Hur ser Kristi lag ut?

Jag överlämnar ordet åt Paulus, Jakob och Johannes.Ef. 3:14-21

Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.
 
Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.
 
Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå.

 
Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

 
 
Gal. 5:13-26

Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.
 
Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra.

 
Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.
 
Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.
 
Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

 
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.
 
Sådant är lagen inte emot.
 
De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.
 
Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.
 
Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

 
 
1 Kor. 12:18-27

Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en.
 
Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för, skyler vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte behöver.
 
Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte skall uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna ha samma omsorg om varandra.
 
Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den.

 
 
Ef. 4:20-32

Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus.
 
Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.
 
Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar.

 
Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle.
 
Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver.
 
Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på.
 
Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag.
 
Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska.

 
Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.

 
 
Jakob 3:8-18

Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild.
 
Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.
 
Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten? Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten.
 
Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande.
 
Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen.
 
En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk.
 
Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont.
 
Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.
 
Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid.

 
 
Jakob 1:19-27

Detta vet ni, mina älskade bröder.En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud.
 
Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar.
 
Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

 
Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut.
 
Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.
 
Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd.

 
Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.

 
 
1 Joh. 1

Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.
 
Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.
 
Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.
 
Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.
 
Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.
 
Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.
 
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
 
Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

 
 
Jag själv har inget att tillägga!

/Kjell

Visits: 52

20 thoughts on “Hur ser Kristi lag ut?”

 1. Kristi Lag omnämns av Paulus sparsamt och utan definition. Det är därför märkligt att vissa anser sig kunna definiera den.

  “För dem som äro utan lag har jag, som icke är utan Guds lag, men är i Kristi lag, blivit såsom vore jag utan lag, för att jag skall vinna dem som äro utan lag. ”
  (1 Kor. 9:21)

  “Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag.”
  (Gal. 6:2)

  För den som inte på egen hand kan definiera Kristi lag är de bud Han lämnade till Moses på Horeb till god hjälp. För den som vill veta hur man hanterar buden i Lagen är Bergspredikan i Matteus kap 5-7 till välsignelse. För den som vill veta hur man hanterar straffbestämmelserna i Lagen är Johannes evangelium kap 8 till största hjälp.

      (Reply)

 2. Lars W,

  Kristi lag är således: Det du vill att människor skall göra för dig, gör så för dem, eller, älska din nästa såsom dig själv, eller, bär varandras bördor!

  Bb

      (Reply)

 3. Jag tror att ‘lagen står där den står’, men att vi troende i och med korset fått en radikalt förändrad relation till lagen. (Och nu talar jag om tio Guds bud, som sammanfattade i kärleksbudet. Inte om några ceremoniella lagar givna till det judiska folket.)

  MEN det fina är att lagens FÖRDÖMELSE över vårt liv inte längre gäller – den spikades ju på korset. Alltså är vi frikända, och förklarade rättfärdiga (där lagen säger att vi förbrutit oss). Och vi lever ett nytt liv i Kristus, där lagen snarare är skriven i våra hjärtan.

  Lagen har ju fortfarande sin funktion i att peka på synden i människan – i alla människor. Och faktiskt, även när jag som troende syndar, så dömer lagen min synd. Det räcker med Kristi lag – kärleksbudet som finns skrivet i våra hjärtan – för att veta när jag kommit tillkorta (typ, varje dag). Och jag får bara hålla med.
  Det är det som kallas syndabekännelse.

  Jag tror också att de olika ‘sidorna’ i denna heta debatt faktiskt i mycket pratar förbi varann, där de hade kunnat hitta samförstånd. (Nu inkluderar jag inte ny-judaister.)
  Split och kiv får vi inget beröm för av Herren.

  Någon skrev: “Lagen kan inte gälla ibland och ibland inte” [för troende och pånyttfödda]. Det tror jag också. Det måste vara antingen – eller.

  Och jag har nog hela tiden – eller så länge jag nu funderat på detta – förstått det som att lagen (tio Guds bud, som sammanfattade i det dubbla kärleksbudet) fortfarande gäller. Jesus säger ju själv att ‘så länge himmel och jord består…’

  Vad är det som är så farligt med det? Varför reagerar man så starkt på det?

  Den står där den står, och Jesus sammanfattar själva kärnmeningen i lagen. Kärlek till Gud – kärlek till nästan. Var någonstans får inte detta rum i den troendes liv?

  Såsom jag förstår det så gäller Guds standard (kärleksbudet, som är summan av lagen och profeterna) fortfarande ‘med full kraft’. Även för oss som tror.
  MEN, eftersom vi aldrig kan leva upp till lagen (det kan bara Kristus) så har vi blivit friköpta från lagens konsekvenser och förbannelse. Helt oförtjänt och helt av nåd.
  Och när lagen (i vårt hjärta) dömer oss, så har vi en mäktig överstepräst, som för vår talan, och som sonat vårt straff, en gång för alla. Det står ju ‘och om vårt eget hjärta dömer oss…’

  Så, just nu lutar jag mot att lagen alltså gäller – tills vidare – enligt Jesu egna ord. Men att lagens fördömelse spikades fast på korset för vår skull.
  Alltså, lagen är inte borta – men jag är död gentemot lagen, och det är nu Kristus som lever i mig.

  Inget är dock hugget i sten. Min förståelse är ett styckverk.

      (Reply)

 4. Ingela,

  Du skriver: Men att lagens fördömelse spikades fast på korset för vår skull.

  – Nja, någon fördömelse kan väl inte spikats på korset, det står väl stadgelag?

  Efe_2:15 Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid,

  – Eller handskrift. Men det talas om att utplåna och göra om intet, så frågan är ju hur, eller vad som gäller!?

  Kol_2:14 Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset.

  Bb

      (Reply)

 5. Ja, Björn, som sagt. 🙂
  Det är inte lätt att formulera en summering så att det förstås rätt…
  Min uppfattning såhär långt är som sagt inte huggen i sten. Och min kunskap är i bästa fall ett styckverk. Men jag står ändå för vad jag skrivit.

  Och min fråga kvarstår:
  Summan av lagen, kärleken till Gud – kärleken till nästan, var någonstans får inte detta rum i den troendes liv?

  Alltså får jag det till att summan av lagen – själva kärnan, som egentligen beskriver Vem Jesus Kristus är – ännu gäller. (Han som utgör lagens sammanfattning i egen hög person.) Ja, egentligen borde väl kärlek till Gud – kärlek till nästan gälla för evigt? Vad av detta har upphört att gälla? Och isåfall när?

  Så även om jag inte är så duktig på att formulera det, så förstår jag det i praktiken ändå så, att det är lagens konsekvens, dess förbannelse och straff, som är sonad för i vårt ställe. Kanske det är detsamma som ‘budens stadgelag’?

  Men jag erkänner att jag inte är färdigtänkt i detta.
  Och med tanke på hur djupt ämnet är, och vilka allvarliga trätor som uppstår kring det, så kanske det måste få ta sin tid?

  Reichmann har tydligen en undervisningsserie i ämnet, som jag tänkte lyssna på.

      (Reply)

 6. Förresten, Björn,
  när du citerar:

  Efe_2:15 “Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid…”

  Handlar inte det sammanhanget om skillnaden mellan judar och hedningar, och hur Kristus av det två skulle skapa en enda människa? Vad kan ‘budens stadgelag’ betyda i det sammanhanget?

  Här handlare det ju om vad som skiljer judar och hedningar åt.
  Är det det dubbla kärleksbudet? Eller är det alla 613 ceremoniella lagar och regler, som har syftet att skilja ut judarna från alla andra folk?

      (Reply)

 7. Ingela,

  Ja du Ingela, jag vet faktiskt inte, utan det jag tänkte på i dessa båda verser var, att Jesus gjorde om intet, vilket borde betyda att det inte finns mer. Och att Jesus utplånar handskriften och den enda handskrift jag vet är lagen med dess bud och stadgar.

  Detta med lagen blir man nog aldrig färdig med, men ju mer det belyses, desto mer inser jag att jag inte skall vandra efter den. Varför inte det, jo för att det inte behövs och då menar jag att det sker automatiskt, i alla fall om man vill vara Gud lydig.
  Nu tänker jag ju i första han på de tio buden, men faktum är ju att vi inte följer alla dessa bud. Sabbaten följer inte jag och budet, du skall inte ha begärelse krockar nog med ett och annat i mitt liv.

  En fråga utifrån att vi ofta hänvisar till att vi skall älska Gud och älska vår nästa. Det lustiga är att detta sker, eller kan ske utifrån var mänskliga förmåga och egentligen går inte det. Kan du i dig själv älska någon som misshandlar dig, tar dina ägodelar, osv, jag kan inte i mig själv, inte säkert ens i kristus.

  Vad jag menar är att inget av buden går att uppfylla i sig själv, Gud måste först göra sitt verk i oss. Ex Vi älskar för att Gud först har älskat oss, alltså är hans kärlek utgjuten och utifrån det kanske vi kan älska Gud och vår nästa. Förstår du hur jag menar?

  Går vi sen till detta med begärelse, ja då kanske man kan fria sig från en del saker som är uppräknat i budet. Men ofta har vi människor begärelser till andra saker, ex mat, godis, film, senaste teknikprylen och frågan är om dessa begärelser driver oss, ja troligen på ett, eller annat sätt!

  Ha det gött!

  Bb

      (Reply)

 8. Åh, Björn, vad glad jag blir över ditt svar! 🙂

  Tack för din ödmjukhet – som jag också försöker visa – det finns så många som inte kan tänka sig att ifrågasätta sina egna slutsatser. (Om inte en bjälke, så kanske i alla fall en flisa att plocka bort? Poängen är ju att vi ska hjälpa varann at se klarare.)

  Jag håller med dig till hundra procent i det du skriver, och förstår precis hur du menar!

  Å hur underbart är det inte, när syskon lever i harmoni. 🙂

      (Reply)

 9. Ingela skrev: “(Och nu talar jag om tio Guds bud, som sammanfattade i kärleksbudet. Inte om några ceremoniella lagar givna till det judiska folket.)”

  Tack Ingela för det. Precis det som jag också skriver om. (Herren bevare dej från att nu också klassas om heretiker.)

  Men det finns (jag kan dokumentera det med citat) dem som anser att det dubbla kärleksbudet tillhör Mose lag.

  Och mycket följdriktigt uppträder dessa med stort förakt för Gud och medmänniskor.

  De dömer, föraktar, bär falskt vittnesbörd, förbannar…. Den som inte har läst om köttets gärningar i Gal. 5 må göra det.

  Och det man sår i köttets åker får man skörda.

  Sedan skrev du: “Jag tror också att de olika ‘sidorna’ i denna heta debatt faktiskt i mycket pratar förbi varann, där de hade kunnat hitta samförstånd.”

  Och där kan jag inte hålla med dej!

  Den ena sidan sitter i sin egen inbillade rättfärdighets torn och fördömer. Det är inte en dialog men en monolog som inte kan försvaras med Kristi lag.

  Utan svar går de hela tiden vidare i sitt förakt för Gud och människor.

  Må detta fortsätta tills de står vid den brant där de måste välja.

  Och låt oss tillsammans be Herren att Han öppnar deras ögon innan de hoppar ner.

  Det talas mycket om “att falla ur nåden”.

  Så vitt jag förstår handlar detta bara om dem som fullständigt har insett hur Guds Frälsning ser ut, och vill dölja det för andra.

  Det handlar inte om förvirrade individer som misstolkar Skrifterna.

  /Kjell

  PS. De som säger att jag säger att Mose Lag gäller för rättfärdiga bör komma med faktiska citat och inte bara falskt förtal.

  Vidare, de som säger att jag flirtar med katolicism bör också komma med faktiska citat, eller tiga och bekänna skuld.

  Det är inte min sak att döma katoliker, ny-judaister och laglösa. Och jag kommer inte heller att göra det.

      (Reply)

 10. Björn bloggaren,

  Ingela,

  Väl talat!

  /Kjell

  Jakob 5: 19 Mina bröder, om någon bland eder har farit vilse från sanningen, och någon omvänder honom, 20 så mån I veta att den som omvänder en syndare från hans villoväg, han frälsar hans själ från döden och överskyler en myckenhet av synder.

  1 Petr. 4: 7 Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja. 8 Och varen framför allt uthålliga i eder kärlek till varandra, ty »kärleken överskyler en myckenhet av synder». 9 Varen gästvänliga mot varandra utan knot, 10 och tjänen varandra, var och en med den nådegåva han har undfått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.

      (Reply)

 11. Tack, Kjell.
  Du har säkert rätt på den andra punkten också, även om jag i det längsta velat tro och hoppas det bästa…

  Jag har just lyssnat klart på en helt suverän undervisning av Sven Reichman:
  http://kristenmp3.se/SvenReichmann/Fr%C3%A4lsning/1.%20F%C3%B6rst%C3%A5ndsvisshet.mp3

  Med viss bävan, ska tilläggas. För tänk om han skulle komma fram till helt andra slutsatser än vad jag gjort…! ( Ja, jag var öppen för att jag kanske måste tänka om.)
  Men glädjande nog så kunde jag känna igen mig i det han talade om (och det hade Björn också gjort!).

  Reichman har en alldelses unik gåva att förmedla undervisning ur Guds ord. Jag ser fram emot de andra avsnitten.

  Det du citerar:
  “…om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus.”
  – det får bli mitt lilla ledord. 🙂

      (Reply)

 12. “Lagens stadgebud” i Ef 2:15, är inte detsamma som lagen. Då skulle det inte stämma med helheten av NT och det står inte bara “nomos” i min grekiska ordbok.

  Jag förstår det som att “lagens stadgebud” är de lagar som judarna skapat och de hindrade evangeliet att nå ut till hedningarna. När hedningarna för första gången skulle få höra evangeliet så var Petrus ovillig eftersom “det inte är lovligt för en jude att gå in i en hednings hus”. Det är den stadgan som Jesus gjort om intet så att jude och hedning kan umgås.

  Jesus kan inte i början av sin tjänst göra klart att lagen gäller för att sedan ta bort den. Lagen är Guds eviga ord, det måste vara ett axiom. Vår relation till den är ett annat ämne.

      (Reply)

 13. Björn bloggaren,

  Du verkar ha förstått Kristi lag väl och och tack vare att du förstått sammanfattningen på rätt sätt kanske kan klara dig bra utan detaljföreskrifterna i Leviticus. Jag för min del får hålla mig till dem i tillämpliga delar – som en förberedelse för den tid som kommer.

      (Reply)

 14. Ett exempel på hur det går när man sätter det dubbla kärleksbudet ur spel.

  Laglösheten demonstrerad.

  Hur tror ni att det kommer att se ut efter ytterligare en generation av kristna som har förlorat sältan?

  Världens ljus?

  If it feels good, do it!

  Subjektivism är laglöshetens herresäte med jaget på tronen.

  Alla absoluta sanningar på soptippen.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Lars W skrev: “Jag för min del får hålla mig till dem i tillämpliga delar – som en förberedelse för den tid som kommer.”

  Ja du vill gärna smuggla in ceremonial-lagarna.

  Men kan du svara på vad de saker som pekar på Fullheten har för relevans när Fullheten har kommit?

  Som du vet tror jag att det handlar om en misstolkning som har sin grund i tron att de frälsta skall transporteras till ett jordiskt Jerusalem styrt av Kungars Kung.

  Att Kungars Kung skall regera från Jerusalem i tusen år tror jag givetvis på.

  Men att de som slutgiltigt förvandlats skall vara med där tror jag inte på. Det får vänta tills den nya jorden har skapats.

  Det handlar om en relativt ny lära. I mina ögon en villa som har fått ersätta den mycket felaktiga ersättningsläran.

  Men att ersätta en felaktig lära med en lära ur andra diket är sällan en otvetydig fördel.

  Sidledsförflyttningsläran (lateralteologin) ligger till grund för många villor hos HRR-inspirerade grupper.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Kristi lag är Gud Faderns vilja !.

  Matt.kap.7 versarna –

  21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig:
  ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja.
  22. Många skola på ‘den dagen'[1] säga till mig: ‘Herre, Herre,
  hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit
  ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’
  23. Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt eder; gån
  bort ifrån mig, I ogärningsmän.’

  Ogärningsmän har -” Laglösa män ” i grundtexten.

  Dessa Laglösa Män var Andedöpta – Hade Profetians Nådegåva – Kraftgärningarnas Nådegåva och Trons speciella Nådegåva MEN – DE GJORDE INTE FADERNS VILJA.

  De var Laglösa -Levande i Laglöshetens Hemlighet – De var Antikrister – allt enligt NTs undervisning.

  De var alltså Fallna Tjänare till Kristus – Självbedragna troende att – Tjänstegåvorna hade med deras ställning och förhållande till Herren Jesus Kristus och Gud fader att göra.

  En Äkta och Falsk Kristendom ser alltså likadana ut för det Mänskliga ögat – och därför behövs den speciella Nådegåvan – ATT SKILJA MELLAN ANDAR – i Kristi Lokalförsamling.

  Guds lag i GT kan alltså inte göra en Människa Rättfärdig inför Gud,
  bara Kristi Lag i NT kan det.

  Arne Strand.

      (Reply)

 17. Arne Strand.,

  Något man kan fundera på är väl detta.

  De som säger att “lagen” (vad de nu menar med det) är avskaffad, och sedan formulerar något ur “Kristi lag” (vad de nu menar med det) som ordagrannt kommer överens med “bud” i Gamla Testamentet, som de kallar “Mose lag” (vad de nu menar med det) – vad säger och tänker de egentligen?

  Så vitt jag har tolkat det rätt kommer Guds lag aldrig att ändras.

  I alla fall inte innan Gud ändrar sig….

  /Kjell

      (Reply)

 18. Till Kjell.

  Om jag nu kommer ihåg NTs undervisning rätt så säger den att –
  ” Vi hölls i förvar under Lagen tills Tron Kom och efter tron kom står vi icke längre under lagen “.

  Lagen är alltså vår uppfostrare till Kristus som det Heter –
  Och de Två Kärleksbuden i GT är ju enligt Jesus Lagen och Profeterna själv,
  de upphör aldrig förän Himlarna och Jorden Förgås,
  och självfallet syndar ingen efter Himlarna och Jorden har förgått – då vi ju är i Guds Rike.

  Att inte stå under Lagen i GT betyder inte att man kan bryta den – med berått mod synda alltså –
  Men tron handlar ju om att göra Guds Vilja – Vilken är satt i stället för GTs Lag.

  På den DAGEN skall de alla känna mig – från den högste till den Minste – inte behöva undervisa varandra – Lär känna HERREN – ty HANS lag är skriven i deras Hjärtan – och utifrån den handlar de i Tro.

  Jag citerar –

  Så vitt jag har tolkat det rätt kommer Guds lag aldrig att ändras.
  I alla fall inte innan Gud ändrar sig….
  /Kjell

  Kommentar –
  Jesus Kristus är densamme – i Går – i Dag – och för all framtid,
  så är även fallet med Gud Fader själv.

  Fridens !.

  Arne Strand.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *