Open reaction to Eddie

Denna kommentar skriver jag på både Engelska och Svenska så att ingen annan behöver översätta den, om och ifall Eddie är intresserad av min replik. Svensk text följer den Engelska texten.

I write this comment in both English and Swedish so that it does not need to be translated by someone else in order for Eddie to read it, in case he might be interested.

I would like to take issue with the ending statement of Eddie Chumney. This article is written as a response to the following:

It is GOOD to give clarification of things which I teach when people don’t understand but I have a feeling that THIS question was motivated by those who DON’T want to embrace Hebrew roots and are looking for an excuse (a “heresy” as justification for them that this is the wrong way to go).

Eddie, it depends what you mean with “embrace Hebrew roots”.

I “embraced Hebrew roots” more than 15 years ago in the sense that I started to grasp how much more there was to understand from Scripture when taking a perspective from language, traditions and culture.

A Swedish Bible-teacher, Sven Reichmann, wrote three books about this and also held several sermons about it.

I do confess that I had to read the books several times in order to fully appreciate the essence of it all.

With this as baggage I had no initial negative perceptions about christians who joined in keeping Sabbath and/or The Lords “moadim”.

But through discussions in the blogsphere I came across one excess after the other.

 • One group became aggressively unitarian. (I’m aware that you are not. Actually I liked very much your parallels between Old and New Testament where you proved the divinity och Jesus Christ.)
 • Some became legalistic in their Sabbath and worried about if it would be breaking the Sabbath to warm up food in the microwave oven.
 • Especially one person opposes strongly to the use of “God” and “Jesus”. So much that it becomes determining for your salvation to write YHWH and Yeshua.
 • And although some keep declaring that “we are free” to keep Sabbath, Moadim and dietary rules, at the end it always is presented as things which determine your superiority in faith and sanctification.
 • At times, the same people will duly note that keeping Constantines days amounts to some kind of Sun-whorshipping. Let’s not talk about Christmas…. And it has even been suggested (Daniel claims I have misunderstood this) that not celebrating Sukkot may turn out to be fighting against The Lord.

All these practical results of these teachings bring condemnation in the lives of less stable christians or newly converted who do not yet have enough own knowledge of the Scriptures.

Therefore I find the term “embrace Hebrew roots” misleading and insufficient. We need two different descriptions.

1. Those who embrace Hebrew roots but do not start practising, or keep it private.

2. Those who embrace Hebrew roots and both practise and proselytize. Like I would say that you, Eddie, do.

And you are wrong if you think that I am “looking for an excuse” to disqualify category #1.

But you are right, although it is not an excuse but facts which I can quote, that I have been compelled to choose against category #2.

That choice is the result of noticing that one or more of the following things will happen in the lives of category #2:

 1. A compulsive need to use the phonetically more correct translitteration Yeshua instead of Jesus, write G’d instead of God, or even preferably YHWH (Hope I got the tetragrammon right. It is very difficult to remember the order of the letters in this mnemonic abbreviation.) And using descriptions like “The Eternal” instead of the title God.
 2. Getting increasingly legalistic regarding Sabbath, Feasts and food.
 3. Mixing up Heaven and the Millenial era (I think you call it the Messianic Era.) Denying Heaven and claiming that those included in the first resurrection will instead be transported to Jerusalem. Probably one of the reasons for your teaching about circumcision.
 4. Claiming that Jesus did not die on a cross, but rather a pole or a tree.
 5. Denying that The Holy Spirit is a “person” who acts with will and purpose.
 6. In extreme cases even denying the divinity och Christ.

NOTE: I am in no way suggesting that you, Eddie, fit all points in the above list of errant teachings.

Above is not meant as disrespect or to start a quarrel.

I only want to clearly distinguish between the two categories of “embracing Hebrew roots” because as long as we have no adequate terms for these two categories, there will be misunderstandings and an exchange of unnecessary accusations.

A clear statement of ones faith and beliefs should never be a ground for animosities.

I see no reason for disrespecting representatives of other convictions as long as both parties have the freedom to declare their points of view.

Hoping that you will be able to receive this message for what it is intended to be. In spite of my shortcomings in formulating my thoughts adequately. Although I realize that the communication is as difficult for you as it is for me.

After all it is a risky business to put new wine into old wineskins.

/Kjell

Here follows the story in Swedish language.

Jag vill protestera litet grand mot Eddies uttalande i det sista stycket av hans svar. Jag gör det som en replik riktad till Eddie.

Det är bra att ge ett förtydligande av saker som jag lär när människor undrar, men jag har en känsla av att denna fråga motiverades av dem som inte vill anamma hebreiska rötter och letar efter en ursäkt (en “villfarelse” som rättfärdigar ett förkastande av hela budskapet).

NOT: Jag använder den översättning som Daniel gjorde.

Eddie, det beror helt på vad man menar med “anamma hebreiska rötter”.

Jag anammade hebreiska rötter för mer än 15 år sedan, i den betydelsen att jag började förstå hur mycket begripligare Skriftens texter blev om man relaterade dem till språk, traditioner och kultur.

En Svensk bibellärare, Sven Reichmann, skrev tre böcker om detta och höll även ett flertal predikningar om det. (För de svensktalande läsarna hänvisar jag till en mycket bra sammanfattning av Svens tankar om detta. Se länkarna till en tvådelig predikan här.)

Jag måste erkänna att jag behövde läsa dessa böcker ett flertal gånger innan jag helt begrep vikten av det hela.

Med detta i baggaget hade jag först inga som helst problem med eller negativa tankar angående kristustroende som firade Sabbat och Herrens högtider.

Men genom diskussioner i bloggarna upptäckte jag den ena överdriften efter den andra.

 • En grupp blev aggressivt unitarisk. (Jag vet att du inte är det. Dina paralleller mellan texter i GT och NT uppskattar jag mycket och även de bevis du levererar för Kristi gudomlighet.)
 • En del blev mer och mer lagiska i sitt sabbatsfirande och fick samvetskval av att värma upp maten i magnetronugnen på sabbaten.
 • Speciellt en person opponerar sig starkt mot användandet av “Gud” och “Jesus”. Så starkt att det blir (nästan?) frälsningsavgörande att skriva YHWH och Yeshua.
 • Och även fast en del, gång på gång deklarerar att “vi har friheten” att fira sabbat, Herrens högtider och följa matreglerna, så mynnar det ändå oftast ut i att man är mera rätt-trogen och mera helgad om man gör det.
 • Nu och då slinker det även ut att man anser det vara sol-dyrkan att vila sig på Konstantins dagar. Låt oss inte tala om Julen…. Och det har även påståtts (Daniel menar att jag har missförstått detta.) att man kan tänkas strida mot Herren om man inte firar lövhyddohögtiden.

Alla dessa praktiska utverkningar av denna lära leder till oro och en känsla av fördömelse hos kristna som saknar gedigen grund i Skriften. Oavsett om det beror på att de är nyfrälsta eller helt enkelt inte har avsatt tillräckligt med tid för eget studium av Bibeln.

På grund av detta anser jag att termen “anamma hebreiska rötter” är både missvisande och tvetydig. Vi behöver minst två specifika klassifikationer:

1. De som “anammar hebreiska rötter” men inte (ännu?) praktiserar seder och bruk, eller som behåller detta privat.

2. De som “anammar hebreiska rötter” och både praktiserar och missionerar. Jag tycker nog att du, Eddie, gör det.

Och du har helt fel om du tror att jag söker svepskäl eller ursäkter att underkänna kategori nummer 1.

Men du har rätt, även om det inte handlar om “ursäkter”, för jag har fakta som jag kan citera, att jag har kommit fram till att kategori nummer 2 är ute på fel vägar.

Valet beror på att jag har funnit att en eller flera av de saker jag listar här händer i livet hos personerna i kategori nummer 2.

 1. Ett tvång att använda den fonetiskt bättre translitterationen Yeshua i stället för Jesus, skriva G’d i stället för Gud, eller ännu hellre YHWH (Jag kommer aldrig ihåg ordningsföljden av bokstäverna i denna förkortning. Måste alltid kolla hur tetragrammon skrivs.) Och hellre använda sig av omskrivningar som “Den Evige” i stället för titeln Gud.
 2. En tilltagande lagiskhet vad gäller Sabbat, Herrens högtider och matregler.
 3. Hopblandandet av Himmel och tusenårsriket, och till och med förnekandet av Himmelen genom att påstå att de som har del i den första uppståndelsen kommer att transporteras till Jerusalem. Troligen ligger denna villa till grund för dina läror om omskärelse.
 4. Förnekandet av att Jesus dog på ett kors, att det i stället var en påle eller ett träd.
 5. Förnekandet av att Den Helige Ande är en “person” som agerar med vilja och mål.
 6. I extrema fall även förnekandet av Jesu gudomlighet.

Notera: Jag påstår på intet vis att du, Eddie, bekänner dig till alla dessa listade villolärorna.

Det som jag här har skrivit är inte avsett som gräl eller respektlöshet.

Jag vill bara visa på den absoluta nödvändigheten att införa en tydlig distinktion mellan minst två grupper (kategorier) av dem som har “anammat hebreiska rötter”. För tills vi har gjort det kommer de onödiga missförstånden och trätorna att fortsätta.

En tydlig, otvetydig deklaration av tro och övertygelse bör aldrig få leda till fiendskap människor emellan.

Jag har inga som helst problem att respektera dem som bekänner sig till andra läror, så länge som bekännelsen är otvetydig och båda har friheten att bekänna sin egen tro.

Mitt hopp är att du kan ta emot detta budskap som det är avsett. Trots tillkortakommanden i min förmåga att formulera mej rätt. Fastän jag fullt förstår att kommunikation är lika komplicerad för dej som den är för mej.

Det har sina risker att bevara nytt vin i gamla läglar.

/Kjell

Relaterade artiklar:

Dagen vill se likheter och glömma skillnader.

Christian Mölk skrev en utomordentligt bra artikel om temat Hebrew Roots.

Views: 44

99 thoughts on “Open reaction to Eddie”

 1. Good clarification!

  You’ve communicated your thoughts adequatly, indeed.
  Let’s throw out the bath water and keep the baby. : )

      (Reply)

 2. Jag vill egentligen inte blanda mej i den här diskussionen men det är svårt att låta bli. Det är ju totalt uppåt väggarna supernipprigt! Hur kan man gå på det här? Vad har man för frisk flödande ström från Herrens tron när man simmar runt i det här grumliga vattnet?

  Varför bry sig om denna nya sekt som hittar på en lång lista med obegripligheter som man ska följa för att vara en “riktig” kristen? Hur kan man gå på detta? Var i Bibeln står det att vi plötsligt ska bli judar?

  Den som följer den här nyhebreiska trenden hamnar under lagen och döms under lagen. Man har därmed avsagt sig kristendom och ställt sig under Mose lag. Det är livsfarligt att gå den vägen! Även om det verkar finnas en aldrig sinande ström av människor som gillar ramsor, beteenden, lagregler om hur man ska sitta, stå o ligga, matregler och allt möjligt.

  Jag är FRI! Kristus har gjort mej FRI från allt vad lag heter. Och jag behöver inte göra nånting – icke nånting – utom att ta emot hans nåd fritt och för intet. Det här liknar ju mera Hare Krishna eller någon annan nyandlig rörelse.

  Den som själv vill hålla på och krångla rent privat med allt detta trams så varsågod. Det gör er inte till bättre kristna, i värsta fall tröttnar ni på allt och säger “kristendomen gav mej inget”.

  Jag varnar er som är på väg på denna nyhebreiska väg – ni är på fel väg!

      (Reply)

 3. Kjell,

  Jag anade kanske att du inte skulle släppa detta ämne (blodvittring i ordets högsta bemärkelse – se ovan bildillustrationer?). Jag klandrar dig inte men måste nu arbeta lite då företagen jag driver fått lida av mitt engagemang sista tiden. Jag kommer således försöka dra mig ur debatten lite (om jag nu klarar det) men har ett någon kommentar och ett par frågor jag vill avsluta med.

  1.) En bild säger mer än tusen ord. Det verkar både du och din gamla bloggkollega haggaj förstått då ni båda inleder med “penisbilder”. Den ena av er med bild på en vuxen mans penis och den andre (du) ett barns. De flesta som skrivit om Chumney använder den mest ofördelaktiga bild ni kan hitta, där Eddie tycks ha fotat mitt i en mening eller av andra skäl ser ovanligt stirrig ut och mycket allvarligare än han uppfattas i verkligheten. Om det är samma taktik som användes på 80 och 90 talet när Ulf Ekman debatterades som mest vet endast ni själva och Gud. Nåväl, bara en notering, inget viktigt.

  2.) Du skriver “Låt oss inte tala om Julen…. Och det har även påståtts (Daniel menar att jag har missförstått detta.) att man kan tänkas strida mot Herren om man inte firar lövhyddohögtiden.”

  Jag minns inte exakt vad det var som låg i missförståndet men jag anar att det är den mening som du lämnat ute. Alltså bloggposten jag tror du hakade upp dig på hade som syfte att påpeka för dem som inte kände till det att man kan tänkas strida mot Herren om man inte firar lövhyddohögtiden UNDER TUSENÅRSRIKET. Detta försökte blogg-författaren gång på gång påpeka men du godtar tydligen inte hans förtydligande utan menar att någon predikar detta här och nu. Även Chumneys tonvikt om man läser allt var kring tusenårsriket, även om han sedan gör en kullerbytta och vill tjuvstarta med omskärelse (eller åtmintone hävda att det inte bör förbjudas redan nu)

  3.) “Låt oss inte tala om Julen….”

  Några hundra personer i Sverige har börjat träffas på de bibliska högtiderna istället för Konstantins. Då jag är medveten om att det inte finns någon tydlig förmaning i NT att som hedna-troende göra det är min personliga undervisning och linje att inte tvinga på någon vare sig högtider eller sabbat.

  Till frågan: Varför är det INGEN, jag menar INGEN i den kristna bloggsfären som upprörs över att vi över huvud taget firar jul när denna ursprungligen hedniska fest inte finns med i vare sig GT eller NT utan föddes ur Konstantins rike för att kunna med gott samvete fortsätta med en djupt rotad tradition bland hedningar. Några, mycket få i min erfarenhet, lyckas hålla Jesus i centrum under denna tradition men i de allra flesta hem tycks födelsebarnet lysa med sin frånvaro då presenterna delas ut till andra än den som sägs fylla år.

  Borde inte detta väcka en helig vrede hos alla Kristustroende? Var är bloggposterna kring detta?

  Alltså – A) uppmärksammande av HERRENS högtider såsom beskrivna i Guds Ord = Stor irritation
  B) uppmärksammande av KONSTANTINS högtid med tydligt hedniskt ursprung (vems om helst kan googla fram detta på 2 minuter) = TYSTNAD

  Min mening är inte att diskutera julfrågan i sig på denna post men jag undrar bara varför firandet av högtider med till synes svagt stöd i NT och starkt stöd i GT upprör men firandet av JUL helt utan bibliskt stöd inte upprör någon (mig veterligen)?

  Trots det svaga stödet för HERRENS högtider kan jag spåra firandet av både Sabbat och åtminstone vissa bibliska högtider (Påsk och Pingst) rent historiskt utan problem (Östra delen av Kyrkan ville precis som jag fortsätta att fira dessa högtider på Guds Ords fastställda datum men dem som står under påven accepterade Konstantins ändringar.

  Alltså – ingen reagerar om jag firar dessa högtider bara det sker på fel datum men om jag önskar göra det på bibelns datum “judaiserar” jag.

  Jag får inte ihop det. Gör du?

  mvh
  Daniel

      (Reply)

 4. MyTwoCents – Aletheia skrev: “Alltså – A) uppmärksammande av HERRENS högtider såsom beskrivna i Guds Ord = Stor irritation”

  Nej, Daniel, detta har du fått om bakfoten.

  Men först vill jag bara konstatera att du NU har förklarat avsikten med uttalandena om lövhyddohögtiden. NU förstår jag vad du menar. Den förklaringen har jag inte sett tidigare.

  Som sagt, kommunikationen är inte okomplicerad när man har olika självklarheter.

  Men nu till ditt påstående som du ständigt repeterar. (citatet)

  Du har fel, och jag har försökt förklara det i artikeln ovan.

  Men det centrala i artikeln gick tydligen ännu en gång förbi dej. Jag upprepar:

  På grund av detta anser jag att termen “anamma hebreiska rötter” är både missvisande och tvetydig. Vi behöver minst två specifika klassifikationer:

  1. De som “anammar hebreiska rötter” men inte (ännu?) praktiserar seder och bruk, eller som behåller detta privat.

  2. De som “anammar hebreiska rötter” och både praktiserar och missionerar. Jag tycker nog att du och Eddie gör det.

  Och du har helt fel om du tror att jag söker svepskäl eller ursäkter att underkänna kategori nummer 1.

  Men du har rätt, även om det inte handlar om “ursäkter”, för jag har fakta som jag kan citera, att jag har kommit fram till att kategori nummer 2 är ute på fel vägar.

  Daniel, du hör till kategori nummer 2 och jag till nummer 1.

  Och så länge vi inte har skilda termer för dessa båda kategorier kommer bråket att fortsätta.

  /Kjell

  PS. Vad andra gör på sina bloggar vet jag inte för det finns vissa bloggar jag av princip helst inte besöker.

      (Reply)

 5. Nu är ni inne igen och underkänner 1600 år av kristet tänkande, predikanter, pastorer, tänkare och teologer. Men NU, år 2011, så vet ett par extremt smarta kristna i Sverige att allt var bättre före Konstantin. Det existerar nämligen hyllkilometer med litteratur (antagligen i superhemliga underjordiska bibliotek utanför Alexandria) före Konstantin som visar att vi har levt i evighetens största livslögn sedan dess. Men några få utvalda i Sverige har fått gudomlig auktorisation att veta bättre än några hundra miljoner andra. Är det inte fantastiskt???

  Ja, varför jul? Varför Lucia (katolik), varför Sankt Nikolaus (katolik), varför clementiner (fanns inte på Jesu tid), varför klappar, varför julpapper, varför glitter, varför dra in ett äckligt träd med en massa smådjur (miljöförstöring, skandinaviska träd fanns inte på Jesu tid), varför julskinka (hedniskt), varför sill (fanns inte i Gennesarets sjö), varför julotta (står inget om i Bibeln), varför julbön (står inget om i Bibeln), varför Stilla natt (katolskt), varför ljusstake med mer än sju ljus (hedniskt), varför tändstickor (fanns inte på Jesu tid), varför risgrynsgröt i kombination med skinka (hu gånger tusen!), varför överhuvudtaget fira nånting annat än att mumla hebreiska ord i en källare varje lördag?

  Min Jesus är nån helt annan! Det var en person som gillade fester, som förvandlade vatten till vin när folk redan blivit glada, som skällde ut fariséer som la på folk onödiga bördor, som gick på fest med dom ingen annan ville visa sej med. Den Jesus följer jag. Inte en massa tråkmånsar som reducerar Jesus till en vresig gårdstomte som står med riset så fort vi inte gör exakt på pricken vad han vill.

      (Reply)

 6. Kjell,

  OK, tack för klargörandet. Kan nog själv tycka att det börjat gå lite inflation i termen “anamma hebreiska rötter”. Delvis vårt eget fel och delvis Guds folk som gillar ettiketter på nya företeelser.

  Vg de två kategorierna du nämner hoppas jag skapa en ny nr 2 och flytta ner gamla tvåan till kategori tre. Eftersom det pågår en livlig intern diskussion bland den grupp jag själ arbetar med kan jag inte riktig förklara i detalj vad jag menar, men jag är ju svensk och gillar mellan-mjölk du vet 🙂

  Det jag vet är att jag personligen INTE önskar koppla sabbat, högtider och det till synes heliga fläsket till att vara Kristi brud eller inte då NT inte tycks ha någon större fokus på detta. Dessutom är detta yttre saker som faktisk går att följa i köttet utan att hjärta och ande “är med”.

  Jag ämnar alltså försöka hålla lite hårdare i tömmarna i det arbete JAG står i (kan inte ta ansvar för andra) i “tonen” vi sätter i det vi gör, både internt och externt (alltså inte något fejkat utåtbudskap och sedan andra toner internt).

  Skulle vilja slå en järnmur om det gick, kring Golgata i ett att vårt fokus blir på bekännelsen att Jesus är Herre (och Gud) [frälsningen] och sedan låta HUR vi praktiserar Guds Ord / applicerar Guds Ord i våra liv något personligt mellan mig och Gud. Givetvis går vissa traditioner inte att dölja, men jag önskar fortsätta på den linje Gud lade på mitt hjärta för länge sedan.

  Egenrättfärdigheten knackar oavbrutet på dörren oavsett vilket sammanhang vi tillhör. Kan vi vara/bli medvetna om detta behöver vi inte slå på några trummor över vilka bud vi följer eller ej etc [hur JAG väljer att leva ut mitt lärjungaskap med Jesus].

  Vi måste även kommunicera på ett begripligt sätt. D.v.s. menar jag Guds Ord från pärm till pärm när jag säger “Torah” är det bättre att säga det på ett språk alla förstår, om det så än skulle vara grekiska än att haka upp sig på ordet “Torah”.

  Alltså – när jag personligen talar om ALLT Guds Ord kommer jag välja svenska “allt Guds Ord” och inte ett ord som både judendomen och kristna uppfattar som endast de fem moseböckerna etc.

  Som sagt tidigare – vill man lära sig något av tråkiga strider går det att göra det oavsett vem som missförstår vem och det är mitt hjärta även om jag nu och då raljerar över en och annan bloggare.

  mvh
  D

      (Reply)

 7. wildwest,

  Å ena sidan blir en lögn aldrig till sanning bara för att den upprepas i några hundra år. Inte ens 1700 år. Om vi inte tillåter korrigering och omvändelse får vi förkasta reformationen. Med detta sagt är jag inte konsekvent emot utombibliska traditioner, de är oundvikliga. Jag tvivlar personligen på att Jesus är så där jätte nöjd med att dela sin födelsedag med Nimrod, men låt oss säga att han inte bryr sig:

  Jag dömer INTE dig om du lyckas fira Jesu födelsedag i december, upphöja, prisa och lova Honom. JAG klarade inte pressen från annat håll som i både min och min frus familj alltid tycktes vara större. Kanske är vi svaga. Man JAG/VI klarade det inte och har därför slutat.

  Ett exempel på att Jesus inte verkade motsätta sig mänskliga traditioner ej befallda av Herren själv är tempelinvigningsfesten (numera kallad Hannuka). Minns inte var just nu men det står att han (Jesus) gick upp till templet under denna högtid vilket skulle kunna vara en indikation på att han hedrade denna tradition ändå.

  Min personliga tumregel är att om vår egenskapade tradition INTE går stick i stäv med något i Guds Ord är vi fria att fira (vad det nu är).

  Så var fri att fortsätta jul-traditionen med uppmaningen att behålla fokuset på Jesus vilket jag och min familj tyvärr inte klarade. Ge mig samma frihet att uppmärksamma andra traditioner tack. Det är min enda önskan.

  Att jag tog upp exemplet med julen var bara att jag ofta undrar över varför ingen beskylls för att “Konstantinisera” som firar jul när jag så ofta beskylls för att “Judaisera” när jag firar HERRENS högtider. Det var min poäng/fråga – inget mer, inget mindre. Är den inte logisk?

  mvh
  D

      (Reply)

 8. MyTwoCents – Aletheia skrev: “Att jag tog upp exemplet med julen var bara att jag ofta undrar över varför ingen beskylls för att “Konstantinisera” som firar jul när jag så ofta beskylls för att “Judaisera” när jag firar HERRENS högtider. Det var min poäng/fråga – inget mer, inget mindre. Är den inte logisk?”

  1. Låt oss anta att du firar lövhyddohögtiden.

  Fråga: Hur kan jag veta det?

  Judaiserandet sitter inte i att du firar lövhyddohögtiden. Och ingen försöker förbjuda dej att göra det.

  2. Det finns en hel del saker som inte stämmer i julfirandet och de traditioner som praktiseras.

  Fråga: Hur kan du veta om jag firar jul?

  Om det vore så, och jag försökte övertyga dej om detta firande så anser jag att du har rätt att kalla det Konstantiniserande.

  Faller poletten nu?

  3. Jag förstår, och har länge förstått, att du vill hitta en region mellan kategori ett och kategori två.

  Jag trodde förr att det kanske existerade en sådan region.

  Av anledningar som jag har motiverat i artikeln tror jag inte det längre.

  Har jag nu svarat begripligt på din fråga?

  /Kjell

      (Reply)

 9. Hej Daniel,
  för det första vill jag säga – utan att inleda ett nytt debattämne – att jag också har reagerat på att julen och Kristi födelse firas just när det görs. Och jag har behövt fundera igenom vilket ställningstagande jag/vi ska ha i förhållande till det. För min del var det verkligen inte att ‘köpa’ det, bara för att det alltid gjorts på ett visst sätt. Så ni är inte ensama om att ha strugglat med de tankarna! : )

  Det finns mycket kring vårt svenska julfirande som man kan ha frågetecken kring – kanske allra främst den köphysteri, och den materialism som blir så tydlig, och osmaklig. Och ångesten över att tvingas rusa runt, och hitta något till alla…
  Sedan finns det ju frågetecken kring det här med symboliken i julgran, stjärnor med mera…
  (En del har ju rena upp-och nedvända pentagram i fönstren – där går gränsen för mig!!! Mina stjärnor har sju ‘taggar’ – för det känns lite mer bibliskt! )

  Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen.
  Men det jag efter mycket tankar, bön och stötandes och blötandes, landat i, är att det är helt okej att fira Jesu födelse då – eller för all del när som helst.

  (Men en spännande tanke är väl att Han föddes under hösthögtiderna, och presenterades i templet vid ‘Firstfruits’… Skulle inte förvvåna mig om det visar sig stämma. För Jesus är ju alla skuggbilders uppfyllning.)

  För när jag höll på och funderade kring julen, så kände jag att resultatet, eller frukten av att hålla på och oroa mig för eventuell hednisk symbolik, eller soldyrkan by proxy, blev bara ångest. ‘Julefriden’, försvann, så att säga. och det var nära på att jag höll på att stjäla faniljens julefrid också! (Om inte Herren gett mig lite vishet.)

  I relationen till familj, släkt och vänner, som på ett eller annat sätt knyter julen till Jesu födelse (jag är ensam frälst i min släkt), så skulle det bara skapa onödiga hinder, att helt plötsligt säga att de har helt fel. Så relationen till ofrälsta, och för all del andra kristna, hade ganska stor bäring på mitt beslut att ändå inte göra så stor affär av det hela – utan att tacka Gud, och försöka göra julen så ‘Jesuscentrerad’ det går. Annars, upplever jag, skapar vi en onödigt stor klyfta mellan oss och dem vi vill nå med samma glada bud som änglarna sjöng i Betlehem.

  Så för mig blir julen en blandning av familjetraditioner, och Jesusbarnet, och jag har landat i en frihetens frid över det, som inte ger ångest. Sedan skulle jag egentligen vilja göra något helt annat än att bara spendera pengar på oss själva – till exempel besöka de hemlösa… (Den delen har jag mer dåligt samvete över.)

  Med risk för att bli feltolkad, så kan man dra vissa paralleller till hur jag talar med mina muslimska vänner om Gud, och tro. Där börjar jag ju inte med att konstatera, att ‘alltså, ni har ju helt fel, och eran gud är egentligen inte alls Bibelns Gud…’ Nej, så klart börjar man i det gemensamma – i Abrahams Gud. Och så bygger man vidare på det… Ungefär som Paulus i Athen.

  Man behöver inte bygga upp onödiga hinder för människor – vi är kanske i oss själva tillräckliga stötestenar, så vi inte behöver krångla till det ännu mer…?

  (Som parentes, kan jag tycka att det var rätt osmakligt att benämna Kjells relevanta bilder för ämnet, så som du gjorde. Man blir faktiskt generad. Men så är jag är ju inte ‘gubbe’ heller.)

  Jag tycker Kjell gjort tydliga och relevanta definitioner.
  Ser fram emot den ‘nya kategori två’.

  Mvh, och glad (?) första advent. ; )
  Ingela

  På samma sätt är ju julen ett tillfälle då det i alla fall är lite mer öppet för att tala om Jesus med sina ofrälsta släktinngar och vänner. Många har sina favoritpsalmer, och kan till och med fälla en tår… Så jag vill tacka Gud, och fira jul i december. Och att när det är som allra mörkast fira att det Sanna Ljuset kom till oss – inte någon gammal hednisk solgud – så passar det ändå ganska bra, kan jag tycka, att Jesus får den äran.

      (Reply)

 10. MyTwoCents – Aletheia,
  Du skriver: Så var fri att fortsätta jul-traditionen med uppmaningen att behålla fokuset på Jesus vilket jag och min familj tyvärr inte klarade.

  – Finns det någon som har fokus på Jesus hela tiden?
  Finns det någon som vandrar i gemenskap med Jesus hela tiden?
  Finns det någon som ber hela tiden, trots att skriften uppmanar till det, du vet, var alltid bedjande?

  Nej naturligtvis finns det ingen kristen som lever så, inte jag i alla fall och var i skriften står det att man skall ha fokus på Jesus dygnets alla timmar och minuter?

  Jag tror mer att vi skall leva som människor med allt vad det innebär, där Jesu ande är med oss, leder oss och talar till oss. Med gämna mellanrum nalkas vi honom, talar med honom och där i mellan är fokuset på det vi gör, eller hur?

  Bb

      (Reply)

 11. Daniel, hoppa nu inte över min förra kommentar bara för att jag lägger till denna fråga:

  Varför känns det svårt för dej att erkänna att du “judaiserar”?

  Kanske gillar du inte ordet. Sök då ett bättre, positivare, men ändå beskrivande ord.

  För faktum är ju att du missionerar för praktiserande av Sabbat och Herrens högtider.

  Varför kan man inte göra det med öppna kort?

  Måste det göras i smyg?

  /Kjell

      (Reply)

 12. Naturligtvis får alla fira vad dom vill när dom vill. Har man fått Guds uppenbarelse att fira jul på annandag pingst eller varför inte Påskdagen på Midsommarafton så kör på. Jag tror i och för sej inte att det är Gud utan det egna egot som ska putsa sej finare inför Gud än man är och tro att det hjälper, men fine with me! Det här är fortfarande ett fritt land.

  Men det som stör mej riktigt rejält är att man i en tid utan väckelseatmosfär återfinner personer som tror sej vara smartare än 1700 år av kristna tänkare, teologer, pastorer, präster, munkar etc. Har det under dessa 1700 år aldrig funnits en endaste kristen som har varit ledd av Gud, av Guds ande? Är det bara några få Speciellt Utvalda i Sverige nådens år 2011 som har fått en särskild uppenbarelse om att flera miljarder kristna levt fel i 1700 år? Tror någon att Gud tillåtit detta ske i sekler och nu låter alla dessa gå förlorade för att de uttalat Herrens namn med vokaler på begriplig svenska eller firat jul på nordisk julafton? Hur vågar vi ens ta ordet jul i vår mun för övrigt, det är ju inte kristet?! Hur vågar vi ens kalla oss för Tor eller hur vågar vi bo på Frejgatan eller i Odensala?

  Det är andligt högmod av en sådan kaliber att åtminstone inte jag klarar av den. För mej har man då totalt diskvalificerat sig för att ha något att säga mig i något kristet ämne. Ja, jag vet att det har funnits personer förr som sett sig så heliga att de ifrågasatt både julgran och julskinka. Men samtidigt baktalat, smutskastat och föraktat andra kristna.

  Kristendom är inte i första hand att följa en massa lagar och regler i det yttre (vilket självklart inte betyder att vi kan bete oss hur som helst). Jesus ser till hjärtats uppsåt och tankar. Och ju mer man krånglar till livet för att följa Jesus i ovidkommande detaljer desto svårare får vi att hålla våra egna regler (åtminstone bra så länge man inte pådyvlar dom på andra). Till slut faller man och fallet blir stort för att man byggt upp ett luftslott. I bästa fall leder alla dessa regler och idéer ingen vart, i sämsta fall orkar man inte med dem och tappar helt tron på kristendomen. Det var inte dit vi skulle komma.

  Jesus tycker naturligtvis inte om allt vi gör. Men han gör oss knappast ansvariga för någon obskyr koppling 875 år bakåt i tiden. Vi kan faktiskt köpa nötter trots att de plockats av en man i Libanon som just bedragit sin fru, vi kan köpa en bok fast det tryckts på ett förlag ägt av en ateist.

  Jesus ber Petrus betala det som kejsaren tillhör, dvs skatt. Jesus uppmanar oss alltså att indirekt stödja blodiga gladiatorspel, förföljelse av oliktänkande, brännande av slavar, orättfärdiga erövringskrig, osv. Han uppmanar oss inte att krypa bort från denna värld in i nån grotta och inte delta i den, istället ska vi vara världens ljus och salt. Trots att allvaret är stort i att Noa blev berusad av vin så använder Jesus vinträdet som exempel genom hela Bibeln och förvandlade vatten till vin i sitt första under. Jesus vänder något som var mindre bra till något perfekt.

  För att hålla oss till julfirandet: fira jul med alla traditioner och var tacksam så länge vi får göra det i ett land utan krig, utan hungersnöd eller uppror. I det gamla Sovjet var inget julfirande tillåtet. Inte för att jul representerade någon slags hedendom utan för att det representerade just Jesu födelse.

  Hur vinner vi en modern svensk till kristen tro om vi börjar med att “yul” är ett hedniskt ord, jul får inte firas, skinka är förkastligt för rättroende judar? Vi vinner ingen för vi börjar i en ände som är totalt ovidkommande.

  Vi ska följa våra traditioner annars blir vi rotlösa. Vi applåderar judarna som håller sina traditioner vid liv genom generationer var dom än bor. Det är därför dom behåller sin judendom och sina band. Men plötsligt ska vi andra, som inte är judar, inte behålla våra traditioner. Paulus skriver om detta, kommer bara i hastigheten inte på var.

      (Reply)

 13. Men kära nån, vad är det vi håller på med syskon? Skall vi låta en liten, marginell, grupp, (HRM) lägga på oss det tunga träldoms oket igen. Vi diskuterar dagar, tider, stunder och omskärelse m.m. som om får frälsning hängde på det, och att vi fortfarande stod under lagen.

  Vi är inte kallade till legalism och mygg silande, det är fariseism i sin prydno. Jesus kom för att vi skulle ha liv och övernog, inte för att snöpa ner vår tillvaro till ett minimum. Herren ser till vårt hjärta och vet vad som motiverar oss, vilken vår drivfjäder är!! Han skall en dag bedöma vars och ens livsverk, och det gör han genom nådens synsätt, inte med lagens stränga krav. Vi är friköpta och betalningen är given!!!

  Men håller vi oss till lagens ämbete så kommer vi också att dömas av lagens stränga krav, vi får därför se upp så att ingen tar vår frihet ifrån oss. Där Herren Ande är, där är det frihet! Frihet att akta på vilken dag man vill, frihet att fira jul, frihet att låta bli att fira jul, etc etc, etc.

  Gal. 4:4-5 Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stodo under lagen .

  Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. Rom. 14:5,6

  Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller ny månad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Kol. 2:16,17

  Varför skall min frihet dömas av en annans samvete? 1 Kor. 10:29

  Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. Rom. 14:14

  För de rena är allting rent, men för de orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. Tit. 1:15

  Herren förbarme sig över oss alla,
  Antonia

      (Reply)

 14. I Dagen finns det en artikel som kan anses relevant för denna diskussion: Amishmän i USA åtas för hatbrott.

  Det gäller givetvis att tvinga varandra att vara mindre lagiska.

  Eller har jag misuppfattat något? 🙂

  Det blir som när en av parterna i en träta sade till den andra parten:

  Du får inte föreskriva mej vad jag får, och inte får, göra!”

  1 Kor. 8:9 Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga.

  Gal. 5:13 Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

  Jakob 2:12 Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Eva Helen,

  Låt oss inte göra ekumenikens felaktiga slutsats (se Tuves resonemang hos Aletheia).

  Det var Gud som tog hand om splittringen när de försökte bygga Babels torn.

  Maktstrukterer är inte den gemenskap som Jesus bad om för oss.

  Jag tycker mej se hur ekumenikens mönster ser ut och kommer att skriva om det.

  Men jag vill inte göra det i denna tråd, vars huvudmål är att finna goda definitioner för “kategorierna”.

  Hoppas att Daniel vill svara mina korta kommentarer ovan.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Kjell,

  Jag hänger inte med i alla svängar, varken här eller på Aletheia, så jag vet inte ens vem Tuve är.

  Jag bara konstaterade att det verkar skaka inom Amish, som det gör även inom många andra rörelser. Jag förstår inte alls på vilket sätt mitt konstaterande har med ekumenik att göra. Men du får väl förklara det i din nästa bloggpost, helt enkelt.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 17. Eva Helen,

  Jag skall lyfta litet p| slöjan fast det blir Off Topic. Men det är samtidigt en reaktion på det wildwest skrev:

  Varför bry sig om denna nya sekt som hittar på en lång lista med obegripligheter som man ska följa för att vara en “riktig” kristen? Hur kan man gå på detta? Var i Bibeln står det att vi plötsligt ska bli judar?

  Tyvärr tror jag inte att man kan undkomma att ta ställning i denna fråga.

  Men låt mej försöka förklara varför jag tror så, fast det kanske blir invecklat och absolut säkert subjektivt och spekulativt.

  Trosförkunnelsen har lett till stor andlig nöd. Andlig utsvultenhet och total alienation.

  I dess kölvatten söker maktfigurerna efter “rötter”. Somliga menar sig finna dessa i Katolicismen.

  Andra går vidare i den falska karismatiken och närmar sig meer och mer Hinduistisk ockultism.

  Vidare andra söker på en väg som inte är fel, utom om den får leda till excesser. Jag talar då om det som nu med ett övergripande ord kallas för “Hebreiska rötter”.

  De som utsvultna och/eller bakfulla faller ut trosrörelsen söker sig vidare i en av dessa tre riktningar.

  Det finns en massa metastaser till Livets Ord. Dessa går vanligtvis steget längre i falsk karismatik. En framtida ekumenik med Hinduismen är möjlig.

  De avtrubbade i trosrörelsen kommer säkerligen att följa med tåget till Rom. I förlängningen finns ekumenik med Islam.

  Så den gren som nu ser friskast ut är således Hebrew Roots Movement. (Frågan är om man kan vara så säker. Men mer om det en annan gång.)

  Men det finns en hake. Den som inte med hela hjärtat att tagit avstånd från trosförkunnelsens villor kommer förmodligen att hitta en syntes mellan trosförkunnelse och HRM.

  Det blir då en sorts ekumenik med trosrörelsen.

  I allt detta måste vi ändå förtrösta på att Herren kommer att rädda dem som vaknar upp och tar emot frälsningens nåd.

  Men det kommer inte att vara main stream. Inga spektakulära väckelser.

  Kanske husförsamlingar som upptäcker välsignelsen att bara vara tillsammans i “ordets och bönens tjänst”.

  Det finns en Amerikansk gospel som heter: “The rocks shall not cry out in my place!”

  Det kommer att kosta att våga ta avstånd från alla falska sammanhang som bjuder på samvaro och medlemskap och underhållning.

  Det kommer att kosta att vara ett vittne.

  Men stenarna kommer att ropa om inte vi gör det.

  /Kjell

      (Reply)

 18. MyTwoCents – Aletheia skrev: “De flesta som skrivit om Chumney använder den mest ofördelaktiga bild ni kan hitta”

  Länkad från Aletheia, alltså din egen bild:

  Jag riskerar nu att köra saken Off Topic och börja en ny “möss-fajt”, men jag vill nog ändå replikera ditt försök till dimridåer.

  Att anfalla någon på utseende tycker jag inte är korrekt, och vill heller inte fästa någon betydelse vid det.

  Men faktum är att jag undrade när jag lyssnade på hans mötes-serie som du sände mej om han inte kunde le.

  Han såg ut som om han hade sålt smöret och, tja du vet, tappat pengarna.

  Men jag tolkade det som om det handlade om koncentration och inlevelse i det budskap han bringade. (Olika folkslag har mycket olika body-language.)

  Och vid hans farväl efter sista passet log han. Så jag fick se att han faktiskt kunde le.

  Låt oss nu respektera Eddies stil och bara bedöma innehåll.

  För övrigt håller jag helt med Ingela i det hon skrev.

  /Kjell

  PS. Nu hoppas jag bara att detta inte kommer att hindra dej att svara på den viktiga fråga jag ställde dej här.

      (Reply)

 19. Kjell,

  Citat Kjell: “Fråga: Hur kan du veta om jag firar jul?”

  MTC: Det vet jag givetvis inte. Jag nämnde inte dig vid namn utan talade i generella termer.

  Kjell: “Om det vore så, och jag försökte övertyga dej om detta firande så anser jag att du har rätt att kalla det Konstantiniserande.

  Faller poletten nu?”

  MTC: Visst, jag förstår hur du tänker och ser vad du stör dig på. Låter lite som en del ateistiska arbetskamrater man haft under årens lopp… “Bra för dig om du tror på en Gud men behåll det för dig självtack.”.

  Nu vare sig ska eller kan vi jämföra högtider och sabbat med det glada evangeliet men du verkar i alla fall vilja applicera samma princip. Gör vad du gör men behåll det för dig själv och “evangelisera” inte med dina slutsatser.

  Tror jag förstår vad du vill säga. Mitt problem är nog ganska ofta att många kritiker till hur jag lever ut min tro inte har samma generösa inställning som du. Sedan är jag ju på det personliga planet intresserad av att inte gå utanför Guds Ord, oavsett om jag berättar för någon om detta eller ej.

  Kjell: 3. Jag förstår, och har länge förstått, att du vill hitta en region mellan kategori ett och kategori två.

  Jag trodde förr att det kanske existerade en sådan region.

  Av anledningar som jag har motiverat i artikeln tror jag inte det längre.”

  MTC: Jo, jag förstår även detta efter en rad artiklar och kommentarer. Jag är säkert delaktig i att du känner så och vill bara säga två saker kring detta:

  1.) En del av mina skarpare kommentarer har hetsats fram av sådana som stör sig på hur jag lever ut min tro, oavsett om jag “evangeliserar” eller ej. Bara vetskapen att jag väljer bibelns högtider gör dem irriterade och får dem att tycka att jag judaiserar. Min enkla tro är att om något tillhör HERREN och jag tillhör HERREN tillhör detta mig. Det har nog även en hel del att göra med om vi tror att Gud har ett eller två olivträd att inympas i, en eller två församlingar o.s.v.

  2.) Jag hoppas att du lämnar dörren på glänt och inte går i baklås över den nya uppfattningen. D.v.s. så länge vi lever och andas finns alltid hopp om att Gud visar oss våra fel, brister eller teologiska kullerbyttor som inte gagnar Guds folk. Det är min önskan över det som blivit fel i ditt liv och hoppas du har samma förhoppning över mitt.

  MVH
  D

      (Reply)

 20. MyTwoCents – Aletheia skrev: “Låter lite som en del ateistiska arbetskamrater man haft under årens lopp”

  Ja, ytligt sett kan det se så ut. Men det finns en väsentlig skillnad.

  Jag anser det helt okay att missionera för sin övertygelse.

  Det blir bara galet om man förnekar det och ändå gör det.

  Jag funderar på en möjlig “klassifikation” men behöver ett anfall av kreativitet för att avrunda det.

  Detta är listan hittills ….

  1. Ursprungs-omedveten
  2. Ursprungs-medveten
  3. Ursprungs-vänlig
  4. Ursprungs-praktiserande
  5. Ursprungs-missionerande
  6. Ursprungs-tjänare
  7. Ursprungs-slav
  8. Omskuren (ex?) hednakristen

  Förslag är välkomna.

  Jag räknar dej till kategori 5 och mej själv till kategori 3.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Håller helt o fullt med Antonia Berglund i denna debatt. Den som vill tynga ned sig med en massa ovidkommande livsregler som till del kan ha viss överensstämmelse med GT men ibland bara är självpåhittade (av personer som levt efter kejsar Konstantin!) får väl göra så. Det är att krångla till livet helt i onödan till ingen som helst nytta. Ser man nån glädje i det så varsågod. Men mera frälst, mera kristen blir man inte genom detta. Alltså en kringelikrokig återvändsgränd. Ungefär som om jag skulle byta färdmedel 7 gånger för att komma till Säffle för att äta lunch när jag kan gå två steg från kontoret i Stockholm. Mätt som mätt, men vilken onödig omväg. Och kanske dessutom påstå att bara lunchmat i Säffle är ätlig och de som väljer lunch i Stockholm är synnerligen suspekta och okunniga.

  Nu är jag inte kategoriskt emot varken Livets Ord eller katolicism. Däremot ska ekumenik bygga på hjärtats enhet och inte på någon top-down-approach. Det finns kristna och “kristna” i alla samfund. Det tveeggade svärdet går igenom alla rörelser och samfund.

      (Reply)

 22. Kjell,

  Kjell: “Varför känns det svårt för dej att erkänna att du “judaiserar”?

  Kanske gillar du inte ordet. Sök då ett bättre, positivare, men ändå beskrivande ord.”

  MTC: Jag har inte valt denna beskrivning utan dem som vill smutskasta det jag gör. Oavsett vilket ord jag skulle välja att vilja bli kallad så kan jag tyvärr inte styra andras beskrivningar.

  Här är vad jag själv uppfattar som att i viss grad “judaisera”:
  * Om jag skulle välja att fira Purim och Hannukah (två judiska traditioner) kunde detta uppfattas som att judaisera.
  * Om jag började följa judiska talmud (judiska rabbiners tolkningstradition) till punkt och pricka.
  * Om jag predikade omskärelse för hednatroende är nödvändigt/ett måste, oavsett anledning

  Listan kan göras lång.

  MEN jag har plockat upp ett av de bud som återfinns i de av kristenheten i övrigt accepterade 10 budorden (helga sabbaten) samt gjort HERRENS högtider till mina högtider. Med detta sagt firar jag inte dessa högtider på judiskt ortodox sätt eller ens exakt som det står skrivet i Mose lag. Det ligger för mig och många med mig mer på planet att vi gillar att träffas och gräva i Guds Ord och vad är inte lämpligare än att träffas på tex lövhyddohögtiden och lära sig om högtidens profetiska dimension, träffas på påsken och lära sig om påskens profetiska dimension o.s.v.

  Kjell: “För faktum är ju att du missionerar för praktiserande av Sabbat och Herrens högtider.

  Varför kan man inte göra det med öppna kort? Måste det göras i smyg?””

  MTC: Är det inte just det jag gjort och du irriterar dig över. Jag är väl vidöppen med vad vi håller på med?

  Det jag upplever Gud talat till mitt hjärta sista tiden är att inte lägga till eller dra ifrån något till Guds Ord. Inte predika med full kraft något som inte tycks vara en självklarhet när man enbart läser NT och Apg, givetvis ibland kopplat till vilka tolkningsnycklar man besitter samt traditioner och grundinställningar till vad vår inympning egentligen betyder. En Församling för hedningar och en för judar. Ett olivträd för hedningar och ett för judar eller en Församling [ekklesia] och ETT vinträd.

  Som sagt tidigare. Rent historiskt är det inte svårt att bevisa att urkyrkan med både hedningar och judar fortsatte att fira sabbat och hålla åtminstone vissa av högtiderna. Det är ju hela kristenheten ett levande bevis för, även om man valde Konstantins datum/dagar för påsk, pingst och vilodag och jag väljer bibelns.

  Nåväl, jag kommer inte att göra det till min primära uppgift att alla ska göra som jag i detta avseende och även jobba både internt och utåt med att jaga bort all form av egenrättfärdighet med blåslampa samt med hårda tömmar göra mitt bästa att inte vare sig springa före Guds Ord eller lägga till något till Jesu försoningsverk.

  Ryter jag till nu och då är det endast för att bevara friheten i Kristus att applicera buden enligt det ljus jag har i mitt eget liv utan att få höra att jag Judaiserar. Inte för att det finns något egenvärde i att tvinga in andra på min väg.

  Var fri du också att INTE göra som jag. JAG dömer dig INTE!

  Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

  mvh
  Daniel

  P.s. Jag kommer försöka dra mig tillbaka lite nu från denna diskussion i det fall jag försvinner eller minskar mitt deltagande i dessa samtal.

      (Reply)

 23. Kjell,

  ok.

  Jag hänger inte alltid med i alla dessa olika fack och ettiketter. Vet inte om våra respektive ettiketter är bra eller dåligt. De är kanske kopplade lite till våra olika personligheter.

  Jag är bara innerligt tacksam om du inte gör som vissa och tänder heretikerbålet utan fortsättningsvis ser mig som broder och vän med en enda önskan:

  Följa Guds Ord i mitt liv.

  mvh
  D

      (Reply)

 24. OK, en sista fråga som vem som helst kan svara på:

  Judaiserar katoliker eller protestanter i övrigt genom att ha sin “sabbat”/vilodag på söndag, eller fira påsk och pingst i de olika kyrkorna?

  Är detta att “judaisera” eller helt ok?

  mvh
  D

      (Reply)

 25. MyTwoCents – Aletheia,

  Kjell: “För faktum är ju att du missionerar för praktiserande av Sabbat och Herrens högtider.

  Varför kan man inte göra det med öppna kort? Måste det göras i smyg?””

  MTC: Är det inte just det jag gjort och du irriterar dig över. Jag är väl vidöppen med vad vi håller på med?

  Tja, möjligheten finns ju att jag har helt missuppfattat det.

  Men jag uppfattade det faktiskt som att ditt “Ursprungs-missionerande” skedde i smyg.

  Förlåt att jag missförstod det.

  Och bra att du har klargjort det hela.

  Fast nu är jag faktiskt litet nyfiken på om jag var ensam om att missförstå detta.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Kjell,

  Jag i min tur vet inte om jag missförstår vad det är du menar eller vad du lägger för värderingar i mitt tillvägagångssätt. Jag blir heller inte riktigt klok på vad du ogillar mest – att jag talar om mina erfarenheter och intresse för vissa ting eller behåller dem för mig själv.

  OM du nu upppfattade det som att mitt “Ursprungs-missionerande” skedde i smyg ligger det nog snarare på följande plan:

  Aletheia.se är inget officiellt språkrör för den Messianska rörelsen. Aletheias grundare är inte det heller (oavsett alla fina titlar jag fått på mamres). Däremot fick jag personligen en nytändning i min egen Guds-relation och framför allt hunger och törst efter Guds Ord från pärm till pärm i det att jag hade förmånen att komplettera mitt romerska/grekiska perspektiv på Guds Ord jag fått av Kyrkofäderna och tidigare sammanhang med ett hebreiskt.

  Någon beskrev det så här för en tid sedan: “Gud har på ett finurligt sätt rivit “skattkartan” i två delar och gett en till kristenheten [yngste sonen] och en till judarna [våra äldre bröder]. När vi ödmjukar oss under varandra i Messias blir “kartan” hel igen och vi ser med båda ögon…

  Detta skulle man kunna likna med:

  Luk 1:17 Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.”

  Enligt ditt eget vittnesbörd i denna post gjorde du det redan för 15 år sedan. Stort grattis till det. Det har tagit mig lite längre tid, men så är jag ju yngre också om jag får försvara mig med det. Ohlins verkar gjort samma sak att döma av deras undervisning.

  Vi lever i en tid där budorden i våra kyrkor håller på att nedmonteras. Guds ord är ö.h.t. inte viktigt längre. När det gamla gardet inom tex Pingst (+ många andra sammanhang) talade om att stå på Ordet visste de vad de menade med det.

  MIN generation vet inte det Kjell. Kanske är vissa frågor så självklara för dig att du tar för givet att det är det hos andra också?

  Men kyrkans framtid ligger inte i upplevelsekristendom men buller och bång utan att vi går tillbaka till Ordet. Innan vi gör det måste vissa av oss få en bättre förståelse för vad “Ordet” är, innan vi kan “gå tillbaka”.

  Tolkningen här har jag inte monopol på, men jag söker efter svaren och gräver i Guds Ord. Kanske blir det lite missförstånd i början när man vill “tillbaka till Ordet”men sitter hjärtat på rätt ställe och vi älskar Gud samverkar allt till det bästa.

  Sedan är jag öppen för tanken att i det att det varit en överbetoning på NT under många år och som sagt min generation nästan fått intrycket av att GT inte behöver läsas, slår det lätt över åt andra hållet i början av en korrigering jag tror är sänd av Gud.

  Med Guds och den Helige Andes hjälp kommer vi så småningom upp mitt på vägen igen. Det du och flera har bevittnat kan mycket väl varit lite slagsida på denna resa men be gärna istället för att anklaga, korrigera istället för att slå (säger inte att DU gör det utan talar i största allmänhet) så blir det säkert bra till slut Kjell.

  Om du någonsin för möjlighet att komma till någon av våra konferenser så lovar jag dig att vi INTE kommer ta fram kniven och erbjuda gratis omskärelse vid bokbordet 🙂

  mvh
  D

      (Reply)

 27. “korrigera i kärlek istället för att slå” skulle det stå…..

  Dessutom tappade jag bollen lite när jag inledde med:

  “OM du nu upppfattade det som att mitt “Ursprungs-missionerande” skedde i smyg ligger det nog snarare på följande plan:

  Aletheia.se är inget officiellt språkrör för den Messianska rörelsen. Aletheias grundare är inte det heller”

  Alltså man kan väl då ha uppfattat det som jag “smyger” med budskapet men det handlar mera om att jag önskar vara balanserad och inte fastna på ett spår eftersom detta INTE är någon frälsningsfråga och visionen med aletheia är större än “hebrew roots” vilket inte alls fanns med vid bildandet av sajten.

  Utöver detta har vi inga hemliga läror som vi vill introducera (som inte deklareras öppet i så fall). Ser att du lade in Eddie “Two House” bok på förra posten. Detta är ett bra exempel på läror ingen av oss propagerar för här i Sverige. Det må vara Chumneys skötebarn men ingen central dogm i den lilla grupp jag är engagerad i.

  mvh
  D

      (Reply)

 28. Eva Helen,

  Saxat ur en bloggpost förra året av undertecknad ( http://aletheia.se/2010/04/14/allt-som-kan-skakas-skall-skakas ), ganska passande för din korta kommentar:

  (Kjell – ogillar du denna kommentar deleta texten och föreslagsvis lämna länken)

  Hebreerbrevet 12: 26-29: ….men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden ”än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld

  …Egentligen är det inte så märkligt, det som nu sker. Guds Ord säger att det skall ske. Enligt Hebreebrevet 12 skall allt som kan skakas, skakas. Det är en Guds förberedelsetid inför tidens slut. I botten är det egentligen Guds stora nåd att saker och ting i det fördolda kommer upp till ytan.

  Evangelikal (protestanter) kristenhet är inte skyddade från Guds hand (dom?) som drar över världen. Vi har allt sedan 80 talet skakats av egna skandaler, om än inte i samma utsträckning. Kändispredikanters kärleksaffärer och ekonomiska utsvävningar har avslöjats i olika länder, och olika samfund.

  De som tror att det går att vitmåla orättfärdighet misstar sig. Jesus lämnar oss med dessa varnande ord;

  Matt 10:26 …Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen.

  /D

      (Reply)

 29. MyTwoCents – Aletheia skrev: “MIN generation vet inte det Kjell. Kanske är vissa frågor så självklara för dig att du tar för givet att det är det hos andra också?”

  Point taken.

  Du får nog lov att ge mej litet betänketid för att komma över denna “knock-out”.

  Just nu vet jag inte vad jag rätterligen bör tänka.

  /Kjell

      (Reply)

 30. Kjell,

  Kjell,

  “Fast nu är jag faktiskt litet nyfiken på om jag var ensam om att missförstå detta”.

  Det var/är du nog inte ensam om Kjell, för det har varit ganska uppenbart för de flesta som läser på Aletheia; att reklam har gjorts på många olika vägar, mest i förtäckta ordalag, men även helt öppet.

  Och att man inte lyder Gud, om man inte förbereder sig inför “Tusenårsriket” – genom att hålla dessa högtider; äta kosher mat, och nu även omskära sig, har det heller inte stuckits under stol med! Har tyvärr varit en hel del insinuerande, fram och tillbaka, om detta.

  Sen att dessa “anklagelser” oftast förnekats/bortförklarats, vid öppen “konfrontation”, är väl inte precis detsamma som att öppet stå upp för, det man tror på?

  Men på mig verkar det, som att detta agerande är någonting som är symptomatiskt för HRM:s representanter, i stort.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 31. Antonia Berglund,

  Jag är fullkomligt allergisk mot alla lögner som florerar fritt lite varstans. Det hjälper inte de blandas (lögnerna) med delsanningar, halvsanningar eller delvis korrekta tolkningar. Finnes någon “därute” på nätet med kärlek till sanningen?????

  Hittelönserbjudande till alla läsare på denna blogg:
  Ni får 5000 Kronor om ni hittar någon bloggpost på aletheia.se som säger eller ens antyder att “man inte lyder Gud” om man inte omskär sig.

  V.g. koshermat så vägrade vi ta in “reklam” för en samtalskväll i Uppsala för en tid sedan som hade ämnet “Skall kristna äta fläsk”. Detta då vi inte ser något egetvärde i att sprida “koshermatsregler” till ointresserade kristna.

  Någon bloggpost av signaturen “Alias” handlade om hur bibeln tycks visa “obligatorisk” Lövhyddohögtid under tusenårsriket (Gud säger att det inte blir något regn för de länder som inte sänder en delegation).

  I övrigt ser ingen av oss Aletheia.se som en renodlad Messiansk sajt (i bemärkelsen hebrew roots, tec) men det är klart att våra privata intressen lyser igenom och ibland gör så lite för mycket… Dessutom är inte alla (som skriver på aletheia.se) ens delaktiga på denna väg.

  Snälla håll dig till sanningen Antonia!!!!!!!!!!!! Har jag personligen sagt något för att förtjäna att du sprider dessa lögner på nätet ber jag dig om förlåtelse!

  Jag tycker det räcker med att reda ut fakta. Det har hela tiden varit min hållning även i poster som berört vissa väktares uttalanden/summeringar av det vi håller på med. Därmed min ständiga “predikan” om att pröva ALLT och inte acceptera någon ofelbarhet hos någon, oavsett track-record.

  Fakta och saklighet i anklagelserna/synpunkter kring vad vi gör. Hoppas inte detta är för mycket begärt.

  Trevlig helg + Shabbat Shalom som vi “ny-judaister” pläga säga.

  /Daniel

      (Reply)

 32. Alias,

  Alias,

  “Se till att du inte far med osanning Antonia.”

  Nej, det vill jag absolut inte göra, men de facto, har det både fördömts och insinuerats en hel del på Aletheia !

  Tar med några exempel här:
  ——————————————————————————–

  Alias
  oktober 12th, 2011 at 11:20 f m Citera och svara denna kommentar

  “Därför att det är intressant faktum att bibeln tydligt säger att vi kommer att fira lövhyddohögtiden i tusenårsriket, min förhoppning är att det ska vara en tankeställare.

  Sedan är det möjligt att vissa personer som gått i baklås inte kan ta emot det, men det är inte för dem jag skriver i första hand. Utan för den stora massan som läser och funderar, men kanske drar sig för att kommentera.

  Om jag är tyst så kommer kanske en bild som domineras av personer som gått i baklås ge en sned bild för läsaren.”

  mvh /Alias
  ——————————————————————————–
  Så här skrev du Alias, i din artikel Herrens högtider:

  “Alla som är kvar kommer att år efter år att fira lövhyddohögtiden, så jag säger er. Det är lika bra att ni vänjer er. Se upp så det inte är Herren som ni strider emot”

  I kväll börjar årets upplaga av lövhyddohögtiden. Vi får fira att Jesus kom ner och tabernaklade hos oss och att han kommer igen. Det är en glädjens högtid!

  Som en liten försmak av vad som kommer kan ni se följande klipp (tyvärr otextat). Människor från alla nationer börjar redan komma till Jerusalem för att fira. Det är nära, kom Herre!”
  ——————————————————————————–
  Alias:
  oktober 12th, 2011 at 1:05 e m Citera och svara denna kommentar

  Klipp när du svarade L.S

  “Nej, jag är inte judaiserad, jag tyckte bara att denna texten var väldigt tydlig.
  Både på att det gäller alla nationer och det är efter Jesu återkomst. Sedan om det är 1000 år eller inte har inte är en helt annan sak.

  Jag misstänker att du inte kommer att hålla med, men vi får väl tillåta varandra att tycka olika helt enkelt”.

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 33. MyTwoCents – Aletheia,

  Daniel,

  “Skulle Chumney å andra sidan ha rätt i att applicera Hes 44:9 på tusenårsriket så kommer givetvis Herren själv bekräfta detta när han kommer och då tror jag inte någon av oss skulle motsätta sig att “go all the way” Syftade du då inte indirekt på omskärelse här, menar du ?

  Detta citat uppfattade jag (kanske felaktigt, i sådan fall ber jag dig om förlåtelse ?) som att du inte stod särskilt lång borta från Chumneys syn angående. omskärelse, i “Tusenårsriket ”

  Och att bl. a både du och EC sagt, att det är inget fel i att man förbereder sig för den Messianska tiden, redan här och nu, gjorde att jag drog den slutsatsen.

  Skrevs visserligen på denna blogg, men eftersom du står som ansvarig för Aletheia, så har du lyssnarnas öra, likafullt.

  Angående Kosher så lät du, igen som ansvarig för Aletheia, flera ny- judaiserade skribenter komma till tals, som fördömde kristna som åt Griskött och annan oren föda å det grövsta. Detta pågick under en sådan lång tid, att det nästan upplevdes som mobbning, utan att du markerade, så jag trodde därför att du delade deras uppfattning. Det är just sådant som jag ibland kan uppfatta som “smygreklam” Eftersom du själv ofta har deklarerat att vi inte får döma varandra angående Högtider, Sabbat och matregler.

  Flera skribenter, har med dig, uttalat följande citat, angående Sabbatsfirandet. “Följ ni Konstantin, men vi lyder Herren”

  Ibland tror jag att det varit din “ovilja” att tydligt deklarera var du själv står som har skapat en osäkerhet hos vissa läsare, för många gånger har du faktiskt gett dubbla signaler Daniel.

  Säger inte detta för att vara elak men själv har jag nog upplevt det så.

  Vill sluta med att säga att du under en längre tid, tagit dit fyra olika judaiserings förespråkare, som alla har ganska extrema åsikter, och som du visat ett stort förtroende för, vilket inte gör saken mera lättbedömd. Du är ju ansvarig, för vad/vem du släpper fram på din egen blogg!

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 34. Antonia Berglund,

  Hej Antonia!

  Vi måste på någotvis prata förbi varandra, jag förstår inte hur du menar att dessa citat skulle vara fördömmande eller insinuerande. Jag beklagar naturligtvis om du känner dig fördömd det var inte syftet med kommentarena.

  Hur menar du att det skulle vara fördömmande eller vad insinuerar de menar du?

  Ha en trevlig helg!

  /Alias

      (Reply)

 35. Alias,

  För mej är i princip “målet” med denna bloggpost och en hel rad tidigare bloggposter uppnått tack vare Daniels svar att han och Aletheia (och säkerligen därmed även du) visst missionerar.

  Jag upplevde det ju som om ni visserligen gör det men samtidigt ständigt förnekar att ni gör det.

  Jag talar om det som jag kallade “Ursprungs-missionerande” för att slippa det laddade ordet “judaisera”. Och det är inte bara retoriskt för jag inser skillnaden mellan “judiska högtider” och Herrens högtider.

  Hur som helst. Jag förstod inte heller att det du skrev handlade om tusenårsriket. Men tidigare i denna tråd lyckades Daniel förklara det så att poletten föll.

  Som du vet så tror jag ju att de Kristustroende och de i Kristus döda har en annan bestämning än Jerusalem och inte behöver öva sig i några riter. Det tror jag på Ordets grund utan att läsa mellan raderna, för att använda Daniels ord.

  Precis vad som kommer att hända under tusenårsriket och precis vilka som ges chansen att få vara med där anser jag att Ordet säger väldigt litet om. Utan att nu starta spekulationer undrar jag om skiljandet av fåren och getterna (nationer) kanske just talar om vilka som får en andra chans.

  Så tillbaka till det du skrev i den beryktade lövhyddo-bloggen.

  Det som är centralt, och ofta verkar ta upp det mesta av din och de dinas tid, är ganska perifert för mej. Således en orsak att vår kommunikation kvaddade och vi båda tyckte att vi blev utsatta för varandras (falska?) beskyllningar.

  Personligen skulle jag vilja avrunda allt detta nu när vi otvetydigt vet var Aletheia står.

  Jag brukar ju inte heller bråka med Tuve eller bemöta påståenden på hans blogg. Faktum är att jag inte ens läser den. Med undantag för ett personligt vittnesbörd han skrev där för några år sedan, och som rörde mitt hjärta.

  Jag läser inte Ulf Ekmans blogg heller, inte MFS-bloggarna, inte Unitarernas bloggar, etc.

  Jag tycker mej ha sett att kategori 4 i den lista jag gjorde verkar vara ett “transition state”. Alltså en position man inte kan behålla. Endera återgår man till kategori 3 eller så börjar man med 5 och kommer förmodligen att gå vidare i den riktningen.

  Jag tror att du (ni?) underskattar följdverkingarna av att förneka Himmelen. Detta kommer jag att skriva mera om. Men inte längre med pekfingret riktad mot någon specifik “Ursprungs-missionerande” person eller blogg.

  /Kjell

      (Reply)

 36. Kjell,

  Hej Kjell!

  Hur du kan missa att det handlar om tusenårsriket är en riktigt gåta. Rubriken på bloggposten var ju “Lövhyddohögtiden kommer att firas i tusenårsriket…”

  Jag är ledsen det låter i mina öron som en efter konstruktion, men jag har högre tankar om dig än så. Men det sätter stora frågen tecken, om man dömmer ut någon som fördömmande, så kanske man bör läsa vad vederbörande verkligen skriver först.
  Allt annat är i min mening inte just och oseriöst. På det sättet kan man ju läsa in vilka fantasier som helst.

  Det reser frågan hur mycket av din andra slutsatser bygger på att du läser med glasögon som inte vill förstå eller se?

  Antonia jag förstår fortfarande inte hur du menar.

  /Alias

      (Reply)

 37. Alias,

  Jag skall försöka göra en bild av hur jag tänker mej de 8 stadierna.

  1. Ursprungs-omedveten
  2. Ursprungs-medveten
  3. Ursprungs-vänlig
  4. Ursprungs-praktiserande
  5. Ursprungs-missionerande
  6. Ursprungs-tjänare
  7. Ursprungs-slav
  8. Omskuren (ex?) hednakristen

  /Kjell

      (Reply)

 38. Alias,

  Du får tro och tänka vad du vill. Jag har bara ärligen förklarat hur det stod till.

  Jag är villig att ta på mej skulden för missförståndet.

  Samtidigt känns det som en lättnad att våra skillnader i tro nu är tydliga.

  Du skrev: “Det reser frågan hur mycket av din andra slutsatser bygger på att du läser med glasögon som inte vill förstå eller se?”

  Ja, den som är utan glasögon får kasta första stenen. 🙂

  Kanske det kan liknas vid en litet rolig historia om två personer som möttes. Det visade sig att båda misstog den andre för någon annan. Den ene berättar senare för sin vän.

  “Jag trodde att han var han. Och han trodde att jag var jag. Men sedan upptäckte vi att det var varken han eller jag.”

  Slut på historien.

  Daniel har ju nyligen anmärkt att han och du hade svårt att veta vart jag var på väg med mina bloggposter.

  Acceptera då att det inte var lättare för mej att otvetydigt begripa vart ni var på väg.

  Kategorierna 3 och 5 står ju ganska nära varandra, men har olika destination.

  /Kjell

      (Reply)

 39. Kjell,

  Tjusig graf Kjell. Onekligen mycket lättare att förstå, för dem av oss som inte alltid förstår vad du vill få sagt..

  Be gärna för oss att Gud hjälper oss undvika diken eller finna den kategori på grafen som ligger närmast Guds vilja.

  mvh
  D

      (Reply)

 40. Antonia Berglund,

  “Angående Kosher så lät du, igen som ansvarig för Aletheia, flera ny- judaiserade skribenter komma till tals, som fördömde kristna som åt Griskött och annan oren föda å det grövsta. Detta pågick under en sådan lång tid, att det nästan upplevdes som mobbning, utan att du markerade, så jag trodde därför att du delade deras uppfattning. Det är just sådant som jag ibland kan uppfatta som “smygreklam” Eftersom du själv ofta har deklarerat att vi inte får döma varandra angående Högtider, Sabbat och matregler.”

  MTC: NU FÖRSTÅR JAG! Äntligen! Tänk vad trög man kan vara ibland.

  Jag har nog inte reflekterat tillräckligt över kommentatorernas inflytande på “tonen” eller hur läsare uppfattar Aletheia. Jag har varit den som (internt) har kämpat emot moderering öht då jag i min enfald tänkte att vi har ju ändå med kristna att göra, det kan inte vara nödvändigt.

  Gissar på att jag själv tagit vissa kommentatorers kommentarer med en för stor nypa salt och vissa läsare (såsom du själv) mer på allvar.

  Intressant nog har vi stegvis dragit åt snaran. Det var ganska länge sedan nu vi lade MFS ordförande i moderation. Gillar inte att agera åsiktspolis men vi såg inte att han hade något att tillföra annat än förvirring. Gissar på att några av hans medlemmar ligger bakom det du nämner.

  Hur som helst drar vi som sagt stegvis åt snaran. Många har märkt en bättre ton, gör du inte det än, kom tillbaka om någon månad eller två så hoppas jag du märker skillnaden.

  Antonia: ““Skulle Chumney å andra sidan ha rätt i att applicera Hes 44:9 på tusenårsriket så kommer givetvis Herren själv bekräfta detta när han kommer och då tror jag inte någon av oss skulle motsätta sig att “go all the way” Syftade du då inte indirekt på omskärelse här, menar du ?”

  Jag menar så här: Finns det något du inte skulle göra OM, jag säger :::OM:::: Herren själv befallde dig att göra så i tusenårsriket? Oavsett vad det är? Jag säger bara att mitt hjärta är villigt. Här och nu ser jag ingen vettig väg runt Pauli ord om omskärelse och letar inte efter det heller. Alltså – jag skulle ge min högra arm om Herren bad mig om det. Är du med? Inte samma sak som att VILJA omskära sig. Jag är trygg i min status som del av “de vilda” grenarna som inympats.

  Antonia: “Vill sluta med att säga att du under en längre tid, tagit dit fyra olika judaiserings förespråkare, som alla har ganska extrema åsikter, och som du visat ett stort förtroende för, vilket inte gör saken mera lättbedömd. Du är ju ansvarig, för vad/vem du släpper fram på din egen blogg!”

  Va de förespråkar och inte förespråkar får man bäst uppfattning kring genom att komma och lyssna till talarna eller beställa hela konferensen i efterhand. INGEN av våra tre (!) talare har undervisat att vi skall omskära oss eller judaisera [leka jude]. Om du menar att vi “judaiserar” genom att följa den bibliska påsken och pingsten istället för Kyrkans, eller samma sak med biblisk sabbat kontra Kyrkans, – ja då judaiserar vi (enligt dig)

  Annars skulle jag vara enormt tacksam om du inte stämplar talare vars svenska konferenser du inte besökt eller lyssnat till.

  Jag kommer fortsätta bjuda in talare när anden faller på men det är inte någon fokus på detta nu. Vi arbetar “bakom kulisserna” nu intensivt med vilka diken vi själva ser inom den Messianska rörelsen samt diken andra pekat ut….

  Tack hur som helst för kommentaren. Får anledning att hålla lite bättre koll på kommentatorerna och inte underskatta deras inflytande. Tack

  mvh
  D

      (Reply)

 41. MyTwoCents – Aletheia skrev: “Tjusig graf Kjell.”

  Fast det går ju inte att avbilda något multidimensionellt i bara två dimensioner plus färg.

  Så det finns utan tvekan massor av specialfall i alla riktningar.

  Och det är bara ett försök.

  /Kjell

      (Reply)

 42. wildwest,

  “Kristus har gjort mej FRI från allt vad lag heter.”

  Vet inte vilken generation du tillhör men under mina 6 första skolår låg det varje morgon en Psalmbok på min skolbänk. Efter psalmerna i denna fina bok kommer en avdelning som heter “Luthers lilla katekes”. Första huvudstycket handlar om Lagens sammanfattning (såsom den sammanfattas i Tanak, det som heter “De 10 Orden”). En synnerligen god grund för unga att ha med sig på vandringen ut i livet. Det ni kallar “frihet” är endast flum.

  För er som inte fick någon psalmbok i skolan (eller kastat den ni fick) finns Luthers Lilla Katekes att läsa här:

  http://www.logosmappen.net/bekskrifter/lillakat/index.html

      (Reply)

 43. Lars W,

  Rom. 3:7 Men om Guds sannfärdighet genom min lögnaktighet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare? 8 Varför inte säga: “Låt oss göra det onda, för att något gott skall komma av det?” Så säger man hånfullt om oss, och så påstår även somliga att vi lär. De skall få den dom som de förtjänar.

  Läs gärna också Kristi lag – Definierad och försvarad.

  /Kjell

      (Reply)

 44. Alias,

  Hej Alias,

  Tack för ditt svar!

  Det jag försökte säga var att det finns flera tolkningsmöjligheter angående, bl a “Tusenårsriket” och Högtiderna, men att det lät på dig, som man “måste” anamma just ditt (ert) för att överhudtaget komma rätt.

  Därför fetmarkerade jag ditt citat, för att få fram min poäng:

  “Alla som är kvar kommer att år efter år att fira lövhyddohögtiden, så jag säger er. Det är lika bra att ni vänjer er. Se upp så det inte är Herren som ni strider emot

  Ledsen om jag varit otydlig och därigenom skapat missförstånd!

  Shalom,
  Antonia

      (Reply)

 45. Antonia Berglund citerade Alias: “Det är lika bra att ni vänjer er.”

  Or else?

  Vilket knappast kan syfta på tusenårsriket!

  Kanske därför jag missade att det handlade om tusenårsriket.

  /Kjell

      (Reply)

 46. MyTwoCents – Aletheia,

  Hej Daniel,

  “Annars skulle jag vara enormt tacksam om du inte stämplar talare vars svenska konferenser du inte besökt eller lyssnat till”.

  Har lyssnat och läst alldeles tillräckligt angående dessa förkunnare, för att själv kunna pröva om den undervisning de företräder, är sund och balanserad, och kommit fram till, att så är inte fallet.

  Anser du verkligen att det är samma sak, som “att stämpla” någon?

  I övrigt är jag tacksam för att vi nått någon form av konsensus.

  Shalom (som man brukar säga i Israel) Har alltid tycket att det är ett vackert ord!

  Antonia

      (Reply)

 47. Får jag bara inflika något jag reagerat på….
  MTC med flera namnger personer, villolärare och villoläror på Aletheia. Nu när folk prövar den undervisning de lyfter fram på Aletheia och säger att det är villolära att leva efter Mose lag, då helt plötsligt kommer det sådana hot som man tidigare hört från Ekman, dvs döm inte.

  Tycker det bara är så fult när an kommer med dolda hot särskilt dåan agerat precis på samma sätt exempelvis när det gäller katolska kyrkan. Då helt plötsligt är det ok att döma och pröva.

  Jag vill uppmana er alla, pröva om det är ormen satan som pekar på lagen och kunskapens träd eller om det är den Helige.

  Jag själv har genom Guds hjälp identifierat rösten och den är inte Guds.

      (Reply)

 48. Ett förtydligande…

  Gud använder än idag Mose lag, men då enbart för den icke troende. När man nu menar att troende ska leva efter Mose lag då säger man i praktiken att satans ord i Edens lustgård inte var så dumma ändå.

      (Reply)

 49. Lars W,

  Luther hade väl söndagen som sabbat om jag inte minns fel. Han menade att gudstjänsten var viktig.

      (Reply)

 50. micro,

  Luther gjorde mycket gott men nådde inte ända fram. Jag delar hans syn på Sabbatsdagen men är oense med honom om vilken dag som är Sabbat. Nu är tiden inne då Luthers reformation ska slutföras slutgiltigt. Du Guds lag ska utgå från Jerusalem i enlighet med profeterna. Då skökokyrkan försvinner för alltid i enlighet med profetian. Den messianska tiden gryr för att vara i 1000 år och “en liten tid”.

      (Reply)

 51. “När man nu menar att troende ska leva efter Mose lag då säger man i praktiken att satans ord i Edens lustgård inte var så dumma ändå.”

  Så Luthers lilla katekes är enligt dig “satans ord”? Passa dig.

      (Reply)

 52. HL,

  Visst är det så. Min poäng är bara – hamnar jag tillfälligt i diket, stena mig inte utan hjälp mig. Nästa gång är det du som åkt av vägen och behöver min hjälp.

  Det verkar finnas gott om Jona-profeter i detta land nu. (Säger inte att DU är det utan talar generellt)

  Antonia Berglund,

  Det var tydligen så (i ditt och Kjells fall) att Alias hade vunnit på att uttrycka sig på annat vis. Om någon av er får tillfälle att lyssna till Alias predikan om lövhyddo-högtiden så kommer ni dels förstå att han är egentligen bara upprymd över den oerhört profetiska dimensionen i denna och många andra högtider. OM han eller någon av oss skulle tro att dessa högtider var frälsningsavgörande måste vi fira dem till punkt och prick vilket vi inte gör således faller det på sin egen orimlighet att någon av oss skulle kunna döma någon för att inte göra det vi själva inte gör 100% enligt bibelns riktlinjer. Make sense?

  Eftersom mer dogmatiska företrädare för detta “hebreiska perspektiv” gått före oss och bränt en hel del mark är det lika bra vi vänjer oss vid att det kan finnas en viss överkänslighet “därute” mot att få fördömelse över sig.

  Personligen brukar jag inte känna fördömelse över områden någon eller några vill pådyvla mig som jag VET är fel. Alltså om Kjell började “predika” att alla troende måste bära sandaler och bönesjal, därför att så gjorde Jesus skulle jag små-le lite, rycka på axlarna och gå vidare. Alltså ingen fördömelse för något som är uppenbart feltolkat.

  Vg din bedömning av samtliga talare får jag leva med den. Att folk stöter sig med Chumney är förståligt. Men att du känner dig nödgad att nu såga alla gör mig ledsen. Kjell lyssnade till alla tre innan drevet drogs igång. Han får välja själv om han vill yppa vad han tyckte men inte fick jag några mail om att de var villolärare i alla fall.

  Andreas Frost,

  Om du går tillbaka lite i tiden så ser du att den lite mjukare linjen startades långt innan Jareteg-drevet startades. Om du läser mitt svar på den post som nu ligger ute ser du att jag är inte ute efter att som vissa väktare bli fridlyst vg att prövas själv. Fortsätt pröva men kasta inte ut barnet med badvattnet. Ni som vill vara nådens väktare och nu av bl.a. Sven R blivit livrädda för lagen (tror fortfarande INTE detta var hans mening) läs denna bloggpost som visar på hur många Gudsmän som börjat i anden och slutat i köttet eller börjat i köttet och slutat i anden 🙂
  http://aletheia.se/2011/11/25/barnet-badvattnet-och-smutsen%E2%80%A6

  Alltså ge oss en chans att processa våra talares budskap. Underkänn inte vår intelligens och andebedömning i det att ni utgår från att vi inte tänker själva och visar en iver att tända heretikerbålen.

  Appropå lagen Andreas. Det är intressant att höra vad du tycker men Paulus säger så här i Gal 5:18

  18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Det var alltså inte riktigt en Ctrl + A samt en [delete] av lagen som skedde på golgata. Personligen ser jag den lite som de där oranga pinnarna på varje sida landsvägen som visar var diket finns när det snöat.

  Jag förstår inte varför Ormen skulle peka på något som i sin tur pekar på Jesus och dessutom med hjälp av Jesus leder fram till kärleksbuden, men vi behöver inte bråka om detta Andreas. Ta den stig du känner dig trygg med.

  mvh
  D

  Luk 24:44 Och han sade till dem: “Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.”

  Matt 22:40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

      (Reply)

 53. MTC, du skriver:
  “Visst är det så. Min poäng är bara – hamnar jag tillfälligt i diket, stena mig inte utan hjälp mig. Nästa gång är det du som åkt av vägen och behöver min hjälp.”

  Tråkigt att du misstolkar. Jag skrev bara det jag menade. Bättre att se på Vägen, än dikena. De gånger jag själv fallit så har alltid Herren hjälpt mig. Tack och lov!

  Om jag pekar på Vägen, så är det väl inte att “stena” någon. Personligen kan jag inte hjälpa någon, kan bara visa var vår hjälp finns. Och den finns hos Herren.

  I all välmening…..

      (Reply)

 54. Lars W, Jo, den är satanisk på så vis att människan ville utan Gud leva ett heligt liv. För resultatet av Hebrew Root Movement är ju detta, att Jesus dog för att vi skulle kunna följa Mose lag. Men försök att äta av både Herren och kunskapens träd och du ska se att det är omöjligt att ha både och.

  Jag ser en viss likhet med new age här. De vill ju få oss att inse att vi är gudomliga, att vi ej behöver någon Gud. Ser du likheten meellan detta och händelsen i Eden?

  Mose lag vittnar om Herren, och att vi behöver Honom som uppfyllde lagen.

      (Reply)

 55. Andreas Frost,

  Om du har tid och lust, titta på den grafiska illustration jag försökte göra. Jag repeterar den här.

  Illustrationen är ofullständig och kan ge felaktiga intryck (skall försöka att förbättra och komplettera), så därför vill jag försöka förklara litet grand vad avsikten är med form och färg.

  Kategori nummer 1 Ursprungs-omedveten

  Det behöver inte vara en situation där man är ointresserad. Det kan ju handla om att man är nyfrälst och lever i barnatro.

  Kategori nummer 2 Ursprungs-medveten

  Bibelläsning och god predikan torde för de flesta levande kristustrogna leda till ett ökat intresse och ökad förståelse för både NT och GT.

  Kategori nummer 3 Ursprungs-vänlig

  Ett levande intresse som leder till mera fullständig förståelse av Guds Ord. En säker position som man oftast behöver komma över en tröskel för att uppnå.

  Till vänster tröskeln och till höger en ännu större tröskel.

  Kategori nummer 4 Ursprungs-praktiserande

  En situation som jag tror att man inte kan behålla. En “transition state” – en övergångsfas.

  Från vänster kan man mycket väl och helt legitimt undersöka vårt ursprung och i viss mån deltaga i praktiken av vissa saker.

  Men om man halkar över och kommer ner på högra sidan, hamnar man på ett sluttande plan.

  Kategori nummer 5 Ursprungs-missionerande

  Även om man (till en viss tid) själv kan behålla balansen och inte glida vidare ner åt höger, finns det faktiskt möjligheten att man lockar med sig andra, som inte har samma motståndskraft.

  Dessa “våra minsta” blir vi då till fall.

  Kategori nummer 6 Ursprungs-tjänare

  Det torde vara tydligt att detta stadium utbildar en situation där man kommit in på ett område där egen kraft inte längre räcker.

  Bara en “rock-bottom” upplevelse från Herren, följd av syndanöd, omvändelse eller val att ändå lita på egen kraft, kommer att endera rädda eller leda till att man halkar ner på nästa steg.

  Kategori nummer 7 Ursprungs-slav

  Det som kännetecknar en slav är att han inte har makt över situationen.

  Kategori nummer 8 Omskuren (ex?) hednakristen

  Hebr. 10:28-29

  Den som föraktar Moses’ lag, han skall »efter två eller tre vittnens utsago» dödas utan barmhärtighet; huru mycket svårare straff tron I icke då att den skall anses värd, som förtrampar Guds Son och aktar förbundets blod för orent — det i vilket han har blivit helgad — och som smädar nådens Ande!

  Så litet grand om stridigheter.

  De största fejderna förväntar jag mej mellan kategori 3 och kategori 5.

  Kategori 1 och 2 tycker förmodligen att diskussionerna är långsökta, irrelevanta och ointressanta.

  Kategori 6, 7 och 8 är heller inte längre intresserade att strida för det som de uppfattar som sanningen.

  /Kjell

      (Reply)

 56. Antonia Berglund,

  Kjell,

  Hej Kjell och Antonia.
  1. Jag håller med dig Kjell, ingen är utan glasögon. Jag är inte ute efter att kasta sten, i den mån som jag har uppfattats så, ber jag om förlåtelse, det har inte alls varit min avsikt.

  2. Jag inser att den kommentaren i bloggposten innehåller en onödig formulering som kan missförstås på ett sätt som jag absolut inte menade. Jag ska förtydliga bloggposten så att jag mer undviker möjliga missförstånd.

  3. Till listan på misstolkningar att jag inte alls förstod att ni inte förstod att jag enbart syftade på tusenårsriket. Vilket om ni tänker efter kanske förstår att jag upplevde era kommentarer som en i raden, av de stenar som kastas mot mig och mot dem som vågar nämna att man firar någon av de bibliska högtiderna.

  4. Bloggposten kom till ur denna frustration över att människor säger åt mig att jag mer eller mindre inte får fira de bibliska högtiderna. Jag ville inte med min kommentar lägga något ok på andra utan skapa frihet för mig själv. Tyvärr blev den, delvis för stark och var på det viset kontraproduktiv. Vilket jag beklagar djupt.

  5. Jag vill passa på att säga att jag menar och har aldrig menat att någon i denna tidsålder måste fira dessa högtider. Att jag själv gör det kommer ur en inre längtan och är inget som jag lägger på andra. Att det uppfattats så är jag ledsen för.

  Mvh /Alia

      (Reply)

 57. Alias skrev: “Bloggposten kom till ur denna frustration över att människor säger åt mig att jag mer eller mindre inte får fira de bibliska högtiderna.”

  Kanske kan Daniel donera de 5000 han utlovade till dej om du kan stava detta med citat.

  Jag använder hellre mina begränsade resurser i enlighet med Jakobs (Jesu brors) anvisningar.

  /Kjell

      (Reply)

 58. Andreas Frost,

  Broder, det är ju ingen som tror, tycker eller antyder det du säger. Du verkar ha fallit för frestelsen att döma oss utifrån en felaktig tolkning och då blir slutdomen helt fel.

  Kan du inte förstå att det är djupt sårande att bli kopplad till ormen, new age osv.

  Taktiken du kör med (tror inte detta är medvetet från din sida) är att lägga felaktiga värderingar i frågan eller påståendet. Det är ungefär som om jag skulle fråga dig; Andreas, har du slutat slå din fru än?

  Hur svarar du på en sådan fråga när hela frågan är fel…

  Fråga som nu blir mer och mer viktig: Är det Sven Reichmanns predikan om Torah som Kunskapens träd om gott och ont som ligger bakom denna linje du för?

  mvh
  D

      (Reply)

 59. Alias,

  Enkelt!

  Bevisa med citat att någon vill förbjuda dej att fira Sabbat och Herrens högtider.

  Och du är värd en belöning, eller hittelön. 🙂

  /Kjell

      (Reply)

 60. MyTwoCents – aletheia.se,

  MTC, min avsikt är inte att göra människor ledsna. Jag vill däremot gå emot sådant som jag anser strider mot Skriften. Jag har ju själv vaknat upp inför detta och vill nu varna andra för ormens lockelse.

  Nej, självklart är inte Sven Reichmanns undervisning grunden till det jag säger. Däremot har det visat sig att han hade rätt, att kunskapens träd är Torah, Mose lag.

  För att inte skriva för mycket här kan du läsa den undervisning jag översatte, den förklarar mitt starka motstånd till läran att vi ska äta av Mose lag.

  http://www.vaknasverige.se/2011/11/25/kristi-lag-definierad-och-forsvarad/

  Som ett sista inlägg om lagen (de kan nog bli oändligt långa) vill jag bara förklara detta:

  1. Mose lag är HELIG
  2 Herren Jesus Kristus som uppfyllde lagen är HELIG
  3 Lagen blir till en förbannelse för människan då vi inte på långa vägar klarar dess krav
  4 Lagens syfte var att visa att vi är miserabla syndare och att vi behöver en Frälsare
  5 MÅLET med lagen är att vi ska ledas till Frälsaren
  6 Väl frälst från Mose lag lever vi i nåden och kärleken (Kristi lag)

  Jag vill upprepa, jag säger INTE att kunskapens träd är ont, det onda ligger i att människan vill vara helig utan Gud. “Nu vet jag vad som är gott och ont, nu är det bara att göra det goda”. Men vi förmår inte göra det goda utan Gud som alltigenom är god. Alltså blir kunskapens träd till en förbannelse för människan istället för till välsignelse.

      (Reply)

 61. Alias,

  Ja, om du kan citera den och det kan bevisas, beyond reasonable doubt, att du inte missionerade.

  Fast jag syftade nog mera på bloggkommentarer eftersom du tar upp det i en blogg.

  För jag ställer frågan igen: Hur kan någon veta om du firar Sabbat eller ej?

  Och om församlingen inte kunde tåla att du gör det, fastän du på inget sätt missionerade, då kan du nog tacka Gud för uteslutningen.

  För Guds Ord ger dej, otvetydigt rätten att fira Sabbat.

  /Kjell

      (Reply)

 62. Andreas Frost,

  “Jo, den är satanisk på så vis att människan ville utan Gud leva ett heligt liv.”

  Du ska vara tacksam att man läst denna Luthers Katekes i detta land de senaste århundradena. Hade det inte varit så hade du levt i ett helt annat land. Kanske ett romerskt katolskt land där våld uppfyller landet p g a korruption och allmän laglöshet. Mina förfäder har alla så långt jag vet haft denna katekes som en del av fostran.

  När du påstår att Lagen och Guds 10 bud är något ont hädar du den som givit den. Hör inte du till dem som säger att Yeshua är Gud inkarnerad? Jag inte bara säger det – jag vet att Han är detta. Men ditt agerande övertygar inte på något sätt vad avser din övertygelse. Tvärtom.

      (Reply)

 63. Lars W,

  Jag har nog inte varit tydlig nog. Mose lag, kunskapens träd, är HELIG.

  Satans lögn är att vi utan Gud kan leva heligt. Jag kalar alltså varken Luthers katekes eller Mose lag för satanisk, Gud är HELIG.

  När Hebrew Root Movement vill byta fokus till Mose lag istället för Herren då är nåt galet. Det blir mycket lag och lite nåd och kärlek.

  Nu orkar jag inte diskutera detta mer. Gå den väg du vill.

      (Reply)

 64. Kjell,

  Det är just detta Kjell som jag är så emot. Laghållare tror sig kunna i egen kraft leva heligt. Jag har kämpat mig förstörd på denna punkt. Jag ville så att säga göra mig lite förtjänt av Guds nåd. Jag har inte sett detta så klart förrän nu. Det förklarar kanske varför jag går emot denna prestationsreligion som laghållarna har.

      (Reply)

 65. Kjell,

  Tack, Kjell. För den rätten. Jag kan tyvärr inte gå in på detaljerna kring händelsen av hänsyn till inblandade personer.

  Ps. Jag missionerar normalt inte, heller. Men om någon frågar så svarar jag så got jag kan. Ds.

      (Reply)

 66. Lars W,

  “Nu är tiden inne då Luthers reformation ska slutföras slutgiltigt. Du Guds lag ska utgå från Jerusalem i enlighet med profeterna. Då skökokyrkan försvinner för alltid i enlighet med profetian. Den messianska tiden gryr för att vara i 1000 år och “en liten tid”.”

  Luther trodde inte på nåt tusenårsrike eller jordiskt Jerusalem (var hittar du det isåfall)…….
  “Skriften allena” du vet……tusenårsriket finns inte i den.

      (Reply)

 67. Kjell,

  Jag känner att jag måste korrigera ett missförstånd, det är inte jag personligen som har blivit utesluten ur en församling. Utan den händelsen handlar om en vän till mig, det var dessutom ingen liten församling men en i min smak kanske lite väl kontrollerande sådan.

  Anledning att jag nämnde denna händelse överhuvudtaget är att jag saknar några stadier i din graf, och kanske också för att öka förståelsen något hos dem som kanske inte förstår vad för attityder som cirkulerar, som många faktiskt får möta. Min förhoppning är att det ska öka vilja till att förstå istället för att vara så snabb att kasta sten. Ömsesidig förståelse och kärleksfull korrigering där så behövs. Det är inte särskilt svårt att se att korrigering kan nog behövas i alla läger. Det svårast av allt är just att komma åt dessa attityder.

  Om nu rätt ska vara rätt måste även stadierna stadierna ursprungs-ovänlig, ursprungs-fientlig och ursprungs-hat in i ditt tillståndsdiagram. Dessa stadier är högst verkliga.

  Se bara på den skrämmande ersättningsteologiska historien. Samma attityder möter många av oss fortfarande i dag. Uteslutningen som jag nämnde är bara ett av de mera extrema men högst verkligt exempelen på detta. Det var som en reaktion på dessa attityder som jag skrev min bloggpost.

  Det märkliga är att ibland befinner sig människor i någon av dessa ursprungs-negativa stadier utan att ens vara först passerat ett särskilt ursprungs-medvetet stadie, det verka gå i arv genom, kanske genom tradition?

  Det är fullt av exempel där vi lever i en kontext som omdefinierar bibliska begrepp så att våra egna rötter blir främmande för oss. Varför använder vi begreppet vilodag som inte nämns i bibeln, i stället för dess bibliska motsvarighet? I bland ersätts begreppen så till den grad att många tror att bibliska begrepp bara är judisk tradition, och där också enligt somliga direkt förkastliga.

  Lite mer kärlek och lite mindre stigmatisering av varandra vore på sin plats tycker jag.
  Därför har jag svårt för det allt för ivriga heretikerstämpelandet.

  mvh /Alias

      (Reply)

 68. Andreas Frost,

  Stödja dig helt i ditt skrivande, Andreas: ” Laghållare tror sig kunna i egen kraft leva heligt.” Det är helt enkelt kärnan i det hela. Tyvärr lockar också andra varianter av perfektion-religion de som vill leva rätt och opåverkad i en fallen värld. En ohelig blandning av helighetsrörelse och katolsk andlig mystik a la Madame Guyon kan också vilseleda. Nåden i Kristus Jesus verkar för billig och vi frestas att ta vissa steg på egen hand.

  Stanna på, Andreas. Du har varit ute en vinterdag före detta och genom Guds nåd överlevde. Jag är inte ensam om att uppskatta ditt skrivande och dina ansträngningar.

  Bent (N)

      (Reply)

 69. NorskaBent,

  ” Laghållare tror sig kunna i egen kraft leva heligt.”

  Vem tror det?

  “Då I nu haven kommit till lydnad, så följen icke de begärelser som I förut, under eder okunnighets tid, levden i, utan bliven heliga i all eder vandel, såsom han som har kallat eder är helig. Det är ju skrivet: “I skolen vara heliga, ty jag är helig.”
  1 Petr 1:14-16

  Varför hänvisar aposteln Petrus till Guds Lag?

  “Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd.”
  Upp 12:17

  Varför för draken, den gamle ormen, krig mot dem som håller Guds bud?

      (Reply)

 70. Lite om Guds lag: eftersom den så ofta misstolkas!

  Gal. 5 14 Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: “Du skall älska din nästa såsom dig själv.”

  1 Pet 4:1 Då nu Kristus har lidit i köttet för oss, så skall ni väpna er med samma sinnelag, ty den som lider i köttet har brutit med synden, 2. för att han under den återstående tiden i köttet inte längre skall leva efter människors begär utan efter Guds vilja.

  Rom 6:6 för vi vet detta, att vår gamla människa är korsfäst med honom, för att syndens kropp skall bli tillintetgjord, så att vi inte mer skall tjäna synden..

  Rom 6:14 Ty synden skall inte härska över er, eftersom ni inte är under lagen, utan under nåden .

  1 John 3:4. Var och en som gör synd bryter också mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5. och ni vet att han uppenbarades för att han skulle ta bort våra synder, och synd finns inte i honom. 6. Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt känna honom. 7. Kära barn, låt ingen bedra er. Den som gör rätt är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. 8. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra om intet djävulens gärningar. 9. Var och en som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10. På detta känns Guds barn och djävulens barn igen: Var och en som inte gör rättfärdighet är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder”

  1 John1:9 Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

  1 John 5:3. Ty detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är INTE tunga. 4. Ty allt det som är fött av Gud besegrar världen och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. 5. Vem är den som besegrar världen, utom den som tror att Jesus är Guds Son?

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 71. Lars W,

  Det enda bud den troende fått är detta:

  Detta är mitt [Gud Sonens] bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

  Mose lag behöver vi inte försöka hålla. Det räcker med att förbli i Herren, inte i Mose lag.

      (Reply)

 72. “Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd.”
  Upp 12:17

  Vilka bud avses? Vems bud avses?

  För frälsning räcker det att åkalla HERRENS namn. För mig är HERREN en och Hans namn ett.

  Likt konung David har jag Guds lag kär. Jag är fri att ta till mig den visdom som finns i Lagen. Att vila efter sista arbetsdagen (fredagen för min del) är absolut ingen tung börda. Det behöver både kropp och själ. Och min kropp mår mycket bättre sedan jag slutade äta orena djur. Det handlar alltså inte om frälsning utan om livskvalité i detta avseende. Gud vill bara vårt bästa. Hur ofta ska det behöva sägas? Redan Abraham blev rättfärdig av tro genom Guds nåd. Den nåd Gud själv utverkade genom att låta sig födas som människa och dö för all världens synd.

  Du beskriver Guds lag som något ont. För mig är Lagen något gott. Och det är också vad Paulus skriver.

  Ni försöker skuldbelägga dem som aktar på HERRENS bud. Ni bygger upp ett eget “lagsystem” där ni heretikerstämplar dem som avviker från era anvisningar och er uppfattning för dagen.

      (Reply)

 73. Lars W,

  För att avskilja Israel använde Gud bla matlage, dvs lagen om vad som var rent och som fick ätas.
  Sabbaten var också till för detta, men även ett tecken på att de var Guds folk, sabbaten var också en påminnelse om att Israel varit slavar i egypten och des uttåg därifrån.

  I nya förbundet är vi avskilda på andra premisser!

  Heb_10:10 Och i kraft av denna “vilja” hava vi blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi “kropp” en gång för alla har blivit offrad.
  Heb_10:14 Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som bliva helgade.

  Jag anser att den nytestamentliga avskiljningen räcker!

  Bb

      (Reply)

 74. Björn bloggaren,

  “Jag anser att den nytestamentliga avskiljningen räcker!”

  Och jag vet att jag mår mycket bättre sedan jag slutade med oren föda och började fira HERRENS Sabbat.

  HERRENS Sabbat, liksom Lövhyddohögtiden, kommer under den messianska tiden att, firas av alla folk:

  “Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall det ske, att allt kött kommer och tillbeder inför mig, säger HERREN.”
  Jes. 66:23

  Hedningarnas tider går mot sitt slut. Äntligen!

      (Reply)

 75. Lars W,

  Lagen och profeterna har haft sin tid intill Johannes döpare, härefter skall människor storma Guds rike och rycka det åt sig. (egen parafras)

  Luk 16:16 Lagen och profeterna hava haft sin tid intill Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike, och var man vill storma ditin.

  Oavsett så tror jag du missförstått det hela, eller så har jag gjort det!

  Jag mår väldigt bra av ex fläskött, så det är nog inviduellt och jag mår även väldigt bra av att inte fira sabbat och högtider!

  Jag tror så här, om man ger sig in under ett system, som då lagen är, så finns det en frid i att göra efter den, men i NT så är det Jesus som är vår frid, inte laguppfyllnad.

  Bb

      (Reply)

 76. Lars W,

  Lars W

  Det finns två slags rättfärdighet :en som kommer i kraft av lagen och en som kommer i kraft av tro. Du, med många andra, verkar blanda ihop dessa två, vilket inte låter sig göras. I dag är många kristna förvirrade på grund av detta.

  De som låter det bero på laggärningar, måste hålla HELA lagen vilket ingen klarar av att göra, och detta är själva poängen med lagen! Den är vår uppfostrare till Kristus, enligt Paulus. Lagen i sig, är god, men människan är ond, (därför blir den till fall för mig, när jag försöker hålla den)

  (Den däremot, som låter det bero på tro, är befriad från alla “rättfärdighetsgärningar”, för dem Har Kristus uppfyllt åt oss, i vårt ställe, därför står vi inte längre under lagen, utan under nåden.

  Som Paulus säger: (Rom. 3: 21) “Men nu har, utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittna om”

  Det är “den gamle ormen” som försöker få oss tillbaka under lagens slavok igen, men detta skall vi stå emot, enligt NT. Du kan se på alla skriftställen jag lämnat att jag står på Ordet. Nu lever vi i det Nya Förbundet och där gäller inga “laggärningar”. För de Judar som ännu icke kommit till tro, gäller däremot Moseböckerna och alla de övriga förbunden fortfarande, som de ingicks med Herren! Gamla testamentets lagar är villkor i ett förbund mellan Gud och Israel. På samma sätt är det bland annat med mat- och renhetsförordningarna, deras uppgift var/är, att åtskilja israeliterna från alla andra folk på jorden, på ett konkret sätt.

  Gal 3:1-2 : “Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro?”

  HRM försöker att sudda ut dessa gränser nu men detta kommer inte Gud att tillåta. Han skall i sinom tid skapa ett folk av dessa två, men då måste Judarna först ha tagit emot Herren Jesus som sin frälsare.

  Nu kommer säkert det välkända argumentet att “ja ha” – då kan hedna kristna göra lite som dom vill då?

  Inte alls, så här säger Jesus: “Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, ska ni inte komma in i himmelriket. (Matt: 5: 20) Det är endast genom Den Helige Andes kraft som vi kan lyda och följa Gud, på det sätt som Herren önskar.

  Först gavs dessa bud åt Judarna, men de är moraliskt universella. Gäller alltså, för oss hedna kristna också.

  “Du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft” (5.Mos. 6:5) Och din nästa såsom dig själv: Vilket innefattar “moral-buden”. Kärleken gör ju inget ont mot nästan och det är detta som budorden handlar om.

  Några exempel :

  1. Du skall inte stjäla. (5.Mos 5:19)
  2. Du skall villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land. (5.Mos. 15:11)
  3. Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. (3.Mos. 18:22)

  Svenska (1917 )
  Rom. 1:17 “Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till tro; så är ock skrivet: »Den rättfärdige skall leva av tro.» (Vi är fria från lagens krav !)

  Gal. 5:1 För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder .

  (Laggärningar är ett träldoms ok, och ingen frihet, som Kristus kallat oss till ).

  Gal.5:2 “Se, jag säger eder, jag Paulus, att om I låten omskära eder, så bliver Kristus eder till intet gagn”.

  (Vi faller då ur nåden”, eftersom, vi igen, Korsfäster Härlighetens Herre! ) Kristus har lidit förgäves därför…!

  Apg. 15:1 “Men från Judeen kommo några män ditned och lärde bröderna så: »Om I icke låten omskära eder, såsom Moses har stadgat, så kunnen I icke bliva frälsta.»

  Gal. 2:4 “Det var nämligen så, att några falska bröder hade kommit att upptagas i församlingen, dit de hade smugit sig in för att bespeja vår frihet, den som vi hava i Kristus Jesus, varefter de ville trälbinda oss” .

  (Dessa var villolärare/ falska bröder , som försökte locka bröderna tillbaks till en fariseisk laglydnad igen.)

  Apg. 15:5 “Men några ifrån fariséernas parti, vilka hade kommit till tro, stodo upp och sade att man borde omskära dem och bjuda dem att hålla Moses’ lag.”

  Apg. 15:10 ” Varför fresten I då nu Gud, genom att på lärjungarnas hals vilja lägga ett ok som varken våra fäder eller vi hava förmått bära?”

  (Här sägs det rent ut att ingen, av Judarna, hade klarat av att hålla hela lagen) Och ändå försöker man lägga detta tunga ok nu, på lärjungarnas hals!

  Gal. 5:3 “Och för var och en som låter omskära sig betygar jag nu åter att han är pliktig att fullgöra hela lagen”.

  Vilket inte ens judarna själv klarade av att göra. Än mindre kan hedna kristna det!

  Gal.5:4 “I haven kommit bort ifrån Kristus, I som viljen bliva rättfärdiga i kraft av lagen; I haven fallit ur nåden”.

  Gal. 5:6 “Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek”

  Rom. 8:15 “I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!»

  I Kristus är det frihet från all slags träldom Vi är Hans barn nu och inte längre slavar/trälar!

  Rom. 9:30 “Vad skola vi då säga? Jo, att hedningarna, som icke foro efter rättfärdighet, hava vunnit rättfärdighet, nämligen den rättfärdighet som kommer av tro, 31) under det att Israel, som for efter en rättfärdighetslag, icke har kommit till någon sådan lag. 32) Varför? Därför att de icke sökte den på trons väg, utan såsom något som skulle vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig mot stötestenen, 33) såsom det är skrivet: »Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som skall bliva dem till fall; men den som tror på den skall icke komma på skam.»

  Det var Jesus Kristus som var stötestenen och Hans fullbordade verk på Korset! De var förblindade alltså för Korsets vishet !Som i deras ögon, blev till “dårskap”!

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 77. Björn Jönsson,

  Du får må bäst du vill.

  Apropå kött – låt bli att stycka Guds Ord. Vad ville Yeshua säga i sammanhanget? Vi tar texten som den står:

  “Lagen och profeterna hava haft sin tid intill Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike, och var man vill storma ditin.

  Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.

  Var och en som skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott. Och den som tager till hustru en kvinna som är skild från sin man, han begår äktenskapsbrott. ”

  Vad som händer med äktenskapsbrytare kan du läsa om i Paulus brev och Johannes Uppenbarelse.

  Det är lag och inga visor det.

      (Reply)

 78. Antonia Berglund,

  Du kan läsa mitt svar till Bb. Ignorerar du vad Yeshua sagt tror du i praktiken inte alls på Honom och har då följdaktligen inte tillgång till den nåd Han utverkat för all världens synd.

  TRO PÅ HERREN YESHUA – då ska du bli frälst!
  (Den som inte tror ska bli fördömd)

      (Reply)

 79. Lars W,

  Lars,

  “TRO PÅ HERREN YESHUA – då ska du bli frälst”!

  Har jag sagt någonting annat? Då får du förklara vad, i sådan fall?

  Du bör kanske ta av dig de “lagiska glasögon först”, när du skall läsas andras inlägg, för du verkar inte förstå vad det är man säger?

  På tal om laggärningar förresten, FÅR du inte uttala namnet Jesus, längre?

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 80. Antonia Berglund,

  Verkar inte som du läst mitt svar till Björn. Vad säger Yeshua om Lagen och hur vi ska se på Lagen i den text jag citerat (och som Björn “rumphögg”)?

  Det mesta du skriver här ovan tyder på att du inte läst texten alternativt läst och ignorerat vad Han sagt.

      (Reply)

 81. Lars W,

  Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.
  Var och en som skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott. Och den som tager till hustru en kvinna som är skild från sin man, han begår äktenskapsbrott.

  – Skulle Jesus kunna säga något annat?

  Du är pliktigad att fullgöra lagen om du lever, men är du död, då är du friad från lagen.
  Vad jag vet så är vi som är frälsta döda med Kristus och då har vi inte några förpliktelser mot lage och lagen kan inte heller kräva något av oss!

  Bb

      (Reply)

 82. Björn bloggaren,

  “Du är pliktigad att fullgöra lagen om du lever, men är du död, då är du friad från lagen.”

  Är man enligt ditt vokabulär “död” är alltså äktenskapsbrott och annan laglöshet ok?

  Du blandar samman allt och får inget.

      (Reply)

 83. Lars W,

  Är man enligt ditt vokabulär “död” är alltså äktenskapsbrott och annan laglöshet ok?

  – Du kan ju prova och se!

  Enligt romarbrevet så är vi inte tjänare åt lagen, utan åt honom som uppstod för att bära frukt åt Gud.
  Lever man i en sann gemenskap och vandring med Gud, då är inte de moraliska buden legaliserade, de finns skrivna i hjärtat.
  Skulle man ändå vilja sig på att bryta dem, så blir det en stark reaktion på insidan, man behöver alltså gå över en stark gräns i sitt inre för att klara det!

  Bara tanken på att ex begå äktenskapsbrått gör att anden reagerar i mig.

  Vårt fokus är inte att göra rätt enligt lagen, utan vårt fokus är att följa, höra och lyda vår mästare, när vi har det fokuset, då kommer det andra på plats!

  Bb

      (Reply)

 84. strong>Lars W,

  L. W skrev: “Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort”.

  Och vidare: “Ignorerar du vad Yeshua sagt tror du i praktiken inte alls på Honom och har då följdaktligen inte tillgång till den nåd Han utverkat för all världens synd”.

  Enligt de 10 budorden i Judisk tro ska man högtidlig hålla alla helgade dagar (Sabbatsbudet var ju ett av dem, du kan säkert flera ) Tog den Judiska varianten för det är väl den enda, du godkänner ?

  Du påstod att man inte har någon tro på Jesus om man inte håller minsta prick av lagen! Så då måste väl Sabbatsbudet – enligt all intellektuell hederlighet – även fortfarande gälla, enligt ditt resonemang.

  Kan du då svara mig på, var någonstans i NT, det står att vi måste högtidlighålla Sabbatsbudet? För det är väl (minst) en prick av lagen ?

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 85. “Du påstod att man inte har någon tro på Jesus om man inte håller minsta prick av lagen!”

  Det påstod jag inte allas. Du brytrer mot bud nr 9, Förbud mot falskt vittnesbörd.

      (Reply)

 86. “Du bryter mot bud nr 9, Förbud mot falskt vittnesbörd.”

  Detsamma gör Kjell när han betecknar mig “spammare”. Visserligen på holländska – men ändå.

      (Reply)

 87. Lars W,

  Om du inte kan citera så får du väl ta åt dej av din egen anklagelse.

  Återkom när du kan citera, men inte innan dess.

  /Kjell

      (Reply)

 88. Lars W,

  Lars W,

  Efter mitt inlägg; så hänvisade du till ditt föregående svar till Björn B. där du hade skrivit dessa citat:

  LW till Björn : Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.

  Och vidare Var och en som skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott. Och den som tager till hustru en kvinna som är skild från sin man, han begår äktenskapsbrott.”

  LW till A-a ” Du kan läsa mitt svar till Bb”.

  A-a Eftersom jag i mitt tidigare inlägg, skrivit att morallagen fortfarande gäller ( med exempel ur denna) tog jag förgivet att du hade läst och förstått det. Däremot underströk jag, att matlagar och högtider inte längre gällde. Så ditt exempel till Bb, med äktenskapsbryterskan kan ju inte ha varit avsett som svar, för min del, ansåg jag.

  LW till A-a “Vad säger Yeshua om Lagen och hur vi ska se på Lagen i den text jag citerat (och som Björn “rumphögg)?”

  A-a Det är alltså den frågan som jag svarar dig på med en motfråga och får då dessa märkliga påståenden till svar:

  LW: Ignorerar du vad Yeshua sagt tror du i praktiken inte alls på Honom och har då följdaktligen inte tillgång till den nåd Han utverkat för all världens synd.

  Och även: “TRO PÅ HERREN YESHUA – då ska du bli frälst!
  (Den som inte tror ska bli fördömd “)

  När jag i mitt svar då hänvisar till det övriga citatet: Det om att minsta prick av lagen inte kan falla bort; – tog för givet att det var det citatet du syftade på – och ställde en motfråga sen till dig, ang. sabbatsbudet..? Om detta inte var gällande då? Det innefattades ju också av lagen. Och minsta prick av lagen skulle ju inte förgå, enligt dig.

  LW: “Det påstod jag inte alls. Du bryter mot bud nr 9, Förbud mot falskt vittnesbörd”.

  Det verkar som du inte förstår vidden av vad du själv säger. Och något falskt vittnesbörd har jag heller inte burit, om du inte kan komma upp med sådana bevis som styrker detta, förståss ?

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *