?

  8. Varför ber lärjungarna i resterande brev i nya testamentet i de flesta fall till Fadern även efter Jesu himmelsfärd om inte det spelar någon roll längre?

  9. Varför är det så svårt för vissa personer på b.la. Berndt Isakssons blogg att tro att bönen lärjungarna ber i apg. 4:24-30 är till Fadern? Säger inte kontexten detta?

  10. Varför får inte en kristen ställa några frågor om tre-enighetsläran utan att bli misstänkliggjord och nästan stenad? Efter att följt några trådar i detta ämne, måste jag nog säga att en del trinitarianer inte är speciellt kärleksfulla och har vissa svårigheter att hålla sig till sakfrågan.

  11. Varför räcker det inte att citera bibeln? Varför vill hela tiden en del trinitarianer ha övrig bekännelse. Det räcker alltså inte att tro exempelvis på romarbrevet 10:9 eller Joh 1.1 för att kalla sig kristen? Varför räcker det inte för en kristen idag att ha samma bekännelse som Petrus? Varför krävs det något mer?

  12. Varför har kristna hela tiden ett behov att placera den andre i en teologisk box?

      (Reply)

 84. Azaryahu,

  Var står du själv Azaryahu?

  Jag skall ge mina synpunkter på dina många frågor, men eftersom vi har tillåtit Derek att skriva under falsk flagga en längre tid nu, på ett antal bloggar, har det uppstått en viss misstänksamhet. Därför har jag efter moget övervägande och begrundande beslutat att jag inte tänker tillåta kommentatorer som vägrar bekänna vad de själva tror på.

  Det betyder för din del att jag vill veta vad din bekännelse är angående “trefaldigheten”.

  Jag vet att ingen av oss kan molekylärbestämma Gud och att således ingen formulering av dessa saker är fullständig, felfri eller uttömande.

  Det betyder således inte att jag kommer att “döma” din bekännelse. Bara att jag anser att alla läsare här har rätt att känna alla kommentatorers bekännelser.

  Jag tycker att Berndt fick meddela ett välsignat budskap med följande formulering:

  Hur man från helt skilda håll gör gemensam sak i att tala vackert om hur fantastisk Jesus är, ett enastående föredöme, ja, till och med gudomlig och Guds sändebud; men bara med undantaget att han inte kan sägas vara Gud. Budskapet blir att man kan tillskriva Jesus vad som helst; bara man inte säger att han är Gud. Och när detta trummas in från vitt skilda håll blir effekten tillslut att det blir en “lurig tid” där man om man inte är andligt vaken dras med i tron på det som är en annan “jesus” än Bibelns Jesus – Han som Är vår Herre och Gud.

  Jag repeterar:

  I nästa kommentar som du skriver här vill jag att du ger en tydlig bekännelse av var du står i denna polarisernade fråga.

  Jag skall nu försöka ge min syn på dina frågor i följande kommentar(er).

  /Kjell

      (Reply)

 85. Azaryahu,

  Nu skall jag försöka ge mina synpunkter angående de frågor du ställde. Jag repeterar frågorna (blå text) och ger sedan min kommentar:

  1. Hur många kristna reflekterar egentligen över vad bibelordet säger i vissa frågor? Inlärda religiösa beteenden verkar påverka mer precis som Sven Bengtsson påpekade.

  Allt eftersom “läsarna” blir färre och färre blir givetvis inflytandet från församlingar och dess ledare större. Förankringen i Guds Ord, bibelkunskap, står på en katastrofalt låg nivå.

  Detta började redan när “pingstväckelsen” svalnade och blev ljum. Det förstärktes sedan av alla tokigheter som kom som en översvämning i samband med så kallad trosförkunnelse och framgångsteologi.

  Men uttalanden i stil med att Gud har haft överseende med att vi ber till Jesus, eller att Gud nog inte tillräknar oss detta fel, kommer Bengtsson och andra att få avlägga räkenskap för.

  2. Bönen riktas till Jesus i Jesu namn? Har försökt fråga många kristna om detta, men väldigt få kan ge en rimlig logisk eller teologisk förklaring?

  Språkligt sett är det ju fikonspråk. Det finns gott om fikonspråk i kristenheten. Och varje samfund har sina egna varianter på “kanaans tungomål”.

  Kan du berätta för mej varför det är bättre, och anses frommare, att ropa “halleluja” än att ropa “prisad vare Gud”?

  Vad gäller din fråga handlar det givetvis om att uttrycka sig som andra. Tack och lov för bönen i den stilla kammaren där man helt kan vara sig själv i relationen med Herren.

  Jag tror att man vill mena att säga att man ber till Jesus, i Jesu anda. Det skulle kunna vara en förklaring.

  3. Hur är det med den teologiska undervisningen i dagens kyrkor och på bloggarna angående bön? Det råder ju en viss förvirring och begreppen blandas ihop. Be som du vill och följ ditt hjärta. Det spelar ingen roll. Är detta vad Bibeln lär?
  I praktiken skulle det kunna betyda att:

  Person A ber endast till Fadern, person B endast till Jesus, person C endast till Anden, person D blandar efter känslor och stämning och person E vänder sig till Maria då hon är en vän och medhjälpare? Det skulle kunna uppfattas som polyteism av en betraktare.

  Nu är du elak!

  Att blanda in Maria i detta är inte korrekt. Oavsett vad du anser om trefaldigheten hör Maria inte dit!

  Att addressera Fadern vet vi säkert att det är gott och korrekt. Men lika mycket finns det massor av exempel av bön till och tillbedjan av Jesus.

  Jag känner mej sällan komfortabel i kakafonin av “offentlig” bön och undrar ofta om det verkligen kan kallas bön, över huvud taget.

  Den som leder i “bönen” profilerar ofta sig själv och predikar i stället för att bedja.

  I den stilla kammaren tror jag följande gäller.

  Rom. 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

  4. Var på ett tiotal gudstjänster och nästan ingen! (av det jag hörde) bad till Fadern? Så min fråga lyder: Varför ber de frikyrkliga till alla epitet och namn och övriga personer i Gudomen förutom till Fadern, som det uttryckligen står i Bibeln?
  Det är en märklig konsekvens av tre-enighetsläran i sådana fall.

  Tron kommer av predikan. Osund predikan har lett till många avarter.

  Enligt Bibeln kommer lärarna att få en strängare dom.

  Mjölkmat och grumligt vin blir man inte sund av.

  Men, Gud ser till hjärtat och den sökande finner. Så låt oss inte utdöma alla deltagare i dessa sammanhang.

  5. Min tes är att modalismen verkar leva ett liv sida vid sida med tre-enighetsläran i vissa frikyrkor och speciellt i pingstkyrkan. Efter att läst bloggar och studerat religiös praxis så bedömer jag att så är nog fallet.
  Varför accepterar bloggar som Berndt Isaksson modalism, (eller i alla fall inte kritiserar den), men är så noga med att kritisera MFS?

  Frågor till Berndt får du ställa hos honom. Alternativt kan han svara här.

  Ja modalistiska förståelser finns säkert hos en del. Men om det handlar om uttalad modalism hos de flesta tvivlar jag på. Det handlar nog vanligtvis om en viss omognad. Dessutom är ju formuleringen av treenighetsläran ett styckverk, som allt annat vi formulerar.

  Inte konstigt då att tolkningarna av denna lära kan bli konstiga och haltande.

  Vad gäller MFS vill jag ge min egen mening.

  Ett missionerande sällskap som har som högsta mål att bevisa att Den Helige Ande inte är en person, att Jesus Kristus inte är Gud i samma bemärkelse som Fadern, att Himmelen inte är vårt mål, att vi inte får be till Jesus, att vi måste kvalificera oss genom att hålla dagar, tider och högtider, och som till och med smyger in detta budskap, finns det all anledning att varna för.

  6. Är inte en kristen som endast ber till Jesus i hela sitt liv och även använder
  Hans namn som ett mantra, kanske upp till 40-50 ggr vid en tre minuters bön en modalist i praktiken?

  Det får du fråga honom själv.

  Att han behöver själavård och bli befriad från tvånget att profilera sig genom offentlig bön tvivlar jag inte på.

  7. Varför undervisar Jesus lärjungarna att de SKALL be till Fadern som Han gör i matteus kap.6 om det inte är så viktigt? En del personer på Berndt Isakssons blogg menar att denna undervisning inte gäller längre? Varför inte?

  Versalerna är dina. I grundtexten står det: “Bed därför sålunda”.

  Lägg även märke till att vi däremot SKALL gå in i vår kammare och inte stå i gathörnen.

  Använd sedan den logik du efterfrågar i andra frågor.

  Hur i hela världen skulle Jesus ha kunnat formulera bönen till sig själv i Matteus 6?

  8. Varför ber lärjungarna i resterande brev i nya testamentet i de flesta fall till Fadern även efter Jesu himmelsfärd om inte det spelar någon roll längre?

  På holländska kallar vi sådana frågor för “gravida frågor”. Vad det heter på svenska vet jag inte. Kanske heter det “ledande frågor”.

  Taktiken är känd och används ofta av åklagare tills domaren förbjuder dem.

  9. Varför är det så svårt för vissa personer på b.la. Berndt Isakssons blogg att tro att bönen lärjungarna ber i apg. 4:24-30 är till Fadern? Säger inte kontexten detta?

  Fråga dessa! Jag tycker det är klart att tacksägelsen är riktad till Fadern.

  Men jag antar att man syftar på “den som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem”. Och syftar på Hebr. 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

  Varför vill du göra en halssak av detta?

  10. Varför får inte en kristen ställa några frågor om tre-enighetsläran utan att bli misstänkliggjord och nästan stenad? Efter att följt några trådar i detta ämne, måste jag nog säga att en del trinitarianer inte är speciellt kärleksfulla och har vissa svårigheter att hålla sig till sakfrågan.

  Ingen blir misstänkliggjord eller stenad om han ställer ärliga, icke ledande, frågor.

  Men manipulativ propaganda kamouflerad som frågor bör rätteligen avslöjas.

  11. Varför räcker det inte att citera bibeln? Varför vill hela tiden en del trinitarianer ha övrig bekännelse. Det räcker alltså inte att tro exempelvis på romarbrevet 10:9 eller Joh 1.1 för att kalla sig kristen? Varför räcker det inte för en kristen idag att ha samma bekännelse som Petrus? Varför krävs det något mer?

  Du vet mycket väl att all information måste tolkas innan den betyder någonting.

  Rom. 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

  Det som har översatts med “Jesus är Herren” kommer, som du vet av ordet “kurios”. Mindre folkligt men tekniskt korrekt är att skriva “Jesus is the Supreme Master”.

  En annan, understödjande tolkning med hjälp av hebreiskan är att det Paulus syftade på var “Adonai” och som du vet tolkar vi det som ett eufemistskt “namn” på Gud.

  Jag är övertygar att “bekänna att Jesus är Herren” betyder att erkänna att Jesus är Gud.

  12. Varför har kristna hela tiden ett behov att placera den andre i en teologisk box?

  Tycker du att man skall varna för Mormoner, Scientologer och Jehovas Vittnen?

  Om dit svar är ja så håller du ju i princip med att det finns gränser.

  Vår enda “oenighet” består i sådana fall över var dessa gränser går.

  ————————-

  Har inte mer tid nu utan lägger in detta med stavfel och allt.

  Kommer att korrigera stavfelen när jag får tid, senare i dag.

  /Kjell

      (Reply)

 86. Derek skrev: “Tar nog en bloggpaus på grund av annan sysselsättning under några dagar.”

  Vill då bara meddela dej följande.

  Efter en natt av “brottningskamp” har jag beslutat att inte längre tillstå dubbla identiteter på min blogg. Jag kan inte försvara det i mitt samvete.

  Du är välkommen att skriva en (sista!) avskedskommentar som “Derek”, men sedan lägger jag Derek i moderation och jag har redan länge befriat din gamla kända signatur från all moderation.

  Därför ber jag dej att frivilligt lägga av fårapälsen Derek och uppträda utan mask och utan manipulation.

  Jag har förståelse för ditt experiment med en ny signatur, men jag har inte förståelse för att du tydligen skriver under signaturen “anonym” på en annan blogg just nu.

  Det måste finnas gränser för skrymtande.

  /Kjell

      (Reply)

 87. Och jag som trodde att du heter Derek och funderat över om du har engelskt ursprung o så.

  Illustrerat Bibellexikon, Benämningar på Jesus Kristus:
  Stjärnan från Jakob, Förlossare, Den fromme, Immanuel, Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste, Telningen från Isais rot, Domare, Herrens tjänare, Herrens utkorade, Furste och hövding för folken, Herren vår rättfärdighet, Telningen, Höghelig helgedom, En smord (Messias), En furste, Israels domare, Konung, Herrens herde, Herren, Förbundets ängel, Rättfärdighetens sol, Jesus-frälsaren, Judakonungen, Nasaréen, Davids son, Guds Helige, Den Högtlovades Son, Den Högstes Son,Guds Son, Frälsningens horn, Israels tröst, Guds Smorde, Profeten, Ordet, Det sanna ljuset, Enfödd Son, Guds lamm, Israels konung, Messias, Kristus, Människosonen, Livets bröd, Världens ljus, Dörren, Den gode herden, Uppståndelsen o livet, Vägen, Sanningen, Livet, Det sanna vinträdet, Livets furste, Den rättfärdige, Allas Herre, Den förstfödde bland många bröder, Gud,över allting, Härlighetens Herre, Påskalammet, Klippan, Den siste Adam, Hörnstenen, Församlingen huvud, FÖRSTFÖDD FÖRE ALLT SKAPAT, Vårt liv, Medlaren, Arvinge av allt, Frälsningens huvud, Apostel, Överstepräst, Förelöpare, Löftesman, Trons hövding och fullkomnare, Överherden, Frälsaren, Livets ord, Det eviga livet, Förespråkaren, Den sanne, Den sanne Guden, Det trovärdiga vittnet, Den förstfödde bland de döda, Härskaren över konungarna på jorden, A och O, Den förste och den siste, Den levande, Den Helige, Den Sannfärdige, Amen, Det trovärdiga och Sannfärdiga vittnet, Lammet, Herrarnas Herre, Konungarnas Konung, Guds Ord, Herren, profeternas, andars Gud, Telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, Den klara morgonstjärnan. Slutcitat

  Det måste vara väldans handikappande att vara allt detta utan att få kommunicera med barnen.
  /Ulrika

      (Reply)

 88. Hej Kristian (Selan)!

  Vi har ju mötts kring en massa intressanta saker tidigare o även denna gång skulle vi kunna göra det kring dina frågor men det börjar bli lite mycket. En “liten” reflektion bara, nu när jag läst dina frågor: Vi har fått ta emot dopet i Faderns, Sonens och den helige Andens namn, eller hur?

  mvh
  Ulrika

      (Reply)

 89. Kjell,
  Kjell, du fantiserar, jag skriver inte under sign. anonym. Vet inte vem det ar.

  Dessutom har jag inte manipulerat, allt jag skrivit har varit mina asikter. Ar det manipulation att anvanda Jesus istallet for Jeshua?

  Det har varit mycket givande for min del att fa bli uppskattad for det man skriver och inte pa forhand forkastad pa grrund av fordommar.

  Din beskrivning av det MFS star for ar inte korrekt. Sa lange som du inte kan gora en beskrivning som jag delar kommer vi ingen vart. Men vill du borja, sa forklara hur den andra personen i Gudomen kan ha en Gud.

  (kort svar till annan person borttaget av Admin)

      (Reply)

 90. Ulrika Jansson,

  Jag vill lägga till lite grand vad gäller betydelsen av ordet “proskuneo” som rätteligen översätts med “tillbedjan”.

  Låt dej inte smickras och luras av Derek. Han är nämligen mycket bra på det.

  I ordet “pros-kun-eo” finns roten till “kunos” som betyder hund.

  Har du själv haft en hund då vet du hur en hund kan krypa och slicka din hand för att få det den vill eller undvika straff.

  Bibeln skäms inte för detta ord. Det handlar nämligen om att offra all egen “värdighet” inför den man tillber.

  Derek har inte fel att det handlar om “kyss” men han har fel att det handlar om en mänsklig slängkyss. Kyssen i detta fall är hundens slickande av husses hand.

  På MFS hemsida talar man om att Jesus svarade satan “Herren din Gud allena skall du tillbedja”

  Direkt citat från en text som Derek backar upp för 100%. Han får själv berätta varför.

  När Jesus avvisar Satan säger han: “HERREN Gud skall du tillbe..”

  Där används ordet “proskuneo” i en av sina böjningsformer.

  Att sedan skriva till dej att ordets betydelse är ospecifik och betydelselös är inget annat än manipulativ lögn.

  Men vill du tro på deras läror skall jag sända dej privat, mailaddressen till MFS ledare.

  Det handlar då om ditt eget val. Trots varning.

  /Kjell

      (Reply)

 91. Till Kjell: Du skriver att du vill ha en tydlig bekännelse angående trefaldigheten för annars får inte en person skriva något på din blogg.
  Om en person inte är säker? Är den personen exkluderad då? Tyder det på mognad att ställa dessa krav i en så svår teologisk fråga?
  Känslan av att vara inför en inkvisitionsdomstol infinner sig där vissa bloggare agerar domare, (bl.a. du vid ett tillfälle för ca ett halvår sedan), och där dessa anser att bekännelse till bibelns ord inte räcker nu för tiden. Jag har vid flera tillfällen nämnt vad jag tror utifrån det jag förstår, så av rent principiella skäl:

  11. Jag frågar dig igen, anser inte du att det räcker att bekänna romarbrevet 10:9 eller att instämma i Petrus bekännelse att Jesus är Messias den levande gudens son för att kalla sig kristen?

  13. Visa mig vilken vers i bibeln du vill att jag bekänner mig till för att du som domare skall vara nöjd?

      (Reply)

 92. Till Kjell: Sedan vill jag tacka dig för dina svar. Mycket intressant och belysande. Har dock några reflektioner.

  5. Du får varna för MFS hur mycket du vill, men du skriver ju själv att formuleringen av treenighetsläran är ett styckverk, så det skadar kanske inte att försöka ha en ödmjuk hållning till en så svår fråga. Låt de troende få ha sin vandring och prövning av konciliernas dogmer. När det gäller modalismen/oneness i frikyrkan och i synnerhet pingstkyrkan så vill jag bara tydliggöra att jag tror att den oftast gäller i praktiken och kanske inte teorin. Och precis som du skriver så handlar det nog om omognad, svag undervisning och brist på biblisk reflektion.

  6 Så här står det i reformationsbibeln: “Därför SKALL ni be så”

  Jesus skulle lätt ha kunnat formulera bönen på ett annat sätt, så jag förstår inte ditt svar.

  8. Förstår inte ditt svar här heller. Det är en rimlig fråga? Varför fortsätter lärjungarna till största delen att endast vända sig till Fadern i bön efter Jesu himmelsfärd? Varför undervisar de inte tydligare att nu kan de kristna även vända sig till Jesus eller Anden? Eller till den tre-enige guden? Det spelar ju ingen roll längre enligt vissa kristna.

  9. Angående denna punkt så är min poäng: Varför inte bara läsa det som uttryckligen står istället för att använda sig av sk. uppenbarad kunskap.

  10. För den som inte vill söka sanningen förutsättningslöst finns det en risk att alla
  svåra frågor blir ledande som du försöker kalla dem eller manipulativ propaganda. Hur många ledare inom Jehovas vittnen eller mormonerna skulle anse att ärliga frågor verkligen är ärliga?

  14. Bara en fråga till sist som jag är väldigt nyfiken över:

  Vem syftar författaren på i dessa verser när han skriver Gud?

  A: Heb 1:1 Sedan GUD fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son,

  B: Apg 3:13 Nej, Abrahams och Isaks och Jakobs GUD, våra fäders GUD, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som I utlämnaden,

  C: Apg 13:32 Och vi förkunna för eder det glada budskapet, att det löfte som gavs åt våra fäder, det har GUD låtit gå i fullbordan för oss, deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå,

  D: Ef 3:10 Ty GUD ville att HANS mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. 11Sådant hade HANS beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som HAN utförde i Kristus Jesus, vår Herre. (Vem är Han enligt dig i denna vers?)

  E: 1 kor 8:6 Så finnes dock för oss allenast en enda GUD: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro. (Hur tolkar du denna vers)

  Skulle uppskatta faktiskt uppskatta svar, och då är jag ärlig.

  MVH

      (Reply)

 93. Ulrika Jansson,

  Hej Ulrika!

  Ja, visst! Vad syftar du på?

  Det beror ju lite på i och för sig. Azusa street väckelsen splittrades i åtminstone två stora förgreningar. En av dessa den sk. Oneness/modalism rörelsen döper endast i Jesu namn som jag förstår. Så det beror lite på vem du frågar?
  Hur gick det med loppisen?;)

  MVH

      (Reply)

 94. Azaryahu skrev: “Du skriver att du vill ha en tydlig bekännelse angående trefaldigheten för annars får inte en person skriva något på din blogg. Om en person inte är säker? Är den personen exkluderad då?”

  Du läser och tolkar mycket selektivt. Jag motiverade detta.

  Vi har nu en längre tid haft Derek som kommentator på olika bloggar. Derek har presenterat sig under falsk flagga. Falskt vittnesbörd skulle jag personligen kalla det.

  Jag har många gånger, på ett mjukt sätt, försökt att mana honom till att bekänna färg. Men han ville inte det. Så till slut tvingade jag honom till det.

  Derek vet mycket väl vad han bekänner. Det handlar inte om någon osäkerhet i hans fall.

  Jag vill inte ha flera infiltratörer i fårakläder på min blogg.

  Jag har all anledning att tro att även du mycket väl vet vad du bekänner. Dina frågor tyder tydligt på det. Och tydligen antar du att även jag mycket väl vet vad jag bekänner.

  Kanske tror och bekänner du i stort sett samma sak som MFS?

  Det får du göra, vad mej beträffar och inte kommer jag tillåta “stenande” här heller. Så du har inget att frukta.

  Men att tro som MFS och smyga med det kommer jag inte att acceptera igen!

  Bollen är din. Beroende på din bekännelse skall jag besvara dina frågor.

  /Kjell

  PS. Följande kommentarer protesterade du inte emot 🙂

  http://azaryahu.wordpress.com/2013/05/12/13-lank-till-predikan-angaende-bon/#comment-180

  http://azaryahu.wordpress.com/2013/05/12/13-lank-till-predikan-angaende-bon/#comment-187

  Och tidigare och tidigare….. Helt tydligt att du är ense med SÅ Gerdvall och oense med Leif?

  Eller misstar jag mej?

      (Reply)

 95. Kristian,
  Min tanke med att lyfta fram i vilka namn vårt dop sker, i vilka namn vår relation med Gud renas, vill jag visa att vi även fullt logiskt, älska med förståndet, kan tala (be) till (eller med, Gud vet ju redan vad vi behöver) de namn som relationen omfattar. Kom ihåg att dopet är en relationsfråga. När vi talar om att endast be till en av delarna i Gud så tillber vi inte hela Gud? Du håller nog med mig om att det är en felaktig väg att be till Gud genom människan Maria. På samma sätt blir det fel att inte tala med en del av Gud som verkligen är Gud. Ett slags omvänt problem.
  (Såg du att ett av Kristus namn är AMEN! Det visste inte jag)

  Loppan? Jo, tacksamt. Jag har både rättmätiga munnar o icke sådana att mätta just nu:/

  Kjell,
  Tack för varningen. Den kom sent men den kom. Din tanke om att jag skulle vilja dela MFS lära får jag se som en omsorgsfull provokation. Är intresserad av ditt material…eller förresten det får vänta. Jag har bestämt mig för att fokusera på den rena källan och har fullt upp med det bibellexikon som jag fått låna. Idag ska jag pyssla om Fadern, Sonen och den Helige Ande.

  /Ulrika

      (Reply)

 96. Ulrika Jansson skrev: “Din tanke om att jag skulle vilja dela MFS lära får jag se som en omsorgsfull provokation.”

  Fniss!!! Det var en bra omskrivning.

  Men helt ärligt kan jag lova dej att jag inte anfaller någon som öppet bekänner sin tro. Visst kan jag bemöta deras bekännelser, men att anfalla personen vore mycket fel.

  Jag motverkar dem som med slughet, fejkad vänlighet och andra demagogiska trix försöker manipulera tron hos trogna.

  För tydlighetens skull… Du hör inte dit.

  Visste du att råttgift innehåller 99.97% bra mat. Bara 0.03% är gift. Men det är giftet som dödar råttorna.

  Var försiktig med fårakläder, eller hellre dem som finns i dessa pälsar 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 97. Kjell,

  Jag måste säga att jag uppskattar väldigt mycket din rakhet och omsorgsfulla undervisning. Med vidhörande argument.

  Precis så skall det vara. Och om man efter klargörande av argument inte kommer överens, tja, då är det så, men tydligt är det.

  Om det finns något som Guds Ande står för så är det tydlighet, klarhet, renat från slagg. Ett “vin väl klarat” (renat).

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 98. Rolf Lampa skrev: “om man efter klargörande av argument inte kommer överens, tja, då är det så”

  Jag ser det precis så och jag har skrivit en bloggpost just om detta, men har fastnat innan slutklämmen 🙂

  Vi lever ju varje dag med humanister och evolutionister, ateister och animister, räkna bara upp… Varför skulle vi inte kunna leva med dem som har en annorlunda bekännelse?

  Leva i världen men inte av världen!

  Det vill säga, det behövs då ömsesidig respekt för varandra. Men om “villolärarna” fortsätter att proselytera och missionera, även om det sker långsamt och i smyg, då tror jag att man är skyldig (pliktig?) att sätta ner foten.

  /Kjell

      (Reply)

 99. Kjell,

  Till Kjell:

  1. Du övertolkar. För det första är jag inte med i MFS. Har träffat några därifrån och upplevde de som trevliga och sökande personer. Precis som det finns trevliga personer i vilken frikyrka som helst eller hos JV, Mormoner osv. Upplever nog att både du och en hel del andra på Berndt Isakssons forum är lite MFS paranoida. Det här med att smyga in läror? Snälla, går det inte att ställa lite teologiska frågor utan att hela skeppet skall skaka?
  Om ni är trygga i er teologi och tro, slappna av lite.

  2. Du tar upp några exempel på kommentarer som jag inte protesterade emot? Och? jag kan inte gå in och ha en åsikt om varje detalj i två personers dialog. Att jag valde att ifrågasätta Leif B:s teologi beror på att han visade sig ha en modalistisk teologi i praktiken utan att han själv kanske visste om detta. Det är ju precis det som är min poäng. Många inom pingstkyrkan har nog detta då de kanske inte har detalj studerat sin teologi så noga.

  3. Varför reagerar du mer på MFS teologi än på de som visar modalistiska/oneness tendenser eller saluför den helt öppet? Känner du inte till att denna tolkning betraktades som en irrlära av kyrkan runt år 300-400. Om jag vänder på det och frågar, varför ifrågasätter du inte Leifs teologi eller en annan herre vid namn Lars W som öppet deklarerar gång efter annan åtminstone indirekt att han har en modalistisk oneness teologi?

  4. Att jag inte kritiserar MFS lära som du tycker att jag borde lite mer, beror på att jag som trinitarian har större intresse av att pröva min egna kyrkotradition för tillfället. Utefter reaktioner och brist på argumentering på en del kristna bloggar blir jag minst sagt oroad. Religiöst sektbeteende, stenkastning, negligerande, försvar av ens bubblor och känsloutbrott men nästan inga sakliga och goda dialoger.

  5. Har försökt vid flera tillfällen på flera bloggar att ställa några sakliga frågor om vissa bibelverser. Men väldigt få vill försöka studera ordet förutsättningslöst utan börjar direkt med att byta fokus och använda sidoargument. Ungefär som att någon som vill ifrågasätta Islams läror blir misstänkliggjord för en person som hatar muslimer. Du borde väl vara på en lite mer civiliserad och mogen nivå?
  Detta är väl ingen inkvisitionsdomstol utan ett forum för ämnet teologi, eller?
  Så därför frågar jag dig igen skulle du kunna svara på frågorna 11, 13 och 14.

  Jag frågar vänligt och ärligt.
  MVH/ K

      (Reply)

 100. Azaryahu,

  “Du… lite mer civiliserad och mogen nivå?
  … Jag frågar vänligt och ärligt.”

  Mmmmhh.

  Klampar ibland själv omkring och har funnit det mer passande om man överlåter åt andra uttala beröm över en själv. 🙂

  // Rolf Lampa

      (Reply)

 101. Azaryahu skrev: “därför frågar jag dig igen skulle du kunna svara på frågorna 11, 13 och 14”

  Om du gör dej mödan att läsa innantill kan du se att jag har lovat svara på dina otaliga frågor efter att du bekänner färg.

  Tills dess ligger du från och med nu i moderation. (SÅ ligger inte i moderation eftersom alla vet vem han är och vad han står för.)

  Kanske den enklaste möjligheten är att du berättar på vilka punkter du avviker från MFS trosbekännelse.

  Det borde inte vara så svårt……

  /Kjell

      (Reply)

 102. Kjell,

  Inte vet jag vem SÅ är och vad han står för. Inte visste jag vad Derek står för.

  Men min e-postadress har du vetat om länge.

  /Ulrika

      (Reply)

 103. Kjell,
  Nu vet jag mer om SÅ eftersom jag precis varit inne på Karlendals sida. Så den biten behöver du inte berätta mer om.

  /Ulrika

      (Reply)

 104. Derek skrev: “Kjell, du fantiserar, jag skriver inte under sign. anonym. Vet inte vem det ar. ”

  Rätt skall vara rätt. Jag ber dej om förlåtelse för min och andras felaktiga antagande.

  Jag har kollat saken.

  Jag (och flera) blev ledda av att “anonym” formulerade sig nära nog identiskt som du.

  Men kanske var det någon som ville miskreditera dej, eller kanske en anonym supporter.

  Vi får lämna det.

  Nu min fråga:

  Skall jag räkna kommentaren jag nu svarar på som din “avskedskommentar” eller vill du skriva en utförligare “avskedskommentar” under signaturen Derek, innan du återgår till din ursprungliga signatur?

  Ännu en gång, förlåt mej min misstanke att “anonym” var du.

  /Kjell

      (Reply)

 105. I morse fick jag för första gången på länge gråta med hela själen. Först över en av mina synder som för mig är svårsmält. Sedan över det som visat sig i dessa rader och över den splittring som jag inte visste finns här.

  Barnen får tala:
  Under veckan har min dotter varit mycket ledsen och påverkad över att det uppstått splittring bland hennes kompisar.

  “Så går det när man låter henne gå i en skola (kristen) som lär henne att vara snäll”, sade min son när jag bad honom stärka sin syster att inte ta på sig ansvar som inte är hennes.

  Gav i situationen honom rätt och har vidhållit linjen “rätt att känna utan att ta på sig andras ansvar”

  Och ändå, nu förstår jag den djupa sorg och smärta som det är när människor som man bryr sig om är splittrade.

  Men visst, tempel rasar och profetissor får med Guds tillåtelse spetälska. Dock bygger han upp och botar också.

  Var det över Jerusalem som Jesus grät?

  /Ulrika

      (Reply)

 106. Kjell Mweru,

  Med hänvisning till tidigare kommentarer vill jag bara meddela att Azaryahu har beslutat att han “av principiella skäl” inte vill avlägga räkenskap för sin tro.

  Vi får respektera detta likasom Azaryahu får respektera att jag inte släpper in honom tills han uppenbarar sin agenda.

  Korrektion!
   
  Jag har upptäckt att Azaryahu i en av sina många frågor bekänner sig vara “trinitarian”.
   
  Jag ber honom därför förlåta mej min felaktiga slutsats.
   
  Han är således välkommen (om han fortfarande vill det) att kommentera.

  Se: http://unajuaje.niwega.net/2013/06/02/delsanningar-ar-inte-hela-sanningen/#comment-19836

  /Kjell

      (Reply)

 107. Tack Kjell: Jag har skrivit en kommentar på tråden till din senaste bloggpost, delsanning är inte hela sanningen.

      (Reply)

 108. Ulrika: “Nu vet jag mer om SÅ eftersom jag precis varit inne på Karlendals sida. Så den biten behöver du inte berätta mer om.”

  – SÅ har precis samma åsikter som Derek, enda skillnaden var att Derek skrev “Jesus” istället för “Jeshua”. Varför jag skrev under “Derek” var för att kunna ha ett samtal med er utan fördomar och förkastande på förhand. Allt det jag anade bekräftades och jag tyckte det var mycket trevligt och berikande att samtala.
  Tack Kjell, Ulrika och ni andra, ni är mina andliga syskon och Jeshua (Jesus) är vår broder. Gud är vår Fader. 🙂

  Ps/ Det finns en koppling mellan mitt första namn och “Derek”. Derek (hebr. derech) som betyder väg, gata och i mitt fall blev det något omtolkat till stig. /Ds

      (Reply)

 109. skrev: “Varför jag skrev under “Derek” var för att kunna ha ett samtal med er utan fördomar och förkastande på förhand.”

  Bra att du själv tog steget att avslöja “Derek”. Även om du fick viss “hjälp” att göra det.

  Min ursprungliga plan var att låta en “gästblogg” från “Derek” leverera avslöjandet. Men du är ju en intelligent person och du visste att det skulle bli resultatet.

  Maningen till att skriva en gästblogg gäller således bara “Derek” och eftersom han nu har flyttat till mitt spamfilter, och eftersom du har en egen hemsida och inte längre behöver avslöjas, får du använda din egen hemsida som annonspelare.

  /Kjell

      (Reply)

 110. Kjell: “Maningen till att skriva en gästblogg gäller således bara “Derek” och eftersom han nu har flyttat till mitt spamfilter, och eftersom du har en egen hemsida och inte längre behöver avslöjas, får du använda din egen hemsida som annonspelare.”

  – Jag har ingen egen hemsida. MFS är en registrerad demokratisk förening med styrelse på sju personer. MFS har en hemsidan, en välbesökt sådan. 🙂

  Där finns det gedigen bibelundervisning för de som är som de i Berea.

  Ps/ Derek är “död”, så du kan ta bort filtret. Frid över hans minne och hans bra kommentarer. / Ds

      (Reply)

 111. SÅ skriver:
  “Varför jag skrev under “Derek” var för att kunna ha ett samtal med er utan fördomar och förkastande på förhand.”Slutcitat

  Min fördom var att vi delade tron. När vi använde samma ord trodde jag att vi talade om samma innehåll. Den fördomen har givit mig en läxa.

  Om jag inte känt det jag kände då hade jag inte varit ledsen och förtvivlad nu heller. Det finns många som inte delar min tro men som jag tycker mycket om. En av dem är buddist. Men att använda varandra som en del i ett slags experiment brukar inte bevara vänskapen.

  Det finns mer att säga men jag nöjer mig med att få ljus i saken,

  /Ulrika

      (Reply)

 112. Ulrika Jansson,

  “Det finns mer att säga men jag nöjer mig med att få ljus i saken,”

  – En klok slutsats.
  Må Herren upplysa dig med sitt ljus, som är Messias.

      (Reply)

 113. Ja, SÅ,

  Nu menade jag med “ljus” att få veta vilken tro du egentligen bekänner och lär ut. Och borde stått upp för från början. Vilken tro klarar inte dagsljus från start?

  Hjärnskrynklerier.

  /Ulrika

      (Reply)

 114. Håller med Ulrika de hon skriver.

  Det jag upplever är att detta som har på gott en tid, är ett tydligt exempel på att vi lever in klurig tid.
  Jag gick på det. Med en viss olustig känsla.

  MVH B-O

      (Reply)

 115. B-O,
  Trots att jag igår tillrättavisade dig väljer du att idag uppmuntra mig. Det får mig att tänka på syskonskap, Bibelns syn på tillrättavisning och uppmuntran med syfte att hjälpa varandra bevara tron.

  Messias betyder Kristus och är församlingens huvud och den ende Läraren genom den Helige Ande.

  /Ulrika

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *