förelägga – apokeimai – lagstifta

Detta blir ytterligare en bloggpost om lag och nåd. Anledningen är att stor förvirring råder just i denna fråga. Lag och bud och lydnad har blivit något av ett tabu för många. Ja det går till och med så långt att man fördömer varandra och bestrider varandras frälsning.

De stora frågorna törs man inte besvara.

 • Hur kan man döma varandra om det inte finns någon lag?
 • Vad benådas man för om det inte finns någon lag?
 • Citera någon som predikar att man kan bli rättfärdigförklarad genom laggärningar!


Man medger genom sitt handlande att det finns kriterier som gör att man kan bedöma. Men detta är ju bara synonymer för lag och dom. Kriterium betyder lag och en bedömning grundar sig på en “dom” eller ett konstaterande att något är i enlighet med, eller emot, detta kriterium.

Jag börjar med en liten rundvandring i citat ut NT. Först alla citat där ordet “apokeimai” förekommer. Ordet apokeimai förekommer 4 gånger i Nya Testamentet och jag överlåter åt läsaren att bilda sig en uppfattning av vad ordet betyder.

Om du tycker att ordstudier är ointressanta kan du hoppa till slutsatsen men då missar du möjligheten att själv bedöma vad som håller måttet.

Jag citerar först ur Svenska Folk-Bibeln. Jag har fetstilat översättningen av “apokeimai”.

Hebrews 9:27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas,

II Timothy 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.

Colossians 1:5 på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet, det evangelium

Luke 19:20 Därefter kom en annan tjänare och sade: Herre, se här är ditt pund. Jag har haft det förvarat i en duk

I 1917 år översättning står det:

Hebrews 9:27 Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas,

II Timothy 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen», och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Colossians 1:5 vi tacka honom för det hopps skull, som är förvarat åt eder i himmelen. Om detta hopp haven I redan förut fått höra, genom sanningens ord i det evangelium

Luke 19:20 Och den siste kom fram och sade: ‘Herre, se här är ditt pund; jag har haft det förvarat i en duk.

Sedan vill jag tillägga översättningen i Luthers bibel (1545):

Hebrews 9:27 Und wie den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht,

Och om du förstår tyska kan kan du förstå att Gesetz och Lag är “samma sak”.

Nach der Wortherkunft bezeichnet der Begriff „Gesetz“ etwas Gesetztes, etwas Festgelegtes. Ein Gesetz ist also im eigentlichen Sinn des Wortes eine Festlegung von Regeln. Daher bezeichnet man den Gesetzgebungsvorgang auch als Rechtsetzung – im Gegensatz zur Rechtsprechung. Laut Duden ist das Gesetz „eine vom Staat festgesetzte, rechtlich bindende Vorschrift“. Von dem Verb „setzen“ leitet sich der Begriff „Satzung“ ab. Die rechtswissen-schaftliche Terminologie unterscheidet zwischen dem Gesetz im formellen Sinne und dem Gesetz im materiellen Sinne. Dieses Begriffspaar ist nicht zu verwechseln mit dem Begriffspaar „formelles Recht“ und „materielles Recht“.

En svensk beskrivning: “Lag hör etymologiskt ihop med verben ligga och lägga och betyder “något grundläggande, något som ligger (fast)” och går tillbaka på en tid då lagen reglerade den grundläggande samhällsordningen. Ordet lag i denna betydelse är ursprungligen i neutrum plural; i bestämd form lagen. På grund av ordets pluralform har genitivformen i plural förekommit: “i laga kraft” exempelvis. Ordets singularform, i bestämd form laget, betydde bland annat underlag, grund.”

Och när uttalade då Gud den lag som citeras i Hebreerna 9:27? Jo, det gjorde han i lustgården innan kvinnan hade skapats. 1 Mos. 2:15-17

Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den. Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: »Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö.»

Och då bör man komma i håg att när en person som har all makt bjuder något så är det samma sak som att han presenterar en “lag”. Samma lag består fortfarande. Men lagens tillämpning är beroende av vår relation med Herren Jesus Kristus vår Frälsare.

Jag kan ju inte hebreiska så jag måste lita på att man i LXX, Septuaginta har översatt det hebreiska ordet “tsavah” korrekt. Det ord som i svenskan har översatts med ordet “bjöd” har översatts med “entellomai” i LXX. Jag fetstilar det ord man har använt som översättning av “entellomai”. Och igen citerar jag bara ur NT. Kom ihåg att jag bara vill visa vad ordet betyder. Det handlar inte om vilka bud som gäller eller inte gäller.

Matthew 15:4 Gud har ju sagt: ‘Hedra din fader och din moder’ och: ‘Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.’

Matthew 17:9 Då de sedan gingo ned från berget, bjöd Jesus dem och sade: »Omtalen icke för någon denna syn, förrän Människosonen har uppstått från de döda.»

Matthew 19:7 Då sade de till honom: »Huru kunde då Moses bjuda att man skulle giva hustrun skiljebrev och så skilja sig från henne?»

Matthew 28:20 lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

Mark 10:3 Men han svarade och sade till dem: »Vad har Moses bjudit eder?»

Mark 11:6 Men de svarade dem såsom Jesus hade bjudit. Då lät man dem vara.

Mark 13:34 Såsom när en man reser utrikes och lämnar sitt hus och giver sina tjänare makt och myndighet däröver, åt var och en hans särskilda syssla, och därvid ock bjuder portvaktaren att vaka.

John 8:5 Nu bjuder Moses i lagen att sådana skola stenas. Vad säger då du?»

John 14:31 men detta sker, för att världen skall förstå att jag älskar Fadern och gör såsom Fadern har bjudit mig. Stån upp, låt oss gå härifrån.»

Hebrews 9:20 och sade: »Detta är förbundets blod, det förbunds som Gud har stadgat för eder.»

Hebrews 11:22 Genom tron talade Josef, när han låg för döden, om Israels barns uttåg och gav befallning om vad som skulle göras med hans ben.

Nu kommer jag till slutsatsen


Det kommer att handla om en enda vers, nämligen versen ur Hebreerna 9:27

 • Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas,
 • Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas,
 • Und wie den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht,
 • And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment:


Hur många gånger skall vi dö?

Bara en gång, så vi kan skippa hindusimens reinkarnation.

Frågan är då om detta gäller även “frälsta” eller “rättfärdigförklarade” människor.

Jag tror att det gör det, men om du tror att det inte gör det kan du sluta att läsa här. Inget av det jag skriver gäller för din tro.

Nu är det således alla människor “förelagt” vilket betyder att Gud har uttalat en lag. Den lagen gäller alla, oavsett om man har tagit emot frälsningens gåva eller ej.

Den lagen gäller alla med full kraft. Den är inte avskaffad.

Lagen säger att du och jag kommer att dö!

Men den säger även något mera. Den säger att vi efter döden kommer att dömas.

Vänta nu lite, kanske du säger. I Rom. 8:1 står det: “Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.

Visst, visst! Om du har tagit emot frälsningens gåva så kommer Försvarsadvokaten Jesus Kristus att träda fram och betala din skuld så att du slutligen för evigt får räknas som skuldfri rättfärdigförklarad!

Men det betyder inte att “rättegången” är avskaffad. Vi kan ta som exempel Matt. 12:36 “Men jag säger eder, att för vart fåfängligt ord som människorna tala skola de göra räkenskap på domens dag.

Gäller det bara dem som inte har tagit emot frälsningens gåva? Jag tror inte det. Det gäller dej och mej.

Försök nu att tänka dej en domstol som samlas. Domaren och resten av teamet tar plats och du står i båset. Någon ed behövs inte för ingen kan ljuga på den dagen.

Sedan drar man fram det du har sagt och domaren söker febrilt efter lagboken, men den finns inte.

Tror du verkligen att Gud har klantat till det så att domens dag inte kommer att kunna bli verklighet?

Vad kallar du i sådana fall denna din “tro”?

För inte handlar det om Herrens trofasthet till dej och din trohet mot honom.

Jag vill att du förstår, du som fortfarande slåss med väderkvarnar för att försvara att “lagen har avskaffats” att du sysslar med galenskaper.

Lagen har inte avskaffats. Men inte alla föreskrifter gäller för dej och mej idag. Det kan vi ta upp separat.

Och allra viktigast är att vi av nåd, helt utan förtjänst får välja den suveräne försvars-advokatens sida. Och Han kommer då att betala vår skuld. Ja han har redan gjort det.

Tänk vilken nåd!

Han stiger in och omintetgör lagens straffande tillämpning på dej och mej.

Om vi vill.

Är inte det något att vara tacksam för? Är inte det en riktigt bra orsak att vara Honom trogen?

/Kjell

Views: 31

50 thoughts on “förelägga – apokeimai – lagstifta”

 1. • “Hur kan man döma varandra om det inte finns någon lag?
  • Vad benådas man för om det inte finns någon lag?
  • Citera någon som predikar att man kan bli rättfärdigförklarad genom laggärningar!”

  Mycket berättigade frågor.

  Misstänker att de som bortser från detta inte vill kännas vid att de är syndare och behöver den nåd de säger sig predika. Bibelns definition på vad synd är relaterar helt och hållet till Lagen:

  “Var och en som gör synd, han överträder ock lagen, ty synd är överträdelse av lagen.”
  (1 Joh. 3:4)

  Menar de sig vara utan synd p g a att de ignorerar Herrens, Yeshuas, lag vilken påvisar synden bedrar de sig själva enligt samma brev:

  “Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.”
  (1 Joh. 1:8)

  Att “all synd ska förlåtas människorna” (med undantag av en) är inte detsamma som att den lag som dömer, d v s påvisar synden, inte finns.

      (Reply)

 2. Jag det är mycket sorgligt och faktiskt konstigt att så många helt har gått i baklås när det gäller nåd och lydnad.

  Om jag ändå kunde nå några av dessa med de artiklar jag har skrivit om lag och nåd här.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Lars W,

  Det undgår tydligen dessa att de inte kan leva en enda dag utan att följa (lyda) lagar.

  Varför människostadgar skulle vara bättre att följa än Guds eviga bud har de inte kunnat förklara.

  Deras första och största bud är:

  Du skall icke hava lag, ty om du har det faller du ur nåden!

  Det lyckas inte att diskutera med dessa för de har ett täckelse för sina ögon i förståelsen av detta.

  Att man inte kan leva i samvaro med någon om man totalvägrar att försöka tillfredställa dennes behov och önskningar, har tydligen inte gått upp för dem.

  Trofasthet, förtroende och trohet utgör tillsammans det som i Guds Ord kallas “tro”.

  Och det är den tron som leder till rättfärdiggörelse.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Tack för den andliga maten.Kände mig dum som besvärade dig.Du hjälpte mig så fint.Herren välsigne dig.

      (Reply)

 5. Kjell,

  “Det undgår tydligen dessa att de inte kan leva en enda dag utan att följa (lyda) lagar.”

  Funderade senast i dag på hur trafiken skulle se ut utan lagar och regler. Om trafiken styrdes av kärlek… Vilken katstrof.

  Ja, jag menar om man med ordet avser en godtycklig “kärlek”, inte den som avses i Guds bud, som förklaras och fördjupas i bergspredikan och som poetiskt broderas ut i Kärlekens lov (1 Kor kap 13).

  Tänk bara på grabben som har bråttom till sin “kärlek” i den avlägsna staden. Hur många människors liv riskerar han på sin väg om han styrs av “kärlek” och vill vinna ett antal minuter genom att trotsa/ignorera lagen och överskrida alla hastighetsbegränsningar i sin vilda framfart?

      (Reply)

 6. Jag vill citera en recent kommentar skriven av en känd nådesflummare som ofta talar nedlåtande om Bibeln.


  Det finns bara två sätt att vandra, efter lagens alla påbud, eller efter Anden.
  Det är alltså två olika förbund, ett bokstavsförbund och ett Andeförbund och jag menar att man inte kan blanda dessa två. Antingen vandrar vi i Anden, eller efter bokstaven, vilket egentligen är att vandra efter köttet.
  Hur undrar säkert du, jo, att vandra efter bokstaven baseras på människan och hennes förmåga, hon står då i centrum och så vill Gud inte ha det.
  Skriften är för bokstavsvandrarna en trygghet, dock en falsk sådan. En skall vara vår trygghet, Gud allena!

  Logiken är på samma nivå som: “När du går ut i dag så får du endera en meteorit i skallen och dör, eller så får du det inte. Det finns bara två möjligheter. Så du har 50% chans att slås ihjäl av en meteorit.”

  De som förespråkar den laglösa nådesförkunnelsen kommer en dag att ställas ansvariga för alla som genom deras lära förkastar Guds Ord till förmån för en andlig GPS styrd av den egna viljan.

  En “andlig” ledning som motsäger Guds eget Ord kommer inte från Den Helige Ande!

  Finns det någon här som vet hur utbredd denna villolära är i Sverige?

  Sorgliga saker.

  /Kjell

      (Reply)

 7. kerstin,

  Kära syster, inte besvärade du. Var hjärtligt välkommen alltid att skriva om vad som helst.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Lars W,

  Jo, det är ju i princip bara Guds eviga bud som är misstänkta.

  Andra regler och bud och principer och kriteria är helt okay.

  Om man följer dessa, speciellt de man själv gillar, löper man ingen risk att “falla ur nåden”.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Berndt Isaksson,

  Det är väl bara så frustrerande att man tydligen inte kan nå dem som fastnat i denna villa.

  De är inte mottagliga för sakargument även om dessa är grundade på Skriften.

  Deras Bibel ser ut ungefär som en schweitzerost.

  /Kjell

      (Reply)

 10. @Kjell

  Kanske bön och fasta inför Herren, vore en lösning, för dessa vilseförda …..?

      (Reply)

 11. Kjell,

  Eftersom du tar mitt inlägg från Vakna sverige, så vill jag ge dig en fråga eftersom du verkar vara den som vet bäst!

  Kan du i NT hitta ett skriftställe som visar att vi skall vandra efter bokstaven?
  Kan du i NT hitta ett skriftställe som visar att vi skall vandra efter Anden?

  Ps: En andlig människa kläcker inte ur sig sarkasmer för att trycka ner andra och därvid själv komma i bättre dager!

  Bb

      (Reply)

 12. Kjell,

  Du skriver: De som förespråkar den laglösa nådesförkunnelsen kommer en dag att ställas ansvariga för alla som genom deras lära förkastar Guds Ord till förmån för en andlig GPS styrd av den egna viljan.

  – Kjell! Du vet inte vad du pratar om, vem förkastar Guds ord? Guds ord talar om att vara ledd av Anden, inte av bokstaven.

  En “andlig” ledning som motsäger Guds eget Ord kommer inte från Den Helige Ande!

  – Det verkar som om du blivit förblindad av något oförklarligt, vem talar om en ledning som motsäger Guds ord?

  När jag läser dina spydiga komentarer om flummiga nådesförkunnare, så ställer jag mig frågan, känner du Gud?
  Jag blir väldigt tveksam till det, för om du känner Gud, så vet du att Gud själv fostrar sina barn och tillåter inte vad som helst.
  Är du så dum att du tror att jag kan synda på hur som helst bara för att jag håller på nåden och vill följa Anden?

  Bb

      (Reply)

 13. Björn bloggaren skrev: “En andlig människa kläcker inte ur sig sarkasmer för att trycka ner andra och därvid själv komma i bättre dager!”

  Håller helt med.

  Ta upp det på den blogg där du får skriva men inte jag! 🙂 Jag är ju tydligen farligare än MFS ordförande…. (Jag skall inte nämna några namn. I alla fall inte ännu.)

  Notera att ingen förbjuds att försvara sig här! Jag törs stå för det jag skriver.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Björn bloggaren,

  Jag vet verkligen inte hur många gånger du har dissat Bibeln till förmån för “upplevelser” och “känslor”.

  En “andlig” ledning som motsäger Guds eget Ord kommer inte från Den Helige Ande!

  Och jag orkar inte leta tillbaka alla dessa kommentarer. Det får vara tills Herrens dag.

  Guds Ord, Skrifterna, Bibeln står långt över vilken upplevelse vi än må ha.

  Guds Ord är facit mot vilket vi kan pröva allt och behålla det goda.

  Tills du erkänner det ser jag dej som en förvirrare.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Björn bloggaren,

  “- Kjell! Du vet inte vad du pratar om, vem förkastar Guds ord? Guds ord talar om att vara ledd av Anden, inte av bokstaven.”

  Vad menar Bibeln med att vara ledd av Anden?

  I min ungdom lärde jag mig att Anden påminner oss om vad som står Skrivet. Det är också min erfarenhet sedan dess. Han hjälper oss med mycket på många områden, absolut, men Han har satt detta med att påminna om Ordet som sin huvuduppgift:

  “Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.”
  (Joh. 14:26)

  En mycket viktig och omfattande del av Hans ord finns i Bergspredikan. Där finner vi utläggning och fördjupning av Lagen. Vi finner också detta ord som borde säga allt i fråga och avsluta debatten*:

  “Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.” (Matt. 5:18)

  *Vilket icke kommer att ske så länge “den gamle ormen” är lös och väser sitt “..skulle då Gud hava sagt…?”

      (Reply)

 16. Kjell,

  Du skriver: Guds Ord, Skrifterna, Bibeln står långt över vilken upplevelse vi än må ha.

  – Men hallå Kjell, om vissa profeter i GT skulle uppleva samma saker i dag som de gjorde då, så skulle de med all säkerhet kallas villolärare, new agare, mm.

  Guds Ord är facit mot vilket vi kan pröva allt och behålla det goda.

  – Ja, grundläggande är det så och jag har även skrivit på flera ställen, att skriften är vår prövningsgrund.
  Det finns dock ett sätt till att pröva, som för visso är enligt skriften.

  Tills du erkänner det ser jag dej som en förvirrare.

  – Har aldrig förnekat skriften som prövningsgrund.

  En fråga till dig! Hur tror du Hesekel prövade sina astralresor, andeupplevelser, sina märkliga uppdrag, mm?

  Jag skrev: En andlig människa kläcker inte ur sig sarkasmer för att trycka ner andra och därvid själv komma i bättre dager!”

  Du svarade: Håller helt med.

  – Kan det då inte vara på sin plats med en ursäkt för ditt tillmäle om nådesflummare?

  Bb

      (Reply)

 17. Björn bloggaren skrev: “Kan det då inte vara på sin plats med en ursäkt för ditt tillmäle om nådesflummare?”

  Hur skulle du själv vilja kalla det?

  Jag skall överväga ditt svar, som jag då tar som en bekännelse.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Kjell: “Ta upp det på den blogg där du får skriva men inte jag! Jag är ju tydligen farligare än MFS ordförande…. (Jag skall inte nämna några namn. I alla fall inte ännu.)

  Notera att ingen förbjuds att försvara sig här! Jag törs stå för det jag skriver.”

  – Tack Kjell för en bra artikel!

  Nu är det SÅ att jag inte heller får skriva på “Vakna Sverige”. Kanske har de somnat? Jag har i alla fall skickat in två svar på det som riktats till mig, men det har inte publicerats. Förmodligen är det så att när argumenten tryter och det börjar brännas så att man känner sig tvingad att ändra sig, så kommer censurmentaliteten in. Hedrande för dig att du har lämnat detta lågvattenmärke.

  Här är mitt svar till Antonia där det blir uppenbart att Gal 4:8-10 inte handlar om “judaisering” utan varning för avgudadyrkan. En nyhet kanske för många.
  Välsignelse!

  Antonia: “Helt rätt, det är inte Gud som är svag eller arm, vilket jag heller inte påstått, utan vår köttsliga natur!”

  – Vad du påstår har inte med denna text att göra. Jag talar om vad Paulus säger i Gal 4:8-10. Du försöker blanda bort korten eftersom du inte vill erkänna att du har fel.

  ”Gal 4: 8 Förut, innan I ännu känden Gud, voren I trälar under gudar som till sitt väsende icke voro gudar. 9 Men nu, sedan I haven lärt känna Gud och, vad mer är, haven blivit kända av Gud, huru kunnen I nu vända tillbaka till de svaga och arma »makter», under vilka I åter på nytt viljen bliva trälar? 10 I akten ju på dagar och på månader och på särskilda tider och år.”

  – Paulus talar definitivt inte om deras “kött” utom om de svaga gudar och arma makter som höll dem tidigare fångna, INNAN de hade lärt känna Israels Gud.

  Det var nämligen så att i Romarriket hade man dagar och särskilda tider enligt den hedniska kalendern då det var gynnsamt att t ex göra resor eller att göra andra saker. Detta fins i all hedendom eftersom hednisk tro ofta kopierar den sanna tron. Hos oss tog detta sig också uttryck i det vi kallar för skrock. Det är alltså helt uppenbart att här varnar Paulus för en återgång till hednisk tro, men visst finns det varningar av Paulus för att omskära sig och hålla Mose lag för att bli frälst. Det kommer förmodligen som en överraskning för somliga att Galaterbrevet inte bara handlar om varning för s k “judaisering”.

  Även om Svenska Folkbibeln satt rubriken “Vänd inte tillbaka till lagen” så handlar detta inte om lagen utan om avgudarna. En mer passande rubrik vore: “Vänd inte tillbaka till ynkliga människostadgar”. Guds lag som gavs vid Sinai under stor dramatik och manifestationer från himlen är helig och god, inga ynkliga människostadgar!
  Det skulle hedra dig om du erkänner att du tog fel när det gällde denna text.

      (Reply)

 19. Jag älskar bilden av den himmelska rättegången, med Jesus som både är vår försvarsadvokat, vår överstepräst, OCH Guds Lamm.
  Underbar är Han, som både för vår talan, är vår ‘laglige representant’ – OCH är vårt ställföreträdande försoningsoffer!

  Det står skrivet att vi ALLA ska stå inför Kristi domstol.
  Och det kanske inte vore helt fel, att faktiskt få stå där inför Gud, vår Domare, och (på nytt) drabbas av allvaret i vår skuld inför Honom ? Det drabbas jag av allt som oftast redan nu!

  Och likväl som vi då på nytt ‘drabbas’ av vår synd och skuld inför helig, kärleksfullkomlig Gud, så kommer vi (på nytt) att ‘drabbas’ av Hans heliga, kärleksfullkomliga dom över synden – i det heliga, kärleksfullkomliga Lammet, som villigt utgav Sig Själv…

  “And once again I look unto the cross where You died
  I’m humbled by Your mercy, and I’m broken inside
  Once again I tank You
  Once again I pour out my life…”

  Lovsången i himmelen kommer att stå till Lammet – likväl som till Lejonet.

      (Reply)

 20. Kjell: “Och då bör man komma i håg att när en person som har all makt bjuder något så är det samma sak som att han presenterar en “lag”. Samma lag består fortfarande. Men lagens tillämpning är beroende av vår relation med Herren Jesus Kristus vår Frälsare.”

  – Precis! Du skriver SÅ bra att jag blir tårögd!

  Det handlar om nåden att vara “i Messias”. Paulus är den ende aposteln som använder uttrycket “i Messias”. I Messias är vi nya skapelser genom att vår ande väckts till liv genom Guds Ord. Då nås vi inte av Guds vrede (orge) över synden, den som uppenbaras då Messias återkommer i makt och i Faderns härlighet.

  Ps/ Björn, var glad att man kallar dig för “nådesflummare” och inte “laglös”. 😉 /Ds

      (Reply)

 21. ,

  Fast SÅ, låt oss vara ärliga att vi har ett antal oöverbryggliga skillnader i vår tro angående laggärningar, lagiskhet och Jesu person.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Kjell: “SÅ,

  Fast SÅ, låt oss vara ärliga att vi har ett antal oöverbryggliga skillnader i vår tro angående laggärningar, lagiskhet och Jesu person.”

  – Jag förstår att du vill markera, men det är nog bara det sista av de tre som skiljer.

  Jag sysslar varken med laggärningar eller lagiskhet. Du sitter nog fortfarande fast i kyrkans åsikter vad som är lagiskt. Om man frivilligt vill leva mer i överenstämmande med judiskt liv än med kyrkans, så är det varken laggärningar eller lagiskhet.

  Fråga: Varför anses det vanligtvis mer lagiskt att leva lite mer som vår Mästare, än det levnadssätt som kyrkan bestämt i strid med bibelns/judiskt levnadssätt?

  Har du något bra svar, min vän i bushen! 😉

      (Reply)

 23. ,

  Nja, markera, men faktum är ju att du vid flera tillfällen har sagt att ett Guds barn som inte firar sabbat är ett olydigt Guds barn.

  Det skulle jag nog kalla lagiskhet.

  Får du laga mat på sabbaten nu för tiden?

  /Kjell

      (Reply)

 24. skrev: “Fråga: Varför anses det vanligtvis mer lagiskt att leva lite mer som vår Mästare, än det levnadssätt som kyrkan bestämt i strid med bibelns/judiskt levnadssätt?”

  Lagiskhet förekommer överallt. Och det finns ingen fördel att tvingas följa (rituella) människostadgar.

  Jag har aldrig funnit någon förening eller församling eller samfund som inte hade någon synd-katalog och rättfärdighets-katalog.

  Det finns ingen brist på lagiska fariseer ens i sammanhang där man predikar att lagen är upphävd och avskaffad. Det döms friskt “utan lag” 🙂

  Ingen kan leva ens en dag utan bud och lagar.

  /Kjell

      (Reply)

 25. Kjell: “Lagiskhet förekommer överallt. Och det finns ingen fördel att tvingas följa (rituella) människostadgar.”

  – Bra, då är vi överens! Inga tvingande människostadgar som att fira söndag, jul eller påsk på fel datum. 🙂

  Men du svarade inte på min fråga.

  Fråga: Varför anses det vanligtvis mer lagiskt att leva lite mer som vår Mästare, än det levnadssätt som kyrkan bestämt i strid med bibelns/judiskt levnadssätt?

  Observera att frågan handlar om ett frivilligt levnadssätt.

  Kjell: “Nja, markera, men faktum är ju att du vid flera tillfällen har sagt att ett Guds barn som inte firar sabbat är ett olydigt Guds barn.

  Det skulle jag nog kalla lagiskhet.

  Får du laga mat på sabbaten nu för tiden?”

  – Javisst är man olydig om man inte observerar sabbaten, men jag sa inte att man måste lyda buden om sabbaten enligt Mose lag. Sabbaten för oss har inte med Mose lag att göra, den är given till människan redan från begynnelsen.

  Om inte torans matbud är bindande för ickejudar, så är inte heller matlagning förbjuden för oss. Väljer man att inte äta oren mat och att laga mat på fredagen så att det räcker hela sabbaten, så kan man göra det för Herren Jeshua. Om du anser att du har rätt att välja din egen dag för Herrens skull, så må jag ha samma rätt att välja den Herren valt för Herrens skull. Låt ingen döma er… Kol 3:16 🙂

  Det är alltså bara synen på Messias Gud son som skiljer. Just nu i alla fall. 🙂

      (Reply)

 26. För min del har jag funnit ett matematiskt samband:

  (Matt 5:18) + (Matt 12:31) => 1 Kor 13

  Guds Kärlek till de människor Han skapat uttrycks genom Lagen och Nåden. Tar du bort endera termen faller ekvationen och världen blir ond. Det kan sluta i ett rent helvete (som dom säger). Så slutar det inte, det slutar i ett Guds Rike där både lag och nåd får sin plats:

  “Där skola icke mer finnas barn som leva allenast några dagar, ej heller gamla män, som icke fylla sina dagars mått; nej, den som dör ung skall dö först vid hundra års ålder, och först vid hundra års ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen.”
  (Jes. 65:20)

      (Reply)

 27. “För min del har jag funnit ett matematiskt samband:

  (Matt 5:18) + (Matt 12:31) => 1 Kor 13”

  Hmm… outgrundliga äro Herrens vägar… när jag först tänkte på det matematiska sambandet var det ju:

  (Matt 5:18) + (Matt 12:31) => 1 Kor 6:12

  Ok, välj det ni tycker passar er bäst… 1 Kor 13 passar mig bra (Ps. 16:6) .

      (Reply)

 28. skrev: “Javisst är man olydig om man inte observerar sabbaten. /../ Om du anser att du har rätt att välja din egen dag för Herrens skull, så må jag ha samma rätt att välja den Herren valt för Herrens skull. Låt ingen döma er.”

  Nu undrar jag nog faktiskt om du inte ser din egen tankevurpa i ovanstående påståenden?

  För, tänk om jag då skulle välja onsdagen och sedan säga att du är olydig om du inte avskiljer just onsdagen.

  Och du dömer ju alla “olydiga” som inte avskiljer lördagen, med i nästa andetag bekännandet av “låt ingen döma er”.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Svar till Andreas Frost placerat här som komplement med bild.

  Mose lag bygger på Guds eviga bud som fundament.

  Eller om du hellre vill, Guds eviga bud finns med som byggstenar i Mose lag.

  Den som kastar ut Guds eviga bud, tillsammans med Mose lag som inte gäller oss, gör sig själv laglös.

  I HRM gör man ju motsatsen. Man plockar med så mycket man kan av Mose lag och kallar den Guds eviga bud.

  Båda dessa misstag leder till villor.

  Vi kan lungt lita på samvetets röst, eller lagen skriven i våra hjärtan, så länge vi inte dövar våra samveten.

  Som komplement räcker gott och väl den presentation som Nya Testamentet ger av Gud eviga bud.

  Det Sven och Lennart tydligt visar i sina skrifter och predikningar är att de inte förkastar Guds eviga bud, men är noggranna att inte importera Mose lag.

  Du brukar ju göra misstaget att du klumpar ihop Guds eviga bud med Mose lag och kastar bort rubbet.

  Och du har helt rätt, att om du verkligen gör det så har vi olika tro.

  /Kjell

      (Reply)

 30. Kjell: “Och du dömer ju alla “olydiga” som inte avskiljer lördagen, med i nästa andetag bekännandet av “låt ingen döma er”.”

  – Guds sabbatsdag är lördagen, där finns ingen frihet att ändra något, eftersom det tillhör det orubbliga sedan skapelsen. Iaktar vi inte den på något sätt eller erkänner den som sabbatsdagen, så är vi olydiga mot en fundamental ordning i Guds skapelse. Det har inget med toran vid Sinai att göra, utan med den tora som Gud gav de första människorna. Abraham “följde alla Herrens bud och stadgar”, står det, och det var före Sinai.

  Hur kan du veta att Paulus syftar på sabbatsdagen när han talar om dagar i t ex Rom 14:5? Vi har mycket lite kunskap om vissa frågor Paulus behandlar i sina brev. Vi får ofta bara veta svaret, men inte frågeställningen. Dt fanns många “dagar” i det hedniska Romarriket som skulle iaktas.

  Kjell, jag skrev “Om du anser att du har rätt att välja din egen dag för Herrens skull”. Jag skrev inte att du har rätt att välja vilken dag som helst och göra det till din sabbat (vilodag). Omständigheter kan göra att man inte kan avskilja sabbaten, men man kan inte mot Guds ord etablera en annan ordning. Då är man olydig. Men det är förvisso inte en dödssynd, vad jag förstår.

      (Reply)

 31. Kjell, vilka bud är Guds eviga bud? Har aldrig hört talas om dem.

  Hur många är de och hur lyder de?

      (Reply)

 32. ,

  Som du nu troligen inser var det inte en fråga om att “markera” mot dej.

  Vi har ju helt tydliga åsiktsskillnader angående detta.

  Inga som helst tvivel att Sabbaten är det vi kalla Lördag på svenska.

  Men när du kallar dem som inte avskiljer Lördagen (egentligen Fredag kväll till Lördag kväll) för “olydiga Guds barn” så propagerar du för lagiskhet med en judaistisk nyans.

  Och!!!!

  Du hjälper till att skapa en polarisation som definitivt inte är av godo. (Skall försöka skriva en bloggpost om just detta med heresi.)

  /Kjell

  Och härmed förklarade han (Kjell) sabbatsdispyter off topic i denna tråd.

      (Reply)

 33. skrev:

  Kjell, vilka bud är Guds eviga bud? Har aldrig hört talas om dem.

  Hur många är de och hur lyder de?

  Tack för denna kommentar.

  Den understryker precis det jag talar om.

  Men jag har full förståelse att det kan vara svårt att komma ihåg din barnatro efter SÅ många år som trogen “Ketrellian”.

  Jag minns nu inte hur många av de drygt 600 buden i Mose lag som Blad gav status av att vara Guds eviga bud. Det var i alla fall några hundra. Siffran fanns publicerad på er hemsida.

  Mitt råd är att börja i Nya Testamentet och kanske från det dubbla kärleksbudet och den gyllende regeln.

  Och sedan låta Anden leda dej i resten.

  Det handlar inte om mängden bud eller deras exakta formulering.

  Det handlar om hjärtat.

  /Kjell

      (Reply)

 34. Kjell: “Mitt råd är att börja i Nya Testamentet och kanske från det dubbla kärleksbudet och den gyllende regeln.

  Och sedan låta Anden leda dej i resten.

  Det handlar inte om mängden bud eller deras exakta formulering.

  Det handlar om hjärtat.

  /Kjell”

  – Det var otydligt i kubik. Inget antal och inga formuleringar! Vem tar sådana bud på allvar?

  Guds bud finns presenterade i Moseböckerna, med början redan i 1 Mosebok.

      (Reply)

 35. ,

  Det var otydligt i kubik.

  Det är något som fler än du brukar säga.

  Inget antal och inga formuleringar!

  Nej, vill du ha det får du kolla ketekeser och kanske några samlade skrifter från en eller annan HRM-lärare.

  Vem tar sådana bud på allvar?

  Jag.

  Guds bud finns presenterade i Moseböckerna, med början redan i 1 Mosebok.

  Visst! Ingen tvekan om det.

  Fast nog är jag tacksam för facit som vi fått i NT.

  När man känner NT väl är GT nyttigt för att förstå NT bättre.

  Och NT förbli nyttigt för att tolka GT.

  Som du ser har vi troligen flera saker som vi ser olika på.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Kjell, var tror du att apostlarna fick sina bud och förmaningar ifrån? Från “Guds eviga bud” som du inte vet var de finns eller vilka de är?

  Jag tror att de fick dem från den enda källa de hade inom judendomen, nämligen från Mose Skrifter. Direkt eller från slutledningar av undervisningen i Moseböckerna.

  SÅ tror jag! Har jag fel får du visa det SÅ ändrar jag mig om du övertygar mig. Jag har ändrat mig tidigare. 😉

      (Reply)

 37. skrev: “Jag tror att de fick dem från den enda källa de hade inom judendomen, nämligen från Mose Skrifter.”

  Det kan vi nog enas helt om.

  Och, kanske inte att förglömma. Tydligen hajjade de inte mycket innan Jesus presenterade facit och öppnade deras sinnen.

  Lukas 24:44-47

  Och han sade till dem: “Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.

  Jesus gav dem en mycket komprimerad version av Nya Testamentet, och det räckte eftersom de redan kände Gamla Testatmentet mycket bra.

  Och efter att de hade fått insikt i facit kunde de utföra det verk som de var kallade till.

  /Kjell

      (Reply)

 38. Lars W,

  “Du skall icke tillbedja sådana*, ej heller tjäna dem; ty jag, YHWH, sin Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör NÅD med tusenden, när man älskar mig och håller mina BUD.”
  5 Mos 5:9-10

  “Därför, när vi ÄLSKA Gud och hålla hans BUD, då veta vi att vi älska Guds barn.”
  1 Joh 5:2

  * Avgudar, helgonbilder etc

      (Reply)

 39. “Du skall icke tillbedja sådana*, ej heller tjäna dem; ty jag, YHWH, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör NÅD med tusenden, när man älskar mig och håller mina BUD.”
  5 Mos 5:9-10

  “Därför, när vi ÄLSKA Gud och hålla hans BUD, då veta vi att vi älska Guds barn.”
  1 Joh 5:2

  * Avgudar, helgonbilder etc

  …ska det vara.

      (Reply)

 40. Kjell: “Jesus gav dem en mycket komprimerad version av Nya Testamentet, och det räckte eftersom de redan kände Gamla Testatmentet mycket bra.”

  – Då är vi överens igen.
  Ja, om man nu kan tala om ett Nya Testamente på Jeshuas tid?. Något Gamla Testamente fanns inte heller utan bara Tora, Neviim och Ketuvim (Lagen, Profeterna och Skrifterna) d v s TaNaK. (Ja, jag vet att du känner till detta, men jag skriver också för alla andra som läser.) 😉

  Lars W, ja det finns onekligen ett samband mellan att älska Gud, lyda Guds bud och nåd. Nåde den som inte ser detta. 🙂

  Är det inte “nåden som fostrar oss att avlägga all ogudaktighet”? Ogudaktighet är att inte lyda de bud som leder till gudsfruktan.

  Det är brist på gudsfruktan idag, kanske beror det på bristen av lydnad för Guds bud? Låter logiskt, eller hur?

      (Reply)

 41. skrev: “Då är vi överens igen. Ja, om man nu kan tala om ett Nya Testamente på Jeshuas tid?”

  Jag känner mej nog mindre optimistisk över vår eventuella samstämmighet.

  Och det är inte på grund av att jag känner behov av att markera.

  Vi skulle ju kunna börja med något som för mej känns ganska oviktigt men som för dej tycks vara ganska centralt.

  I trådarna som jag länkar till nedan är “sabbat” on topic.

  Något nedtecknat som kunde kallas Nya Testamentet hade vi givetvis inte innan Jesu himmelsfärd, men “Det Nya Testamentet/Förbundet” hade vi från och med Jesu uppståndelse.

  Och Herren själv såg till att Apostlarna hade öppnade sinnen och inte längre hindrades av det täckelse som lades över folket när Mose gömde sitt ansikte för att utöva makt.

  /Kjell

  Sabbats-länkar, från ny till gammal…:

  Guds onyttiga föreskrifter

  Utombibliskt parasha och missförstånd

  Gamla Testamentet en reality check

  En dialog om sabbaten

  Frälsningsgrundande

  Sabbatsdispyter

  Alla frälsta är lika frälsta

  Ormen, trädet och skadan

  Jag tänker göra något vanskligt

      (Reply)

 42. Kjell: “Något nedtecknat som kunde kallas Nya Testamentet hade vi givetvis inte innan Jesu himmelsfärd, men “Det Nya Testamentet/Förbundet” hade vi från och med Jesu uppståndelse.”

  – Det är kyrkan som gett namnet NT till de olika skrifter som cirkulerade runt i de messianska församlingarna under de första århundradena. Man kan inte tala om ett Nya Testamente förrän flera hundra år efter Jesu uppståndelse. Men det gör inte det som är skrivet där mindre viktigt.

      (Reply)

 43. Följande information är enligt uppgift huvudsakligen tagen ur Nordisk Familjebok.

  När jag skrev bloggposten Nomofobi och kallade fenomenet “nomofobi” visste jag inte att det fanns en historiskt vedertagen term för denna lära.

  Men jag tycker nog att mitt ord är snällare än det vedertagna ordet. Att vara rädd för lagen (nomofobi) är ju möjligt utan att man går så långt att man blir lagens motståndare (antinomism).

  Antinomism (av grekiska αντι ’emot’ och νομος ’lag’) är inom teologi en livsåskådning eller åsikt som under sken av kristen frihet ringaktar moralens betydelse och ändamål.

  Ordformen antinomism uttrycker språkligt ett teoretiskt bekämpande av (den mosaiska) moralen och har sitt upphov i Luthers strid mot Johann Agricolas hyperevangeliska ensidighet. I gängse språkbruk (i alla fall under tidigt 1900-tal) betyder ordet ett praktiskt kränkande av traditionalistisk morallära (anomism). En sådan kristendomens djupa moralkrav motsatt, antinomistisk strömning har från apostolisk tid än smygande, än uppenbart, funnits i den kristna historien. Redan Paulus hävdande av den kristna friheten och kritik av bokstavtrogen lydnad under lagen var utsatt för missförstånd i antinomistisk riktning (Gal. 5) och de nytestamentliga författarna motsätter sig på flera textställen dessa rörelser, till exempel nikolaiterna (Uppb. 2:14-15), som i den kristliga friheten sökte en köttets frihet.

  Gnostikernas dualism mellan ande och materia kulminerade i en antinomism, som gav flera av deras partier rykte om sig att vara fiender till varje dygd. Manikeiskt färgade riktningar förde antinomismen in i medeltiden, och den vann en avsevärd utbredning bland dess spiritualistiska sekter.

  Helt tydligt att vi inte kommer att kunna lösa denna “konflikt” som tydligen pågått nästan 2000 år.

  /Kjell

      (Reply)


 44. In Times Like These

  (Ruth Caye Jones – Mother Jones)

  In times like these, you need a Savior
  In times like these you need an anchor
  Be very sure, be very sure
  Your ancor holds and grips the Solid Rock

  This Rock is Jesus, Yes, He’s the one
  This Rock is Jesus, The only One
  Be very sure, be very sure
  Your anchor holds and grips the Solid Rock

  In times like these you need the Bible
  In times like these o be not idle
  Be very sure, be very sure
  Your anchor holds and grips the Solid Rock

  This Rock is Jesus, Yes, He’s the one
  This Rock is Jesus, The only One
  Be very sure, be very sure
  Your anchor holds and grips the Solid Rock

  In times like these, I have a Savior
  In times like these, I have an anchor
  I’m very sure, I’m very sure
  My anchor holds and grips the Solid Rock

  This Rock is Jesus, Yes, He’s the one
  This Rock is Jesus, The only One
  I’m very sure, I’m very sure
  My anchor holds and grips the Solid Rock

  2 Tim. 1:12 “Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott.”

      (Reply)

 45. Kjell!

  Morallagen är skriven i våra hjärtan, du vet ordet är dig nära, i ditt hjärta och i din mun.

  Morallagen är inte det stora problemet för Guds folk, utan den personliga hörsamhetens lydnad.
  Hade de som menar sig tillhöra Gud också hört vad han sagt och därefter gjort det han sade hade troligen mycket sett annorlunda ut.

  Det är nog ingen brist på bibelkunskap, budkunskap och lagkunskap hos de flesta kristna, men hörsamhet med efterföljande lydnad är det stor brist på.

  Väderkvarnar finns det tydligen gott om och du verkar ha mött några att fajtas med! 🙂

  Bb

      (Reply)

 46. Björn bloggaren,

  Bibelkunskap tror och vet jag, av erfarenhet, att det finns stor brist på.

  Vad budkunskap och lagkunskap är vet jag inte.

  Men ett vet jag, och det är att det som är skrivet i våra hjärtan kan överröstas av våra begär.

  Och när då samma bud står skrivet i hjärtat och på papper, så kan man fortfarande läsa pappret, vad känslorna än försöker diktera.

  Anden och själen bor vägg i vägg och upplevelsen är en blandning av dessa båda. Sådant öppnar för möjligheten till subjektivitet och subjektivism.

  Många läror finns bara tack vare att man bygger på subjektivism och upplevelser, utan att kolla mot facit = Bibeln.

  Men nedtecknade bud kan man inte lika lätt bortförklara.

  /Kjell

      (Reply)

 47. Kjell!

  Om begären är så starka att de fördunklar de tio buden, är ju frågan om personen är frälst.

  För mig handlar inte lydnad om de självklara buden, utan det Gud talar utöver dessa.

  Bb

      (Reply)

 48. Björn bloggaren skrev: “Om begären är så starka att de fördunklar de tio buden, är ju frågan om personen är frälst.”

  Nu satte du väl foten i munnen ordentligt?

  Du förespråkar ju den laglösa nåden i de flesta av dina kommentarer.

  Det du skriver här kan inte tolkas annat än följande:

  Man blir frälst av bara nåd, utan gärningar, men om man sedan inte är lydig så betyder det att man inte blev frälst.


  Det jag brukar säga är att man blir “rättfärdigförklarad” av bara nåd genom att tro på Herrens trofasthet. Och som resultat vill man vara Herren trogen och lydig.

  Och mej kallar du bokstavsträl och lagnisse?

  För utförligare svar hänvisar jag dig till denna kommentar.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *