Det människocentrerade evangeliet!

Broder Sefast Tronde bidrar här med en gästblogg som ligger helt i linje med Eva Helens artikel. Stort tack till Sefast och hans livsledsagarinna. /Kjell

Det människocentrerade evangeliet!

Allt fler uttolkare av Bibeln sätter märkligt nog människan i centrum i stället för Gud. Jag reagerar ständigt emot detta, och hör och läser om ett människocentrerat evangelium alldeles för ofta. Det finns många som säger sig vara experter på Gud. Om nu Gud är av evighet, allvetande och allsmäktig, i Fadern, Sonen och Den Helige Ande, så är det tyvärr många som inte bekänner Honom så.

De teologiska villfarelserna får utrymme, medan Andens kraft ringaktas. Visst har Gud gett oss sitt Ord – Bibeln, och det är en sanning som all gudsfruktan bygger på att, ”Icke utöver vad skrivet är” (1 Kor. 4:6, 1 Tim. 6:3-5). Men, man bortser från att Bibeln är Guds Ord till människan, och inte allt Guds Ord. Dessutom har Bibeln implicit ett större budskap än den har explicit.


1 Kor. 4:6
6 Detta, mina bröder, har jag nu för eder skull så framställt, som gällde det mig och Apollos; ty jag vill att I skolen i fråga om oss lära eder detta: »Icke utöver vad skrivet är.» Jag vill icke att I skolen stå emot varandra, uppblåsta var och en över sin lärare.
1 Tim. 6:3-5
3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord — vår Herres, Jesu Kristi, ord — och till den lära som hör gudsfruktan till, 4 då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar 5 och ständiga tvister mellan människor som äro fördärvade i sitt sinne och hava tappat bort sanningen, människor som mena att gudsfruktan är ett medel till vinning.

Inget Guds Ord kan uttolkas annat än genom Den Helige Ande. (2 Petr. 1:20-21, 1 Kor. 2:10-13, 2 Kor 3:6, Ef. 6:17, 1 Tess. 2:13, Hebr. 4:12) Vilka följer det? Få! Sitt eget tyckande, sin förträffliga skalle och sitt brilljerande intellekt dyrkar de dock. Guds Ord var till långt före den tid människan har ett hum om, och långt före den tid som Bibeln beskriver!

2 Petr. 1:20-21
20 Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. 21 Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud.
1 Kor. 2:10-13
10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet. 11 Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande. 12 Men vi hava icke fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi skola veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. 13 Om detta tala vi ock, icke med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss; vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor.
2 Kor 3:6
6 som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven dödar, men Anden gör levande.
Ef. 6:17
17 Och låten giva eder »frälsningens hjälm» och Andens svärd, som är Guds ord.
1 Tess. 2:13
13 Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I undfingen det Guds ord som vi predikade, icke mottogen det såsom människoord, utan såsom Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som ock är verksamt i eder som tron.
Hebr. 4:12
12 Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Gud är inte begränsad vare sig till Jorden eller till människan. Är Han till av evighet, med legioner av änglaskaror bör Han också följdriktigt talat Sitt Ord för miljoner miljoners år sedan och inte bara de senaste 6-12 tusende åren.

Människor gör sig till experter på den evige, när vi i själva verket är som små myror i universum. Skall vi upphäva oss till att säga oss förstå allt om den ende levande Guden när vi inte ens förstår oss själva och den värld Gud skapat för oss. (1 Petr. 1:24-25) Det är inte heller meningen att vi skall förstå allt här och nu.

1 Petr. 1:23-25
23 I som ären födda på nytt, icke av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig: genom Guds levande ord, som förbliver. 24
Ty
»allt kött är såsom gräs
och all dess härlighet såsom gräsets blomster;
gräset torkar bort,
och blomstret faller av, 25
men Herrens ord
förbliver evinnerligen».

Individualiserade och hemsnickrade föreställningar av levande Gud blir allt vanligare i vår tid. Där Bibelorden anpassas, tolkas om för att passa de egna syftena, eller förklaras felaktiga eller ogiltiga och exkluderas efter eget gottfinnande (Upp. 22:18-19). Individualiserad anpassning av Gud och sekterism har blivit en innetrend. Gudsfruktan har det blivit svårt att stava till. Avfallstider!

Upp. 22:18-19
18 För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: »Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. 19 Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.»

Har inte Gud även omsorg om änglaskarorna? Är Han inte till av ålder? Fanns Han inte långt före världen skapades?
Det är beklämmande att se hur många som vill ge en fullständig förklaring till varför Gud skapade människan. Bibeln säger litet om den frågan. Trots allt har han skapat oss till Sin avbild. Varför?
Varför finns ondskan? Hur har Gud som är Kärleken, och är endast god och helig, skapat något som blev/var ont? Djävulen beskrivs ju som en fallen ängel – och som jag läser Bibeln uppfattar jag den beskrivningen som skriftenlig (Jes. 14:12 ff., Hes. 28:12 ff).

Jes. 14:12-14
12
Huru har du icke fallit ifrån himmelen,
du strålande morgonstjärna!
Huru har du icke blivit fälld till jorden,
du folkens förgörare! 13
Det var du som sade i ditt hjärta:
‘Jag vill stiga upp till himmelen;
högt ovanför Guds stjärnor
vill jag ställa min tron;
jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg
längst uppe i norr. 14
Jag vill stiga upp över molnens höjder,
göra mig lik den Högste.’
Hes. 28:12
12 Du människobarn, stäm upp en klagosång över konungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, HERREN:

Du var ypperst bland härliga skapelser,
full med vishet och fullkomlig i skönhet.

Att Jesus Kristus vår Frälsare avsade sig sin jämlikhet med Fadern och lät sig födas som människa, för att rädda det i synd fallna människosläktet undan den eviga döden, visar oss att människans frälsning ändå är oerhört viktig för Gud. Varför? För människans skull? Nej, främst för Sin egen skull, för Sin oerhörda kärleks skull. Varför skulle annars Gud låtit ormen över huvud taget komma in i lustgården och vistas där? Varför skulle Gud låtit människan bli frestad av djävulen, och falla? Eller visste Han inte vad som skulle ske? Sov Han? Är Han då inte allvetande och allsmäktig?

Det verkliga syndafallet, det som vi inte kommer att få veta så mycket om i den här världen, är det som skedde långt före människans skapelse. Det var när Lucifer föll i högmod och ondskan uppstod (1 Joh. 3:8), och han tog med sig tredjedelen av den himmelska härskaran i sitt fall (Upp. 12:4 ff). Det får vi veta mycket lite om här i tiden, och Bibeln säger inte så mycket. Skulle då inte Gud kunnat knyta ihop djävulen och förpassat honom till ett helvete på en gång? Nej, Gud följer också Sina egna lagar, Han motsäger inte Sig själv. Han har all makt, men Han är kärleken och Han vet allt.

1 Joh. 3:8
8 Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar.
Upp. 12:4
4 Och hans stjärt drog med sig tredjedelen av himmelens stjärnor och kastade den ned på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, ty han ville uppsluka hennes barn, när hon hade fött det.

Den stora frälsningsplanen var redan klar i Guds himmel, långt före människans skapelse, när Fadern och Sonen och Anden så bestämde. Kärleken är motivet. Men varför ondskan över huvud taget funnits får vi inte veta här. Men Han har lovat: ”På den dagen skall ni inte fråga mig om något.” (Joh. 16:23) Därför att allt då är uppenbarat.

Joh. 16:23
23 Och på den dagen skolen I icke fråga mig om något. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Vad I bedjen Fadern om, det skall han giva eder i mitt namn.

Men det står om ’åklagaren’ (Job 1:6 ff), att han dag och natt anklagade Guds änglar, ’mina bröders åklagare’, inför Gud (Upp. 12:10), och slutligen att han (satan) kastades ner till jorden: ”Gläd er fördenskull ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord, och dig du hav! Ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort.” (Upp. 12:12) Ja den är kort! Men stackars oss människor som får stå ut med ondskan för en tid, kan man tycka. Ja, ”Ve er!”

Job 1:6
6 Men nu hände sig en dag att Guds söner kommo och trädde fram inför HERREN, och Åklagaren kom också med bland dem.
Upp. 12:10-12
10 Och jag hörde en stark röst i himmelen säga: »Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds, och väldet hans Smordes; ty våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden. 12 Glädjens fördenskull, I himlar och I som bon i dem. Men ve dig, du jord, och dig, du hav! Ty djävulen har kommit ned till eder i stor vrede, eftersom han vet att den tid han har kvar är kort.»

Människan har skapats med ett mycket högre syfte än hon själv förstår! Detta syfte är inte endast för hennes egen frälsning, utan för all frälsning – även änglarnas. Guds frälsningsplan innefattar att få djävulen slutligt dömd – därför är Jesu frälsningsverk långt större än enbart människors frälsning. Det är även himlaskarornas frälsning. Gud skapade människan till Sin avbild till frälsning för allt skapat, för att Jesus Kristus Guds enfödde son, vår Herre, skulle kunna döma den onde, djävulen och satan, genom att själv dö i den fallna människans ställe. Detta är Guds dom över ondskan, och människornas frälsning så väl som himlaskarornas.

Konklusion: Det är Jesus Kristus, Han som är kungars Kung och herrars Herre, som skall vara i centrum – inte människan. Han har frälst skapelsen från det onda – och alla människor som tog emot Honom. Det är Han som är värd allt lov!
/ Sefast

Views: 28

4 thoughts on “Det människocentrerade evangeliet!”

 1. Ett bra inlägg, som är väl värt att reflektera över.

  Just detta tror jag är oerhört viktigt, att låta Gud vara Gud, att förstå att vi inte är mer än människor, att våga erkänna att vi inte förstår allt, och att vi aldrig (åtminstone inte så länge vi är på jorden) fullt ut kommer att förstå Gud, Hans gärningar, och Hans skapelse.

  Jag brukar sällan vilja diskutera om Djävulen/Åklagaren/Satan/Frestaren, och hans ursprung. Men en sak kan vi i alla fall i klartext förstå av Guds ord, att Satan är utkastad från himlen, och inte längre kan anklaga oss som är födda på nytt, dvs vi som är införsatta i Guds rike som himmelska medborgare (men än så länge kvar i jordekostym, som främlingar här på jorden).

  Tyvärr finns det många missuppfattningar om Djävulen, som binder många kristna i fruktan. Speciellt inom trosrörelsen har de velat förstora Satans “makt” på ett väldigt osunt sätt.

  Det är sant att Satan försöker fresta oss, och få oss att tro på lögner (via våra jordiska sinnen, via köttet), men han tillåts aldrig kunna påverka oss i så stor utsträckning att vi inte skulle klara att stå honom emot. Han försöker lura oss till att ledas av köttet, istället för av Anden.

  Alldeles tydligt är Satan i allra högsta grad verksam idag, med tanke på hur många kristna det är idag som leds mer av köttet, än av Anden, och hamnar på villovägar. Han har lyckats lura många av oss! Jättetråkigt, men sant. Men jag tror att många kristna kommer att vakna upp, och vända om till Gud. Det har ju egentligen redan börjat! Samtidigt som vi ser avfallet, så tycker jag mig se en väckelse. Själv blev jag ju “återuppväckt” för bara ett par år sedan. Det var som en stilla, mjuk röst inom mig, som en hälsning från Gud:

  “Hej Eva, här är jag, kommer du ihåg mig? Vill du komma tillbaka hem till mig, eller vill du fortsätta din egen väg?”

  Min egen väg var vid det tillfället inte särskild ljus och rolig, så det var inget svårt val alls. Det får jag tacka Gud för! Allt är av nåd.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 2. Hej!

  Detta ämne innehöll något ytterst viktigt, nämligen
  “Andens Kraft ringaktas” idag.
  Jag förnimmer att det är det som sker inom “kristenheten” i
  våra dagar. Den Helige Ande, håller på att släckas ut.
  Underbart med en broder, Sefast, som skriver Den Helige Ande
  med Stora Bokstäver.
  Kjell brukar också göra det. Helt Rätt och Riktigt.
  Tack för en bra post!

  Mvh L.S

      (Reply)

 3. Eva Helen,

  “Just detta tror jag är oerhört viktigt, att låta Gud vara Gud, att förstå att vi inte är mer än människor, att våga erkänna att vi inte förstår allt, och att vi aldrig (åtminstone inte så länge vi är på jorden) fullt ut kommer att förstå Gud, Hans gärningar, och Hans skapelse.”

  – Ja, mycket viktigt. Men nu när tron på Gud blivit så individuell, och sekteristiska människor uppträder allt mer, och till och med bildar fraktioner som förnekar Jesu Gudom, var är vi då? Man använder bibeln för egna syften, och missionerar med en elak och påträngande iver. Samtidigt växer charlataner fram som svampar ur jorden, med girigheten och maktambitionerna som ända förklarliga motiv. Vart är vi? Är det inte denna tid som bibelorden i Matt. 24, Luk. 23 och Uppenbarelseboken talar om.

  Vi är i den tid när allting skakar (Hebr. 13), och det inte är en självklarhet att kunna lita till någon för att han/hon bekänner namnet Jesus. Denna tid är sannerligen profetisk, och domen skall ju börja på Guds församling. Människor sätter sig själva alltmer över Ordet, de sätter sig på Guds Tron, och upphäver sig över levande Gud.

  För den som skall kunna bevaras i allt detta gäller det förvisso att känna tacksamhet även över den vånda man upplever över avfallet, i visshet om att Gud har allt under kontroll.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 4. Sefast, du skriver i artikeln: “Sitt eget tyckande, sin förträffliga skalle och sitt brilljerande intellekt dyrkar de dock.”

  Kom att tänka på ett par bibelcitat som handlar just om detta.

  Rom. 1:21-23

  Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

  2 Petr. 3:3-6

  Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under.

  Framför allt vers 5 som KJV översätter: “For this they willingly are ignorant of”.

  Det där med “avsiktligt okunniga” gäller inte bara skapelsen. Det återkommer i flera olika former i alla exotiska läror som poppat upp. Det är ju ingen måtta på galenskaperna som kommit till oss sedan början på 1800-talet.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *