Sekter, en analys

I ett flertal artiklar har jag försökt att belysa och analysera villoläror från olika infallsvinklar. Även hur man kan “pröva” ett budskap.

Jag tänker här skriva om sekter, eller kanske sektariska drag i olika sammanhang. Det blir annars lätt att man tolkar ordet sekt i det extrema. Men inte är väl vi ens i närheten av Hare Krisna, Moonies, Children of God, Jim Jones, David Koresh och dylika skräckexempel. Eller är vi?


(Lägg märke till hur flöjtspelerskans högra hand skall hållas som ett djävulstecken.)


John 8:44 Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.


Ser du likheterna mellan dessa rader av uniformerade brudspar och kolonnerna med marscherande soldater i t.ex. Korea?


David Koresh var i likhet med Jim Jones en maktgalen, pedofil sexmaniak som ledde de sina rakt in i ett brinnade inferno. Children of God predikade och praktiserade, pedofili och promiskuitet.


Kanske håller du inte med om att denna bild beskriver sektarism, men glöm då inte att det heter “cult” på Engelska.


Och när jag mixar Russell med en sluten mässa hos påven och ett Knutby-scenario, tycker du kanske att det blir litet väl fantasirikt?


Som sagt, glöm inte att sekt heter cult på Engelska. Det kan ju även handla om personkulter……..

Detta blir sista bilden fast det finns massor av personkulter som skulle kunna belysas här. Både kulter som kallar sig kristna och de som bara kallar sig religiösa, ja till och med de som menar sig vara sekulära.

Jag förstår mycket väl att en del läsare nu vill haka av, men läs resten som bara är faktiska konstateranden om sektarism.

Absolut lojalitet

Kulter kan inte fungera om det inte finns obestridlig lojalitet och trohet till sektens lära, regler och formaliteter. Lydnad kan framtvingas genom förtäckta hot eller straff. Hotet om evig fördömelse är en av de starkaste och mest effektiva metoder som används av sektledare för att kräva 100% lojalitet. Bestraffande åtgärder vidtas direkt mot dem som ifrågasätter eller revolterar mot ledarens doktriner eller auktoritet.

 • Kulter grundar sin auktoritet på metoder och principer som faller utanför den acceptabla kristna traditionen och saknar bibliskt störd.
 • Kultledares auktoritet går långt utanför den auktoritet Gud ger till människor i ledande ställning.
 • Kulternas ledare hävdar ofta att det fått en speciell och unik auktoritet (smörjelse) av Gud själv.
 • Manipulation till fruktan och rädsla hör de mest kraftfulla verktyg som används av sekter för att härska över medlemmarna.

• Fruktan att dra på sig missnöje eller vrede av sektens “gudom”.
• Fruktan att anses dum eller oupplyst.
• Fruktan att man lever (eller levt) sitt liv på helt felaktiga grunder.
• Fruktan att befinnas ovärdig och inte kunna leva upp till kultens standard.

Känns det igen?

1 Kor. 11:1-3 Varen I mina efterföljare, såsom jag är Kristi.Jag prisar eder för det att I i alla stycken haven mig i minne och hållen fast vid mina lärdomar, såsom de äro eder givna av mig. Men jag vill att I skolen inse detta, att Kristus är envar mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud.

Lägg märke till att Paulus inte förbjuder någon att tro det han säger eller att följa hans exempel. Men, säger han, kom ihåg att det är Kristus som är den äkte ledaren.

Stor skillnad med sektledare!

Exklusivitet

Tron att kulten är unik och har en överlägsen lära och att det är nödvändigt att ändra attityd för att passa in. Outsiders betraktas ofta som andligen underlägsna eller fiender. Liksom i alla hemliga organisationer och föreningar, betraktar medlemmarna sig själva som “upplysta” och utomstående som i behov av upplysning. Detta skapar en självgod “vi” kontra “dom” attityd som förstärker kultens grepp om medlemmarna.

Isolering från omvärlden

Minskad verklighetsuppfattning blir resultatet när man fysiskt separeras från vänner, samhälle och den rationella referensram där man tidigare fungerat. Många kulter kontrollerar yttre påverkan noga.

Ofta förespråkar sekter ett liv i kommunalitet:

 • Det är lättare att kontrollera medlemmarnas liv om de alla lever tillsammans i grupp.
 • Det är lättare att förhindra oönskade kontakter från omvärlden med medlemmar i grupp.
 • Det manipuleras vilken litteratur som läses.
 • Det kontrolleras vem man talar med.
 • När det handlar om samtal med utomstående sker det oftast i grupp.
 • Vid samtal med utomstående gäller regeln att låta en erfaren ledande medlem föra talan tills följeslagaren har “vuxit” nog i kunskap om sektens doktriner för att korrekt kunna representera den.
 • Det kontrolleras vilka media som medlemmar kommer i kontakt med och hur ofta och mycket.

Brist på privatliv

Brist på privatliv minskar möjligheten för reflekterande, kritiskt tänkande. I många sekter tillåts medlemmar sällan att vara ensama. Detta gäller särskilt noviser eller tvivlande medlemmar.

Önskan att bli accepterad förtränger tvivel om kultens praxis. Om nybörjaren erbjuds en känsla av samhörighet, gemenskap och bekräftelse är denne mer benägen att acceptera gemenskapens system, övertygelser och beteenden.

Modifiering av beteende manipuleras fram genom omväxlande belöningar och straff som leder till förvirring, konformering, och beroendeskap.

Individualitet och privatliv är fiender till kulter. Personlig övertygelse om moral kan främja avståndstagande från falska läror. Uniformitet i klädning, språk, intressen och tilldelade namn, leder till en enhetlighet som urholkar personligheten.

Rekryter “uppmuntras” att fördöma de värden och uppfattningar de hade i sina tidigare liv. Tomrummet fylls snabbt med sektens värderingar och övertygelser.

I många sekter bestämmer “ledaren” vilka som får umgås med vilka. Ja till och med manipulerade äktenskap slutes. Med väl valda partners blir det ännu svårare för individen att lämna sekten.

Materiella investeringar

Alla, eller en del av, ens personliga tillgångar kan ha donerats till kulten. Ju större investeringar i kulten, desto mindre chans att återgå till ett tidigare yrke eller livsstil. Utan egna finansiella resurser är det svårare att lämna och göra en ny start.

Doktrinär förvirring

Sanningar som motsäger varandra är lättare att acceptera när de presenteras på ett komplext sätt som manipulerar till att koppla av logiskt tänkande.

 • Kulter kan helt bortförklara Bibelns auktoritet.
 • Kulter kan också “komplettera” ofelbara bibliska läror med vilseledande konstgjorda doktriner.
 • Vissa kulter presenterar andra böcker och skrifter som man säger har lika stor eller större auktoritet än Bibeln.
 • Kulters ledare hävdar ofta speciel och unik uppenbarelse.

Uppmärksamhet

Fysisk tillgivenhet och konstant krystad uppmärksamhet kan ge en falsk känsla av broderskap. Detta försvagar medlemmens försvarsmekanism och gör kontroll lättare.

Manipulerade relationer

Ny definition av familjerelationer. Familjens struktur omdefinieras för att medlemmen fullständigt skall integrera i en helt ny “familj” på bekostnad av fysiska familjeband och personliga vänskapsband.

Nedbrytandet av naturliga barriärer

Blint accepterande av kultens alla metoder och läror uppnås genom att varna mot frågor och naturlig nyfikenhet som kan utmana vad ledarna propagerar. Eget tänkande motverkas genom att förbjuda anti-kult frågor och genom upprepningar av sånger och ramsor. Detta är mest tydligt i New Age kulter.

När logiskt tänkande kopplas ur, blir det lättare att acceptera det oacceptabla. Genom mässande, repetitiv sång, eller långvarig meditation kan hypnotiska tillstånd induceras. Detta leder till mycket mottagliga sinnestillstånd.

Trötthet i kombination med långvarig aktivitet kan göra en person mottaglig för övertygelser och förslag som annars skulle upplevas som stötande.

Diet

Inte sällan har kulter stränga regler för diet, vad man får och inte får äta och dricka. I de fall där man lever i grupper praktiseras ofta en diet som inte ger tillräckligt med kalorier och nödvändiga ingredienser. Detta resulterar i ett försvagat allmäntillstånd som gör det lättare att bli påverkad.

Det kan även vara fallet att man just förespråkar stimulantia som påverkar omdömet. Olika droger och narkotiska preparat.

Vidare kan det vara former av asketism som man berömmer sig av och som leder till ytterligare separation från omvärlden vilken då anses leva syndigt eller osunt.

Slutledning

Det må vara tydligt att inte allt som nämnts ovan behöver förekomma och att dessa saker även kan förekomma i olika grad.

Tyvärr är det ju så att sektariska element smyger sig in i en del samfund och församlingar.

Så förekommer det att man måste svära absolut trohet till församlingens ledare. Och ofta finns hotet med att man inte får “röra Herrens smorde”, vilket betyder att man inte får kritisera denne ledare.

Inte sällan motiverar man sektariskt handlande med nödvändigheten att nå ut med evangelium till så många som möjligt för att församlingen skall växa sig större.

Jag skulle tro att det är många av oss som någon tid i livet varit medlemmar eller besökare av en församling med något eller några av ovanstående egenskaper.

Kanske du som läser detta just nu är med i ett sammanhang där du känner igen en del av det jag räknat upp.

Kom då ihåg att Guds Ord finns tillgängligt för oss så att vi kan förstå Sanningen. Och det är Sanningen som skall göra oss fria från all slags slaveri och bundenhet. Både det vi kanske binder oss själva i och det som omgivningen vill binda oss i.

Joh. 8:31-32 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

/Kjell

Views: 49

7 thoughts on “Sekter, en analys”

 1. Kjell,

  Eftersom jag som “ny kristen” hamnade i ett ungdomsteam som ville ut och evangelisera i världen så fick jag se hur snabbt det kunde vända och bli till en sekt istället!Trots att intentionerna var enbart goda från begynnelsen!

  Allt som finns med på listan var med utom ett fåtal exempel, du tog. Det var nästan kusligt att se hela denna lista så på pränt! Det hela skedde gradvis och de allra flesta av oss var nya i tron och dessutom ungdomar. Min räddning blev att det fanns en äldre, andligt mogen, kvinna som kunde sin Bibel och som var med i vår grupp i USA. Ingen vågade kritisera ledningen, men det jag såg skrämde mig i djupen.

  Resten av detta vittnesbörd vill jag erbjuda som gästblogg om du tycker det kan vara till nytta för någon.Det blir nämligen ganska långt!
  Mvh/ Antonia

      (Reply)

 2. Antonia Berglund,

  Ett hjärtligt tack för ditt erbjudande.

  Jag är övertygad att ärliga vittnesbörd kan vara till välsignelse för många.

  Kanske en av de mest närliggande sätten att lyda missionsbefallningen.

  Jag skall gärna publicera det som gästblogg.

  /Kjell

      (Reply)

 3. – Klockrent!
  Man börjar bli bortskämd med en rad intressanta och väldefinierade artiklar. Därtill nyttiga och tankeväckande.

  Ser fram mot Antonias egna självupplevda storry. Det är få saker som talar så starkt som personliga vittnesbörd.

  Men, Kjell, du glömde omnämna Ketrelianerna, som blivit alltmer militanta och exklusiva i sin framtoning. Ser vid en jämförelse ut att stämma på flertalet punkter ovan. Vår tids mest sekteristiska sekt?

  Har du sett vad de blivit provocerade på Aletheia av Eddi Chumneys predikan.
  Vilken anda? Vilken atmosfär? Och ett försvar av tokigheterna med en frenesi likt japanska pinnfäktare: Alla argument skall bemötas med samma raseri och blockeras med samma härliga intolerans och hån av motståndaren. Det är sagt om kejsar Caligula att: “han älskade och slog ihjäl med samma varma själ”. Det verkar nästan så.

  De av dem som ännu inte är helt fast i eländet borde verkligen läsa din artikel ovan och ta en funderare.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 4. Sefast Tronde skrev: “De av dem som ännu inte är helt fast i eländet borde verkligen läsa din artikel ovan och ta en funderare.”

  Jag tvivlar på att organiserade unitarers medlemmar har full frihet att läsa här. Bannlysningar behöver sällan implementeras med annat än antydningar från ledande personer med stor intern auktoritet.

  Det räcker, för de flesta, att en vördad ledare rynkar på näsan och påpekar att man bör hålla avstånd till “surdeg”. Om sedan någon enda skulle våga visa att han “smittats” av argumenten här kan han oftsast tystas med hån och fruktan att förlora anseende i gruppen.

  Jag tänker på Jesu varning som återges av vår storebror Johannes i Joh. 5:44 “Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?”

  Det finns en punkt som jag faktiskt inte tog upp i listan på sektarisk manipulation. Det handlar om det jag skrev under rubriken “Exklusivitet” ovan.

  Tron att kulten är unik och har en överlägsen lära och att det är nödvändigt att ändra attityd för att passa in. Outsiders betraktas ofta som andligen underlägsna eller fiender. Liksom i alla hemliga organisationer och föreningar, betraktar medlemmarna sig själva som “upplysta” och utomstående som i behov av upplysning. Detta skapar en självgod “vi” kontra “dom” attityd som förstärker kultens grepp om medlemmarna.

  Det yttrar sig mycket ofta i en övertro på den egna utkorelsen just i denna tid. Och, eftersom vi lever i en tid med hausse på eskatologibörsen blir utverkan av det en stor entusiasm att få spela en signifikant roll just i ändstriden.

  Att avskilja sig från världen, rena sig, göra sig iordning som brudeskara, avslöja “oupplysta” kristna som avgudadyrkare och polyteister, äntligen ha upptäckt vad oljan i lamporna verkligen är. Detta gör man med stor entusiasm eftersom man äntligen har funnit pärlan i leråkern och nu äger Sanningen.

  Jag skriver entusiasm med fetstil eftersom betyder att vara “uppfylld av sig själv” och i många sammanhang brukar gälla som acceptabelt substitut för att vara uppfylld av Den Helige Ande.

  Jag tänker på alla dessa församlingar som har framgångsteologin som grund. Lyckoreligioner med vinstintresse bara man presterar tillräckligt bra. Där är det praktik att svepa upp känslor som föder entusiasm.

  De som skadas där faller ofta bakfulla i händerna på andra sektariska grupper som vet att utnyttja just de maktmedel som Jesus varnar för.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Hej!

  Ang. “glömda sekter” så är nog den här “hebreiska rötter-läran” värt att hålla ett öga på.

  Mark Biltz och Eddie Chumney är torah-predikare för hela slanten. Jag anser att de är en gren på samma träd som “Ketrielanerna” fast lite rums-renare.

  Eddie Chumney säger att torahn är Guds vilja och Mark Biltz säger ang. liknelsen om de 10 jungfruarna, att oljan i deras lampor är torahn.
  Vilket kvalificerat strunt-prat.

  Sven Reichman säger att torahn är “Kunskapens träd”. Givetvis litar jag på Sven Reichman i den frågan.

  mvh L.Svensson

      (Reply)

 6. Lennart Svensson,

  Fast nog tycker jag att det vore skriftenligare att komma med fakta och pröva dessa. Har du lyssnat på deras förkunnelse? (Inom parentes. MFS tycker mycket illa om Eddie Chumneys förkunnelse.)

  Vad gäller Mark Biltz har jag ännu inte hunnit lyssna på hans förkunnelse, men jag ämnar göra det.

  Vad gäller Eddie Chumney har jag nu hunnit igenom de 5 första passen av 6, så jag vet naturligtvis inte om det kommer en ”slutkläm”.

  Vill poägtera att jag tycker hans referenser till vad som är skrivet om Jesus i GT är mycket värdefulla. Speciellt på det sätt han drar parallellerna med NT.

  Men det finns saker jag gärna skulle ha frågat Eddie om det hade varit möjligt.

  Den kanske viktigaste är hur han ser på ”den första uppståndelsen”.

  Ref. 1 Tess. 4:15-18 med det centrala budskapet ”först skola de i Kristus döda uppstå; 17 sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes”.

  Det borde rimligtvis vara innan Jesus sätter sina fötter på Olivberget?

  Ref. Upp. 20:4-15 med det centrala budskapet ”dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år. 5 (De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen. 6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.”

  Det eviga kungadömet kan knappast likställas med tusenårsriket. Det finns således frågetecken såväl angående tusenårsrikets inledning som dess avvecklande.

  Så den primära frågan till Eddie skulle alltså bli: Hur platsar den första uppståndelsen i hans budskap?

  /Kjell

      (Reply)

 7. Jag ser att ni nämner bl.a. Mark Blitz och Eddie Chumney. Min enda erfarenhet av dessa båda herrar, är det jag fått ta del av Mark Blitz’s undervisning/uppenbarelser om sol- och månförmörkelser, och så såg jag en artikel om att Mark Blitz varnade för att äta pizza, för att det skulle kunna finnas kött på pizzan, som var “offrad till avgudar”, eftersom pizzerior ofta ägs av muslimer.

  Jag tror att vi behöver ha inställningen att “pröva ALLT och behåll det goda”, oavsett om det gäller någon predikant som vi känner oss tveksamma till, eller en predikant som vi har som “personlig favorit”. Själv har jag Sven som en av mina “favoriter”. David Wilkerson är en annan “favorit”. Men jag skulle begå ett misstag om jag började kritisera Mark Blitz och varnar folk för att låta sig ledas av honom, men sedan själv okritiskt sväljer allt som David och Sven predikar och uppmanar folk att lyssna på allt vad dessa båda herrar säger.

  David W och Sven R är inte mer än människor, och de har båda själva varit fast i fällor. Sven R fastnade i framgångsteologin, men kom ur den. David W fastnade i diket att komma med “pekfingrar mot syndare”, dvs fick ett hårt hjärta och blev dömande, men kom ur det. Båda två har varit öppna med att de inte är perfekta, och uppmanar lyssnaren till att pröva deras ord mot Bibeln. På så vis är de båda ett föredöme!

  Alltså så ska vi pröva mot Ordet, allt som kommer i vår väg. På så vis visar vi att vi först och främst förlitar oss och låter oss ledas av Jesus, det ENDA huvudet som kan leda oss rätt, och inte förlitar oss och låter oss ledas människor, även om de så må vara våra favoritpredikanter, för då hamnar vi lätt snett, även om vår favoritpredikant till största delen vandrar på rätt väg.

  Vad gäller David Wilkerson så har jag läst boken “Synen”. Det finns massor i denna bok av uppenbarelser, som har börjat gå i och redan har gått i uppfyllelse. Men vi kan inte svälja allt som står i denna bok. För mig är det uppenbart att boken även innehåller en del tillägg av Davids eget tyckande och tänkande om en del av profetiorna ifrån Uppenbarelseboken. Det är just detta som är så svårt för de allra flesta av oss, att enbart hålla oss till det som vi verkligen får uppenbarat av Anden. Utan ofta lägger vi till något eget också. Men vi är ju inte mer än människor! Ingen av oss är perfekta! Ingen av oss kan sättas på en piedestal!

  Vi gör ju som Paulus, jagar mot målet att uppfyllas av Kristuslivet, att helt låta sig ledas av Anden och inte av köttet, att rensa bort allt vårt “eget”, men jag tror att det är ytterst få av oss som hinner komma ända fram till detta mål, innan vi lämnar jordelivet.

  Därför är det alltid bra idé, det som Paulus säger, att vi ska pröva ALLT och behålla det goda.

  Tillbaka till det jag nämnde i början, angående Mark Blitz. Jag har ju som sagt inte hört mycket av hans undervisning, men jag har fått det uppenbarat att han tror på Jesus, och det är ju gott! Däremot känner jag mig tveksam till hans uppenbarelser om sol- och månförmörkelser. När jag först hörde den undervisningen, var det som att jag fick följande budskap: Jesus kommer tillbaka år 2014 eller 2015!
  Jag blev alldeles tagen! Och helt plötsligt blev jag intresserad av mån- och solförmörkelser, och tänkte att när sådana kommer så kommer det hända speciella/viktiga saker ute i världen.

  Men här kan vi fråga oss, hur ska vi kunna pröva dessa uppenbarelser om “sol och månförmörkelser” mot Ordet? För att pröva om Marks uppenbarelser stämmer, så måste vi ju gå in på NASAs hemsida och studera statistik för de senaste två tusen åren kring dessa fenomen. Alltså kan vi inte pröva det mot Ordet. En annan sak som jag funderar över, är om det är fler som fått samma uppenbarelser som Mark, eller är han ensam om dessa (dvs exklusiv)?

  En sak vi däremot kan pröva mot Ordet är vad “måne”, “sol”, och “stjärnor” brukar symbolisera i Ordet. En av de första bibelverserna där dessa himlafenomen nämns är den som handlar om Josefs dröm:

  1 Mos 37:9-10
  9 Sedan fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. “Lyssna”, sade han, “jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig.” 10 När han berättade detta för sin far och sina bröder, tillrättavisade hans far honom och sade: “Vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig?”

  Några ytterligare verser om “solen”:

  Jes 59:9
  Därför är rättvisan fjärran ifrån oss, rättfärdigheten når oss inte. Vi väntar på ljus, men se, mörker råder, på solsken, men vi vandrar i djupaste dunkel.

  Jes 62:1
  För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss.

  Matt 13:36-43 (“solen” i sista versen nedan)
  36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns slut. 41 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, 42 och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43 Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!

  Så att de tecken som Jesus säger ska komma i “solen”, “månen”, “stjärnorna” i de sista dagarna, kanske inte handlar om sol- och månförmörkelser. Det skulle ju faktiskt kunna handla om oss själva! Om kristenheten! Att många av oss börjar hamna på avvägar, och börjar följa “andra gudar”, istället för att hålla oss fast vid Jesus, som är vår rättfärdighet, vår “sol”. Med andra ord att vi går ut i mörkret!

  Men bara vi vänder om till Jesus, vår rättfärdighet, så hamnar vi i “solljuset” igen. Och i ljuset förblir vi, om vi låter Honom leda oss, och inte låter någon annan leda oss.

  Följ Jesus!

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *