Hur profeterar man?

Detta blir den tredje artiken i en serie om gåvor givna av Den Helige Ande. Den första heter tacksamhet och nåd och den andra heter vad hoppas du på.

I sitt första brev till Korint skriver Paulus (12:31): “Men varen ivriga att undfå de nådegåvor som äro de största.” I Folk-Bibeln översätts det med ordet sträva: “Men sträva efter de nådegåvor som är störst.”

Av sammanhanget kan man förstå att profetians gåva platsar högt på Paulus lista. Fastän han utförligt påpekar att vi alla behöver varandra i de olika tjänster som blir gåvornas rätta resultat när de fungerar som de skall.


Så frågorna blir då:

 • 1. Hur strävar man efter nådegåvor? Handlar det ändå om någon slags prestation?
 • 2. Skall man ta det stegvis? Börja med de mindre gåvorna? Eller satsa på profetian – raka spåret?
 • 3. När och hur profeterar man?
 • 4. Vem är en profet?

Mitt svar: Den som säger “så säger Herren” profeterar!

Till och med Bileams åsninna fick förmågan att tala. Hon kompletterade det med att handla. Och det finns en massa olika sätt att säga “så säger Herren”. (4 Mos. 22-) Åsninnan strävade inte efter detta. Hade hon kunnat välja så hade hon nog hellre travat vidare och undvikit slag. Nu blev hon misshandlad 3 gånger. Men Herren var på hennes sida och lät henne föra även sitt eget försvarstal.

Just nu dristar jag mig att säga “så säger Herren”, fastän jag inte säger det explicit. Jag uttalar mig om Guds Ord, Bibeln. Jag påstår att något betyder …..XXXXX. Vilket i praktiken betyder att jag endera “hört/lyder Guds röst” och talar i enlighet med Hans ord. Eller, att jag lyssnar till mina egna begär och förvränger hans ord.

Låt oss börja med att titta på hur Bibeln tycker man skall handla med profeter…. (Spänn fast säkerhetsbältena! :-))

 • NT manar oss att bara behålla det goda. Det skulle kunna vara nada + nix. (Men det står inte i NT att vi skall göra spe av det dåliga.) Även en tillåten kommentar jag har prövat och inte funnit något som var gott i denna profetia” slår ju in som en bomb hos dem som kan tänka självständigt.
 • GT manar oss att döda profeten om han predikar “ett annat evangelium” även om det inträffar som han förutsade.
 • GT manar oss att inte frukta profeten om det som han förutsade inte inträffar…..

Hmmm …. Kanske kan vi finna en helgjuten nytestamentlig variant. T.ex. förutsagan kan inte stämma eftersom den strider mot bok, kapitel, vers.

Underbyggand:

1 Tess. 5:19-22

Utsläcken icke Anden, förakten icke profetisk tal, men pröven allt, behållen vad gott är, avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må.

 
5 Mos. 13:1-5

Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under, verkligen inträffar, varom han talade med dig, i det att han sade: »Låt oss efterfölja och tjäna andra gudar, som I icke kännen», så skall du ändå icke höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty HERREN, eder Gud, sätter eder därmed allenast på prov, för att förnimma om I älsken HERREN, eder Gud, av allt edert hjärta och av all eder själ. HERREN, eder Gud, skolen I efterfölja, honom skolen I frukta, hans bud skolen I hålla, hans röst skolen I höra, honom skolen I tjäna, och till honom skolen I hålla eder. Men den profeten eller drömmaren skall dödas, ty han predikade avfall från HERREN, eder Gud,

 
5 Mos. 18:20-22

Men den profet som är så förmäten, att han i mitt namn talar vad jag icke har bjudit honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö. Och om du säger vid dig själv: ‘Huru skola vi känna igen det som icke är talat av HERREN?’, så må du veta: när profeten talar i HERRENS namn, och det som han har talat icke sker och icke inträffar, då är detta något som HERREN icke har talat; i förmätenhet har då profeten talat det; du skall icke frukta för honom

 
Det är ju uppenbart att Gud tar saken mycket seriöst. Och inte så konstigt för “profeter” som uttalar sig och refererar till “så säger Herren” talar endera sanning, eller också missbrukar de Guds namn. Och Herren skall inte låta den förbliva ostraffad som missbrukar hans namn.

Sedan är det ju intressant att GT talar både om profeter och om siare (ordet är besläktat med att se). Vidare tror jag att NT avser alla uttalanden man gör angående Gud och Guds Ord. Det finns ett sorts outtalat “så säger Herren” när man säger “i Bibeln står det x och jag tolkar det så…” eller “Gud skulle inte vilja att…”.

Här vill jag peka på att ordet “profet” i dagens bruk nästan blivit synonymt med ordet “siare”. Vi förväntar oss att de som kallas profeter talar om saker som kommer att ske i framtiden.

Men detta är en reduktion och en logisk vurpa. Alla kråkor är svarta, men det betyder inte att alla svarta djur eller föremål är kråkor. Alla profeter kan vara siare men inte alla siare är Herrens profeter.

Man kan inte invertera logiska “bevis” om detta inverterar orsak och verkan.

Det finns massor av profeter och siare att tillgå. Och de är mycket populära. Astrologer, iroskopister, New Age psykologer och mycket mera.

Jag skall ta en omväg, ungefär som jag brukar göra i bloggarna….. Vi har ju alla våra favorit-tekniker….

 
Själv tror jag inte på astrologi, för jag är skorpion och dom tror inte på astrologi. 🙂 Jag brukar driva med astrologer och säga detta. De tappar i allmänhet fattningen.
 
 
Vid ett psykologiskt experiment samlade man en massa universitets-studenter i en aula och gav var och en av dem ett förseglat kuvert. De fick stränga instruktioner att inte visa innehållet för någon annan. Man sade dem att kuvertet innehöll ett strikt personligt horoskop. Uppdraget var att, efter noggrann läsning, ange hur bra man tyckte det stämde.

Jag minns inte de exakta siffrorna, men någonstans mellan 80% och 90% tyckte att personbeskrivningen var “träffande exakt”.

Det intressanta var att alla hade fått exakt samma beskrivning.

En socialt begåvad bedragare kan öva sig i att formulera sig på en abstraktionsnivå som gör att man själv fyller i luckorna med egen kunskap och fantasi. Om detta sedan sker i känsloladdade sammanhang kommer en majoritet att uppleva det som sanning.


Jag hoppar till de “vise män” som sökte den nyfödde konungen. Besöket brukar oftast färgas av romantiska tankar. Men är detta korrekt? De var faktiskt trollkarlar, eller “magoi” som NT beskriver det. Säkerligen astrologer och alkemister och en hel del mera. Deras besök ledde till att ett grymt massmord på barn utfördes.

Jag menar mig se de ingredienser som finns beskrivna i 5 Mos. 13. Kolla in det igen om du inte har texten helt aktuell. Vi charmas av att dessa trollkarlar kom för att hylla den nyfödde konungen och att de hade med sig dyrbara gåvor. Vi tycker att deras “fakta-kunskap” var “sanning”. Men Gud lurar man inte så lätt. Han säger att även om det är fakta skall man döda profeten om han förkunnar “ett annat evangelium”.

Med fakta kan man ljuga hur mycket som helst.

Enligt NT är det DIN OCH MIN uppgift att bedöma allt och bara behålla det goda. Om det finns något gott att behålla….

Men, nu hade jag ju ställt 4 frågor i början på denna artikel, och fastän det blev litet långt tycker jag att jag förpliktat mej att i alla fall skriva något om dessa.

1. Hur strävar man efter nådegåvor? Handlar det ändå om någon slags prestation?

Jag tror faktiskt Paulus svarar på den frågan. Om vi kommer ihåg att kapitelindelningen inte hör till grundtexten men har kommit till senare får slutklämmen på kapitel 12 en annan valör.

1 Kor. 12:27 – 13:3

Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål.

Inte är väl alla apostlar?
Inte är väl alla profeter?
Inte är väl alla lärare?
Inte utför väl alla kraftgärningar?
Inte har väl alla gåvor att bota sjuka?
Inte talar väl alla tungomål?
Inte kan väl alla uttyda?

Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra:

Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp
till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.

Hur “strävar” man då? Ja, jag tror att man behöver upptäcka Guds nåd och Hans Kärlek och fyllas av tacksamhet. Och det kan man bara göra genom att stilla sig inför Honom och bli liten.

2. Skall man ta det stegvis? Börja med de mindre gåvorna? Eller satsa på profetian – raka spåret?

Frågan är avsiktligt felställd. För vi får reda på att Den Helige Ande efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. (1 Kor. 12:11)

Om vi följer “den övermåttan härliga väg” som Paulus rekommenderar, kommer det att ge sig själv.

3. När och hur profeterar man?

Varje gång man säger t.ex. “Gud vill att vi…” eller “Biblen säger att…” eller “Herren har lagt på mitt hjärta…” etc.

Har du kanske gjort det någon gång?

Jag gör det ofta, bland annat genom att skriva denna artikel.

4. Vem är en profet?

Ja, låt oss ta oss till vara. Det finns många siare som inte har sin uppenbarelse från Gud. Sådana falska profeter har det alltid funnits.

Men de flesta profeter är inte siare. Och det går att pröva mot Guds Ord om dessa profeter talar sanning.

Om någon kommer med exotiska uppenbarelser eller yttringar som inte har någon motsvarighet i Guds Ord. Och om denne “profet” säger att “detta är vad Gud gör idag”. Då finns det all anledning att noggrannt pröva det mot Skriften.

Det är vårt uppdrag att pröva. Dels för att stödja ärliga “profeter” och dels för att inte vilseledas.

/Kjell

Visits: 32

2 thoughts on “Hur profeterar man?”

 1. – Viktigt ämne! Vi uppmanas att “sträva efter”, de andliga nådegåvorna och särskilt profetians gåva. Därför några hållpunkter ifråga om att “sträva”.

  • Regel nr 1: Överlåtelse.
  Det främsta budet, “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta…”, måste bli det som uppfyller hela din själ. Det måste bli din innersta längtan. Det som du önskar allra mest är att ära Honom, vilket i lika hög grad betyder att du själv förminskas, träder i bakgrunden och inte skymmer Hans härlighet.

  • Regel nr 2: – Alla mina källor har jag i Dig min Gud.
  Alla motiv och syften måste ha sin källa i levande Gud.
  Du måste hela tiden lära vad Guds ord menar med “att vara korsfäst med Kristus”. Dina egna “världsliga” ambitioner måste få dö. Du måste förstå att egen ära något som hindrar din vilja till förhärligande av din själs älskade, Jesus Kristus din Herre.

  • Regel nr 3: Var hela tiden sysselsatt med att älska Gud.
  När du sysslar med att “älska Gud” upptäcker du i din själs innersta en längtan att tjäna Honom på särskilda sätt. Bejaka den längtan! Bed och tacka Herren för den!
  – Tala då i enlighet med den eld som brinner inom dig. Hör, ja lyssna med ditt innersta. Kan du inte höra orden, “Så sant Herren min Gud lever, och så sant Hans tjänare jag är.. du skall icke frukta för människors vassa tungor, ty Jag Herren din Gud skall vara med dig och välsigna dig när du går bedjande fram och så vill ära mitt namn. Ty jag är din Gud, och du är mitt älskade barn, säger Herren din förlossare.”

  _______________

  Inte en metod, bara några enkla råd för den som vill ta till sig en bit av den brödkaka jag här vill dela..

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 2. Sefast Tronde,

  Jag tror nog att många vill vara med och ta emot den brödkakan.

  Det jag även ville visa på att det börjar helt nära och i stillhet när vi låter oss ledas av Den Helige Ande till att ta emot evangelium.

  När Herren talar i våra hjärtan upplever vi ett “så säger Herren”.

  Sedan blir det en fråga om glädjen får leda till tacksamhet och vördnad eller entusiasm och egocentricitet.

  Vidare ville jag visa på att man kan vara “profet” utan att vara “siare”.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *