Var ligger din horisont?

Här kommer en gästblogg av Antonia. Och igen vill jag passa på att inbjuda dej som har något du vill vittna om eller skriva dina funderingar om att erbjuda en gästartikel.

Den behöver inte nödvändigtvis vara i överenstämmelse med min egen uppfattning. Men givetvis räknar jag med att den tål en prövning mot Guds Ord. Se under Gästartiklar för mer information.

Var ligger din horisont?

Skulle vilja dela lite tankar som jag har, och därmed gör jag givetvis inte anspråk på att ha alla svaren! Det har ju ingen av oss.

Vill inledningsvis också förtydliga, att jag är Israelvän, och tror att Judarna är och förblir, Guds utvalda egendomsfolk! Men ännu råder “hedningarnas tidsålder”, och när den är till ände, då kommer Israels fulla upprättelse. Gud har inte tagit tillbaka sina löften till detta folk.

Men än så länge är vi alltså två helt skilda folk, med två olika kallelser. Och därför vill Gud inte ha någon sammanblandning av oss ännu, inte förrän vi skall bli till en hjord, med en herde. Detta sker inte innan Herren har uppenbarat sig, för Israel!

Jag har ofta funderat över, varför Judaiseringsläran (HRM) överhuvudtaget gått att sprida som den gjort. Vad är det som gör att det finns en sådan dragningskraft i just budorden/lagen? Och hur kommer man förbi “den nya rättfärdigheten” den som vi fått som gåva? Varför är den gamla bättre?

Men först måste vissa “vantolkningar” undanröjas om jag skall kunna komma till min poäng, med denna bloggpost!

Har under en längre tid, försökt jämföra vissa texter i både GT och NT för att se om summan av Guds Ord (som är sanning) bekräftar en sådan lära. För om den är bibliskt förankrad så måste man också räkna med att finna den i bägge förbunden, och på flera olika ställen.

Man inser ganska snart att judaiseringsläran [och även den Messianska] främst förkunnar lydnaden inför Guds bud [Torah]; “att om vi älskar Jesus, [eller Jeshua som man man föredrar att kalla Honom] så håller man också buden. [underförstått annars älskar man Honom inte].

Frågeställningen måste därför bli; vilka bud som avses? Är det Mose lag eller Kristi lag, som gäller nu? Vad säger det nya förbundet oss?

Börjar med NT där Jesus sammanfattar dem, i det dubbla kärleksbudet och i den gyllene regeln och när man läser dessa förstår man att de uteslutande handlar om kärleken till Gud och till nästan:

Luk. 10:27 “Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv”.

Matt. 7:12. Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

Alla “moral buden” innefattas alltså i dessa två bud. Däremot gäller inte den ceremoniella lagen längre: (sabbatsfirande, matregler, olika högtider) och inte heller för “tiondegivande” som det ofta påstås! Det finns inga sådana uppmaningar för de hednakristna i NT.. där är det frihet att själv välja, vilka dagar man skall akta på och där förklaras heller ingen mat längre för oren!

Rom 13:9-10 Dessa är buden: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.; Det står däremot ingenting om Sabbat och grisar o.s.v. för hedna kristna!

Men för Juden är fortfarande Sabbaten, att inte äta griskött och firandet av högtiderna i övrigt gällande, de har ju lagen att följa till punkt och pricka. Men som sagt var, hedna kristna är inte detsamma som som icke troende Judar! Det är endast i Kristus som vi alla blir ett!

Ett annat skäl som man åberopar till försvar, varför Mose lag fortande skulle gälla för de hedna kristna är: Matt 5:17-20.

“Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket.”

Därefter följer det långa avsnitt där Jesus tar upp bud efter bud och skärper dem bortom det möjligas gräns: “Ni har hört att det blev sagt… men jag säger er……” Alltså visar Han oss på att nu gäller en annan slags rättfärdighet, en mycket tuffare än den lagen försökte åstadkomma. (Observera att Jesus här ställer lagen och profeterna sida vid sida)

Givetvis måste Mose lag fortfarande gälla, Gud har inte ändrat sig när det gäller synden och inte heller när det gäller profetlöftena! Därför Han själv, är uppfyllelsen av dem alla. Han kom för att uppfylla lagen! Det var bara Herren som kunde leva ut den fullkomliga helighet som lagen kräver. Och han ger åt oss, som är födda på nytt, den Ande som gör att vi kan leva rättfärdigt, och vandra efter Kristi lag. Och om/när vi syndar – vi är ju fortfarande inte fullkomliga – så får vi förlåtelse, när vi bekänner våra synder! [Gud tar givetvis mycket allvarligt på synden och förbjuder oss med skärpa att inte synda på nåden].

Desto mer jag studerat Ordet så har det blivit uppenbart för mig “att denna nya lära” måste gälla för det Gamla förbundet! Ett bibelsammanhang som jag tycker att pekar på att det finns två olika förbund är bl. a Hebreerbrevet kap. 8.

Där säger Ordet att Jesus är vår Himmelska överstepräst som sitter i det sannskyldiga tabernaklet därför att han framburit sin egen kropp, som ett fullkomligt offer för oss alla!

Tabernaklet (senare templet) i det gamla Israel kan ses som ett slags bild av den himmelska världen. Som det står i Hebreerbrevets åttonde kapitel: Israels präster ”tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen, enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sade: Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget” (Hebr 8:5).

De överstepräster som följde Mose bud (lagen) måste här på jorden frambära gåvor och offer i helgedomen. Och denna helgedom är därför en skugga av det himmelska! Det som skulle komma!

Vidare så ser man att här också talas om två olika förbund! Det gamla förbundet som Herren slöt på Sinai berg med Israel under ökenvandringen, ut ur Egypten. (den Judiska lagen) Lagen och budorden ”Mose lag” finns i 2-5 Mosebok. Den mest välkända delen av lagen är de tio budorden (Dekalogen)

Under ökenvandringen till Kanaans land gav Herren lagen och budorden inristade på stentavlor – ”förbundets tavlor” – åt Mose på berget Sinai. Dessa var ämnade åt Israels folk. Detta var 430 år efter att Gud gav löftet åt Abraham och upprättade ett förbund med honom. Dessa bud klarade ingen att hålla på ett fullkomligt sätt, därför fick prästerna bära fram offer för folkets och sina egna synder. Lagen skulle ge oss insikt om synd. [insikten om att vi inte kan frälsa oss själva hur mycket vi än försöker].

I denna text ser man tydligt att det “gamla förbundet” var ett svagare förbund, än det som vilade på bättre löften, för annars skulle inte ett nytt (och bättre) förbund ha behövts. För då hade vi ju kunnat frälsa oss själva och då hade Jesus heller inte ha behövt dö, för våra synder.

(1917) Hebreerbrevet 8:1-10

1. Men en huvudpunkt i vad vi vilja säga är detta: Vi hava en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmelen, 2. för att göra tjänst i det allraheligaste, i det sannskyldiga tabernaklet, vilket Herren har upprättat, och icke någon människa.
&bnsp;
3. Ty var och en som bliver överstepräst tillsättes för att frambära gåvor och offer; därför måste också denne hava något att frambära. 4. Om han nu vore på jorden, så vore han icke ens präst, då andra där finnas, som efter lagens bud hava att frambära gåvorna, 5. i det att de tjäna i den helgedom som är en avbild och en skugga av den himmelska. Om en sådan fick ock Moses befallning genom en uppenbarelse, när han skulle förfärdiga tabernaklet. »Se till», heter det, »att du gör allt efter den mönsterbild som har blivit dig visad på berget.»
 
6. Men nu har denne fått ett så mycket förnämligare ämbete, som han är medlare för ett bättre förbund, vars ordning vilar på bättre löften. 7. Ty om det förra förbundet hade varit utan brist, så skulle väl plats icke hava sökts för ett annat.
 
8. Men nu förebrår Gud dem och säger: »Se, dagar skola komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus; 9. icke ett sådant förbund som det jag gjorde med deras fäder, på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Ty de förblevo icke i mitt förbund, och därför frågade icke heller jag efter dem, säger Herren.
 
10. Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag skriva dem, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. 11. Då skall den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andre, icke den ene brodern den andre och säga: ‘Lär känna Herren’; ty de skola alla känna mig, från den minste bland dem till den störste. 12. Ty jag skall i nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.» 13. När han säger »ett nytt förbund», har han därmed givit till känna att det förra är föråldrat; men det som föråldras och bliver gammalt, det är nära att försvinna.

 

Här och nu eller där och sen?

Har funderat en hel del på varför man inom “ny- judaiseringsläran” m.fl. verkar föredra ett sämre förbund, när vi enligt skriften har fått ett så mycket bättre? Vad är det som är själva drivfjädern (moroten)?

Kan bero på att man vill ha något att berömma sig av? Att slippa “stå avklädd inför Gud”, utan att inte kunna få åberopa egna meriter? Men ändå, det räcker nog inte som drivfjäder?

Råkade läsa ett inlägg på en blogg, av en känd HRM förespråkare där han hänvisar till lagen förbannelse, kontra lagens löften om välsignelser! Personen ifråga, skriver:
Citat: om vi kallar lagen för förbannelse så kastar vi också bort löftena och välsignelserna! (slut citat)

Vilka löften och välsignelser undrar jag då? Eftersom det verkar handla om Mose lag. (5 Mos. 27:26) Där läser jag följande: Förbannad vare den som icke håller denna lags ord och icke gör efter dem. Och allt folket skall säga: »Amen.»

Alltså blir det tydligt att han avser det förbund som Herren endast ingick med sitt egendomsfolk, judarna!

Nytt citat: : Jesu död på korset tog inte bort lagen i sin helhet utan lagens förbannelse. Sätter vi ett likhetstecken som en del vill mellan lagen och lagens förbannelse kastar vi ju även löftena och välsignelserna. Vad Paulus menar med ”lagens förbannelse” finner vi det finstilta i just lagen. D.v.s. i 5 Mos 27:26 “(slut på citat)….. obs, min fetstils markering!

Det verkar vara något självmotsägande, i båda dessa citat! Gäller båda förbunden fortfarande, för de hedna kristna, kan man ju undra?

Skriver ner de gammaltestamentliga löftena och välsignelserna här, de som följer, när man läser nästa kapitel, alltså 5 Mos. Kap. 28.

Lägg särskilt märke till att dessa välsignelser och löften enbart handlar om jordiska ting: materiella välsignelser, såsom hälsa, rikedom, makt och framgång på alla livets områden! Just dem samma som LO och övriga “framgångsläror” utlovat! Lönsamhetsperspektivet i fokus alltså.

Har också funderat över sambandet, varför just f.d. LO – are och Arkare osv ” företrädesvis” låter sig dras till denna judaiseringslära?. Vad finns det för gemensamma nämnare?

Kan det kanske vara så, att man i besvikelsen över att dessa löften uteblev, nu lockats till att söka dem på annat håll? För det var ju redan [här och nu] som man skulle få alla välsignelserna, sades det.

Som man kan se när man läser nedanstående bibelcitat så utlovar gamla förbundet rika välsignelser, när man håller Hans bud! Precis samma “välsignelser” som den så kallade trosrörelsen också lockade med. Är det kanske detta som var/ är drivfjädern, undrar jag?

I det nya förbundet däremot, talas det inte ett dugg om dessa! Utan där står det så här:

Ef. 1:3-4 Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom, till att vara heliga och ostraffliga inför sig.

Vi får alltså vänta tills vi kommer till den himmelska världen, innan vi får vad utlovat var! Men Herren har lovat oss en underpant här, ett förskott på arvet, så länge. Men allt sker på Hans villkor förståss.

De löften om välsignelser som Gud lovade sitt folk, var inte “villkorade” – utan skulle alltid gälla, så länge man höll lagen!

Om du läser igenom listan så ser du att det är inga dåliga löften, det handlar om, precis! Vem av oss skulle inte vilja ha det så här bra, om vi kunde? Men något Paradis, lär det inte bli här, förrän Jesus återvänder och gör allting nytt igen!

(1917) 5 Mos. 28:1- 14

 1. Om du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller alla hans bud, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skall HERREN, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden.
 2. Och alla dessa välsignelser skola då komma över dig och träffa dig när du hör HERRENS, din Guds, röst:
 3. Välsignad skall du vara i staden, och välsignad skall du vara på marken.
 4. Välsignad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt och din boskaps frukt, dina fäkreaturs avföda och din småboskaps avel.
 5. Välsignad skall din korg vara, och välsignat ditt baktråg.
 6. Välsignad skall du vara vid din ingång. och välsignad skall du vara vid din utgång.
 7. När dina fiender resa sig upp mot dig, skall HERREN låta dem bliva slagna av dig; på en väg skola de draga ut mot dig, men på sju vägar skola de fly för dig.
 8. HERREN skall bjuda välsignelsen vara med dig i dina visthus och i allt vad du företager dig; han skall välsigna dig i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig.
 9. HERREN skall upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom, såsom han med ed har lovat dig, om du håller HERRENS, din Guds, bud och vandrar på hans vägar.
 10. Och alla folk på jorden skola se att du är uppkallad efter HERRENS namn; och de skola frukta dig.
 11. Och HERREN skall giva dig överflöd och lycka i ditt livs frukt och i din boskaps frukt och i din marks frukt, i det land som HERREN med ed har lovat dina fäder att giva dig.
 12. HERREN skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himmelen, till att giva åt ditt land regn i rätt tid, och till att välsigna alla dina händers verk; och du skall giva lån åt många folk, men själv skall du icke behöva låna av någon.
 13. Och HERREN skall göra dig till huvud och icke till svans, du skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör HERRENS, din Guds, bud, som jag i dag giver dig, för att du skall hålla och göra efter dem,
 14. och om du icke viker av, vare sig till höger eller till vänster, från något av alla de bud som jag i dag giver eder, så att du följer efter andra gudar och tjänar dem.

Och sedan följer förbannelserna!

15 Men om du icke hör HERRENS, din Guds, röst och icke håller alla hans bud och stadgar, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skola alla dessa förbannelser komma över dig och träffa dig;:…………”

Fast personligen tror jag att dessa löften enkom gäller för de icke omvända judarna och inte för de hedna kristna! Så har åtminstone jag tolkat Bibeln. För i Nya förbundet har jag inte sett till några. Där handlar det mest om olika lidanden istället, för att vi skall formas till Herrens “avbilder”.

Men kanske de gäller för alla dem som konverterar, (som avsäger sig kristendomen) och hellre börjar läser i Tanakh (den Hebreiska Bibeln) . Och som börjar tala Hebreiska förståss och inte längre uttalar Guds namn och så vidare och så vidare. Inte heller att förglömma, att börja hålla Torah observans, fira Sabbat, olika högtider m.m. Allt ska ju ändras nu, enligt denna nya lära! [ny uppenbarelsekunskap som man brukar säga?]

Det Nya förbundet är inte längre den absoluta auktoriteten utan den Hebreiska Bibeln. [den är ju skriven enligt grundtexten, menar man] Det är nu Torah som är i centrum och inte längre Herren Jesus! Skulle inte Gud vetat om detta med grundtexten, när NT skrevs??? Vilka fantastiska bortförklaringar man kan tota ihop när man vill få något att stämma utanför Ordet! Skulle Herren inte vara mäktig att bevaka sitt eget ORD, trots eventuella mänskliga feltolkningar? Den totala summan blir ändå densamma, vilket måste vara det viktiga! Annars skulle vi väl alla ha behövt födas som Hebréer? Om vi skall ha en chans menar jag?

Men tror nog ändå inte att dessa försök till ny- judaisering kommer att fungera så bra, för Gud låter inte lura sig! Han vet givetvis vilka som fortfarande ändå är “hedningar” och vilka som är judar.

Hälsningar,

Antonia

Visits: 47

24 thoughts on “Var ligger din horisont?”

 1. Tack för intressanta synpunkter Antonia! Du hade dock inte behövt lägga ner så mycken möda och “gå över ån efter vatten”, det hade räckt att be folk läsa Apg. 15. Där står klart och tydligt det som du ansträngt dig för att pussla ihop med massa andra mindre relevanta versar. Jag citerar här endast två versar ur Apg. 15, nämligen 28 -29. Det är faktiskt märkligt att de versarna så sällan citeras för där har vi ett fullständigt och uttömmande svar på de frågor du tar upp: “Den helige Ande och vi hava nämligen beslutit att icke pålägga eder någon ytterligare börda, utöver följande nödvändiga föreskrifter: att I skolen avhålla eder från avgudaofferskött och från blod och från köttet av förkvävda djur och från otukt. Om I noga tagen eder till vara för detta, så skall det gå eder väl. Faren väl.” Som du ser är det verkligen en fantastisk “rabatt” vi hednakristna får och dessa versar borde sitta inramade på väggen i varje kristet hem, men jag tror jag förstår varför så många kristna försöker gömma undan dessa fundamentalt viktiga versar. De är fortfarande inte nöjda fast att de sluppit undan så lindrigt. De älskar blodkorv mer än Guds Ord de bortskämda stackarna. Det är ynkligt! Vidare har du helt rätt i vilka motiv “framgångsgänget” har för att leka judar, de vill så klart ha krona utan kors, men det kan de glömma. Utan kors, ingen krona. “Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig; så följe han mig.” Matt. 16:24

      (Reply)

 2. Antonia!

  Du undrar varför Judaiseringsläran (HRM) överhuvudtaget gått att sprida som den gjort. Vad är det som gör att det finns en sådan dragningskraft i just budorden/lagen?

  – Det finns säkert flera förklaringar till detta, men en anledning tror jag är att människor vill ha fasta trygghetspunkter i sitt liv.
  Budlydnaden ger en säkerhet om att vara rätt med Gud, därför talas det mycket om att lyda buden.

  Sen är det ju bekvämare att ha fasta regler och följa, har man ett staket runt sitt liv, så vet man ju var man skall hålla sig.

  Nya förbundet talar ju om att ledas, drivas, föras fram av Anden, det är alltså anden som sätter gränserna i nya förbundet, inte bokstaven.
  Att leva i detta Andeförbund är inte tryggt för människan, orsaken är att hon mister kontrollen. Lever människan efter lagens alla bud, så är det hon som har kontrollen och makten över sitt liv. Hon kan då också stoltsera och visa upp hur bra hon är i sin strävan att göra rätt enligt buden.

  Den lag som är skriven i hjärtat, morallagen, den följar ju de flesta kristna utan att ens tänka på den, så den är ju inte det stora problemet, utan det är allt annat som anses att man skall göra efter.

  Problemet är att man söker i en bok efter lösningen på ett problem, men varför inte söka Gud direkt, det är ju därför han kom, för att vi skall ha en egen direktkontakt!

  Bb

      (Reply)

 3. Henrik,

  “Du hade dock inte behövt lägga ner så mycken möda och “gå över ån efter vatten”, det hade räckt att be folk läsa Apg. 15. Där står klart och tydligt det som du ansträngt dig för att pussla ihop med massa andra mindre relevanta versar.”

  Nja, nu det var det nog inte riktigt detta som bloggposten skulle handla om. Det som var min frågeställning, var – kan man leva under (Torah) lag -observans och samtidigt åberopa att nåden ska gälla? Eftersom Ordet tydligt säger oss att det nya förbundet var ett bättre förbund, verkar det helt ologiskt.

  Därför blev min undran: vad är poängen i sådana fall?

  Och är man alltså “laglös” om man tycker att det är Anden som skall leda oss rätt i det kristna livet och inte att vi slaviskt, skall försöka följa minsta prick i lagen? Och har vi något att berömma oss av, inför Gud om vi genom Andens hjälp, kan följa kärleksbuden?

  Och vad är moroten eftersom lagen (torah) nu plötsligt blivit så populär? Den är ju vår uppfostrare till Kristus som Paulus säger.Den “eskorterar” oss fram till Kristus alltså!

  Ville förstå vad som är den egentliga orsaken till att vissa kristna väljer ett sämre (svagare) förbund när det finns ett som är bättre! Och min slutsats höll du tydligen med om!

  Men visst är Ordet tydligt angående de skriftställen du citerar.Kanske att man inte tar upp dem så ofta för att det på något sätt är så självklart. De är skrivna p.g.a en omtanke, angående vårt välbefinnande, tänker jag mig.

  Avgudakött var sådant man offrade i tempel och en del gick dit av vinningslystnad för att man kunde köpa det billigt där!Det var inte köttet i sig, som var orent, utan miljön där man tillhanda höll detta.Man blev oren om man gick in i ett avgudatempel alltså! Det hade med onda andar att göra.

  Otukt är ju självklart att man blir oren av.Det står ju i 1 Kor. 6:16 att om någon håller sig till en sköka så blir man “ett kött” med henne.

  Självkvävda djur, var förmodligen sjuka eller allvarligt skadade, innan de dog. Därför, tror jag, att det kunde vara skadligt att äta för människan: Mask, smittsamma bakterier, flugägg osv.

  Blod vet jag dock inte, varför det förbjöds, men det kanske du kan upplysa mig om?

  Man stänkte ju blod på offeraltaret, så därför kan det ju inte vara orent.Själv äter jag inte blodmat, har aldrig gillat det.Men vet att vissa Jehovas vittnen hellre dör, än tar emot en blodtransfusion. Lite knepigt i mina ögon!

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 4. Björn bloggaren,

  Björn,

  “Nya förbundet talar ju om att ledas, drivas, föras fram av Anden, det är alltså anden som sätter gränserna i nya förbundet, inte bokstaven.

  Att leva i detta Andeförbund är inte tryggt för människan, orsaken är att hon mister kontrollen. Lever människan efter lagens alla bud, så är det hon som har kontrollen och makten över sitt liv. Hon kan då också stoltsera och visa upp hur bra hon är i sin strävan att göra rätt enligt buden”

  I ovanstående sentenser måste jag hålla med dig! Köttets natur i oss, vill gärna ha något, (om än aldrig så lite) att kunna berömma oss utav, inför Gud. Men det brukar stöta på patrull då.

  Exempelvis Paulus, körde ju hårt på lagspåret och det slutade med att han blev både andligt och fysiskt blind, till slut!

  Den fallna naturen, i oss, vill helst alltid vara både Herre och Kung! Det är därför som vi är beroende av att vandra i Anden, för det är vår enda chans! Köttet och Anden ligger ju i strid med varandra som du vet!Men när Anden i oss får råda, så gör vi inte vad köttet har behag till!

  Därför är det så förödande att vända ryggen, åt Herren. Det är ju det vi gör när vi tror vi tror vi kan själva!

  Ormen visste hur man gör i Edens lustgård och han vet det än idag!

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 5. Snälla Bb, försök vara realistisk. Gud talar just genom “boken” Bibeln. Om varje människa skulle tillåtas fantisera om vad Gud säger “direkt” till honom/henne skulle vi ha 7 miljarder versioner av den fasta klippa som “boken” Bibeln utgör.

      (Reply)

 6. Antonia Berglund,

  Antonia, jag tycker att du drar förhastade slutsatser ibland. Vi skall hålla oss till det som står skrivet, därför får du själv söka i Skriften efter anledningen till att vi inte bör äta blod. Det står där klart och tydligt. Ta inte illa upp om jag låter lite kärv nu men jag skulle önska att både du och alla andra människor slutade upp med att “tycka” en massa saker. Läs, tro och lyd Guds Ord istället. Vi lever i en mycket sjuk tid där folk har en högmodig övertro på sin mänskliga förmåga. Du vet ju själv vad som händer när 7 miljarder männiksor skall bråka om vem som har rätt och fel. Vi måste ha en fast punkt i tillvaron annars slutar det med kaos och krig. Jesus säger: Himmel och jord skall förgås men mina Ord skall aldrig förgås. Matt. 24:35

      (Reply)

 7. Antonia Berglund,

  Ja det vet han sannerligen Antonia! Inbillar du dig verkligen på fullt allvar att du kan tillrättavisa en av Herrens Apostlar? En liten flicksnärta som, i jämförelse med Paulus, saknar 2000 års erfarenhet av Kristus! Om någon är blind så är det du! Är du verkligen en bekännande kristen, du saknar ju respekt för Guds Ord!

      (Reply)

 8. Tack för inlägget Antonia! Vi behöver verkligen göra upp med denna gärningslära som sprider sig i Kristi kropp. Det är som du säger, ormen visste vad han gjorde i Eden när han frestade människan att bli som Gud. Samma frestelse ekar i HRM. Frågan är om man inte smädar nådens Ande när man vill försöka sig på att vara helig i egen kraft?

  (Ta inte för hårt på signaturen Henriks “tillrättavisningar”…)

  Fortsätt predika Kristi lag syster!
  Gud välsigne dig

      (Reply)

 9. Henrik,

  Du skriver: Snälla Bb, försök vara realistisk. Gud talar just genom “boken” Bibeln. Om varje människa skulle tillåtas fantisera om vad Gud säger “direkt” till honom/henne skulle vi ha 7 miljarder versioner av den fasta klippa som “boken” Bibeln utgör.

  – Det är självklart att Gud talar genom sitt skrivna ord, men varje ord man läser är inte ett direkt tilltal från Gud.
  Vi behöver skriften och vi behöver läsa den om och om igen, men det är inte skriftens bokstav som i sig själv talar och leder oss, utan de ord Anden belyser och lyfter fram.

  Trosrörelsen hävdade ju, att det bara var att ex ta ut ett löftesord, tro på det, bekänna, osv. Men det fungerar ju självklart inte, varför? Jo för att det inte var ett ord direkt från Gud. Man tog ett ord efter eget bevåg och gjorde det till ett löfte från Gud, egenmäktigt förfarande på Gud och hans ord.

  Man kan alltså inte använda bibeln på det sättet, sen finns det ju naturligtvis saker i skriften som alltid gäller.
  För mig bekräftar, eller dementerar skriften det Anden säger och skall man förstå detta, så måste man förstå hur Anden grundlägande talar och leder!

  Bb

      (Reply)

 10. Henrik,

  Henrik,

  “Om någon är blind så är det du! Är du verkligen en bekännande kristen, du saknar ju respekt för Guds Ord”!

  Menar du att vi först måste förstå hela Guds rådslut, innan vi kan lyda Honom? Är det inte ofta precis tvärtom med Guds pedagogik, att lydnaden kommer först och sen “förstår” vi?

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 11. Antonia Berglund, Och sen förstår vi. Att förstå har med huvudet att göra, men den Helige Ande kan också ge en uppenbarelse. Problemet är bara att det finns många som predikar men få som förmedlar en uppenbarelse. Trevlig helg Håkan N

      (Reply)

 12. Håkan Nilsson,

  Jo denna sorts förakt har vi ju hört till leda i den falska karismatikens sammanhang och den har ofta varit kopplad med andliga tekniker som går ut på att just koppla ur förståndet.

  Men si det är en lögn och jag kan bevisa det, med hjälp av Guds Ord.

  1 Kor. 12:14-22

  Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sade: “Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen”, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sade: “Eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen”, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga.

  Lukas 10:27 Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”

  Lägg märke till att ordet hela förekommer fyra gånger.

  Det står alltså inte att man skall matcha den svagaste av de fyra genom att dra ner på resten.

  Vi har alla olika kapacitet i dessa fyra kvaliteter. Men det liknar änkans skärv. Vi är kallade att ge allt vi har.

  Jantelagen är inte upfunnen av Gud!

  Så låt inte den som är atlet se ner på en kroppsligt svag, och inte heller den kroppsligt svage vara avundsjuk på atleten.

  Du inser säkert konsekvenserna vad gäller alla dessa fyra kvaliteter.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Håkan Nilsson,

  Du skriver med hänsyftning på mitt ordval: “Och sen förstår vi ”

  Och vidare: “Att förstå har med huvudet att göra, men den Helige Ande kan också ge en uppenbarelse”.

  Håkan,

  Som vi kan utläsa av nedanstående bibelcitat så finns det två slags förstånd, ett som är oförståndigt och ett som förståndigt Det senare är under Guds kontroll, det förra är köttsligt !

  Anden och förståndet samarbetar! Som du ser, så finns alltså inte de motsättningar, mellan förståndet och Anden, som du här beskriver.

  Den andliga människan däremot, kan ju utrannsaka allt, enligt skriften!

  (1917)

  Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet. Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande.
  1 Korintierbrevet 2:10 -11

  Sen därför noga till, huru I vandren: att I vandren icke såsom ovisa människor, utan såsom visa; och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle. Ty tiden är ond. Varen alltså icke oförståndiga, utan förstån vad som är Herrens vilja Efesierbrevet 5:15- 17

  Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt Romarbrevet 12:2

  Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd Kolosserbrevet 1:9

  Vidare ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur eftersom hon är den svagare. Visa henne aktning som med arvinge till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. 1 Petrusbrevet 3: 7

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 14. “Är det inte ofta precis tvärtom med Guds pedagogik, att lydnaden kommer först och sen “förstår” vi? ”
  Mycket bra skrivet – alltihop – Antonia.
  Trots att du inte är 2000 år. ; )

  Vad sa Jesus? Om ni inte blir som de skriftlärda, kan ni inte komma in…?
  Eller, var det som barn vi skulle bli – lyssna, lita och lyda ?

      (Reply)

 15. Antonia,

  Tänk om åtminstone några HRM-are och LO-are skulle få upp ögonen för den förförelse de har gemensamt, nämligen att sikta under horisonten.

  Det hägrande målet om “himmel på jorden” som brukade vara ett hån eller ett skämt när jag var ung. Men som numera har blivit “main stream” i dessa förkunnelser.

  Jag citerar igen det du skrev:

  Skriver ner de gammaltestamentliga löftena och välsignelserna här, de som följer, när man läser nästa kapitel, alltså 5 Mos. Kap. 28.

  Lägg särskilt märke till att dessa välsignelser och löften enbart handlar om jordiska ting: materiella välsignelser, såsom hälsa, rikedom, makt och framgång på alla livets områden! Just dem samma som LO och övriga “framgångsläror” utlovat! Lönsamhetsperspektivet i fokus alltså.

  Har också funderat över sambandet, varför just f.d. LO – are och Arkare osv ” företrädesvis” låter sig dras till denna judaiseringslära?. Vad finns det för gemensamma nämnare?

  Kan det kanske vara så, att man i besvikelsen över att dessa löften uteblev, nu lockats till att söka dem på annat håll? För det var ju redan [här och nu] som man skulle få alla välsignelserna, sades det.

  Mottot har förändrats från “ge så skall du få”, eller mer korrekt översatt: “den givande får”.

  Mottot har ändrats till: “Investera så skall du få”.

  Och vad skall man då få? Jo, skatter på jorden, helst nu och här, men om man inte lyckas med det, då får tusenårsriket bli näst bästa substitut för en evighet i Himmelen.

  Samla er inte skatter på jorden sade Jesus. Jag citerar:

  Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

  En del säger att Jesus vet allting bättre. Men det är inte sant!

  Jesus vet allting bäst!!!

  /Kjell

      (Reply)

 16. Ingela,

  “Eller, var det som barn vi skulle bli – lyssna, lita och lyda” ?

  Tack Ingela för dina välbetänkta ord!

  Gud välsigne dig syster!

  Antonia

      (Reply)

 17. Antonia, jag tror du satt fingret på en viktig drivkraft för HRM-rörelsen. Ett argument som ofta dyker upp när t.ex. sabbaten diskuteras är att man blir så väldigt välsignad av att hålla den. Vidare brukar sägas att “vi vill väl inte gå miste om alla de välsignelser Herren har för oss”. Det där har jag svårt att förstå. Guds ord är tydligt med att det utlovade får vi först när fullt ut när Herren kommit tillbaka. För mig är vissheten om att en dag, i evigheten, då har ondskan fått ge vika, då finns ingen sorg, ingen smärta, inget elände längre. Visst är det härligt att få smaka på Herrens godhet redan här och nu, men det är inget jag strävar efter. Att nå målet, att få vara med Herren i evighet, det är det viktigaste.

  Gud välsigne dig Antonia och alla andra syskon i Herren!

      (Reply)

 18. MS,

  Kära MS,

  “Visst är det härligt att få smaka på Herrens godhet redan här och nu, men det är inget jag strävar efter. Att nå målet, att få vara med Herren i evighet, det är det viktigaste”.

  Det är förvisso så. Tänker på “Sök först Hans rike och Hans rättfärdighet så skall allt det andra tillfalla er.” Gud unnar oss allt gott, så länge det inte är drivfjädern i våra liv(vinsttänkandet)

  När Herren får vara vårt centrum då kommer välsignelserna mera som “en bieffekt” och vi får då återigen förundras, över Hans godhet!

  Ett Ord som ofta missbrukats är : “Ge så skall du få”! Då ger vi av ren beräkning. Vi försöker utnyttja Gud, genom att fråga: vad kan vi få, istället för vad kan vi ge! Men Han som utrannsakar våra hjärtan, ser också våra innersta motiv.

  Guds rika välsignelse,
  Antonia

      (Reply)

 19. Kjell,

  Kjell,

  “Tänk om åtminstone några HRM-are och LO-are skulle få upp ögonen för den förförelse de har gemensamt, nämligen att sikta under horisonten”.

  Ja du Kjell, det är ju det man vill hoppas på! Men visst ser det trögt ut!

  Begäret efter lönsamhet och välsignelser, ligger nog djupare i oss, än vi vill tro. Detta har själa – fienden god kännedom om, och vet att utnyttja! “Skulle Gud ha sagt…?”

  Han har inte behövt förnya sin taktik, konceptet funkar lika bra, fortfarande.

  Det enda man kan hoppas på, är en personlig konkurs, där alla ens drömmar får gå i kras så att syndamedvetandet kan vakna. En total omvändelse från alltihopa alltså!

  Så länge man inte ser sin synd blir det också svårt, att omvända sig! För det är just detta som är det stora problemet!

  När man predikar, med stöd utifrån Guds eget Ord, för dem som ännu inte känner Gud personligen – att Han unnar oss att leva i överflöd och välsignelser av alla slag!
  Och samtidigt vädjar till den giriga natur, vi all bär med oss, sen syndafallet, då blir nog förblindelsen total!

  De löften som gäller för den tillkommande tidsåldern, har man alltså förlagt här och nu, som man även gjort med mycket annat! “Tusenårsriket” , är ju bara ett exempel.

  De olika läror som lockar med framgång och lönsamhet har redan etablerat detta tänkande inom kristenheten, att tron skall vara ett medel till vinning! Man har förvanskat Guds Ord, genom att knipsa ut vissa citat, som lovar oss guld och gröna skogar.

  För visst är tron är en vinning, men bara i samband med Gudsfruktan: Det är först då som vi kan låta nöja oss, med det vi har.

  1 Tim: 6. Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning.

  7 Vi hava ju icke fört något med oss till världen, just därför att vi icke kunna föra något med oss ut därifrån.

  8 Hava vi föda och kläder, så må vi låta oss nöja därmed.

  9 Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång.

  10 Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.

  Allt vi kan göra är att varna, så att inte nya proselyter värvas till dessa läror. Och fortsätta att förkunna Guds rena, oförfalskade Ord. Sanningens Ande kan då lysa på Ordet till både varning, och förhoppningsvis även befrielse!

  Hälsningar,

  Antonia

      (Reply)

 20. Antonia Berglund,

  Du skriver:
  ” Så länge man inte ser sin synd blir det också svårt, att omvända sig! För det är just detta som är det stora problemet!”

  Just presis!
  (Fritt citat från 70-talets nordiska tv produksjon ”Musikfrågan Kontrapunkt” där ekta karismatiska tv programledare Sten “Just precis” Bromann styrde med sin tunga från Lund. Bromann var musikalisk överstepräst med precis kontroll av rätt och fel).

  Retorisk frågan: Vem skall övertyga oss om synd?

  Joh 16:7-15

  “7Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, 8och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. 9Synd: de tror inte på mig. 10Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. 11Dom: denna världens härskare är dömd.
  12Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. 13Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. 14Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. 15Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.”

  Den falska karismatiken skymmer den Helige Ande med mänskliga uppfinningar och falska manipulationer. Resultat: människors hjärtan är inte övertygade om synd.

  Antonia, tack för dina många bra inlägg och kommentarer. Kan inte applåderar varje gång, men du är en förebild för mig och många andra. En välsignad jul till dig och dina nära och kära!

  /Bent

      (Reply)

 21. Ni har varit inne på att det är rikedom på denna sidan graven som lockar. Det må vara så till en viss del tror jag. Själv tror jag det mer handlar om att rättfärdiga sig själv. Att man med Mose lag som mall försöker leva så rättfärdigt som det bara går. Man vill bli lik Gud, vara rättfärdig som Gud. Problemet är att man väljer den omöjliga vägen att själv leva rättfärdigt. Nu är jag kanske traggig, men jag hävdar att vi ej kan äta av båda träden.
  Vill du bli lika rättfärdig som Herren? Lev genom Herren och Hans verk på korset. Det är den enda fungerande vägen. Den kanske inte är lika lockande som kunskapens träd, Mose lag, då Krist lag innebär att människan måste ödmjuka sig inför korset.

      (Reply)

 22. Andreas Frost,

  Andreas,

  “Ni har varit inne på att det är rikedom på denna sidan graven som lockar.”

  Absolut så handlar det i förstone som du skriver, om att att äta av Kunskapens träd! Så fort man försöker att bli “mera rättfärdig” än vad man redan är – genom att börja hålla vissa lagar – så har man gett sig in på ett sluttande plan. Detta har diskuterats här länge nu och även på andra bloggar. Antingen låter man sin rättfärdighet bero på tro, eller också på lag, det går inte att blanda här. Valet står mellan att äta av Livets träd, eller Kunskapens?

  Det börjar med lite sabbatsfirande och andra [som man uppfattar det] “påbud” och brukar sluta med omskärelse. Man kan inte plocka russinen ur kakan, som man säkert inbillar sig, och bara ta det som passar, utan man får löpa hela linan ut. Det handlar ju om att man gjort, ett annat vägval, än rättfärdighet genom tron allena.

  Att det sedan även kan finnas andra själviska motiv inblandade, är en något senare upptäckt, åtminstone i mitt fall. Därför tror jag inte, att det ena behöver utesluta det andra. Det var närmast detta som jag ville ta upp med denna bloggpost.

  Önskar dig Andreas och din familj, en God Jul och allt gott inför det nya året!

  Antonia

      (Reply)

 23. NorskaBent,

  Tack för din respons Bent! Vänliga ord värmer alltid hjärtat!

  Önskar dig likaledes, en riktigt välsignad juletid och allt gott i övrigt!

  Antonia

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *